GALAKAN-GALAKAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA

•BLOK PERDAGANGAN •PERDAGANGAN BALAS •KEMPEN-KEMPEN KERAJAAN

BLOK PERDAGANGAN

BL OK PER DAGANG AN
 Kawasan

pertumbuhan bagi menggalakkan pembangunan, perkembangan dan integrasi dalam perdagangan, pelaburan, pelancongan, pengangkutan, komunikasi dll.  ZOPFAN (Zone of Peace, Free and Neutral)  MSC – Koridor Raya Multimedia

MULTIMEDIA SUPER CORIDOR (MSC)
 Kawasan

bertaraf dunia yang mempunyai integrasi persekitaran yang dilengkapi dengan elemen unik dan ciri-ciri yang diperlukan untuk membentuk suasana multimedia secara global.  Meliputi kawasan seluas 750 km persegi, bermula dari Pusat Bandar KL (KLCC) hinga ke KLIA.

MULTIMEDIA SUPER CORIDOR (MSC)
 Putrajaya

– merupakan pusat pentadbiran kerajaan yang berkonsepkan elektronik.  Cyberjaya – “Bandar Pintar” yang menempatkan industri multimedia, pusat penyelidikan dan pembangunan, universiti multimedia dan ibu pejabat operasi syarikat multinasional yang mengembangkan

MULTIMEDIA SUPER CORIDOR (MSC)
 Peranan

: Untuk menarik firma yang menguasai teknologi bertaraf dunia datang ke Malaysia dan membangunkan industri tempatan. Menawarkan suasana pintar dan produktif menghasilkan

MULTIMEDIA SUPER CORIDOR (MSC)
 Peranan

: Mempunyai kelebihan kompetitif dalam keupayaan multimedia yang khusus, teknologi, infrastruktur, perundangan, polisi dan sistem. Sebuah komuniti global yang

MULTIMEDIA SUPER CORIDOR (MSC)
 Peranan

: Dunia serba pintar yang dilengkapi: –Rumah pintar –Bandar pintar –Sekolah pintar –Kad pintar –Perkongsian pintar

PERDAGANGAN BALAS

PERDAGANGAN BALAS
Transaksi

perniagaan antarabangsa di mana jualan eksport ke sesebuah negara dengan syarat pengeksport akan menerima import daripada pasaran yang sama. Melibatkan perjanjian timbal balik bagi pertukaran barangan dan

PERDAGANGAN BALAS
2

sebab berlakunya perdagangan balas: – Negara tidak mempunyai tunai yang cukup atau kemudahan kredit. – Negara membangun yang ingin mewujudkan eksport pengeluaran.

PERDAGANGAN BALAS
Bentuk-Bentuk

Perdagangan Balas :

– Barter

Perdagangan bertimbal barang dan perkhidmatan antara 2 buah negara tanpa melibatkan pertukaran wang.

PERDAGANGAN BALAS
Bentuk-Bentuk

Perdagangan Balas : – Belian Bertimbal Pembeli dan penjual bersetuju untuk:
–Membeli daripada syarikat yang dinamakan pembeli. –Mengambil barang daripada pembeli pada masa hadapan (penjual menerima kredit dalam bentuk barangan).

PERDAGANGAN BALAS
Bentuk-Bentuk

Perdagangan Balas : – Perindustrian Berimbang Melibatkan perjanjian timbal balik untuk membeli bahan dan komponen daripada syarikat pembeli atau negara pembeli. Cth: Syarikat pengeluar kapal terbang bersetuju membeli enjin kapal terbang dari pembeli kapal terbang.

KEMPEN KERAJAAN

GALAKAN CUKAI
Kerajaan memberikan elaun–elaun tertentu bagi menggalakkan pelaburan dan perniagaan di peringkat antarabangsa. Cth: Elaun cukai pelaburan – insentif ini menyediakan elaun pelaburan sehingga 60% daripada perbelanjaan modal selama 5 tahun.

PENGECUALIAN CUKAI
Pelepasan cukai atau kelonggaran pembayaran cukai kepada perbelanjaan promosi dan premium insurans barangan eksport atau aspekaspek lain yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Cth: Pengecualian cukai terhadap pendapatan dari royalti.

PEMBIAYAAN EKSPORT
Kemudahan yang diberikan kepada pengeksport untuk mendapatkan dana segera bagi mengeksport produk yang dijual secara kredit. Elaun eksport diberikan ke atas nilai eksport barangan tertentu.

TARAF PERINTIS
Diberikan kepada pengeluar barangan yang boleh menambahkan nilai eksport atau mengurangkan nilai import. Mengecualikan keuntungan pengeluar daripada dikenakan cukai selama beberapa tahun.

SUBSIDI
Bantuan yang diberikan oleh kerajaan sama ada dalam bentuk bayaran langsung (geran dan pinjaman) atau langkah-langkah yang memberikan kesan yang sama seperti bayaran langsung (jaminan terhadap harga dan pasaran, kemudahan bantuan dan potongan atau pengecualian cukai).

KEMPEN BELILAH BARANGAN MALAYSIA
Merupakan kaedah yang digunakan untuk memberi keutamaan kepada pengeluar tempatan agar lebih berdaya saing dan dapat meningkatkan produktiviti dengan mengurangkan penggunaan bahan mentah yang diimport.

