You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 9 marca 2016 | Nr 5 (206)

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE POMOC SPOECZNA

Program 500 plus


jak bdzie dziaa w gminie?

Zadbaj o swj ogrd


na wiosn

KATARZYNA SOLARZ
A. GOGOLEWSKA

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Kdzierzynie-Kolu od pocztku roku pracuje nad


wdroeniem programu 500
plus. Przygotowujemy pomieszczenia biurowe dla
urzdnikw, ktrzy bd si
zajmowali przyjmowaniem
i rozpatrywaniem wnioskw
mwi dyrektor MOPS, Danuta Ceglarek. Lokale zostan
wyremontowane i doposaone m.in. w sprzt teleinformatyczny. Bd to pomieszczenia
na parterze budynku, wczeniej zajmowane przez PCK
(instytucja przeniosa swoje
biura na ulice Plebiscytow 3).

W Kdzierzynie-Kolu jest ponad


2 tys. rodzin,
w ktrych wychowuje si wicej
ni dwoje dzieci.
Placwka przygotowaa
wstpn diagnoz dotyczc zapotrzebowania rodzin
na wiadczenia. Wedug tych
danych w Kdzierzynie-Kolu jest ponad 2 tys. rodzin, w
ktrych wychowuje si wicej
ni dwoje dzieci, a ponad 2,5
tys. bdzie uprawnionych do
korzystania z rzdowego programu. Jak zaznacza Ceglarek, powysza prognoza jest
jednak obarczona pewnymi
wadami. Na ten moment
nie wiemy np. ile rodzin uzyska wiadczenie na pierwsze
dziecko lub na dziecko jedyne,
speniajc kryterium dochodowe. To kryterium w przy-

Dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej,


Danuta Ceglarek przekonuje, e placwka jest gotowa
do wdroenia programu 500 plus.
padku pierwszego dziecka to
800 z, a w przypadku rodziny, ktra wychowuje dziecko
niepenosprawne to 1200 zotych.
Placwka nie ma te na razie wiedzy na temat rodzin, w
ktrych jest trjka i wicej potomstwa oraz ile z tych dzieci
nie przekroczyo osiemnastego roku ycia. Nie wiadomo
rwnie, czy po wiadczenie
zgosz si wszystkie rodziny

do tego uprawnione. Dlatego diagnoza ta jest niepena i


moe ulec zmianom. Jednak,
jak zaznacza Danuta Ceglarek,
MOPS jest przygotowany rwnie na t ewentualno.
Wnioski mona skada od
1 kwietnia. W zwizku z tym,
e w okresie pocztkowym zainteresowanie mieszkacw
moe by bardzo due, placwka przygotowuje si do
organizacji pracy.

Na pocztku kwietnia
zostanie uruchomiony na parterze budynku MOPS-u pokj nr 1, w ktrym bd cztery
stanowiska do przyjmowania
i werykacji wnioskw. Dodatkowo, rwnie na parterze,
bdzie przystosowane kolejne
pomieszczenie z dwoma takimi stanowiskami. Jeli bdzie
potrzeba, planujemy rwnie
otwarcie dodatkowego punktu
w Kolu na ul. Piramowicza w
Domu Dziennego Pobytu informuje Ceglarek.
Wnioski bdzie mona
przesya te poczt tradycyjn
oraz elektroniczn, a take skada je w sekretariacie MOPS-u,
jednak dokumenty zoone w
ten sposb nie bd od razu
werykowane, tylko w pniejszym etapie, a to moe skutkowa wezwaniem benecjenta w
celu wniesienia poprawek. Jeli
zajdzie taka potrzeba instytucja
planuje te wyduy godziny
pracy, od 7:00. do 16:00, a take zorganizowa prac w dwie
pierwsze wolne soboty kwietnia. W razie potrzeby czas ten
bdzie wyduany o prac w kolejne soboty. Jak uspokaja Ceglarek, benecjenci mog skada wnioski nawet w czerwcu
,nie tracc prawa do otrzymania wiadcze za ten okres.
Do programu 500 plus
przygotowuje si rwnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ktre bdzie wypacao
wiadczenie w wysokoci 500
zotych na kade dziecko, ktre
wychowuje si w rodzinie zastpczej. Jak informuje Dorota
Rak, dyrektor PCPR, z danych
placwki wynika, e programem zostanie objtych okoo
150 dzieci do 18 roku ycia z
terenu powiatu kdzierzysko-kozielskiego.

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

POLICJANT
ZAWD Z PASJ
Fot. KPP Kdzierzyn-Kole

Fot. Agnieszka Gogolewska

Za wprowadzenie ustawy uprawniajcej rodziny do uzyskania


nansowego wsparcia na drugie i kolejne dziecko w Kdzierzynie-Kolu
bdzie odpowiedzialny MOPS.

Podczas spotkania policjantki przybliyy modziey


specyk suby w policji. Wyjaniy, kto moe zosta
przyjty do suby, jakie musi speni wymagania oraz
gdzie moe zoy niezbdne dokumenty.
W ramach cyklu wykadw
Zawd z Pasj w Miejskiej Bibliotece Publicznej
odbyo si spotkanie policjantek z Kdzierzyna-Kola z uczniami Gimnazjum Nr 4.
Podczas wykadu z cyklu
Zawd z Pasj funkcjonariuszki policji rozmawiay z
modzie o specyce pracy w
policji. Uczniowie dowiedzieli
si, jak wygldaj poszczeglne etapy postpowania kwalikacyjnego od testu wiedzy, te-

stu sprawnoci zycznej, testu


psychologicznego, przez rozmow kwalikacyjn, na komisji lekarskiej koczc. Podczas wykadu modzie moga
uzyska odpowied na wszystkie nurtujce ich pytania zwizane z zawodem policjanta. W
spotkaniu wzili take udzia
uczniowie ze Sawicic, ktrzy
opowiedzieli modszym kolegom, jak wyglda nauka w liceum o prolu policyjnym.
MN

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

ZATRZYMANI ZA NAPAD
Z UYCIEM NOA
Funkcjonariusze policji zatrzymali dwch mczyzn,
ktrzy w maju ubiegego roku obrabowali sklep
i grozili pracownicy noem.
W maju ubiegego roku kdzierzyscy policjanci otrzymali
zgoszenie o napadzie rabunkowym dokonanym w jednym ze
sklepw na terenie miasta. Po
godz. 21:00 dwch zamaskowanych mczyzn wtargno

do jednego ze sklepw, sterroryzowali pracownic i zadali


pienidzy. Sprawcy ukradli gotwk, alkohol oraz papierosy,
po czym uciekli w nieznanym
kierunku. Policjanci ustalili, e
z rozbojem mog by powizani
18 i 19-letni mieszkaniec Kdzierzyna-Kola. Pod koniec lutego
mczyni zostali zatrzymani.
MN

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze
Najtaniej w regionie

Czytaj rwnie
str. 5

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Wiadomoci

9 marca 2016, nr 5 (206)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE BIZNES

Kochajmy si jak bracia, wsppracujmy jak partnerzy


katarzyna solarz

Do uroczystego spotkania miast partnerskich doszo podczas lutowej sesji rady


miejskiej. Bya to kurtuazyjna
wizyta piecztujca podpisane
w ubiegym roku porozumienie o wsppracy. Takowe zostao zawarte ju w 2005 roku,
jednak po siedmiu latach, w
2012 roku wczesna rada miasta zdecydowaa o przerwaniu
wsppracy. Nie odnawiano jej,
mimo e strona ukraiska wielokrotnie o to zabiegaa. Sytuacj postanowia zmieni prezydent Sabina Nowosielska, a
obecna rada miasta przychylia
si do odwieenia kontaktw.
Porozumienie zakada
m.in. wspprac samorzdowo-gospodarcz. W Kauszu
jest ogromna firma petrochemiczna i moliwe, e nasi biznesmeni z brany bd chcieli
kupowa od ssiadw ich surowce tumaczya we wrzeniu ubiegego roku Nowosielska. Rozmowy z ukraiskim
przedsibiorcami s prowadzone nadal, a prezydent zapewnia, e na oficjalnych wizytach si nie skoczy.
W tym roku w budynku
NOT-u na ulicy Wojska Pol-

skiego planujemy otworzy


Centrum Obsugi Inwestora dla maych i rednich firm.
Bdzie to platforma wymiany
pomidzy przedsibiorcami
Kdzierzyna-Kola i Kausza.
Podczas naszego pobytu na
Ukrainie (kiedy podpisywano umow partnersk) sporzdzilimy list firm, ktra
ma pokaza, co produkuj i
co mog zaoferowa naszym
przedsibiorcom partnerzy z
Kausza i odwrotnie powiedziaa Nowosielska. To bdzie
baza wymiany nie tylko z Kauszem, ale ze wszystkimi naszymi miastami partnerskimi za
granic. Uwaam, e umowy,
ktre mamy podpisane maj
mie korzyci wymierne, np.
w obszarze owiatowym, czy
gospodarczym. Wiele sobie po
tej wsppracy obiecuj deklaruje prezydent.
O odnowienie partnerstwa
z Kauszem zabiega gwnie
radny Andrzej Kopacki i waciwie to dziki jego inicjatywie
doszo do ponownego spotkania si stron. Pierwszy sygna o
chci reaktywowania kontaktu pojawi si ponad rok temu
w styczniu 2015 roku podczas
spotkania opatkowego tamtejszej Polonii z lokalnym Sto-

warzyszeniem Kresowiakw.
Bardzo im na tym zaleao, bo
dla tych ludzi to czsto jedyna moliwo bezporedniego
spotkania z rodakami mieszkajcymi w kraju podkrela
Kopacki.
Na okrgym stole obrad rady miasta stana flaga
polsko ukraiska, symbolizujca wzajemny szacunek
i zaangaowanie miast partnerskich. Wzniose gesty zachcaj do wzniosych sw.
Delegaci podzikowali m.in za
to, e Polacy nie odwrcili si
do Ukrainy plecami, podczas
tragedii na Majdanie, z kolei
radny Adam Sadowski (reprezentujcy rodowiska patriotyczne w Kdzierzynie-Kolu) przypomnia niechlubn
histori mordw na Polakach
przez Odziay UPA dowodzone
przez Stepana Bander i zaapelowa, by ukraiscy bracia nie
zapominali o tej rzezi. Jednak
nie zabrako te artobliwych
akcentw. Delegaci artowali,
e ich wsppraca z Kdzierzynem-Kolem zacza si jeszcze
w latach 90., kiedy ukraiskie
towary byy sprzedawane pod
Hal Sportow.
Podsumowujc, obie strony stwierdziy, e cho historia

pisaa Polsce i Ukrainie nie zawsze dobre scenariusze, to naley patrzy w przyszo i na
niej budowa kontakty, a nie
na zaszociach historycznych.
Wadze miasta podkreliy, e
najwaniejsze jest to, eby wzajemne wizyty przyniosy moliwo spotkania si mieszkacw Kausza z mieszkacami
Kdzierzyna-Kola.
Rozwijajmy si w kierunku wsppracy owiatowej i
gospodarczej, bo kontakty bezporednie ju s zaznaczy
zastpca prezydenta ds. owiatowych, Wojciech Jagieo.
Dzikujemy za zaproszenie, bardzo liczymy na efekty
naszej wsppracy. Jest wiele
podobiestw midzy Kdzierzynem-Kolem a Kauszem.
U nas te jest duy zakad
chemiczny stwierdzi Igor
Matwijczuk, mer Kausza.
Mylimy, e nasza wsppraca bdzie bardzo dobra i zaowocuje w rnych obszarach
biznesu czy kultury doda.
Aktualnie miasto ma rwnie zawarte umowy partnerskie z Piszem, Raciborzem,
czeskim Prerovem i Jonav na
Litwie, (gdzie te s bardzo due zakady chemiczne) a take z
Ohringen w Niemczech.

Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

W magistracie gocia delegacja z ukraiskiego Kausza.


To partner w biznesie i wymianie kulturalnej z ktrym Miasto odnawia i zacienia wspprac.

Zarwno prezydent Sabina Nowosielska, co mer Kausza


Igor Matwijczuk uwaaj, e odnowienie wsppracy
partnerskiej wyjdzie obu miastom na dobre.

KOMENTARZ NA GORCO
Artur Maruszczak
Zastpca prezydenta
ds. inwestycji
Nasza historia bya rna,
inaczej byo z Niemcami, Rosjanami i Ukraicami. Wane
jest to, co byo i naley o tym
pamita, ale te trzeba patrze do przodu i myl, e t
wizyt, te trzeba potraktowa,
jako takie wyjcie na przd, zastanowi si jak powinno by,
co zrobi, eby byo lepiej i do

tego bya chociaby sposobno podczas turnieju bowlingowego. (Miasta rozegray


mecz w Hali Azoty podczas
drugiego dnia pobytu delegacji
w Kdzierzynie-Kolu.) Oglnie powinnimy patrze na
przd i bra z naszych wsplnych dowiadcze to, co jest
najlepsze i tym si wymienia
i stara si, aby ta nasza wsppraca rozwijaa si pomylnie
dla Ukrainy i dla Polski.

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Dzierawca portu stawia pierwsze kroki


W listopadzie ubiegego
roku zostaa podpisana umowa trjstronna pomidzy gmin, Kdzierzysko Kozielskim
Parkiem Przemysowym, a
spk Kdzierzyn-Kole Terminale, na dzieraw terenw
portowych. Spka KKT bdzie tam budowa terminale
przeadunkowe i kontenerowe
( terminal chemiczny, kontenerowy oraz dla towarw sypkich). Zawarte porozumienia
maj umoliwi uruchomienie dziaalnoci przeadunkowej do 2017 roku. Chocia
wszystkim stronom bardzo
zaley na jak najszybszej realizacji przedsiwzicia, to proces zwizany z zaatwianiem
wszystkich formalnoci (pozwolenia administracyjne) dotyczcych przekazania grun-

tw trwa nawet rok. Najpierw


portowe dziaki musz zosta
przekazane aportem przez
gmin wasnej spce, czyli
Kdzierzysko-Kozielskiemu
Parkowi Przemysowemu, by
ten mg wydzierawi teren
spce KKT. Dziaki, ktre s
w porcie czekaj na przekazanie KKPP, ale to nie przeszkadza, by inwestor ju rozpocz
tam swoj dziaalno. Z tego
co wiem realizuje projekty i jeli bdzie je mia gotowe, zwrci si o pozwolenia. Powinno
to nastpi do listopada tego
roku, wtedy ruszy budowa.
Pierwszy przeadunek w
Porcie bdzie moliwy dopiero w 2018 roku, ale ju w maju mona zobaczy, jak to wyglda w praktyce. Inwestor
zorganizuje pokazowy przeaZesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Magdalena Kubina
Katarzyna Solarz, Katarzyna Krentusz
Iwona Cybulska, Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl

dunek. Towar zostanie przeadowany z barki na samochd


mwi obrazowo prezydent
Sabina Nowosielska. Przy okazji zorganizujemy jaki festyn
dla mieszkacw Portu, eby
zapozna ich z naszymi planami dodaje prezydent. Jedn
z atrakcji ma by wystawa dotyczca pamitek zwizanych
z Odr.
Inwestor znalaz w Berlinie map naszego portu z koca XIX wieku i jej kopi bdzie
mona zobaczy. Caa inwestycja to koszt 360 mln zotych. Sfinansowania projektu
podj si szwajcarski fundusz
inwestycyjny Clearsight, ktry
jest wacicielem spki KKT.
Docelowo w samym terminalu
znajdzie prac 120 ludzi.
Miasto chce uruchomi w

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Barbara Frydryk: 509 381 263


barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

W S P P R A C A

Fot. Katarzyna Solarz

W maju w kdzierzyskim porcie odbdzie si pokazowy przeadunek towarw.

Reaktywacja kozielskiego Portu jest szans na oywienie zabytkowej dzielnicy portowej,


ktra obecnie jest bardzo zaniedbana.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

okolicach portu rwnie tzw.


stref ekonomiczn dla maych
i rednich firm, ktre bd tam
wiadczyy usugi dla terminalu, np. firmy: ksigowe czy lo-

gistyczne. Ta inwestycja to
jedno z najwaniejszych wydarze gospodarczych w Kdzierzynie-Kolu w ostatniej dekadzie uwaa miejski radny

Andrzej Kopacki. Mam nadziej, e w cigu najbliszych


4 lat zmieni si oblicze portu.
ks

KDZIERZYN-KOLE SPOECZESTWO

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

NOWA TWARZ
W RADZIE MIASTA
Peczkis. W wyborach wzio
udzia 291 osb. Na Elbiet Setnick, startujc z wasnego komitetu, zagosowao 107 mieszkacw. Oprcz
Setnickiej byo jeszcze trzech
kandydatw: Krzysztof Bach
z PIS, (78 gosw), Piotr Jahn
z PO (60 gosw) i Grzegorz
Chudomit (44 gosy). Setnicka z zawodu jest nauczycielk.

