You are on page 1of 4

DRUGI TEST

Cije srce razvija najveci pritisak :


Simpaticki nervni sistem kod riba vrsi :
Tokom relaksacije komora :
Kad krokodil zaroni :
Kad dvodihalica dise plucima :
Na EKG-u P talas odgovara :
U normalnim fizioloskim uslovima nerva regulacija je zanemarljiva u :
Sintetise se u endotelijalnim celijama krvnih sudova i siri im dijametar :
Kod fetusa krv ide iz placente u ductus venosus i zaobilazi :
Acetilholin ostvaruje vazodilatatorno dejstvo preko :
1. preko cega kateholamini ostvaruju inotropni efekat :
2. Ca2+ u cel.sarkopl.retik. u cel.glatkih mis je vezan za:
3. Vazokonstriktor je:
4. Sekundarni glasnik BNP je:
5. Oxi krv preko ductus venosusa iz placente zaobilazi:
6. Simpaticka inervacija kod riba izaziva:
7. Kad dvodihalice disu na skrge dezoxigenisana krv prolazi kroz:

8. Kod riba mesanje krvi sprecava:


9. Kad krokodil zaroni:
10. Tokom dijastole:
11. QRS je:
12. Vene su rezervoari krvi jer:
13. Fenestrirani kapilari su u :
14. Adsorpcija preovladjuje u:

Zaokruzi tacno recenicu: Porast

temperature smanjuje rastvorljivost kiseonika u vodi.

- Koji od ovih organizama ne obavlja razmenu preko pluca:


Dlakava zaba
Dazbevnjaci
Morske zmije
Krabe
- Buko-operkularnu
Sve kosljoribe
Ajkule
Spore kosljoribe
Raze

pumpu koriste

- Stigme su zatvorene:
Prilikom polaganja jaja
Povecana aktivnost
Visoka temperature
Niska vlaznost vazduha

- Razmena gasova kod ptica se vrsi u:


U dorzo bronhijama
Para bronhijama
Ventro bronhijam

- Molekuli sufraktanta :
Smanjuju povrsinski napon tokom izdisaja

- Respiracija se povecava :
Povecanjem povrsine respiratorne membrane
- Hemeritrin je
Bodljokozaca
Mekusaca
Clankovitih crva

respiratorni pigment kod :

- Vezivanje prvog kiseonika za gvozdje u hemu


Gvozdje se pomera u ravan pirola
- Kriva disocijacije hemoglobina
Prilikom aklimatizacije
Smanjenoj sintezi DPG-a

pomerena je u levo :

- Haldane efekat je :
Otpustanje CO2 iz dezoksigenisanog hemoglobina prilikom viskoke koncentracije O2

- Funkcionalna prilagodjenost
Zadebljala aorta na islasku iz komore
Usporen metabolizam
Povisen arterijski pritisak
Metabolicka acidoza

ronioca je :

- Centar zaduzen za miran izdisaj je


Paraambigualis
Ambiguus
Retroambigualis
Parabrahialis medijalis

- Centralni hemoreceptori
Povisenu konc.CO2 u krvi
Promenu H+ likvora

su osetljivi na :

- Prilikom hipoksije dolazi


Otvaranja kanala za K
Smanjenja konc. cAMP-a
Inhibicije Na-izmenjvaca
Povecava se koncentracija GSH
- Sindrom

do :

respiratornog distresa je kod prevremeno rodjenih beba usled nedostatka surfaktanta

- Pojacanom aktivnopscu pneumotaksickog


se povecava se parcijalni pritisak O2 i pH
- U respiraciji se CO2 razmenjuje
na osnovu velikog difuzionog koeficijenta

centra