SKIM JAMINAN EKSPORT
Disediakan oleh Syarikat Insurans Eksport Kredit Berhad (MECIB) – usahasama kerajaan dan swasta. Skim yang menjamin pembayaran pampasan kepada pengeksport sekiranya pengimport asing tidak menjelaskan bayaran atas barangbarang import.

SEKATAN-SEKATAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA
 Cukai & Levi

 Tarif  Bukan Tarif  Kuota  Embargo

CUKAI & LEVI
Cukai – Bayaran yang dikenakan oleh

kerajaan bagi pemastautin di sesebuah negara ke atas perkara-perkara tertentu seperti yang telah diperuntukkan oleh undang-undang negara tersebut. Cth: Cukai pendapatan, cukai tanah, cukai pintu, cukai perniagaan, cukai jalan, cukai korporat, cukai pengilangan, dll.

CUKAI & LEVI
Levi – Satu bentuk cukai atau sejumlah

wang seperti cukai yang perlu dibayar kepada kerajaan atau sesebuah organisasi. Cth: Levi yang dikenakan sekiranya membawa pekerja asing ke dalam negara.

TARIF
Tarif – Cukai kerajaan yang dikenakan

terhadap barangan yang dibawa masuk ke dalam atau dihantar ke luar negara. Tarif diklasifikasikan kepada 3 kategori utama: – Tarif Eksport – Tarif Import – Tarif Transit

TARIF
Tarif Eksport – Cukai yang dikutip oleh

negara pengeksport. Tarif Import – Cukai yang dikenakan oleh negara pengimport. Tarif Transit – Cukai yang dikenakan sekiranya melalui sesebuah negara lain sebelum sampai ke destinasi dan dikutip oleh negara yang memberikan laluan.

TARIF IMPORT
Terbahagi kepada 3 jenis:
Duti ad-valorem – Dinyatakan berdasarkan harga invois. Duti spesifik / khusus – Sejumlah bayaran tetap tanpa mengambil kira invois (cth: RM1.00 bagi setiap kg). Duti kompaun – Kombinasi antara duti advalorem dan duti spesifik (cth: RM0.80 bagi setiap kg ditambah 5% duti advalorem.

TARIF
Segala bentuk tarif juga dibahagikan

kepada 2 bentuk: Tarif Hasil – Cukai yang dikenakan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan kerajaan. Tarif Perlindungan – Cukai yang dikenakan secara langsung untuk mengurangkan permintaan terhadap barangan import.

TARIF
TARIF EKSPORT TARIF IMPORT TARIF TRANSIT

DUTI AD-VALOREM

DUTI KOMPAUN

DUTI KHUSUS / SPESIFIK

BUKAN TARIF
Semua bentuk diskriminasi ke atas

import selain tarif import. Dibahagikan kepada 2 bentuk:  Bukan Tarif bentuk Kuantitatif  Bukan Tarif bentuk Bukan Kuantitatif

BUKAN TARIF
Bukan Tarif bentuk Kuantitatif –

Satu langkah yang digunakan oleh kerajaan untuk menghadkan amaun kuantiti atau jumlah barang yang boleh diimport. Cth: Kuota

KUOTA
Kuota – Merupakan amaun kuantiti

produk yang dibenarkan dibawa masuk ke dalam sesebuah negara untuk tempoh tertentu jika dilihat dari perspektif negara pengimport. Jika kuota telah dipenuhi, barang tersebut tidak dibenarkan dibawa masuk lagi. Tujuan – Untuk mengurangkan import dan melindungi industri tempatan.

KUOTA
Kuota Eksport – Merupakan had amaun

kuantiti produk yang boleh dieksport ke luar negara. Tujuan: o Memastikan pengguna tempatan mendapat bekalan yang mencukupi serta murah. o Mengelakkan kepupusan sumber bahan mentah tempatan.

KUOTA
Tujuan:

o Mengelakkan cubaan meningkatkan harga eksport produk tersebut dengan mengurangkan penawaran produk di pasaran antarabangsa.

BUKAN TARIF
Bukan Tarif bentuk Bukan

Kuantitatif – Satu bentuk diskriminasi yang digunakan untuk menghadkan amaun kuantiti produk yang diimport secara tidak langsung.

BUKAN TARIF
Bukan Tarif bentuk Bukan

Kuantitatif – Cth: Penyataan standard,Galakan pembelian barangan tempatan, Campurtangan kerajaan (Proses pentadbiran yang lambat, Kebenaran khusus, Perjanjian timbal-balik, dll.)

EMBARGO
Embargo (sekatan) – Larangan

kerajaan secara rasmi untuk mengimport atau mengeksport sesuatu barangan atau perkhidmatan dari / ke sesebuah negara. Juga dinyatakan sebagai kuota mutlak yang menghalang terus kemasukan sesuatu barangan ke dalam negara.

PIAWAIAN
Satu ukuran keseragaman (standard) yang

perlu dipatuhi sebelum membawa masuk / memasarkan sesuatu produk ke dalam sesebuah negara. Produk tempatan diberikan standard yang setaraf dengan produk luar melalui set klasifikasi, pelabelan dan ujian piawaian bagi menunjukkan bahawa produk tempatan setanding dengan produk luar.

PIAWAIAN
Piawaian dilakukan untuk menjamin

kesihatan dan keselamatan pengguna tempatan dan juga bertujuan bagi menjaga kepentingan pengeluar dan produk tempatan.

SEKIAN, TERIMA KASIH
BERTEMU LAGI NANTI DI BAB 10 : PASARAN SASAR & PEMETAKAN PASARAN (SEGMENTASI)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful