You are on page 1of 20

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole

DWUTYGODNIK

rok X, nr 5 (182)

11 MARCA 2015
ISSN: 2080-3664

wodzisaw lski edukacja

radlin - policja

obek do likwidacji

Furia na drodze

leszek iwulski

W Wodzisawiu lskim
rodzi si coraz mniej dzieci.
Ostatnie dane demograficzne
rwnie nie s zachwycajce.
Miasto systematycznie traci
mieszkacw. Gdyby na nowo
pisano ustaw o samorzdzie
gminnym, Mieczysaw Kieca
nie peniby ju funkcji prezydenta miasta tylko burmistrza,
poniewa wedug GUS liczba
mieszkacw spada w tym roku do 48044. W 2013 roku byo ich 48476. Co wicej modzi
wodzisawianie coraz mniej
chtnie decyduj si na potomstwo. W 2014 roku liczba urodze spada z 785 do 758. W tej
sytuacji kade dziecko jest na
wag zota. Dla wielu modych
maestw istnieje szereg barier, na ktre napotykaj, gdy
chc decydowa si na rodzicielstwo. Wiksza cz z nich
zamyka si w jednym magicznym sowie. Pienidze. To ekonomia way najbardziej. Dzisiaj
w regionie ciko o dobrze patny etat, ktry zapewnia bezpieczestwo socjalne. Wodzisaw
ma jeden z najwyszych wskanikw bezrobocia w regionie. Co
wicej, jeli si ju taki etat zdobdzie, to mody czowiek robi
wszystko, by go utrzyma. Jednym z najwikszych problemw
jest wwczas prba czenia kariery zawodowej i wychowania
potomstwa. Pozostaje obek.
W Wodzisawiu publiczna placwka zapewnia moliwo
przyjcia 45 dzieci. Dlatego te
niektrzy pomyleli o zaoeniu
obkw prywatnych. Jednym z
nich jest Guga Studio na osiedlu

Prywatny obek na osiedlu Piasta przeywa obecnie due problemy. Jeli miasto nie wspomoe go finansowo, to rodzice bd musieli szuka miejsca dla swoich dzieci poza Wodzisawiem.
Piasta. Dlaczego w tej sytuacji
demograficznej prywatne placwki nie wyrastaj w miejskiej
przestrzeni Wodzisawia jak
grzyby po deszczu? Bo to droga
inwestycja. Co wicej trzeba do
niej mie serce i anielsk cierpliwo. Modzi ludzie, ktrzy
zdecydowali si na otwarcie Guga Studio otwarcie przyznaj, e
wadowali w ten interes ponad
100 tysicy z. W chwili obecnej
obek zapewnia miejsce dla 13
dzieci, ktre nie znaleli miejsca
w publicznym obku. Dziki temu rodzice bez wikszych przeszkd mog kontynuowa swoje ycie zawodowe. Aktualnie
Guga Studio wpado w kopoty
finansowe. Problemy wynikaj
przede wszystkim z rozlicze ze
spdzielni za ogrzewanie, ktre okazao si by zbyt drogie w

stosunku do zaoe. Zalegoci sigaj 15 tysicy z. Jednak waciciel obka wskaza,


e spacenie tego zaduenia to
jedynie tymczasowe wyjcie
z sytuacji. Miesicznie bowiem
brakuje ok. 3 do 4 tysicy z.,
by utrzyma wszystko w naleytym porzdku. Zarwno on
jak i rodzice zerkaj na Urzd
i oczekuj od niego pomocy. W
ich opinii nie jest to bynajmniej
wyciganie rki po publiczne
pienidze. obek wykonuje te
same funkcje, co jego miejski
odpowiednik. Zapewnia opiek
dla dzieci przynajmniej w tym
samym standardzie, co obek
publiczny. Rodzice dzieci, ktre uczszczaj do Guga Studio
pytaj, w czym ich dzieci s
gorsze i dlaczego nie zasuguj na wsparcie miasta. Pytanie

R E K L A M A

Autoryzowany partner:

wedug nich jest tym bardziej


zasadne, e przecie w Raciborzu miasto dopaca rwnie do
dzieci w prywatnych obkach.
W Rybniku jeden ze obkw
jest prywatny. Co wicej likwidacja obka oznacza dla nich,
e rwnie stan przed diabelsk alternatyw wychowania.
Albo dziecko, albo praca. W
obku miejskim bowiem nie
ma miejsca dla ich pociech. W
konsekwencji, jeli zdecyduj
si na porzucenie pracy, to do
miejskiej kasy wpynie odpowiednio mniej pienidzy. Co
wicej, jeli zasil oni szeregi
wcale licznej rzeszy bezrobotnych w miecie, to znajd si
na garnuszku wszystkich podatnikw. Nie bez znaczenia
jest rwnie fakt, e w samym
obku zatrudnione s 4 osoby, w tym 2 na umow o prac.
Prywatny obek stara si wyj
z kopotw nie tylko proszc
miasto o wsparcie. Uruchomiona zostaa ju zbirka pienidzy na pomoc dla placwki.
Zarwno waciciele jak i rodzice aktywnie szukaj sponsorw
oraz szukaj nowych rozwiza
biznesowych, ktre podreperuj budet obka. To wanie rodzice s niezwykle zdetermino-

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

W Radlinie doszo do rkoczynw na jezdni.


Kolizje drogowe mog nawet
witego wyprowadzi z rwnowagi. Wszystkie wypadki drogowe maj to do siebie, e s sytuacjami prowadzcymi do stresu
i powodujcymi spicia midzy
ludmi. Tak jest szczeglnie
wtedy, gdy ktry z uczestnikw
zdarzenia drogowego zacznie
prowokowa. Tak byo rwnie
w przypadku zdarzenia, do ktrego doszo w Radlinie. Kierujcy hond 36 latek nie zachowa
naleytej ostronoci, nie zredukowa prdkoci przed przejciem dla pieszych i wjecha na
pasy. Dopiero wwczas zwolni.
W tym momencie na przejcie
wszed pieszy, ktry z duym
szczciem unikn zderzenia z
autem. Doszo do sprzeczki, w
czasie ktrej krewki kierowca
podszed do pieszego i popchn
pieszego na ziemi. Obaj pano-

Kierowca stworzy zagroenie dla przechodzcego


przez pasy pieszego. W chwil pniej doszo
do wybuchu awantury.
wani, by utrzyma obek. Ich
zaangaowanie obejmuje np.
pisanie petycji, kontakty z radnymi i zaplanowanie pikiety.
Centrala obka w Poznaniu ma
nadziej, e problemy zostan
przezwycione i obek bdzie
w dalszym cigu mg dziaa
w zwizku z kwesti uregulowania patnoci za ogrzewanie.
Na chwil obecn centrala stara
si wspomc swoj wodzisawsk placwk wysyajc pisma
do Urzdu Miasta. W rozmowie
powiedziano nam, e wczeniej
obek korzysta z dofinansowania ze rodkw rzdowych
z programu maluch. Te jednak
skoczyy si jeszcze w grudniu.
Czesne dla maluchw kosztu-

Mobile HS EJ

Najmniejsza
na rynku

wie, w atmosferze penej wulgaryzmw i wzajemnych oskare,


nie szczdzili sobie mao subtelnych docinkw. Po wymierzeniu
kary rwnie i ofiara postanowia wzi sprawy w swoje rce i
wyadowa swoj niech przynajmniej na Bogu ducha winnej
hondzie. Krzyczc dalej na kierujcego pojazdem, pieszy kilkukrotnie kopn karoseri. W
finale kierujcy hond usysza
zarzut stworzenia zagroenia w
ruchu. Niewykluczone jednak,
e prokurator upomni si rwnie o pieszego, ktry swoimi
kopniakami mg doprowadzi
do uszkodzenia karoserii. Ca spraw zarejestrowa miejski
monitoring. Zapis bdzie mg
obejrze sd, ktry z ca pewnoci zajmie si spraw dwojga
mczyzn, ktrzy wzili sprawy
w swoje rce.

Fot. KPP Wodzisaw lski

Fot. Leszek Iwulski

Czy trzynacioro rodzicw bdzie musiao na nowo szuka opieki dla swoich pociech?

je 580 z z wyywieniem. Nie


mona jeszcze bardziej obciy kosztami rodzicw, zwaszcza patrzc jak wyglda sytuacja ekonomiczna w regionie.
Dobrym znakiem jest fakt, e
spdzielnia postanowia pj
na rk wacicielom obka i
rozoy patno na raty. W tej
sytuacji waciciele obka licz
na Urzd obek.
Magistrat stoi na stanowisku, e firma nie zgosia si
na czas, by zadba o wsparcie.
Obecnie budet jest zamknity
i nie ma w nim wolnych rodkw. Miasto nie ma zreszt instrumentw prawnych, aby w
ten sposb pomc prywatnych
przedsibiorcw.

Neo EJ Plus

Do intensywnej
eksploatacji
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

11 marca 2015, nr 5 (182)

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw samorzd

Koty, schronisko i bezdomni


Fot. Leszek Iwulski

Kontrowersje wok sposobu prowadzenia schroniska dla bezdomnych mczyzn.


leszek iwulski

Ostatnia sesja rady miasta w pewnej mierze powicona bya sprawom spoecznym. Stao si tak, poniewa
radni pochylili si nad kwesti opieki nad zwierztami oraz nad bezdomnymi.
W trakcie dyskusji doszo
do werbalnej potyczki midzy radnym Dezyderiuszem
Szwagrzakiem oraz wiceprezydent Barbar Chrobok,
ktra w magistracie odpowiedzialna jest za sprawy
spoeczne. Radny zwrci
wadzom miasta uwag na
to, e w jego opinii sytuacja
schroniska dla bezdomnych
mczyzn jest za i powinno
si dooy wikszych stara
do poprawy jego losu. Radny zasugerowa, e niektrzy
z pensjonariuszy schroniska
w ogle nie powinni si w
nim znale. Wiceprezydent
ripostujc zauwaya, e w
schronisku za mao si robi,
by mczyni faktycznie wychodzili z bezdomnoci. W
trakcie dyskusji z ust zastpcy Mieczysawa Kiecy pady
niefortunne sowa, o tym e
schronisko to bardzo drogi Mariot dla bezdomnych.

Radny Dezyderiusz Szwagrzak jest zdania,


e miasto powinno dooy wikszych stara
w kwestii opieki nad osobami bezdomnymi.
Radny Szwagrzak zauway,
e porwnanie to jest nietrafione zwaywszy na fakt,
e doba w schronisku kosztuje 25z. Wiceprezydent
za chwil tumaczya si ze
swoich sw i wyjania, e
chodzio jej o to, e proces
wyprowadzania mczyzn z
bezdomnoci prowadzony
jest w sposb nieskuteczny. Wedug niej bezdomni
robi zbyt mao, by powr-

ci do normalnego funkcjonowania w spoeczestwie.


Przede wszystkim nie podejmuj adnej dziaalnoci, ktra mogaby przybliy ich do pracy zarobkowej.
Nie robi si take wszystkiego, by zwikszyli oni poziom swojej samodzielnoci.
Chrobok zwrcia uwag,
e wolne stoj mieszkania
chronione. Szwagrzak odpowiedzia, e nie s one przy-

stosowane do potrzeb osb


niepenosprawnych. Jeden
z radnych zauway, e w
budecie kwota, ktr miasto przeznacza na bezdomnych wynosi 40 tysicy zotych, natomiast opieka nad
bezdomnymi kotami kosztuje wodzisawian 46 tysicy z. Sprawa kotw rwnie podgrzaa atmosfer.
Miasto zamierza powoywa
tzw. spoecznych opiekunw tych zwierzt. Osoby te
maj zaj si m.in. ich dokarmianiem. Jeden z radnych omawiajc ten problem zaproponowa, eby
osoby, ktre maj zosta
spoecznymi opiekunami
kotw kieroway zwierzta
na przymusow sterylizacj
lub kastracj. Stanowisko to
spotkao si z ostrym sprzeciwem ze strony przewodniczcego miasta. Jan Grabowiecki zauway bowiem, e
przymuszanie kogokolwiek,
kto wykonuje pewne zadania
spoeczne do jakich dziaa, moe by le odebrane.
W rezultacie taki zapis moe nie tylko by w praktyce
martwy, ale take zniechca ludzi do podejmowania
si dziaa spoecznie.

komentarz na gorco
Anna Szweda-Pigua
rzecznik UM
w Wodzisawiu lskim
Zarwno opieka nad bezdomnymi jak i troska o zwierzta stanowi tzw. zadania
wasne gminy. Ustawa nakada na samorzd obowizek
pochylenia si nad osobami
wykluczonymi spoecznie. W
Wodzisawiu w duej mierze
zajmuj si tym dwie instytucje. Pierwsza z nich to oczywicie Miejski Orodek Pomocy
Spoecznej. Druga instytucja
to Schronisko dla bezdomnych
mczyzn. Na chwil obecn w
tym miejscu przebywa 47 pensjonariuszy. Prawie poowa
z nich (20 panw), to osoby,
ktre maj w dowodach osobistych wbity ostatni meldunek w Wodzisawiu lskim.
Pozostae osoby pochodz
spoza naszej gminy. W takich
przypadkach spraw reguluje si z t gmin, w ktrej dany bezdomny by ostatnio zameldowany. Wwczas koszty
pobytu w schronisku ponosi
ta wanie gmina. W tym budecie zapisano na pomoc dla
osb bezdomnych ok. 40 tysicy z. Nie s to jednak jedyne
wydatki, jakie ponosi miasto
w zwizku z utrzymywaniem
tej grupy osb wykluczonych
spoecznie. Warto pamita, e

miasto opaca czynsz schroniska, ponosi koszty jego utrzymania oraz opaca jego dyrektora. Miasto posiada take tzw.
mieszkanie chronione. To dobry punkt startu dla osb, ktre zdecydoway aktywnie upora si z wasn bezdomnoci.
Niestety proces ten jest bardzo
trudny i wymaga mudnej
pracy zarwno samych bezdomnych, jak i pracownikw
spoecznych. Panie z MOPSU
wykonuj naprawd tytaniczn robot, eby doprowadzi
do usamodzielnienia bezdomnych. Z uwagi na to, e wychodzenie z bezdomnoci jest
trudne, nie kady z nich chce
si podj tego zadania. Dlatego te z 4 miejsc, ktre s w
mieszkaniu chronionym zajte
jest tylko jedno. Jeli chodzi o
opiek nad zwierztami, to zajcie to spada przede wszystkim na barki stowarzyszenia
Koty, Psy i My, ktre podjo
si tej misji w ramach zadania
publicznego. Stowarzyszenie
prowadzi schronisko dla zwierzt. Przytulisko stale si rozwija. Polepszane s warunki
bytowe jego mieszkacw. Ze
strony Urzdu apelowaabym
do mieszkacw o to, by decydujc si na adopcj zwierzaka
swj wzrok najpierw skierowali
na wodzisawskie schronisko.

wodzisaw - gospodarka komunalna

Komunalka do remontu

komentarz na gorco

Skrt SKM dla wikszoci


mieszkacw duych miast
oznacza szybk kolej miejsk.
Dla wodzisawian litery kryjce si za tym akronimem maj
inne znaczenie. SKM to suby
komunalne miasta. Na ostatniej sesji Rady Miasta z ich
dziaalnoci spowiada si
ich dyrektor Krystian Kalisz. A
jest to dziaalno bardzo szeroka. W zakres obowizkw
SMK wchodzi bowiem m.in.
utrzymanie drg, oczyszczanie,
utrzymanie zieleni, obsuga
targowisk, miejsca parkingowe, obsuga PSZOK-u (Punktu
Selektywnej Zbirki Odpadw
Komunalnych) oraz utrzymanie cmentarza komunalnego.
Samo utrzymanie drg przy
tak zdewastowanej infrastrukturze, jak spotka mona w

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,

Fot. Leszek Iwulski

Do zada SKM naley np. wykonywanie biecych napraw drg


oraz utrzymanie czystoci w miecie.

Ulica Rogowska rwnie doczeka


si biecych remontw przez SKM.
Wodzisawiu wydaje si by
zajciem godnym czyszczenia
Stajni Augiasza. Suby komunalne natomiast musz boryka si nie tylko z remontami
i modernizacj drg miejskich

i chodnikw, ale take takimi


rzeczami jak utrzymanie sieci kanalizacyjnej i roww odwadniajcych, melioracyjnych,
przepustw i mostw. Musz
zadba rwnie o oznakowanie

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Janusz Nowak, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Skad: Bartomiej Mielnik

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

Dominika Szczyrba: 797 593 747


dominika.szczyrba@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

poziome i pionowe na drogach.


Do zada SKM naley rwnie
oprnianie koszy na mieci,
mechaniczne czyszczenie miasta i prowadzenie akcji zima
na terenie miasta. Suby s
angaowane rwnie w biece dziaania inwestycyjne miasta. adn tajemnic nie jest,
e ich pracownikw bdziemy
oglda na budowie Rodzinnego Parku Rozrywki, poniewa
w ten sposb bdzie mona
przypieszy tempo prowadzenia prac. SKM prowadzio w
ubiegym roku spor liczb remontw. Suby przebudowyway boisko sportowe przy ZSP
6, czy te prowadziy remonty
na ul. Radliskiej. Oczywicie
suby dziaaj na podstawie
swojego skromnego (liczc skal zada, nad ktrymi musz
si pochyli) budetu. Oznacza to, e niektre z prowadzonych przez nie prace maj jedynie dorany, powierzchowny
efekt. Tak jest np. w przypadku
Skrzyszowskiej Bocznej, gdzie
SKM pojawia si, co roku prbujc doprowadzi do adu
drog, ktr naleaoby najpierw wybudowa od nowa.
W 2014 roku czny koszt remontw, ktre przeprowadziy
suby komunalne waha si w
granicach 560 tysicy z. Wyremontowano m.in. cz chodnika na ul. Tysiclecia, chodniki na Tuwima i Moniuszki, czy
na osiedlu Dbrwki. Suby
za swoj dziaalno pobieraj

Anna Szweda-Pigua,
rzecznik UM Wodzisaw
Suby Komunalne Miasta to instytucja, ktra jest
znana wikszoci mieszkacw. Ich pracownicy
wykonuj co roku gigantyczn prac w naprawd
wielu dziedzinach. Dbaj
o ziele miejsk, usuwaj
martwe zwierzta, pilnuj, by Wodzisaw by czysty. Olbrzymi cz prac
naszej SKM zajmuj rnego rodzaju prace konserwacyjne i remontowe.
To dziki nim udaje si
doprowadzi spor cz
ulic w naszym miecie do
stanu, ktry umoliwia uch
funkcjonowanie. Ale praca
SKM to nie tylko biece
remonty drg. Suby komunalne zajmuj si take
np. budow miejsc parkingowych. Owocem ich pracy s miejsca postojowe na
ul. 26 Marca. Dziki SKM
udao si take poszerzy
drog na ul. Kosynierw
i uporzdkowa parking
przy SP 17. W Kokoszycach
SKM pracoway przy przebudowie boiska sportowego przy SP 6. Zmodernizowany obiekt jest bardziej
funkcjonalny i przyjazny

dla uytkownikw. Tak


naprawd zadania SKM
to dziesitki pojedynczych, ale skoordynowanych ze sob zada, ktre
na pierwszy rzut oka mog wydawa si bahe, ale
bez ktrych trudno sobie
wyobrazi funkcjonowanie
miasta. Za subami komunalnymi stoj np. remonty
chodnikw na osiedlu Dbrwki i na Chopina i Moniuszki. To take wykonanie nakadki asfaltowej
na ul. Kty, remont czci
mostku na ulicy Bocznej,
czy utwardzenie ul. Bocznej Wolnoci. Bez takich
maych napraw, bez codziennego trudu pracownikw tych sub ycie mieszkacw byoby znacznie
utrudnione. Wiele miast
zrezygnowao z posiadania
wasnych sub na rzecz i
korzysta z podmiotw prywatnych. W opinii urzdu jednak wasne Suby
Komunalne powoduj, e
moemy reagowa bardzo
szybko w sytuacjach kryzysowych. W ten sposb
mamy pod rk instytucje,
ktra bdzie w stanie dokonywa biecych, nawet
niewielkich remontw.

czasami opat. Tak jest np. w


przypadku tzw. interwencyjnej
dziaalnoci zwizanej z zabezpieczeniem martwych zwierzt. Najkrcej rzecz ujmujc
dziaalno SKM w tym zakresie oznacza, e jeli nasz pupil
zdechnie, to pracownicy sub
pozbd si ich trucha. Jeli

chcemy pozby si zwok rozliczajc si ryczatowo, to wwczas zapacimy 50 z za psa lub


30z za kota. Jeli uznamy, e
taniej bdzie nam pozby si
zwok na wag to zapacimy od
kilograma 5,60 z.
l

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

11 marca 2015, nr 5 (182)


pszw samorzd

rogw - bezpieczestwo

Urynkowione problemy

Mczyzna przygnieciony
przyczep rolnicz.
7 marca okoo godz. 12.30
oficer dyurny wodzisawskiej
komendy przyj informacj o
wypadku, jaki zdarzy si na
jednej z prywatnych posesji
w Rogowie. Na miejsce skierowano suby medyczne oraz
grup dochodzeniowo-ledcz. Okazao si, e 54-latek,

W Pszowie komornik wszed na konta miasta.

naprawiajc przyczep cignika rolniczego, zosta przez ni


przygnieciony. Niestety, pomimo reanimacji mczyzna
zmar. Policjanci z komisariatu w Gorzycach, pod nadzorem prokuratury, wyjaniaj teraz dokadne okolicznoci
tego tragicznego zdarzenia.
ps

powiat wodzisawski - bezpieczestwo

Fot. Leszek Iwulski

Buraczany wyciek

Straacy usunli zagroenie, polewajc


nieznan substancj wod.
Substancj, ktra rozlaa
si na dugim odcinku DW
933 by prawdopodobnie
koncentrat buraczany.
W ubiegy pitek popoudniu na Drodze Wojewdzkiej
nr 933 pojawia si nieprzyjemnie woniejca dziwna substancja, ktra po zabarwieniu wod
nabieraa koloru fioletowego.
Do jej usunicia zadysponowano
stra poarn z Raciborza oraz z
Wodzisawia. Dowdca zastpu
PSP z Wodzisawia lskiego
ogniomistrz Tomasz Owczarek
powiedzia nam: - plama cigna si od skrzyowania z Ulic
Raciborsk w Rzuchowie a po
Pszw. W usuniecie plamy zaangaoway si zastpy stray poarnej z Rydutw, Wodzisawia
i Raciborza. W akcji uczestniczy

rwnie zastp Ochotniczej Stray Poarnej z Krzyszkowic. Akcja


polega na tym, e straak kroczy
za wozem i polewa t substancj
wod. Celem jest jej rozrzedzenie. Na skutek akcji doszo do
czciowego wyczenia jednego pasa jezdni na blisko 2 godziny. Ruchem pojazdw kierowali
straacy. Pocztkowo podejrzewano, e z ktrego pojazdu wyla si jaki pyn eksploatacyjny.
Po analizie okazao si jednak,
e substancj by koncentrat buraczany. Sam koncentrat trzeba
byo usun, bo stwarza dla samochodw zagroenie polizgu.
Koncentrat pochodzi z cysterny. Cae darzenie badali rwnie
funkcjonariusze policji.
l

godw - inwestycje

Szkoa podstawowa
w modernizacji
Budynek bdzie bardziej
ekologiczny.
Gmina Godw postawia na modernizacj infrastruktury w sektorze edukacji. Jedn z najwaniejszych
inwestycji w tej sferze jest
budowa nowej sali gimnastycznej z oddziaami przedszkolnymi oraz termomodernizacj i przebudow
budynku Szkoy Podstawowej w Godowie. Termomodernizacja ma polega na
ociepleniu cian nadziemnych i piwnicznych, ociepleniu stropodachu, czciowej
wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej. W wyniku remontu maj m.in. zosta
przebudowane sanitariaty,
wymienione bd instalacje

wewntrzne, pomalowane
ciany i sufity. Ponadto wykonawca ma wybudowa nowe miejsca postojowe, plac
zabaw z nawierzchni bezpieczn, wykona dojcia i
dojazdy. Roboty wykonuje
firma Przedsibiorstwo Budowlane Emila Hanslika z
Samborowic. Wykonawca
zosta wyoniony w drodze
przetargu nieograniczonego. Dziki remontowi szkoa
wybierze nie tylko nowego,
bardziej atrakcyjnego wygldu pod wzgldem architektonicznym, ale w wyniku
termomodernizacji stanie si
bardziej przyjazna dla rodowiska naturalnego.
l

leszek iwulski

Rynek w Pszowie to
swoista nemezis dla wadz
tego miasta. Wieczne opnienia, groby utraty przez
gmin pynnoci finansowej i pienidzy unijnych.
Doszo do sporu prawnego pomidzy wykonawc a
urzdem. W rezultacie komornik wszed na konta
miasta, ale po stosunkowo
niedugim czasie udao si
doj do czci pienidzy.
Nie oznacza to bynajmniej,
e sprawa nie niesie za sob
dnych reperkusji, bowiem
eby utrzyma pynno
urzd musia podj decyzj np. o likwidacji pewnych
lokat. Sprawa rozbija si o
to, e wykonawca prac na
rynku Marcin Paulus z firmy Probud jest zdania, e
nie uzyska on nalenoci za
wykonan przez jego przedsibiorstwo pracy. Wedug
przedsibiorcy pienidze
powinny powdrowa albo
do masy upadociowej, albo do depozytu sdowego.
Urzd stoi na stanowisku,
e nie jest duny wacicielowi firmy budowlanej chocia jednej zotwki. Zastpca burmistrza Pszowa
powiedzia nam: - Urzd
wypaci pienidze wedug
dodatkowych umw, ktre
podpisa sam wykonawca w
czasie trwania kontraktu. Z
takim obrotem sprawy nie
zgadza si wykonawca. Ta
sytuacja doprowadzia do
tego, e na miejskie konta
wszed komornik i toczy si
sprawa sdowa. Na wniosek wierzyciela komornik
zablokowa 4 miliony zotych. Zastpca Burmistrza
Marek Hawel uspokaja, e z
kont urzdowych nie znika

w skrcie

Fot. Leszek Iwulski

Tragedia w Rogowie

region

Zatrzymany
poszukiwany
W czwartek, 5 marca w jednym
ze sklepw przy ul. Leszka w
Wodzisawiu l. policjant po
subie zatrzyma 43-letniego
mczyzn poszukiwanego od
kilku miesicy. Funkcjonariusz
bezzwocznie uj Wodzisawianina i zawiadomi patrol. Mczyna
jest podejrzany o kradzie sprztu
RTV. Grozi mu kara 5 lat pozbawienia wolnoci.

Rynek w Pszowie generowa problemy dla Urzdu


Miasta ju od pocztku inwestycji. Teraz miasto musi
spiera si z przedsibiorc o pienidze.
jeszcze adna kwota i miasto reguluje na bieco swoje zobowizania.
Na chwil obecn rynek jest prawie ukoczony.
Urzd miasta chce dokoczy inwestycj w ramach
tzw. zapyta o cen, poniewa sumy, ktre s potrzebne, by sfinalizowa spraw
nie s ju tak due. Oscyluj wok kwoty 150 tysicy z. Oznacza to, e urzd
nie musi rozpisywa czasochonnych przetargw.
Najwiksze z zada, dotyczce tzw. maej architektury (awki, klomby, kosze
na mieci etc.) zostao ju

rozstrzygnite. Pozostay
zapytania dotyczce zieleni i elektryki. To pierwsze
zadanie miejscy urzdnicy oszacowali na ok. 20 tysicy z. Podczenie elektryki to koszt ok. 3 tys. z.
Cz rynku zostaa ju oddana do uytku. Urzdnicy
wstrzymuj si z udostpnieniem tych miejsc, ktre
nie s jeszcze zabezpieczone przed ewentualnym wypadkiem uytkownika. W
kwestii pienidzy zarwno
urzdnicy, jak i biznesmen
zgodni s w jednym. Czeka
ich duga, kosztochonna
batalia przed sdem.

wodzisaw lski - zdrowie

Dobra woda zdrowia doda


Sanepid sprawdza
jako wody w Wodzisawiu. Jest dobrze.
Badania wskazuj, e
woda w Wodzisawiu jest
znacznie lepszej jakoci ni
powietrze. Sanepid uzna, e
woda na terenie miasta jest
zdatna do uytku. W 2014r.
pobrano 42 prbki. W jednym przypadku jako wody zostaa zakwestionowana
z uwagi na to, e zawieraa
ona zbyt due stenie jonu
amonowego. PWiK, ktre
jest odpowiedzialne za jako dostarczanej do kranw

Przebudowa ulicy
W poniedziaek, 9 marca ruszya przebudowa ul. Akacjowej w
Mszanie. W zwizku z tym droga zostanie czasowo cakowicie
wyczona z ruchu. W pierwszej
kolejnoci nieprzejezdny bdzie
odcinek od ulicy 1 Maja do posesji
pastwa Biaecki. Zakres prac
jest bardzo obszerny, poniewa
obejmuje take budow chodnika
i now nawierzchni na odcinku
ok. kilometra (od skrzyowania
z ul. 1 Maja). Termin zakoczenia przebudowy wyznaczono na
pocztek sierpnia br. Przetarg na
roboty wygrao Przedsibiorstwo
Robt Drogowych z Raciborza.

wodzisawian wody podj


stosowne dziaania naprawcze. Dyrektor Sanepidu w
Wodzisawiu powiedziaa
nam: - woda na terenie powiatu jest generalnie dobrej
jakoci. Nie wystpuj przekroczenia substancji, ktre mog by niebezpieczne.
Jako sanepid prowadzimy
monitoring wody o charakterze kontrolnym oraz przegldowym. Badamy j pod
rnymi ktami. Interesuje
nas np. mikrobiologia. Monitorujemy wod pod ktem
zawartoci bakterii Coli, kt-

r traktujemy jako bakteri


wskanikow. Jej zawarto
w wodzie musi wynosi zero. Badamy wod take pod
ktem skadu chemicznego.
Uwaamy m.in. na przekroczenie dozwolonych norm
stenia azotanw i amoniakw. Z uwagi na fakt, e
sami nie posiadamy laboratorium, nasze prbki analizowane s w Rybniku. Wodzisawian mog uspokoi.
Woda generalnie jest dobrej
jakoci.
l

Konkurs Domu Ksiki


Jak nazywa si charakterystyczne
uksztatowanie terenu Norwegii?
Nagrod Praktyczny przewodnik. Norwegia!
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Pienidze na sport
155 tysicy zotych tyle do podziau byo pienidzy przeznaczonych na zadania z zakresu
sportu realizowane na terenie
Wodzisawia l. Pienidze
trafi do Klubu Sportowego 25
Kokoszyce otrzymaj oni 30
tysicy zotych. O 10 tysicy wicej
przyznano Klubowi Sportowemu
SWD Wodzisaw lski, bo 40
tysicy. Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Relaks otrzyma 20 tysicy zotych. Najwicej funduszy
trafi do LKS Naprzd 46 Zawada
0 otrzymaj oni 65 tysicy zotych.
Tnia si rozwija
Miasto Radlin kupuje dziak w
pobliu tni, by zapewni nowe
miejsca postojowe dla wszystkich
korzystajcych z obiektu. Teren
o wartoci 63 tys. z. i powierzchni 20 arw zostanie najpierw
odpowiednio przygotowany oraz
utwardzony. Jednak na tym nie
koniec. Miasto jest zainteresowane rozmowami take z innymi
wacicielami nieruchomoci przy
ul. Wypandw, poniewa chce
rozwija moliwoci rekreacyjne
terenu w pobliu tni.
Sprztanie rzeki Rudy
Gociem specjalnym tegorocznego, wielkiego sprztania rzeki
Rudy bdzie Aleksander Doba.
Spyw odbdzie si 25-26 kwietnia. Uczestnicy, ktrym towarzyszy bdzie Czowiek roku National Geografic 2014 wyrusz spod
biwaku Przysta pod aglami w
Stodoach.
wiska grypa
W niedziel, 8 marca w raciborskim szpitalu zmar mczyzna u
ktrego wczeniej zdiagnozowano
obecno wirusa AH1N1. Pacjenta
odizolowano od innych chorych
i personelu oraz zastosowano
specjalne rodki ostronoci. Jego
stan po przyjciu do szpitala cigle
si pogarsza i mimo umieszczenia go na intensywnej terapii, 8
marca nastpi zgon. W szpitalu
informuj jednak, i to nie grypa
bya bezporedni przyczyn
mierci, a inne schorzenie o przewlekym charakterze.
Dwie osoby ranne
Na ulicy Kozielskiej w Kuni
Raciborskiej doszo do gronego wypadku. Przyczyn zdarzenia
byo zwierz, ktre wybiego na
jezdni. Kierujca audi chciaa
je wymin i wjechaa do rowu.
Kierujca oraz towarzyszcy jej
pasaer z obraeniami trafili do
raciborskiego szpitala. Jak si
okazao, doznaa wstrznienia
mzgu, za dla mczyzny skoczyo si na urazie barku.

