You are on page 1of 22

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 16 grudnia 2015 | Nr 24 (201)

GazetaInformator.pl

REGION KOMUNIKACJA

yczenia
witeczne

Falstart Polskich Linii Kolejowych


Fot. Justyna Koniszewska

13 grudnia mia zosta wprowadzony nowy rozkad jazdy pocigw


na trasie Rybnik-Chaupki. Nie zosta.
DOMINIKA ZAJC

R E K L A M A

refleksji
ciszy
dobroci
radoci
Na czas Boego Narodzenia
i Nowy Rok 2016
- yczy Redakcja

GOKOWICE BEZPIECZESTWO
Mimo e na wikszoci odcinkw prace remontowe dobiegy koca (na zdj. wyremontowany dworzec w Wodzisawiu l.), to pocigi nie wyjad na tory 13 grudnia.
Nasze rozczarowanie jest tym
wiksze, poniewa ogrom nakadu pracy, zarwno w obszarze technicznym i logistycznym, jak i marketingowym
zostanie najprawdopodobniej
przymiony w opinii publicznej faktem koniecznoci uruchomienia zastpczej komunikacji autobusowej mwi
Micha Wawrzaszek, rzecznik
prasowy Kolei lskich. Win za opnienia obcia si
hiszpask rm Rubau, ktra
nie wykonaa w terminie przewidzianych prac remontowo-modernizacyjnych. W nastp-

stwie zarzdca infrastruktury


PKP Polskie Linie Kolejowe
nie wyrazi zgody na rozpoczcie ruchu. Pasaerowie maj
by na bieco informowani
o wszelkich zmianach oraz
moliwociach uruchomienia
pocze na linii Rybnik-Chaupki. W zwizku z zaistnia
sytuacj Koleje lskie opublikoway szczegowe informacje
dotyczce wprowadzenia zastpczej komunikacji autobusowej na odcinku Wodzisaw
lski - Chaupki oraz na odcinku Rybnik-Wodzisaw lski. W celu zminimalizowania

niedogodnoci trasa czci zastpczych autobusw zostanie


wyduona do Rybnika i Bohumina, co pozwoli unikn przesiadek i umoliwi bezporedni
podr do miejsc docelowych.
Pomimo trudnoci, pocigi
do Bohumina pojad zgodnie
z nowym rozkadem jazdy.
Zastpcza komunikacja autobusowa bdzie obowizywaa
jedynie na czci pocze od
strony Rybnika i Wodzisawia.
Bez zakce bd kursowa
pocigi relacji Racibrz-Bohumin, a take Frydek Mistek
Cieszyn. Rozkad dostpny
jest na stronie internetowej
Kolei lskich kolejeslaskie.
com.pl w zakadce rozkad jazdy. PKP Polskie Linie Kolejowe przewiduj, e wznowienie
ruchu na odcinku Rybnik-Chaupki bdzie moliwe w drugiej
poowie stycznia. Zapowiadaj
rwnie, e wobec zarzdcy infrastruktury PKP Polskie Linie
Kolejowe zostan wycignite
konsekwencje.

W GOKOWICACH
PALI SI DOM
Fot. Stra Wodzisaw l.

Priorytetem byo wprowadzenie udogodnie dla podrujcych mwi Mirosaw


Siemieniec, rzecznik prasowy
Polskich Linii Kolejowych na
konferencji podsumowujcej
projekt rewitalizacji linii kolejowych nr 140 oraz 158 na
trasie Rybnik-Chaupki, ktra miaa miejsce na pocztku
grudnia w Wodzisawiu. Pki
co pasaerw spotykaj same
niedogodnoci. Zgodnie z zaoeniami projektu, 13 grudnia na trasie Rybnik-Chaupki
miay powrci pocigi pasaerskie, a wraz z nimi alternatywa dla transportu drogowego.
Niestety, wskutek przeduajcych si prac remontowo-modernizacyjnych prowadzonych
przez PKP PLK S.A. na odcinku
pomidzy Wodzisawiem lskim a Chaupkami poczenia
na tym odcinku bd realizowane zastpczymi autobusami. Koleje lskie przekonuj,
e s gotowe na rozszerzenie
swojej oferty i wprowadzenie
nowego rozkadu jazdy. Jak
twierdz zarzdcy K, dooono wszelkich stara, by w sposb kompletny przygotowa si
do uruchomienia nowych pocze kolejowych z Katowic do
Bohumina na caym przebiegu tej linii. Zaplanowano ju
obiegi i zamwiono trasy dla
pocigw. Doszo rwnie do
porozumienia z czeskim przewonikiem co do warunkw
umowy handlowej. Ze strony Kolei lskich wszystko zostao dopite na ostatni guzik.

Wodzisawska stra poarna gasia poar dachu


w budynku jednorodzinnym o konstrukcji drewnianej.
Zgoszenie o poarze wodzisawska
stra
przyja
9 grudnia ok. godz. 18:00. Po
przybyciu pierwszych zastpw
na miejsce zdarzenia okazao
si, e poarem objta jest cz
poddasza uytkowego domu jednorodzinnego. Jego mieszkacy
opucili budynek przed przybyciem stray. Straacy, zabezpieczeni w aparaty izolujce
drogi oddechowe, weszli do budynku i przy uyciu wody zgasili

poar. W celu dokadnego dogaszenia tlcych si materiaw konieczne stao si zdemontowanie


niektrych pyt kartonowo-gipsowych. Na tym etapie dziaa
bardzo pomocna okazaa si kamera termowizyjna, dziki ktrej
moliwe stao si dokadne zlokalizowanie nagrzanych miejsc
znajdujcych si ponad warstw
sutow opisuje przeprowadzone dziaania wodzisawska
stra poarna. W sumie poar
gasio 5 zastpw Pastwowej
Stray Poarnej i 2 zastpy OSP.
W zdarzeniu nikt nie ucierpia.
KK

2 Wiadomoci

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski ROZRYWKA

Trwa Wodzisawski Jarmark Boonarodzeniowy


Fot. Justyna Koniszewska

Do 23 grudnia na pycie wodzisawskiego Rynku trwa bdzie witeczny jarmark,


ktrego organizatorem jest Izba Gospodarcza w Wodzisawiu lskim.
katarzyna krentusz

Pomys
zorganizowania
Jarmarku Boonarodzeniowego, ktry w naszym miecie rozpocz si ju 12 grudnia, zrodzi
si dziki duemu zainteresowaniu, jakim cieszy si odbywajcy si w marcu biecego roku
Wodzisawski Jarmark Wielkanocny. Jarmark jest imprez
wystawienniczo-handlow dla
wytwrcw regionalnych przedmiotw artystycznych i wyrobw sztuki uytkowej, naturalnych produktw spoywczych
oraz asortymentu witecznego. Na kilkunastu zadaszonych
stoiskach,
zlokalizowanych
w samym sercu Starego Miasta, mona znale m.in.: miody
z ekologicznej pasieki, sery koryciskie, oscypki, wdliny z Podlasia, domowe wdzonki i kiebasy, rcznie robione pierniki
i domki piernikowe, chleb wiejski, rkodzieo, rcznie robion biuteri witeczn, woskie przysmaki, wyroby z weny
i skry, stroiki witeczne, grzane wino, piwo czy herbatki z
prdem. Handel na stoiskach
kwitnie w godzinach od 10:00
do 18:00. W trakcie Wodzisawskiego Jarmarku Boonarodzeniowego odbywa si rwnie
wiele imprez towarzyszcych.
Ju pierwszego dnia jarmarku przygotowano konkurs dla
przedszkolakw i uczniw szk
podstawowych na najpikniejsz bombk, a po poudniu czas
umila Piotr Cybuka w witecznym koncercie Hej, id wita.
Podczas drugiego dnia wyda-

Moc wyjtkowych, witecznych wrae na wodzisawskim Jarmarku.


rzenia zaplanowano przejadki
wozem konnym po miecie oraz
muzyczno-artystyczn uczt:
wystp witeczny artystycznej
grupy seniorw Nie dejmy si,
dziaajcej przy Wodzisawskim
Centrum Kultury, wystp zespou wokalnego Sinestima oraz
koncert kold i pastoraek w wykonaniu Duo Coral. Przez cay
pierwszy weekend jarmarku w
domkach obok fontanny trwaa
wystawa zdj.
Moc wyjtkowych, witecznych wrae na wodzisawskim
jarmarku jeszcze przed nami!
W sobot 19 grudnia od rana na
wodzisawskim Rynku mona

bdzie oglda eksponaty z ycia mieszkacw pocztku XIX


wieku, a w Muzeum zapozna
si z XIX i XX-wieczn histori miasta. Punkt kulminacyjny
stanowi bdzie widowiskowa
inscenizacja Spalony Wodzisaw, ktrej rozpoczcie zaplanowano na godz. 15:00. Pniej
odbdzie si prezentacja utworw konkursowych - koldowy
miks, nastpnie o 17:00 wystpi Wodzisawska Orkiestra Rozrywkowa, a o godz. 18:00 zesp Eda. 20 grudnia, w ostatni
przedwiteczn niedziel, od
godz. 12:00 trwa bdzie Festiwal Moczki patronem me-

dialnym tego oryginalnego konkursu s Gazeta Informator


oraz raciborz.com.pl. Zwyczaje i tradycje boonarodzeniowe zaprezentuj panie z Koa
Gospody Wiejskich z powiatu
wodzisawskiego. Nie zabraknie rwnie degustacji potraw.
O godz. 14:00 zaplanowano jaseka w wykonaniu uczniw Zespou Szkolno-Przedszkolnego
w Poomi. Gociom przygrywa
bd zespoy: Spokobabki, Kameleon i Retro, a imprez prowadzi ma Robert Krzyaniak
z Radia 90. Zwieczeniem tego
dnia Wodzisawskiego Jarmarku Boonarodzeniowego bdzie

Patronat medialny:

komentarz na gorco
Krzysztof Dybiec
prezes Izby Gospodarczej
w Wodzisawiu lskim
Podejmujemy wiele dziaa, mamy mnstwo pomysw i staramy si je wdroy
w ycie. Po rozmowie z prezydentem Kiec podjlimy si
zorganizowania Wodzisawskiego Jarmarku Wielkanocnego. Miar jego sukcesu byo
zadowolenie wystawcw, dlatego te postanowilimy zaj
si Wodzisawskim Jarmarkiem Boonarodzeniowym.
To tak naprawd praca zbiorowa. Oczywicie kto musi nosi tytu organizatora i wzi
za ni odpowiedzialno, ale

naszym gwnym celem jest


zaangaowanie rnych grup
spoecznych, stowarzysze
czy instytucji. Podczas ustalania wystawcw kierowalimy
si zasad najpierw lokalni
producenci, potem z ociennych miast i nastpnie dalej, z
Polski. Wane jest dla nas, aby
to nie byo miejsce wycznie
handlowe, std te sobotnio-niedzielne atrakcje. Chcemy,
aby mieszkacy przygotowali
si do wit w miej atmosferze, aby zrobili zakupy u lokalnych producentw, ktrzy
zostawiaj tu podatki i napdzaj lokaln, i krajow gospodark.

wigilia dla mieszkacw miasta.


Dodatkowymi atrakcjami tegorocznego wydarzenia s wystawy
przygotowane przez Dawida Lacha - reprodukcje archiwalnych
pocztwek Wodzisawia lskiego i jego okolic z ubiegego
100-lecia (z prywatnej kolekcji
Zygmunta Czerwiskiego) oraz
zdjcia wspczesne, wykonane
z dwch wie kocielnych: Parafii Wniebowzicia Najwitszej
Marii Panny w Starym Miecie
oraz Parafii pw. Matki Boskiej
Wszechporedniczki ask i w.
Antoniego z Padawy w Jedowniku. Na wszystkie pary czeka
specjalne miejsce zakochanych,
w ktrym zawieszona jest jemioa. Osoby, ktre zrobi sobie pod

ni caune selfie, mog wzi


udzia w plebiscycie na Najsympatyczniejsz par Jarmarku
Boonarodzeniowego i wygra
atrakcyjne nagrody dla dwojga.
Wodzisawskiemu Jarmarkowi
Boonarodzeniowemu przywieca szczytna idea promowania lokalnych i polskich wytwrcw i
ich produktw. Organizatorem
wydarzenia jest wodzisawska
Izba Gospodarcza. Partnerami
i wsporganizatorami s m.in.:
Urzd Miasta Wodzisaw lski,
Wodzisawskie Centrum Kultury, Cech Rzemielnikw i Innych
Przedsibiorcw w Wodzisawiu
lskim, Koci Wniebowzicia
Najwitszej Marii Panny i wielu innych.

wodzisaw lski SAMORZD

Wyburzenie muszli koncertowej


1 grudnia wypracowane
w tej sprawie stanowisko zostao przedstawione prezydentowi
miasta. Do 30 listopada trway
prace specjalnego zespou, ktrego zadaniem byo wypracowanie wsplnego stanowiska dotyczcego przyszoci tego obiektu.
Jego dalszymi losami interesuje
si znaczna liczba mieszkacw naszego miasta. Muszla
jest obiektem charakterystycznym dla Wodzisawia lskiego, jednak jej stan zarwno pod

wzgldem estetyki, jak i bezpieczestwa pozostawia wiele do


yczenia. 25 sierpnia wodzisawianie mieli szans podzieli si
swoj opini na temat obiektu
podczas otwartego spotkania
w Urzdzie Miasta: Po sierpniowych rozmowach mona
byo wnioskowa, e wikszo
z nas jest zgodna co do tego, e
park powinien zachowa swoj rekreacyjn funkcj. Wiele
osb byo rwnie zgodnych, by
nadal o tym miejscu rozmawia
Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk
Katarzyna Krentusz, Magdalena Kubina
Katarzyna Solarz, Dominika Zajc
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.

47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

W S P P R A C A

z uwzgldnieniem uwag ludzi


tworzcych w naszym miecie
szeroko pojt kultur mwi
Mieczysaw Kieca.
Do poowy padziernika
kady zainteresowany przyszoci muszli wodzisawianin mg
zoy swoj koncepcj i podzieli si pomysami. W tym czasie do prezydenta miasta wpyny cztery dokumenty. Wiele
komentarzy pojawiao si rwnie w mediach. Specjalnie powoany w sprawie muszli kon-

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

certowej zesp rozpocz prace


w drugiej poowie minionego
miesica.
Znaleli si w nim: radni
z dzielnicy Stare Miasto Izabela Kalinowska, Marian Plewnia oraz Roman Juzek, dyrektor
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Ewa Wroyna-Chaupska, dyrektor Wodzisawskiego Centrum Kultury
Krzysztof Jaroch, naczelnik Wydziau Edukacji Ludwika Kosiska, naczelnik Wydziau Inwestycji, Architektury i Geodezji
Wincjusz Kuleja oraz kierownik
dziau zieleni w Subach Komunalnych Miasta Sabina Wuwer.
Przewodniczc zespou wybrana zostaa Ewa Wroyna-Chaupska.
Czonkowie zespou pracowali intensywnie przez cay listopad. W pierwszej kolejnoci
przeanalizowano wszystkie zoone koncepcje, opinie i uwagi
zgoszone przez mieszkacw
naszego miasta. Ponadto, czonkowie zebrali opinie z rad dzielnic, wszystkich szk na terenie miasta oraz przedstawicieli
rodowisk kulturotwrczych.
W czasie swojej pracy zesp go-

Fot.wodzislaw-slaski.pl

Ze wzgldu na zy stan techniczny muszla zostanie wyburzona.

1 grudnia prezydent Mieczysaw Kieca zapozna si z wypracowanym w sprawie muszli koncertowej stanowiskiem.
ci Rafaa Karwota, lidera zespou Tabu i wsporganizatora
festiwalu Najcieplejsze Miejsce
Na Ziemi, Bartosza Majorka,
przedstawiciela lskiego Konserwatora Zabytkw, ktry od
kilku lat sprawuje opiek konserwatorsk nad naszym Parkiem Miejskim, Justyn Kubal-Grze, naczelnik Wydziau
Funduszy Zewntrznych oraz
Rafaa Szyka, studenta architektury, ktry omwi swoj wizj
miejsca zajmowanego obecnie
przez muszl koncertow. Efektem nieraz trudnego dialogu jest
wypracowane stanowisko, ktre
1 grudnia zostao przekazane na

rce prezydenta miasta. Zesp


ds. rewitalizacji Parku stwierdza w nim m.in., e ze wzgldu
na stan techniczny muszli koncertowej naley zleci rozbirk
dotychczasowego obiektu, a w
jego miejsce zleci przygotowanie koncepcji uwzgldniajcej
stworzenie przestrzeni umoliwiajcej prowadzenie rnego
typu dziaalnoci artystyczno-kulturalnej. Z kolei teren wok
obiektu ma by terenem zielonym, zadbanym i peni funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe
Parku Miejskiego.
kk

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

16 grudnia 2015, nr 24 (201)


WODZISAW LSKI KOMUNIKACJA

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Na skrzyowaniu dziaa nowa


sygnalizacja wietlna
Na skrzyowaniu ulicy Jastrzbskiej z ulic uyck
zakoczone zostay prace zwizane z wykonaniem
sygnalizacji wietlnej.
Fot. UM Wodzisaw

Fot. MiPBP w Wodzisawiu l.

Biblioteka wydaa
ponad 36 tys. z
na nowe ksiki

Dziki otrzymanej dotacji biblioteka zakupia wiele nowych,


ciekawych pozycji czytelniczych.
Ksiki zakupione zostay
dziki otrzymanym na ten
cel rodkom Biblioteki Narodowej.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisawiu lskim otrzymaa dotacj
w ramach programu Zakup

nowoci wydawniczych dla bibliotek. Wysoko dofinansowania wyniosa dokadnie 36


180 z. Za t kwot biblioteka
zakupia 1873 egzemplarze nowych ksiek.
kk

RADLIN SPORT

Radlin najlepsz
sportow gmin
Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowao wyniki wspzawodnictwa
sportowego dzieci i modziey za 2015 rok.
Wyniki wspzawodnictwa
sportowego dzieci i modziey
za 2015 rok przedstawiaj si
nastpujco. cznie sklasyfikowano 360 powiatw. Powiat
wodzisawski zaj 79 miejsce.
Wrd gmin powiatu wodzisawskiego najlepszy wynik
uzyska Radlin. Nastpnie: Wodzisaw l., Rydutowy, Gorzyce, Pszw, Marklowice. Najlepsze wyniki w Radlinie uzyskay

kluby: Towarzystwo Szermierzy Grnik Radlin 83,75 pkt.


465 miejsce, Siatkarski Klub
Grnik Radlin 45,00 pkt.
866 miejsce, UKS Trjka Radlin /szermierka/ 22,00
pkt. 1412 miejsce, Klub Gimnastyczny Radlin 21,67 pkt.
1440 miejsce, Klub Sportowy
Grnik Radlin/pywanie/
17,25 pkt. 1646 miejsce, SK
JSW KOKS Radlin /siatkwka/ 10,71 pkt. 2081 miejsce.
cznie sklasyfikowano 3376
klubw.
j

WODZISAW LSKI POLICJA

Wodzisawianin
pobity w biay dzie
Nieznana pozostaje tosamo sprawcy, ktry
w drugiej poowie listopada w biay dzie pobi
35-letniego wodzisawianina.
Informacj o pobiciu na ul.
Kocielnej wodzisawscy policjanci otrzymali 21 listopada
ok. godz. 14:50. Funkcjonariusze niezwocznie udali si
na miejsce zdarzenia, gdzie zastali zgaszajcego 35-letniego
wodzisawianina. Poszkodowany owiadczy, e, gdy szed
ulic, zosta zwyzywany przez
nieznanego sobie mczyzn,
siedzcego w czerwonym samochodzie marki Fiat. W momencie, gdy zgaszajcy chcia
mu zrobi zdjcie, ten zacz
go goni. Mczyni dobiegli
do podwrza jednej z kamienic, gdzie poszkodowany mia
zosta uderzony w ty gowy,
przez co straci rwnowag i
uderzy w krat drzwi. W wyniku zdarzenia 35-latek z obraeniami twarzy zosta przewieziony do szpitala, skd po
opatrzeniu ran zosta zwolniony do domu.
W przedmiotowej spra-

wie przyjto zawiadomienie o popenieniu przestpstwa uszkodzenia ciaa art.


1571 kk. Funkcjonariusze
wydziau kryminalnego dokonali sprawdzenia monitoringu miejskiego, a take monitoringu z budynkw osb
prywatnych. Cz zapisw
zostaa zabezpieczona, jest
w trakcie weryfikacji wyjania m. asp. KPP w Wodzisawiu lskim, Joanna Paszenda.
I dodaje: Nieprzydatne w prowadzonym postpowaniu okazao si rwnie zdjcie przesane przez pokrzywdzonego.
Na podstawie tego zdjcia nie
mona okreli, kto mgby by
sprawc przedmiotowego przestpstwa. Sprawc pobicia mia
by mczyzna w wieku ok. 2530 lat, o do masywnej posturze, o wadze powyej 90 kg.
Mczyzna mia krtkie wosy.
Opis przedstawiany przez pokrzywdzonego by jednak zbyt
oglnikowy, aby policja moga
sporzdzi portret pamiciowy sprawcy. Niemniej jednak
czynnoci w tej sprawie trwaj.
kk

Dziki sygnalizacji wietlnej kierowcy jadcy z i w stron ul. uyckiej


nie bd mieli problemu z wczeniem si do ruchu.
katarzyna krentusz

W skad inwestycji pod


nazw Budowa sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu
drg wojewdzkich nr 933
i 932 w Wodzisawiu lskim
wchodziy nastpujce zadania: wykonanie sygnalizacji
wietlnej, wykonanie przy-

cza energetycznego, zfrezowanie istniejcej i wykonanie nowej warstwy cieralnej


na powierzchni od 2000 do
3500 m2. Wykonane zostay
rwnie wysepki kanalizujce
ruch, oznakowanie pionowe
i poziome oraz przebudowano
chodniki w rejonie przej dla
pieszych. Miasto Wodzisaw

lski wsparo wojewdztwo


lskie w tej inwestycji poprzez
dofinansowanie 10% przedsiwzicia, ktre byo prowadzone pod nadzorem Zarzdu
Drg Wojewdzkich. Realizacji zadania podja si firma
EUROVIA POLSKA S.A., ktra
cao prac wycenia na kwot
595 935,00 z brutto.

