Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Noli Me Tangere Deciphered-kab031

Noli Me Tangere Deciphered-kab031

Ratings: (0)|Views: 5,358|Likes:

More info:

Published by: Daniel Mendoza-Anciano on Apr 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

 
 380
KABANATA 31ANG SERMON
Nagsimulang magsermon si Padre Damaso sa pamamagitanng madalang at marahang boses na nagpapahayag ng: ´
At ibinigay mo sa kanila ang iyong mabuting espiritu upang magturo sa kanila,at hindi mo inalis ang iyong mana sa kanilang bibig at binigyan mo sila ng tubig sa kanilang pagkauhaw 
´Mga salitang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng bibigni Esdras, aklat II, Kabanata IX, salaysay 20.µ
1
  Tuminging pahanga si Padre Sibyla sa
 predicador 
;
2
si PadreManuel Martin ay namutla at lumunok ng laway: iyon ay higitkaysa kanyang binigkas.
3
 Nahiwatigan iyon ni Padre Damaso o kaya·y sadahilang namamalat pa nga ay umubo nangmakailan at ang mga kamay ay ipinatong sa babahanng banal na pulpito.
Ang Espiritu Santo ay nasakanyang ulunan at bagong pinta pa lamang
:
maputi, malinis, at mga paa at tuka ay kulayrosas
.
4
 
MGA PALIWANAG
1 Maging sa pagpili ni Rizal sa talata ng Biblia para sa sermon ni Pray Damaso ay hindi mai-aalis ang pagiging satiriko.´At ibinigay mo sa kanila ang iyong mabuting espiritu upangmagturo sa kanila, at hindi mo inalis ang iyong mana sa kanilangbibig at binigyan mo sila ng tubig sa kanilang pagkauhawµKumakain ang mga prayle mula sa pagtuturo ng salita ng Diyos.Kaya nga lamang ay labis-labis, kaysa sa kailangan ang kanilangpagkain at napapakakaunti naman sa kabanalan na kanilang naibibigay sa mga tao.2 Bakit napatinging pahanga si Pray Sybila kay Pray Damaso?Kahit na maliit ang pagtingin ni Pray Sybila kay Pray Damaso ay hinangaan niya sa sandaling iyon, hindi dahilan sa kahusayan ngprayleng ito sa pagsesermon. HUMANGA si Pray Sybila kay Pray Damaso, dahilan sa nagamit niya ang nasabing talata ng walang kagatol-gatol o takot man lamang.3 Lumunok ng laway si Padre Martin ² sa ating makabagong kasabihanay nilunok ang
 pride 
dahilan sa
insecurity 
sa pambungad pa lamang ngsermon ay nadama na niya na higit na mahusay sa kaniya si Pray Damaso.4 Siguro ay natatawa si Rizal habang sinusulat niya ito ² ang presensiya
 
 381
´Marilag na ginoo (sa alkalde), lubhang mababait na mgapari, mga Kristiyano, mga kapatid kay Jesucristo!µHuminto nang matagal, muling inilibot ang tingin sa mganakikinig na nakamatyag at ang taimtim na pananahimik ay ikinasiya ng kanyang kalooban.Ang unang bahagi ng sermon ay dapat maging sa Kastila, atang isa ay sa wikang Tagalog: Sasalitain nila ang lahat ng wika..
5
 Matapos ang mga pagtukoy ay huminto at iniunat niya nang
majestic 
ang kanang kamay na tumuturo sa altar samantalangtinitingnan ang alkalde; pagkatapos ay dahan-dahanghumalukipkip na walang kasali-salita, ngunit nang makaraan angtigil ay kumilos, inilungay sa dakong likod ang ulo,
6
tumuro sapintong malaki, na mabilis na pinutol ang hangin ng kamao,
7
 bagay na inakala ng mga sakristan na iyon ay isang utos kaya·t
ng Espiritu Santo ay isang ispiritwal na pagsama ng diwa ng Diyos saisang mangangaral, pero ang satirikal na paglalarawan ni Rizal na angEspiritu Santo ay hindi ispiritwal kundi isang imahe lamang ² parabang pinilit na ilagay ang presensiya ng Espiritu Santo sa pulpito ngsimbahan, dahilan sa ito ay imahe lamang, sa ayaw at gusto nito ay nakalagay siya doon.
Tandaan na hindi na kailangan ng imahe, saisang pananambahan na dinadalaw at nadarama ang presensiya ngespiritu santo sa ispiritwal na pamamaraan
.5 Sa sinulat ni Girioniere na isang dating manggagamot na HukbongNabal ng Pransiya na naglingkod sa pamahalaan ng Espanya saPilipinas noong 1820-1840, ay nagsabi tungkol kay Padre MiguelFrancisco na isang kura paroko:´I can only reproach him with one thing to be regretted, which isthat he did not preach sufficiently to his flock. He gave only onesermon annually, and then his discroure was always the same,and divided into two parts; the first was in Spanish, for theedification, and the second in Tagaloc (sic) for the Indians.µ6 Sa bahaging ito ay walang ipinagamit si Rizal na anumang salita kay Padre Damso, subalit nagawa niyang bigyan ng
 projection 
angmakapangingibabaw na kapangyarihan ng prayle kaysa sa alkalde nglalawigan. Kung ayaw mong maniwala, gayahin mo ang arte ni PadreDamaso sa harapan ng gobernador ng inyong lalawigan ² tiyak nasisipain ka ng mga bantay niya.7 Simbolismo na kapag hindi sumunod sa kanila ay lalayas ang alkadesa kapangyarihan. (Alalahanin na sa Kabanata 4 ang mabuting alkaldeng lalawigan na naalis sa tungkulin noong nasa bilangguan ang ama niIbarra. Kabanata 4)
 