4 Edukacja

11 marca 2015, nr 5 (182)

wodzisaw handel

wodzisaw lski - edukacja

W Textil Market ubierzemy tanio i modnie ca rodzin.

tym, co bdzie odpowiednie. Wwczas najczciej


okazuje si, e nie mamy w
szafie niczego adekwatnego
do sytuacji. Wbrew pozorom sytuacje takie zdarzaj
si nie tylko kobietom, ale
rwnie mczyznom. Oni
take przywizuj bardzo
du uwag do tego, co na
siebie zakadaj.
Jednak tutaj problem
si nie koczy. Gdzie pj,
aby ubra si tanio i zarazem modnie? Marzeniem
kadego jest sklep, do ktrego wejdzie si, powie
wybieram si na prywatk, chciaabym ubra co

eleganckiego i wygodnego,
lubi kolory szary i granatowy, a ekspedientka w
kilka minut znajdzie co
odpowiedniego. Sklepw z
ubraniami jest naprawd
sporo. Ilo towaru moe
przyprawi niejedn osob

o zawrt gowy. Sytuacja


staje si kuriozalna, gdy
spord takiej iloci ubra
nie potrafimy wybra tego, ktre nam odpowiada.
Kompetencja
sprzedawcy jest tutaj na wag zota.
Wraz z iloci towaru rosn
take oczekiwania klientw. Chcieliby kupi tanie
ubrania w dobrej jakoci.
Na wszystkie te potrzeby odpowiada Textil Market w Wodzisawiu lskim.
Towar, ktry znajdziemy
na wieszakach i pkach w
wikszoci przypadkw pochodzi od polskich producentw. Jest dobrej jakoci

i w przyzwoitej cenie. Codziennie nowe dostawy i


promocje. Oprcz tego fachowa i mia obsuga. Pani
Urszula, ktr tutaj spotkamy, ma naprawd wyjtkowy zmys dobierania ubra.
Nawet nie przypuszczasz,
jak niewielka zmiana wizerunku, moe wpyn na
twoje ycie. Klienci s zachwyceni - panie dlatego,
e w kocu kupiy co, co
odpowiada ich gustom, a
panowie dlatego, e zakupy nie trway dugo. U nas
wszystko wydaje si prostsze, gdy w centrum zainteresowania zawsze jest
klient. Jego potrzeby s
dla nas najwaniejsze. Kadziemy nacisk na niskie ceny i podamy za trendami.
Przy tym wszystkim stawiamy na wygod.
Wszystkim Pastwu yczymy udanych zakupw,
a osoby, ktre maj taki
zmys jak pani Urszula, zapraszamy do wsppracy.

artyku
sponsorowany
Textil Market Wodzisaw
ul. Targowa 5
(budynek Kina Czar
pod Zoolandi)
tel. 665381735

Cyklistki pod egid Meridy

R E K L A M A

saw Niemiec, legenda MTB


Gunn-Rita Dahle Flesjaa
oraz kolarska mistrzyni Europy na torze i szosowa mistrzyni Polski Eugenia Bujak. Dziewczyny ju w V i
VI klasie szkoy podstawowej bd poznawa tajniki
kolarskich wycigw. Firma Merdia wyposaya je w
nowe rowery grskie oraz
szosowe, a take stroje. Ponadto, planuje organizacj
regularnych otwartych spotka. Bd one okazj do
tego, by mode zawodniczki
porozmawiay z tymi, ktrzy osignli sukcesy w kolarstwie i stanowi wzr do
naladowania.
Pomysodawc projektu
jest Dariusz Skupie, wychowawca dziewczyn z rydutowskiej podstawwki.
Mio mi, e Merida docenia innowacyjno naszych
dziaa. Dziki zaoferowanej pomocy moemy prowa-

dzi wszechstronne szkolenie dziewczt w zakresie


kolarstwa szosowego i MTB
podkrela trener. Wrd
uczennic s ju takie, ktre
nale do polskiej czowki
w swojej kategorii wiekowej, jednak gwny cel przywiecajcy wychowawcy to
propagowanie
zdrowego
trybu ycia przez rozwijanie zainteresowa z zakresu
jazdy na rowerze i rozwoju
motorycznego dziecka. Co
wicej, dziewczyny ucz si
rwnie zasad bezpieczestwa ruchu drogowego oraz
techniki i taktyki kolarskiej.
Szkoa posiada specjaln sal treningow wyposaon
w cykloergometry oraz rolki treningowe. Rozpoczcie
wsppracy z profesjonalistami ma poprawi efekty
dotychczasowego szkolenia.
a

anna zganiacz

Studentki
zorganizuj
Dzie Kultury ydowskiej w Wodzisawiu l.
Agnieszka
Kuczera,
Agnieszka Tomszak oraz Olga
Jonkisz to studentki animacji
spoeczno-kulturalnej Uniwersytetu lskiego w Cieszynie, ktre w ramach swojej
pracowni dyplomowej postanowiy zorganizowa cykl
dziaa animacyjnych zwizanych z kultur ydowsk.
We wsppracy z Wodzisawskim Centrum Kultury oraz
Muzeum Miejskim w Wodzisawiu lskim przygotoway Dzie Kultury ydowskiej
pod nazw MAZEL TOV.
U rde pomysu znalazo
si zainteresowanie muzyk
ydowsk jednej ze wsporganizatorek, Agnieszki Tomszak. Na pocztek, w ramach
Dnia Twrczoci Animatora
na Uniwersytecie lskim w
Cieszynie dziewczyny zorganizoway koncert, ktry cieszy
si duym zainteresowaniem
wrd studentw i wykadowcw. - Podczas rozmw
po koncercie znaczna grupa osb mwia o tym, i nie
spodziewali si takiego dobrego koncertu i nie wiedzieli, e muzyka ydowska moe
by taka pasjonujca. To dao
nam wiele do mylenia i spowodowao, i postanowiymy
rozszerzy nasz projekt w ramach pracowni dyplomowej tumaczy Agnieszka Kuczera,

Dotd w Wodzisawiu lskim odbyy si cztery


edycje Festiwalu Kultury ydowskiej. Imprez
organizoway osoby prywatne, lokalni przedsibiorcy,
osoby pochodzenia ydowskiego oraz zafascynowane
t konkretn kultur, tradycj. Ostatnia odsona
wydarzenia miaa miejsce w roku 2012.
koordynator imprezy na terenie Wodzisawia l.
Bielsko-Biaa, Cieszyn,
Wodzisaw lski - wybr
miast nie by przypadkowy.
Kade z nich jest w pewien
sposb wane dla organizatorek i powizane z kultur
ydowsk. W Bielsku-Biaej,
gdzie znajduje si Gmina ydowska, w lutym studentki
zorganizoway Tu Bi-Szwat,
czyli Nowy Rok dla Drzew.
Wodzisawskie wydarzenie
nosi z kolei nazw Mazel
tov, czyli yczenia, by zobaczy wiat piknym. - Z
Wodzisawiem jestem zwizana od dziecka. Taczyam
w zespole dziaajcym przy

WCK. Ponadto, uwaam e


miasto ma ogromny potencja dla wszechstronnego
rozwoju kulturalnego - wyjania Agnieszka Kuczera.
Mazel tov odbdzie si w
sobot, 21 marca. Uczestnicy bd mogli wzi udzia
w warsztatach ze piewu i
taca ydowskiego, prelekcji na temat Historii ydw wodzisawskich oraz
koncercie w wykonaniu studentw Wydziau Artystycznego Uniwersytetu lskiego w Cieszynie. W tym dniu
dodatkowo bdzie mona
podziwia wystaw o tematyce ydowskiej w Muzeum
Miejskim.

wodzisaw lski - edukacja

Gimnazjalista zdoby
stypendium po raz drugi

rydutowy - edukacja

Marka, znana na caym


wiecie udzieli uczennic klasy kolarskiej take
merytorycznego wsparcia.
Dziewczyny ze Szkoy
Podstawowej nr 1 w Rydutowach jako jedyne w Polsce ju od dwch lat skupiaj si nie tylko na nauce,
ale take na treningu kolarskim. Wraz z rozpoczciem
nowego sezonu ich tytularnym sponsorem zostaa Merida Polska, jedna z czoowych marek rowerw na
wiecie.
We wtorek, 3 marca w
Szkole Podstawowej nr 1
im. Karola Miarki w Rydutowach odbya si konferencja inaugurujca dziaalno Cykloklasy Merida.
To nowa odsona profesjonalnych klas kolarskich dla
dziewczt, ktrej patronami honorywmi zostali czoowy polski kolarz Przemy-

Mazel tov, czyli...?


Fot. UM Wodzisaw l.

Co na siebie woy?
Zastanawiaa si kiedy
nad tym w co si ubra w
danej sytuacji? Chyba kada kobieta ma czasem taki
dylemat. Wybieramy si na
spotkanie z przyjacikami
lub na spotkanie biznesowe i zastanawiamy si nad

<< GazetaInformator.pl

Robert uk stypendyst
programu Nauka drog
do sukcesu na lsku.
Stypendia w ramach projektu Nauka drog do sukcesu na lsku realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki zarzd
Wojewdztwa lskiego przyzna po raz szsty. 400 najzdolniejszych gimnazjalistw
i uczniw szk ponadgimnazjalnych w zakresie nauk
matematycznych, przyrodniczych oraz technicznych zostao wybranych do wsparcia
finansowego. W lutym w sali Kolumnowej Urzdu Mar-

szakowskiego w Katowicach
odbyo si uroczyste podpisanie umw z wyonionymi
stypendystami. Na uroczyste
wrczenie zaproszono 12 wyrnionych uczniw. Wrd
wyrnionych laureatw by
Robert uk, ktry ju jako
ucze pierwszej klasy gimnazjum otrzyma stypendium.
Podczas uroczystoci gimnazjalista przedstawi komisji swoje prace wykonane na
drukarce 3D oraz osignicia zwizane z budowaniem
i programowaniem robotw.
Agnieszka Rudzka-Gajda, bdca opiekunem gimnazjali-

blue blue
diving
diving
team

sty, podkrela, e Robert jest


wyjtkowym uczniem. - Ma
szeroki wachlarz zainteresowa, od rana do wieczora
bierze udzia w zajciach dodatkowych organizowanych
przez szko. Szczeglnie interesuj go roboty, drukowanie
3D. Bierze udzia w licznych
konkursach matematycznych,
informatycznych. Niebawem
przystpi do trzeciego etapu
Wojewdzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Wiedzy o
Spoeczestwie - opowiada
Agnieszka Rudzka-Gajda.
k

e
n
l
a
e
n
w
o
j
o
www.bluediving.pl
es urk
www.bluediving.pl
f
o
Pr rsy n
ZADZWO DZI !!!
ku

team

tel. 602 487 925

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 5/2015

GazetaInformator.pl 11 marca 2015 nr 5 (182)

wodzisaw gospodarka

Droga krzyowa przedsibiorcy


leszek iwulski

Skrzyszowska
Boczna
to miejsce dla prawdziwych
twardzieli. Przejechanie jej samochodem szybciej ni 10 -15
kilometrw na godzin prawdopodobnie grozi cakowitym zerwaniem zawieszenia.
Byoby duym naduyciem
powiedzie, e ta droga jest
dziurawa. Waciwiej byoby
stwierdzi, e jest to droga pooona na dziurach. Mniej lub
bardziej potne wyrwy le w
odlegoci 30 centymetrw od
siebie. To nie s mae dziury,
wiele z nich jest tak gbokich,
e mona w nich bez problemu zostawi koo. Oczywicie
w wikszej czci nie jest to
droga asfaltowa (tak jest tylko zaraz przy skrzyowaniu
z drog powiatow). I w tym
asfalcie zreszt s dziury. Przy
kadym wikszym deszczu
nieutwardzona powierzchnia
rozlewa si szerok fal bota.
Dziury znikaj pod brudnymi
zalewiskami kau. Jeli wzi
pod uwag, e przy drodze nie
ma owietlenia, wieczorna
przejadka moe naprawd
skoczy si tragedi. U koca drogi znajduje si siedziba
dwch firm. Jedna z nich to
Gral. Druga nazywa si Prokonstal. W szerokim wachlarzu ofert obydwu firm znale
mona m.in. drzwi stalowe,
stolark ognioodporn, stolark aluminiow. Gral i Prokonstal czy osoba prezesa Grzegorza Wtroby oraz lokalizacja
u koca Skrzyszowskiej Bocz-

nej. Dla prezesa i jego pracownikw ta ulica to prawdziwa droga krzyowa. Utopili w
niej ju dziesitki tysicy zotych. Zarwno Gral jak i Prokonstal zajmuj si produkcj i dystrybucj towarw, w
ktrych dominuje podatne na
uszkodzenia aluminium oraz
kruche szko. By dojecha do
firmy nawet osobowym autem trzeba si sporo natrudzi. Dojazd samochodem dostawczym, wypenionym po
brzegi towarem, wymaga ju
prawdziwego sztukmistrza.
Co wicej, nawet w tej sytuacji straty s nie do uniknicia. Cz adunku po prostu
niszczy si w trakcie dostawy.
Uszkodzony towar lub prefabrykaty to nie jedyne straty,
na ktre naraony jest przedsibiorca. Problemem jest
rwnie amortyzacja wasnej
floty dostawczej. Te straty s
policzalne, niestety nie s one
bynajmniej jedyne. Prezes nie
liczy ju kontrahentw, ktrzy widzc drog dojazdow
do firmy dzikowali za spotkanie. Potencjalni partnerzy
biznesowi, widzc dojazd do
firmy, po prostu rezygnowali
ze wsppracy. Kontrahenci
z Belgii, Francji, Niemiec po
prostu nie byli w stanie uwierzy, e w dwudziestym pierwszym wieku moe istnie droga miejska w takim stanie. Na
potne trudnoci napotykaj
rwnie pracownicy firmy, bo
przecie w miesicach jesiennych i zimowych musz oni
dojeda do pracy bez owie-

Fot. Leszek Iwulski

Remont drogi do firmy Gral kosztowaby 800 tysicy z.

Skrzyszowska Boczna to droga dojazdowa do firmy


zajmujcej si m.in. stolark aluminiow. Jej waciciel
zapowiada, e opuci Wodzisaw, jeli wkrtce nie zostanie
wyremontowana. Z problemem boryka si od 2009r.
tlenia i to drog, ktra nie naley do najbezpieczniejszych.
Gral o kompleksowy remont
drogi prosi ju od 2009 roku.
Bez skutku. W zamian Suby
Komunalne Miasta rokrocznie
dokonuj biecych napraw,
ktrych efekty znikaj po zaledwie kilku miesicach. Te remonty w cigu minionych kilku lat na pewno kosztoway ze
400 tysicy z. Prezes Wtroba
dorzuci kolejne 100 tysicy.
Wedug miejskich urzdnikw
koszt gruntownej modernizacji wynisby ok. 800 tysicy z. Zainteresowanej firmie
oraz radnym, ktrzy zaangaowali si w walk po stronie

pracodawcy, suma ta wydaje si przesadzona, ale nawet


gdyby to jest przecie zbliona
do kosztw niewiele znaczcych remontw. Prezes chwyta si ju wszelkich sposobw,
by skoni miejskie wadze do
zainwestowania w remont.
Byy pisma, apele, proby,
wnioski. Wszystkie te prby
spezy na niczym, ldujc w
przepastnych otchaniach wodzisawskiej biurokracji. W
spraw zaangaowali si radny
miejski i przewodniczcy Rady Dzielnicy Stare Miasto Marian Plewnia oraz przewodniczcy zarzdu dzielnicy Stare
Miasto Alojzy Szymiczek, kt-

rzy doprowadzili do tego, e


miejscy urzdnicy z odrobin
wikszym baczeniem zaczli
przyglda si sprawie. Take
radni nadali sprawie priorytet,
bo uznali, e nie mona narazi na szwank dobrze funkcjonujce miejsca pracy i regularnie zasilajce miejski skarbiec
podatki. Rada dzielnicy Stare
Miasto wydaa nawet ze swoich pienidzy dokumentacj
projektow na remont tej drogi. Nie oznacza to bynajmniej,
e sprawa w ogle w jakim
momencie posza do przodu,
jeli chodzi o sam remont drogi. Dwukrotnie od 2009 roku
prezes wita u siebie prezydenta miasta, ktry zapewnia go,
e po wygranych wyborach
sprawa poprawy jakoci dojazdu bdzie dla jego administracji priorytetem. Spotkania
te miay miejsca przed wyborami samorzdowymi. Pomimo tych zapewnie naprawa
drogi nie znalaza uznania w
obecnym budecie. Pienidze,
ktre miay by przeznaczone
na ten cel, zostay przesunite na remont basenu na Wilchwach. W tej sytuacji prezes
firmy powiedzia nam: - Nie
chce mi si ju wysuchiwa
kolejnych obietnic i zapewnie. Nie mam ochoty skada
propozycji nie do odrzucenia,
ultimatw. Liczyem na to, e
jeli dostaj takie zapewnienie
od prezydenta miasta, ktry
jest przecie powan osob,
to jego sowa mi wystarcz.
Myliem si. Na t chwil chc
wycofa si z Wodzisawia. Nie

bd si wstydzi przed moimi


partnerami biznesowymi tego, e miasto nie potrafi zadba o jeden z podstawowych
elementw wsparcia biznesu.
Przyzwoitej drogi. Firma Gral
zatrudnia 25 osb, w tym 24
osoby pracuj na peen etat
na podstawie umowy o prac.
Uczciwie wpaca w nakazanym przez prawo czasie wszelkie daniny na rzecz miasta. W
planach ma dalszy rozwj. Docelowo prezes chciaby zatrudnia ok. 50 osb i poszerza
wachlarz swoich usug. Na
Skrzyszowskiej Bocznej jest
na to miejsce. Problem z drog nie dotyczy wycznie firmy
Gral. Przy tej ulicy mieszkaj
rwnie zwykli mieszkacy.
Jeli nie daj Boe, dojdzie kiedy do tragedii, to wwczas
karetka bdzie miaa bardzo
ograniczony dostp do potencjalnego pacjenta. Co wicej
brak owietlenia i fatalny stan
drogi, po ktrej uczszcza coraz mniej osb, przyczynia si
do tego, e w okolicy pojawia
si wcale liczna grupa dzikich
lub na wp zdziczaych zwierzt. Prezes powiedzia nam:
- Sprzta u nas jedna pani.
Ostatnim razem kiedy do nas
sza zostaa dosownie otoczona przez zdziczae psy. Gdyby
nie fakt, e wzia ze sob parasolk i miaa czym odgoni
zwierzta, to naprawd mogoby doj do tragedii. Urzd
Miasta Wodzisaw poinformowa nas, e postara si uzyska
rodki na napraw drogi dziki oszczdnociom.

R E K L A M A

!
e
i
n
za

i
w
z
ro
e
z
eps

jl
a
n
rz

ie
b
y
W

Teraz w naszej ofercie


rwnie produkty

Przyjd do nas! We kredyt

KREDYTY GOTWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE, FIRMOWE

RACIBRZ, ul. Mickiewicza 11 tel. 32 457 72 02

6 PLUSY BIZNESU

11 marca 2015, nr 5 (182)

DLA

Ulga prorodzinna po nowemu

Biuro Rachunkowe Sukces doradzi


w jaki sposb najlepiej si rozliczy z fiskusem.
Od 1 stycznia 2015 roku
wesza w ycie nowelizacja
ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, ktra podnosi o 20 proc. limity
ulgi podatkowej na trzecie i
kolejne dziecko oraz umoliwia pene wykorzystanie ulgi
przez najmniej zarabiajce rodziny. Przepisy tej ustawy pozwalaj na nowych, korzystniejszych zasadach rozliczy
ulg na dzieci w deklaracji PIT
za 2014 rok.
Kto jest
uprawniony do ulgi?
Do ulgi uprawnieni s rodzice, opiekunowie prawni
dziecka lub rodziny zastpcze, ktre wychowuj dziecko.
Ulg mona odliczy na dziecko niepenoletnie (do 18 roku
ycia) lub na dziecko pozostajce na wychowaniu do 25 roku ycia, jeli nieprzerwanie
studiuje i osiga przychody
poniej 3091 00z. Ulga jest
rozliczana w skali miesica.
Limit dochodu
przy uldze na jedynaka
Ju w rozliczeniach rocznych za 2013 rok wprowadzono ograniczenie dla podatnikw chccych odliczy ulg
tylko na jedno dziecko. Drugi
rok z rzdu podatnik nie moe
przekracza rocznego dochodu
w kwocie: 56 tys. z (jeli jest
osob samotnie wychowujc

jedno dziecko) lub 112 tys. z


(dla maestwa wychowujcego jedno dziecko). Jeeli ten
limit dochodu zostanie przekroczony to ulga nie bdzie
przysugiwaa.
Zmiany na korzy
najbiedniejszych rodzin
Do tej pory bardzo wielu
podatnikw, zwaszcza tych
biedniejszych, mimo posiadania prawa do odliczenia ulgi
na kilkoro dzieci, nie moga
skorzysta z penej wysokoci odliczenia. Dziao si tak w
przypadku niskich dochodw
albo pracy na czarno. Wwczas wysoko sumy zaliczek
na podatek dochodowy zapaconych w cigu caego roku
podatkowego nie wystarczaa
na pokrycie caego zwrotu ulgi
z tytuu kilkoro dzieci. Dziki
zmianie przepisw, wypeniajc PIT za 2014 rok osoby sa-

biej zarabiajce, bd mogy


odliczy ulg w penej wysokoci, gdy wielko odliczenia
zostanie dla nich powikszona
o kwot zapaconych w trakcie
roku skadek ZUS.
Przekazanie elektroniczne
zeznania do Urzdu Skarbowego przyspiesza zwrot kwoty
nalenej nam, jako nadwyki
nad wpaconymi zaliczkami.
Do elektronicznego wysania zeznania wystarczy poda
kwot przychodw z poprzedniego roku. Biuro Rachunkowe Sukces oferuje peen zakres pomocy w tym zakresie,
doradzamy w jaki sposb najlepiej si rozliczy z fiskusem.
Nasze biuro specjalizuje si w
szerokim wachlarzu rozlicza
podatkowych, celnych i ZUS
dziaalnoci gospodarczych:
spek handlowych, jednoosobowych dziaalnoci gospodarczych oraz spek cywilnych.

artyku sponsorowany

Biuro Rachunkowe Sukces


ul. Rybnicka 65, 44-300 Wodzisaw lski
tel.: 32 45 555 04, 884 88 00 14
mail: sukces.biurorachunkowe@gmail.com
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: godz. 8.00 - 16.00

region usugi

Przegld rynku kominkowego


Fot. Marpol

wodzisaw podatki

<< GazetaInformator.pl

Budowa kominka w domu to wspaniay pomys


na rdo ciepa w budynku.

O najpopularniejszych
rozwizaniach i nowych
trendach rozmawiamy z
Mirosawem Aniserowiczem z firmy Marpol.

O jakie kominki najczciej pytaj klienci?

Aktualnie utar si podzia na trzy rodzaje kominkw: kominki konwekcyjne, kominki wodne oraz
kominki akumulacyjne.
Taki sposb pogrupowania wynika ze sposobu w
jaki dany kominek ogrzewa swoje otoczenie.
Ktre z nich ciesz si
najwiksz popularnoci?

Najpopularniejszym
kominkiem jest kominek konwekcyjny. Ciepo
wytworzone przez wkad
kominkowy jest rozprowadzane w 70 % przez powietrze opywajce wkad
kominkowy. Do jego zalet
mona zaliczy niemal natychmiastowe oddawanie
ciepa po rozpaleniu, najczciej ju w p godziny po rozpaleniu kominek
osiga moc docelow. Ponadto do pracy kominka
nie jest wymagana energia
elektryczna, mamy wic
niezalene rdo ciepa w
domu.

ogrzanie domu do 150m2,


kosztem przyspieszonego
brudzenia cian w okolicach wylotw ciepego powietrza.
Na co naley zwrci najwiksz uwag przy wyborze kominka?

Przy wyborze kominka


trzeba zwrci uwag
na wiele rzeczy,
midzy innymi jego
umiejscowienie i zasady
ergonomii.
Komu poleciby Pan wanie kominki konwekcyjne?

Taki kominek polecam


rodzinom, ktre ze wzgldu
na rozkad zaj nie maj
czasu na codzienne palenie,
kominek suy do podgrzewania budynku w okresach
przejciowych, dogrzewania si w zimie (przy okazji
oszczdza si gaz) oraz daje
nam przyjemno obcowania z ogniem. Jeli wyposaymy go w turbin gorcego powietrza w praktyce
moliwe jest rwnomierne

Istotne jest umiejscowienie kominka, wzgldy bezpieczestwa, zasady


ergonomii, dobr barw i
faktury okadzin, gra wiata czy te ekonomia. Celowo nie mwi o aspektach
technicznych, gdy inynieria kominkowa cigle
sie rozwija, a to, co byo do
niedawna szczytem technologii, aktualnie staje si
standardem. I oczywicie
wane jest, aby powierzy
wykonanie kominka fachowcom. Niech bdzie to
osoba, ktra szczerze z nami porozmawia, pozna nasz
gust. Opowiedzmy mu o
swojej wizji domu i stwrzmy wsplnie swj wasny
kominek. Kominek, ktry
bdzie cieszy wacicieli,
wspgra z charakterem
domu, bdzie niezawodny,
niekopotliwy w uytkowaniu, bdzie po prostu nasz.

artyku sponsorowany
Kominki Marpol
ul. Rybnicka 13, 47-400 Racibrz
www.kominkislask.pl
e-mail: kominki.raciborz@onet.pl
tel.: 32 417 25 23

R E K L A M A

Poligrafia i Reklama
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, 533 355 277, biuro@raciborskiemedia.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 7

11 marca 2015, nr 5 (182)

DLA

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
Terminale do kart patniczych.
Warto instalowa.

Terminale POS to niewielkie urzdzenia elektroniczne suce do akceptowania


kart patniczych. Przedsibiorcy zastanawiaj si nad wprowadzeniem takiego
systemu, bo coraz klienci coraz czciej pac plastikowym pienidzem.
Jakie koszty trzeba ponie, by korzysta z tego systemu?
Przede wszystkim prowizja. Jej wysokoc ustalana jest indywidualnie
dla kadego przedsibiorcy.
Co miesic trzeba ponosi kilkudziesiciozotow opat za wypoyczenie
terminala. Opata zaley odagenta rozliczeniowego i rodzaju dzierawionego
urzdzenia.
Kolejne koszty wi si z koniecznoci korzystania z pocze telefonicznych.
Czasem potrzeba zainstalowa oddzieln lini telefonicznej.Istniej take opaty
za poczenia terminala z central.
Nie bez znaczenia jest rwnie fakt, i pienidze za sprzedany towar
lub wykonan usug nie wpywaj na konto przedsibiorcy w chwili transakcji.
Przedsibiorca jednak sporo zyskuje
Wprowadzenie bezgotwkowej formy rozlicze pozwala przedsibiorcy
na ograniczenie kosztw zwizanych z odprowadzaniem gotwki do banku.
Obrt gotwkowy naraa nas na straty w przypadku wamania lub napadu.
Nie ryzykujemy rwnie przyjcia faszywych pienidzy.
Akceptacja kart patniczych przyczynia si do wzrostu obrotw przedsibiorcy.
Punkt przyjmujcy patnoci za pomoc kart uznawany jest za bardziej
przyjazny dla klienta. Karty patnicze staj si coraz popularniejsze i bardziej
dostpne.
Terminal patniczy moe sta si rwnie narzdziem sprzeday usugi
polegajcej na doadowywaniu telefonw komrkowych.Przedsibiorca
zarobi na sprzeday elektronicznych doadowa do telefonw komrkowych
dowolnego operatora i na dowoln kwot.
W najbliszym czasie terminal POS moe zacz spenia rol bankomatu,
bo VISA i Mastercard planuj wprowadzeniu usugi cashback. Dziki niej
moliwa bdzie wypata gotwki, jeli zakupu i zapaty dokonamy kart.
Przedsibiorcy, ktrzy zainstalowali POS mog wic zyska nowych klientw,
zwaszcza gdzie nie ma zbyt wielu bankomatw.
Zanim podejmiesz decyzj
Przedsibiorca powinien zapozna si z warunkami rnych agentw
rozliczeniowych i negocjowa dla siebie najkorzystniejsze warunki. Obecnie
w Polsce dziaa kilka centrw rozliczeniowych, ktre umoliwiaj punktom
handlowo-usugowym akceptacj kart patniczych. S to m.in.: PolCard SA,
Centrum Kart i Czekw Banku Pekao SA, Centrum Kart Wielkopolskiego Banku
Kredytowego SA, eService SA, eCard SA. Po decyzji i i wyborze partnera mona
podpisa umow. By j sfinalizowa potrzebne s: dokumenty rejestracyjne,
numer NIP, numer rachunku bankowego oraz piecztka firmowa.
Po podpisaniu umowy przedsibiorca otrzymuje terminal i zostaje
zapoznany z obsug urzdzenia.

Firma SOFT-ib - oficjalny przedstawiciel

Kupujc

kas fiskaln
3 miesice

rekl amy

gratis!
Mobile HS EJ
Idealna kasa dla
lekarzy i adwokatw
999 z*)

Bingo
Klasyka
gatunku

1799 z*)

Neo EJ

Do intensywnej
eksploatacji

1290 z*)

K10

Nowo
z klawiatur dotykow
Mini

999 z*)

Jota E

1450 z*)

Systemowe
rozwizanie

Sprawdzona
technologia

849 z*)

KOS

Maluch E.KO

1099 z*)

Maa i niedroga

Najtasza
na rynku
QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

*) Ceny katalogowe netto.

pytaj o

Odczytaj kod QR

PROMOCJE
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

8 PLUSY BIZNESU

11 marca 2015, nr 5 (182)

DLA

region praca

Staa praca w XXI wieku?


To moliwe!

Rynek pracy jest bezwzgldny i wymagajcy.


W Polsce rynek pracy nie
gwarantuje pracownikom
wieloletniego zatrudnienia
w jednej firmie. Czasy posiadania staej i stabilnej
pracy miny bezpowrotnie.
Czy s dzi zawody, ktre tej
tendencji si opary?
Okazuje si, e najtrudniej znale zatrudnienie
osobom w grupie wiekowej 45-60, ktre s gotowe do aktywnoci zawodowej, a ktrych w wikszoci
pracodawcy nie zauwaaj.
- Kadego roku obserwujemy w Polsce wzrost zainteresowania Kandydatw
prac w charakterze Opiekuna/ Opiekunki osoby
starszej lub chorej za granic, w Niemczech - mwi
Anna Niewrzo ekspert ds.
rekrutacji w Agencji Pracy
i Doradztwa Personalnego
Interkadra. Europa si starzeje, seniorzy staj si niesamodzielni. Ich codzienne funkcjonowanie zaczyna
by cile uzalenione od
pomocy drugiej osoby. Zawd Opiekuna/ Opiekunki
osoby starszej w domu pry-

watnym staje si jednym


z najbardziej podanych
profesji na rynku.
Czego oczekuj od polskich
Opiekunw
niemieccy Klienci? - Przede
wszystkim znajomoci jzy-

ka niemieckiego, ktry zapewni seniorom poczucie


bezpieczestwa w rnych
sytuacjach, szczeglnie zagroenia zdrowia lub ycia
oraz yczliwego i empatycznego podejcia do ich niepenosprawnoci wyjania
Niewrzo. Na co moe liczy
Opiekun wyjedajcy przez
agencj? - Najwaniejsza
jest umowa z agencj, ktra
jest dostosowana do nowych
przepisw, wprowadzonych

w Niemczech od stycznia
tego roku mwi ekspert.
- W kadej agencji warunki
umowy rni si od siebie.
To, na co zwracamy Kandydatom szczegln uwag, to
wysoko kwot oskadkowanych do ZUS-u, z ktrych w
przyszoci bdzie wynika
wysoko wiadcze emerytalnych lub rentowych.
ZUS opacany od 200 z nie
zapewni nikomu przyszoci
zaznacza Niewrzo.
Jak znale t waciw agencj, ktra zapewni Opiekunowi stabilno i
bezpieczestwo? - W celu
lepszego poznania wybranej agencji zawsze zachcamy Kandydatw do udziau
w spotkaniach informacyjnych i giedach pracy, organizowanych cyklicznie przez
Interkadr w wojewdztwie
lskim i na terenie caej
Polski. Najblisze spotkanie z Opiekunami zaplanowalimy na rod, 25 marca w Powiatowym Urzdzie
Pracy w Raciborzu, na ktre serdecznie zapraszamy
mwi ekspert Interkadry.

artyku sponsorowany

Interkadra, Agencja Pracy i Doradztwa Personalnego


www.opiekunki.interkadra.pl
tel. 666 891 947
sekretariat@interkadra.pl
R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

K
AT
E
D
O
D

Zadbaj o swj
ogrd na wiosn!

region rolnictwo

VitaMag AGRO nowa generacja nawozw dolistnych


Gwarancja prawidowego wzrostu oraz ochrony rolin.

Kukurydza:
- z opryskiem 2,5 kg widoczne kolby
- bez oprysku 0,8 kg bez kolb, na brzegach lici widoczne
fioletowe przebarwienie wiadczce o braku przyswajania
fosforu
Naturalny nawz dolistny
VitaMag AGRO jest produkowany z naturalnych mineraw bez obrbki chemicznej,
przy wykorzystaniu technik
aktywacji mineraw, ktre
umoliwiaj uzyskanie reaktywnych nanomoleku. Dziki braku obrbki chemicznej
produkty s w peni bezpieczne w stosowaniu. Do aktywacji czsteczek uywany jest
specjalny myn (aktywator),
ktry zbudowany jest z dwch
tarcz obracajcych si w przeciwnych kierunkach z bardzo
du prdkoci. W efekcie
uzyskuje si czsteczki o bar-

dzo nieregularnej i porowatej powierzchni, co znacznie


zwiksza ich powierzchni wymienn, destabilizuje struktur mineraln i zwiksza ich
reaktywno. Dziki aktywacji
czsteczki w wodzie nie zlepiaj si ze sob, a ulegaj rozproszeniu. Po aplikacji nalistnej czsteczki nawozu dostaj
si do roliny za porednictwem aparatw szparkowych,
ktre s wiksze od pojedynczej czsteczki nawozu. Tym
sposobem rolina otrzymuje
potrzebne skadniki minerau bezporednio do komrek
pomijajc dug drog pobie-

Burak pastewny:
- z opryskiem 8,3 kg waga razem z limi
- bez oprysku 3,2 kg waga razem z limi
rania ich z gleby, a dziki czemu moe z nich skorzysta w
zasadzie natychmiast, przez
co rolina jest silniejsza, ma
zwikszon odporno, lepiej
przyswaja pozostae skadniki
mineralne.
VitaMag AGRO wspomaga rwnie proces fotosyntezy, stymuluje rozwj systemu korzeniowego, dziaa jako
starter uwalniajc skadniki
pokarmowe, zaspokaja zapotrzebowanie rolin na wap i
magnez. Nawz stosuje si w
okresie wzrostu lici, w okresie kwitnienia oraz wzrostu i
dojrzewania owocw. Mona

artyku sponsorowany

go aplikowa z jakim rodkiem ochrony rolin. VitaMag


AGRO jest bardzo wydajnym
produktem, 2,5-3,0 kg/ha
/300l.
Stosowany do: burakw,
zboa, kukurydzy, rzepaku,
ziemniakw, warzyw, saaty,
latoroli winnej, pomidorw,
truskawek, poziomek drzew
owocowych i ozdobnych, bylin ozdobnych, trawnika.
Nawz 100 % naturalny.
Zdrowe roliny, zdrowy czowiek, zdrowy Ty! W naturze
sia! Prezentujemy kilka przykadw efektw zastosowania
naszego nawozu.

racibrz - ogrody

VitaMag AGRO
Producent: P.W. FLUXMET Sp. z o.o.
ul. Zakadowa 2, 47-400 Racibrz
tel. 32 418 15 23
www.vitamag.pl
www.facebook.com/VitamagAgro

R E K L A M A

Centrum Ogrodnicze
Magnolia otwiera nowy sezon
Marzec to pocztek wiosny i czas kiedy czciej
zagldamy do naszych
ogrodw.
Nowy rok to czas na
zmiany. Zmian potrzebuj take nasze ogrody. Z
pewnoci wymagaj one
maego odwieenia. Ju w
marcu warto przyjrze si
swoim zielecom i zaplanowa miejsca wypoczynku i rekreacji, w ktrych
bdziemy mogli wypocz
po cikim dniu pracy.
Pocztek wiosny to idealny czas na rozpoczcie
prac w ogrodzie i przygotowanie go do zbliajcego
si sezonu. We wszystkim
z pewnoci pomoe centrum ogrodnicze Magnolia. Ju teraz rozpocza si tam sprzeda rolin.
Nie s one moe jeszcze tak
wiee i zielone jak w maju,
ale zachcaj nas do ich po-

Ziemniak:
- z opryskiem 1,8 kg same bulwy
- bez oprysku 1,1 kg same bulwy

dziwiania. Nabrzmiae pki


kwiatowe i niemiao zieleniejce si listki umiechaj si do nas. Magnolia
sezon sprzedaowy rozpocza od promocji duych
egzemplarzy
wybranych
rolin oraz drzewek owocowych z goym korzeniem.
Klienci, ktrzy odwiedzali Centrum w ubiegym sezonie i upatrzyli sobie co
konkretnego, maj szanse
na oszczdno. W ofercie
znajduj si rwnie nasiona traw oraz nawozy niezbdne do tego, aby nasze
roliny duej byy pikne i
zdrowe.
Z tygodnia na tydzie
oferta bdzie si powiksza. Zachcamy rwnie
do rozmw ze specjalistami
pracujcymi w Magnolii.
Na pewno odpowiedz na
wszystkie pytania zwizane
z pielgnacj, nawoeniem

oraz zastosowaniem rolin.