wodzisaw lski bezpieczestwo

Starostwo w Wodzisawiu:
uwaga na oszustw
Na terenie powiatu wodzisawskiego uaktywnili si oszuci i nacigacze.
Starostwo
Powiatowe
w Wodzisawiu l. ostrzega
mieszkacw przed oszustami,
ktrzy przedstawiaj nieprawdziwe informacje. W zwizku z docierajcymi do urzdu
informacjami o prbach nacigania mieszkacw i przedsibiorcw na zakup usug lub
towarw wtpliwej jakoci
oraz powoywanie si w tym
procederze na rzekomo przeprowadzone przez powiat,

starostwo i inne instytucje


audyty, badania i analizy
Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu l. stanowczo ostrzega
wszystkich mieszkacw przed
prb oszustwa. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu l. nie
prowadzi adnych odpatnych
audytw, bada, analiz itp.
wrd firm i mieszkacw, ktre wizayby si z koniecznoci
zakupienia jakiegokolwiek certyfikatu, wiadectwa, potwier-

dzenia, ksiki itp. Wszystkie


te wydawane przez Starostwo
Powiatowe w Wodzisawiu l.
publikacje s bezpatne. Sugerujemy, aby wszelkie tego
rodzaju prby oszustwa bezwzgldnie natychmiast zgasza
policji: 32 453 72 00 lub 997
ostrzega rzecznik prasowy
Starostwa Powiatowego w Wodzisawiu l.
j

WODZISAW lski POLICJA

Wandal zapaci
ponad 170 tys. z kary
Grafficarz, ktry dokona
licznych zniszcze na terenie Wodzisawia lskiego, zosta obciony kar
finansow w wysokoci ponad 170 tys. zotych.
Grafficiarz-wandal zatrzymany zosta prawie dwa lata
temu po dokonaniu zniszcze
ekranw akustycznych wzdu
Drogi Zbiorczej. W efekcie je-

go dziaa zniszczonych zostao


11 ekranw typu zielona ciana
oraz 6 ekranw plexiglass. Straty oszacowano na 78 tys. z. Okazao si, e w latach 2011-2013
ten sam wandal dokona wielu
zniszcze przestrzeni prywatnej, wasnoci miejskiej czy spdzielczej. W sumie grafficiarzowi
udowodniono cznie ponad 50
czynw z artykuu 288 Kodeksu

karnego, dokonanych w rnych


czciach miasta. Sprawca zosta
skazany na 6 miesicy pozbawienia wolnoci, w zawieszeniu na
okres 3 lat. Otrzyma take dozr
kuratora sdowego. Najdotkliwsz kar wymierzon wandalowi
jest kara finansowa, ktra wynosi ponad 170 tysicy zotych.
kk

Konkurs Domu Ksiki


Kawa muru niewzruszony pokj od kuchni oddziela,
uszy pono ma i syszy jak obmawiasz przyjaciela.
Co to takiego?
Nagrod ksika Biblioteka Pana Lemoncella
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

region

w skrcie

Kontener
dla bezdomnych
Na ulicy Rzecznej w Wodzisawiu
obok siedziby Stray Miejskiej
zosta postawiony kontener dla
bezdomnych o powierzchni okoo
22 m2. Ma on zapewni osobom
bezdomnym schronienie podczas
pory zimowej. W budynku znajduje si peny wze sanitarny
oraz miejsca do odpoczynku.
Remont zatoki
Na osiedlu XXX-lecia PRL zakoczono prace zwizane
z remontem zatoki postojowej,
ulokowanej nieopodal klatek 131133. Prace remontowe przeprowadzi Zakad Betoniarski S.C. z
Jejkowic. Koszt nowej zatoczki
wynis dokadnie 30 373 96 z
brutto. Zgodnie ze specyfikacj
przetargow firma udzielia na
ni 5-letniej gwarancji.
Otwarcie
kortw opnione
Na terenie wodzisawskiego MOSiR-u nieprzerwanie trwaj prace
nad ukoczeniem zadaszonych
kortw tenisowych. Korty tenisowe otwarte zostan najszybciej w
styczniu. Na obiekcie pojawia si
ju wylewka. Niebawem zakocz si rwnie prace zwizane z
montaem instalacji owietleniowej i grzewczej.
Dofinansowania
na zadania
Organizacje mog zgasza si
do konkursu na realizacj zada
publicznych miasta Wodzisawia lskiego. Wsparcie miasta
udzielane bdzie na zadania w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dbr kultury
i dziedzictwa narodowego oraz w
zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2016 r.
SPAR ronie w oczach
W Kokoszycach przy ul. Modzieowej trwa budowa nowego
supermarketu SPAR. Pierwsze
mury ju stoj, ale na ukoczenie
inwestycji bdziemy musieli jeszcze poczeka nieznana jest bowiem data zakoczenia budowy.
Holenderskie przedsibiorstwo
SPAR ma swoje sklepy
w Polsce od 1996 roku. Market
tej sieci w Wodzisawiu l. znajduje si ju na Os. XXX-lecia.
Bezpatne przejazdy
podczas DM
1 grudnia Zarzd MZK w Jastrzbiu-Zdroju zdecydowa o
wprowadzeniu bezpatnych przejazdw dla osb, ktre odwiedz
nasz region z okazji wiatowych
Dni Modziey. Za darmo pojad
take osoby towarzyszce gociom z zagranicy. Szacuje si, e
gminy bdce czonkami MZK
odwiedzi cznie kilka tysicy
osb.
Naprzd
wygrywa przetarg
Przedsibiorstwo z Rydutw kolejny raz zoyo najkorzystniejsz
ofert w przetargu na odbir i zagospodarowanie odpadw
w Kornowacu. Naprzd Sp. z
o.o. Rydutowy wycenio swoj
prac na 439 545 z.
Poszukiwani
wiadkowie
KPP w Raciborzu poszukuje
wiadkw wypadku drogowego,
jaki mia miejsce 18 listopada
2015 r. okoo godz. 16:50
w miejscowoci Babice na ulicy
Rudzkiej. Jak wstpnie ustalili
policjanci drogwki samochd
marki Volvo V70 najecha na ty
cignika rolniczego marki Ursus
C-330. Osoby, ktre posiadaj
jakiekolwiek informacje na temat
zdarzenia, proszone s o kontakt
z policj.

4 Edukacja

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Syrynia inwestycje

Umowa na utworzenie klas


frankofoskich

odnowiono
przydron kapliczk

Fot. Gazeta Wodzisawska

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Wodzisawiu lskim bd si


uczy jzyka francuskiego.

3 grudnia udao si podpisa porozumienie w sprawie utworzenia


w gimnazjum klas frankofoskich.
katarzyna krentusz

Klasy frankofoskie to
takie, w ktrych nauka jzyka francuskiego odbywa si
cztery godziny w cigu tygodnia. Podpisane porozumienie
jest kontynuacj realizowanych w szkole dziaa, umoliwiajcych uczniom osiganie sukcesw w olimpiadach
midzyszkolnych czy solidne
przygotowanie si do egzaminu pastwowego na poziomie
A2. Podczas podpisywania po-

rozumienia obecny by go
specjalny attach do spraw
szkolnictwa Xavier Wasson,
ktry podzikowa szkolnej
spoecznoci i wadzom miasta za dziaania propagujce nauk jzyka francuskiego
i pogratulowa osigni
w tej dziedzinie. Dyrektor szkoy Danuta Paszylka odebraa
z rk gocia prezent specjalny
tabliczk, ktra umieszczona
zostanie na murach szkoy. Zawiera ona informacje o tym, e
placwka przygotowuje dzieci

do egzaminu Delf. W wydarzeniu wzili udzia take uczniowie klas frankofoskich, ktrzy
przygotowali krtki program
artystyczny. Przedstawiono
rwnie czterech staystw
w wieku od 18 do 24 lat, ktrzy od 12 listopada odbywaj w
naszym miecie sta w ramach
projektu Erasmus. Pomagaj
oni w nauce jzyka francuskiego, prowadz zajcia sportowe
i na wietlicy. Stayci bd
u nas goci do pierwszych dni
kwietnia.

POWIAT WODZISAWSKI EDUKACJA

ZSZ bdzie wsppracowa


z Politechnik lsk

W imieniu ZSZ umowe podpisaa dyrektor Danuta Mielaczyk, w imieniu Politechniki prodziekan ds. dydaktyki
Wydziau Mechanicznego Technologicznego dr hab. in.
Waldemar Kwany.
modzie bdzie moga zdobywa zaliczenia respektowane podczas rekrutacji na studia na wydziale. Dodatkowo,
Politechnika lska bdzie
wspiera ZSZ w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
nauczycieli, a take wsplnie
organizowa przedsiwzicia
edukacyjne. W zamian Zesp Szk Zawodowych zobowiza si do umieszczania
w swych wntrzach materiaw informacyjnych o Wydziale Mechanicznym Technologicznym oraz do udziau

w dziaaniach promujcych
studia wysze na wydziale.
Szkoa bdzie te pomaga
uczelni w organizowaniu imprez i konkursw, zaj pozalekcyjnych prowadzonych
przez studentw, a take
umoliwi studentom prowadzenie bada wrd uczniw,
nauczycieli i rodzicw mwi
Wojciech Raczkowski, rzecznik Starostwa Powiatowego
w Wodzisawiu l., ktremu
placwka podlega.
j

Zniszczon przydron
kapliczk udao si wyremontowa dziki zebranym od mieszkacw
datkom.
Nowa kapliczka znajduje si na skrzyowaniu ulic
Bukowskiej i Raciborskiej.
Jak informuje sotys Syryni Antoni Paweek, stara kapliczka, ze wzgldu na liczne wypadki zdarzajce si w
tym miejscu, bya ju mocno
zniszczona. Fundusze na jej
renowacj znalazy si dziki
datkom zebranym przez modzie syrysk w tzw. Procesjach Pacholczych. Procesja
Pacholcza modziey syryskiej odbywa si co roku w
Poniedziaek Wielkiej Nocy.
Pocztki tej tradycji sigaj
XVII wieku i maj zwizek z
najazdami, na ktre szczeglnie naraone byy okolice Raciborza. Inn wersj przyczyn
rozpoczcia procesji miaa by
zaraza, wskutek ktrej parafii
grozio wyludnienie. Procesj
Pacholcz poprzedza nocne
chodzenie po domach we wsi,
w czasie ktrego modziecy zbieraj datki na okrelone cele obchodw wielkanocnych. Za zgromadzone w ten
sposb fundusze odnawia si
chorgwie niesione podczas
procesji lub ogrodzenia krzyy przydronych w Syryni.
Dziki zebranym w ten
sposb datkom odremontowana zostaa rwnie kapliczka przy ul. Bukowskiej, w ktrej znw stan moga figura
R E K L A M A

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu l.

Zesp Szk Zawodowych w Wodzisawiu l.


rozpocz wspprac z
Wydziaem Mechanicznym Technologicznym
Politechniki lskiej w
Gliwicach.
Gwnym celem wsppracy Zespou Szk Zawodowych w Wodzisawiu l.
i Politechniki lskiej jest rozwj indywidualnych zainteresowa, umiejtnoci uczniw
oraz wymiana dowiadcze
w zakresie nauczania i wychowania modziey. Podpisanie
porozumienia o wsppracy
odbyo si podczas wita
Szkoy poczonego z Barbrk 3 grudnia. W imieniu
szkoy podpisaa dyrektor
Danuta Mielaczyk, w imieniu Politechniki prodziekan
ds. dydaktyki Wydziau Mechanicznego Technologicznego dr hab. in. Waldemar
Kwany. Umowa przewiduje m.in. udzielanie przez
uczelni pomocy w tworzeniu
autorskich programw ksztacenia, udostpnianie zasobw
bibliotecznych i laboratoryjnych oraz prowadzenie wykadw dla uczniw. Uczniowie ZSZ bd mogli rwnie
bra udzia w wykadach,
wiczeniach, pracach k naukowych i innych zajciach
prowadzonych przez pracownikw wydziau. Co ciekawe, jeszcze w czasie edukacji
w szkole ponadgimnazjalnej

<< GazetaInformator.pl

w. Antoniego. W oparciu o
prowadzone ksigi, stanowice swego rodzaju kronik
procesji, w XX i XXI wieku
wykaza mona rwnie inne
inwestycje i przedsiwzicia
modziey. Ich list przedstawiamy poniej:
odnowienie figury Bordynowskiej Pani (1957), malowanie krzyy (1959), ogrodzenie wok krzyy, odnowienie
figur (1962), zakup 2 par chorgwi(1963), odnowienie obrazw, zakup 1 pary chorgwi
(1964), zakup obrazu (1965),
odnowienie sztandaru modzieowego (1966), malowanie krzyy (1968), zakupienie foteli (1970), uroczyste
obchody 300. rocznicy Procesji Pacholczej, uroczysta
Msza w., ufundowanie szklanej pyty w przedsionku kocioa (1972), udzia w Procesji Pacholczej klerykw
l. Seminarium Duchownego
w Krakowie (1974), wykonanie nowego potka przy krzyu obok starego cmentarza
(1975), wspudzia w budowie sali parafialnej (1976),
gromadzenie materiau do wymiany ogrodzenia wok starego cmentarza, przystpienie do odrestaurowania czci
kapliczek i krzyy przydronych (1977), wydatek 4000 z,
wykonanie ogrodzenia (1978),
malowanie krzyy i potkw
wok krzyy przy ul. Krzyowej, Bukowskiej, na granicy, obok starego cmentarza,
na nowym cmentarzu (1980),

odnowienie i pomalowanie krzyy przy ul. Musioa,


na Sieroczce. Uporzdkowanie terenu starego cmentarza
(1981), wykonanie ogrodzenia
wok krzya przy ul. Musioa (1982), uporzdkowanie,
upikszenie otoczenia wok
krzyy przy ul. Bukowskiej,
Powstacw i 3 Maja (1987),
odnowienie krzya przy ul. Powstacw i na granicy (1988),
malowanie krzya na Dbrowach, odnowienie figury w.
Antoniego. Obok krzya na
granicy umieszczenie kapliczki z wizerunkiem Najwitszej Marii Panny (1989), pomalowanie krzyy przy ul.
Powstacw i Bukowskiej
(1990), pomalowanie krzya
przy ul. Bukowskiej (1991),
renowacja krzyy na ul. Bukowskiej, Krzyowej, 3 Maja, na granicy Syrynia-Pszw
(1992), pomoc przy remoncie
kocioa (gwnie finansowa)
(1993), malowanie ogrodze
krzyy obok boiska i przy starym cmentarzu (1995), odnowienie krzya przy ul. Powstacw (2000), wykonanie
nowego potka wok krzya na granicy Syrynia-Pszw,
pomalowanie potka przy
krzyu na ul. Poprzecznej,
wymienienie awki na starym
cmentarzu, zakup kwiatw dla
ozdoby przydronych krzyy i
kapliczek, dofinansowanie nowego nagonienia w kociele
(2001).
kk

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 24/2015


region

GazetaInformator.pl 16 grudnia 2015 nr 24 (201)

GOSPODARKA

Jaki opa dozwolony w naszym regionie?


Fot. Gazeta Informator

W Subregionie Zachodnim prowadzone bd dalsze dziaania zwizane z walk z nisk emisj.


katarzyna krentusz

Smog i niska emisja to bardzo powany problem w caym


kraju. Jak wynika z wszelkich
danych, problemem nie s tutaj fabryki, ale osoby prywatne.
Przyczyn zanieczyszczenia atmosfery s gwnie niskiej jakoci wgiel oraz inne paliwa,
ktrymi ogrzewane s budynki
mieszkalne. Jako powietrza,
jakim oddychamy, staa si
w cigu ostatnich kilku tygodni
tematem rozmw na najwyszych, europejskich szczeblach
wadzy. Komisja Europejska
pozwaa Polsk do Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej. Powd? Zbyt wysokie stenie pyu zawieszonego
w powietrzu. Zdaniem KE py
stwarza zagroenie dla zdrowia
publicznego. W powietrzu znajduje si bowiem rakotwrczy
benzo(a)piren oraz pyy zawierajce tlenek siarki, azotu, amoniak. Ministerstwo tumaczy, e
R E K L A M A

Smog i niska emisja problem powraca jak bumerang


kadej zimy. O tej porze roku panuje wy atmosferyczny,
a wiatr jest bardzo saby. Zanieczyszczenia kumuluj si
w powietrzu.

nie jest bezczynne i od lat walczy z nisk emisj. Komisja Europejska uznaa jednak, e Polska podja niewystarczajce
rodki. Polska bdzie musiaa
udowodni, e tak nie jest. Za
przykad najczciej suy ustawa antysmogowa oraz Krajowy
Program Ochrony Powietrza.
Rekordy przekrocze dozwolonych wartoci pyu zawieszonego w powietrzu padaj w Subregionie Zachodnim,
do ktrego wliczaj si m.in.:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw
lski. Zim, praktycznie nie
ma dnia, kiedy nie byyby wydawane ostrzeenia w tej sprawie. Niska emisja to jeden
z najwikszych problemw, nad
ktrym musz pochyli si samorzdowcy nie tylko z naszego
rejonu, ale i z wielu miast na terenie kraju mwi przewodniczcy Zwizku Subregionu Zachodniego, Mieczysaw Kieca.
Powoujc si na przepisy ustawy antysmogowej, ktra pozwa-

la na wdroenie zakazu palenia


wybranymi, najbardziej szkodliwymi rodzajami opau, samorzdowcy licz na to, e uda si
wyeliminowa paliwa wglowe
najgorszej jakoci, a jednoczenie wdroy uytkowanie ko-

Co roku w Polsce
z powodu
smogu umiera
okoo 45000

ludzi.

tw z automatycznym podajnikiem paliwa minimum klasy


3 wedug normy PN-EN 3035:2012. Szczegowe parametry opau, jakiego bdzie mona
uywa, okreliby w specjalnej
uchwale Sejmik Wojewdztwa
lskiego. Jak jednak uspokaja
Mieczysaw Kieca, modernizacja systemu ogrzewania nie zostanie wprowadzona z dnia na
dzie: Chcemy, aby zmiana

odbywaa si pynnie, etapowo.


Zamierzamy rwnie walczy
o preferencyjne warunki dofinansowania z budetu krajowego informuje Kieca. Jednoczenie podkrela, e zmiany
te uwaa za konieczne: Ze
wzgldu na choroby krenia
i ukadu oddechowego, do rozwoju ktrych jawnie przyczynia
si smog, z roku na rok umiera
kilkudziesiciu mieszkacw
naszego regionu. Musimy zatrzyma ten niepokojcy trend.
W krajach Europy Zachodniej problem rozwizano wiele lat temu. rodkiem do walki z nisk emisj rwnie stao
si prawo. W Wielkiej Brytanii
by to Akt czystego powietrza,
ktry wprowadzono na przeomie 1952 i 1953 roku. Tej zimy
w Londynie z powodu smogu
zmaro 12 tys. osb. Pierwszym
miastem w Polsce, ktre zdecydowao si na wprowadzenie
podobnych ogranicze, by Krakw.

6 PLUSY BIZNESU

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

DLA

WODZISAW LSKI BIZNES

<< GazetaInformator.pl

RYDUTOWY GOSPODARKA

KATARZYNA KRENTUSZ

Wielko donansowania
projektw inwestycyjnych to
45% wartoci netto projektu,
a doradztwo i szkolenia mog uzyska poziom donansowania 50%. Termin naboru mija ju 11 stycznia 2016
r. W odrnieniu od konkursw realizowanych kilka lat
temu zostay wprowadzone
dwie podstawowe zmiany. Po
pierwsze, minimalna warto
donansowania to 100 tys.
PLN. Po drugie, inwestycja
musi wprowadza na rynek
innowacyjno procesow lub
produktow nieznan na rynku co najmniej wojewdztwa
lskiego duej ni 3 lata, co
musi zosta potwierdzone w
dokumencie Opinia o innowacyjnoci. Na donansowania przeznaczono ponad
200 mln PLN.
W celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy,
Agencja zaprasza do swojego

Na donansowania dla przedsibiorcw


przeznaczono ponad 200 mln zotych.
Punktu Konsultacyjnego w
orach (al. Wojska Polskie-

go 4), tel. 698076591, email:


arpsa@interia.pl.

W poniedziaek 7
grudnia miasto Rydutowy stao si nowym wacicielem terenu, na ktrym funkcjonuj stadion i
budynki nalece do GKS-u Naprzd 23 Rydutowy.
Dziaajc w imieniu Skarbu Pastwa, starosta Tadeusz Skatua, za zgod Wojewody lskiego, podpisa w
poniedziaek akt notarialny,
przekazujcy w darowinie
na rzecz Rydutw blisko 7,3
ha terenu przy ul. gen. Jzefa
Bema o szacunkowej wartoci
ok. 1,54 mln z. Ze strony miasta akt notarialny podpisaa
burmistrz Kornelia Newy. Na
nieruchomoci funkcjonuj
budynki i urzdzenia nalece do GKS-u Naprzd 23 Rydutowy, ktry jest uytkownikiem wieczystym terenu. Z
tego powodu miasto przejo
dziak wraz z jego wieczystym
uytkownikiem.
KK

Fot. Starostwo Powiatowe

Fot. arpsa.pl

Zyskaj pienidze na rozwj rmy Stadion wasnoci


Przedsibiorcy mog aplikowa o donansowanie inwestycji
miasta Rydutowy
w ramach nowego RPO Wojewdztwa lskiego.

Umow w sprawie przekazania stadionu podpisali starosta


Tadeusz Skatua i burmistrz Rydutw Kornelia Newy.

R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

DLA

racibrz gospodarka

Rafako zakoczyo inwestycj za 947 mln z


Oddanna do uytku instalacja mokrego odsiarczania
spalin to najwiksza z czterech
tego typu inwestycji realizowanych rwnolegle dla Grupy
EDF w Polsce przez RAFAKO
S.A. To wyjtkowe wydarzenie. Nowe instalacje s nie tylko naszym wkadem w utrzymanie
dugoterminowego
bezpieczestwa dostaw ciepa
i energii elektrycznej, ale take
w walk o czyste powietrze dla
Krakowa powiedzia podczas
inauguracji Thierry Doucerain, prezes Zarzdu EDF Polska
S.A. W uroczystoci oddania
do uytku instalacji mokrego

odsiarczania spalin (IMOS),


ktra miaa miejsce 30 listopada na terenie elektrociepowni
w Krakowie, obok wadz EDF
Polska i Rafako wzili udzia
take przedstawiciele krakowskiego samorzdu, miejskich
i regionalnych urzdw oraz
instytucji dziaajcych na rynku ciepa w Krakowie oraz
francuskiego konsulatu.
Zakres prac dla IMOS Krakw obejmowa realizacj pod
klucz, czyli kompleksowe zaprojektowanie, dostaw urzdze i wyposaenia, budow
i monta oraz rozruch i przekazanie obiektu do uytku.

Obecnie jestemy po prbach


odbiorowych i przyjmujemy
t instalacj do eksploatacji.
Termin realizacji tego przedsiwzicia zosta dotrzymany.
Take parametry rodowiskowe s zgodne, a nawet lepsze,
ni przewidyway to zapisy
kontraktowe - powiedzia Leszek Ziobro, dyrektor generalny EDF Polska, Oddzia nr 1
w Krakowie, prezentujc zrealizowan inwestycj. - Dwa
lata temu ogldalimy projekt
w wersji wirtualnej. Przed nami stao olbrzymie wyzwanie,
gdy termin realizacji by bardzo napity. Dzi ta instalacja,

wodzisaw lski - gospodarka

Fot. Rafako S.A.

Ponad 2 lata od wmurowania kamienia wgielnego instalacja mokrego odsiarczania


spalin w krakowskiej elektrociepowni zostaa oficjalnie oddana do uytku.

W uroczystoci oddania do uytku nowoczesnej


instalacji oczyszczania spalin udzia wzili midzy
innymi prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail
oraz wiceprezes Krzysztof Burek.

cechujca si bardzo wysok


efektywnoci, ju funkcjonuje doda dyrektor L. Ziobro.
Generalnym wykonawc
byo Rafako w konsorcjum
z PBG S.A. Krakowska elektrociepownia jest jedn z
czterech, obok Gdaska, Gdyni i Wrocawia, w ktrej Grupa EDF w Polsce realizuje tak inwestycj. Kontrakt na
budow wszystkich czterech
obiektw podpisany zosta 6
grudnia 2012 r. i opiewa na
czn kwot 947 mln zotych
brutto.
ps

ndza - pomoc spoeczna

Liczba mieszkacw Wodzisawia GOPS realizuje projekt


lskiego maleje
Drugiemu czowiekowi
W cigu niecaych 10 lat
liczba mieszkacw miasta zmalaa o ponad p
tysica osb.
Jak si jednak okazuje,
Wodzisaw lski nie jest jedynym miastem w regionie,
w ktrym liczba mieszkacw maleje. Na podstawie
danych z 30 grudnia 2005
roku i 30 grudnia 2014 roku
mona stwierdzi, e liczba
mieszkacw zmalaa rwnie w Rybniku, Jastrzbiu-Zdroju, Raciborzu, orach,

a take w takich miastach w


naszym wojewdztwie jak
Bytom, Siemianowice lskie, Zabrze, Katowice czy
Bielsko-Biaa.
W 2005 roku miasto zamieszkiwao 49 427 wodzisawian. W 2014 roku liczba
ta zmalaa do 48 864 osb.
Ilo mieszkacw skurczya
si o 1,14%.
W tym czasie, ilo rybniczan zmalaa o 1,08%, raciborzan - o 3,55%, orzan
- 1,26%, a mieszkacw Ja-

strzbia-Zdroju - a o 4,9%.
Z deficytem liczby mieszkacw borykaj si rwnie inne miasta na lsku.
Ilo mieszkacw stolicy
naszego wojewdztwa zmalaa o 4,85%, w Bytomiu
ubyo ponad 8,3% populacji,
w Siemianowicach - 5,57%,
w Zabrzu - 7,3%, a leca na
granicy historycznego lska
Bielsko-Biaa utracia okoo
2% swoich mieszkacw.
kk

Uczestnicy projektu bd
aktywizowani zawodowo,
bd mogli wzi udzia w
szkoleniach motywujcych
do szukania pracy.
Osoby bezrobotne, niepenosprawne czy opuszczajce
placwki opiekuczo-wychowawcze bd mogy si zgosi
do projektu pn. Drugiemu Czowiekowi, jaki Gminny Orodek
Pomocy Spoecznej w Ndzy
realizuje w partnerstwie z Powiatem Raciborskim. W gminie
Ndza w projekcie bdzie mogo
wzi udzia w sumie 30 osb

po 15 na kady rok trwania projektu (2016-2017) w wieku od 18


do 64 lat.
Uczestnicy bd aktywizowani zawodowo, bd mogli
wzi udzia w szkoleniach motywujcych do szukania pracy
i dajcych konkretne wskazwki.
Chodzi o to, eby osoby przygotowa do pracy, eby nie czuy
si wykluczone spoecznie wyjania Renata Bienia z Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej
w Ndzy. Dodatkowo dla rodzin
z niepenosprawnymi dziemi
przewiduje si rehabilitacj. B-

d te spotkania z psychologiem
i doradc zawodowym.
Zdecydowan wikszo
osb bezrobotnych stanowi
w Ndzy kobiety. Panie rodz dzieci i trudno jest im potem wrci na rynek. Do tego
czsto dochodzi te brak wyksztacenia. Ludzie nie wiedz,
jak te wszystkie bariery pokona i wanie ten projekt ma im
w tym pomc tumaczy Renata Bienia. Rekrutacja ruszy
w styczniu.
p

R E K L A M A

SILESIAinfo
Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna

Przedsibiorco!

Koniecznie zarejestruj
na SILESIAinfo.org

si

Uzyskasz m.in.:
- bezpatny newsletter gospodarczy
- udzia w konsultacjach gospodarczych
- moliwo zabrania gosu
w sprawach przedsibiorczoci
- bezpatn promocj firmy
w Katalogu Firm

Korzyci dla Przedsibiorcy wynikajce


z rejestracji w systemie SILESIA

info

W natoku codziennych obowizkw wertowanie dziesitek stron internetowych w celu


znalezienia potrzebnych wiadomoci gospodarczych jest niezwykle czasochonne, trudne a nieraz niemoliwe. Proponowane przedsiwzicie dugofalowe daje zarejestrowanemu w systemie uytkownikowi (przedsibiorcy) konkretne korzyci:
Prosta rejestracja w systemie daje przedsibiorcy nastpujce korzyci:
- otrzymywanie cyklicznych informacji gospodarczych pochodzcych
z wielu rozproszonych rde,
- ledzenie zmian przepisw, uchwa samorzdw, ogosze
i zapowiedzi wydarze gospodarczych,
- uzyskiwanie informacji dotyczcych prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej (prawo, dotacje, szkolenia),
- wyszukiwanie biecych i wczeniejszych informacji podzielonych ze wzgldu na
tematyk: Wiadomoci, Finanse, Dotacje, Szkolenia, Prawo, Praca,
- moliwo kontaktu z organizacjami zrzeszajcymi przedsibiorcw,
- prezentacja wasnej firmy w internetowym Katalogu Firm,
- moliwo edytowania/aktualizowania danych o firmie,
- moliwo dodawania obszernego opisu dziaalnoci, zdj,
ogosze/produktw,
- korzystanie z systemu i wszystkich funkcji jest bezpatne.

PLUSY BIZNESU

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

DLA

<< GazetaInformator.pl

EkoKarlik dla Rydutw

Trwaj remonty drg

WFOiGW po raz pierwszy wrcza statuetki EkoKarlik.


Za dziaania proekologiczne nagrodzono Rydutowy.

Drogowcy z Powiatowego Zarzdu Drg w Wodzisawiu l. dziki


sprzyjajcej pogodzie nadal remontuj powiatowe drogi i chodniki.

paulina krupiska

EkoKarlik jest now nagrod Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska


i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Konkurs ma na celu
wyrnienie przedsibiorcw
oraz jednostki samorzdu terytorialnego z terenu wojewdztwa lskiego, realizujce
szeroko pojte przedsiwzicia
z zakresu ochrony rodowiska.
Nagrodami s statuetka i tytu EKOKARLIK oraz moliwo posugiwania si logo
konkursu i zdobytym tytuem.
Jury oceniao potwierdzon
rnymi wskanikami skuteczno dziaa rodowiskowych,
zastosowanie nowoczesnych
i innowacyjnych rozwiza
wdraanych celem podniesienia poziomu ochrony rodowiska oraz inicjatywy promujce
dziaania na rzecz ochrony rodowiska. Wrd wyrnionych
miast w pierwszej edycji konkursu znalazy si Rydutowy.
- To wielki zaszczyt, a zarazem
wyrnienie dla caego miasta
Rydutowy. Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

WFOiGW w Katowicach docenio Urzd Miasta


Rydutowy. Jury oceniao m.in. inicjatywy promujce
dziaania na rzecz ochrony rodowiska.
doceni w ten sposb wszystkie
dziaania proekologiczne realizowane w Rydutowach w cigu kilku ostatnich lat. Kapitua
braa pod uwag nie tylko due przedsiwzicia majce na
celu popraw rodowiska naturalnego, takie jak budowa
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadw Komunalnych
czy budowa systemu kanalizacji, ale take dziaania dce
do zmiany wiadomoci mieszkacw poprzez liczne akcje
informacyjne oraz konkursy
dla najmodszych mwi Ar-

tur Charendarczyk z Urzdu


Miasta. Warto doda, e grono
samorzdw, ktre mog pochwali si statuetk EkoKarlika jest wskie. Poza Rydutowami nagrodzono Kalety oraz
Krupski Myn. Ponadto WFOiGW doceni trzy przedsibiorstwa: Regionalne Centrum
Gospodarki Wodno-ciekowej
S.A. z siedzib w Tychach, Jastrzbski Zakad Wodocigw
i Kanalizacji S.A. z siedzib w
Jastrzbiu-Zdroju oraz Katowicki Holding Wglowy z siedzib w Katowicach.

region - prawo

nowe zasady Umw o prac


Od 22 lutego 2016 roku czekaj nas zmiany w
umowach terminowych.
Wprowadzone modyfikacje maj uchroni pracownikw od naduy ze strony pracodawcy.
Nowelizacja Kodeksu karnego ma za zadanie ochroni
pracownikw przed przeduaniem umowy na czas okrelony
w nieskoczono lub zawierania ich na kilka lat. Umowy terminowe bd zawierane z pracownikami na okres do 3 lat (3
miesice umowy na okres prbny oraz 33 miesice umowy na
czas okrelony); po upywie
tego czasu umowy bd mogy by zawierane tylko na czas
nieokrelony.
Obecnie pracodawca zawiera z pracownikiem dwie kolejne
umowy o prac na czas okrelony, trzecia z kolei musi zosta
zawarta na czas niekrelony.
R E K L A M A

Istnieje jednak odstpstwo od


tej reguy, gdy midzy umowami czasowymi nastpi przerwa,
ktra trwa duej ni miesic.
Okres wypowiedzenia umowy o
prac wynosi 2 tygodnie (jeeli
zostao to zawarte w umowie).
Modyfikacje, ktre nas czekaj od 2016 zakadaj m.in.
zmian zasad wypowiadania
i okresw wypowiedzenia. Za
wypowiedzeniem bdzie mona
rozwiza kad umow o prac na czas okrelony, niezale-

nie od jej dugoci. Zmieni si


rwnie okres wypowiedzenia,
ktry zaleny bdzie od stau
pracy pracownika. Modyfikacje dotycz rwnie zawierania
umw na okres prbny. Pracodawca bdzie mg zawrze
umow o prac na okres prbny
z pracownikiem tylko raz i tylko
by sprawdzi jego kwalifikacje
i moliwoci wykonywania
okrelonej pracy.
d

Roboty w cigu ul. Dugiej w Wodzisawiu l.-Zawadzie oraz ul. Traugutta


w Rydutowach zostay ju
zakoczone. Prace kosztoway ponad 218 tys. z.
Na ul. Armii Krajowej w
Pszowie i ul. Krzykowicka
w Rydutowach wci roboty trwaj. W ramach inwestycji zostanie wymieniona
nawierzchnia. Koszt to okoo 200 tys. z. - Trwaj te
jeszcze prace przy budowie
kanalizacji deszczowej na
ul. Jzefa Rymera w Radlinie. To jednak nie jedyna
inwestycja na terenie tego
miasta. Przy ul. Sokolskiej
ukadany jest nowy chodnik. W sumie za ponad sto
tysicy zotych powstanie go
prawie p kilometra. Z kolei
na ul. Rydutowskiej dziki oszczdnociom z przetargw zwikszono zakres
modernizacji nawierzchni
jezdni. W efekcie, na ponad
pkilometrowym odcinku
tej drogi pojawi si nowy
asfalt. Co istotne wszystkie inwestycje s wspfinansowane przez wadze
Radlina - podkrela Wojciech Raczkowski, rzecznik
prasowy Starostwa Powiatowego w Wodzisawiu l.
W 2015 roku Starostwo Powiatowe wraz z gminami na
inwestycje i remonty drogowe wyda ponad 7 mln z. -

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu l.

powiat wodzisawski - gospodarka

Fot. WFOiGW

rydutowy nagrody

Jedn z wikszych tegorocznych inwestycji drogowych


Powiatowego Zarzdu Drg bya przebudowa ul. Chrobrego
w Wodzisawiu l. - mwi rzecznik Starostwa Powiatowego.
Wrd wikszych inwestycji
mona wymieni m.in. modernizacj ul. Chrobrego w
Wodzisawiu l., dokoczenie przebudowy nawierzchni ul. Skrzyszowskiej w tym
miecie, przebudow ul. 1

Maja w Skrzyszowie oraz


modernizacj wiaduktu kolejowego w cigu ul. Piaskowej w Gorzycach podaje
Wojciech Raczkowski .
ps

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

DLA

kdzierzyn kole gospodarka

racibrz - motoryzacja

Czyste auto na zim

Azoty ZAK S.A. firm


dialogu spoecznego

szereg profesjonalnych usug,


takich jak: kompletne mycie
samochodw, pastowanie i polerowanie lakieru, mycie silnika, woskowanie rczne, odkurzanie, pranie tapicerek, pranie
dywanw, wykadzin, materacy
(na yczenie w domu klienta),
czyszczenie mebli tapicerowanych oraz skrzanych, usuwanie plam, gum do ucia, usuwanie naklejek z samochodw,
przygotowanie samochodu pod
sprzeda, likwidacja nieprzyjemnego zapachu, usuwanie

sierci z tapicerki, mycie szyb


oraz witryn sklepowych.
Jako jedyna myjnia w Raciborzu wiadczymy usugi z zakresu polerowania reflektorw
i mechanicznego polerowania
karoserii. Jednak najwikszym
hitem na rynku jest nakadanie
powok hydrofobowych (dwustronne pokrycie wielowarstwowymi powokami antyrefleksyjnymi zintegrowanymi
z powokami utwardzajcymi,
hydrofobowymi i oleofobowym,
ktre zapewniaj wyjtkow
przejrzysto i niespotykan
dotychczas atwo czyszczenia).
Specjalnie dla Pastwa
wprowadzilimy karty staego
klienta. Z tak kart kade dziesite mycie kompletne bdzie
darmowe! Posiadamy rwnie
programy lojalnociowe dla
klientw indywidualnych, firm
i taxi, a take wysokie rabaty dla
flot samochodowych. Cenimy
Pastwa wygod i komfort
nasz pracownik odbierze Pastwa samochd, a po wykonanych usugach odstawi go pod
wskazany adres na konkretn
godzin. Jestemy do Pastwa
dyspozycji od poniedziaku do
soboty od 08.00 do 18.00. Nasze myjnie znajduj si na ulicy
Karola Miarki 3, Skodowskiej
42, a take Rybnickiej 56. Zadzwo i umw si z nami: 662
079 069 lub 791 989 928. Efekty naszych prac mona zobaczy
na naszej nowo stworzonej stronie internetowej i na naszym
fanpageu na Facebooku.
Zapraszamy!

Auto Lux, 47-400 Racibrz ul. Karola Miarki 3 (za PZU)


ul.M.C Skodowskiej 42, ul. Rybnicka 56, tel. 662 079 069,
tel. 697 778 936 www.myjniasamochodowa-raciborz.pl
www.facebook.com/Auto-Lux-Reczna-Myjnia-Samochodowa

Artyku sponsorowany

Przygotuj swoje auto do zimy z


Samochodow Myjni Rczn Auto-Lux.

Fot. Grupa Azoty ZAK S.A.

katarzyna solarz

R E K L A M A

Fot. Pawe Strzelczyk

Mija rok od podpisania w Grupie Azoty ZAK S.A. umowy spoecznej.

W ubiegym roku przedstawiciele Zarzdu Grupy


Azoty, Grupy Azoty ZAK
S.A. oraz organizacji zwizkowych dziaajcych w spce podpisali umow spoeczn. Dziki temu pracownicy
kdzierzyskich zakadw
mog midzy innymi liczy
na swojego przedstawiciela
w radzie nadzorczej. Umowa gwarantuje rwnie zachowanie posiadanej nazwy
i siedziby oraz realizacj
zaoe polityki spoecznej
odpowiedzialnoci biznesu
wobec spoecznoci lokalnej
i regionalnej. Utrzymany
zosta rwnie negocjacyjny
tryb ksztatowania poziomu
wynagrodze na dany rok,
czy obowizujce wczeniej
w zakadach Ukad Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy
i Regulamin Zakadowego
Funduszu wiadcze Socjalnych.
W rocznic tego wydarzenia Spka zorganizowaa debat pt. Firma spoeczna w teorii i praktyce. W
dyskusji wzili udzia m.in.
przedstawiciele zaogi, reprezentanci
dziaajcych
w Grupie Azoty ZAK S.A.
zwizkw zawodowych oraz
przedstawiciele kierownictwa Spki.

Z okazji rocznicy podpisania umowy


spoecznej zorganizowano debat.
- Kapita ludzki jest motorem dziaa rozwojowych
Grupy Azoty ZAK S.A. Jako
Zarzd dbamy o to, by pracownicy Spki rozumieli
nasze wsplne cele i utosamiali si z nimi, realizujc
zadania. Dbamy te o korzystne warunki zatrudnienia i atmosfer dialogu, cenic fakt, e pracownik jest
naturalnym ambasadorem
firmy. Kierujc si t zasad, duy nacisk kadziemy
rwnie na dziaania skierowane do spoecznoci lokalnej - mwi w czasie pod-

sumowania dyskusji Adam


Leszkiewicz, prezes Grupy
Azoty ZAK S.A. - Przyjazne miejsce pracy to takie,
w ktrym prowadzony jest
konsekwentny dialog, a pracownicy maj biecy dostp
do informacji. To miejsce,
w ktrym Zaoga czuje, e
wspzarzdza firm, realizujc jej cele. W ten sposb
mona scharakteryzowa
stosunki panujce w Grupie
Azoty ZAK S.A. podkrela Pawe Polaski, Czonek
Rady Nadzorczej Spki z ramienia Zaogi.

Czyste i wypielgnowane
auto jest powodem do dumy
swojego waciciela i podwysza
komfort jazdy. Aby mie pewno, e pojazd bdzie dokadnie umyty, warto skorzysta z
oferty naszej myjni rcznej, ktra zadba o kompleksowe czyszczenie jego zewntrznej oraz
wewntrznej powierzchni.
Auto-Lux Samochodowa
Myjnia Rczna w Raciborzu
to sie profesjonalnych myjni.
Wychodzc naprzeciw Pastwa
oczekiwaniom wprowadzilimy

10 PLUSY BIZNESU

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

DLA

<< GazetaInformator.pl

racibrz inwestycje

pszw - samorzd

Budet obywatelski.
Znamy zwyciskie projekty!

Pszw kolejn gmin, ktra stawia na Rodzina 3+

Fot. UM Racibrz

Znane s ju wyniki gosowania na projekty, ktre zostan zrealizowane


w ramach pierwszej edycji budetu obywatelskiego w Raciborzu.

Fot. Jarek Kosowski

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pszowie


wprowadzono uchwa o przyjciu programu Rodzina 3+.

Wyniki budetu zaprezentowa zgromadzonym autorom wnioskw


Naczelnik Wydziau Rozwoju Rafa Jasiski, ktry wyjani procedury
obowizujce przy wyanianiu wanych projektw.
paulina krupiska

Budet obywatelski to
bardzo ciekawe narzdzie
w zarzdzaniu miastem. To
mieszkacy mog podejmowa decyzje w sprawach inwestycji. Po raz pierwszy
w historii moliwo skorzystania z budetu obywatelskiego maj rwnie
mieszkacy Raciborza. Na
projekty, ktre realizowane bd w 2016 roku miasto przeznaczyo 1,5 mln z.
Mieszkacy wykazali si du kreatywnoci. Zgoszono
44, z czego gosowaniu poddano 25 projektw. Gosowanie zakoczyo si 30 listopada. Wyniki ogoszono
7 grudnia.
Bezapelacyjnymi zwycizcami gosowania w budecie obywatelskim okazali
si straacy z OSP z projektem Centrum ratownicze
OSP. Na ich pomys zagosowao 1612 osb (gosw prawidowych oddano
1565). Na drugim miejscu
podium wrd projektw
miejskich znalaza si inicjatywa mieszkacw nazwana Promocja sportu wrd
mieszkacw Raciborza oraz
okolicznych miejscowoci z
wynikiem 494 gosw. Na
najniszym stopniu podium
uplasowa si projekt Wiea Widokowa z 416 gosami.
Na czwartym miejscu znalaz
si Bezobsugowy kompleks
R E K L A M A

wspinaczkowy nad Odr dla


dzieci i zaawansowanych
wspinaczy z wynikiem 394
wanie oddanych gosw.
Na pitym miejscu znalaz
si projekt Doskonalenie
pywania dla uczniw szk
podstawowych nr 18 i 5.
Ostatnie miejsce premiowane realizacj projektu zaja inicjatywa: Amatorski
teatr Na Zamku Piastowskim w Raciborzu, ktry
uzyska 69 wanych gosw.
Wrd projektw lokalnych
najwiksze uznanie zyskaa inicjatywa Budowa integracyjnego placu zabaw dla
dzieci w strefie Centrum,
ktra uzyskaa 537 wanych
gosw. 350 gosw zdoby
projekt Ocieplenie budynku przy ul. Makuszyskiego
1. Na Ostrogu w gosowaniu
zwyciy projekt Szlak sensoryczny - terapia, edukacja,
zabawa, ktry zdoby 362
gosy. Projekt Budowa siowni na powietrzu - Relaks
na dolnej zyska akceptacj
242 raciborzan uprawnionych do gosowania. Ponadto w gosowaniu przeszed
jeszcze projekt Ogrodzenie
otaczajce budynek z placem zabaw przy ul. Makuszyskiego 1, ktry zasuy
na uznanie 38 mieszkacw
dzielnicy Sud/Studzienna i
Cykl imprez kulturalnych w
parafii w. Jzefa, na ktry
zagosowao 10 osb z dzielnicy Ocice.

Do realizacji zostay
take skierowane projekty,
ktre nie musiay by procedowane w gosowaniu.
Byy to projekty w Brzeziu: Gramy pikami - nie
joystickami! Rozszerzenie
funkcjonalnoci boiska LKS
Brzezie, Wymiana wyposaenia kuchni w remizie
OSP Racibrz Brzezie,
Rekreacja dla zdrowia,
Muzyka czy pokolenia
- doskonalenie warsztatu
muzycznego chru Brzezie
oraz w Markowicach: Markowicki kcik rekreacyjno
dydaktyczny, Promocja aktywnego wypoczynku
i kultury japoskiej wrd
lokalnej
spoecznoci,
a take w strefie Nowe Zagrody i okolice: Siownia
pod chmurk przy Szkole Podstawowej, Doposaenie siowni pod chmurk
z wiat dostosowan do
spotka mieszkacw i w
strefie Ponia/Obora: Siownia pod chmurk przy
Zespole
Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Raciborzu. Bez gosowania realizowano take projekty
w strefie Polna/Pomnikowa/
Opawska, gdzie pojawiy si
projekty: Miniboisko z zielonym skwerem i Rozbudowa i modernizacja miejsc
parkingowych przy ul. Katowickiej. Wszystkie te projekty zostan zrealizowane
w 2016 roku.

Sesja Rady Miejskiej, w sprawie programu Rodzina 3+, odbya si 25 listopada.


Program ma na celu
wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez uatwienie dostpu do kultury, sportu i rekreacji.
Sesja Rady Miejskiej odbya si 25-go listopada, na
sali konferencyjnej siedziby Urzdu Miasta Pszowa.
Uczestnikiem obrad by m.in.
byy pose na Sejm VI i VII kadencji, mieszkaniec Pszowa Ryszard Zawadzki. W porzdku obrad dominoway sprawy
lokalne, m.in. wprowadzenie
zmian w budecie miasta na
rok 2015 oraz korekty w miejskiej, wieloletniej prognozie
finansowej. Wrd zatwierdzonych uchwa pojawia si
natomiast jedna, ktra moe
zainteresowa mieszkacw
caego powiatu. Rada Miasta
Pszw uchwalia bowiem projekt programu Rodzina 3+,
dziaajcy dotychczas w naszym regionie jedynie w Radlinie i Wodzisawiu lskim
oraz Rydutowach (od ubiegego roku).
Rodzina 3+ zakada wspieranie polityki prorodzinnej przy pomocy ulg
przyznawanych
rodzinom
z co najmniej trjk dzieci.
Rodzaje zniek i ich wysoko zale od priorytetw,
ktre zakadaj wadze gmin
otwarte na przystpienie do
programu. Jedne gminy mocniejszy akcent kad na tasze
bilety komunikacji miejskiej
dla wielodzietnych rodzin, inne wiksz uwag przywizu-

j do atwiejszego dostpu do
kultury i sztuki. Istotn rol
odgrywa rwnie umiejtno
negocjacji samorzdowcw
z firmami prywatnymi, ktre
mog sta si potencjalnym
partnerem gminy we wprowadzaniu projektu.
Burmistrz Pszowa, Katarzyna
Sawicka-Mucha,
pytana o plany, jakie wie
z projektem Rodzina 3+,
odpowiada: Program ruszy
z pocztkiem nowego roku.
Potwierdzona jest ju wsppraca z naszym lodowiskiem,
ktre zgodzio si wprowadzi
upusty za okazaniem karty
Rodzina 3+. Rozmawiamy
z pszowskim MOK-iem i go-

rzyckim orodkiem Nautica.


Chcemy da rodzinom wielodzietnym zarwno atwiejszy dostp do kultury, jak
i szeroko pojtej rekreacji.
Dla potencjalnych komercyjnych partnerw sklepw,
szk jzykowych, firm gastronomicznych przygotowalimy specjalne naklejki, ktre bd informowa
o przystpieniu do programu.
Nasz intencj jest stworzenie takich warunkw wsppracy, aby firmy mogy, poprzez udzia w programie,
reklamowa si i pozyskiwa
nowych klientw.
p

GazetaInformator.pl >>

16
grudnia
2015,
24 (201)
16 grudnia
2015,
nr 24nr
(201)

yczenia
witeczne
R E K L A M A

yczenia witeczne

Zoty rodek 11
Wiadomoci
11

12
12 yczenia
Wiadomoci
witeczne

Zoty rodek

16 grudnia
2015,
nr nr
2424(201)
16 grudnia
2015,
(201)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

reklama

poligrafia >>>

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

16
grudnia
2015,
24 (201)
16 grudnia
2015,
nr 24nr
(201)

yczenia witeczne

Zoty rodek 13
Wiadomoci
13

14 Wiadomoci

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

reklama

poligrafia >>>

Publicystyka 15
32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

16 PLUSY BIZNESU
DLA

R E K L A M A

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

wodzisaw lski ZDROWIE

10-lecie Orodka Adopcyjnego


W Wodzisawskim Centrum Kultury filia Wojewdzkiego Orodka
Adopcyjnego w Katowicach witowaa jubileusz.
katarzyna krentusz

Orodek Adopcyjny w
Wodzisawiu l. bdcy fili Wojewdzkiego Orodka
Adopcyjnego w Katowicach
ma ju 10 lat. Jubileusz witowano w Wodzisawskim
Centrum Kultury i poczono go z konferencj pt. Adopcja drog do prawdziwej
mioci. Konferencj uroczycie otworzyli Marietta
Heka zastpca dyrektora
Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej Wojewdztwa
lskiego oraz wicestarosta
Leszek Bizo, ktry podkreli, e z dziaalnoci orodka
korzystaj mieszkacy gwnie powiatu wodzisawskiego
i okolic. Dzi Orodek Adopcyjny w Wodzisawiu l. to
wyspecjalizowana instytucja
zajmujca si kompleksowo
zagadnieniem przysposobienia. To miejsce jest bardzo
potrzebne, o czym najpeniej
wiadczy liczba dzieci, ktre
dziki pracy zatrudnionych tu
fachowcw oraz bezwarunkowej mioci innych ludzi znalazy prawdziwy kochajcy
dom podkrela wicestarosta. Jubileusz to dobry czas na
wspomnienia. Histori orodR E K L A M A

ka przedstawiy pokrtce Irena Obiegy, jedna z inicjatorek


utworzenia orodka adopcyjno-opiekuczego w powiecie
wodzisawskim oraz Katarzyna Kaniepie, kierowniczka
orodka, ktra przedstawia prezentacj o dziaalnoci
orodka od czasu jego wczenia w struktury wojewdzkie.
Podczas konferencji prelekcje
wygosiy m.in. Elbieta Bo-

gacz, psycholog, neurologopeda z wieloletnim dowiadczeniem zawodowym w pracy


z dziemi, Monika Zieliska,
przewodniczca Wydziau III
Rodzinnego i Nieletnich Sdu Rejonowego w Wodzisawiu l., Bogusawa Nidecka,
pedagog specjalny, nauczyciel
Zespou Szk Specjalnych
w Pszczynie wsplnie z jedn
z mam zastpczych.

zdrowie

Z regionu 19

20 Z regionu

motoryzacja

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

NAPRAWY POWYPADKOWE

MECHANIKA POJAZDOWA

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 21

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

PSZW ROZRYWKA

Fina trasy koncertowej TABU w Pszowie


Fot. Justyna Koniszewska

Oprcz premierowych piosenek mona byo usysze stare sprawdzone hity, takie jak:
Tyle mam, Sarny, Jak dobrze ci widzie czy Nie chc umiera.
KATARZYNA KRENTUSZ

W zwizku z wydaniem nowego albumu zatytuowanego


Meteory zesp TABU wyruszy w tras koncertow. Ostatni koncert trasy Meteor Tour
2015 odby si 12 grudnia w
Pszowie. Album Meteory ukaza
si w padzierniku 2015 roku.
Jest to czwarta studyjna pyta
zespou. Jak mwi: tradycji
stao si zado. Album jest peen wycieczek po muzycznych
stylach, jednak czy je reggaeowa pulsacja. Spodziewajcie
si ogromnej dawki szczerych
emocji, ktre towarzyszy wam
bd podczas spotkania z tym
krkiem. To bdzie muzyczna podr pomidzy niebem
a ziemi. Kada z piosenek jest
osobn histori, prowadzi swoje wasne ycie, jednak razem

R E K L A M A

tworz mieszank o wsplnym


fundamencie. Jest nim sia,

moc muzycznego przesania


oraz charyzma i gorzka praw-

da o yciu przekazywana w tekstach.

22 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z
PRACA

FINANSE
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od
4,9%. Dugi okres kredytowania
nawet do 120 m-cy. Minimum
formalnoci. Szybka decyzja.Bez
ogranicze wiekowych! Ju dzi,
umw si z naszym doradc na
bezpatne sprawdzenie oferty dla
Ciebie! Tel 530 499 444.
Poyczki pozabankowe.
Nawet do 25 tys.! Dla osb ze
z histori kredytow. Rwnie
z zajciami komorniczymi! Posiadamy rwnie bogat ofert
chwilwek z moliwoci rozoenia patnoci nawet na kilka rat!
Nie wymagamy przedstawienia
dokumentw dochodowych! Tel
530 499 444.
Potrzebujesz pilnie gotwki? Dobrze trae! U nas znajdziesz
najwicej ofert pozabankowych i
bankowych. Tel. 505 403 206.

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

tel. 601 46 20 03, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

Pilnie potrzebujesz gotwki? Moesz otrzyma do 25 000 z bez


BIKu. Dla osb prywatnych oraz
prowadzcych dziaalno gospodarcz. Poyczka bez zbdnych
formalnoci, wygodny przelew na
konto. Tel. 500 198 766.