REGION

Uwaga na
telefonicznych oszustw!

w skrcie

Powiatowy Rzecznik Konsumentw podpowiada,


jak chroni si przed nieuczciwymi handlowcami
sprzedajcymi usugi komunikacyjne.

ks
Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

25 lutego rajcy obradowali ju w komplecie.


Do grona radnych doczya Elbieta Setnicka, ktra
odebraa zawiadczenie o wyborze oraz zoya lubowanie. wieo upieczona radna
wygraa wybory uzupeniajce w okrgu nr 8 na os. Pogorzelec. Mandat w radzie miasta zwolni si po tym, jak w
ubiegorocznych wyborach
parlamentarnych
mandat
senatora uzyska Grzegorz

Wiadomoci 3

9 marca 2016, nr 5 (206)

Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

GazetaInformator.pl >>

Numer operatora przewanie widnieje na rachunku, dlatego naley upewni si


czy to prawda, e firma ma dla nas now ofert radzi Marcin Majnusz.
katarzyna solarz

Elbieta Setnicka (na zdjciu stoi) odebraa zawiadczenie


o wyborze oraz zoya lubowanie.
KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

TRWA DODATKOWY
NABR DO MIEJSKIEJ
RADY SENIORW
Dotychczas
wyoniono
dziewiciu reprezentantw
organizacji dziaajcych w
miecie na rzecz osb starszych. Brakuje jeszcze czterech kandydatw.
W miejskiej Radzie Seniorw moe zasiada maksymalnie 13 osb, dlatego prezydent
Sabina Nowosielska zdecydowaa o dodatkowym naborze.
W skad rady wejd ju na pewno przedstawiciele osb starszych: Jzef Tarczyski, Wiesawa Huziuk i Janina Werla
oraz przedstawiciele podmiotw dziaajcych na rzecz osb
starszych: Ewa Pisarzewska ze
Stowarzyszenia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, Elbieta Szik
reprezentujca Zarzd Rejonowy Polskiego Zwizku Emerytw, Rencistw i Inwalidw w
Kolu, Teresa Bczkowska z
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej, Anna Bdkowska z Zarzdu Oddziau Rejonowego Polskiego
Zwizku Emerytw, Rencistw
i Inwalidw z siedzib w Kdzierzynie, Danuta Sadkowska
reprezentujca Stowarzyszenie
Kresowian i Urszula Matuszyk
z Caritas Diecezji Opolskiej.
Pierwsze posiedzenie gremium
odbyo si 1 marca.

Skad rady mog jeszcze


uzupeni cztery osoby - kolejny przedstawiciel osb
starszych i od 1 do 3 przedstawicieli organizacji. Kandydatury mog proponowa
mieszkacy miasta, ktrzy
ukoczyli 60 rok ycia (minimum 50 osb w kadym przypadku) i podmioty dziaajce
na rzecz osb starszych, ktre nie skorzystay dotd z tego prawa.
Kandydatury naley zgasza do 21 marca w kancelarii oglnej urzdu miasta (ul.
Piramowicza 32). Gdyby kandydatw w ktrej z kategorii
zgoszono wicej, o wyborze
do MRS zdecyduje losowanie,
ktre odbdzie si 22 marca
o godz. 10:00 w sali nr 420
urzdu miasta. Jeli wpynie odpowiednio jedno zgoszenie od mieszkacw i do
trzech zgosze ze strony organizacji, kandydaci automatycznie wejd w skad rady.
Reguy wyboru i potrzebne formularze mona znale
w obwieszczeniu o naborze na
stronie www.kedzierzynkozle.
pl i w biuletynie informacji
publicznej urzdu miasta.
ks

Do kdzierzyskiego starostwa zgasza si coraz wicej osb, ktre podpisay zobowizania, bez wiadomoci
tego, co tak naprawd im zaoferowano. Problem jest spory, bo tego typu sytuacje, to
co pita sprawa odnotowana
przez rzecznika konsumentw
w poprzednim roku.
Proceder przewanie
wyglda podobnie. Firmy telefonicznie stosujce nieuczciwe praktyki rynkowe kontaktuj si osobami starszymi i
samotnymi, proponujc obnienie kosztw abonamentu. Nawet jeli mieszkaniec
zapyta, czy ma do czynienia z

dotychczasowym operatorem,
odpowied pada twierdzca.
Po uzyskaniu zgody w cigu kilku dni w domu pojawia
si kurier z kompletem dokumentw. Niekiedy nawet po
kilku miesicach mieszkacy orientuj si, e podpisali
umow z zupenie inn firm
wyjania Marcin Majnusz,
Powiatowy Rzecznik Konsumentw w Kdzierzynie-Kolu.
Rzecznik radzi, aby ju po
pierwszym kontakcie zadzwoni na infolini do swojego
dotychczasowego operatora.
Numer przewanie widnieje
na rachunku, dlatego naley
upewni si, czy rzeczywicie
firma przedstawia nam now

ofert. Jeeli nie uzyskamy


potwierdzenia, nie podpisujmy umowy, ktr przywiezie
nam kurier tumaczy Marcin Majnusz.
Zgodnie z przepisami
w cigu 14 dni od podpisania umowy moemy si
z niej wycofa. Wystarczy zoy owiadczenie na pimie i
przesa listem poleconym. Po
upywie dwch tygodni odstpienie od umowy jest ju duo
trudniejsze.
Powiatowy Rzecznik Konsumentw przyjmuje w kady poniedziaek od 8:00 do
16:00 oraz we wtorki od 8:00
do 15:00 na II pitrze budynku starostwa powiatowego
w Kdzierzynie-Kolu.

KDZIERZYN-KOLE OWIATA

Podstawwki organizuj dni otwarte


Miasto zachca rodzicw szeciolatkw, by odwiedzali placwki
szkolne. Przekonuje, e s wietnie przygotowane do nauczania
dzieci w tym wieku.
Gmina Kdzierzyn-Kole stara si jak najlepiej przygotowa do kolejnego roku
szkolnego, a dokadniej do
sytuacji, w ktrej rodzicw
zwolniono z ustawowego obowizku posania szeciolatkw
do szk - informuje Jarosaw
Jurkowski, rzecznik prezydenta.
W poprzednim tygodniu
(17 lutego) odbya si konferencja powicona dzieciom w
tym wieku, a teraz ruszyy dni

otwarte w szkoach podstawowych. W miejskich placwkach do dyspozycji rodzicw


s pedagodzy i nauczyciele
pracujcy z szeciolatkami,
gotowi odpowiedzie na ich
pytania.
Pozostawienie dzieci w
przedszkolu wywoaoby spore
reperkusje w miejskiej owiacie (mniej pierwszych klas,
mniej pracy dla nauczycieli).
- Miasto stara si przekona
rodzicw, e jest doskonale

przygotowane do nauczania
szeciolatkw. Potwierdzaj
to choby dowiadczenia dzieci, ktre w tym wieku zdyy ju trafi do miejskich szk
mwi Jurkowski.
Dni otwarte rozpoczy
si w poniedziaek, 22 lutego
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16. Bd si odbyway do 17 marca we wszystkich
placwkach miejskich.
ks

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

QR CODE

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wygenerowano na www.qr-online.pl

STYPENDIA SPORTOWE
Gmina Polska Cerekiew przyznaa
stypendia sportowe w 2016 roku.
Otrzymali je: aneta Skowroska za wysokie wyniki sportowe
we wspzawodnictwie sportowym w wysokoci 200 z, Pawe
Drzedzon za wysokie wyniki
sportowe we wspzawodnictwie
sportowym w wysokoci 200 z,
Nikol Kaletka za wysokie wyniki
sportowe we wspzawodnictwie
sportowym w wysokoci 200 z,
Dominik Foltyn uzyska stypendium za wysokie wyniki sportowe
we wspzawodnictwie sportowym w wysokoci 200 z.
KREDYT Z DOPATAMI
ARiMR uruchomia now, preferencyjn lini kredytow
kredytu z dopatami ze rodkw
bdcych w dyspozycji Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie
biecej dziaalnoci zwizanej
z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego w okresie oczekiwania na
patnoci bezporednie. Wicej
informacji na stronach MRiRW
oraz ARiMR.
ROCZNA NARADA
POLICJANTW
W Komendzie Powiatowej Policji
w Kdzierzynie-Kolu odbya si
narada roczna podsumowujca
prac policjantw w ubiegym
roku. W odprawie wzi udzia
p.o. Zastpcy Komendanta Wojewdzkiego Policji w Opolu insp.
Dariusz Szelwicki oraz Kierownik
Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Zdrowia Starostwa Powiatowego Marek Waszkiewicz. P.o.
Komendanta Powiatowego Policji
w Kdzierzynie-Kolu m.insp.
Wiktor Chaupa omwi osignite wyniki pracy policjantw,
a take wspomnia o najwaniejszych programach i inicjatywach
realizowanych w 2015 roku.
ODZYSKANO
SKRADZIONY SAMOCHD
25 lutego policjanci udali si na ul.
Elewatorow, by udzieli wsparcia stranikom miejskim, ktrzy
otrzymali zgoszenie o nielegalnym wyrzucaniu mieci. Gdy
przyjechali we wskazane miejsce
zauwayli dwie uciekajce osoby
oraz volkswagena, w ktrym przebywa trzeci mczyzna. Stranicy
postanowili go legitymowa. Mczyzna nie chcia poda swoich
danych osobowych oraz prbowa
uciec. W zwizku z tym, stranicy ujli go, a nastpnie wezwali
do pomocy policjantw, ktrym
przekazali ujt osob. Na miejscu policjanci, ustalili tosamo
mczyzny oraz sprawdzili czy
pojazd nie jest kradziony. Mczyzn okaza si 34-letni mieszkaniec powiatu krapkowickiego.
Ponadto funkcjonariusze ustalili,
e samochd zosta skradziony
kilka godzin wczeniej z posesji na
terenie powiatu krapkowickiego
informuje policja.
RODZINA 500 PLUS
Gminny Orodek Pomocy
Spoecznej w Polskiej Cerekwi
zgodnie z ustaw z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pastwa w
wychowaniu dzieci informuje, e
od dnia 14 marca 2016 r. bd dostpne wnioski o ustalenie prawa
do wiadczenia wychowawczego
(500 plus), ktre bdzie mona
skada od 1 kwietnia 2016 r.
Wszelkich informacji na temat
programu 500 plus na bieco
bd udzielali pracownicy Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej
w Polskiej Cerekwi.

4 Edukacja

9 marca 2016, nr 5 (206)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
EDUKACJA

KDZIERZYN-KOLE SENIORZY

Dla tych, co czuj chemi

AKTYWNI
SENIORZY W AKCJI

W tym roku pojawi si


na nim gimnazjalici z caej
Opolszczyzny, a take z wojewdztwa lskiego. Szkoa z
Kdzierzyna-Kola z sukcesem
od lat pokazuje, e chemii nie
naley si ba, przy okazji konkursu prezentuje placwk i
kierunek, po ktrym modzie
ma cakiem realn szans na
zdobycie dobrej pracy. Szacujemy, e w tym roku przyjedzie
do nas okoo 150 uczniw informuje Adam Kania, dyrektor
ZS nr 3.
Zasady konkursu s proste.
Do konkurencji przystpuj
3-osobowe zespoy uczniowskie. Kada szkoa moe wydelegowa maksymalnie 1 zesp.
W czci pisemnej ucze pracuje indywidualnie, gromadzc
punkty dla swojego zespou.

Uczestnicy konkursu bd rozwizywa zadania otwarte i zamknite. Wynikiem zespou w


tej czci bdzie suma punktw
zgromadzonych przez kadego
z czonkw- mwi Adam Kania.
Do drugiego etapu zostanie
zakwalikowanych 10 zespow, ktre zgromadz najwiksz liczb punktw. W czci
drugiej uczniowie pracuj zespoowo. Zawodnicy bd rozwizywa niezbyt skomplikowane zadania laboratoryjne.
Zwycizcy gimnazjalici wyjad
ze Sawicic z bardzo atrakcyjnymi nagrodami.
Gwnymi sponsorami nagrd s: Grupa Azoty ZAK S.A.,
Starostwo Powiatowe i Urzd
Miasta, a pozostaymi: Air Products, Kauand, PCC Synteza,
Intersilesia. Szkoa zaprasza
take inne rmy do wsppracy przy realizacji tego projektu.

Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

W Zespole Szk nr 3 w Sawicicach po raz pity


odbdzie si konkurs Chemiczna Gowa.
KATARZYNA SOLARZ

Na tegorocznym konkursie Chemiczna Gowa


pojawi si gimnazjalici z woj. opolskiego i lskiego.

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Kdzierzyscy e-sportowcy nie wypadn z gry

Zdecydowalimy si na
sponsorowanie klasy w Azotach, bo to pierwszy tego typu projekt w kraju, bardzo mu
kibicujemy, chcemy, aby on
procentowa w przyszoci
powiedzia Maciej Piotrowski
z rmy Logitech.
Uczniowie placwki w
Azotach maj ju za sob wyjazdy na oglnopolskie zawody
i turnieje. Dyrektor Maria Stali podkrela jednak, e przede
wszystkim jej podopieczni maj by dobrymi informatykami, tak by mogli potem znale
prac, a samo granie to ich dodatkowe zainteresowanie, ktre rozwijaj na miejscu.
Prol okaza si strzaem
w dziesitk, wiadczy o tym
ogromne
zainteresowanie
gimnazjalistw i ich rodzicw
z caego kraju. Klasy e-sportowe zaczy powstawa w
innych placwkach w Polsce.
Warto doda, e ZSTiO dba o
to, by uwiadamia uczniom
rwnie potencjalne zagroenia wynikajce ze zbyt dugiego przesiadywania przed komputerem.
KS

Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

Firma Logitech zdecydowaa si by ocjalnym sponsorem klasy e-sportowej


w Zespole Szk Technicznych i Oglnoksztaccych w Kdzierzynie-Kolu.
Kdzierzysko-kozielski
ZSTiO jest pierwsz w Polsce
szko redni i jedn z nielicznych w Europie, w ktrej gry
legalnie weszy do programu
nauczania.
Chtnych na ten kierunek
nie brakuje, bo oferta jest bardzo atrakcyjna, ale sprzt, ktry
jest niezbdny e-sportowcom
sporo kosztuje. Teraz placwka
dostanie wsparcie. Zaoferowaa je wiodca na rynku akcesoriw dla graczy rma Logitech.
Placwka przez dwa lata bdzie otrzymywaa ca gam
najnowszych akcesoriw dla e-sportowcw. Podczas duego
seminarium naukowego podpisano umow w tej sprawie.
Modzi ludzie maj u
nas profesjonalne treningi, ale
sprzt jest stosunkowo drogi, a
bez niego nie sposb prowadzi
takich zaj zaznacza Maria
Stali, dyrektor ZSTiO. Chodzi
o klawiatury, myszki, podkadki, czy np. suchawki. Kade z
tych urzdze jest nafaszerowane nowymi technologiami.
Sama myszka to koszt okoo
300 z, nie mwic o ponad raz
tyle droszych specjalnych mechanicznych klawiaturach.

z. Ze rodkw konkursu zostanie przyznanych ok. 33-35


dotacji na realizacj przedsiwzi, ktre angauj osoby
starsze do dziaania na rzecz
otoczenia, wczaj osoby
starsze w dialog i wspprac
z samorzdem lokalnym, promuj wspprac midzypokoleniow i wolontariat osb
starszych.
O dotacje mog ubiega
si osoby 60+ lub pary midzypokoleniowe (osoba 60+
i osoba w wieku 18-35 lat)
we wsppracy z organizacj pozarzdow czy instytucj, ktra peni rol podmiotu aplikujcego o dotacj
(np. Uniwersytet Trzeciego
Wieku, fundacja lub stowarzyszenie czy dom kultury).
Do tej pory wsparo 264
projekty w caej Polsce. Wykorzystujc potencja absolwentw programu, budujemy
sie Animatorw 60+, ktrzy
aktywnie dziaaj spoecznie
i s gotowi dzieli si swoj
histori i dowiadczeniem z
innymi osobami starszymi,
ktre rozpoczynaj tego typu
aktywno.
Dziki projektowi Seniorzy w akcji w Lublinie Zoa
Zaorska stworzya Szko
Superbabci i Superdziadkacykl zaj wspierajcych babcie i dziadkw w wychowaniu
wnukw, a w Warszawie powstaa grupa muzyczna czca pokolenia Caa Praga
piewa. A to tylko dwa z 264
projektw wspartych w ramach programu.
Konkurs Seniorzy w akcji znalaz si w gronie nalistw europejskiego konkursu
Spoeczne Innowacje w Starzeniu (Social Innovations
in Ageing). Midzynarodowe
Jury docenio model wspierania osb 60+ w roli liderw
dziaa spoecznych, a take tworzenia przestrzeni do
wsppracy i dialogu pokole
wypracowany w naszym programie.
KS

JAK ZGOSI SI DO KONKURSU?