Zakup i sadzenie rolin jest
z pewnoci ogromn radoci, ale czsto stanowi take kopot. Nie kady wie,
ktre miejsce bdzie waciwe. Z Magnoli rozwiej Pastwo wszystkie
swoje wtpliwoci.

artyku
sponsorowany
Centrum Ogrodnicze
Magnolia
ul. Rybnicka 141, Racibrz,
tel. 508 254 430
Czynne:
pn. - pt. 9.00 - 17.00,
sob. 9.00 - 14.00

Roliny iglaste, ktre s


zielone przez cay rok,
stanowi niesamowit
ozdob ogrodu.

10 Zoty rodek

11 marca 2015, nr 5 (182)

powiat raciborski handel

Orchidea - z myl o kwiatach!


Kwiaty sezonowe i wszelkie akcesoria, ktre s potrzebne do ich hodowli.
Kwiaciarnia Orchidea,
ktra powstaa w 2005 roku
obecnie funkcjonuje jako nowoczesne Centrum Ogrodnicze Pani Justyny Komolec.
W 2011 roku podjta zostaa
decyzja o zmianie lokalizacji.
Od tamtego czasu kwiaciarnia zmienia si nie do poznania. Obecnie wacicielka
moe pochwali si sklepem
o duej powierzchni, na ktrej moe eksponowa swj
towar. Klienci maj naprawd szeroki wybr. Do ich dyspozycji jest take przestronny parking, na ktrym bez
problemu zmieci si 30 samochodw. Wszystko to stao si realne dziki otwarciu
nowego pawilonu handlowego o powierzchni kilkuset
metrw kwadratowych.
W pawilonie tym mona
znale szeroki wybr kwiatw sezonowych. Wczesn
wiosn krluj tutaj kwiaty
takie jak bratki, pierwiosnki
i stokrotki. Pniej pojawiaj si pelargonie, begonie
i surfinie, a jesieni wrzosy i chryzantemy. Wszystkie mona zakupi w bardzo atrakcyjnych cenach,
gdy pochodz one z wasnej produkcji. W sezonie
wiosennym w ofercie kwiaciarni mona znale gotowe kompozycje z kwiatw
rabatowych i balkonowych
w ozdobnych donicach i koszach. Moliwe jest rwnie
obsadzenie donic zgodnie z
zamwieniem klienta.
R E K L A M A

Centrum Ogrodnicze Orchidea oferuje szeroki wybr


towarw. Proponuje klientom take wrzosy i chryzantemy
z wasnej uprawy.
Oprcz kwiatw, w
sprzeday znajduje si bogata oferta nasion, rolin
cebulowych, bylin, ziemi
kwiatowej, kory, nawozw,
donic, wyrobw z wikliny,
zniczy, figurek ogrodowych
i narzdzi ogrodniczych.
Ponadto u Pani Justyny
mona znale bardzo duy
wybr kwiatw sztucznych
i kompozycji z kwiatw
sztucznych, a take wszelkiego rodzaju ozdb witecznych, aktualnie Wielkanocnych. Pani Justyna
wci dy do tego, aby
oferta Jej Centrum Ogrodniczego bya coraz bogatsza
i dopasowana do potrzeb i
wymaga klientw, a obsuga bya mia i na bardzo
wysokim poziomie.

Zaley Jej na zadowoleniu klientw, dlatego wsppracuje z wieloma firmami i


dostawcami krajowymi i zagranicznymi, dziki czemu
moe oferowa produkty w
bardzo niskich cenach.

artyku
sponsorowany

Kwiaciarnia Orchidea
ul. Raciborska 54
44-285 Kornowac
tel.: 32 419 10 80,
604 233 034
e-mail:
orchidea-kornowac@wp.pl
www.orchidea-kornowac.pl

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek 11

11 marca 2015, nr 5 (182)

region ogrody

Wiosna w Centrum Ogrodniczym I&L


Najbardziej oczekiwana
przez ogrodnikw pora roku,
kalendarzowa przypada zawsze 22 marca, a ta prawdziwa ogrodnicza, potrafi zawita na pocztku marca, jak i
przyj spniona pod koniec
kwietnia. W tym roku pogoda pozwala na to, aby prace w
ogrodzie rozpocz ju w marcu. Zanim zabierzemy si do
pracy, koniecznie musimy zajrze do Centrum Ogrodniczego
I&L w Olzie. Tutaj znajdziemy
wszystko - od nasion, rolin,
drzewek, podoy a po profesjonalny sprzt i narzdzia.
Artykuy ogrodnicze
Centrum
Ogrodnicze
I&L jest jednym z najwikszych dystrybutorw artykuw ogrodniczych w regionie.
Tutaj z pewnoci znajdziesz
to, czego kady ogrodnik, zarwno amator jak i profesjonalista, potrzebuje do prowadzenia ogrodu. Poczwszy od
rnego rodzaju narzdzi takich jak opaty, grabie, motyki,
piy, mioty, opryskiwacze po
nawozy oraz rodki ochrony
rolin najlepszych producentw: Substral, Pokon, Agrecol,
Azofoska, Florovit, Sumin. Ponadto Centrum oferuje szeroki
wybr pokarmw dla zwierzt
hodowlanych oraz domowych.
Z Centrum Ogrodniczym z Olzy zaprojektujesz i urzdzisz
take swoje oczko wodne. Kupisz folie, pompki, fontanny,
R E K L A M A

Fot. Centrum Ogrodnicze I&L Adamczyk

Wszystko do urzdzenia i pielgnacji ogrodu!


systemy filtrujce oraz systemy dowietlajce, a specjalici
podpowiedz ci jak to wszystko
zamontowa.
Meble ogrodowe
Kady chciaby, aby jego
ogrd by oaz spokoju. Jeli
odpowiednio o niego zadbamy
to z pewnoci nie raz zjemy w
nim niadanie, a po poudniu
zrelaksujemy si przy kawie. A
czyme byby ogrd bez mebli
oraz architektury ogrodowej?
To ona sprawia, e nasz kawaek ziemi wyglda wyjtkowo. Warto zatem o to zadba.
Tutaj rwnie polecamy wizyt
w Olzie. W Centrum Ogrodniczym I&L na pewno wyszukamy co, co nam si spodoba.
Znajdziemy tutaj drobne elementy zdobice otoczenie, jak
donice i pergole oraz bardzo
przydatne w kadym ogrodzie
komplety ogrodowe, pawilony
czy hutawki. Kupimy tutaj zarwno meble drewniane, metalowe jak i plastikowe. Du
popularnoci ciesz si take
grille, leaki oraz efektowne i
stylowe kominki keramzytowe
z moliwoci wdzenia.
Drzewka i krzewy
W ogrodach rwnie wan rol jak meble peni roliny. Ziele dziaa na ludzi
uspokajajco, wic jeli mamy
tak moliwo, moemy si
ni otoczy. Niezastpionym
elementem kadego ogrodu

Przestronna hala Centrum Ogrodniczego I&L pozwala na komfortowe i kompleksowe zakupy.


s z pewnoci wiecznie zielone iglaki. Bez wzgldu na por
roku stanowi one jego cenn
ozdob. Warto take zadba o
to, aby w ogrdku znalazy si
roliny liciaste, a take drzewa
i krzewy owocowe. We wspomnianym ju Centrum Ogrodniczym I&L znajdziemy szeroki
wybr tych rolin. Kupimy tutaj drzewa i krzewy iglaste (tuje, cisy, cyprysy, sosny, jaowce,
kosodrzewiny, wierki, jodu),
krzewy liciaste (magnolie, forsycje, lilaki, budleje, irgi) oraz
drzewa i krzewy owocowe (jagonie, grusze, liwki, winie,
czerenie, morele, brzoskwinie,
argonia, agrest, porzeczka).

Wypoyczalnia sprztu
Centrum Ogrodnicze I&L
w Olzie mieci si w dwch
halach o cznej powierzchni 3000 metrw kw. Wizyta
w tym jednym miejscu wystarczy aby zaopatrzy si we
wszystko, czego nam potrzeba. Tutaj kupisz wysokiej klasy sprzt ogrodniczy. Centrum
w Olzie jest dystrybutorem
sprztu kilku znanych marek,
takich jak Oleo-Mac czy Toro. Osoby, ktrych nie sta na
zakup drogiego sprztu mog
skorzysta z tutejszej wypoyczalni. Oszczdzisz swj czas,
miejsce i przede wszystkim
pienidze.

artyku sponsorowany

Centrum Ogrodnicze I&L Adamczyk


ul Bogumiska 18
44-353 Olza
tel. 32 45 11 094
www.centrumogrodnicze.e-gorzyce.pl
Godziny otwarcia:
Pn.-pt.: 8.00-19.00
Sob.: 8.00-16.00

12 Zoty rodek

11 marca 2015, nr 5 (182)

<< GazetaInformator.pl

>>> KOREPETYCJE Z MATEMATYKI tel. 691 235 786 <<<


www.matematykaraciborz.pl
LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

Sylwetki 13

11 marca 2015, nr 5 (182)

region sylwetki

Filozofia bycia kobiet


Fot. Prywatne archiwum Sary Urbaniec

Mieszka w Holandii, ale pochodzi z Kuni Raciborskiej. Blog Sary podbi wiat!
paulina krupiska

Sara Urbaniec wyjecha


z Polski w wieku 18 lat. Pojechaa do Anglii, gdzie kontynuowaa nauk. Teraz mieszka
w Holandii. Od ponad dwch
lat prowadzi blog pod tytuem
Jak cudownie byd kobiet.
Bez wikszej reklamy w sieci
na dzie dzisiejszy blog posiada ponad 16 000 indywidualnych wej miesicznie i ta
liczba szybko ronie.
Dlaczego
zdecydowaa
si Pani na wyjazd z Polski? Jak to si stao, e teraz jest Pani w Amsterdamie?
Na wyjazd z Polski zdecydowaam si ze wzgldu na
kontynuacj nauki zagranic.
Kraje zachodnie oferuj nawet do teraz bardzo kuszce
granty, stypendia i programy
wsparcia dla studentw. Zawsze interesoway mnie obce
kultury, a jedynym sposobem
na spotkanie ludzi z rnych
zaktkw wiata to przeprowadzka do duego i biznesowego miasta. Pado na Londyn. Na przyjazd do Holandii
namwia mnie siostra, ktra ju tutaj mieszkaa (uczya
si w tamtym czasie j. holenderskiego), a do samego Amsterdamu przekonaa mnie
najlepsza przyjacika, ktra
przeprowadzia si tutaj, eby
kontynuowa nauk.
Z czym Polak musi si
zmierzy za granic? Co
jest najtrudniejsze? Czy
spotkaa si Pani ze zjawiskiem dyskryminacji
za granic?
Nie tylko Polacy, ale kady, kto decyduje si na przeprowadzk zagranic musi liczy si z tym, e jaka bariera
midzy lokalnymi mieszkacami, a obcokrajowcami zawsze
bdzie istnie: inna kultura,
inne tradycje, inne obrzdki
religijne, inne wyznania, obcy
jzyk, itp. Najtrudniejsze wedug mnie moe by otwarcie
swojego umysy na inne kultury. Spotkaam mnstwo ludzi z caego wiata i s te tacy, ktrzy uwaaj swj kraj,
swoj kultur, swoje tradycje
za lepsze od innych. Bardzo
R E K L A M A

Sara (na zdj. po prawej) nie planuje powrotu do Polski. Obecnie przygotowuje
si do testu z jzyka holenderskiego i planuje rozbudow swojego bloga.
czsto zdarza si (i nie tyczy
si to tylko Polakw), e obcokrajowcy nie chc si zaadaptowa, tj. nauczy jzyka, celebrowa wanych dla
danego kraju wit, unikanie
lokalnych mieszkacw. Naturalnie, nie wszyscy tacy s,
ale osobicie zauwayam to w
znacznej wikszoci. Dyskryminacja? Naleaoby j tutaj
zdefiniowa. Nie spotkaam
si ze zjawiskiem takiego typowego przeladowania, ale
raczej z ogromn niesympati, czy nieyczliwoci i te
nie tylko ze strony Anglikw,
czy Holendrw. Mnie przytrafio si to na samym pocztku,
kiedy do obu krajw przyjechaam, ale kiedy pokazuje si
innym, e chce si by czci
tego kraju, uczc si jzyka to
wedug mnie okazuje si tym
ogromny szacunek lokalnym
mieszkacom i mona zrozumie ich kultur i sposoby
zachowania. Najbardziej boli mnie fakt, e zagranic Polak Polakowi wilkiem. Tak te
s traktowani Ci zagraniczni

Polacy, kiedy przyjedaj do


Polski od czasu do czasu. Tego
chyba nigdy nie zrozumiem.
Od kiedy prowadzi Pani
bloga? Skd wzi si pomys na jego zaoenie?
Blog powsta w grudniu
2012 roku i by to swego rodzaju pamitnik, czy przelewanie
swoich myli na papier, a w
tym przypadku w postach. Nigdy nie oczekiwaam, czy te
nie planowaam takiego zwrotu wydarze, tj. blog jest w mediach, nawizywanie wsppracy z innymi, odpisywanie
na prywatne listy i wiadomoci czytelniczek. Pierwotn
ide bya walka z tak zwanymi
Dziuniami i Bubami, czyli
kobietami, ktre przestay dba
o swj wygld, kompromituj
si na kadym kroku, nie szanuj siebie i innyc,h maj siano
w gowie, przestay inwestowa
w siebie, czyli nie czytaj ksiek, niczego si nie ucz i swoim zachowaniem zniechcaj
do siebie otoczenie. Ja sama
takiego bloga szukaam, ale nie

mogam niczego znale, wic


jedynym rozwizaniem byo
jego zaoenie. Kto mi kiedy
powiedzia: Bd zmian, ktr
chcesz widzie. Oczywicie blog
rozwija si i na dzie dzisiejszy
idea jest inna, ale cel bdzie
zawsze ten sam: kobiety maj
by pikne, eleganckie, czarujce i nigdy nie aowa faktu,
e urodziy si kobietami.
Na blogu porusza Pani rne tematy. Jaki wpyw Pani zdaniem edukacja, maniery, ubir, zachowanie,
jedzenie maj wpyw na
ycie kobiety?
Uwaam, e ycie kobiety to nie tylko pena szafa, czy
idealny makija. Bycie kobiet to sposb bycia. Na bieco
czytam prace psychologiczne,
eby to zrozumie. Kobiety lubi by perfekcjonistkami i ta
perfekcja zazwyczaj odbija si
w naszym sposobie ycia: chcemy mie idealn sylwetk, idealnie dopasowanie ubrania,
idealne fryzury, nieskazitelny
makija, dobrze wychowane

dzieci, szczliwe zwizki, pomyln karier. Lista nie ma


koca. Kobiety chc by przede
wszystkim podziwiane, wic w
tym celu musimy mie co do
zaprezentowania. Dlatego tak
wane jest dla mnie, eby kobiety dbay te o jako swojego charakteru (zachowanie
i maniery) i upikszay swj
umys (edukacja). Przygldajc
si spoeczestwu, czsto pytam sam siebie, gdzie ta caa
sztuka obycia w towarzystwie i
wraliwo na uczucia drugiego
czowieka zanikna. Nie mog
generalizowa, co jest dla kobiet najwaniejsze, bo wszystkie jestemy inne i przeszymy
rne sytuacje w yciu. Podziel
si jednak tym, co jest dla mnie
numerem jeden: nigdy nie doj
do miejsca w yciu, gdzie zdecyduj, e wiem ju wszystko i
nie musz ju wicej czyta, czy
uczy si oraz eby zawsze widzie w drugiej osobie czowieka, ktry ma uczucia, marzenia,
plany, pragnienia, obawy i lki i
chce by kim tak jak ja.
Z jakim oddwikiem spotyka si Pani blog? Czy czytelniczki pisz do Pani? S
zadowolone? Czy utrzymuje Pani z nimi kontakt?
Oczywicie spotkaam si
z negatywnymi komentarzami
w stylu Wracaj do redniowiecza ze swoimi konserwatywnymi pogldami. Wicej jest
tych pozytywnych i zdarza si,
e pisz do mnie te mczyni, kibicujc moim ideom i zachcajc do popychania kobiet
w zdrowym kierunku. Z kilkoma z czytelniczek nawizaam
znajomoci i wysyamy sobie
prywatne wiadomoci. Cieszy
mnie, kiedy czytam o tym, e
ktra z nich zdecydowaa si,
e nie chce y jak dotychczas i
pragnie zmian. Ja te kiedy w
takim miejscu desperacji i chci zmian byam i udao mi si,
wic dlaczego nie miaoby uda
si te komu innemu?
Pisze Pani o kobietach,
ich zachowaniu i ubiorze.
Mieszkaa Pani w Anglii,
Polsce i Holandii. Czy kobiety w tych trzech krajach
rni si zachowaniem,
charakterem, sposobem
bycia?
Jak kada inna kultura,
istniej inne normy zachowa.
To, co nam wydaje si dziwne, dla kogo innego jest normalne. Polki przede wszystkim wiedz, jak si zachowa
i ubra w zalenoci od okolicznoci. Syszaam te kilka
miych komentarzy od Holendrw, e Polki maj bardzo
ciepe i yczliwe usposobienie
i potrafimy starze si z klas i
elegancj (Wow, co za komplement!). Angielki znaj etykiet
od A do Z i zawsze uwaaj na
to, co mwi, czy warto to po
prostu przemilcze, maj nienaganne maniery i wiedz jak
prowadzi konwersacje (jak
je zacz, o czym (nie) mwi
i jak je elegancko zakoczy).
Holenderki s za bardzo bezporednie i szczere do blu, co
ja osobicie lubi. Nie daj so-

bie w kasz dmucha, nie obchodzi ich co inni o nich myl


i s bardzo zaradne (dua cz
z nich wychowuje dzieci jako
samotne matki). To zawsze w
pozytywny sposb mnie zaskakuje; mieszkamy w Europie i te
kraje nie s od siebie daleko, a
mimo wszystko tak bardzo si
rnimy.
Czytaj Pani kobiety z
rnych krajw - USA,
Polski, Wlk. Brytanii, Holandii, Niemiec, Kenii, Indii, Woch itd. Kobiety te
pochodz z rnych kultur, maj rne potrzeby.
Co czy je wszystkie? I jak
wybra temat, eby trafi
on do wszystkich kobiet?
Z pewnoci wszystkie nas
czy fakt, e jestemy kobietami i tak, jak ju wspomniaam wczeniej kobiety pragn
by eleganckie, pikne i podziwiane. Taki typ kobiet nie
mieszka tylko w Europie, ale
wszdzie. Wszystkie szukamy
odpowiedzi na te same pytania
bez wzgldu na ras, wyznanie, czy pochodzenie. Nie wybieram tematw w jaki magiczny sposb, ale staram si
by szczera przed moimi czytelniczkami i dziel si z nimi
zwyczajnymi dowiadczeniami
ycia codziennego. Pisz przede
wszystkim o tym, o czym ja sama chciaabym wiedzie.
Napisaa Pani kiedy na
blogu, e ycie to przede
wszystkim wzrost i rozwj. Nie jest zdrow rzecz stanie w jednym miejscu zbyt dugo. Jakie Pani
ma teraz plany zwizane z
rozwojem bloga i swoim
yciem?
Jestem odrobin niespokojnym duchem i dugo w jednym
miejscu nie bawi i przesza
mi przez myl przeprowadzka to innego kraju. Jednak ze
wzgldu na obecny rozwj bloga zostan w Amsterdamie. W
tym roku jednym celw bloga
jest promowanie maych firm
i przedsibiorstw, ktre oferuj jakociowe produkty, wic
kilka butikw w Amsterdamie
jest zainteresowanych wspprac, do tego dochodzi wsppraca z Amsterdam Small Business Network i chciaabym,
eby blog zosta zauwaony
przez holenderskie media.
Na dzie dzisiejszy jestem zajta przygotowaniem si do
narodowego egzaminu z jzyka holenderskiego, ktry chc
zda za kilka tygodni. Jest pomys otwarcia wasnej firmy,
ale badania rynku s jeszcze w
trakcie i prawdopodobnie wezm udzia w Education Congress w San Francisco, ktry
odbywa si w sierpniu (obecnie czekam na potwierdzenie
swojego udziau). Ten ostatni
bardzo pomgby mi w sprecyzowaniu planw pod wzgldem rozwoju bloga w 2016 roku. Chciaabym poruszy temat
dyskryminacji kobiet.
Cay wywiad czytaj na:

raciborz.com.pl

14 Zdrowie

11 marca 2015, nr 5 (182)

<< GazetaInformator.pl

racibrz zdrowie

Krwawienie z dzise. Bahostka czy powany problem?


lek. stom.
agata fory

W naszej praktyce wielokrotnie spotykamy si z pacjentami cierpicymi z powodu krwawienia dzise.


W wikszoci przypadkw
dolegliwoci te udaje si cakowicie wyleczy. Wymaga
to jednak zdyscyplinowania
i wsppracy ze strony pacjenta.
Nieleczone krwawienia
mog prowadzi do szeregu
komplikacji zdrowotnych.
Z dowiadczenia wiemy, e
przyczyn moe by kilka.
Najczciej jest to niewaciwa higiena jamy ustnej
brak nitkowania i prawidowego szczotkowania zbw,
ktra moe prowadzi do
stanw zapalnych. W efekcie powstae stany zapalne
doprowadzaj do powstawania kamienia nazbnego,
ktry ma niszczcy wpyw na
dzisa.
W tym przypadku rozwizaniem jest wizyta w gabinecie stomatologicznym, w
ktrym dowiadczona higienistka usunie kamie i osady oraz pomoe nauczy prawidowych nawykw higieny
jamy ustnej, co wyeliminuje
problem krwawicych dzise. Czsto spotykamy si te
z przypadkami, w ktrych
pacjenci sami doprowadzaj
do krwawienia z dzise po-

przez zbyt agresywne szczotkowanie zbw, cho w tym


przypadku jest to zwykle tylko krtkotrway objaw. Jeli
problem si powtarza, to take powinnimy uda si do
stomatologa. Inn przyczyn krwawienia mog by nieprawidowo zaoone wypenienia lub prace protetyczne
np. le dopasowane izaoone korony, mosty lub licwki.
Do czasu kiedy nie rozwiemy tego problemu, krwawienie na pewno nie zniknie.
Krwawienie dzise moe
by rwnie objawem powaniejszych schorze w obrbie
jamy ustnej tj. choroby przyzbia (paradontoza), ktra
nieleczona prowadzi do szybkiej utraty wszystkich zbw.
Wiele osb lekceway problem, ktry nieleczony moe
doprowadzi do powstania
ognisk zapalnych, powodujcych wiele chorb oglnoustrojowych. Bakterie, ktre
dostan si do krwi, kr po
caym ukadzie krwiononym
i mog w ten sposb trafi do
puc, serca, a nawet mzgu.
Trzeba take zdawa sobie spraw z tego, e zapalenie dzise moe by jednym z pierwszych objaww
powanych chorb oglnych
cukrzycy, anemii, choroby
krwi skazy krwotocznej czy
niewydolnoci wtroby. Dodatkowo mog by skutkiem
zaywania przewlekle lekw

racibrz - zdrowie

Kosztowna grypa
W Kdzierzynie w lutym
stwierdzono 1409 przypadkw grypy.
Grypa przychodzi co roku i zbiera coraz bardziej obfite niwo. Sama choroba by
moe nie jest grona dla ycia, ale ju powikania, ktre wywouje mog przyczyni
si do powanego uszczerbku
na zdrowiu. Konsekwencj
mog by tak grone choroby
jak zapalenie mzgu, czy zapalenie minia sercowego.
Zdarzao si, e grypa prowadzia do nagego zgonu sercowego. Grypa jest szczeglnie
niebezpieczna, jeli osoba,
ktra na ni zachoruje, cierpi na przewleke schorzenia.
Choroba ta nie tylko powoduje spustoszenie w ludzkich
organizmach. W duej mierze
przyczynia si ona rwnie
do obnienia jakoci gospodarki, poniewa dotyka ona
wielu osb, a w konsekwencji
przyczynia si do powanych
brakw kadrowych w wielu
firmach. Eksperci oceniaj,
R E K L A M A

e polska gospodarka stracia przez t popularn chorob ok. 1 miliarda z. Grypa


atakuje sezonowo. Najwicej
zachorowa pojawia si na
wiosn i jesie. Wtedy to wirus, ktry jest odpowiedzialny za chorob, ma najlepsze
warunki do rozwoju. Sprzyjaj mu przede wszystkim
dodatnia temperatura oraz
dua wilgotno powietrza.
Dodatkowo ludzie, kiedy tylko widz zmian pogody na
lepsz, maj tendencj do
ubierania si lej. Z uwagi na
to, e grypa przenosi si kropelkowo, atwo o szybkie rozprzestrzenianie si wirusa. W
konsekwencji szpitale otwieraj swoje podwoje przed
liczn rzesz pacjentw. W
Kdzierzynie skoki liczby zachorowa s poraajce. W
ubiegym roku w styczniu z
gryp zgosio si do lekarza
299 osb, w lutym zachorowa byo 268. W tym roku w
styczniu u osb chorujcych
stwierdzono 159 przypadkw

Fot. Neo-Dent

Przyczyny krwawienia mog by rne. Nie mona tego lekceway.

Jeli obserwuj Pastwo u siebie podobny problem, zapraszamy do odwiedzenia centrum stomatologicznego Neo-Dent.
Nasi lekarze i higienistki pomog je zlikwidowa i naucz jak zapobiega nawrotom.
lub efektem niewaciwej
diety.
Czsto przyczyn krwawicych dzise u osb niedoywionych jest nieodpowiednia dieta znisk zawartoci
witaminy C (brak warzyw,
owocw). Witamina ta ma
ochronny wpyw na naczynia krwionone. Jej odpowiednia zawarto w diecie
uatwia rwnie wchanianie
elaza. Najlepsze rda witaminy C to czarna porzeczka, papryka (szczeglnie
czerwona), brukselka, kalafior iszpinak. . Rwnie niedobr witaminy K (na przykad po antybiotykoterapii)

moe doprowadzi do krwawienia dzise. Dzieje si tak,


dlatego, poniewa witamina
ta odgrywa kluczow rol w
procesach krzepnicia. Witamin K znajdziemy w warzywach o ciemnozielonych
liciach (szpinak, kapusta),
ale te w produktach zboowych, ziemniakach, awokado
i brzoskwini.
Odrbnym problemem
jest krwawienie zwizane
ze zmianami hormonalnymi, co ma miejsce u kobiet w
ciy. Objawy te oglnie uporczywe staj si na pocztku
4. i utrzymuj si do koca
6 miesica ciy. Dochodzi

wtedy do rozszerzenia i osabienia naczy krwiononych.


Krwawienia podczas szczotkowania mog by obfite, a
czyszczenie zbw staje si
bolesne. Trudne jest wtedy
wykonywanie jakichkolwiek
zabiegw stomatologicznych.
Najlepszym wic okresem do
wizyt higienizacyjnych jest
pierwszy i trzeci trymestr
ciy.
Majc na uwadze tak wiele problemw zdrowotnych
spowodowanych krwawicymi dzisami nie naley lekceway tych objaww i jak
najszybciej skorzysta z konsultacji stomatologicznej.

artyku
sponsorowany
NEO-DENT
ul. Mickiewicza 18
47-400 Racibrz
tel. 32 755 21 31
www.neo-dent.eu

grypy. W lutym byo ich, bagatela, 1409. W Raciborzu


take odnotowano wzrost. W
styczniu i lutym 2014 roku
odnotowano 493 przypadki grypy. W analogicznym
okresie 2015 roku przypadkw tych byo 791.
l

Specjalistyczna Praktyka
STOMATOLOGICZNA

Alicja Mczarska

specjalista protetyk i stomatolog oglny

ZNIKI

dla emerytw i rencistw


WIZYTY w dniu zgoszenia

REJESTRACJA: Tel. 32 415 42 16 | 791 980 970 | 601 159 548


Racibrz, ul. Wojska Polskiego 13/2

GazetaInformator.pl >>

Zdrowie 15

11 marca 2015, nr 5 (182)

region zdrowie

Usugi medyczne na najwyszym poziomie


W Centrum Medyczno-Diagnostycznym Artimex-Eurodent zajm si Pastwem dowiadczeni lekarze specjalici.
Centrum
MedycznoDiagnostyczne
Artimex
Eurodent w Raciborzu istnieje od 2012 roku. Dziki
profesjonalizmowi
oraz
rzetelnoci szybko zyskao
uznanie pacjentw oraz jednostek medyczych z Raciborza oraz ociennych gmin.
Podstaw naszego sukcesu
jest nowoczesne wyposaenie oraz wysokie kwalifikacje
personelu, w skad ktrego
wchodz: lekarze specjalici
z wieloletni praktyk zawodow, wietnie przygotowani zawodowo technicy elektroradiologii i kompetentne
rejestratorki. W swojej dziaalnoci bylimy rwnie
kilkukrotnie wyrniani za
profesjonaln obsug oraz
wysok jako wiadczonych usug medycznych.
Najwikszym uznaniem naszych dotychczasowych stara byo przeduenie nam
bez zastrzee w 2013 roku
na okres kolejnych 3 lat Certyfikatu Systemu Zarzdzania Jakoci zgodnego z ISO
9001:2008 przez niezalen
firm certyfikujc Bureau
Veritas Certification.
Wychodzc naprzeciw
Pastwa oczekiwaniom i
potrzebom oferujemy usugi medyczne komercyjne
na najwyszym poziomie i
w konkurencyjnych cenach.
Diagnostyka obrazowa jest
R E K L A M A

podstaw wspczesnej medycyny, dlatego oferowany przez nas zakres bada


diagnostycznych jest do
szeroki i obejmuje: rentgenowsk diagnostyk ogln, stomatologiczn, mammograficzn, densytometri
oraz ultrasonografi. Badania te wykonujemy na najnowoczeniejszych
aparatach, pochodzcych od
najlepszych
wiatowych
producentw. Od 2014 roku
jako jedyna w powiecie jednostka stacjonarna realizujemy Populacyjny Program
Profilaktyki i Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi w
ramach NFZ i Ministerstwa
Zdrowia dla pa w wieku od
50 do 69 lat.
W 2015 roku nabylimy
rwnie nowoczesny aparat USG Aloka Arietta V70
m.in. z tzw. obrazowaniem
elastograficznym w czasie
rzeczywistym, ktre umoliwia zobrazowanie rnic
sztywnoci badanych struktur. Zmiany zoliwe zazwyczaj charakteryzuj si
zmniejszon sprystoci
w porwnaniu z otaczajc je tkank, a tzw. USG
przez odbytnicze pozwalaja
na dokadne uwidocznienie
kanau odbytu wraz z otaczajcymi tkankami. Jest
to uzupeniajce standardowe badanie proktologiczne,

szczeglnie polecane w przypadku problemw z defekacj, blem i guzami odbytu.


Jest take wykorzystywane w diagnostyce zapalenia
gruczou krokowego.
Nasza placwka oferuje
Pastwu take zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii
jednego dnia chodzi o zabiegi ortopedyczne (m.in.
artroskopia, rekonstrukcja
wizada, odbarczenie zespou kanau nadgarstka,
paluch kolawy - hallux) i
chirurgiczne (m.in. laserowe i chirurgiczne usuwanie
ylakw), ktre oparte s na
wiedzy doskonaych specjalistw jak i najnowoczeniejszych metodach leczenia.
W Centrum Eurodent
funkcjonuj poradnie
specjalistyczne:
- osteoporozy i chorb
reumatologicznych,
- nefrologiczna,
- chirurgii naczyniowej,
- chirurgii i chorb
sutka,
- ortopedyczna,
- urologiczna.
W zwizku z duym zainteresowaniem ze strony
klientw poradami neurologicznymi od biecego
roku funkcjonuje w ramach
naszej jednostki rwnie poradnia neurologiczna.

Diagnostyka obrazowa, zabiegi operacyjne oraz poradnictwo


- centrum medyczne Eurodent ma naprawd szeroki zakres usug.
Centrum Medyczno Diagnostyczne
ARTIMEX EURODENT
ul.gen.J.Bema 5, Racibrz
Rejestracja osobista lub telefoniczna, tel. 32415 41 13
Czynne od poniedziaku do pitku
w godzinach 9.00 - 19.00
www.eurodent.pro

artyku sponsorowany

16 Motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Wiosna jest wietn okazj do wykonania przegldu


technicznego i wizualnego
naszego samochodu. Po wyjtkowo dugiej i srogiej zimie
podzespoy naszego auta tym
bardziej wymagaj kontroli.
Tego nie mona zapomnie sprawdzi przed letni wypraw! Wycieraczki.
Sprawdmy stan gumowych
pir, skontrolujmy metalowe
ramiona i zaczepy, ktre po
zimie s czsto skorodowane. Warto przyjrze si take gumowym uszczelkom w
drzwiach.

11 marca 2015, nr 5 (182)

Wiosenny przegld samochodu

Pyn hamulcowy. Jeeli jest go zbyt mao, trzeba bezwzgldnie uzupeni


braki. Uywamy specyfiku
tylko o takich samych waciwociach, jaki uyty by
wczeniej. Jeeli pynu jest
wystarczajca ilo, ale eksploatujemy go ju ponad
dwa lata, warto dokona jego cakowitej wymiany po
tym okresie pyn hamulcowy
starzeje si i traci swoje waciwoci.
Pyn chodzcy. Podczas
ciepych dni sprawno ukadu chodzenia bdzie bardzo
istotna. Poziom tego pynu
kontrolujemy zawsze przy

NAPRAWY POWYPADKOWE

zimnym silniku. Sprawdmy te, czy cay ukad chodzenia jest szczelny i nie ma
w nim wyciekw te atwo
pozna po charakterystycznym biaym nalocie.
Zawieszenie. Do kontroli: amortyzatory, kolumny
MacPhersona, spryny, silentbloki, wahacze, gumowe
osony na toczyskach amortyzatorw i osony przegubw posi.
Elektryka i elektronika.
Poluzowany pasek klinowy
trzeba wymieni lub nacign. Akumulator po zimie
moe wymaga wymiany lub
regeneracji. Nie zapomnij-

MECHANIKA POJAZDOWA

my o wentylatorze chodnicy, podczas upalnych dni


musi dziaa bez zarzutu.
Olej silnikowy. Zim jego
zuycie wzrasta, trzeba wic
uzupeni braki lub go wymieni. Przy okazji sprawdmy filtr powietrza i filtr kabinowy.
Ukad
wydechowy.
Pierwsze oznaki nadchodzcej awarii zwykle mona
usysze. Jeeli ukad pracuje goniej, czas na kontrol. By moe bdzie trzeba wymieni lub zespawa,
ktry z elementw ukadu.
Sprawdmy te wszystkie
mocowania.

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

pomoc
drogowa

AUTO-GARA

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel. kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

<< GazetaInformator.pl

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

Podwozie. Trzeba sprawdzi stan podwozia pod


wzgldem korozji oraz stan
metalowych przewodw hamulcowych, ktre po zimo-

wej aurze bardzo szybko


koroduj, co jest bardzo niebezpieczne podczas pierwszych gwatownych wiosennych hamowa.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Publicystyka 17

11 marca 2015, nr 5 (182)

powiat wodzisawski sylwetki

Pan Franciszek od filmw


leszek iwulski

Godw to niewielka gmina


wiejska w powiecie wodzisawskim. Liczy sobie ona nieco
ponad 13 tysicy mieszkacw. A jednak mimo niewielkich rozmiarw i niewielkiej
liczby ludnoci wydaa z siebie w ostatnich czasach trzech
wielkich ludzi polskiej kultury.
Jej mieszkacami byli Marian
Dzidziel, Zbigniew Wodecki
oraz Franciszek Pieczka. Mariana Dzidziela polskie kino
odkryo na nowo dziki Wojciechowi
Smarzewskiemu.
Wczeniej by okrelany jako
mistrz drugiego planu. Grywa
w tak wanych dla polskiego
kina filmach jak: Sl ziemi
czarnej, Pera w koronie,
mier jak kromka chleba.
Zbigniew Wodecki to piosenkarz, ktrego Chaupy nucio przez dugie lata p Polski.
Franciszek Pieczka natomiast
to jako sama w sobie. W
dniu, 2 marca, ten ceniony
polski aktor odebra statuetk
Ora za caoksztat twrczoci.
Twrczoci, na ktr zoyy
si genialne kreacje rl, ktre zapamitay cae pokolenia
Polakw. Rl, ktre weszy na
trwae do historii polskiej kinematografii. Aktorstwo Pieczki jest tak rnorodne, e nie
sposb nawet okreli, w jakich bohaterw potrafi wcieli
si najlepiej. Radzi sobie doskonale zarwno na deskach
teatrw, jak i w popularnych
serialach komediowych. Od-

Franciszek Pieczka pochodzi z Godowa. Jest honorowym


mieszkacem miejscowoci. Mieszkacy gminy z aktorem
spotykaj si kadego roku z okazji doynek. Na zdjciu
doynki gminy Godw w Skrzyszowie w 2014 roku.

krywali go na nowo coraz to


nowi reyserzy, a on kademu
z obrazw dodawa niepowtarzaln magi aktorstwa na najwyszym poziomie. Dostrzegali go najwiksi polskiego kina:
Kutz, Wajda, Has, Kolski. Urodzi si w 1928 roku. Wychowa
w grniczej rodzinie. W 1954
roku ukoczy studia w warszawskiej Pastwowej Wyszej Szkole Teatralnej. Jeszcze
w tym samym roku debiutowa
na duym ekranie w filmie Andrzeja Wajdy Pokolenie. Jego nazwisko nie pojawio si
w czowce. Zagra epizod
Niemca na patrolu. Olbrzymi
rozpoznawalno przyniosa
mu rola Gustlika w Czterech
Pancernych. Rola prostego

lskiego kowala, ktry zdezerterowa z wehrmachtu, by


walczy przeciwko Niemcom
w szeregach Armii Czerwonej
przyniosa mu zasuon saw. By 1966 rok. Wczeniej
zdy jeszcze zagra w Matce
Joannie od Aniow Jerzego
Kawalerowicza i w Rkopisie
znalezionym w Saragossie.
Ten ostatni film to nie tylko
legenda polskiego kina. Przez
gigantw wiatowej kinematografii takich jak: Martin Scorsese, David Lynch, Lars von
Trier, Luis Bunuel, czy Harvey
Keitel jest on uwaany za jedno z najwybitniejszych arcydzie w historii kinematografii.
Pieczka gra w nim rol optanego Paszeko. Po roli Gustlika

Fot. Paulina Krupiska

Fot. Anna Zganiacz

Gra u najwikszych. W swoich filmach obsadzali go Has, Kawalerowicz, Wajda, czy Kolski.

Franciszek Pieczka zagra w kilkuset filmach i serialach.


Mona go usysze take w bajkach Alicja w Krainie Czaru
oraz Opowieci z Narnii, gdzie uycza gosu. Zosta
nagrodzony kilkunastoma nagrodami. Ostatnio otrzyma
Ora za caoksztat swojej pracy aktorskiej.
mg ju przebiera w rolach.
Gra w dwch z trzech czci
trylogii lskiej Kazimierza
Kutza. Wystpi w Paciorkach
jednego raca oraz w Perle
w Koronie. Jego posta szczeglnie upodoba sobie Jan Jakub Kolski. Reyser tak znany
z budowania onirycznego klimatu wasnych filmw, nadawania im gbi bani obsadza
go wielokrotnie w gwnych
rolach. Tak byo w przypadku
Jacia Wodnika. W duej
mierze wanie Pieczka, ktry zagra wiejskiego Sokratesa
sprawi, e krajobraz polskiej
wsi odmalowany w tym filmie
by jednoczenie tak bardzo
bliski, a jednoczenie jakby
odrealniony, wrcz liryczny. U

Kolskiego zagra zreszt jeszcze


wiele razy. Podziwia mona
go w takich dzieach tego reysera jak: Historia kina w Popielawach, Jasminum, Szabla od Komendanta, Grajcy
z talerza, Pogrzeb kartofla,
czy Pograbek. Ostatni obraz
filmowy, w ktrym mona zobaczy Franciszka Pieczk, to
wanie film Kolskiego Serce,
Serduszko. Aktora doceniali
zreszt nie tylko polscy reyserzy. Wystpowa rwnie w
filmach zagranicznych. Obsadzali go w swoich produkcjach
filmowcy z Niemiec, Wgier,
czy Szwecji. Pieczka wkroczy
na salony polskiej kultury nie
tylko w sferze polskiego filmu,
ale rwnie ksiki. Zagra

bowiem w wielu adaptacjach


najwybitniejszych dzie polskiej literatury. Gra w Potopie, Quo Vadis, Placwce,
Wiernej rzece, Syzyfowych
pracach, Ziemi Obiecanej,
Chopach. Gra on take w
filmach bdcych adaptacjami polskiej literatury wspczesnej. Tak byo w przypadku
obrazu Jerzego Kawalerowicza
Austeria bdcego adaptacj
powieci Juliana Stryjkowskiego, Konopielki Witolda Leszczyskiego nakrconego na
podstawie powieci Edwarda
Redliskiego, czy Siekierezady bdcej adaptacj ksiki Edwadra Stachury. Dzisiaj
szerszej publicznoci jest znany przede wszystkim jako Stacho Japycz z serialu Ranczo
Wilkowyje. W pewien sposb
ta rola jest charakterystyczna
dla Franciszka Pieczki. Stach
to prosty czowiek, skromny,
ale przecie niepozbawiony
wrodzonej inteligencji i uroku osobistego. Pieczka w tym
serialu to czowiek o gigantycznym bagau dowiadczenia yciowego, sam uwikany
w problemy wasnego ycia
osobistego, ale jednoczenie w
pewien niedostrzegalny sposb stajcy si autorytetem.
Czowiekiem, od ktrego bije to wszystko, co jzyk polski
zamyka w wyraeniu mdro
yciowa. Pieczk docenio nie
tylko kino. Aktor jeszcze w
2011r. odebra z rk prezydenta RP Krzy Wielki Orderu Odrodzenia Polski.

wodzisaw lski - ekologia

Mieczysaw Kieca o ochronie rodowiska w Wodzisawiu


Dla miasta priorytetem jest walka z nisk emisj.
leszek iwulski

Jakie s najwaniejsze
zadania, ktre musi realizowa miasto w zakresie ochrony rodowiska?
Nie sposb wymieni
wszystkich obszarw, na
ktrych musimy si skoncentrowa, jeli chodzi o
ochron rodowiska. Dotycz one bowiem wszystkich
sfer naszego ycia. Do niezwykle wanych naley zada nale te, zwizane z
rozbudow sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
S one realizowane na bieco z pienidzy pochodzcych z Funduszu Spjnoci,
ale take z WojewdzkieR E K L A M A

go Funduszu Ochrony rodowiska. Do wanych wyzwa naley zwalczanie


niskiej emisji. Rwnie i w
tym przypadku sigamy po
rodki krajowe oraz te, ktre moemy uzyska dziki
wojewdzkiemu Funduszowi. Nie sposb zapomnie
o drobniejszych sprawach,
ktre rozwizujemy dziki
tym rodkom, ktre s niezmiernie istotne dla mieszkacw w rodzaju usuwaniu
azbestu z dachw.
Wspomnia Pan o niskiej emisji. Jak wane
jest ograniczenie skali
tego zjawiska?
To bez wtpienia najwaniejsze z wyzwa, przed

ktrymi stoi miasto. Kilka


dni temu Rada Miejska podja uchwa w sprawie programu ograniczania niskiej
emisji na lata 2015 2020.
Nie jest to bynajmniej problem wycznie Wodzisawia lskiego. Nawet jeeli
doprowadzimy do cakowitej likwidacji rde niskiej
emisji w naszym miecie,
problem nie zniknie. Do
sprawy trzeba podej kompleksowo. Nie ma jednego
instrumentu, z ktrego naley korzysta. To nie jest
kwestia realizacji kolejnych
programw np. zwizanych
z wymian rde ciepa na
bardziej ekologiczne, ktre miasto zreszt systematycznie wdraa. Dziaania

musiayby np. obejmowa


szczebel rzdowy i tworzy
rozwizania w rodzaju narodowego programu termomodernizacji. W Polsce
takim zabiegom poddano
wedug danych statystycznych jedynie 37 do 40proc.
obiektw. Wedug mnie
najpierw powinnimy przeprowadzi procesy termomodernizacyjne, a dopiero
pniej wprowadza wymian urzdze grzewczych,
ktre zreszt bywaj duo
droszym rozwizaniem.
Jakie dziaania byy podejmowane przez miasto w celu ograniczenia
niskiej emisji?
Podjlimy cay szereg
dziaa. Po pierwsze przeprowadzilimy kompleksow termomodernizacj
budynkw
uytecznoci
publicznej. Jej zakres by
niezwykle szeroki. W duej
mierze zorientowalimy si
na docieplenie szk i przedszkoli. Dziaania te s i bd w dalszym cigu realizowane. Przeprowadzilimy z
partnerem prywatnym, czyli Tauronem, modernizacj naszej sieci owietlenia.

Przeprowadzilimy wymian ponad 2 tysicy punktw owietlenia. Wpyno


to korzystnie nie tylko na
miejsk kas, ale spowodowao pozytywny efekt ekologiczny. Wreszcie miasto realizowao rwnie program
dopaty do wymiany piecw
w budynkach mieszkalnych.
Taki program by realizowany w ubiegych latach. Planowalimy wymian 300
piecw, ale mieszkacy byli zainteresowani jedynie
w poowie. Dofinansowanie byo wysokie, bo sigao
50proc. Jeeli koszt takiego
pieca wynosi na tamte czasy 10 tys., to miasto dopacao do niego 5 tysicy. Jedynie czciowy sukces tej
operacji lea w fakcie, e
mieszkacy byli zdania, i
nie bdzie ich sta na pniejszy zakup paliwa.
Skd pochodziy rodki?
W przypadku tego ostatniego projektu pienidze
(zarwno dotacyjne, jak i
poyczkowe) pochodziy z
Wojewdzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

rda niskiej emisji le nie tylko w ekonomii,


ale rwnie w mentalnoci. Czy miasto podejmuje jakie dziaania w tym
zakresie?
Tak. Miasto wprowadza projekty zwizane z
podniesieniem wiadomoci ekologicznej na wielu
paszczyznach, ktre s dedykowane dla wielu grup,
poczwszy od przedszkolakw, poprzez uczniw szk
podstawowych, a po chopcw i dziewczta w gimnazjach. Prowadzimy rwnie
kampanie outdoorowe zwizane z paleniem mieci. Prowadzimy rwnie akcje promujce ekologi w naszym
samorzdowym
czasopimie. Jednak sigamy take po sankcje. W tym przypadku narzdziem jest stra
miejska, ktra dziaa w tym
przypadku w ramach eko
patrolu.
Cay wywiad czytaj na:

raciborz.com.pl

18 Ogoszenia

rmo
a
d
a
z
j
a
z
c
z
s
zamie
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

11 marca 2015, nr 5 (182)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE

nieruchomoci

Nie masz ju zdolnoci kredytowej, a potrzebujesz gotwki? Znamy wyjcie z tej sytuacji! Oferujemy najwikszy wybr ratalnych
poyczek pozabankowych w miecie! Zapraszamy, tel. 882-19-3434 lub 882-19-33-33.

M4 w Rydutowach - centrum
cena: 118.000 z
Mieszkanie po remoncie pooone na parterze w niskim bloku. .
535 454 127

Jeeli szukasz kredytu gotwkowego lub chcesz skonsolidowa


dotychczasowe kredyty i obniy
rat zgo si do nas posiadamy
ofert wszystkich bankw. Strefa Biznes Biuro Kredytowe Racibrz! Tel. 882-19-34-34 lub 88219-33-33.
Poyczki - chwilwki Anans na
30 dni z moliwoci przeduenia :300,600,900,1200,1500 z
Obsugujemy teren Wodzisawia
lskiego i okolic. Zgoszenia telefonicznie od 8.00 - 22.00.
794 116 670
Zajmujemy si pomoc i doradztwem w wyborze najkorzystniejszej dla klienta poyczki lub
kredytu. Przeanalizujemy Twoj
sytuacj i dobierzemy odpowiedni ofert.
Moesz nam zaufa!
603 296 618

Do wynajcia mieszkanie dla jednej osoby w centrum miasta.


Mieszkanie wasnociowe, a wiec
wszystkie koszty wynajmu to :
900z + kaucja zwrotna + media
(ogrzewanie, woda, prd)
Wolne od zaraz. Tel. 609 636 168
Sprzedam mieszkanie o pow. 50
m2. Wodzisaw lski Os. 1 Maja.
2 bardzo adne, ustawne pokoje,
azienka, ubikacja osobno, dua
kuchnia z oknem, balkon, piwnica. Gotowe do wprowadzenia od
zaraz. 510 352 232

Przeprowadzki -Najtaniej
w Wodzisawiu lskim
- przeprowadzki biur
- przeprowadzki domw i mieszka
- drobny transport(pralki, szafy,
wersalki, stoy, naroniki)
- przenoszenie, pakowanie i wnoszenie mebli
883-509-021

usugi

rne

Usugi Transportowe:
- opa (wgiel, flot, mu, groszek
itd) do 6 ton prosto z kopalni
- materiaw budowlanych
- piasek, wir, rnego rodzaju
kruszywa,
- przewz drewna itp
504 449 540

DZIAKA WIERKLANY
W DOGODNEJ LOKALIZACJI !

Naprawa telefonw
komrkowych
skup-sprzeda -zamiana
telefonw komrkowych.
lombard.
laptopy-komputery 603 296 618
Profesjonalne usugi glazurnicze.
Kompleksowe remonty azienek
wraz z instalacjami. Posadzki,
tarasy, pytki ozdobne, kamienie,
schody itp. Szybki czas realizacji
faktura, gwarancja 518 938 818
Auto - Usugi
- mechanika samochodowa
- tumiki
- wymiana oleju
- rozrzdy
- ukady hamulcowe
- elementy zawieszenia
- sprzga 661 923 873
Blacharstwo lakiernictwo
samochodowe
Naprawy biece malowanie i
polerka samochodw, wymiana tumikw, naprawy kadego
rodzaju.
Radlin 502 606 457
Budowa domw, Ocieplenia,
Wykoczenia wntrz
WYNAJEM RUSZTOWA oraz
SPRZTU BUDOWLANEGO
ZAPRASZAMY RWNIE
DO HURTOWNI
MATERIAW BUDOWLANYCH W CZERNICY !
889 113 230

Bardzo adna dziaka budowlana o pow. 1 695 m2, w ksztacie


prostokta. Dostpne media w
granicy dziaki: prd, woda, gaz,
kanalizacja. Dziaka pooona w
spokojnym i zacisznym miejscu,
niedaleko wjazdu na autostrad ok 2 km. Cena 145 000z.
SERDECZNIE ZAPRASZAM NA
PREZENTACJ !
TEL. 728 844 616

Zatrudni montayst okien,


drzwi, parapetw, rolet itp. Mile
widziane dowiadczenie w montaach i pracach budowlanych.
Szczegy udzielane s telefonicznie. 722 991 855

Monta pokry dachowych papa termozgrzewalna ju od 10 z


m2 gonty dachwka ceramiczna-cementowa blacho-dachwka
monta okien dachowych monta rynien konstrukcje dachowe
(wiby) kominy klinkier rne
prace dekarskie tel. 782 822 578

Wywz Ziemi, Gruzu.


Wynajem Wywrotek
TANIO I FACHOWO!!!
lsk i okolice.
Telefon 695 573 970

Profesjonalne usugi
porzdkowe.
Dziaamy na terenie powiatw
Wodzisawskiego, Rybnickiego,
Raciborskiego, Jastrzbia Zdrj.
Zapraszam na www.pucer.pl
696 947 696

Firma STACH-DREW Oferuje


Drewno kominkowe
Drewno opaowe w dobrej cenie.
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
Tel. 512 271 815
32 430 10 45
Skad znajduje si
z tyu budynku.

PRZEPROWADZKI
WODZISAW lski!!!
* transportu mebli i wyposaenia Agd/Rtv
* transport maszyn, motocykli, pianin,
* kompleksowe przeprowadzki mieszka i biur
* gwarantujemy odpowiednie
zabezpieczenie dokumentacji
* pomagamy w rozkrcaniu i
montau mebli
tel. 883-198-502
Do wynajcia M-4 Rydutowy po
kapitalnym remoncie. Wymienione instalacje, okna, drzwi, wyremontowana kuchnia oraz azienka.
Mieszkanie nie umeblowane,
ogrzewanie wglowe, moliwo
wynajcia dodatkowo garau. Cena
1100 z + media, kaucja 3000 z.
Tel. 790 244 681

Tanio,szybko i solidnie
Wykonam drobne remonty,naprawy,poprawki. Malowanie,
gadzie, tapety, wod.-kan. itp.
Wodzisaw lski,
tel. 786 223 495

Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a

Pracownia
Protetyczna

Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

Najtasze aluzje / rolety.


Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

MECHANIKA
OPONY ZIMOWE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr

Gabinet Bioenergoterapii.

KOMIS LOMBARD

Serwis Ogumienia

Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.


Racibrz, ul Mickiewicza 18

Poyczki pod zastaw.

Demonta i monta

Rejestracja tel. 32 755 21 31

Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 5%


rwnie dla firm na start . Minimum formalnoci. Szybka decyzja. Bez ogranicze wiekowych!
Ju dzi, umw si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie
oferty dla Ciebie! Dom Finansowy QS Ul. Opawska 38 Racibrz (naprzeciw E-Leclerc) tel.
530499444
Poyczki pozabankowe. Nawet
do 25 ty! Dla osb ze z histori
kredytow. Rwnie z zajciami
komorniczymi! Posiadamy rwnie bogat ofert chwilwek z
moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw
dochodowych! Dom Finansowy
QS Ul. Opawska 38 (naprzeciw
E-Leclerc) Tel. 530499444

ALUZJE ROLETY

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Najnisze oprocentowanie.

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

opon Run Flat.


Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

11 marca 2015, nr 5 (182)

Szkolenia
dla biznesu

rydutowy - RCK feniks - 15 marca

Kabaret Ani Mru-Mru


W niedziel, 15 marca o
godz. 16.30 oraz o 19.00 w
Rydutowskim Centrum Kultury odbdzie si wystp kabaretu Ani Mru-Mru. Grupa
zaprezentuje swj nowy program Jak si nie da, a bardzo
si chce... to mona!. Bilety w
cenie 50 z. Jak si nie da, a
bardzo si chce to mona!
to widowisko, z wszystkim, co
w kabarecie najlepsze atrakcyjnie dobrane tematy skeczy,
niepodrabialna gra i pointy
trafiajce w punkt, wszystko
podane w charakterystycznej
dla Ani Mru-Mru najlepszej
jakoci. Widzowie bd mogli
pozna ycie zarwno szczliwego narzeczonego jak i nieza-

...gwarancj
Twojego sukcesu!

dowolonego ma, znajdzie si


co dla mionikw zwierzt,
ale i fani sportw walki nie bd
pominici. Cz spord wybranych skeczy bya zaprezentowana podczas ubiegorocznego festiwalu RYJEK, z ktrego
kabaret Ani Mru-Mru wrci z
wikszoci moliwych od zdobycia nagrd, co moe by doskona rekomendacj poziomu najnowszego programu.
Kabaret Ani Mru-Mru pochodzi z Lublina. Nie s spokrewnieni. Najwiksze przystojniaki
wrd kabareciarzy i najlepsi
kabareciarze wrd przystojniakw. Kupuj serca widowni od
pierwszego wejrzenia, zwaszcza jej damskiej czci.

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z *

(terminy najbliszych szkole: 13-14.03.2015, 27-28.03.2015)

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

wodzisaw - wck - 25 kwietnia

wodzisaw - wck - 28 marca

Kabaret Moralnego
Niepokoju

Koncert zespou
Besides

25 kwietnia o godz. 18.00


w Wodzisawskim Centrum
Kultury wystpi Kabaret Moralnego Niepokoju w programie: Jerzyk dzisiaj nie pije.
Jest to najnowszy program
popularnego kabaretu, ktrego skad zasilia Magdalena
Stuyska znana m.in. z seriali
Zotopolscy czy Przyjaciki. Spektakl jest typowym dla
warszawskiej grupy zbiorem
skeczy i piosenek, ktre tworz
panoram wspczesnej Polski
i Polakw. Wrd nich znajduj si niewtpliwe hity takie jak
Palenie obierajca nieoczekiwany obrt rozmowa dwch
wacicieli psw, Odrabianie
lekcji czyli co, co przey

28 marca o godz. 19.00


w Wodzisawskim Centrum
Kultury odbdzie si koncert zespou Besides - zwycizcy 8 edycji Must Be The
Music. Zesp Besides to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespow na polskiej scenie post-rockowej.
Jego niesamowite, czsto
poczone z wizualizacjami
koncerty potrafi wzbudzi
w suchaczach intensywne doznania emocjonalne.
Powsta w 2011 roku, swj
materia rozpocz promowa na jesie 2012 roku.
20 wrzenia 2013 roku miaa miejsce premiera debiutanckiego albumu zespou

kady z nas jako dziecko lub


rodzic oraz tytuowy Jerzyk
dzisiaj nie pije poradnik jak
si zachowa, gdy na imieninach ona zabrania mowi
napi si z kumplami. Bywa
inteligentnie, bez przerwy za
to jest miesznie. Co wicej,
spektakl jest na tyle kulturalny, e mona przyj z dziemi.
Cena biletu: 60 z.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
14 - 15 marca - RCK - Rydutowy
14 i 15 marca w Rydutowskim Centrum Kultury odbd si IV
Otwarte warsztaty z Teatrem Taca JEGER. Kontakt:
telefoniczna rezerwacja biletw pod numerem telefonu: 32 45
77 006. W programie warsztatw: yoga, choreoterapia, modern
jazz, taniec wspczesny. Zajcia dla modziey i dorosych.
14 marca - MOK - Pszw
14 marca o godz. 17.00 w Miejskim Orodku Kultury w Pszowie
odbdzie si Babski Comber. W programie wiele atrakcji
zarwno artystycznych jak i pozaartystycznych. Bilety w cenie 10
i 20 z (z poczstunkiem) ju s w sprzeday ilo miejsc ograniczona.
15 marca - WCK - Wodzisaw
15 marca o godz. 9.00 odbdzie si w Wodzisawskim Centrum
Kultury koncert zespou Epizod Woni nie wolni. Cena
biletu: 10 z.
15 marca - RCK Feniks - Rydutowy
15 marca o godz. 16.30 i 19.00 w Rydutowskim Centrum Kultury
wystpi kabaret Ani Mru-Mru. Kontakt: telefoniczna rezerwacja biletw pod numerem telefonu: 32 45 77 006. Cena biletu:
50 z.
20 marca - RCK Feniks - Rydutowy
20 marca o godz. 17.00 w Rydutowskim Centrum Kultury odbdzie si koncert finaowy VII Festiwalu Piosenki Niezapominajka. Telefoniczna rezerwacja biletw pod numerem
telefonu: 32 45 77 006. Organizatorem Festiwalu jest Liceum
Oglnoksztacce im. Noblistw Polskich w Rydutowach.
Uczestnicy festiwalu zapiewaj piosenki Ryszarda Riedla.
21 marca - WCK - Wodzisaw
21 marca o godz. 19.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury
odbdzie si Koncert Muzyki ydowskiej - Mazel TOV
Dzie Kultury ydowskiej - w wykonaniu Agnieszki Tomszak
oraz muzykw z Wydziau Artystycznego Uniwersytetu lskiego
w Cieszynie. Cena biletu: 10 z.

(terminy najbliszych szkole: 21.03.2015, 25.04.2015)

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z *

(terminy najbliszych szkole: 10-11.04.2015, 8-9.05.2015)

Uczestnicy szkolenia otrzymuj:


materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

We Were So Wrong. Na
krku mona usysze 10
instrumentalnych, miejscami spokojnych, a miejscami
ostrych, cikich post rockowych kompozycji. W 2013 i
2014 roku zesp promowa
album koncertami w Polsce,
ma za sob kilka tras koncertowych, w tym z Tides From
Nebula. Cena biletu: 20 z.

21 marca - RCK Feniks - Rydutowy


21 marca o godz. 17:30 w Rydutowskim Centrum Kultury wystpi MARIUSZ KALAGA. Cena biletu: 25 z.
21-22 marca - MOK - Pszw
21 i 22 marca w godz. od 10.00 - 19.00 (21.03), 8.00 - 19.00
(22.03) obdzie si Wielkanocny Jarmark witeczny
organizowany wsplnie z Koem Frywolitki. Oprcz wystawy
ozdb witecznych wykonanych rnymi technikami organizatorzy przewidzieli co dla najmodszych - wsplne malowanie
pisanek. W niedziel po raz kolejny zagoci na jarmarku Zesp
Regionalny Pszowiki.
27 marca - WCK - Wodzisaw
27 marca o godz. 9.00 i 11.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury odbdzie si WITO TEATRU MAEGO WIDZA. W
ramach obchodw Midzynarodowego Dnia Teatru - spektakl
Maa syrenkaw wykonaniu Teatr Moich Marze z Chorzowa,
warsztaty teatralne, poczstunek. Cena biletu: 16 z.

R E K L A M A

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z *

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.

Oferta promocyjna obowizuje do dnia 31.05.2015 r.


Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.
Kontakt:
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 533355 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

20 Rozrywka

11 marca 2015, nr 5 (182)

<< GazetaInformator.pl

pszw rozrywka

W pszowskim MOKu temperatura wzrosa


anna zganiacz

Wystp zespou Roots


Rockets by jedynie przedsmakiem tego, co czekao
na tum zgromadzony w
Miejskim Orodku Kultury
w Pszowie. Sceniczny dynamit, charakterystyczny
wokal i sporo dawka pozytywnej energii zamknitej
w dwikach pochodzacych z goracej Jamajki tego wszystkiego doznaa
publiczno w sobot, 7
marca na koncercie Kamila Bednarka.
Wokalista i tym razem
nie zawid. Porwa tum
bujajcy si oraz skaczcy
w rytm jego kawakw. Nie
zabrako najbardziej rozpoznawalnych utworw, a
take ostatniego singla artysty Chwile jak te. Zarwno publiczno jak i
organizatorzy wykazali si
kreatywnoci. Podczas
piosenki Cisza fani rozpalili sztuczne ognie. Za
gitarzysta zespou, Piotr
Bielawski, obchodzcy w
tym dniu swoje urodziny,
doczeka si tortu.
Po raz pierwszy Bednarek wraz ze swoim zespoem Star Guar Muffin
zagoci w Pszowie w roku 2011 i ju wtedy odnis frekwencyjny sukces. Rwnie w ubiegym
roku, sala Miejskiego

Orodka Kultury bya wypeniona po brzegi. Bednarek oraz supportujcy


go zesp Pajujo zaserwowali publicznoci dua dawk energii. Koncert
zakoczy si szecioma
bisami.
24-letni wokalista reggae, kompozytor oraz autor tekstw swoj muzyczn karier rozpocz
w 2008 roku. Wraz z
przyjacimi zaoy wtedy zesp Star Guar Muffin. Popularno zyska
jednak dziki udziaowi
w trzeciej edycji programu Mam talent. Piosenka Kurta Nilsena daa mu
przepustk do kolejnych
etapw programu. Podbi
serca publicznoci wykonujc utwr Boba Marleya
Is This Love i w finale
zaj drugie miejsce.
Takie utwory Bednarka
jak Cisza, cover przeboju Marka Grechuty Dni,
ktrych jeszcze nie znamy, Chod ucieknijmy,
czy te nagrany z Mesajahem kawaek Szukajc
szczcia, rozpoznaj nie
tylko fani muzyki pyncej
z serca Jamajki. Obecnie
w rozgoniach radiowych
mona usysze jego najnowszy singel Chwile jak
te, ktry na You Tubie
ma ju ponad 8 milionw
odtworze.

Artysta pojawi si na scenie pszowskiego MOKu ju po raz


trzeci, jednak popularno wokalisty w regionie nie sabnie.
wiadczy o tym ilo sprzedanych biletw oraz szybko z
jaka si rozchodziy.

rydutowy - rozrywka

R E K L A M A

Nosowska
oczarowaa publiczno
Fot. Waness Jurecka

Artystka zebraa owacje na stojco.

Katarzyny Nosowskiej nikomu nie trzeba przedstawia. To ikona rodzimej muzyki


rockowej oraz jedna z najlepszych wokalistek na polskiej scenie muzycznej.
Uroczo zawstydzona, skromna i wbrew pozorom gadatliwa od lat przyciga tumy fanw.
W sobot, 7 marca w Rydutowskim Centrum Kultury FENIKS odby si koncert
Katarzyny Nosowskiej. Mimo e termin koncertu zosta
przeoony, publiczno wypenia sal niemal po brzegi.
Sama artystyka postanowia skomentowa zmian daty
wydarzenia. Uja to w sposb
metaforyczny mwic, e jako matka musiaa pozosta w
obejciu.

Nosowska zaprezentowaa
materia stanowicy zbir utworw pochodzacych z wszystkich
jej dotychczasowych albumw
od puk puk do 8. Na koncertowej setlicie pojawiy si take
dwa covery. Wokalistka przedstawia wasn aranacj utworu Agnieszki Osieckiej oraz wykonaa legendarne Lets Dance
Davida Bowiego. Artystka zwierzya si ze swojej saboci do
brytyjskiego piosenkarza, stwier-

dzia, e na jego koncert mogaby pojecha dokdkolwiek.


Koncert w Rydutowach by
czci trasy pod nazw Nosowska.Zip. Oryginalny i bardzo dobrze recenzowany wrd
krytykw dorobek muzyczny,
niebanalna osobowo sceniczna stanowi gwarancj jakoci.
Koncerty Katarzyny Nosowskiej
pozostaj w pamici na dugo.
a

Fot. Waness Jurecka

Kamil Bednarek zabra publiczno w reggae podr.

Kamil Bednarek by gwiazd ubiegorocznej, 11 edycji Najcieplejszego Miejsca na Ziemi w Wodzisawiu lskim. To
jeden z najwikszych polskich festiwali reggae. Jego utwory
oraz postawa sceniczna wci porywaj tumy fanw.

You might also like