 382
isinara nila ang mga pintuan;
8
 
ang alperes ay naligalig at nag-alinlagan, sa kung nararapat ang umalis o maiwan
,
9
nguni·t ang
 predicador 
ay nagsisimula na sa pagsasalita na ang tinig ay malakas, buo at matunog:
10
tunay ngang ang ´amaµ ay matalinosa panggagamot.´Maliwanag at nagniningning ang altar, malapad ang pintongmalaki, ang hangin ay siyang sasakyan ng banal na salitang Diyosna lumalabas sa aking bibig, pakinggan nga ninyo sa tulong ngtainga ng kaluluwa at ng puso upang ang mga salita ng PoongDiyos ay huwag mahulog sa lupang mabato at kainin sila ng mgaibon ng impiyerno, kundi ang kayo ay tumubo at lumago, naparang isang banal na binhi sa bukirin ng ating kagalang-galangat mala-serafikong si San Francisco! Kayo, mga malalakingmakasalanan, na nakabilanggo sa mga moro ng mga kaluluwa, nakumakalat sa mga dagat ng buhay na walang katapusan atnakasakay sa malalaking sasakyan ng katawang tao at mga bisyong buhay na ito, kayong nagagapos ng mga salang kalibugan atpakiki-apid at sumusunod kayo sa mga bangka ng taga-impyernong si Satanas, pagmasdan ninyo nang magalang napagpapakumbaba ang nanunubos ng mga kaluluwa sa kamay ngdemonyo, ang mapusok na
Gideon
,
11
ang bayaning David, angmapagtagumpay na Roldan ng Sangka-kristiyanuhan, angguwardiya sibil ng langit, na matapang pa kaysa lahat ngguwardiya sibil, kahit na pagsama-samahin,µ (Ikinunot ng alperesang noo)
12
´opo, ginoong alperes, lalo pang matapang atmakapangyarihan, na walang baril kundi isang krus na kahoy, attumatalo sa walang kapagurang tulisan ng kadiliman at sa lahat
8 Kung hindi mo naiintindihan ang Talababa 6-7, para ka naringsakristan.9 Ang pailalim na kahulugan sa aktwasyon ng alperes ay kung aalis siyao maiiwan na sunod-sunuran sa simbahan.10 Mapansin na naipit na sa kalagayang panlipunan ang alkalde napuno ng pamahalaan at ang alperes na puno ng hukbong sandatahan.11 Gideon ² mandirigmang Hebreo sa Matandang Tipan na lumaban samga mananakop na Medianita. Sa pamamagitan ng kaniyang ilang mgakasamahan ay napalayas ang mga mananakop.12 Ginamit ni Pray Damaso ang pulpito upang maliitin hindi lamang angmga Pilipino, kundi maging ang mga kinatawan ng kolonyal napamahalaan. Sa pamamagitan ng mga sermon ay naipapakita ng mgaprayle sa mga Pilipino ang kanilang kapangyarihan dahilan sa maarinilang lapastanganin sa pulpito ang mga kinatawan ng kolonyal napamahalaan.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cheryl Handayan liked this
J-Joshy Zerep liked this
pyumol liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->