Zdecydowalimy si na sponsorowanie klasy w Azotach,


bo to pierwszy tego typu projekt w kraju powiedzia
Maciej Piotrowski z rmy Logitech. Na zdjciu od lewej:
Maciej Piotrowski i Maria Stali, dyrektor ZSTiO.

R E K L A M A

GABINET LOGOPEDYCZNY

Magdaleny Wrbel
Zaprasza na zajcia indywidualne oraz grupowe
www.logopedakedzierzyn.pl
gabinet@logopedakedzierzyn.pl

tel. 726 281 081

Podsumowanie eKKoferii 2016


Tegoroczna przerwa zimowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej upyna pod hasem eKKoferie.
Blisko 500 dzieci z Kdzierzyna-Kola spdzio swj wolny czas wrd ksiek,
poznajc zagadnienia z zakresu ekologii.
sta z warsztatw plastycznych,
konkursw i quizw, zabaw ruchowych oraz muzycznych. Jak
to w bibliotece, nie obyo si
bez wsplnego czytania ksiek powiconych tematyce
ycia i zwyczajw otaczajcych
nas zwierzt oraz ochrony przy-

Powstaa inicjatywa Seniorzy w akcji. Skierowana jest do osb 60+ i


do par midzypokoleniowych.
Dzieci w szkole, doroli w
pracy a babcia i dziadek przed
telewizorem rozwizuj krzywki. Tak seniorzy chcieliby
spdza czas na emeryturze?
Wielu z nich po zakoczeniu
aktywnoci zawodowej chce
pozosta aktywnymi zarwno zycznie, jak i spoecznie.
Pommy im! Seniorzy maj
pasje, pomysy i ch dziaania. Wanie takim osobom
dedykowana jest inicjatywa
Seniorzy w akcji.
To konkurs dotacyjny organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twrczych
i Polsko-Amerykask Fundacj Wolnoci. Skierowany jest do osb 60+ i do par
midzypokoleniowych, ktre
maj pomys na projekt spoeczny, chc pracowa nad
jego rozwojem i zrealizowa
go przy wsparciu ekspertw
oraz dowiadczonych animatorw. Organizatorzy szukaj osb, ktre chc dzieli
si swoim dowiadczeniem i
zdobywa nowe umiejtnoci,
przydatne w dalszej dziaalnoci spoecznej. Do niedawna duo mwio si o tym, e
to modzi ludzie s przyszoci. Zapominamy jednak o
ogromnym potencjale, ktry
drzemie w ludziach starszych.
Konkurs ma przyjazn
formu. Do wzicia udziau w akcji nie jest potrzebne dowiadczenie w pisaniu
projektw. Liczy si pomys,
ch do dziaania i umiejtno wsppracy z ludmi.
Konkurs realizowany jest w
formule inkubatora poprzez cykl warsztatw, wizyt
studyjnych i dziki wsparciu
trenerw z Sieci Latajcych
Animatorw Kultury i Socjologw, uczestnicy bd mieli okazj dopracowa pomysy zgoszone do konkursu i
zdoby wsparcie nansowe
w wysokoci od 6 do 12 tys.

eby zgosi si do konkursu, naley wypeni


formularz listu intencyjnego, dostpny na stronie:
www.formularz.seniorzywakcji.pl.
Skadanie listw intencyjnych do 17 marca 2016 roku.

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Przez dwa tygodnie we


wszystkich liach MBP odbyway si zajcia dla najmodszych mieszkacw miasta.
Tematyk przewodni bya
ekologia, zwierzta i ochrona
przyrody. Podczas rnorodnych zaj dzieci mogy skorzy-

<< GazetaInformator.pl

rody. Spore zainteresowanie


wzbudziy ciekawostki i lmy
zwizane z Ukadem Sonecznym oraz... sportami rowerowymi. Dzieci wykazay si du
inwencj i pomysowoci podczas zaj plastycznych, gdzie
miay do wykorzystania rne

surowce wtrne takie jak gazety, plastikowe butelki, papierowe rurki, korki i zakrtki. Po
dwch tygodniach zaj dzieci
wrciy do szkoy umiechnite
i zadowolone.
MN

OFERUJ POMOC W ZAKRESIE:


terapii wad i zaburze mowy u dzieci,
modziey i osb dorosych
diagnozy logopedycznej
seplenienia midzyzbowego, niewyranej mowy (jkanie)
wywoywania goski R
terapii dzieci z autyzmem
terapii mowy po udarze, terapii osb starszych
(choroba Parkinsona, po udarze, po wylewie, z afazj)
afazji i opnionego rozwoju mowy
od marca terapia EEG BioFeedback
Istnieje moliwo dojazdu
na zajcia logopedyczne do Pacjenta!

Gospodarka 5

9 marca 2016, nr 5 (206)

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Umowy terminowe tylko do 33 miesicy


Od 22 lutego 2016 r. obowizuj nas zmiany w umowach o prac
na czas okrelony. Sprawd najnowsze przepisy!
Fot. PIXABAY

GazetaInformator.pl >>

KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

ib.pl

Nowe przepisy maj


uchroni pracownikw od
naduy tj. przeduania
umowy na czas okrelony w
nieskoczono lub zawierania umw na kilka lat.
Umowy terminowe bd
zawierane z pracownikami
na okres do 3 lat (3 miesice umowy na okres prbny
oraz 33 miesice umowy na
czas okrelony); po upywie
tego czasu umowy bd mogy by zawierane tylko na
czas nieokrelony.
Do tej pory pracodawca zawiera z pracownikiem
dwie kolejne umowy o prac
na czas okrelony, trzecia z
kolei musiaa zosta zawarta
na czas niekrelony. Istniao
jednak odstpstwo od tej reguy, gdy midzy umowami
czasowymi nastpia przerwa, ktra trwaa duej ni
miesic. Okres wypowiedze-

REKL AMY

Wszystkie atuty w rku!

GRATIS!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

ib.pl

NOWO!

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze

nia umowy o prac wynosi


2 tygodnie (jeeli zostao to
zawarte w umowie).
Zmiany, ktre nas obowizuj od 22 lutego, zakadaj m.in. modykacj zasad
wypowiadania i okresw wypowiedzenia - za wypowiedzeniem bdzie mona rozwiza kad umow o prac
na czas okrelony, niezalenie od jej dugoci. Zmieni
si rwnie okres wypowiedzenia, ktry zaleny bdzie
od stau pracy pracownika:
przy zatrudnieniu krtszym
ni sze miesicy okres wypowiedzenia wynosi dwa
tygodnie, od p roku do
trzech lat - miesic, a powyej trzech lat - trzy miesice.
Ustawa zmienia rwnie
sytuacj kobiet w ciy zatrudnionych na umowy na
czas nieokrelony. Wprowadzone zmiany zakadaj, e

jeli umowa zaoona zostaa o umow o prac na czas


okrelony lub okres prbny
przekraczajcy jeden miesic, zostaje ona przeduona do dnia porodu, jeli
termin jej rozwizania przypadaby po upywie trzeciego miesica ciy. W takiej
sytuacji po porodzie matce
przysuguje prawo do zasiku macierzyskiego po ustaniu ubezpieczenia w wyniku
rozwizania umowy o prac.
Modykacje
dotycz
rwnie zawierania umw
na okres prbny. Pracodawca bdzie mg zawrze
umow o prac na okres
prbny z pracownikiem tylko raz i tylko, by sprawdzi
jego kwalikacje i moliwoci wykonywania okrelonej
pracy.
DR

Zmiany w urlopach wychowawczych


Od pocztku tego roku zacza obowizywa nowelizacja Kodeksu Pracy
dotyczca urlopu wychowawczego. Jak wpynie ona na ycie rodzinne oraz
zawodowe rodzicw zatrudnionych na podstawie umowy o prac?

Mobilne kasy
i drukarki fiskalne

Oddziay:
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Od 2 stycznia 2016 r.
urlopu
wychowawczego
mona udziela maksymalnie w 5 czciach, do koca
roku kalendarzowego, w ktrym dziecko skoczy 6 lat.
Wczeniej, urlop taki mg
by wykorzystany do ukoczenia przez dziecko 5 roku
ycia. Prawo do urlopu wychowawczego przysuguje
i matce, i ojcu, pod warunkiem, e maj przynajmniej
szeciomiesiczny sta pracy
(niekoniecznie w obecnym
miejscu zatrudnienia).
Wedug nowelizacji, wymiar urlopu wychowawczego
wynosi 36 miesicy. Moe on
by podzielony midzy rodzicw-pracownikw na 35
i 1 miesic. Jeli rodzice nie
zdecyduj si na wykorzystanie miesica urlopu przez
jednego z nich, automatycznie trac do niego prawo. W
takiej sytuacji urlop wychowawczy bdzie mg wykorzysta tylko jeden rodzic
w wymiarze 35 miesicy.
Jedno z rodzicw ma prawo
wykorzysta 36-miesiczny wymiar urlopu jedynie w
przypadku mierci lub pozbawienia, ograniczenia lub

zawieszenia praw rodzicielskich drugiego z nich. Przepisy nie przewiduj zwikszonego limitu urlopu w
przypadku rodzicw, ktrych dziecko jest niepenosprawne.
Nowelizacja wprowadza pozytywn zmian dla
rodzicw, ktrzy chc opiekowa si dzieckiem wsplnie. Od pocztku stycznia br.
mog oni jednoczenie korzysta z caego urlopu wychowawczego. Wczeniejsze
przepisy pozwalay na to jedynie przez maksymalnie
cztery miesice. Jeli rodzice zdecyduj si na wsplny
urlop wychowawczy, wwczas trwa on 16 miesicy.
Inne istotne zmiany,
ktre zakada nowelizacja,
to zmiana okresu, w ktrym rodzice mog wykorzysta urlop wychowawczy
zwikszy si z 5 do 6 lat.
Rodzice dziecka niepenosprawnego mog natomiast
wybra urlop do jego penoletnoci.
Prawo zezwala na podjcie pracy przez rodzica,
ktry przebywa na urlopie
wychowawczym. Praca nie

musi by wykonywana u naszego dotychczasowego pracodawcy. Jedyny warunek,


jaki musi speni pracujcy
rodzic jest taki, e praca ta
nie wykluczy sprawowania
opieki nad dzieckiem. Podczas trwania urlopu wychowawczego mona rwnie si
uczy.
Zmianie uleg termin
zoenia wniosku o urlop wychowawczy. Od stycznia br.
naley go zoy najpniej
21. dni przed planowanym
pocztkiem urlopu. Do tej
pory obowizywa termin 14
dni. Z punku widzenia prawa
jest to istotne, poniewa od
daty zoenia wniosku uzaleniony jest pocztek urlopu. Pracodawca ma prawo
ustali dat rozpoczcia urlopu na 21. dzie po zoeniu
przez pracownika wniosku.
Jeeli pracownik zdecyduje si na rezygnacj z urlopu
wychowawczego, musi zoy
pisemny wniosek o wycofanie wczeniejszego podania
w terminie 7 dni przed wczeniej ustalonym termin rozpoczcia urlopu.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

6 Gospodarka

9 marca 2016, nr 5 (206)

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Zmiany
w przepisach podatkowych w 2016 r.
W Zespole Szk Budowlanych odbyo si spotkanie informacyjne
z przedstawicielami Urzdu Skarbowego. Organizatorem spotkania
by Cech Rzemios Rnych Raciborzu.
Fot. Ireneusz Burek

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

<< GazetaInformator.pl

Korzyci z komputeryzacji rmy


ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Pracownicy Urzdu Skarbowego w Raciborzu na spotkaniu organizowanym przez


Cech Rzemios Rnych prezentowali najwaniejsze zmiany w przepisach podatkowych.

ib.pl

Program Small Business, oferowany przez rm SOFT-ib, stworzony zosta z


myl o penej obsudze placwki handlowej. Posiada wszystkie niezbdne moduy: obrt dokumentami, gospodark magazynow, ksigowo oraz kadry-pace. W ofercie rwnie oprogramowanie do obsugi placwek gastronomicznych.
Prcz podstawowych funkcji uytkownik w programie moe znale rwnie
tak wyspecjalizowane narzdzia jak: tworzenie zamwie na podstawie rotacji
i zapasw towarw, wczytywanie faktur zakupu i cennikw z hurtowni, analizy
obrotu, zysku i mary. W istotny sposb pomagaj one w codziennej pracy.
Najwikszym atutem programu jest wsppraca ze wszystkimi dostpnymi modelami kas i drukarek skalnych, wag, skanerw i inwentaryzatorw oraz, co rwnie wane, umoliwia wszechstronne wykorzystanie tych
- stosunkowo drogich przecie - urzdze.
SOFT-ib autoryzowany partner:

Oddziay:
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Rok 2016 przynosi wiele


zmian w przepisach podatkowych. Ogrom nowelizacji i
wprowadzonych modykacji
zmusza przedsibiorcw do
ledzenia aktualnych przepisw prawnych i, co za tym
idzie, zastosowania ich w swoich rmach.
Spotkanie z przedsibiorcami zorganizawa Cech Rzemios Rnych w Raciborzu.
Magorzata Smyczek, dyrektor Cechu podzikowaa pracownikom Urzdu Skarbowego w Raciborzu za udzia w
spotkaniu na temat zmieniajcych si przepisw.
W szkoleniu uczestniczyo 40 osb. Przez ponad dwie
godziny przedstawiciele Urzdu Skarbowego w Raciborzu
opowiadali o zmieniajcych
si przepisach oraz odpowiadali na pytania zgromadzonych suchaczy.
Mgr Dariusz Kula opowiedzia o zmieniajcych si

przepisach w podatku dochodowym, mgr Boena Thomas


omwia zagadnienia zwizane z ordynacj podatkow, mgr Katarzyna Popiech
poinformowaa o zmianach
zwizanych z podatkiem VAT,
natomiast mgr Roman Pisarczyk opowiedzia o przepisach
dotyczcych kas skalnych.
Organizatorzy przygotowali rwnie spotkanie ze specjalistk prawa pracy, ktra
wyjania najnowsze przepisy
dotyczce tego zagadnienia.
Pitera zwrcia uwag m.in.
na przepis dotyczcy umw
terminowych zawieranych
na 33 miesice i wyjtkw od
obowizujcych przepisw.
Specjalistka od prawa pracy
zaznaczya, i pracodawca ma
w obowizku poinformowa
swoich pracownikw w cigu
miesica o zmieniajcych si
przepisach. Ewa Pitera zwrcia rwnie uwag, e oprcz
obowizku przechowywania

orzeczenia wydanego na podstawie prolaktycznych bada lekarskich, pracodawca


powinien rwnie zadba o
przechowanie kopii skierowania na badania prolaktyczne. Dokument ten jest bardzo
istotny w przypadku, gdyby
w wyniku zaniedba lekarza
pracownik nie przeszed niezbdnych bada. Dokument
ten stanowi dowd, e pracodawca waciwie scharakteryzowa stanowisko pracy i wystpujce na nim zagroenia.
Zainteresowanie spotkaniem potwierdzio tez dyrektor Magorzaty Smyczek o potrzebie spotka z urzdnikami
oraz bardzo cennej moliwoci zwrcenia si do nich bezporednio z pytaniami dotyczcymi zmieniajcych si, a
co za tym idzie czsto niezrozumiaych, przepisw podatkowych.
DR

Szybki PIT
ruszya kampania informacyjna US
Po raz smy z kolei Ministerstwo Finansw organizuje akcj wspierajc
podatnikw przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT).
Kampania informacyjna rozpocza si 18 lutego,
a zakoczy si dwa tygodnie
po zamkniciu okresu rozliczeniowego, ktry w tym roku upywa 2 maja.
Jak informuje minister
nansw, kampania Szybki
PIT zostaa stworzona po to,
aby przygotowa dla podatnikw wiele narzdzi, ktre
pomog im w wypenianiu
obowizkw podatkowych.
Akcja zakada tradycyjne ju dni otwarte wszystkich urzdw skarbowych
w Polsce. Pod koniec kwietnia urzdy te bd rwnie
pracoway w wyduonych

godzinach a eksperci bd
czuwali na dyurach telefonicznych. Kampani Szybki
PIT znale mona rwnie
na Facebooku. Podobnie jak
w tamtym roku, Ministerstwo Finansw uruchomio
specjaln aplikacj, dziki
ktrej podatnicy mog zada pytanie, na ktre otrzymaj szybk i fachow odpowied.
Wszystkie najwaniejsze
informacje znajduj si na
stronie internetowej www.
szybkipit.pl. Znale tam
mona aktualnoci, informacje o sposobach rozlicze
rocznych przez Internet oraz

broszury informacyjne Ministerstwa Finansw.