Restauracja w Raciborzu
przyjmie do pracy kelnerk
w niepenym wymiarze godzin. Wymagania: aktualna
ksieczka sanitarno-epidemiologiczna, komunikatywno. Tel. 501 290 217.

Chwilwki szybko i dyskretnie.


Minimum formalnoci,tylko trzy
podpisy, pienidze w tym samym
dniu. Zapraszamy!! Tel. 723 321
555.

Poszukuj pracownikw budowlanych w specjalnoci: tynkarz


maszynowy, murarz, ociepleniowiec. Wicej informacji pod nr telefonu 603 899 919.

KREDYT

50 tys.

rata 549 z
32 700 70 40
790 501 503
KREDYT

100 tys.

rata 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Zatrudnimy kierowc C+E w


transporcie krajowym na samochodach ciarowych typu wanna oraz w transporcie midzynarodowym na samochodach
ciarowych typu plandeka. Tel.
883 335 055.
Zatrudni mechanika do naprawy
samochodw ciarowych, Syrynia tel. 501 214 801.
Zatrudni kierowc C+E z dowiadczeniem na cignik siodowy + naczepa. Praca na miejscu.
Najlepiej emeryt z okolic or lub
Wodzisawia. Tel. 506 058 977
lub 666 705 324.
Pilnie zatrudnimy fachowca na
stanowisko montaysty aluzji, rolet, markiz i innych oson
okiennych. Wymagania: prawo
jazdy kat. B, zdolnoci manualne,
dyspozycyjno, punktualno,
sumienno. Mile widziane dowiadczenie w brany. Wicej informacji pod numerem telefonu
534 330 366.
Zatrudni certykowanego terapeut uzalenie do prowadzenia
zaj z dziemi i modzie na terenie powiatu wodzisawskiego.
Tel. 32 4555348.
Poszukujemy do pracy Hydraulika. Mile widziane: dowiadczenie, prawo jazdy, dyspozycyjno.
Praca na akord (ile zrobisz tyle zarobisz). Praca od zaraz. Tel. 785
905 050.
Przyjm do pracy na stanowisko
kasjer-sprzedawca. Tel. 506 493
533.

NIERUCHOMOCI

Zatrudnimy osob kreatywn


oraz dyspozycyjn do pracy na
stanowisku Kelner / Kelnerka /
Barman. Miejsce zatrudnienia to
aziska w gminie Godw. Proponujemy atrakcyjne warunki pracy, z moliwoci zatrudnienia
na umow o prac. Tel. 506 085
041.
Praca w rmie brukarskiej na
stanowisku brygadzista, peny
etat, wymagane dowiadczenie.
Tel 508 282 179.
Zatrudnimy kierowcw z kat. C
+ E w ruchu midzynarodowym
(Polska-Niemcy), wymagane dowiadczenie. Wyjazdy tygodniowe, weekendy w domu, podwjna obsada, nowy tabor. Tel. 32
4512510.
Zatrudni operatora dwiga samochodowego typ PPM 280
ATT POTAIN o udwigu 25
TON. Praca na terenie powiatu
wodzisawskiego, rybnickiego,
orskiego i jastrzbskiego. Tel.
501 764 734.
Zatrudni kucharza, kuchark,
pizzermana lub osob potrac
dobrze gotowa do Pizzerii Palermo w Wodzisawiu lskim..
Wymagane prawo jazdy Kat B i
umiejtno prowadzenia pojazdu. Tel. 609 663 088.

PRACA
FOTOREPORTER
Wymagania: umiejtno robienia; dobrych zdj; wasny
sprzt fotograczny; dyspozycyjno; znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

PRACA
REDAKTOR
DZIENNIKARZ
Redakcja gazety regionalnej
oraz portalu internetowego zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya na adres
biuro@raciborskiemedia.pl

MOTORYZACJA
Warsztat: naprawa ROWERW, MOTOROWERW,
WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT

LUSARSKO-MECHANICZNY

Adam Majnusz
Tel. 32 4151880
Mariaska 1, 47-400 Racibrz

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Wynajm lokal z zapleczem pooony w Wodzisawiu l. przy


ul. XXX-lecia. Bez umeblowania.
Cena 800 z + media wg zuycia.
Tel. 601 860 950.
Wynajm gara blaszany na osiedlu Piastw (Leszka). Gara w
bezpiecznej okolicy, dodatkowo

pilnowany przez psy. Cena 80


z/m-c Gara dostpny od zaraz.
Tel. 883 491 434.
Sprzedam dziak w malowniczej
czci Gogoowej ul. Soneczna
w samym centrum. Pow. 25 ar
(uzbrojona). Cena 110 tys. z. Tel.
539 727 021.

>> KUPI <<


obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.
PRODUKCJA CICHA,
BEZODPADOWA.

Tel. 602 159 024


RNE
Smaczne i wiee domowe
ciasta. Na zamwienie i kad okazj. Wdliny z tradycyjnej wdzarni, wdzone na
drzewie winiowym.
Racibrz, tel. 501 186 078
NOWO OTWARTA pracownia krawiecka przy ul. Wojska
Polskiego 11a w Racoborzu. Zaprasza na korzystanie z usug
krawieckich, szycie na miar,
przerbki, kursy kroju i szycia.
Tel. 728 969 598.

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

AZBEST
demonta, utylizacja
dofinansowanie
DEKARSTWO | KOMINY

10 lat gwarancji
Tel. 792 013 569; 509 055 051
e-mail: azo.gawlik@wp.pl

Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha


trapez, blachodachwka, obrbki
blacharskie, papa zwyka, termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa.
Tel. 664 807 199.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 23

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

WODZISAW LSKI WCK 24 STYCZNIA

R E K L A M A

WESOA WDWKA FRANZA LEHARA


NA DESKACH WCK

Wiecznie moda, tryskajca


radoci i humorem operetka
o mioci, wiernoci, zdradzie
maeskiej, o poczuciu honoru
i odpowiedzialnoci. Historia
owiana niepowtarzaln atmosfer paryskich kabaretw oraz
nieskrpowanych zabaw na sali balowej. Operetka Wesoa

wdwka w wykonaniu Opery


lskiej ju 24 stycznia o godzinie 18:00 w Wodzisawskim
Centrum Kultury. BIlety w cenie
60 z.
O czym opowiada?
Hanna Glawari, pikna
wdowa po bankierze Ponteverdy, jedyna spadkobierczyni 20
milionw dolarw przybywa do
Parya. W krlestwie Pontevedro podejrzewaj, e zamierza
wyj ponownie za m, a lub
z Francuzem mocno nadweryby kondycj nansowa jej
kraju. Jedynym wyjciem z sytuacji jest wyswatanie Hanny
z rodakiem; czym ma si zaj
sympatyczny utracjusz hrabia

Danio. Z uwagi na sum, o jak toczy si gra, Wesoa Wdwka staje si obiektem szczeglnych wzgldw ze strony wielu
panw.
"Wesoa wdwka" staa si
najwikszym sukcesem swego
gatunku w XX wieku, mimo e
nikt nie spodziewa si tego na
premierze. Impresario wiedeskiego teatru Emil Steininger,
tak dugo rozdawa darmowe
bilety /na pierwszych spektaklach sala wiecia pustkami/,
e urok operetki podbi publiczno caego miasta. Po kilku
tygodniach ludzie szturmowali kasy biletowe, a na Weso
wdwk zapanowaa moda, nie

tylko w Wiedniu, ale wkrtce na


scenach caego wiata. Jej popularno trwa po dzi dzie.
Bilety mona rezerwowa
pod nr tel. (32)455 48 55 lub
osobicie w sekretariacie WCK.
Kasa WCK czynna: poniedziaek - wtorek - czwartek - pitek
12:00 - 17:00. W rod kasa nieczynna. Weekend - na godzin
przed imprezami. Rezerwacje
biletw wane s przez okres
dwch tygodni. W wypadku
nieodebrania rezerwacja zostanie anulowana przez system.
Sprzeda biletw odbywa si w
kasie WCK oraz za porednictwem internetowej sprzeday
<biletomaniawck.pl>.

WODZISAW LSKI WCK 17 STYCZNIA

Wizytwki
Ulotki
Plakaty
Piecztki
Katalogi
Banery
reklamowe

FESTIWAL WESELNY W WCK


W niedziel 17 stycznia w
WCK w godz. 14-19 odbdzie
si II Festiwal Weselny. Wstp
wolny. lub i wesele to nie lada
wyzwanie pod ktem organizacyjnym. Wybr sukienki lubnej, bukietu, odpowiednich

dodatkw. Warto rwnie zastanowi si nad oryginalnymi


zaproszeniami dla goci weselnych oraz formie pierwszego taca, ktry czsto zmywa
sen z powiek parze modej. Na
przeciw tym potrzebom wy-

chodzi WCK wraz z Kwiaciarni Kwiaty Styl. Na II Festiwalu Weselnym zaprezentuj si


rmy z brany lubnej. Bd
to stoiska reklamowe z mod
lubn, bogat ofert gastronomiczn, zesp muzyczny, foto-

-video i inne brane przydatne


przy organizacji lubu i wesela.
Nie zabraknie rwnie niespodzianek oraz losowania nagrd.
Organizatorzy zapraszaj zainteresowane rmy do wsppracy (tel. 32 455 48 55).

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
19 GRUDNIA RCK FENIKS RYDUTOWY
RCK Feniks Zaprasza na IX witeczny Jarmark
Harcerski, ktry odbdzie si 19 grudnia w teatrze (tel.
32 45 77 006). Organizator: Hufiec ZHP Bkitne Niebo
w Rydutowach.Wstp wolny.
21 GRUDNIA MOK RADLIN
MiPBP w Radlinie zaprasza na spotkanie autorskie,
poczone z degustacj, z Remigiuszem Rczk,
autorem ksiki Rczka gotuje beztydziy
i wiynta. Jesie-zima. Spotkanie odbdzie w MOK
Radlin 21 grudnia o godzinie 17:00.

Promocja!
Do koca roku
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

Od 12 do 23 grudnia na wodzisawskim Rynku midzy innymi wdliny z Podlasia, sery koryciskie, oscypki, swojskie miody, domowe wdzonki, kiebasy, pierniki, przysmaki i stroiki witeczne...

19.12.2015 - Inscenizacja Historyczna

Od rana eksponaty z ycia mieszkacw pocztku XIX wieku


Tematyczna wystawa w Muzeum
15.00 - Inscenizacja Spalony Wodzisaw
16.00 - Miks kold - prezentacja utworw konkursowych
17.00 - Koncert Wodzisawskiej Orkiestry Rozrywkowej
18.00 - Koncert zespou EDA

20.12.2015 FESTIWAL MOCZKI


12.00-17.00 - Konkurs na najsmaczniejsz moczk
14.00 - Jaseka w wykonaniu uczniw zespou
szkolno-przedszkolnego w Poomi
Koncerty zespow: Spokobabki, Kameleon i Retro.
Koa gospody wiejskich z powiatu wodzisawskiego - prezentacja zwyczajw i tradycji boonarodzeniowych, degustacja potraw.

Patronat medialny:

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!

Racibrz centrum
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

24 Reklama

wizytwki, ulotki >>>


R E K L A M A

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

<< GazetaInformator.pl

You might also like