Nazwa kampanii nawizuje do faktu, i PIT mona
w szybki, prosty i bezpieczny sposb zoy przez internet. Wstpnie wypenione
zeznanie podatkowe (usug
PFR) czy te aktualne formularze mona znale na
Portalu Podatkowym.
Ministerstwo Finansw
przypomina, e w 2016 r. 30
kwietnia jest dniem wolnym
od pracy (sobota), dlatego
te ostatni dzie skadania
zezna przypada na 2 maja.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 5/2016


racibrz

GazetaInformator.pl 9 marca 2016 nr 5 (206)

polityka

Nowe otwarcie Platformy na now sytuacj polityczn


pawe strzelczyk

Gwnym gociem, podczas otwarcie biura poselskiego Gabrieli Lenartowicz, by


Grzegorz Schetyna, byy szef
MSWiA i MSZ, wicepremier
i marszaek sejmu, obecnie
przewodniczcy Platformy
Obywatelskiej. Oprcz niego w otwarciu uczestniczyli
m.in. posowie Marek Krzkaa i Ryszard Zawadzki, byy pose Henryk Siedlaczek,
starosta Ryszard Winiarski,
prezydent Mirosaw Lenk ze
swoim zastpc, prezes spdzielni mieszkaniowej Tadeusz Wojnar, prezydenci
Wodzisawia i Rybnika, burmistrzowie Krzanowic i Czerwionki-Leszczyn, wjtowie
okolicznych gmin, radni miejscy i powiatowi, komendant
raciborskiej stray poarnej,
dyrektor PUP, przedstawiciele lokalnego biznesu. Powicenia dokona ks. Ginter
Kurowski, ktry zauroczony
R E K L A M A

przemow Schetyny, stwierdzi i przemawia on piknie


niczym kaznodzieja.
- Otwarcie biura poselskiego to symboliczne nowe
otwarcie Platformy na now
sytuacj polityczn, bdce
zwrotem w stron obywatelskich korzeni PO - podkrelali zgodnie Gabriela Lenartowicz i Grzegorz Schetyna. Ten
ostatni akcentowa, jak wane jest dla jego partii (i dobra
kraju) dobra, cisa wsppraca ze rodowiskami lokalnymi
i wsuchiwanie si w gos samorzdw. Dlatego PO, ktra
po omiu latach rzdw znalaza si w opozycji, zamierza
na nowo otworzy si na miasta, powiaty jako podstawowe
filary funkcjonowania demokratycznego pastwa. Zreszt, data otwarcia biura zbiega si z rozpoczynajc si
debat w ramach oglnopolskiego ruchu Klubw Obywatelskich. Po wizycie w Raciborzu Schetyna uda si wanie

Fot. Justyna Koniszewska

7 marca rozpoczo dziaalno biuro poselskie Gabrieli Lenartowicz. Zlokalizowano je w domu handlowym,
aby umoliwi robicym zakupy chwil oddechu i refleksji nad sytuacj spoeczno-polityczn.

Raciborskie biuro poselskie Gabrieli Lenartowicz znajduje si przy ul. Opawskiej 13


(naprzeciwko Biedronki Lux). Na zdj. Gabriela Lenartowicz i Grzegorz Schetyna.

w tym celu do Krakowa. To


projekt odpowiadajcy na rosnce spoeczne oczekiwanie
nowoczesnego, wiadomego
spoeczestwa obywatelskiego, ktre parlamentarzyci
PO chc wspiera i aktywnie
w nim uczestniczy - zaznaczy byy marszaek sejmu.
Skd pomys, w Raciborzu dotd niespotykany, aby
biuro ulokowa w pasau
handlowym? - Zasadza si
on na przekonaniu, e aktywno publiczna, zaangaowanie spoeczne jest tak
sam codziennoci i tak sam potrzeb jak np. zakupy.
I mona wraz z chwil oddechu i refleksji czyni to bd
w przerwie zakupw, bd
celowo odwiedzajc przyjazne takim potrzebom miejsce. Miejsce, gdzie mona bdzie: i spotka si z innymi
zainteresowanymi, i uzyska
pomoc, i zwyczajnie wymieni pogldy - wyjania G. Lenartowicz.

PLUSY BIZNESU

9 marca 2016, nr 5 (206)

DLA

<< GazetaInformator.pl

region podre

region - bezpieczestwo

Zaplanuj wakacje w Chorwacji!

W Grupie Azoty ZAK uhonorowano


Liderw Bezpiecznej Pracy

HOTEL LAGUNA znajduje si


w odlegoci 100 metrw od morza.
Zalet oferty jest to, e wyjazd odbywa si bezporednio z
Raciborza i Rybnika, wszyscy s
zakwaterowani w jednym hotelu
(nie marnuje si czasu na zbieranie grupy i rozwoenie jej
czonkw po ronych miejscowociach i orodkach), a komfortowy autokar jest cigle na
miejscu - podobnie jak pilot (rezydent), ktry opiekuje si grup
od pocztku do koca. Dodatkowe wycieczki s organizowane
bezporednio przez organizatora, dziki czemu s tasze ni u
lokalnych porednikw i obsugiwane w jzyku polskim.
Wybr Chorwacji to gwarancja udanych wakacji! Poza
malowniczymi plaami, kraj ten
posiada przepikne Parki Narodowe (m.in. Plitvickie Jeziora,
gry Biokovo, wodospady Krka)
i wiele wiekowych zabytkw pamitajcych czasy rzymskie (jak
Split, Szybenik i Dubrovnik).
R E K L A M A

Nie bez znaczenia jest to, e


Chorwacja daje zarwno przyjemny powiew egzotyki (ciepe
morze, soce, palmy, rdziemnomorska przyroda, kuchnia
bakaska, dobre wino), jak i
pene poczucie bezpieczestwa
wynikajce z obcowania z mieszkacami wywodzcymi si z tego samego krgu kulturowego
co Polacy.
W tym roku impreza odbdzie si w dniach 13-24 wrzenia, a miejscem wypoczynku
bdzie cicha i malownicza miejscowo GRADAC na Riwierze
Makarskiej.
Wrzesie to wietny czas na
urlop w Chorwacji. Morze jest
ciepe, temperatura powietrza
wynosi ok. 25 C, pogoda jest
soneczna, a kurorty oraz zabytkowe miasta nie s ju nadmiernie przepenione jak w szczycie
sezonu. Znacznie nisze s te
ceny...

Artyku sponsorowany

Zakad po raz kolejny przyzna nagrody pracownikom, bez ktrych


wysoka pozycja firmy w rankingach bezpieczestwa nie byaby moliwa.
Fot. materiay ZAK S.A.

HOTEL LAGUNA znajduje


si w odlegoci 100 metrw od
morza i kamienisto-wirowej
play, p kilometra od centrum
miejscowoci. Do dyspozycji goci jest w nim restauracja, drink
bar, caffe bar na play i kcik internetowy. Wszystkie pokoje 1, 2
i 3 os. posiadaj peny wze sanitarny, telewizory z TV-sat i co
najwaniejsze balkony z widokiem na morze!
Cena imprezy obejmujca
transport, zakwaterowanie w
hotelu (pokj 2 osobowy, z balkonem z widokiem na morze),
wyywienie (niadania i obiadokolacje w formie obfitego bufetu), ubezpieczenie NWiKL oraz
opiek polskiego pilota i rezydenta podczas caego wyjazdu
(imprez prowadzi Dawid Wacawczyk) wynosi jedynie 1740
z/os.
Posiadacze
raciborskiej
karty seniora oraz rodziny lub
grupy przyjaci wykupujce
ofert dla min. 4 osb dorosych,
mog liczy na 100 z zniki (od
osoby)!!!
Szczegy oraz zdjcia z wyjazdw, ktre biuro zrealizowao w ostatnich latach mona znale na stronie www.orinoko.pl
Zapisy prowadzone s w Raciborskim Centrum Turystyki na
ul. Opawskiej 38 (galeria Dukat,
vis a vis E.Leclerc) od poniedziaku do pitku w godz. 9:00
17:00, a w soboty 9:00 13:00.
Telefon: 32 740 92 00
(biuro) lub 502 557 238.

katarzyna krentusz

- Bezpieczestwo naszych
pracownikw jak i caych zakadw to bez wtpienia nasz
priorytet, co znajduje odzwierciedlenie w stale obniajcych si wskanikach
wypadkowoci. W latach
2010-2015 odnotowalimy
popraw o ponad 50 procent.
Jest to bez wtpienia nasz
wsplny sukces, osignity
dziki odpowiedzialnym postawom pracownikw ZAK-u oraz wdraaniu nowych
rozwiza w Spce, podwyszajcych standardy dziaania - podkrela w czasie uroczystoci przyznania nagrd
Adam Leszkiewicz, prezes
Grupy Azoty ZAK.
W tegorocznej edycji firma wyrnia: Krzysztofa
Wiej, Tomasza Zawilaka i
Grzegorza Fedyn, ktrych
uhonorowano tytuem Lider Bezpiecznej Pracy 2015,
a take: Marcina Raka, Rudolfa Kusza i Leszka Grczanego - tytuem Mistrz - Organizator Bezpiecznej Pracy
2015. Najbezpieczniejszymi
wydziaami w Grupie Azoty
ZAK zostay: Wydzia Kompresorowni, Wydzia Produkcji Wody oraz Wydzia Gazu
Syntezowego.
Spka rokrocznie otrzymuje szereg wyrnie doty-

W Grupie Azoty ZAK nagrodzono


Liderw Bezpiecznej Pracy.
czcych bezpieczestwa pracy, jak choby ubiegoroczna
prestiowa Zota Karta Lidera
Bezpiecznej Pracy - wyrnienie przyznawane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy
- Pastwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB). Ponadto w
Zakadach Azotowych konsekwentnie realizowane s
kompleksowe projekty BHP,
takie jak: Zero wypadkw i
Zdrowe i bezpieczne miejsce
pracy. Dobre dla Ciebie - Dobre dla Firmy. W ubiegym
roku w spce zainicjowano
program audytw behawio-

ralnych STOP, ktry bdzie


kontynuowany przez kolejne lata. Efektem powyszych
dziaa jest systematyczna
poprawa wskanikw dotyczcych bezpieczestwa pracy, plasujca kdzierzyskie
Zakady w czowce spek
Grupy Azoty. Pozytywnie
oceniony zosta rwnie stan
zdrowia Zaogi - Pastwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny nie stwierdzi adnego
przypadku chorb zawodowych. W 2015 r. Spka po raz
szsty otrzymaa Zot Kart
Lidera Bezpiecznej Pracy

region - ochrona przciwpowodziowa

Co zamierza rzd w sprawie Odry,


czyli rzek tam i z powrotem
Dymy do tego, aby Odra bya rzek o IV klasie eglownoci na caej
dugoci przekaza radnym na lutowej sesji przedstawiciel Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej.
Czesaw ukowski, wystpujc na forum rady miasta
Racibrz, streci zamierzenia rzdu odnonie budowy
zbiornika Racibrz Dolny, kanau aba-Odra-Dunaj umoliwiajcego eglug pomidzy
pnocnymi a poudniowymi
morzami europejskimi oraz
ywotnym w Raciborzu tematem Odry.
Nie pado zbyt wiele konkretw, ale trudno si dziwi.
Nowy rzd funkcjonuje pki
co od 3 miesicy, std na razie wikszo zagadnie jest
w sferze analiz i przyszego
planowania. Niemniej jednak sycha odwane deklaracje, co do zmiany priorytetw i dotychczasowej polityki
wzgldem poruszanych zagadnie. ukowski do asekuracyjnie unika jednoznacznych odpowiedzi, jednak
jak zaznaczy, nie mwiby o
tym, gdyby nie by przez ministerstwo upowaniony. Czyli miae plany s, na realizacj przyjdzie troch poczeka.
Dla Raciborza brzmi to
obiecujco, zwaszcza biorc
pod uwag dotychczasow
polityk odkadania na bliej

Fot. Pawe Strzelczyk

Fot. Orinoko

Raciborskie Biuro Podry ORINOKO - ART & TRAVEL


od czterech lat organizuje autorskie wczasy w Chorwacji.

Czesaw ukowski z Ministerstwa Gospodarki


Morskiej i eglugi rdldowej by gociem na
lutowej sesji rady miasta Racibrz.
nieokrelon przyszo zatytuowan jako to bdzie.
Jeli za chodzi o Odr, to s
zamiary uczynienia j rzek
o przynajmniej IV klasie eglownoci na caym biegu.
Co to oznacza? Dotychczas
egluga rdldowa nie bya
priorytetem i Odra stanowia
owszem wany szlak komunikacyjny, ale na wyznaczonych
odcinkach. Jeli uda si zrealizowa zamiary, to IV klasa
eglownoci oznacza: - minimum 2,5 metra gbokoci, odpowiednia szeroko, aby
dwa statki mogy si min,

- brak odcinkw uniemoliwiajcych przepyw dugich


jednostek (np. barek z naczepami).
Wedug
ukowskiego,
klasy I - III maj znaczenie
regionalne. IV klasa to ju jak
droga ekspresowa przy drodze powiatowej. Szlaki rdldowe dziel si nastpujco:
I klasa < 400 t, II klasa
400-650 t, III klasa 6501000 t, IV klasa 1000-1500
t, Va klasa 1500-3000 t, Vb
klasa > 3000 t.
ps

GazetaInformator.pl >>
racibrz

PLUSY BIZNESU

9 marca 2016, nr 5 (206)

DLA

gospodarka

Forum Gospodarcze
w Raciborzu 6 kwietnia

Fot. Koltech

Na pocztku kwietnia w Raciborzu odbdzie si Forum Gospodarcze


Zainwestuj u Nas. Gospodarzem wydarzenia bdzie Miasto Racibrz.

Pierwszy inwestor w strefie gospodarczej - Firma Koltech


produkujca nowoczesne obrabiarki.
iwona cybulska

Forum gospodarcze w
pierwotnym zamyle ma stanowi miejsce wymiany pogldw, dowiadcze, dobrych
praktyk. Ponadto tego rodzaju spotkania maj uatwia
nawizywanie cennych kontaktw biznesowych. Podczas
Forum Prezydent Raciborza
Mirosaw Lenk zaprezentuje nowe tereny inwestycyjne
ulokowane w miecie przy ul.
Bartka Lasoty i na Ostrogu.
Gwnym punktem forum bdzie uroczyste podpisanie formalnego porozumienia Miasta Racibrz z Polsk

Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych. PAIiIZ


to agencja rzdowa, do ktrej
gwnych zda naley m.in.:
zachcanie
zagranicznych
przedsibiorcw do inwestowania w Polsce, pomoc przy
wyszukiwaniu atrakcyjnych
terenw inwestycyjnych, doradztwo inwestycyjne a take
zapewnianie staego dostpu
do informacji gospodarczych.
Uczestnicy forum wezm
udzia w panelu dyskusyjnym,
ktrego meritum stanowi bdzie rozmowa o inwestycjach
w strefie ekonomicznej. W
tym temacie niezwykle istotny
bdzie gos wiceprezesa KSSE

Andrzeja Zabiegliskiego, ktry odpowie na pytanie: Kto


i dlaczego inwestuje w SSE?
Dlaczego warto inwestowa
w SSE?
W programie forum przewidziano take wizyt w fabryce jednego z raciborskich
Diamentw Forbesa Koltechu, w ktrym produkowane s supernowoczesne obrabiarki eksportowane na cay
wiat. Koltech to pierwsza firma, ktra ulokowaa swoj
produkcj w raciborskiej strefie ekonomicznej.
Forum odbdzie si 6
kwietnia w Paacyku Myliwskim RAFAKO.

kietrz - remonty

Kietrz stara si o dofinansowanie rewaloryzacji rynku


5 maja 2015 roku pomidzy Gmin Prudnik,
Gmin Guchoazy, Gmin
Gubczyce, Gmin Kietrz,
Gmin Branice oraz Powiatem Gubczyckim zostao podpisane porozumienie owsppracy w ramach
projektu pn. Ograniczenie
antropopresji na rnorodno biologiczn, dziedzictwo kulturowe i historyczne zrwnowaony
rozwj obszaru Gr Opawskich i Bramy Morawskiej
majcym na celu wsparcie
efektywnoci wykorzystania posiadanych zasobw
poprzez realizacj inwestycji, ktrych celem jest
ochrona, promocja i rozwj dziedzictwa kulturowego i naturalnego na terenie gmin. Dziki temu
porozumieniu pojawia si
szansa uzyskania dofinansowania na rewaloryzacj
kietrzaskiego rynku. Cae
to przedsiwzicie odbywa
si w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa Opolskiego
na lata 2014 2020.
Niestety, aby uzyska
rodki na tak due zadanie
trzeba speni wiele wymogw. Warunkiem zoenia
wniosku jest posiadanie

Fot. UM Kietrz

Caeprzedsiwzicie odbywa si w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Opolskiego na lata 2014 2020.

Gmina Kietrz ma amitne plany odnonie rynku.


Inwestycja jest uzaleniona od uzyskania funduszy z UE.
dokumentacji technicznej,
ktrej opracowanie zlecono firmie zewntrznej.
Przedmiotowa dokumentacja obejmuje przebudo-

w oraz remont cigw komunikacyjnych i pieszych


wraz z ujednoliceniem poszczeglnych stref uytecznoci publicznej. Ponad-

to w zakresie inwestycji
planowana jest przebudowa oraz rozbudowa owietlenia ulicznego, wymiana
irozbudowa sieci podziem-

nych (wodocigi, kanalizacja deszczowa, kanalizacja


sanitarna), budowa fontanny chodnikowej, wykonanie odlewu z brzu na
postumencie granitowym,
remont zabytkowej Kolumny z Grup Nawiedzenia
NMP, budow nowych cigw dla pieszych, wyposaenie w elementy maej architektury (awki, kosze na
mieci, stojaki rowerowe,
sup ogoszeniowy) oraz wykonanie nowych nasadze.
- Z uwagi na bardzo
krtki termin opracowania projektu oraz licznych
prac zwizanych z przygotowaniem kompleksowego wniosku nie byo moliwoci wyboru koncepcji
przez mieszkacw gminy.
W zwizku z tym powoalimy 15 osobow komisj, w
skad ktrej wchodz burmistrzowie, radni, kierownicy referatw, urzdnicy
i prezes Hydrokanu. Ich
zadaniem by nadzr nad
terminow realizacj zaplanowanych dziaa oraz
koordynowanie realizacji
opracowania koncepcji rewaloryzacji Rynku w Kietrzu przyznaje Krzysztof
obos, burmistrz Kietrza.
- Zadaniem powoanej

komisji byo take zminimalizowanie liczby niepotrzebnych bdw, jakie


mogyby wystpi podczas
tworzenia projektu. Ponadto chcielimy, aby by dostosowany do potrzeb szerszej grupy mieszkacw.
Dziki tak licznej grupie
moglimy unikn bdw
poprzednikw polegajcych
na pracy w wskim gronie,
podejmujcym decyzje o
funkcjonalnoci i wizualnoci obiektw na terenie
gminy. Liczymy na to, e
uda nam si zdoby dofinansowanie, cho wiadomo,
e ycie bywa przewrotne,
dlatego prosimy o trzymanie kciukw za ten wniosek. Dostrzegamy w tym
projekcie ogromn szanse na popraw wizerunku
miasta podkrela Dariusz
Kamiski, wiceburmistrz
Kietrza.
W chwili obecnej uzyskano ju pozwolenie Wojewdzkiego Konserwatora
Zabytkw. Realizacja projektu uzaleniona bdzie
od kwalifikacji wniosku do
uzyskania dofinansowania.
Nabr wnioskw planowany jest na II kwarta b.r.
um

44 Wiadomoci
Zadbaj o swj ogrd na wiosn

Zoty rodek

24 lutego
2016,2016,
nr 4nr(205)
9 marca
5 (206)

<< GazetaInformator.pl

Zadbaj o swj ogrd


na wiosn

REGION ROZRYWKA

Ogrd peen tulipanw - Park Keukenhof w Holandii


HANNA STANIK

Holandia synie z kolorowych pl tulipanw. To


wanie w kraju wiatrakw
znajduje si rwnie synny
na caym wiecie park Keukenhof, w ktrym to kadej
wiosny odbywa si wystawa kwiatw cebulowych.
Teren dzisiejszego parku Keukenhof w XV wieku
nalea do Jacoba van Bawaria i by wwczas terenem myliwskimi, okoo
zamkowym. Nazwa KeuR E K L A M A

kenhof wzia si od przy


zamkowego ogrodu zioowego, z ktrego to pozyskiwano zioa do zamkowej kuchni. Obecny park
by czci sporego majtku Slot Teylingen penego piknych dziko rosncych krzeww i wydm. Po
mierci Jacoba van Bawaria, Keukenhof przeszed
w rce bogatych rodzin kupieckich. Baron i baronowa Van Pallandt zaprosili
dwch architektw krajobrazu Zocher, projektan-

Fot. Hanna Stanik

Niebawem w naszych ogrdkach zakwitn tulipany.


Zanim jednak to nastpi mona zaplanowa wyjazd do krainy tulipanw.
tw parku Vondelpark w
Amsterdamie, aby zaprojektowali ogrd wok zamku.
Projekt stworzony w stylu
angielskim, sta si podstaw parku Keukenhof a po
dzi dzie.
W 1949 roku z inicjatywy wczesnego burmistrza
Lisse oraz wielu czoowych
producentw i eksporterw
kwiatw cebulowych, zostaa tu zorganizowana pierwsza wystawa kwiatw na
wolnym powietrzu. Sukces
wystawy przerodzi si w

cyklicznie powtarzajce si
coroczne wydarzenie, ktre
przyciga miliony turystw
z caego wiata. W dniu dzisiejszym posiado naley
do Fundacji, ma 32 hektary i posiada 15 kilometrw cieek. Kady znajdzie tu co dla siebie, nie
zalenie od wieku i pochodzenia. Keukenhof zaskakuje i zachwyca piknem
kwitncych tulipanw, ale
i hiacyntw, narcyzw oraz
innych wiosennych rolin
cebulowych.

GazetaInformator.pl >>

24
lutego
2016,
nr 4 (205)
9 marca
2016,
nr 5 (206)

Zadbaj o swj ogrd na wiosn

Zoty
rodek 55
Wiadomoci

RACIBRZ BIZNES

Odwie swoje mieszkanie na wiosn!


Przyjd do nowej Galerii Barw w Raciborzu.
Wiosna to jedyna taka pora roku, ktra bardzo
czsto stanowi natchnienie
do dokonywania przernych zmian. Najwysza pora obudzi si z zimowego
snu i przywita wiosn w
wielkim stylu. Warto wic
zacz od zmiany czego w
swoim otoczeniu nowe
kolory w mieszkaniu, bd
ich odwieenie to z pewnoci dobry pomys, by pozby si negatywnych uidw i zastpi je pozytywn
energi.
Na ulicy Kociuszki w
Raciborzu powstaa nowa
Galeria Barw, w ktrej znajd Pastwo szeroki wybr
farb, kolorw, a take narzdzi budowlanych oraz a
osiem mieszalnikw farb i
tynkw. Oprcz tego galeria
poszerzya swj asortyment
o wysokiej jakoci tapety,
artykuy BHP, elektronarzdzia, a take kamienie dekoracyjne i wiele innych.
Ponadto Galeria Barw
Grud dysponuje innowacyjnym, jedynym na lski
stoem multimedialnym z
kolorami farb renomowanej marki nieka. St ten
posiada dotykowy panel,
dziki ktremu kady klient
moe osobicie dopasowa dany produkt z kolekR E K L A M A

cji marki nieka do konkretnego pomieszczenia w swoim


mieszkaniu lub domu. Co wicej, st umoliwia rwnie wizualizacj konkretnego koloru
w rnych warunkach owietleniowych, co pozwoli unikn niechcianego zakupu. Z
pewnoci jest to wic doskonaa opcja dla osb, ktre chc
mie pewno, e wybrany
przez nich kolor farby bdzie

wietnie pasowa do danego


wntrza i idealnie prezentowa
si w kadym wietle.
Nowa Galeria Barw PUH
Jerzy Grud znajduje si w
przestrzennej hali oraz dysponuje duym parkingiem. Warto wspomnie, e pomimo tak
wielu zmian zwizanych z powikszeniem asortymentu, jako wiadczonych przez Galeri Barw usug wci pozostaje

na najwyszym poziomie, a
pracownicy su pomoc w
zakresie profesjonalnego doradztwa.
Co wicej, Galeria Barw
gwarantuje szybk obsug,
wiele atrakcyjnych promocji
oraz korzystne rabaty dla staych klientw. Z pewnoci
wyrnia j rwnie indywidualne podejcie do kadego
klienta.

PUH Jerzy Grud


Galeria Barw
ul. Kociuszki 6
47-400 Racibrz

Godz. otwarcia:
Pon. - pt.: 7:00-18:00
sob.: 8:00-14:00
Tel. 32 415 30 15
Kom. 696 455 148
hurtownia.grud@interia.pl
Artyku sponsorowany

Z regionu

sylwetki

9 marca 2016, nr 5 (206)

racibrz edukacja

racibrz - osir

Super Belfer XXI wieku z tabletem


Mirosawa Dyka-Ponka jest anglistk w rydutowskim liceum. Prowadzi innowacyjne metody
nauczania, na swoim koncie ma multum osigni i ponadprogramowych aktywnoci.

W Liceum Oglnoksztaccym im. Noblistw Polskich


w Rydutowach pracuje Mirosawa Dyka Ponka jako nauczycielka jzyka angielskiego
. Jest autork i ordowniczk
wielu midzynarodowych projektw zarwno przeprowadzanych online, jak i pozwalajcych jej uczniom podrowa
po wiecie. Pomimo niemaych
osigni, ujmuje skromnoci.
Przygotowujc si do rozmowy, zapoznaem si z
list certyfikatw i wyrnie, ktre posiada Pani
w CV. Jest tego naprawd
sporo! Zaciekawi mnie
najbardziej certyfikat Komisji Europejskiej European Language Label...
Wszystko zaczo od
eTwinningu. (red. eTwinning
to spoeczno szkolna, gromadzca szkoy i przedszkola z caej Europy - i nie tylko - wsppracujca za pomoc mediw
elektronicznych). Mwic dokadniej, od projektu, ktry
mia promowa bezpieczestwo modziey w internecie.
Nasz projekt zosta wyrniony
Krajow i Europejsk Odznak
Jakoci eTwinning. Wtedy pojawia si moliwo udziau w
konkursie ELL, w ktrym bior
udzia zarwno instytucje, jak i
pojedyncze osoby. Wysaam
zgoszenie, jako e jednym z
priorytetw rywalizacji w 2012
roku byo wanie promowanie
bezpieczestwa w internecie. I
zostaam laureatk! Zupenie
niewiadoma rangi konkursu
i moliwoci wygranej. Potem
bya wielka Gala, z udziaem
czonkw Komisji Europejskiej, FRSE, MEN-u i innych
zacnych goci, gratulujcych
prestiowego Znaku Innowacyjnoci w Nauczaniu Jzykw
Obcych i... notebook Samsung
Galaxy jako nagroda. Wtedy
chyba na dobre zacza si moja przygoda z tabletami...
Czy wanie wtedy w Pani
gowie pojawi si pomys
na innowacyjny projekt
Klasa z tabletem?
Nie... No wie pan, pomys
to sobie mona mie, ale potrzeba te sprztu! Mielimy w
klasie magnetowid, telewizor,
odtwarzacz DVD, jeden laptop.
Zaczam si bawi super-tabletem, robiam kursy internetowe, szukaam moliwoci
wykorzystania smartfonw w
nauczaniu. Pomagali mi te
uczniowie. Tworzylimy materiay promujce realizowane
w tym czasie projekty midzynarodowe, poznawalimy nowe moliwoci technologiczne.
Zawsze znalaz si ucze, ktry
lepiej ode mnie ogarnia spraw od strony technicznej...W
kolejnym roku otrzymalimy
nagrod finansow za I miejsce w konkursie Nasz projekt
eTwinning. Ta wanie nagroda, pomoc Organu Prowadzcego oraz yczliwo Dyrektora

LO i nauczyciela-informatyka
pozwoliy stworzy podstaw
do uruchomienia tabletowej
klasy.
Ten projekt to Safetiquette, tak?
Tak, dokadnie. Od angielskiej nazwy tego, co nazywamy
netykiet. (red. Netykieta to
zbir zasad przyzwoitego zachowania w internecie, swoista
etykieta obowizujca w sieci).
To stworzone dla potrzeb projektu nowe swko safetiquette mona przetumaczy wic
jako bilet do bezpieczestwa i
kultury w internecie.

skiego, dostaje jak warto dodan. Wyrasta na


otwartych, wiadomych,
nowoczesnych Europejczykw, ktrzy potrafi
si umiejtnie porusza w
wiecie. W wiecie, ktry
sta si dzi przecie globaln wiosk...
Tak najprociej - caa moja dodatkowa dziaalno
wynika te z tego, e ja si nie
lubi nudzi. Nie ma gorszej
sytuacji, ni ta, w ktrej nauczyciel i ucze przychodzi
znudzony na lekcje. Warto
czasem sobie uatrakcyjnia te
spotkania..
Fot. Anna apka

jarosaw kosowski

<< GazetaInformator.pl

Mirosawa Dyka-Ponka wykorzystuje


m.in. tablety i smartfony na lekcjach jzyka angielskiego.
Dziki temu zajcia s ciekawsze dla uczniw.
Zauwayem, e uya Pani wczeniej sformuowa typu uczylimy si
wsplnie, poznawalimy,
tworzylimy...
Wynika z tego, e ma Pani wielk wiar w swoich
uczniw, a take traktuje ich Pani poniekd jako rwnych sobie. To nie
mieci si w kanonie nauczyciela - autorytetu ,
ktrego naley sucha
niczym wyroczni. Kanonu, ktry pamitam jako
obowizujcy za moich
czasw szkolnych...
To naturalne, e uczniowie
si ucz od nauczyciela, ale
ja te codziennie ucz si od
nich! wiat si zmienia, szkoa
musi i z duchem czasu. Nie
jest ju miejscem pobierania
nauki. Powinna sta si orodkiem edukacyjno-spoecznych
spotka! wiadectwem nasz
program Comenius, Polsko-Litewski Program Wymiany Modziey, akcja Amnesty International, spotkania
midzypokoleniowe Geneations&School, ostatni midzynarodowy projekt z okazji Walentynek. Wymiany
uczniw, w ktrych bierzemy
udzia... Robimy je po to, eby
si czego nauczy, dowiadczy nowych rzeczy, zrozumie wspczesny wiat. Jzyk
obcy jest rodkiem, nie celem.
Mona powiedzie, e
modzie za spraw Pani
metod nauczania, prcz
efektywnej nauki angiel-

Jestem naprawd pod


wraeniem Pani podejcia! Zainteresoway mnie
te publikowane przez Pani materiay audiowizualne. Natrafiem na projektowy kana LO w serwisie
YouTube, gdzie moj uwag przykuy szczeglnie filmiki z ywioowym, wsplnym z uczniami, tacem
podczas jednego z midzynarodowych spotka...Bia
z nich prawdziwa energia i
charyzma. Prosz powiedzie czy to si da wypracowa, czy trzeba si z tym
urodzi?
Oj, zamiowanie do taca,
ktre pan dostrzeg, na pewno wynika z czasw szkolnych
i studenckich. Przez kilka dobrych lat taczyam w Studenckim Zespole Pieni i Taca Katowice. Podrujc,
poznawaam wiat, uczyam
si jzyka i czerpaam z tego
prawdziw frajd! W czasach
PRL-u nie byo to oglnie dostpne dowiadczenie. Moe
dlatego teraz bardzo si ciesz,
gdy moi uczniowie i absolwenci korzystaj z moliwoci, jakie
daje nam ycie w kraju bez granic. Odnonie charyzmy, czy
te mioci do mojego zawodu,
to geny chyba. Pochodz z nauczycielskiej rodziny-dziadek,
babcia, mama, ciocia-wszyscy lubili uczy i podejmowa
dodatkowe zadania w pracy z
dziemi i modzie.
Kiedy kontaktowaem si
z Pani w sprawie wywia-

du usyszaem, e Pani koleanka z Superbelfrw


(red. Mirosawa Dyka
Ponka aktywnie dziaa w
grupie nauczycieli z caej
Polski, ktrzy nie boj si
zastosowania innowacyjnych metod nauczania,
przede wszystkim szeroko
pojtej technologii informacyjnej. Grupa skada si
z czynnych zawodowo nauczycieli, trenerw i edukatorw stosujcych technologie TIK w codziennej
praktyce nauczania na
rnych etapach i poziomach edukacji) jest nominowana do nagrody Global Teacher Prize, gdzie
wygran jest okrgy milion dolarw! Prosz przybliy czytelnikom, czym
jest w konkurs i koniecznie powiedzie co wicej
na temat tej niebagatelnej
nagrody...
Tak, milion dolarw to rzeczywicie prawda. Jola Okuniewska - gospodyni chyba
pierwszej tabletowej klasy jest
jedyn Polk w gronie 50 nauczycieli z caego wiata. Odnonie samego konkursu powiem
tak: o ile tytu Eduinspiratora,
do ktrego zostaam nominowana nazywany jest Noblem
w dziedzinie edukacji, o tyle
GTP to prawdziwy Oscar! Jestem dumna, e Polka znalaza
si w tak doborowym gronie
nauczycieli.
Rozmawialimy
przez
okrga godzin, mina
mi naprawd w mgnieniu
oka. Opowiada Pani tak
ciekawie, e zapewne moglibymy jeszcze tak drugie
tyle...Zapytam na koniec o
najblisze plany, marzenia, cele, ktre Pani przed
sob stawia...
Najblisza przyszo w
klasie to przede wszystkim mini-projekty, takie jak chociaby ten najnowszy - stworzone
przez moich uczniw wiatowe
wirtualne walentynki , wysane
dzi do Grecji i Stanw Zjednoczonych. Chc kontynuowa
akcj pisania listw Amnesty
International, program InstaLing, inne mae cegieki promujce nauk on-line. I tworzenie
z uczniami naszych autorskich
materiaw edukacyjnych. Moja pierwszoklasistka przygotowuje wanie interaktywny konkurs wiedzy o Harry Potterze
dla gimnazjalistw. Zostanie
przeprowadzony w androidowej aplikacji Kahoot. Najwaniejsze dla mnie teraz s projekty, ktre robi si w klasie i
wysya w wiat. Udzia w nich
bior wszyscy uczniowie nie
tylko ci ponadprzecitni. I to
jest najbardziej satysfakcjonujce! A marzenie? Niech bdzie,
jak jest - niech praca z modzie mnie nigdy nie znudzi, nie
zmczy, nie rozczaruje...
Niech to pozostanie puent. Dzikuj serdecznie za
rozmow.

Krzysztof Borkowski:
Jaka przyszo
czeka OSiR?
Fot. UM RAcibrz

Zdaniem dyrektora OSiR Krzysztofa Borkowskiego jednym


z najwaniejszych zada, przed ktrymi stanie OSiR w tym
roku bdzie ukoczenie prac nad kempingiem na Oborze.
Nowy dyrektor Orodka
Sportu i Rekreacji Krzysztof Borkowski ju pierwszego dnia na nowym stanowisku wyjawi, jak widzi
przyszo podlegej mu
jednostki.
Co bdzie przedmiotem
paskich zainteresowa
jako Dyrektora OSiR w
pierwszej kolejnoci?
Na pierwszy ogie pjdzie
kemping. W duej mierze jest
ju zagospodarowany jeli chodzi o baz noclegow. Domki s
ju praktycznie gotowe na przyjcie pierwszych goci. Stacja
rowerowa i wiata s ju gotowe.
Teraz musimy zaj si tym, co
moe jest mniej widoczne dla
oka, ale bez czego trudno sobie wyobrazi funkcjonowanie
kempingu. Drog dojazdow,
modernizacj sieci wodocigowej. Jestemy ju na etapie
przygotowania dokumentacji
projektowej pod przetarg.
Kemping daje moliwoci
take rowerzystom
Tak. Turystyka rowerowa to
dua szansa dla Raciborza. Miasto niezwykle duo zainwestowao w cieki rowerowe i chcemy to wykorzysta. Na pewno
to duy atut take dla nas. Stacja rowerowa i wiata powstay
wanie z t myl. Poza tym,
aby promowa jazd rowerem i
zachca mieszkacw do tego
rodka lokomocji przy niemal
kadym naszym obiekcie znajduj si stojaki rowerowe.
A co ze stadionem?
To rzeczywicie jeden z naszych priorytetw, ale w tym
przypadku niestety nie wszystko zaley od nas. Modernizacja stadionu, mowa tu o bieni
i zapleczu lekkoatletycznym,
nie o murawie, jest przedmiotem naszych stara, stworzona
zostaa ju nawet dokumenta-

cja przebudowy tego obiektu.


Nastpnym krokiem jest pozyskanie rodkw zewntrznych.
Tu naszym gwnym partnerem jest Miasto, ktre stara si
o rodki z Ministerstwa Sportu.
Licz, e to si uda, bo miastu
o takich tradycjach lekkoatletycznych, przydaby si wanie
taki obiekt. W tym przypadku
nie chodzi zreszt tylko o zawodowcw, take zwykli mieszkacy mieliby miejsce na wasny
trening.
Jaka bdzie przyszo lodowiska?
Z pewnoci bdziemy
chcieli, by pojawio si zadaszenie. Przed nami stoi wybr
koncepcji, ktry w duej mierze bdzie podyktowany skal
finansow caego przedsiwzicia. Pierwsza opcja to zadaszenie samej tafli, czyli postawienie
swego rodzaju hali namiotowej.
To tasze rozwizanie. Druga
koncepcja zakada wiksze nakady finansowe. Jest moliwe
wybudowanie budynku z szatniami i zapleczem. To znacznie
zwiksza komfort korzystania
z obiektu, ale nie ukrywam, e
byaby to dua i kosztowna inwestycja.
OSiR to take krgielnia
Krgielnia to nasz naprawd bardzo mocny punkt. To jeden z niewielu obiektw w caej Polsce, na ktrym mona
rozgrywa turnieje rangi mistrzowskiej. Posiada wszystkie
moliwe certyfikaty i atesty.
Obecnie cieszy si sporym zainteresowaniem raciborzan, ale
chciabym jeszcze bardziej promowa to miejsce. Warto zastanowi si np. nad punktem gastronomicznym. Wedug mnie
przyczynioby si to do jeszcze
wikszej atrakcyjnoci krgielni.
um

GazetaInformator.pl >>

zdrowie

9 marca 2016, nr 5 (206)

region pomoc spoeczna

Z regionu

region - zdrowie

Portal Emp@tia - pomoc w otrzymaniu wsparcia Za mao pac, by lekarze


Czym jest pomoc spoeczna? Jakie wsparcie przysuguje rodzinom
w Polsce? Kto orzeka o niepenosprawnoci? Te i wiele innych
przydatnych informacji znale mona na portalu emp@tia.
katarzyna krentusz

Portal emp@tia adresowany jest do wszystkich obywateli, w szczeglnoci za do osb i


rodzin korzystajcych ze wiadcze socjalnych oferowanych
przez pastwo. Na stronie internetowej, w jednym miejscu,
zgromadzone s kompletne i
aktualne informacje pozwalajce skutecznie skorzysta z
oferowanych przez pastwo
polskie wiadcze socjalnych i
ewentualnie o nie zawnioskowa. Z portalu dowiedzie si
mona rwnie wicej nt. Karty Duej Rodziny, orzecze o
niepenosprawnoci czy orodkach organizujcych turnusy
rehabilitacyjne.
W gminach, ktre zostay
wskazane w prezentowanym
na stronie Wykazie instytucji,
mona zoy wybrany wniosek drog elektroniczn (przy
wykorzystaniu bezpiecznego
R E K L A M A

podpisu elektronicznego lub


profilu zaufanego), wchodzc
w dostpn zakadk eWnioski.
W chwili obecnej, udostpnione zostay nastpujce usugi elektroniczne:
Pomoc Spoeczna:
- wniosek o przyznanie pomocy
spoecznej,
- wniosek o pomoc spoeczn
dla innej osoby/rodziny.
Wnioski procesowe okrelone Kodeksem Postpowania Administracyjnego:
- wniosek o wydanie zawiadczenia o udzielonej pomocy,
- wniosek w sprawie zmian w
spacie nalenoci/odpatnoci,
- wniosek o zmian decyzji lub
postanowienia,
- odwoanie od decyzji lub zaalenie na postanowienie,

- korespondencja w sprawie do
jednostki terenowej.
Rejestr obkw/klubw
dziecicych:
- wniosek o wpis do rejestru
obkw/klubw dziecicych,
- wniosek o modyfikacj wpisu
do rejestru obkw/klubw
dziecicych,
- wniosek o wykrelenie z rejestru obkw/klubw dziecicych.
Po wejciu w ycie odpowiednich zmian prawnych,
moliwe bdzie skorzystanie
ze znaczco szerszej puli wnioskw elektronicznych, a w
szczeglnoci - wnioskw dotyczcych wiadcze rodzinnych.
W wykazie instytucji portalu emp@tia znajduje si rwnie Miejski Orodek Pomocy
Spoecznej w Wodzisawiu lskim.

orzekali o niepenosprawnoci?

Niestety, nie ma zbyt dobrych wieci dla niepenosprawnych. Cho wadze powiatu zapewniaj o
deniach do utworzenia
w Raciborzu punktu orzekania o niepenosprawnoci, okolicznoci raczej
temu nie sprzyjaj.
Radna powiatowa Teresa Frencel nie ustaje w deniach, by w Raciborzu dziaa
punkt orzekania o niepenosprawnoci. Frencel ma sojusznika w radzie miasta w
osobie Wiesawa Szczygielskiego. On z kolei domaga si
od prezydenta uzalenienie
miejskiej pomocy finansowej dla szpitala (umorzenie
podatku od nieruchomoci)
od wydzielenia przez lecznic miejsca na siedzib komisji. Jak zapewni na ostatniej
sesji powiatowej wicestarosta
Marek Kurpis, wadze powiatu cay czas podejmuj dziaania. Z tego co przekaza na
sesji Kurpis: - Punkt w Rybniku przenosi si do dwukrotnie

wikszych pomieszcze. Moe


to oznacza, e przyjmowanie

Koszt utworzenia
w Raciborzu punktu orzekania o niepenosprawnoci
zosta oszacowany
na ok. 100 tys.

zotych

niepenosprawnych bdzie
usprawnione. - Funkcjono-

wanie podobnych punktw w


miejscowociach ociennych,
np. Kdzierzynie, Wodzisawiu czy Gubczycach wyglda
bardzo rnie, niekoniecznie
na plus, std obserwacje nie
s specjalnie zachcajce. - I
wreszcie najwaniejsze, moe by problem z obsad zespow orzekajcych. Z tym
zmaga si nawet Rybnik. Po
prostu lekarze ze wzgldw
finansowych nie s specjalnie zainteresowani uczestnictwem w komisjach.
ps

Z regionu

zdrowie

9 marca 2016, nr 5 (206)

racibrz zdrowie

Mobilna stacja w rybniku


pawe strzelczyk

Raciborskie Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nieustannie
kursuje, zbierajc yciodajny pyn. Niedawno
trafia do Rybnika.
R E K L A M A

Prawie 20 osb oddao krew w specjalnej mobilnej stacji krwiodawstwa.


Wrd honorowych dawcw
krwi byo kilkunastu rybnickich policjantw. Ambulans
raciborskiego
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

Krwiolecznictwa podjecha na
parking przed KMP w Rybniku
o godzinie 8.00. Dawcami byli rwnie rybniczanie, ktrzy
chtnie wspieraj akcje Policyjnego Klubu Honorowych Dawcw Krwi. Kada osoba, ktra
chce zosta dawc krwi, musi

wypeni specjalny formularz,


odda odrobin krwi do analizy, przej badanie lekarskie i
po uzyskaniu akceptacji moe
odda krew. Podczas akcji udao si zebra prawie 10 litrw
krwi dla osb, ktre jej najbardziej potrzebuj.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Historia 7

9 marca 2016, nr 5 (206)

KDZIERZYN-KOLE HISTORIA

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Uczcili pami
onierzy Wykltych

Pobiegli dla niezomnych


27 lutego cotygodniowy bieg kdzierzyskich Parkrunowcw
powicono pamici bohaterw antykomunistycznego podziemia.

Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

Fot. Iwona Naworska

Pod tablic na budynku kozielskiej bursy upamitniajc


niezomnych bohaterw zoono kwiaty, odpiewano Hymn
Polski oraz odegrano Rot.

Uczniowie kdzierzysko-kozielskich szk podczas uroczystoci nieli poczty sztandarowe.

Wadze powiatu (na zdjciu: starosta Magorzata Tudaj i wicestarosta Jzef Gisman)
zoyy pod tablic pamitkow wiece i kwiaty.

Wrd osb, ktre przybyy by odda cze bohaterom antykomunistycznego


podziemia by m.in. senator PIS Grzegorz Peczkis (trzeci od lewej).
katarzyna solarz

Przed laty w budynku obecnej bursy szkolnej przy ul. Piastowskiej w Kolu miecia si
siedziba Urzdu Bezpieczestwa, gdzie wiziono i torturowano onierzy antykomunistycznego podziemia. W Kolu
przeprowadzono procesy pokazowe, podczas ktrych skazano
onierzy wykltych. Kilkudziesiciu usyszao wyrok nawet
kilkunastu lat wizienia. Dlatego 1marca, kiedy obchodzony
jest Narodowy Dzie Pamici onierzy Wykltych, w tym
miejscu odbywaj si uroczystoci upamitniajce bohaterw.
1 marca pod burs przy ul.
Piastowskiej pojawili si przedstawiciele lokalnych samorz-

dw, a take radni powiatowi


i miejscy, reprezentanci parlamentu. Nie zabrako te przedstawicieli szk, sub mundurowych, licznych pocztw
sztandarowych, szefw jednostek organizacyjnych. Tego samego dnia w kociele p.w. w.
Mikoaja odprawiono msz za
zmarych i pomordowanych.
W Kdzierzynie-Kolu uroczystoci trway przeszo tydzie
i odbyway si w rnych miejscach. Rozpoczy si 24 lutego od akademii w II Liceum
Oglnoksztaccym im. Mikoaja Kopernika, gdzie przygotowano m.in. wykad naukowca
Instytutu Pamici Narodowej,
prof. Krzysztofa Szwagrzyka, a
27 lutego zorganizowano Bieg
Pamici onierzy Wykltych w

kozielskim parku. Imprezy towarzyszce obchodom trway


do drugiego marca. Zakoczyy
je wykady historyczne powicone onierzom Wykltym w I
Liceum Oglnoksztaccym im.
Henryka Sienkiewicza i prelekcje w obu gwnych bibliotekach w miecie.
R E K L A M A

Prezydent Sabina Nowosielska, cho nie moga bra udziau w samym biegu
(z uwagi na kontuzj nogi), bya obecna podczas imprezy i przy wrczaniu nagrd.

W biegu onierzy Wykltych brali udzia m.in. pikarze Chemika Kdzierzyn-Kole.

W patriotycznym wydarzeniu brali te udzia najmodsi.


Jedn z wikszych imprez
towarzyszcych
obchodom
Narodowego Dnia Pamici
onierzy Wykltych, by piciokilometrowy bieg na trasie
kozielskiego parku, ktr co tydzie pokonuj mionicy biegania z Kdzierzyna-Kola.

Tym razem piciokilometrowy odcinek pokonay a 133


osoby. Najszybciej przebieg j
Tomasz Antosiak - zajo mu to
17 minut i 50 sekund.
Wrd biegaczy byli pikarze Chemika Kdzierzyn-Kole, stowarzyszenia Patriotycz-

ny Kdzierzyn-Kole, radni,
urzdnicy, biegacze z Rybnika
i dzieci.
Przed rozpoczciem biegu
uczestnicy odpiewali Hymn
Polski.
ks

8 Zdrowie

9 marca 2016, nr 5 (206)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

Bezpatne badania i szczepienia prolaktyczne w 2016 roku


W ramach Programu ochrony zdrowia na lata 2014-2016 bd realizowane kolejne bezpatne badania
i szczepienia prolaktyczne nansowane ze rodkw publicznych gminy Kdzierzyn-Kole.
KATARZYNA SOLARZ

Prolaktyczne badania i
szczepienia bd mogli wykona mieszkacy miasta zameldowani na pobyt stay lub
czasowy powyej roku (na co
najmniej 12 miesicy przed wykonaniem badania) na terenie
Kdzierzyna-Kola.
Natomiast
szczepienia
ochronne dotycz dziewczt,
zameldowanych na pobyt stay
lub czasowy powyej roku (na
co najmniej 12 miesicy przed
wykonaniem szczepienia) na
terenie Kdzierzyna-Kola, z
wyjtkiem dziewczt przebywajcych w rodzinach zastpczych, gdzie dopuszcza si meldunek tymczasowy na terenie
Kdzierzyna-Kola.
Podajemy wykaz tych programw, na ktre urzd miasta
zawar ju umowy:
Program

prolaktyki

i zakae wirusem brodawczaka


ludzkiego,
czyli szczepienia przeciwko wirusowi HPV
przeznaczone s dla dziewczt urodzonych w roku 2004.
Bd mogy zaszczepi si rwnie dziewczta urodzone w
2003 roku, a nie zaszczepione w 2015 roku. Maksymalna
liczba osb objtych tym programem, to 249. Szczepienie
mona wykona w nastpujcych poradniach ginekologicznych (przed wizyt wymagana
jest wczeniejsza rejestracja):
przychodnia przyszpitalna
ul. Roosevelta 2, tel. 77 40 42
538; przychodnia specjalistyczna ul. Harcerska 11, tel. 77 48
34 613
Program
prolaktyki
i wczesnego wykrywania
osteoporozy.
przeznaczony jest dla kobiet urodzonych w okresie od

01.01.1941 roku do 31.12.1961


roku oraz mczyzn urodzonych w okresie od 01.01.1941
roku do 31.12.1956 roku. Badania mona wykona w Centrum Medyczno-Diagnostycznym ARTIMEX-EURODENT
w Kdzierzynie-Kolu przy Placu Jana Surzyckiego 1 (dawny
Plac Gwardii Ludowej), tel. 77
481 05 92 od poniedziaku do
pitku w godzinach od 08:30
do 18:30 (przed wizyt wymagana jest wczeniejsza rejestracja). Maksymalna liczba osb
objta tym programem to 666.
Program
prolaktyki
i wczesnego wykrywania raka jelita grubego
(bad. kau na krew utajon)
program obejmuje osoby urodzone w latach od
01.01.1943 roku do 31.12.1973
roku. Punkty pobra: Zakad
Diagnostyki Laboratoryjnej,

ul. Roosevelta 2, od poniedziaku do pitku w godzinach


od 7:30 do 12:00; Przychodnia
specjalistyczna, ul. Harcerska
11, od poniedziaku do pitku
w godzinach od 7:00 do11:00.
(nie wymagana jest wczeniejsza rejestracja). Maksymalna
liczba osb objta tym programem to 1230 osoby.
Program prolaktyki
i wczesnego wykrywania
chorb tarczycy (bad
USG, TSH i FT4)
badania przeznaczone s dla
osb urodzonych w okresie od
01.01.1953 roku do 31.12.1983
roku. Badania wykonuj pracownie USG usytuowane przy
szpitalu w Kolu przy ul. Roosevelta 2, tel. 77 40 62 429
oraz w Kdzierzynie przy ul.
Judyma 4, tel. 77 40 62 753
(wymagana jest wczeniejsza
rejestracja na badanie USG).
Badania laboratoryjne wyko-

nywane s po badaniu USG


bez wczeniejszej rejestracji.
Punkty pobra: Zakad Diagnostyki Laboratoryjnej (szpital), ul. Roosevelta 2, od poniedziaku do pitku od 7:30
do 12:00; Przychodnia specjalistyczna, ul. Harcerska 11,
od poniedziaku do pitku w
godzinach od 7:00 do 11:00.
Maksymalna liczba osb objta tym programem to 974
osoby.
Program prolaktyki
i wczesnego wykrywania
chorb naczyniowych
OUN (bad. UDP ttnic
zewntrzczaszkowych)
badania przeznaczone s dla
osb urodzonych w okresie od
01.01.1943 roku do 31.12.1973
roku. Badania wykonuj pracownie USG w szpitalu w Kolu przy ul. Roosevelta, 2 tel.
77 40 62 429, w poniedziaki
midzy godzin 13:00 a 17:00,

a take w szpitalu w Kdzierzynie przy ul. Judyma 4. Tel.


77 40 62 500, w poniedziaki
midzy godzin 9:00 a 14:00.
Wymagana jest wczeniejsza
rejestracja. Maksymalna liczba
osb objta tym programem to
800 osb.
Program prolaktyki
i wczesnego wykrywania
grulicy i chorb puc
badania obejmuj osoby urodzone w latach od 01.01.1951
roku. Do 31.12.1971 roku. Wykonuj je Pracownie RTG w
szpitalu w Kolu przy ul. Roosevelta 2, od poniedziaku do
pitku w godzinach od 11:30
do 19:00; Pracownia RTG w
Przychodni Specjalistycznej
przy ul. Harcerskiej 11, od poniedziaku do pitku, w godzinach od 08:00 do 14:30. Nie
wymaga si wczeniejszej rejestracji. Maksymalnie program
obejmuje 1000 osb.

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

Informatyczna rewolucja w szpitalu


Rozporzdzenie o obiegu
dokumentacji elektronicznej
wkrtce ma wej w ycie. Dlatego w kdzierzyskim starostwie obradowali czonkowie
Opolskiego Klastra Medycznego 50 Plus.
Konkurs na pozyskanie pienidzy z Regionalnego Programu Operacyjnego moe zosta
ogoszony ju w marcu. Jednostki szykuj aplikacje przede
wszystkim na zakup kosztownego sprztu i oprogramowania, a w klastrze bdzie im atwiej zdoby rodki.
Z przygotowaniami jest
rnie, niektre placwki jeszcze raczkuj. Szpital w Kdzierzynie-Kolu jest na tyle przygotowany, e waciwie chodzi
tylko o uzupenienie wszyst-

kiego o serwery powiedzia


Wojciech Machelski, dyrektor
Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, ktre zainicjowao powstanie klastra.
Na informatyzacji maj zyska pacjenci, bo w ycie
wejdzie e-recepta czy e-skierowanie, a wyniki bada bd
przesyane i archiwizowane w
formie elektronicznej. Polepszy si te organizacja pracy w
szpitalu.
Dyrektor SP-ZOZ w Kdzierzynie-Kolu Marek Staszewski zaznacza, e wdroenie
duo peniejszej informatyzacji
spowoduje nie tylko przyspieszenie obiegu informacji, ale da
te pewne oszczdnoci.
Teraz wiele rzeczy drukujemy na papierze mwi

Staszewski i jednoczenie przyznaje, e w wielu elementach


informatyzacja
kierowanej
przez niego jednostki ju funkcjonuje. Jestemy dobrze wyposaeni jeli chodzi o elektronik, ale brakuje nam miejsca
na serwerach, ich zakup chcemy snansowa z programu
unijnego dodaje.
W ramach klastra medycznego funkcjonuje sze szpitali
na Opolszczynie: w Korfantowie, Kdzierzynie-Kolu, Biaej,
Guchoazach, Brzegu oraz w
Mosznej. Tworz go trzy powiaty, a stron naukowo-badawcz
reprezentuj m.in.: Politechnika Opolska oraz lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
KS

Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

Na informatyzacji szpitala maj zyska pacjenci, w ycie wejd e-recepty oraz e-skierowania. Potrzebne tylko serwery.

W kdzierzyskim starostwie obradowali czonkowie Opolskiego Klastra Medycznego


50 Plus.

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Wszystko dla Pa!


Fot. Agnieszka Gogolewska

Chocia Dzie Kobiet przypada na 8 marca, mieszkanki Kdzierzyna-Kola obchodziy go hucznie


ju cztery dni wczeniej. 4 marca w hotelu Solidaris na osiedlu Azoty przygotowano dla nich wiele atrakcji.

Podczas imprezy zorganizowanej wsplnie przez Miasto i Powiat,


w hotelu Solidaris bawio si prawie 300 kobiet.

Impreza odbya si po
raz pierwszy, ale wszystko
wskazuje na to, e nie ostatni, bo jej organizatorki, czyli prezydent miasta Sabina
Nowosielska i starosta Magorzata Tudaj zapowiedziay powtrk. Nic dziwnego,
bo frekwencja bardzo dopisaa. Panie mogy posucha m.in. wykadw Doroty Stasikowskiej-Woniak
pt. Kobieta najwspanialsze dzieo wiata, Renaty Brukiewicz pt. Diamentowa marka osobista, czy
Patrycji Madej pt. Kobieta
szczliwa. Organizatorzy
zadbali o to, by byo co dla

ciaa i duszy. Podano ciasto,


wino i szampana, panie mogy zapozna si z ofert kosmetyczn firmy MaryKay,
skorzysta z zabiegw na
donie i twarz czy odebra
R E K L A M A

karnety na siowni. Zwieczeniem wieczoru by koncert zespou Plateau grajcego rockow poezj.
KS

Gospodarka 9

9 marca 2016, nr 5 (206)

KDZIERZYN-KOLE BIZNES

KDZIERZYN-KOLE BIZNES

Startuje Centrum Aplikacji


OXO i Polimerw
Ambitne cele wpisane w strategi rozwoju i sposb mylenia
o zakadach Azoty ZAK jako firmie innowacyjnej
katarzyna solarz

Celem Centrum Aplikacji


OXO i Polimerw jest ksztatowanie i promowanie modelu efektywnej wsppracy
nauki i przemysu, majcej
na celu wdroenie jej efektw
oraz podnoszenie kompetencji przedsibiorstw w zakresie wykorzystywania innowacji wspieranych przez polsk
nauk. Efektem ma by rwnie popularyzacja bada i
moliwoci ich zastosowania
w zakresie chemii specjalistycznej, w szczeglnoci plastyfikatorw i polimerw oraz
definiowanie kierunkw prac
badawczo-rozwojowych i innowacyjnych w zakresie aplikacji
produktw z obszaru chemii
specjalistycznej w wybranych
obszarach biznesowych. Podmioty tworzce Centrum bd
R E K L A M A

wsplnie poszukiwa rodkw


finansowych na badania i rozwj produktw.
Te ambitne cele wpisuj
si w strategi rozwoju i sposb mylenia o zakadach w
Kdzierzynie jako firmie nowoczesnej i innowacyjnej - powiedzia w podsumowaniu prezes
Grupy Azoty ZAK, Adam Leszkiewicz. Stawiamy na wykorzystywanie polskiej myli
technologicznej, wspprac
wiata nauki z duym przemysem, zagospodarowywanie niszowych rynkw poprzez oferowanie rozwiza i aplikacji
specjalistycznych dodaje.
Powoane konsorcjum bdzie stanowi platform wymiany wiedzy i dowiadcze
w celu aktywnego poszukiwania innowacyjnoci w sektorze chemii specjalistycznej poprzez badania i rozwj

produktw oraz technologii o


wysokiej wartoci dodanej, a
take poprzez rozpoznanie potrzeb klientw w zakresie produktowym, technologicznym i
biznesowym.

Powoane konsorcjum bdzie stanowi platform


wymiany wiedzy
i dowiadcze.
Podpisanie umowy poprzedzio spotkanie na temat
identyfikacji wsplnych projektw badawczych, w ktrym
udzia, poza czonkami Centrum, wzili przedstawiciele
Rady Innowacyjnoci dziaajcej przy Grupie Azoty ZAK oraz
firmy PwC Polska.
Umowa o powoaniu Centrum Aplikacji OXO i Polimerw zostaa podpisana przez
firmy: Ergis SA, SILEKOL Sp.
z o.o., Uniwersytet lski, Politechnik Opolsk, Instytut Biopolimerw i Wkien Chemicznych i Instytut Cikiej Syntezy
Organicznej
Blachownia.
Centrum ma form otwart i
zaprasza zainteresowane podmioty naukowe i biznesowe do
wsppracy.

Otwarci na dialog
Grupa Azoty ZAK bya uczestnikiem Forum otwartego dialogu.
Cykl spotka Forum
otwartego dialogu stanowi
aktywn form komunikacji
rodowiska biznesu, nauki i
administracji publicznej. Organizatorem jest Executive Club
- organizacja zrzeszajca przedstawicieli top managementu,
reprezentujcych najwaniejsze polskie i midzynarodowe
przedsibiorstwa o ugruntowanej pozycji, ktrzy swoimi dzia-

aniami wyznaczaj kierunki


rozwoju polskiej gospodarki.
Tematem ostatniego spotkania bya innowacyjno polskich spek. Panel dyskusyjny
w caoci powicono rozwojowi przedsibiorczoci i nowoczesnemu postrzeganiu modeli biznesowych, postpowi
w opracowywaniu technologii
przyszoci oraz integracji nauki z biznesem.

Debat moderowa redaktor


naczelny Gazety Bankowej Wojciech Surmacz, a wykad wprowadzajcy wygosi prof. Witold
Orowski, Czonek Narodowej
Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednym z prelegentw debaty
by prezes zarzdu Grupy Azoty ZAK S.A. Adam Leszkiewicz.
ks

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

AZOTY WYBURZAJ
NIECZYNNE INSTALACJE
W wyniku realizacji kompleksowego programu redukcji nieczynnych instalacji, Grupa Azoty ZAK w
przecigu dwch lat uzyskaa oszczdnoci na poziomie blisko 8 milionw
z. cznie na terenie Spki wyburzono 117 obiektw.
Na terenie Spki Azoty wyburzono 117 obiektw.
Zarzdzanie majtkiem historycznym oraz prace nad
przygotowaniem terenu pod
nowe, innowacyjne inwestycje, rwnie stanowi skadow wyniku finansowego Spki. Uporzdkowanie parku
przemysowego poprzez unowoczenianie infrastruktury
dodatkowo przekada si na
podnoszenie standardw bez-

Fot. Materiay prasowe Grupy Azoty ZAK S.A.

GazetaInformator.pl >>

Likwidacja zbdnego majtku w Grupie Azoty ZAK


przynosi wymierne korzyci.
pieczestwa naszych pracownikw. To wany element realizacji planw inwestycyjno
remontowych, na ktre w
minionym roku przeznaczyli-

W zwizku z realizacj nowych zada


inwestycyjnych,
podatek od nieruchomoci utrzymuje
podobny poziom.
W roku 2015 wynis blisko

21,5 mln z

dodaje Ptasiski.
my blisko 400 mln z mwi Adam Leszkiewicz, prezes
zarzdu Grupy Azoty ZAK S.A.
Realizacja prac wyburzeniowych wpyna na zmniejszenie kosztw ponoszonych

przez Spk w zakresie ubezpieczenia, podatku od nieruchomoci, przegldw stanu


technicznego i zabezpieczenia.
Dodatkowe przychody przyniosa sprzeda pozyskanego
zomu stalowego.
Likwidujc zbdne nieruchomoci, tworzymy wasn
stref inwestycyjn na terenie
zakadu oraz poprawiamy wizerunek komentuje wiceprezes zarzdu, dyrektor finansowy Mirosaw Ptasiski. W
zwizku z realizacj nowych
zada inwestycyjnych, podatek od nieruchomoci utrzymuje podobny poziom. W roku
2015 wynis blisko 21,5 mln z
dodaje.
Ze wzgldu na wymierne
efekty, program bdzie kontynuowany w 2016 roku. Do
wyburzenia zaplanowano 21
obiektw.
ks

10 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

9 marca 2016, nr 5 (206)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE
Szybko, pewnie i do domu. Poyczka dla kadego. OPTIMA:
pienidze do rki, maksimum
wygody, profesjonalna obsuga
przedstawiciela, spata cotygodniowa lub comiesiczna. Tel.
734 157 566
Biuro Kredytowe oferuje najlepsze oferty poyczkowe w miecie.
Wszystko w jednym miejscu. Specjalna oferta dla emerytw. Przekonaj si jak mamy dla ciebie
ofert. Kdzierzyn-Kole, tel. 791
082 261.

KREDYT

50 tys.

Biuro Rachunkowe BEMARKO S.C. oferuje kompleksowe


rozliczenia roczne przy zastosowaniu wszelkich moliwych
do uzyskania ulg. Kontakt telefoniczny 500 162 110 lub osobisty: ul Matejki 6, 47-220 Kdzierzyn-Kole.
Zamieszkaj u siebie. Sprawdzimy nowe zasady dopaty. Porwnamy oferty bankw. Pomoemy zaatwi formalnoci.
Serdecznie zapraszamy.
Tel. 784 629 926.

KREDYT

100 tys.

rata 549 z

rata 689 z

32 700 70 40
790 501 503

32 700 72 11
792 115 113

Oprocentowanie od 2,9%

Oprocentowanie od 2,9%

na kolorowym tle 14 z

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


Sprzedam dziak budowlan w
Starym Kolu, gm Bierawa o powierzchni 10,75 ar. Dziaka pooona w cichej, spokojnej okolicy. Blisko dziaki przycze wody, prdu,
moliwo podczenia do kanalizacji. 5 km do centrum Kdzierzyna
Kola. Tel. 885 310 019.
Oferuj do wynajcia gara pooony w Kdzierzynie-Kolu na Pogorzelcu przy ul. Bema. W garau nie
ma instalacji elektrycznej i kanau.
Tel. 733 565 977.
Sprzedam dziak budowlan nadajc si pod zabudow wielorodzinna domy szeregwki. Atrakcyjna
lokalizacja o. Piastw w Kdzierzynie Kolu. Tel. 663 935 886.
Sprzedam dziak budowlan adnie pooon w Kodnicy gmina Kdzierzyn-Kole. W okolicy powstaje
nowe osiedle. Cisza i spokj.
Tel. 501 087 073.

Kawalerka na sprzedarz. Mieszkanie 1-pokojowe, o pow. 29,8


m2, znajduje si na 4 pitrze w
ocieplonym i wyremontowanym
budynku z domofonem. Mieszkanie posiada jasn kuchni, duy

pokj z balkonem oraz azienk.


Do kadego pomieszczenia osobne wejcie z przedpokoju. Do
mieszkania przynaley piwnica o
powierzchni 1,1 m2. Istnieje moliwo pozostawienia umeblowania w cenie. Tel. 507 110 189.
Do wynajcia lokal handlowy 27
m2 w cisym centrum Kdzierzyna Plac Wolnoci, w ssiedztwie Starostwo Powiatowe,
banki, fryzjer, komputery. Lokal
pooony na parterze z witryn i
wc. Nadaje si rwnie do prowadzenia dwch dziaalnoci, gdy
zosta przystosowany.
Tel. 604 412 155.
Zamieni mieszkanie komunalne o pow. 40,51 m2. Miesci sie na
Harcerskiej w bloku na 4 pietrze
bez windy, mieszkanie sklada sie
z 1 duego pokoju przedzielonego na 2 mniejsze, widnej kuchni,
azienki oraz przedpokoju, ma
ogrzewanie miejskie i okna pcv.
Zamieni na wiksze 2 lub 3-pokojowe z moliwoci dopaty,
spaty niewielkiego zaduenia
lub niewielkiego remontu.
Tel. 534 188 385.

PRACA
Zatrudnimy
dowiadczonego
pracownika z okolic Kdzierzyna-Kola, praca przy pielgnacji
terenw zieleni, ogrodw, peny
wymiar czasu pracy, wymagane dowiadczenie, mile widziane
kurs pilarza, prawo jazdy kat. B.
Tel. 606 816 548.
Zatrudni od zaraz osob na stanowisko kucharza lub kuchark z
dowiadczeniem, chci do pracy i
zaangaowaniem. Tel. 607 283 102.

ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy.
Premie witeczne!
Tel. 32 5065587

Restauracja z Kola zatrudni kelnerk. Praca w penym wymiarze


czasu pracy. Mile widziane dowiadczenie. Tel. 604 955 669.

>>PRACA<<
DORADCA
KLIENTA
Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie
Wymagania:
wyksztacenie rednie/wysze
komunikatywno,
umiejtno rozmw
i negocjacji
znajomo zasad marketingu
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu
dowiadczenie w sprzeday
prawo jazdy B
Moliwy sta lub zatrudnienie.
CV prosimy wysya na adres

biuro@raciborskiemedia.pl

NIERUCHOMOCI
Do wynajcia nowy kiosk pooony
w Kdzierzynie-Kolu na osiedlu
Azoty w pobliu przystanku MZK.
Powierzchnia uytkowa 20m2, wyposaony w media woda, energia
elektryczna posiada ogrzewanie i
klimatyzacj. Grunt wasnociowy
KW 40m2. Moliwa sprzeda.
Tel. 602 318 062.

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w bloku 4pietrowym na osiedlu


NDM 48m2. Mieszkanie jest umeblowanie, moliwo zamieszkania
od zaraz. Dostpna TV kablowa, internet. Bardzo mili ssiedzi. Mieszkanie jest bardzo soneczne, posiada
rwnie balkon. Kontakt po godz.
15:00. Tel. 600 319 193.

MOTORYZACJA
Auto skup Kdzierzyn-Kole,
najlepsze ceny w regionie, szybki
odbir gotwka od rki. Tel. 509
656 739.
Skup Aut za gotwk Kdzierzyn.
Stare Kole. Kupi kade auto,
cae lub uszkodzone. Od razu gotwka. Tel. 518 203 575

Skup samochodw za gotwk,


kada marka, pacimy od rki.
Tel. 796 990 837.
Sprzedam samochd Ford Fiesta
MK6 rok 2006. Udokumentowany
przebieg: 135 tys km. Diesel 1,6. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na bieco. Oferta prywatna.
Wicej informacji tel. 512 333 512.

RNE
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. KdzierzynKole i okolice.
Tel. 511 929 121.
Pokrycia dachowe, ciesielka,
blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa
zwyka,
termozgrzewalna,
gont, rynny, styropapa. Tel.
664 807 199.
Wynajm koparki i koparko-adowark do wszelkiego rodzaju prac
ziemnych, oferuj rwnie prace
zwizane z wycink drzew. Kdzierzyn-Kole, tel. 516 028 454.
Usugi remontowe: gadzie, panele, tynki, kafelki, malowanie, zabudowy pytami, suty podwieszane,
cianki dziaowe, wymiana okien
i drzwi itp. Wszystko wedle yczenia klientw, konkurencyjne ceny,
zadzwo i sprawd. Rwnie ukadanie kostki brukowej. Tel. 886 283
352.

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

Wykonuj tumaczenia streszcze


prac inynierskich, magisterskich i
innych dyplomowych na jzyk angielski. Jestem studentk lologii
angielskiej, posiadam certykat
FCE. Krtki czas realizacji.
Tel. 883 404 799.
Wymiana opon na sezon zimowy
od rki, bez kolejek. Wymiana
opon, wywaanie k, krtkie terminy. Poborszw, tel. 518 168 940.

Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

GazetaInformator.pl >>

9 marca 2016, nr 5 (206)


R E K L A M A

Zapowiedzi 11

KDZIERZYN-KOLE BIBLIOTEKA 11 MARCA

adres e-mail. Prezentacje kdzierzysko-kozielskich twrcw przeprowadzone zostan


14 kwietnia podczas Nocy Poetw w Filii nr 5, ul. Damrota
32, gdzie walczy bd o Nagrody Poetw oraz Nagrod
Publicznoci.

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

wrci do pomysu. Serdecznie zapraszamy wszystkich


zainteresowanych o kontakt
z Dziaem Organizacji Imprez tel. 77 480 25 58.

PROMOCJA!
Do koca marca
do teczek rmowych

XIV EDYCJA TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA


Miejska Biblioteka Publiczna w Kdzierzynie-Kolu
zaprasza wszystkich modych
piszcych wiersze z naszego
miasta i okolic do udziau w
XIV edycji Turnieju Jednego
Wiersza. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uko-

czenie 15 lat. Przylij 3 wybrane


wiersze poczt elektroniczn:
promocja@mbpkk.plbd dostarcz na adres MBP, Rynek
3, 47-200 Kdzierzyn-Kole w
terminie do 11 marca. Koniecznie docz do nich krtk informacj o sobie, nr telefonu i

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 19 MARCA

DRUGA GIEDA WINYLI W DK "CHEMIK"


19 marca w holu Domu
Kultury Chemik, przy al. Jana Pawa II 27 odbdzie si
2 Gieda Winyli. Potrwa od
godz. 12:00-15:00. Organizatorzy zapraszaj wszyst-

kich chtnych do wsppracy. Ilo miejsc ograniczona.


Pierwsza Gieda Winyli zorganizowana zostaa we wrzeniu 2015 roku, z okazji Gitariady i zgromadzia tumy

mieszkacw Kdzierzyna-Kola i okolic, zainteresowanych magi muzyki z


czarnych krkw. Miejski
Orodek Kultury w Kdzierzynie-Kolu
postanowi

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
12 MARCA DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE
Koncert Kasi Groniec przeoony na 12 marca! Bilety z 27.02
zachowuj wano. 12 marca o godz. 18:00 w DK Chemik
szczeglny koncert - wystpi Kasia Groniec, ktra zaprezentuje
piosenki Agnieszki Osieckiej w niezwykych aranacjach. Bilety
w cenie: 50 z - parter, 40 z - balkon.
12 MARCA MOK KDZIERZYN-KOLE
12 marca kolejne spotkanie podrnicze w Miejskim Orodku Kultury. Tym razem spotkamy si z Przemysawem Supernakiem, ktry opowie o swojej wyprawie do Birmy. Pocztek godz.
17:00. Wstp wolny.
13 MARCA DK KOLE KDZIERZYN-KOLE
13 marca w Domu Kultury Kole odbdzie si koncert zespou U studni muzykw, ktrzy przez lata tworzyli SDM,
pocztek, godz. 17:00, bilety w cenie 30 z do nabycia w kasach
kin i systemie sprzeday on-line ju wkrtce.
18-19 MARCA MOK KDZIERZYN-KOLE
R E K L A M A

18 i 19 marca w Kdzierzynie-Kolu XXVIII Oglnopolski


Przegld Piosenki eglarskiej i Poezji Morskiej Szantki. Bilety w sprzeday od 26.02 - w kasach kin Chemik i
Twierdza od godz. 14:00, w systemie on-line od godz. 16:00.
19 MARCA BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE
Biblioteka zaprasza do zwiedzania wystawy Kdzierzyn-Kole i okolice prezentujcej dawne pocztwki, pochodzce ze
zbiorw Opolskiej Biblioteki Cyfrowej. Wystaw mona oglda
od 15 lutego w holu Filii nr 5, przy ul. Damrota 32. Ekspozycja
dostpna do 19 marca.
3 KWIETNIA DK KOLE KDZIERZYN-KOLE
Wybitna basistka modego pokolenia wystpi 3 kwietnia
o godz. 17:00 w Domu Kultury Kole. Bilety w cenie 20 z do
nabycia w kasach kin i systemie sprzeday on-line ju wkrtce.
Kinga Gyk ma 18 lat, a za sob ponad 100 koncertw w caym
kraju i za granic. Gra z wybitnymi muzykami polskiej sceny
muzycznej.

250 wizytwek
GRATIS!
*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

12 Rozrywka
Motoryzacja

marca2016,
2016,nrnr55(206)
(206)
99marca

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Nowa Toyota RAV4 Hybrid presti, komfort i wydajno

Nowy RAV4 Hybrid to dynamiczna stylistyka, przestronno, najwysza jako wntrza,


niezrwnana wszechstronno
oraz ogromna rado z jazdy
za spraw ukadu hybrydowego. RAV4 Hybrid zapewnia doskonae wyniki zuycia paliwa
i nisk emisj CO2. System E-Four napdzajcy wszystkie
cztery koa silnikami elektrycznymi zapewnia lepsz kontrol
trakcji i wiksze moliwoci holowania przyczepy.
Hybrydowa
technologia Toyoty zapewnia nadzwyczajnie cich i przyjemn jazd. Obok wikszej dynamiki i
komfortu prowadzenia, RAV4
Hybrid zyska take lepsze wyciszenie kabiny, bardziej dynamiczny wygld, wysz jako
wykoczenia wntrza oraz najnowoczeniejsze rozwizania
w dziedzinie bezpieczestwa
czynnego, Toyota Safety Sense. Kamera panoramiczna 360
stopni (Panoramic View Monitor) zapewnia podgld obrazu
otoczenia samochodu z kadej
strony, by uatwi parkowanie i manewry przy niewielkiej
prdkoci. Przeprojektowane,
eleganckie wntrze zyskao nowoczesne udogodnienia, takie
jak 4,2-calowy kolorowy wywietlacz midzy zegarami oraz
7-calowy ekran dotykowy sys-

NOWA TOYOTA RAV4 HYBRID


PREMIERA KWIECIE 2016

Fot. Toyota

Nowa Toyota RAV4 Hybrid stanowi doskona odpowied na wymagania konkurencyjnego rynku kompaktowych SUV-w. W modelu spotykaj si ogromne dowiadczenie Toyoty w dziedzinie budowy kompaktowych
SUV-w, zebrane w cigu 20 lat ewolucji RAV4, z najnowoczeniejszym penym napdem hybrydowym.

Toyota RAV4 Hybrid


temu multimedialnego Toyota
Touch 2.
Napd hybrydowy
Peny napd hybrydowy
RAV4 wyposaony jest w pracujcy w cyklu Atkinsona benzynowy silnik o pojemnoci
skokowej 2,5 l, potny silnik
elektryczny, generator, umieszczony pod tylnymi siedzeniami
akumulator niklowo-wodorkowy o 204 ogniwach, sterownik
mocy oraz rozdzielacz mocy.
W wersji AWD funkcja napdu
na wszystkie koa (E-Four) realizowana jest dziki zamonto-

przekadnia E-CVT sterowana jest przez system elektroniczny Shift-by-Wire. RAV4


Hybrid umoliwia manualny
wybr trybw jazdy, pozwalajcy maksymalnie wykorzysta
moliwoci w peni hybrydowego napdu, w tym jazd na samym silniku elektrycznym.

wanemu z tyu silnikowi elektrycznemu, co pozwala unikn


dodatkowej masy, kosztw i
zoonoci, ktra wizaaby si z
przekazywaniem napdu na tyln o za porednictwem wau.
Nowy RAV4 Hybrid rozwija
maksymaln moc 197 KM (145
kW), wykazujc si przy tym
niskim zuyciem paliwa na poziomie 4,9 l/100 km. Podwjny
napd pozwala pynnie przyspieszy od 0 do 100 km/h w
8,3 s. Emisja CO2 wynosi jedynie 115 g/km* i spenia najnowsz norm Euro 6.
Bezstopniowa, elektryczna

Silniki konwencjonalne
RAV4 nowej generacji wystpuje take z turbodoadowanym silnikiem Diesla 2.0 o
mocy 143 KM i wysokim momentem obrotowym 320 Nm.
Udoskonalony silnik benzyno-

wy 2.0 o mocy 152 KM jest dostpny z manualn lub bezstopniow skrzyni biegw.
E-Four hybrydowy elektryczny napd AWD
RAV4 Hybrid AWD jest
wyposaony w umieszczony z
tyu silnik elektryczny o mocy
50 kW, dziki ktremu zyskuje napd na wszystkie koa bez
wau napdowego. E-Four nie
tylko wyranie poprawia wasnoci jezdne, ale i ogranicza
straty energii. Ponadto umoliwia holowanie przyczep o masie do 1650 kg, co stawia go pod
tym wzgldem w czowce pojazdw hybrydowych.
Dynamika wikszy komfort jazdy i precyzja prowadzenia
W nowym RAV4 zastosowano szereg rozwiza zwikszajcych komfort jazdy i poprawiajcych reagowanie na
polecenia kierowcy bez pogarszania stabilnoci i sterownoci. Zwikszona sztywno
konstrukcji podwozia i nadwozia poprawia stabilno pojazdu, a take zwiksza tumienie
drga, korzystnie wpywajc na
komfort jazdy. Zmodykowane
amortyzatory i spryny rubowe obu osi zapewniaj bardziej
pynn i komfortow prac za-

wieszenia oraz lepsz stabilno


kierunkow. Auto zyskao take dodatkowe wytumienia kabiny.
Kamera 360 stopni (Panoramic View Monitor)
Panoramic View Monitor wykorzystuje cztery kamery umieszczone pod bocznymi
lusterkami, z przodu i z tyu
samochodu. Unikalny system
Toyoty pozwala uzyska wizualizacj 3D caego otoczenia
pojazdu podczas postoju i powolnej jazdy. System wywietla
take rekomendowan drog
wyjazdu do tyu, co bardzo uatwia manewry. Widok z przedniej i tylnej kamery osiga kt
180 stopni, co umoliwia obserwowanie martwych punktw.
Panoramiczny zoom pozwala
bliej si przyjrze wybranym
obiektom.

TOYOTA KONSEK RYBNIK


Rybnik, ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyoa.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

R E K L A M A
KDZIERZYN-KOLE
ROZRYWKA

Trzy przyjaciki w yciu i w teatrze


7 marca w Domu Kultury Chemik odby si spektakl warszawskiego Teatru Capitol pt. Di, Viv i Rose.
Na scenie spotkay si: Joanna Brodzik, Daria Widawska i Magorzata Lipmann.
Kowalewskiego. W tym wypadku, to przyja trzech
kobiet. Jak deklaruj aktorki Joanna Brodzik, Daria Widawska i Magorzata Lipmann ich prywatna

przyja zacza si dawno temu, kiedy byy jeszcze


bardzo mode i bardzo beztroskie. Rys ich osobowoci przekada si na grane
postaci. Trzy dziewczyny,

studenckie ycie, pierwsze


mioci, wariackie decyzje,
a potem zderzenie z dorosoci, ktra bywa bolesna.
Sztuka daje okazj, by zerkn od kuchni na relacje

tych kobiet. Kobiet nieprzecitnych, zabawnych i ciekawych ycia. Ich historie


pene s sukcesw i rozczarowa jak to w yciu. Poruszajcy, zabawny i bogaty

w emocje spektakl o towarzyszkach ycia na dobre i


ze przycign tumy kdzierzyskich mionikw
teatru.
Fot. Agnieszka Gogolewska

Koleje ycia wiod przez


rne, dobre i ze dowiadczenia, ale najwaniejsza
jest przyja. Taki przekaz
pynie ze sztuki pt. Di, Viv
i Rose w reyserii Macieja

You might also like