You are on page 1of 4

І00И

atWlS МАОІІІ^
Амг^-ЯвЯф

Рслакшя і Алміністрашя
"Svoboda". ЗО Montgomery Si
Налґнтайте

СВ ОБОДА SYOBODA
Jcncy City. NJ 07.402
Телсфчпи -2011 434-0237
1201) 434-0807
про з Н ю Иорку (212) 227-4125

УНСоюзу: (201) 451-2200


Україну! З Н ю Иорку (212) 227-5250
(212) 227-5251
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN О Д Н У
РІК LXXXY Ч. 234. Д Ж Е Р З І СИТІ і НЮ ИОРК. СУБОТА, 28-го ЖОВТНЯ 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY 4T1TY and NEW YORK. SATURDAY, OCTOBER 28, 1978 No. 234. VOL. LXXXV.

Округа УНС Ютики-Сиракюз ЗСА критикують Ізраїль Розпочалась пленарна конференція КИТАЙ НАДІЄТЬСЯ
відбула Організаційні Наради за рішення щодо осель ЮНЕСКО в Парижі НА ТІСНУ СПІВПРАЦЮ З ЗСА
Слмайра Гайте, Н. Й. - У своєму слові д-р Флис Вашінгтон j Єрусалим f бату урядів на проект миро- Париж. - Тут у вівто- канадця Наполсона Лєб-
Каїр. - У четвер, 26-го вого договору, — може СПРАВА ТАЙВАНУ ВИМАГАЄ РОЗВ'ЯЗКИ
Біля ЗО секретарів і конвен- поінформував про загаль- рок, 24-го жовтня, розпоча- лянка, а його найближчим
ційнн.х делегатів взяли ний с т а н У Н С о ю з у , жовтня, президент Джіммі СПРИЧИНИТИСЯ ДО ЦІЛКОВИТО-
лася пленарна конференція суперником піл час вибо- Раніше Тенг заявляв
Картер у персональній тс- го припинення цих nepero– Токіо, Японія. — Віце-
участь в організаційних на- відмічуючи його постійний Організації Об'єднаних На- рів був йорданець Абдель прем'ср Китайської Народ- японському прем'єрові Фу-
радах Окружного Комітету фінансовий ріст, збільшеи- леграмі до ізраїльського ворів. Однак, члени уряду пій в питаннях освіти, науки Салем Мажалі. куді, що Гайван можна G
прем'єра Менахема Бегіна, ЗСА вже в четвер розпочали ної Республіки Тснг Гсіао-
Відділів УНСоюзу Ютики, ня забезпечення, прихід з і культури (ЮНЕСКО), яка Вже кілька місяців перед пінг, який вже від кількох прилучити до материка
Сиракюз і околиць, які від- вкладок та інвестицій тощо, а державний секретар Caii– заходи, щоб запобігти такій триватиме до 29-го листо- початком цієї сесії ЮНЕС- мирним способом, без він-
рус Вснс у формальній заяві можливості. днів перебуває з офіційною
булися тут у неділю, 15-го не зважаючи на видатки на пада і під час якої делегати з КО розгорнулася палка ди- візитою в Японії у зв'яз- нн і ворожнечі, шляхом ПС-
жовтня, у приміщеннях МІС- Конвенцію в сумі при- скрнтикувалн повідомлен- Натомість прем'єр Бегін і 144-ох країн мають розгля- скусія відносно резолюції, реговорів між двома парт-
ня ізраїльського уряду, що міністер закордонних справ ку з обміном вже раніше
цевого Українсько-Амерн- близно 340 000 дол. і випла- нути ряд контроверсійннх щодо урядової контролі ратифікованого мирового нерамн.
канського Клюбу. Голов- ти дивіденди членам на плянує „поширити і скріпи- Моше Даян, який в четвер пропозицій, між ними резо- над засобами масової ін- Покищо до такого no;ia–
тн" ізраїльські цивільні oce– повернувся до Вашінгтону з договору заявив в середу,
ною темою нарад була осін- суму 515 000 дол. Головний люцію відносно урядової формації. СовстськийСоюз 25-го жовтня ц. p.. що ксрів- годження справи ще дауіеко
ня організаційна кампанія, предсідник виявив затурбо- лі на окупованих арабських Єрусалиму, твердять, що контролі над засобами ма- і ряд країн ..третього сві- і Тснг пропонує, щоб ЗСА
територіях на західньому поширення осель є цілком ництво Китаю надіється на
м е т о ю якої є приєднати вання спадком членства на сової інформації щодо лік- ту" підтримують цю резо- тісну співпрацю із З'сдна- зірвали дипломатичні і він-
2000 нових членів до кінця протязі останніх чотирьох березі ріки Йордан і біля легальне і що президент відації „расизму, колонія- люцію, а натомість держа- ськові зв'язки з Тайванем;
міста Гази. Венс заявив, що Картер знав про ці пляни ними Стейтами Америки і
цього року. Головним про- років, інформуючи, що Го- лізму та неоколоніялізму". ви вшьного світу против- підписання дипломатичних виреклися раніших зобо-
мовцем під час нарад був ловний Уряд, на своєму спе- рішення, ізраїльського уря- ще під час „вершинної кон- Вже в перший день кон- ляться їй, вказуючи, що в'язень відносно оборони
ду „дуже затривожило" ференцІГ в Кемп Дейвіді, зносин, але справа Тайвану
головний предсідник УН- ціяльному засіданні на ференції Совєтський Союз, вона противорічить прин- все ще стоїть на перешкоді острова, відтягнули рештки
Союзу д-р Іван Флис. початку вересня, створив уряд президента Картера, а Мерилснд Бегін, промов- ЧеХо-Словаччина. Східня ципові свободи преси.
інші речники Державного ляючи перед членами кон- розв'язки цього питання. СВОЇХ ВІЙСЬКОВИХ КОНТИҐЄН-
Наради відкрив і ними спеціяльну Реорганізаційну Німеччина і Куба вимага- Тснг, виступаючи на пре- ТІВ і спеціялістів і щойно
комісію для перевірки департаменту вказали, що сервативних ізраїльських ли, щоб делегація Чіле була У середу, 25-го жовтня,
проводив голова Окружно цей крок прем'єра Бегіна і організацій, сказав, що ізра- совій конференції заявив тоді Китай і ЗСА можуть
го Комітету Микола Пав- можливостей примінення виключена з конференції з на голову комісії, яка роз- журналістам, що Китай не говорити про встановлення
нових метод в організацін- його кабінету може значно їльтяни „мають право по- уваги на те, що, мовляв, глядатиме резолюцію що-
лів, вітаючи на вступі всіх зменшити можливості під- селюватися на будь-якій старатиметься розв'язувати дипломатичних зв'язків.
присутніх і відмічуючи, що ній структурі і праці. Ця Ко- чілінська військова хунта — до урядової контролі над справу Тайвану силою, а „Ми чекаємо на потягнсн-
місія має випрацювати ряд писання мирового дого- території Ізраїля", а Даян „це диктаторський режим". засобами масової інформа-
деякі з них прибули з таких вору між Єгиптом і Ізра- на вашінгтонському лсто- чекатиме на мирну розв'я- ня уряду ЗСА, - заявив
віддалених міст, як Снра- рекомендацій, включно зі Однак, панамський амба- ції, обрано Альберта Ва- зку „навіть тисячу років". китайський верховода, —
змінами статуту, якщо на це їлем, як рівнож перешкоди- вищі заявив, що уряд Бегіна гнера де Рейну, амбасадо-
кюзи, Амстердам, Обурн, ти самим мировим єгипет- вирішив проголосити своє садор Гораціо Бустаман- Обговорюючи справу бо від цього потягнення
Ровм, Геркімер і Литтл зайде потреба, щоб те вказав, що у понад сотні ра Перу до Франції. Bar– американської присутности залежить все інше".
усучаснити структуру і сько-ізраїльським nepero– рішення шодо осель, бо нер де Рейна покищо не
Фоллс. Звітуючи про про- ворам, які від 12-го жовтня асистент державного секрс- держав-членів ЮНЕСКО в Кореї, Тенг відмітив, що
роблену організаційну пра- методи праці УНСоюзу. До існують диктаторські режи- зайняв жадного становища Північна Корея „не зробить Як відомо, президент
часу примінення у життя проходять у Вашінгтоні. таря Гаролд Сондерс мину- відносно резолюції. Його
цю, І. Павлів ствердив, що лого тижня „безпідставно ми, які постійно порушу- жадного потягнення" в нап- Картер відклав переговори
Округа приєднала досі 65 такого пляну, секретарі та ють людські права своїх комісія почне обговорюва- рямі насильного об'єднання про нав'язання диплома-
організатори повинні мак- Зміст телеграми прези- твердив, що Ізраїль злікві- ти цю справу щойно 16-го
нових членів, а до виконан- дус свої оселі на тих зем- громадян, але вони вже дов- обох частин Кореї. Він до- тичних зносин з Пекіном аж
ня визначеної квоти слід симально посилити органі- дента Картера до прем'єра гі роки беруть участь в ді- листопада, але вже тепер
Бегіна не подано, але з лях". раджував урядові президсн- до часу поки КНР не дасть
приєднати ще 85 нових чле- заційну працю в рамках яльності ЮНЕСКО. Apry– відбуваються позакулісові та Картера відтягнути 38 запевнення, що вона ніколи
нів. Аналізуючи видатність теперішної кампанії, щоб достовірних джерел інфор- менти панамського деле- переговори між делегація-
мують, що Президент ГОС- Єгипетський уряд ПОВІ- 000 американських вояків з збройно не виступить проти
принаймні покрити втрати ґата переконали інших чле- ми на цю пленарну конфе- Південної Кореї. Тайвану. Про відтягнення
КОЖНОГО ВІДДІЛОВОГО СЄК- тро запротестував рішення домив, що президент Анвар ренцію, хоча коментатори
ретаря Округи, голова від- в членстві. щодо поширення і скріплен- ель-Садат розглядає мож- нів і чілійська делегація Дуже позитивно Тенг ви- американських вояків з Пів-
мітив успіхи І. Чопка (16 Після доповіді присутні зайняла своє місце. не передбачають жадної словився про китайсько- денної Кореї Тенг також
ня осель, бо вважає, що ті ливість відкликання єгипет- задовільної компромісової
нових членів), І. Пнндуса давали свої коментарі і оселі все одно „нелегальні", ської делегації з вашінгтон- Предсідннком цієї пле- японський мировий ДОГО- згадував декілька разів у
і Дж. Кобіто (по 12), п-і М. ставили запити, на які нарної конференції обрано розв'язки. вір, бо, згідно з думкою своїй розмові з журналіс-
а заява про їхнє поширення ськнх переговорів, але хоче
Ковалевської (7), В. Запа- в о д п о в і д а в д-р Ф л и с . напередодні відновлення спершу дати американ- китайських керівників, Ки- тами, піддержуючи тим са-
ранюка (6), М. Велича (5), Заторкнсно такі справи, як: ським чинникам змогу ста- тайська Народна Республі- мим становище комуністн-
П. Сумика (4), Ю. Гаврнш- життьове забезпечення, що
вашінпгонських перегово-
рів, — які були перервані на ратися зліквідувати цю но- Шах Ірану наказав звільнити ка потребуватиме допомо- чного уряду Кореї і прс-
кова та Й. Мартинюка (по його дають кредитівки, ву перешкоду на шляху до ги економічно й індустрі- зидента Кім Іль Сунґа.
2), і Я. Сснишина (І). Свій злука братських союзів,
кілька днів, коли обидві
делегації вернулися до своїх єгипетсько - ізраїльського 1500 політичних в'язнів яльно розвинених країн. Не відомо, чи у пов'язан-
звіт М. Павлів закінчив зак- Видавництво „Свобода", країн, щоб одержати anpo– замирення. Тегран, Іран. — Шах Іра- їх переводить іранський Відповідаючи на запи- ні з китайськими виступа-
ликом до всіх секретарів і краща співпраця поміж Від- ну Реза Паглеві наказав уряд з піддержкою Шаха. тання чи КНР підпише до- ми і широко розгорненою
делегатів посилити органі- ділами і Головною Канце- звільнити 1500 політичних Політичні спостерігачі договори із ЗСА про нав'я- ініціятивою закордонної
заційну працю в останніх лярісю, стипендії, пляни за- зання дипломатичних зно- політики Пекіну, але пре-
місяцях року, щоб осягнути безпечеиня, тощо. В диску- Розкрили комуністичну змову в'язнів у 59-ту річницю йо-
го народим, але великі полі-
твердять, що цей антиуря-
довий рух сильно викорис- син вже в 1979 році, Тенг зидент Картер відкинув у
квоту -450 ію вих членіа і- в сії взяли-участь: І. Піщвдбь.
цей спосіб причинитись до І. Пігуляк, М. Павлів, М.
' проти, президента Садата тячні демонстрації у Garu– товують різні марксистсь- заявив:, ,олнгїокою nepeui–
кодою для підписання тако-
в^второкч 24-го . жовтня,
прохання тайванського
тьох містах країни продов- кі групи і комуністи, які
загального успіху органі- Велич, Я. Сенишин, І. Чоп- жуються з повною силою. намагаються повалити мо- го договору с справа Тай- уряду про доставу додат-
заційної кампанії УНСокь ко. Цей останній запропо- Каїр. — Єгипетська газе- Селян та Організація Єги- вану. Існує дві Німеччини і кових бойових літаків Ф-5.
та „Аль-Аграм", у видан- пстської Комуністичної У місцевостях Гамадан, нархістичний устрій в Іра-
зу. нував, щоб чеки дивіденди Хорамабад, Борусд та ін- ні і встановити там респуб- два-Китаї, але ми вважаємо, керуючись засадою, що
ні з четверга, 26-го жовтня, партії.
З таким же закликом Г о л о в н абезпосередньо
Канцелярія
інформує, що поліційні чин- ших демонстрації набрали ліканський лад, а в будучо- що цю ненормальність ocy– ЗСА не можуть продавати
звернувся до присутніх Іван висилала до
ники заарештували 16-ох Між арештованими чле- таких розмірів, що війсь- му навіть народну владу. не час. навіть якщо б нам новочасної зброї державам,
Пиндус, організатор Окру- членів, бо секретарі не
одержують винагороди за членів підпільної комуніс- нами цієї комуністичної під- кові з'єднання і посилені прийшлося зачекати декіль- з якими Вашінгтон не мас
ги. Коротко звітували ще їх відділи поліції, не маючи Велика товпа населення, ка років". спільних ВІЙСЬКОВИХ ИІ-ТСЙ.
доставу особисто чи пош- тичної організації, яка пля- пільної групи є лікарі, інжс-
касир Микола Велич і по- тою. нувала силою зброї повали- нери, один адвокат і кіль- змоги розігнати демонстра- зібравшись під централь-
чесний голова Іван Пігуляк. ш и т иД-рцю Флис обіцяв nopy–
с п р а в у нати уряд президента Анва- ка жінок. Поліційні чинни- нтів при допомозі води, ною в'язницею в Теграні в
Від членства Округи д-ра чергових нарадах Головно- ра ель-Садата і встиновити ки знайшли летючки, які слізного газу і гумових
куль, мусіли вжити гостру
очікуванні на своїх рідних і
знайомих, викрикувала
Президент Португалії наіменував
І. Флиса привітала китицею го Екзекутивного Комітету. в Єгипті комуністичний рс- таврують переговори уряду
рож 8-річна Павліна Гуцул.
Приймаючи квіти, д-р Флис Розмови на союзові теми жим. президента Садата з 1зра-
їлем, називаючи Садата
зброю, якою було вбито
декілька осіб і кількадесять
протиурядові гасла і дома-
галася від уряду звільнен-
нового прем'єра
подякував також за запро- продовжувалися під час Газети зазначила, що „зрадником інтересів араб- були пораненими. Загально ня усіх політичних в'язнів.
Лісбона, Португалія. - Соареса і партія Демокра-
шення взяти участь у перекуски, що її приготови- „Організація Єгипетської ського світу". припускають, що у в'язни- Пресові агентства інфор-
Президент Португалії Ан- тичного центру - не зумі-
нарадах Округи. :Л,-ЧЧІ' ли членкині Округи. Комуністичної партії — 8- Газета „Аль-Аграм" від- цях Ірану перебуває кілька мують на підставі ірансь-
тоніо Ромальго Іанес наі- ли договоритись на протязі
го січня" розпочала свою мітила, що досі пощастило тисяч політичних в'язнів^ ких джерел, що у в'язни- тримісячної урядової кри-
серед них багато студентів і цях знаходиться понад 3000 менував 42-річного профе-
Відбудуться вибори діяльність в 1975-му році, зіндсфікувати'42 члени зга-
коли саме 8-го січня об'єд- даної комуністичної групи, середньошкільників, які студентів і це ще більше сора права Карльоса Мота зи в часі якої діяв тимча-
совий уряд.
становлять головну силу загострус відносини між Пінта, незалежного полі-
в Пластовій Станиці в Нюарку налися дві комуністичні під- але не зазначила, чи всі
находяться під арештом, чи спротиву проти реформ, що опозицією і Шахом. тичного діяча, колишньо- Речники політичних пар-
Нюарк, Н.Дж, - У п'ят- Зборах візьме участь якнай- пільні організації, а саме тільки згаданих 16 осіб. го міністра торгівлі і ту- тій запевняють, що новона-
ницю,З-го листопада,в год. більша кількість сеніорів і Організація Робітників і ризму в уряді Маріо Coape– іменований прем'єр Пінто
7:30 увечері,тут відбудуться старшого пластунства, бо Кардинал Війо тимчасово са. на становище шостого
прем'єра Португалії від ча-
одержить піддержку в пар-
ляменті, якщо візьме під
надзвичайні Загальні збори масова участь не тільки
Пластової Станиці в Нюар- запевнить успіх тих Зборів, Вісті ФКУ залишається на пості су революції в 1974 році. увагу бажання великих по-
літичних партій, які дома-
ку, метою яких є вибрати але буде запорукою плідної секретаря стану Президент Іанес рішився гаються сільськогосподар-
нову Станичну Старшину,
що не пощастило зробити в
діяльностн Станиці на май-
бутнє. ^,Ііііі,тшштттш,і
Д-р 3. Когут доповідав на номінацію після того, ської реформи в Портута-
Ватикан. - У середу, 25- лі, теперішній архиспископ коли обидві великі ПОЛІТИЧ- лії і поширеного здоровсль-
червні цього року.
Як інформує Крайова ГОЛОВА КПС АНДРІЙ
в Єйлському університеті го жовтня. Папа Іван Павло Фльоренції, або кардинал ні партії, які контролюють ного забезпечення, яке обі-
МИЦЬО ПЕРЕБУВАЄ 11, донедавна кардинал Ка- Йоганнес Віллебрандс, при- більшістю голосів в парля- цяли португальцям none–
Пластова Старшина, нова Ню Гейвен, Конн. — Д-р мас Голляндії. редні уряди.
Номінаційна комісія, що її В ЛІКАРНІ роль Войтила, архиспископ менті — Соціялістична М.
Зенон Когут, історик, СПІВ- Кракова, поновно призна-
обрано 28-го вересня ц.р. на Нюарк, Н. Дж. - Як по- працівннк Українського
нараді сеніорів і старшого відомляє Крайова Пласто- чив на пост ватикансько-
Наукового Інституту Гар- го секретаря стану фран-
пластунства, зуміла виго- ва Старшина в ЗСА, м голо- вардського університету, Встановлення єпархії св. Покрови в Буенос Айресі
товити листу кандидатів на ва пл. сен. "Андрій Мицьо цузького кардинала Жана
виступив в понеділок, 23-го Війо, зазначуючи однак, що
пости в Станичній Старши- несподівано захворів і те- жовтня ц. p., на запрошен- Буснос Айрес (М.Шафо-
ні і тому вже на п'ятни- пер перебуває в лікарні призначення є на „початко-
ня факультетської ради вий період нашого понти- вал). - В неділю, 1-го жов-
цю скликано Загальні збо- Сейнт Барнабас Мсдікал східньоевропейських сту- тня ц. p., з нагоди храмово-
Сентер у Лівінґстоні, Н. фікату". З ватиканських
Ри- . дій в Єйлському універси- джерел інформують, що ця го свята собору Покрови
Діяльність нюаркської Дж., в кімнаті ч. 2324. Ним теті із доповіддю на тему заява означає, що Війо слу- Пресвятої Богородиці від-
Станиці припинено 25-го опікуються спеціялісти д-р української еліти ХУШ сто- житиме на цьому пості тіль- бувся офіційний акт вста-
червня з уваги на неспро- Любомир Кузьмак і пл. сен. річчя та її інтеграцію в сис- ки два-три місяці, а відтак новлення єпархії св. Покро-
можність заповнити ряд д-р Любомир Явний. тему російської імперії. зрезигнус. ви для вірних ПУ КЦеркви в
постів в станичному прово- Члени Крайової Пласто- Аргентині.
Це не перший виступ ТО-
ді і всі аґенди тоді передано йої Старшини відвідали го молодого українського Те, що Папа Іван Павло Перші українські noce–
Крайовій Пластовій Стар- хворого голову К П С та науковця на форумах nepc– недвозначно натякнув, що ленці прибули до Аргенти-
шині. склали йому від імені плас- призначення 73-річного кар ни в серпні 1897 року. До
5 дових університетів. Д-р
КПС і Номінаційна комі- тунів цілої країни побажай Когут, автор семи наукових динала Війо с тільки тимча- 1961 року, коли Папа Іван
сія висловили сподівання, ня скорого видужання і по- совим, викликало спекуля- ХХІІ1 призначив Апостоль-
публікацій, деякий час ре- Д-р Зенон Когут ,
що в п'ятницевих Загальних вороту до пластової праці. дактор „Рецензії" та „Про- ції коментаторів, що Bce– ського Візитатогіа в особі
токолів Семінара Україно- України під час літньої ленський Архиєрей плянує Владики Кир Андрія Cane–
знавства" в Гарвардському школи в Гарварді, лекто- незабаром перевести зміни ляка, українські свяще-
Нюйоркські бандуристи університеті, брав участь, ром історії в Пеннсильве- майже на всіх відповідаль- ники і вірні підлягали ла-
виголошуючи наукові до- нійському університеті, як них постах адміністрації тинській ієрархії. Папський Нунцій в українських ризах вручає жезл новому
виступлять в катедрі св. Патріка повіді, в п'яти конферен- також в тому університеті Католицької Церкви. Буллею „Украінорум фі- Епархові
У був координатором спеці-
Ню Йорк, Н. Й. - Ню- ним етнічним ансамблем в ціях. деліюм". Папа Павло УІ
Він студіював історію в яльної програми совстозна- Щодо можливого наслід- створив 9-го лютого 1968 Сапсляка, священиків, мо- тьох єпископів яатинсько-
йоркську Школу Бандурнс- ОКОЛИЦІ Н ю Й о р к у ', ВОДНО-
вства.
тів, керівником якої є о. час запрошуючи цей ан- Ля Салль коледжі, в Пен- ника кардинала Війо на пос- року Апостольський Екзар- нахинь та вірних дала свій го обряду.
ергій Кіндзерявий-Пасту- самбль виступити в першій нсильвенійському універ- Як аспірант здобув де- ті секретаря стану, то вже хат для українців з осід- вислід. 24-го квітня ц. р. Від аргентинського уря-
ів, запрошено на середу, 1- точці цього концерту, що ситеті, проводив наукові в'ять нагород та кілька сти- поширюються поголоски, ком в Буенос Айресі, під- Папа Павло УІ створив ду був представник мініс-
го листопада ц. p., виступи- зачнеться о год. 1-ій по досліди в Гарвардському пендій, включно з науксн що ним може бути архис- нісши до гідностн Екзар- буллею ,,Кум претеріто" тра закордонних справ та
ти під час відзначувань сто- полудні. У 20-хвнлинній університеті. Ступінь док- вою поїздкою до Европи. пископ Агостіно Kacapo– ха тодішнього Апостоль- Епархію св. Покрови, номі- віросповілань, полк Хосе
тора здобув в 1975 році, лі, неофіційний міністер ського Візитатора. нуючи дотеперішнього Апо Люїс Піччуольо.
річчя катедри св. Патріка в
Ню Йорку. Церемоніяли точці свого виступу бан- захищаючи дисертацію на закордонних справ Вати- В 1968 році відвідав Ар- стольського Екзарха пер- Побіч численних пред-
святкувань, на які прибу- дуристи гратимуть: „Бог тему повалення автономії ЗМІНА ЧАСУ кану і головний автор вати- гентину Блаженнішнй Пср- шим Епархом української ставників українських га
дуть численні високі уря- Предвічний'', „Джой ту ди України (1763-1786). Це сту- канської політики встанов- воієрарх ПУКЦ Кардинал Бонарійськоі Епархії. аргентинських і ромадсь-
ворлд" та популярні укра- дія про включення неросіЙ- Пригадуємо, шо в год. лення діялогу з комуністич- Йосиф Сліпий, що звернув- Акт встановлення єпархії ких і церковних організа-
довці та церковні достой- їнські народні пісні. З ан- ним бльоком, включно із
ники, пічнеться в полуднє ської землі в російську ІМ- 2-ій вночі зі суботи, 28-го ся до Святішого Отця з довершив Апостольський цій, взяли численну op;.l–
самблем виступатиме, як перію. жовтня, на неділю, 29-го Совстським Союзом. Од- проханням про закріплення Нунцій Архиспископ Піо нізовану участь s npanopa–
на сходах цієї катедри. ' нак, також поширюються
Дік Кассіді, координатор солістка, сопрано Ляриса Тепер д-р Когут Є ГОС- жовтня, слід пересунути церковної організації чис- Лягі при співучасті брази- ми СУМ і Пласт. Були
тем професором В МІЧІ- вказівки годинника на одну поголоски, що наступним ленних українських вірних "лійського Епарха. Прсосвя- представники майже всіх
цих святкувань, висловився Магун-Гурин. Програму секретарем стану буде або щснного Владики Єфрема
про ансамбль бандуристів, передаватимуть усі телеві- ґенському^иверситеті, був годину взад, повертаючися в Аргентині Епархією.
викладачем курсу історії до „стандартного часу". кардинал Джіованні Бенел- Місійна праця Владики Кривого. ЧСВВ, та бага- (Зйкінгення на crop, k)
що він є „найбільш вндат- зійні сітки.
СВОБОДА, СУБОТА, 28-го ЖОВТНЯ 1978 Ч. 234.

Орест Пнтляр Л. Рихтицькнй ? НАШИХ БУДНІВ


ЛТ^ГіГУІЇ^-ґ^ґ^Уг^Гі -І-^^^^^^^І

С В О Б О Д А ^ SvOBODA
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДІННИК ^ Н ж ^ UКЯАІ Н і І S ОДІП
ПРАВДА ПРО ГОЛОД „ОБ'ЄКТИВНІСТЬ ПРЕСИ
,, Степовий
Генерал-майора Петра погромів турками чи жидів-
F O U N D E D 1893 Свого часу, в Парижі, в комусь сказати. Що від того Ню Иорку його дружину і
Ukrainian newspaper published daily except Mondays i i d hoi:
Григоренка вітають усі ук-
раїнці, де б він не поїхав, із
ських - Чорною Сотнею).
При всім довірі до влас- ході засідань Мирової Кон- часу Україна стала кипіти дочку, при чому коротко Гість"
daye by the U k r a i n i a n National AAbOciation. toe.. U великою радістю. І він на них спостережень ген. Гри- ференції — зараз же після опором і що навіть цей са- опісля Його дружина покін-
30 Montgomery Stneet. J e r s e y City. N.J.Mr -0. те. без усякого сумніву, за- горенка. ми не можемо за- наших Визвольних Змагань мий „Тайм" мусів звітувати чила самовбивством в Moc– Честь і слава талано-
слуговус. Вже сама поява бувати одного: в совєтських і після Першої світової вій- про наших борців вже без кві при допомозі великої .витим студентам Студії
Р Е Д А Г У Є К О Л Е Г І Я У С К Л А Д І (поазбучно) цього старого вояка, із умовах, при відсутності ни - траплялися з україн- додатку „пропаща справа", дози якогось медикаменту Мистецького Слова Лідії
Л ю б о в Колснська. Вололимир Лсвснець. Зснон Снилих і тепер ви стрункою поставою. чес- публічної інформації, не- ською проблемою випадки, але це цілком не перешкод — у „Тайм”-і не сказано, що Крушельницької за те, що
конуючий обов'язки голови Колегії). Василь Тсршаковсиь і Свгсь ним, одвертим слов'ян- можливо докладно уявити що самі по собі становлять дило цьому журналові про- він українець. Весь час він взялися за постанову icmo–
В Фслорснко. ським обличчям і слідами речі, які діються далеко від окремий розділ у нашій довжувати свою „велику був совєтським „дефекто- рично-побутової п'єси з
воєнних поранень на виду, власного місця перебуван- бурхливій історії. політику" дальше. ром", або ще частіше - доби Хмельниччини „Cme–
itoconil Claas P o s t a g e pa-.d ai the Post Office uf J. r–. . ' : y . N . J
^cc;epted for mailing a t special r a t e of postage provided foi -n викликає подив у глядачів. ня, а ген. Григоренко, ма- Колись Анна Ярославна Якихсь десять років тому російським. повий Псть"Бориса Грін-
Section 1130 of Act of October 3. 1917 authorized JuU 31. 1913 А до того ж ми всі знаємо: буть, перебував тоді не в вийшла заміж за французь- назад, в одному числі цього ченка І Принаймні не бу-
ген. Григоренко - людина голодному українському кого короля, але „старий почитного журналу були Але ось, наш земляк, за- дуть тепер деякі критич-
П е р е д п л а т а : на рік — 530 00. на пів року - S16.00. на.; міся- хоробра, відвагу він виявив тигр" Клемансо не мав по- дві інформації. Одна відно- коштувавши західніх ,,CBO– но наставлені патріоти
Ш — 59.00. Д л я членів У Н С о ю з у 6 5 Є ніс. З а кожну зміну а д - селі, а на старшинському
рвеж — 25 f. Ч е к и і " m o n e y o r d e r s " в и с т а в л я т и на "Svoboda '
не лиш на воєнних фронтах, пості, здалеку від України. няття, що таке і де лежить силась до знищення свято- бід" і забезпечений непога- цвірінькати пані Крушель-
а й у цивільному житті - Тож послухаймо не його, Україна. Державний секре- татцями декількох могил ними грішми як за свою ницькій до очей, що вона не
Є.О З о х 346 Jersey City, N J. 073D3 що в Совєтському Союзі а інших свідків тієї нелюд- тар ЗСА Ленсінг не мав на жидівському цвинтарі в співпрацю із Сі-Ай-Ей, так і знаходить нічого кращого
важче. - безстрашно обо- ської трагедії, свідків, яких поняття, що такс Галичина і Києві. Звіт приніс цю інфор- за свою запляновану кннж- до роботи, як показувати
роняючи людські права, ніяк не можна підозрівати в після виводу української мацію точно ,,ін Кієв, Юк- ку, дозволив собі на деякі на сцені різні заграничні
зокрема покривджених, су- українському націоналізмі, делегації преспокійно запи- рейн". В іншій секції, а саме вибрики, що не мають нічо- витребеньки в - роді
цільно переселених україн- чи навіть у симпатіях до тав: а що ви, панове, власне науковій, була інформація го спільного ні з мораллю, „Склянка Води" Скріба
Невідрадні перспективи ських сусідів — кримських України. хочете від цієї еспанської про українського вченого, ні з добрим смаком, ні з та іншого „Дійства про
татар, страждаючи в тюсь У „Споминах Хрущова" провінції Ґаліції? З того що винайшов щось на полі етикою світового диплома- Людину". А може cma–
мах і психлікарнях. („Khrushchev Remembers", часу в українській політич- біології, і цс було теж в та. Вийшло на яв, що ,.nan– неться навпаки: може те-
У; кінці минулого тижня державний секретар Сайрус 1970) на 73 сторінці читаємо ній думці створилось по- Києві. Але інформація зву- на" Джюді Шавез, 22 роки, пер заатакують її критики
Венс у Москві знову переговорював із совстськнми ЛІДЄ- 1 тепер, на недобро в іль- під датою 1932 року: Роз- няття про брак відповідної чала так: „совєт саснтіст ін перебула з ним в розкошах з-під іншого веселого обо-
рами виносно нового договору щодо обмеження стратегі ній еміграції. Петро Гри- неслнея поголоски що ГО- інформації про Україну у Кієв, Рашшя". На лист аи- пару тижнів в різних вака- рога, волаючи: „Досить
чної атомової зброї (САЛТ ІІ),стараючись зліквідувати горенко говорить відважно, світі і з того власне часу ми тора до редакції „Тайм”-у з ційних ресортах і що „пан вже маємо побуту й naht–
розбіжності між становищами ЗСА та СовстськогоСоюзу не раз не числячись із по- лод вибух в Україні... Нам
витратили море сил та енер- проханням про вияснення, Шевченко платив їй 5000 ріотики, давайте щось мо-
і запевнити якнайшвидше виготовлення, а відтак і чуттямн й переконаннями казали, що люди вмирають
гії. щоб цьому якось зара- чи Київ лежить в Україні чи долярів місячно та обдару- дерне!" Бо світ, мовляв, є
підписання цього договору. Проте, як передбачували слухачів його — інших ук- із голоду ... Це було НЄЙМО-
дити. в Росії, очевидно, не надій- вавїїдорогоцінними дарун- модерний, — як співав ко-
коментатори, переговори у Москві не увінчались успіхом. раїнських емігрантів. У вірне..." І далі Хрущов пи-
ше, як перший секретар Ки- І, очевидно, у нас є успіхи. шла жадна відповідь. Тиж- камн. Скандал, як то ка-
бо-обидві сторони навіть відмовилися вживати слово вільному суспільстві він ївського Облкому Демчен- Сьогодні широкі світові невик „Лайф" оправдався жуть, на всю губу. І зразу лись у „Веселому Львові"
„прогрес", а обмежилися до втертої фрази, т о ,.neperoBo– мас, звичайно, для цього ко розказував Мікоянові маси знають про Україну, роки тому назад стверджен- „Тайм" відкрив, що Шсв- Юрій Лаврівський, — нехай
ри -були корисні та конструктивні". Отже виглядає, шо право, а в нас також право є про поїзд, переповнений про її боротьбу і її пробле- ням, що це „такий звичай в ченко - українець! І поін- йому там чхнеться на здо-
треба буде додаткових зустрічей і нарад делегацій ЗСА і - із ним не погоджуватися. трупами голодуючих, що ми. Сьогодні й СВІТОВІ ПОЛІ- Америці, щоб все, що дієть- формував своїх читачів про ров'я!
СССР. заки пощастить виготовити остаточну версію Недавно ми слухали його тики прекрасно зоріснтова- ся на просторі СССР нази- це аж у двох місцях в одній
нового договору щодо обмеження стратегічної атомової на жалобній маніфестації в приїхав до Києва з Полта-
ні у справах України, але — вати Росія, російський". статті і вже немає там слова Згадка про Львів, — хоч
зброї. 45-ліття голоду в Україні. І ви. І як Демченко просив
час не такий, щоб ці великі Втеча ляйтенанта Віденка про російського. ЧИ СОВЄТ- і не був він тоді дуже
мова ген. Григоренка була в повідомити
на. бо самий
про це ... Сталі-
він не мав дипломати наражували се- із найновішим літаком до ського дефектора!! („Тайм", веселий, — пригадала ав-
різкому контрасті до того, відваги приступити бе існуючими фактами, а Японії перейшла всією сві- від 23-го жовтня ц. р.) торові цих рядків, що він
Самозрозуміло, що ціле населення ЗСА. як теж і всі що ми досі чули й знаємо татора в Кремлі. до дик- одним з таких фактів є існу- товою пресою у такому ви- І скаже хтось, що світова мав щасливу нагоду бачи-
миролюбні держави світу бажають, щоб переговори щодо про голод і в контрасті до
СА”ЛТ 11 остаточно таки увінчались успіхом. Безперервне Отже, завважте, Хрущов вання не тільки російської ді, що це втік совєтський преса про нас не знає? Чікаг- ти востаннє „Степового
чудової доповіді-спомину пише про голод в Україні, совєтської імперії у Східній або російський ляйтенант. ська газета „Сан Тайме" Гостя" у тому ж таки
збільшування нуклеарних арсеналів Америки та Совєтсь- живого свідка голоду, ред. не
кого Союзу, тих світових надпотут, може довести до в „чорноземних облас- Европі, але й сильної та Ані згадки, що він укра- помістила раз новинку про Львові, чи не в 1942-му
В. Біляєва. тях Росії", хоч ті області впливової російської і вже їнець. процес і засуд нгшого бор- році, в постанові корифея
атомової війни, що мало б катастрофічний наслідок дія Коротко кажучи, ген. були йому ближчі до MOCK–
цілого людства. Крім цієї загрози, таки перегони в не дуже совєтської льожі на Але вже своєрідного ця Мороза так, що україн- нашого театру, Йосипа
Григоренко говорив, що ви й до його рідної Калінов- Заході. Звідтіля йдуть фаль- вершка журналістичної пер- ський суд в російському Гірняка, який у цьому році
озброєнні с фактичною витратою великих сум грошей, які голод 1931-32-33 років не ки. Правда, він ще згадує
можна було б краще використати для поліпшення умов шнві інформації про Укра- фідности можна дочитати- місті Києві засудив совєт- пробився з дружиною,
був. власне, тільки голодом про репресії в той сам час на їну і там кормляться ч:іс- ся у зв'язку із втечею Арка- ського дисидента! Хай Бог Олімпією Добровольсь-
життя населення обох країн. в Україні. Він був — над Кубані, де „цілі козацькі ленні кореспонденти І ЗВІТО- дія Шевченка, одного із со- простить звітодавцям, бо кою, з Черкас до Львова.
думку генерала — ще гір- станиці були виселені на- давці, що пишучи Про поне- встських „асів" в Об'една- ми можемо ТІЛЬКИ ПОСМІЯ- Ставши режисером Львів-
Однак, перспективи на те, чи пощастить підписати шим у деяких інших части- сильно в Сибір", але ж ми
дійсно ефективний договір щодо обмеження стратегічної волені народи. стримують- них Націях у Ню Йорку. ТИСЯ. ського Драматичного Те-
нах СССР - на Підкавказ- знаємо, що й Кубань — ся найчастіше на східніх І таких прикладів є бага- ашру, Йосип Йосипович
атомової зброї, досить сумнівні, коли взяти до уваги зі. на Приамурі. в чорно- українська земля, заселена ЯКІ НЄ б у л и б ТОДІ ДОВЖЄЛЄЗ-
історію Совстського Союзу та теперішню політику і кордонах Польщі та Руму- ні звіти у зв'язку з його то. Так виглядає „об'єктив- вибрав собі в „Степовому
земннх областях корінної нащадками запорожців. нії. на" інформація про Україну Гостеві" малу, епізодичну
діяльність Кремлю. Від самого початку іонування СССР Росії. І неправда, мовляв. втечею, тим більше, що
аж по сьогодні, економіка цієї комуно-московської імперії що голод був національним Мабуть у 1932 році я ба- Ну і є, очевидно, світова КҐБ негайно перевезло йо- не тільки у світовій пресі, рольку Мусія, слуги com–
--це воєнна економіка, спрямована на підготову до війни і злочином Москви. ГСНОЦИ- ЧИВ у Ж е н е в і 6ІЛО-МОСКОВ- преса. Як ця преса пише і го сина із Швайцарії до але й у світовій науці і в ника Золотницького, але ж
тотально підпорядкована марксистсько-ленінській ідеоло- дом на тілі українського ську виставку про „Голод у звітує, варто часом відзна- Москви, як теж забрало з енциклопедіях. На жаль. яке мале чудо, який яс-
гіь, як теж історичному російському імперіялізмові. спіль- народу. Ні, це був голод Росії" („La Famine en Rus– чити. Не буду вичисляти кравий, неповторний об-
ною метою яких є світова гегемонія. Ще в кінці 1940-их довершений комуністами sie") зорганізовану царе- маленьких непорозумінь і раз створив наш мистець
років не тільки західні економісти, але навіть економісти з на селянах, без національ- славнимн емігрантами під може й дійсних нестач в З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ сцени з цієї ролі!
комуністичних країн, вказували на факт, шо в Совєтсь- ного спрямування. патронатом княжни Вєри точній інформації, але по-
кому Союзі військова ділянка мас першенство перед усіми Романової. І там на мапі дам кілька фактів, які го-
іншими. Оскар Лянге, відомий економіст-ком^ніст і
Крім цього, ген. Грнго- були позначені червоними
ренко сказав, що нам треба плямами райони голоду ft. ворять самі за себе. „Чому Івась не читає?' Бо треба вам знати, -
тодішній член уряду Польщі, тоді одверто заявив, що В 19S9 році, після BOHB– пригадав собі Йосип Йоси-
шукати спільної дороги з покривали вони всю Укра- Із приємністю я прочитав ратури, до рідної культури, пович, — що роля Мусія є
починаючи з 1920-их років, совстське економічне пля- російськими демократами, іну. та ще й Кубань. Коли ства провідника ОУНрСте-
вання „не служило цілям створення гармонійної соціяліс- бо без них. мовляв, ми заги- присутній українець завва- пана Бандери в Мюнхені, написану тепло і зі зрозу- до України. Діти вироста- взагалі першою в моїй те-
тичної економічної системи, а служило і служить ПОЛІТИЧ- немо. американський журнал мінням справи редакційну ють у країні, яка для них атральній кар'єрі... Bnep–
ним і мілітарним цілям, задля яких пожертвувано всіми жив упорядникам, що це ж
Відносно цього остан- території України, а не Ро- „Тайм", чи не найповажні- статтейку про 25-річчя ,.Be– уже не є чужиною. Вони ше я заграв її, будучи учнем
іншими аспектами економічного плямування". Сам нього пункту - тактики сії. вони відповіли йому шнн тижневик в Америці, селки" в англомовнім тиж- просякають духом тутеш- 4-ої кляси гімназії, на сцені
диктатор Сталін у промові, яку виголосив 9-го лютого антисовєтського змагання, звичайним: „Нє всьо лі рав- звітуючи коротко про ЦЮ невику.Було б добре,якшо б нього життя — практичнос- аматорського театру в
1946-го року одверто заявив, що головною мстою разом із імперіяльним на- ноТ" Але для нас це не було українську трагедію, дозво- подібна стаття появилася, ти, матеріялізму, вигоди рідному містечку, Cmpy–
поспішної індустріялізації Совстського Союзу було родом. чи без нього - тут ..все одно", бо не вони, а ми лив собі ,.авторитетно" як давніше при таких на. и- тоді, коли вірність україн- сові. Порохом Струсова
якнайшвидше скріпити воєнний потенціял СССР. можна ген. Григоренкові втратили сім мільйонів лю- ствердити, що „український дах бувало, і в „Свободі". ству вимагає ідеалізму, сан- був тоді о. канонік Це-
мати власні погляди, хоч дей. одну п'яту частину націоналістичний лідер Сте Це добра пропаганда rpo– тименту. А це не така легка гельський, який, щоправда,
Ситуація виглядає так само і сьогодні. Виробництво вони інакші від наших. Бо всього українського люду. пан Баядера був борцем за мадської справи і рівночас- справа. Частина молоді, не долюблював мого cmu–
пропащу справу" (лост коз). но союзових видань. яка вже тут виросла, має лю читання „Апостола" в
військового устаткування, зокрема різних родів страте- нам таки пригадується по-
гічної зброї, має першенство над виробництвом продуктів дібнісінька тактика україн- У 1934 році я слухав до- Ця заввага не була доказом, У мене зродилась ще од- вже своїх дітей, і в неї є церкві, але після закінчен-
широкого вжитку і тому мілітарний сектор совстської ських революціонерів 60 і повіді колишнього фран- що відповідний редактор на думка після прочитання труднощі з вихованням їх в ня п 'єси прийшов особисто
економіки може похвалитися значними успіхами, а більше років тому. ..Разом цузького амбасадора в „Тайм”-у не знав нічого про в „Свободі" нотатки про українськім дусі. Під впли- за сцену і, тицьнувши на
цивільний сектор тієї економіки опинився далеко позаду із великою російською де- Москві. Він. хоч прикра- Україну і її боротьбу. Нав- вечір у ЛМКлюбі, присвя- вами такого оточення, що мене пальцем, сказав з на-
країн Заходу і постійно виявляє недомагання. Продовж мократієюГ (чи соціяліз- шуючнftпримеяшуючи (то- паки. вія був дуже добре чений постійно актуальній своїми могутніми хвилями лежною увагою:
цілого періоду існування політики ..детанту" Москва мом). „Насамперед стане - гА був час совєтсько-фран- поінформований — у відпо- проблемі „Чому Івась не заливає навіть ,,добрий
продовжувала розбудовувати свою військову силу з тією мо деспотичний царський цузького наближення). го- відному джерелі. Бо й цей читає". Ми почули голоси, дім" і „добру школу", укра- А тото-во добре
самою, а може навіть більшою наполегливістю і швидкіс- режим - а там побачимоГ ворив про голод в Україні, а самий „Тайм" не раз ствср- що за ,,нечитальництво" їнська молодь тяготіє до грає!
загальної моди — „повної
тю, як це робила за часів „холодної війни". Значить, І знаємо, шо вийшло з то- не в Росії. джує. що не було більше несуть вину лише автори,
кремлівські лідери, постійно говорячи про потребу дішнього стильного фронту Ну. але нагадаймо інших пропащої справи протягом видавці, ілюстратори, бать- особистої свободи", безкон- Хотілося б побажати
„міжнародної розрядки", використовували і використо- Але стосовно історичної свідків — живих і близьких. тисячоліть, як проблема ки (дім) і вчителі (школа). трольности, браку патріо- Мусієві із Студії Мистець-
вують політику „детанту" для скріплення своєї військової події - голод - тут хіба не бо ж вони самі пережили відновлення жидівської дер- До слушних стверджень тизму, „самостійности" та кого Слова Лідії Крушель-
сирій і для поширення своїх впливів на всі обшири світу. можна заперечувати оче- голод і знали більше й зга- жави, і що самеїїпостання є обох прелегентів я додав би подібних „вольностей", при ницької та всім виконав-
видних фактів. Голод був - дували страшніше, ніж со- найкращим доказом icro– ще інші причини, „Чому чому часто нехтує теж мо- цям п'єси, щоб те саме ми
Отже, тяжко припускати, щоб Совєтський Союз, який і був він голодом в У країні встський вельможа в Moc– ричних процесів, несених саме Івась не читає". Диску- вою батьків чи предків. Мо- могли сказати і про них,
протягом цілої своєї історії головну увагу звертав на - першим організованим гві (тоді — Хрущов), росхй- рішеними на все народами. сія частинно виявила те, що лодь, яка в щоденній прак- після прем'єри „Cmenoeo–
розбудову своєї військової сили, тепер погодився на дійсно національним геноцидом в ська княжна чи фрашхузь- Але „Тайм" вирішив, шо я хочу спрецизувати: в дітей тиці між с о б о ю усунула го Гостя ” у Ню Йорку.
ефективний договір щодо обмеження стратегічної нукле- історії людства (безмірно кий амбасадор. Згадаймо українська справа є про- завмирає любов і пошана українську мову, не буде
арної зброї. більшим ви вірменських ' (Закінчення на crop. Ь) пашою. бо так хотілося до української мови і літс- (Закінгення на стор. )) Ікер
зг:
провадила з допомогою Б вірних прислужників — на повітрі висвітлювалися кінофільми, влаштовувалися мною ніколи кревних з нашого селянського роду.
Володимир Біляів українських комуністів. вистави самодіяльних гуртків, провадилися пропаган- Оповідали про активістів зі щупами, про розвалені печі й
Для української людини 45-ртчяото віку голодомор комини, про пограбовані скрині і потовчені горщики. Я
дивні лекції і мітінги. Весною і восени ці агітпункти були
І ПАНАРОМА УКРАЇНСЬКОГО 1932-33 років є абстрактним явищем. Людину' цього віку порожніми, а тому були улюбленими місцями для бачив і чув, як ридала мати і, зціпивши зуби, ковтав
(про молодь годі говорити) в'яжуть з голодомором хлоп'ячих розваг. Там можна було скакати з лавки на сльози мій батько, котрого чотири роки пізніше
„ГОЛОКОСТУ" розповіді людей старшого поколінна, перекази вцілілих лавку, ховатися під сценою, а на сцені без кіноекрану і без
потягнуть на смерть в сталінсько-єжовських KOCTO–
: (Доповідь, виголошена на жалобних урочистостях у жертв голоду та свідчення очевидців тієї неймовірної куліс можна було, як це називають батьки, ходити на ломнях. Вночі мій двоюрідний брат, з котрим ми разом
” 45-ту річницю голоду, вшанування якої відбулося катастрофи. Якщо додати до того десяток лггератур- голові. Одного весняного ранку в 1933 році, після нічноїспали на кожусі на підлозі, старший від мене на три роки,
в неділю, 22-го жовтня ц. р. в Бавнд Бруку). них творів та науково-публіцистичних довідок про ту дошової зливи з гуртом моїх однолітків я побіг на цю і як мені тоді здавалось, багато мудріший і доросліший,
подію (включно з ,,Білою книгою про чорні діла арену хлоп'ячих розваг. Пригадую, як невисокими на моє питання - хто ж це таке лихо робить нашим
Кремля"), які доступні лишень у вільнім світі, то one І бічними східцями галаслива зграйка хлопчиків злетіла на людям, відповів двома словами: „Комуна проклята". І
був би той міст, шо єднає сучасне покоління середнього гомінкий дощаний поміст сцени. І раптом оніміла. В цим він визначив моє місце на шляхах життя. Осмислен-
(2) віку і його дітей з однією з найстрашніших сторінок кутку сиени перед нами на мотузку, якою влітку ня і усвідомлення свого місця прийшло з віком, в школі
нашої історії. Минуть ще кілька десятиріч і в багатьох пересувається заслона, лицем до стіни висіла людина, життя. Але напрямок життя був визначений раз і
; Пам'ятаймо, шо тільки коротких 15 років минуло в згадка про штучний голод 1933 року викликатиме стільки судячи по одежі — чоловік. Під ним коло дерев'яної назавжди тієї весни 1933 року.
1933 році від дня проголошення самостійности Українсь- ж почувань, скільки спроможна викликати перегорнена лавки лежав труп жінки, обіймаючи загорнене в ряд- Цей епізод з раннього дитинства я мусів переповісти
крї Народної Республіки. Пам'ятаймо, шо тільки 12 сторінка сухого тексту в шильнім підручнику історії. А нину немовля, як пізніше виявилось, мертве. А рядом, присутнім тут молодим людям, бо він не с вийнятком.
років минуло в 1933 році після закінчення збройної якшо зважити непевність настроїв і прямувань еміграції і прихиливши голівку до стіни, сиділа дитина років Подібні і ще більше жахливі епізоди переживали
боротьби України проти червоної і білої Росії. Пам'я- душевну роздвоєність багатьох наших земляків у відно- п'ятьох чи шістьох з відкритими, але вже невидющими мільйони. Сотні тисяч з них саме через це відмови-
TjaflMO, шо збройний спротив московському режимові, шенні до комплексу взаємин між еміграцією та батьків- очима. Я певний, що те видовище, яке я восьмирічним лись в 1941 році захищати червону Москву і Сталіна.
Хоча в спорадничій формі, не припинявся аж до початку шиною, якшо взяти під увагу природию схильність хлопцем побачив дослівно на совстській сцені, відкрило Десятки тисяч з них взяли в руки зброю проти червоної
Примусової колективізації. людини виключати з пам'яті все болюче, прикре і на все життя мій духовий зір. І того духового зору вже Москви і Сталіна в ім'я і за свободу прийдешньої
жахливе, якшо ше й до того припустити, шо існуючий в ніколи не засліпили яскраво-барвисті режимні совєтські України. Живі ще сьогодні побратими-комбатанти ось
З Цілком зрозуміло, що в таких обставинах Москва яс- світі сьогодні уклад сил залишиться на довгий час лицедійства, які мені доводилося бачити на сценах
но усвідомлювала потениіяльну силу українського нашо- тут схиляють свої ветеранські прапори в пам'ять жертв
незмінним, то можна, не вагаючись, передбачити той театрів там і тут, з рушниками, з хлібом і сіллю і без них.
штучного голоду 1933 року - жертв одніс! із битв
нального спротиву, що може одного дня загрозити день, коли жахливу панораму українського „Голокосту" Пригадую, як щодуху ми бігли до своїх хат сказати
неподільній російській державі - СССР. Мусимо також закрите важка заслона забуття. Якшо б таке песи- Москви проти тіла Й духа вічно живої України.
признати, шо Сталін і його кліка дуже добре знали батькам про страшну картину в літнім клюбі. Пригадую,
містичне припущення здійснилося, ми і наші діти як за якийсь час до брами літнього клюбу під'їхала Наша Свята Церква, що постійно молиться за всіх
історію, а тому й добре розуміли, що якраз українське матимуть на сумлінні тягар відловідальности перед запряжена двома шкапами санітарна лінійка з Gpcicn– тих, що життя віддали за волю і державність Укра-
селянство майже в трьохсотрічнім проміжку чужинеііь- нашим народом. Бо ми не зберегли б в нашім духовім товою халабудою і намальованими на ній червоними їни, за всіх забитих і голодом замучених, вони є
кото владування було рішаючим чинником при створенні арсеналі пам'ять про злочин Москви в Україні. хранительницею пам'яті про жертви голоду на віки вічні.
хрестами. Ця лінійка - віз з першої світової війни - тоді
незалежної України як в добу Богдана Хмельницького, вже не правила за швидку допомогу при копальні вугілля. Ми ж всі разом, а особливо наша молодь, постійно
так і в добу Симона Петлюри. Саме тому московський Я знаю, шо сьогодні на цій жалобній урочистості є Місцеві міліціонери поклали трупи на неї і десь повезли.пам'ятаючи і наголошуючи „Москва винувата!", ніколи
великодержавницький шал з такою безоглядною жорстсь багато земляків, які не тільки були очевидцями, але й „Хто вони?" - запитав я маму. Вона разом зі мною не зіб'ємось на манівці, скеровуватимемо нашу працю і
юстю впав на голову українського селянства. Впарі з самі пережили страхіття штучного голоду. Тому не до дивилась у вікно і шепотіла слова молитви... „Це, синку,нашу боротьбу в тім напрямку, що наблизить наших
голодомором в Україні провадилась послідовна ліквіда- них, а до нашої молоді я звертаюсь із кількома думками і наші селяни..." лі гей до -і Ігі щасливої голини, коли у вільній українській
ція Української Автокефальної Православної Церкви, а спостереженнями. лержаві, лс пануватиме не сваволя й терор і голод, а
від 1934 до 1938 року жертвою московського терору Дорога Молоде! В моїй пам'яті голод 1933 року не є Незабаром до нашої хати з далекої Київщини справедливість, пошана до людини і добробут, де не
стала національно свідома творча інтелігенція і робіт- абстракцією. Зором восьмирічного хлопчика в шахтарсь- прибилися, рятуючись від голодної емер ги, мій лялько і треба буде випрошувати прав, проголошених чужою
няцтво. кім селищі Донбасу я побачив тільки мікроскопічну тіткою і двома моїми двоюрідними брат.іми, Я бачив, як мни'і тупімо, ла права народу будуть органічним
-; І саме з огляду на це треба уважати, що голодомор часточку нашої національної трагедії. Присутні тут вони — виснажені і згорьовані - цілували скибки складником національного життя.
1933 рокУ був продовженням війни Москви проти земляки з^Донеччини пам'ятають літні клюби-театри, гливкого пайкового шахтарського хліби, ібнралн зі столу Починаючи незабутньою маніфестацією в Мюнхені в
України, війни, яку так як у 1917-21 роках Москва обгорожені високими з обаполів парканами. Там влітку крихітки і тихо оповідали про голодну смерть не бачених
(ІйНІниннл на crop. -Ц.
Ч. 234.
С В О Б О Д А , С У Б О Т А , 2 8 - г о Ж О В Т Н Я 1978

"'^^''^"^^ДаДДедсаиаесевюеаааююаа,ОКДФХФ^
ізбжєовтшт'іїтгижмішюеішиАі wteageseeetoeawi^itcscasssssswawMSWit і wnmawscowcw

,I„IX HiiinWUlWCiW Ці ^
ЖОВТЕНЬ - МІСЯЦЬ ІНТЕНСИВНОЇ ЗБІРКИ НА ПІ СКВУ! -.

агззсссзгедгїмав^ааіавшваямавафаяв?аваявівиааая^^
Нюйоркська „Самопоміч" Зустріч рідношкільників на Союзівці Відбулося посвячення пам'ятника

дарує 1500 дол У рамках многолюдної


Зустрічі У к р а ї н с ь к о ї А к а
т р і ч ч ю п р о ч и т а л а декілька
сл. п. мгра О. Стецури Вшановуючи нам'ять ,іові о.іітнього
вашої п і півярацігакка --
віршів н а ш и х в і д о м и х п о е -
для Академії св. Юра демічної Гімназії у Львові,
що відбулася 23-го і 24-го
тес, щ о с т о с у в а л и с я Л ь в о - Б а в н д Брук, Н . Д ж . - Н а Після посвячення па- сл. п.
ва. Б у л и це п р е г а р н і н а о Українському Православ- м ' я т н н к а на м о г и л і с л . п.
вересня ц.р. на С о ю з і в ц і й троєві вірші М і р и Г а р м а ш
проходила під гаслом із з б і р к и „ В і д н а й д е н і Р о к и "
ному Цвинтарі в Бавнд Бру-
ку, 1-го ж о в т н я ц. р. о г о д . 2 -
О с и п а С т е ц у р и , іібрані пе-
рейшли д о поблизького
Дир. ПЕТРА ПОСТОЛЮКА
„Привіт, Тобі наш Льво- й „ Р а й д у г а в пітьмі", з в о - на фонд вилання Збірника ^ Йоі п пошану, який появиться
ій п о п о л у д н і в і д б у л о с я ПОС- г р о б у с л . п. Бог.іана К р а в -
ве"!, в л а ш т о в а н о с к р о м н у рушливий вірш „ З о л о т е па-
вячення п а м ' я т н и к а с л . п. цева, в і д о м о г о п о е т а , нау- заходами В-вя ..Червона К'я.шна"
товариську й д р у ж н ю зус- вутиння н а д Л ь в о в о м " -
тріч к о л и ш н і х учениць ГІМ- м г р а О с и п а С т е ц у р и , який ковця, ж у р н а л і с т а , д о в г о - склали 2 1 5 on юлярів
Лесі Храпливої-Шур та
назії і с е м і н а р і ї У П Т . . Р і д н а п о м е р 2 1 - г о л ю т о г о 1976 літнього редактора шоден- П Р А Ц І В Н И К И В -чи „СВОБОДИ"
в і р ш , присвячений Л ь в о в у ,
Школа" у Львові. На зус- року. Чину посвячення д о - ннка „ С в о б о д а " і о д н о г о гя ГОЛОВНОЇ К А Н Ц Е Л Я Р І Ї У Н С
зі з б і р к и „ Ч о р н о ї А к а ц і Г —
тріч п р и б у л о п о н а д ЗО к о - вершив о. м о н с е н ь й о р С т е - з основників пластового
т а л а н о в и т о ї Віри Вовк.
л и ш н і х учениць і три п р о - п а н С у л и к , член 3 - г о Kype– куреня „ Л і с о в і Ч о р т и " , д е її
У п р и є м н и й н а с т р і й впро-
фесори. ня У С П з П е р т А м б о й . С п і - о. м о н с . Сулик в і д п р а в и в
в а д и л а п р и с у т н і х упетянка
П р е г а р н а п о г о д а чарівної вав х о р п р и с у т н і х членів Панахиду..
— О л ь г а Гіркова^Сас, яка
осені К е т с к и л ь с ь к и х гір, щ о проспівала з відчуттям у „ Д у м к и " і членів П л а с т у п і д
нагадувала нам усім наш супроводі фортепіяну дві диригуванням інж. Осипа ЛИСТОПАДОВА
р і д н и й Львів з у с і м а п р и н а - пісні: , , Р о д и м и й к р а ю " і Г а п і я в колі п о н а д 8 0 о с і б . АКАДЕМІЯ В НЮ
д а м и й ч а р а м и з о л о т о ї осені „ Т е ч е річка невеличка", а на ГЕЙВЕНІ
чимало причинилася д о ус- прохання проф. М. Васько- С л о в о н а д м о г и л о ю с л . п.
піху зустрічі. ва всі присутні п р о с п і в а л и м г р а О с и п а С т е ц у р и , який Н ю Ген вен (м.я.). - С т а -
Оце вперше відколи м и ще декілька н а р о д н и х пі- був довголітнім активним р а н н я м и УКК'А. В і д д і л Н ю
залишили пороги нашої сень. Своїм шкільним спо- членом 3-го Куреня У С П Гсйвен. відбудеться тут в
ш к о л и , з у с т р і л и с ь на ц ь о м у гадом „Відгомін минулого , , Л і с о в і Ч о р т и " , м а в о. с у б о т у , 4 - г о л и с т о п а д а ц. р.
Н ю Йорк, Н. Й. - А к а д е м і я св. Ю р а в Н ю Й о р к у клаптику американської м о н с . С. Сулик. Опісля від-
в чарі її у с м і х у " , присвя- С в я т о ч н а А к а д е м і я . прис-
недавно о д е р ж а л а від нюйоркськоі кредитівкн „ С а м о - України, щоб провести б у л а с я перекуска з у ч а с т ю
ченим Уляні С т а р а с о л ь - вячена 6 0 р о к о в и н а м и р о -
п о м і ч " д а р у н о к - 1 5 0 0 д о л . д л я в л а ш т у в а н н я цісї ш к о л и . якийсь час р а з о м , щ о б з г а - к о л о 4 0 о с і б , п і д час якої м г р
с ь к і й - Л ю б о в и ч з н а г о д и її голошення незалежности
Г р о ш і п р и з н а ч е н о на п р и л а д д я д л я г і м н а с т и к и , я к и м дати нашу ,,Альма Матср" Д м и т р о К о с о в и ч відчитав
Літературного Вечора в Ф і - Західньо-Украінської На-
користуватимуться студенти Академії. Українська
кредитівка „Самопоміч" в Н ю Йорку т а к о ж щорічно
та м і с т о н а ш о ї м о л о д о с т і —
незабутній Львів, стежками
лядсльфії, п і д п и с а н а nepe–
несла д у м к а м и с л у х а ч і в у
п р о м о в у м г р а Івана К о с т ю -
ка, яка б у л а і л ю с т р а ц і є ю
родної Республіки. Акаде- бл. п.
м і ю відкриє г о л о в а В і д д і л у
п р и д і л ю с 2 0 0 0 - 2 5 0 0 д о л а р і в на с т и п е н д і й н и й ф о н д
А к а д е м і ї , як р і в н о ж с т и п е н д і ю у сумі 1 0 0 0 д о л . -
я к о г о наша ю н і с т ь х о д и л а .
Зустріч упетянок від-
часи с п і л ь н о ї ш к і л ь н о ї л а в -
ки, п л а с т у в а н н я та з а п і з н а -
ж и т т я с л . п. м г р а С т е ц у р и .
Другий промовець,д-р Ро-
д-р М и х а й л о Снігурович. Б 0 Г Д А Н Н И СІЛЕЦЬКОЇ
н а й к р а щ и м в и п у с к н и к а м р о к у цісї ш к о л и . Н а ф о т о в г о р і крила
в п р а в л я ю т ь (зліва) У . К с к і ш , Л . К а р а г а й , Л . П о р и т к о і С . Х а р и н а ,
Марія
вітаючи
Фацісвич-
прияв-
ла ї х з в и с о к о к у л ь т у р н о ю і
г о с т и н н о ю х а т о ю п-ва С т а -
м а н Осінчук, т е п л и м и с л о -
вами схарактеризував пос-
СВЯТОЧНУ ПрОМОВу ВНГОЛО-
с и т ь м г р Іван Б а з а р к о . У
м и с т е ц ь к і й частині буде
з лотоцьких
Доляк. них п р о ф е с о р і в , в о с о б а х : росольських. батьків Лясі. т а т ь П о к і й н о г о . В і д т а к інж. концерт хору „Думка" з Н ю
п-і Д а р і ї Г р и н е в и ч - В и т а н о - Відома письменниця і М и х а й л о П е ж а н с ь к и й відіг- Йорку.
ЗАУПОКІЙНІ ( ВЯТ1 ЛІТУРГІЇ
;y f t — f f t f f i W f f f — f f m — t m і вич, п-і О л е н и Т у р и н - Л у к а - журналістка, випускниця рав м а г н і т о ф о н н у стрічку,
В н е д і л ю . 5-го л и с т о п а - в дні 9-го 1978 року
ш е в с ь к о ї Ч о р н о ї й п. М и - гімназії „Рідна Школа" - щ о її с п е ц і я л ь н о наспівав
д а , після Б о ж е с т в е н н и х Л і -
х а й л а Васькова, членів Д і - Оксана Керч, не м а ю ч и д л я с в о ї х д і т е й і внуків с л . п.
ФАРИСЕЙСЬКА РОЗЧИНА тургій, б у д у т ь відправлені
л о в о г о к о м і т е т у 100-річчя м о ж л и в о с т и взяти участи у м г р О . С т е ц у р а при а к о м п а - св. Мико.іая ) Вотервліт, Н. Й.;
Української Академічної П а н а х и д и по б о р ц я х за в о -
Глядіть і бережіться фарисейської і саддукейської нашій зустрічі, п е р е с л а л а ньяменті свого братанка
розчннн! - Мат. 16:6. Гімназії, Сеньйорок, ви- д у ж е цікавий свій с п о г а д ,
л ю України в церквах о б о х св. їв. Хрести і еля. Лорейн, Огайо.
мгра Романа Стецури.
пускниць н а ш о ї ш к о л и , ко- українських в і р о в и з н а н ь .
Властиво, фарисеї були не злі люди. Навіть спочатку слово щ о й о г о відчитала Я р о с л а -
фарисей і благородне богопочитання означало одно І те л и ш н ь о г о х о р о б р о г о стріль- ва Л а б к а .
саме. Тепер слова фарисей і лицемір зливаються в одне. В ця, яка зі з б р о є ю в руках б о -
часах Христа фарисеїв всі шанували. Навіть учні Христові р о л а с я в р я д а х У С С з а кра-
Ведуча зустріччю прочи-
т а л а щ е кілька привітів в і д
Мікояна поховали в Москві муж - ФРАНКО ( ІЛЕЦЬКИЙ

подивляли їх. Як же їм стало дивно, коли вони почули з уст щу д о л ю нашої Батьківщи-
Учителя пересторогу: ни - Г а н н у Д м и т с р к о - Р а т и ч
колишніх учениць, а зокре-
ма д у ж е с е р д е ч н и й в і д п-і
без великих парад
„Коли ваша праведність не перевищить праведности і в і д о м у г р о м а д я н к у , п-і Оле- Евгенії Х р а п л и в о ї , к о л и ш - Москва. - Колишнього роткі п р о м о в и н а д д о м о в и -
книжників і фарисеїв, то не ввійдете в Царство Небесне". ну К о г у т - Б л а в а ц ь к у , п р и - нього професора „Рідної голову Президії Верховної н о ю ц ь о г о в и с о к о г о COBCT-
с у т н і х у п е т я н о к та т и х , які У глибокому смуткі гічгі юмлягмо Родин) і Знайомих,
Мат. 5:20. Школи". Р а д и С С С Р А н а с т а с а І. М і - ської о ф у н к ц і о н е р а за часів іио В ( ОРОКОВИЙ U НІ, С МЕРТИ
Хиба звичайній людині можна було перевищити таких з а л и ш и л и с я в нашій л ю б і й Сталіна і Хрущова.
Від Д і л о в о г о комітету кояна, який п о м е р в с у б о т у , мого Л”рої пі о БР Ч І Ч
„святців"? Фарисеї і книжннки, що тут було зле? Фарисеїв Батьківщині. ї м у с і м nepe–
100-річчя У к р а ї н с ь к о ї А к а - 2 1 - г о ж о в т н я ц. р. на 8 2 - м у Напередодні похоронів
с л а н о щ и р и й палкий привіт.
журило, що дані Богом для кермування нашим життям д е м і ч н о ї Г і м н а з і ї вітав р і д - р о ц і ж и т т я , п о х о в а н о на генеральний секретар Ц К
Знову ж хвилиною мовчан-
Десять Заповідей, не д а ю т ь практичних вказівок
поступовання у всіх ситуаціях життя. Тоді книжники
ки в ш а н о в а н о всіх т и х п р о -
ношкільників
Мирослав Харина, голова
о. м и т р а т Н о в о д є в і ч о м у цвинтарі б е з
в е л и к и х п а р а д і у ч а с т и чле-
К П С С і голова Президії
Верховної Ради С С С Р Л с о -
бл. п. ВОЛОДИМИРА
ф е с о р і в й учениць, ЯКІ ВІДІЙ-
доповнили Десять Заповідей томами інструкцій, а фарисеї
посвятилися їх практикувати в житті. Ті інструкції часто
ш л и д о вічности й т и х , які
Д і л о в о г о комітету, б а ж а ю -
чи у с п і х і в у д а л ь ш о м у та
нів П о л і т б ю р а , як це з в и -
ч а й н о в о д и т ь с я , коли x o p o –
н і д І. Б р е ж н є в і г о л о в а Р а д и
Міністрів Алексей К о с и г і н ,
ВОРОНКЕВИЧА
загинули геройською смер-
були смішні і недоречні. Напримір. прив'язати в суботу д о заохотив влаштовувати нять в и з н а ч н о г о с о в с т с ь к о - а т а к о ж інші члени кремлів-
т ю в т ю р м а х , концентра- який помер 2. і .. вересня 1У78 року,
ведра звичайний шнур і черпати воду з колодязя, було гріх, наступні зустрічі, не з а б у - го верховоду. ської верхівки, відвідали
ц і й н и х т а б о р а х чи на з а - на 70-M) році жиі ія н м іо.ючеві, Україна,
але користуватися для тої цілі поясом жінки не становило ваючи запросити теперіш- Офіційно в похоронах д і м науки в М о с к в і , д е б у л о
сланні. їхні, відомі н а м іме-
гріха, б о жінка могла в суботу зав'язати мотузок у свойого ніх господарів. в з я л и у ч а с т ь тільки г о л о в а в и с т а в л е н о т і л о Мікояна. б) i f ПІ ТПрнЬ.ІРНЯ -ч-м
н а , відчитала Ірина Х о м я к -
пояса. Своїми спогадами про Верховної Ради Вірменсь- Політичні спостерігачі
Кравців.
д а в н і шкільні часи п о д і л и - кої С С Р Б а б к е н С а р к і с о в і стверджують, що відсут-
С Л У Ж Б А БОЖА
Слабість такого світопогляду була в пошані для
Після відкриття провід
форми з рівночасним занедбанням змісту, суті релігії. Не Зустрічі перебрала наша
лися: Г а н н а Д м и т е р к о - Р а - перший заступник міністра ність членів П о л і т б ю р а вка- в суботу, 4 іистомн ія 1^78 p., о год. 9 ранку
диво, що в євангелії Матвія 23 Хрнстос закидас фарисеям і тич, яка б а г а т о о к р е м о ї у в а - торгівлі С С С Р Міхаїл Ку- зус. щ о п о х о р о н и Мікояна в церкві Преч. Ліни Марії в Каноні, Н. Д ж .
подруга, відома письмсн-
к н и ж н и к а м в і д ц і д ж у в а н н я комаря і п р о к о в т а н н я ги п р и с в я т и л а К о н с т а н т и н і з ь м і н , які в и г о л о с и л и ко- не б у л и д е р ж а в н и м и .
ниця і ж у р н а л і с т к а , У л я н а Просимо ЗІЯ.18ТИ в пеіі іень Покійного v своїх молитвах.
верблюда, кривдження вдів, занедбування милосердя й Малицькій, Олена Когут-
Старасольська-Любович, ВІЧНА ПОМЧ п vM'ЯТЬ!
справедлнвости, здирство й беззаконня. Б л а в а ц ь к а та п р и с у т н і п р о -
д о в г о л і т н і й в'язень СОВСТ-
Друге лихо фарисейської системи було в тому, що і! с ь к и х к о н ц е н т р а ц і й н и х т а - фесори. ПРЕСОВИЙ ФОНД „СВОБОДИ" Г орем іірибиі і:
браї - Rv( 11 l b j лружиною А Н Н О Ю ,
вони вважали її за найпевніший шлях д о неба. Та Хрнстос j ' б о р і в , яка с в о ї м и с п о м и н а - Кінчаючи намічену про- На цьому кісці друкусмо Імена тях В Ш . Громадян, що иа-
граму схвалено збирати ма- .їйьмм ІРКОЮі В О Л О Д И М И Р О М
не пропускав їм і тут: „Ви перед людьми зачиняєте Царство j ! м и п е р е н е с л а нас у м и н у л е , діслала свою добровільну доплату д о передплати та свою по-
теріяли про нашу „ А л ь м а і а в. w амн Р О М А Н О М
Небесне. Самі не входите. - і тих, що хотіли б увійти, не в шкільні м у р и н а ш о ї г і м - жертву на ф о н д „Свободи" та П видань: англомовного „Укра-
М а т е р " та в і д б у в а т и м а й - і К X ' ГN СЕЮ
пускаєте". Мат. 23:13. назії. Інського Тижневика" 1 дитячого журналу „Веоелка", і потвер-
Святе Письмо учить, що фарисеї ніколи не б у т н і зустрічі в о д н о р а з із
В д а л ь ш о м у , випускниця д ж у с м о з подякою висоту одержаної суми. Замість квітів на далекі її бл. п. Д о р о г о г о Брата,
випускниками „Рідних
переведуться. Сьогодні їх можна знайти у всіх релігійних J; С е м і н а р і ї , Я р о с л а в а К и р и к - ЛИСТА Ч. 15 складаю SO 00
Шкіл" на н о в и х п о с е л е н н я х . ія по греби СКВУ.
системах світу. Савчак в і д ч и т а л а т о ч н о зі-
С п і л ь н о ю світлиною за-
Апостол Павло добачусться багато гріха в людях, які брані дані про початки Се- Преп. паст. о. Р. Гар- Ю. Токе, Ст. Лорент 5.00
кінчено ц ю с к р о м н у , б е з - А. Турчин, Трентон 5.00
житимуть „в останні дні". Він зводить їх в один розряд:' мінарії У П Т „ Р і д н а Школа" бузюк, Е^ш Гурст J50.00
п р е т е н с і й н у з у с т р і ч , яка в Самопоміч, Чікаго 50.00 Г. Ш а в а л ю к ^
„ М а ю т ь вигляд побожності, - сили ж її відцуралися". 2 у Львові, наводячи при цьо-
присутніх залишила неза- Є. Омельченко. Гримсбі 25.00 Гакетставн 5.00
Тим. 3:1-5. му перших директорів й М. Головатий. Ионкерс 4.40 Центральний К о м і ї е і
бутній милий спомин. А С. Твмченко, Монтреадь 25.00
Для нас важний додаток ап. Павла: „І від таких ти учителів школи й передала Д - р М. Віда, Чікаґо 20.00 П. Нішко. Пардівілл 4.00
коли м и р о з ' ї з д и л и с я З ГОС- ( танін іннівпіини
відвертайся!" Не від людей, від їхніх фарисейських доріг. і н т е р в ' ю , щ о й о г о перевела І. Даннш, Сістл 20.00 Л. Поліха, ДулNT 4.00
тинної Союзівки декому з
з Марією Утриско-Мель- С. Павлншин, Мейпл М. Ковбаснкж, і г л и б о к и м ж а . і е ч нині юм.іи іем.іякіи ( і а н и с л а в і в щ и н н ,
нас не с х о д и л и з д у м к и с л о - Джераі Ситі 3 40
ник, о д н о ю із п е р ш и х ви- Гайте 20.00 п і п і н я 14-і о ж о в т н я іо””.ч "KN ні і і й ш о в ) В і ч н і с т і ,
ва в і д о м о ї пісні: „ Ч и м и щ е И. Біловус, Ютнка 10.00 A. Сисун, Вейн 330
пускниць С е м і н а р і ї . S' р , к н
з і й д е м о с я знову...? С. Касіяи, Чікаго 10.00 Н. Кіденюк, Лннден 3.00
З глибоким зрозумінням і „Мандрівник" 10.00 О. Коцелко. Голівуд 3.00
д о б р о ю д и к ц і є ю ведуча Зус- Марія Фацісвнч-Харнна 10.00 М. Кухня, Кергонкеон 3.00
Н. Н.. Філядальфія
Д - р П. П ш и к Т. Онуфрик, Лонґ
Самнрвілл 8.20 Айленд Ситі 3.00
THE USSR vs. DK. M1KHA1L STERN П. Заневчик, Ляшіл 7.20 B. Реннер. Кергонкеон 2.65
Союз Українок Америки , SOVIET -JUSTICE" VS. HUMAN RIGHTS
М. Занко, Вунток 6.60 3. Бервицька, Бруклнн 2.20
TL Кучхуда, Врік П. Ворисюк, Ветерсфілд 2.20
Округа Філадельфії 6.60 A. Варчак, Ионкерс 2.20
запрошує на
The only tape recording of a trial smuggled out of the Soviet Union
Edited by AUGUST STERN.
Тавн
Д - р П. Пундій. Чікаго
М. Вронесешка, Торолд 5 0 0
5.40 П. Винницька, Ветлегем
М. Д . Внрста, Рочестер
2.20
2-20
бл. п. проф. ІВАН
Л. Гонзаяес, Л о н ґ П. Завадськнй, Клівленд 2.20
БЕНКЕТ Translated from the Russian by MARCO CARYNNYK АДленд Ситі
L Думич. Вест Лейк
5.00
5.00
Г. Ткач. Чікопі
B. Пащак, Мейплвуд
2.20
2.10
ҐОЛЕМБЙОВСЬКИЙ
учасник Витвп іі.ніо Ь'-ч мг. ркевнй педаї ог-філолог
267 paf?es - hard bound. Pnce J9 95 Д, Баранацький,
Т. К а р т о к . Детройт 5.00 української чоловічої і жіночої і м н а ї і й в ( танис.тавові,
з нагоди Postage and handling one dollar. М. Коверко, Влумінгтон 5.00 Чіктовага 2.00 І
C. Кравс, Сиракюз 200 і управитель гімназійно! Гпрсн. ш и іник міста Станисла-
New Jersey residents add 5 4 sales tax Я. Кравчук. Парма 5.00
40-ліття заснування Округи - S V O B O D A – BOOKSTORE
А. Ляхович, Торонто
Т. Мааструх, Детройт
5.00
5.00
Д . Присяжгаок. Воррсн
Я. Рубльовськяй. Н ю
2.00 вовя в рр 1441Л444. внтмпчніи і ромя тяннн-пятріот та
член-основник багатьох Ьч ірін і в на еміграції.
30 Montgomery Street - Jersey City. N J . 0730? К. Миронович, Г а й д Парк 2.00 а
в суботу, 11-го листопада 1978 року ГЧихлаядежл 5.00 ф. Старущак, Велланд 2.00 j Достойні ймРоднні ВНСЛОЯ.ІНМ ' "і і іибоке співчуття.
в залі Менор Джуніор Коледжу, Факс Чейс А. Новосад. Н. Тана- Г. Турчак. Феніксвілл 2.00 j
5.00 М. Ханас. Бруклнн 2.00 ВІЧН v R O M ) li W! Я І Ь!
Коктейл о год. 5-ІЙ по полм вечеря - год. 6-та веч. Д. Палайда, Парма 5.00 М. Шевчук. Люрей 2.00
Мистецьга програма: До авторів статтей і дописів Е. Пврхач, Калумет
Ситі 5.00
Д. Ласевнч. Бруклнн
Т. Паращак. ФІля-
1-50 ЦЕНТРА І ЬНИЙ КОМІТЕТ
( і VHIK І Mi!HlHHHM
ПОКАЗ ІСТОРИЧНОГО ОДЯГУ УКРАЇНИ.
Рідна Школа, Асторіл 5.00 дсльфія 140 ,
Оформлення - СТЕФАНІЯ ЧАПЛИНСЬКА. Пояснення Звертаємось д о шановних авторів статтей і д с - М. Ковалюк. Рочестер 1 -Ю
В. Роаінськнй, Клівленд 5.00
і строїв - КЛАВДІЯ ГОШ. Музичний супровід - ЛІДІЯ писів, ш о б їхні м а т е р і я л и , п о м о ж л и в о с т і , б у л и на-
О. Ромас, Л я Саль 5.00 С. Коваль, Ґ а р ф і л д 1 00 і
БУЛЬБА. Ведуча - ВІРА КЛІШ. писані на м а ш и н ц і і ш о б п о м і ж р я д к а м и ц ь о г о м а -
Вступ: 12.50 дол. - Зголошсння до 6-го листопада шинопису, евентуально рукопису, був подвійний
на тел. 457-0264 або 924-3324 відступ. Редакція приймає тільки оригінальні ма-
в
і теріяли.
З нагоди 40-ліття Округи відбудеться Д о п и с и п р о в і д з н а ч у в а н н я н а ц і о н а л ь н и х річниць, Замість квітів на свіжу могилу
МАЛЯРСЬКА ВИСТАВКА п о в ' я з а н и х із с п е ц и ф і ч н о ю д а т о ю , т а к и х як: 2 2 - г о бл. п. Стефанії Салдан - '
мисткинь: ДОЛОРЕС ГАЙДУЧКО, ХРИСТИНИ січня, Л и с т о п а д о в і д н і , К р у т я н с ь к і і м п р е з и , б е р е з -
склали 50.00 д о л .
ХИТРОЇ-КІНАЛЬ та ЛЮБИ МАЗЯР неві Шевченківські с в я т а , р і з д в я н і чи в е л и к о д н і т а
на Український Музей в Н ю Йорку. ДІЛИМОСЯ ИМНпін икткою
в бібліотеці коледжу. інші і м п р е з и - п р и с и л а т и н е п і з н і ш е , як 10 днів піс-
а і Рідними, Прннте.іямн і Ьіяйомими.
І Відкриття виставки в п'ятницю, 10 листопада, о год. 8 веч. ля вла,штування д а н и х і м п р е з .
Опечаленому Мужеві висловлюємо найщнріші співчуття. ЩО В ПОНедіЛОК, І6-ГО жовтня 14"?8 року.
Вступне слово: Проф. ПЕТРО МЕГИК , Василь і Мирослава ВИШИВАНІ упокойся в Ьоіі. я Чг) -о, ^ країна,
Рсдакпі,.на Колегія „ С в о б о д и "
наш Пай іорожчий
ЬГ N 1 і ( 1 РИЙКО

Замість квітів на свіжу могилу


71-ий Відділ С о ю з у Українок Америки в Д ж е р з і Ситі, Н . Д ж . ИАТЬКИ! Зв'яжіть замоло- Невіджалуваного, Д о р о г о г о Друга бл. н. о. СТЕПАН
запрошує на ДФ вахаих дітей з н а й с т а р -
гиою найбільшою й найба-
ТРАДИЦІЙНУ ОСІННЮ ЗАБАВУ гатиіою
нальною
українською
установою
націо-
поза ме-
б л . п. Юрія В о н т о р с ь к о г о БАСЛЯДИНСЬКИЙ
складаю 25.00 доларів і 1 лнбоком) CMJ І К '
що відбудеться жами батьківщини, якою с
браї - МИРО) іХВ і ір^жиною
Український Народний Со- на Український Студійний Фонд Гарвардського
в суботу, 11-го листопада 1978 року, о годині 9-ій вечора КО І О Д И М И Р О Ю
юз, щоб запевнити ім кращу Університету.
братаиок - В О Л О Д И М И Р з дружиною
в Українському Н а р о д н о м у Д о м і , 92 Фліт Стр., Джерзі Ситі, Н. Д ж . будугність, в нашій громаді в
()К( ХНОЮ і донечкою Н А Т А Л Е Ю
у вільному світі нового сві- ВП. п-ні Богдані - дружині Покійного і Родині
Оркестра „ Т е м п о " - І. Коваля домого глена! висловлюємо глибоке співчуття.
браг янкі. МИРОСЛАВА
Вступ: дорослі S5.00, молодь 53.00. Стрій вечірній побажаний. сестра - ОЛЬІ v і рі імен) в ^ країні
Степан і Ольга П А Р У Б Ч А К И
СВОБОДА, СУБОТА, 28-го ЖОВТНЯ 1978 Ч. 234.

Вечір Василя Симоненка в Боффало ПРАВДА ПРО ГОЛОД Встановлення єпархії... 9 РОЗШУКИ 9
Мало тепер у нас в Боф- (читала п-і Ірина Лаврів-
фало імпрез присвячених ська). Нариси взяті із збірки (Закінгення з і crop. 2) , (Закінгення зі crap. 1) ПОШУКУЮ 43 Ee.et 7th St.
постатям української ;ііте- ..Вино з троянд". українських зацькованих, членів партійної верхушки? МАРІЯНА ГРИШКО,
Імпреза закінчилась за- А чи піклуванців ген. Григо- українських парафій Аргсн- жалобу з приводу смерти Tel. OB S-S550, New York, 10005
ратури. Тому сліл висловн- заморених, погорлжуваних син Теклі і Володнслава.
гальним співом пісні д о слів ренка було поголовно виве- тини, що в багатьох випад- Святішого Отця Івана Пав-
ти признання Управі 49-і о колгоспників. останньо іамсшкалнй у Льво- НОШ ПЛАТІВКИ: на складі
Симоненка ..Лебеді мате- зено за те, що вони — селя- ках подолали поверх тисячі ла І, в якій брали участь ві. Хто знав би його адресу, або Арка мас платіяки всіх ва-
В і д д і л у СУ А за те, що Колгоспник у П о л т а в -
ринства". нами були, чи за тс, що вони кілометрів віддалі. Капеля Бандуристів ім. Та- дань. Найновіша це чудова
влаштувала ДЛЯ ШИРШОГО щині р о з к а з у в а в мені (в він сам. прошу зголоентн на
Програма імпрези про- — татари? Той же самий Торжественну архиєрей- раса Шевченка при Т-ві адресу: „НАМИСТО", ціна дав. 6.9ft
іага.п Літературний вечір період німецької окупації й (на порто SO ц.).
ходила при відповідній де- Хрущов говорив на XX ську Святу Літургію спів- „Просвіта" та хор питом-
присвячений передчасно просякання ОУН на Схід- Анна Островсьха
корації, що її оформив мис- Конгресі Партії, що Сталін служили з Владикою А н д - ців семінарії. 3316 Richmond Avenue
j гаслом) поетові Василеві ніх українських землях), що
тець Мар'ян Борачок. На хотів, власне, вивезти й усіх рієм: бразилійський єпарх З привітами виступали Baltimore, Md. 2і213
Симокенкові. вижив він тому, бо не поїхав Найкращг місце на прийна-г
Вечір відбувся у неділю. тлі декорації видніли: порт- у місто („де люди мерли на українців також - тільки ж та 12 епархіяльних свяще- світські та церковні арген- та, бенкети. Іи'яіжпн. xpeera–
рет поета і цитата: ,.Укра- для них місця не стало. А ників. Служили при вівтарі танські достойники. В сво- UP. товариські зустрічі, ЯКК
8-го жовтня п.р в авдиторії вулицях"), а помандрував у HELP WANTED
їно, з твоїм ім'ям вмираю, В що б це було - не націо- питомці спархіяльної Се- їх промовах віддзеркалю- мішки І на всі негоди -
школи св. о. Миколам. 1м- РСФСР. ..Там голоду не w MALE-FEMALE 9
твоєму імені живу!" нальний геноцид? мінаріі св. Андрія Перво- вали радість з факту opra–
презу вілкрила культурно-
освітня референтка ВІДДІЛ) І портрет і напис також
було, я хліба наміняв і дітям
і собі". Колгоспник у Сум- На думку ген. Григорен- званного. нізованости української HOLIDAY I N N
Новий спарх виголосив спільноти та склали при-
п-і Ірина Чмола. Вона пояс-
нила. чому саме для Літера-
належать Мар'янові Борач-
кові. Згаданий мистецьзро-
щині присягався, що зараз ка, советський К Ґ Б радіє з
українсько-російського кон- проповідь двома мовами. В знання за постійні успіхи
ПОТРІБНІ
КЕЛЬНЕРКИ
of Sonierville
же за республіканським US Route 82 (E. Bound)
т у р н о і о Вечора вибрано бив ще знімки і звукозапис кордоном, у південній час- флікту. Коли воно так, то еспанській мові дав зага- українців в Аргентині. до українського ресторану на BRlDGHWATHR, N J . 08807
постать Василя Симоненка: всієї програми. Такі при- тині Білгородського райо- чому тепер в УССР ведсть- льну картину історії укра- Встановлення Епархії св. Менгетені. Знання української Є Tea. (201) 520-9500, в yu–
на прикладі Симоненка внд- чинки до архіву робить він ну. заселеній українцями, ся посилена, масова русифі- їнськоі Церкви та сучасного Покрови - цс не лише ус,иіх й англійської мов. раІиськІА мові 201-^28-1800
но. що український націо- дуже часто. кація? Та ж для завогнення її положення. В українсь- вірних ПУК Церкви в Ар- Тел. (212) 254-1956
але прилученій д о Курської кій мові звернувся ДО СВЯ- гентині, яких начисляється Є Власник українець та під
нальний дух невмиру- Не можна поминути й області РСФСР „ніякого конфлікту б у л о б краще На повний час або кілька українським зарядом.
щий. що він відроджується неофіційної частини ,,Вечо- підтримати назрівання на- щеників, монахинь та вір- біля 200 000, але також pip– годин.
голоду не було". них, з о к р е м а д о м о л о д і , них в Америці та Канаді.
кожночасно. коли тільки ра", а саме - товариських Ген. Григоренко не ві- ціональної свідомости в
створюються ДЛЯ ЦЬОГО ВІД- розмов за перекускою. Ці-
сю частиною зайнялися
рить, що голод був націо- У к р а ї н і , а т о д і хай с о б і підкреслюючи їхні завдан- що своїми частими та щед-
б'ються одні з другими, ні? ня на майбутнє. рими жертвами допомага-
ПАМ'ЯТНИКИ
ПОВІДНІ у м о в и от хоч би нальним злочином проти
працьовиті руки членок 49- Під кінець Служби Божої ють її ростові та затверд- ВАТЬКИ! Зв'яжіть замоло- з різних і-рянітів. ставимо на
„ВІДЛНІ а" 60-их років нашо- українського народу, таж Отже ж ні - замість того
яін ваших дітей з найстар' цвинтарях св. Андрія в Бавмд
го сторіччя. го Відділу СУЛ. комунізм, мовляв, інтерна- бачимо теорію про ,,злиття забрав слово Папський женню. Перспективи на-
шою. найбільшою й, шійСш- Бруку і св. Духа - відома со-
Доповідь про Василя Си- Михайло Лоза ціональний. Та невже дійс- національностей" і творен- Нунцій, великий приятель майбутнє великі. Але і пот- лідна фірма
гатшою українською націо-
моненка виголосила голова но так? Чому ж тоді в Укра- ня єдиної совстської нації з українців, закликаючи пле- реби великі. Гурток ПИТОМ-
пальною установою поза ме- К. М. КАРДОВИМ
49 Відділу СУЛ п-і Яро- УКРАЇНСЬКІ іні нищено в той час не лиш єдиною російською мовою кати рідну мову і тради- ців семінарії в Буснос АЙ-
жами батьківщини, якою р
слава Борачок. Основною ТЕЛЕВІЗІЙНІ селян, а й інтелігенцію, пое- - все по лінії імперіяльного ції, не затрачуючи націо- ресі може начисляти поверх Український Народний Со^ Q0NSTANT1NE М. KARDOviCH
метою доповіді була аналі- ПРОГРАМИ тів, професорів, навіть мі- інтересу, а не інтернаціо- нальної ідентичности. півсотні юнаків, але поки-
юз, щоб запевнити їм кращу
за Симоненкової творчос- ністрів, усіх українських налізму. Д о святого Причастя що немає де їх прнмістн- CYPRESS
приступило поверх 500 вір- ти. Будови семінарії та осід- будугність, в нашій громаді
ти як поетичної, так і Ню Йорк, Н. Й. - Від у вільному світі нового cei– HILLS MONUMENTS
прозової. Роблячи аналізу, довшого часу кожної п'ят- них. ку Епархії розпочаті, але 800 Jamaica Avenue
домого глена!
п-і Ярослава Борачок прн- ниці від год. 6:30 до до 77 вечо- Після Служби Божої на засобів мало. Brooklyn. N.Y. 11208
тримувалася тематичної о ра українці Ню Йо Йорку й ПАНОРАМА... площі за собором відбувся При помочі вірних, най- 9 REAL ESTATE S Tel. (212) AP 7-2332
принципу. Доповідь була околиць мають змогу огли- бенкет, в якому взяло новіша Єпархія ПУКЦерк- Відкрито в кожний день, в cy–
(Закінгення зі crop. 2) участь поверх 800 гостей. ви має всі можливости пе-
переплітана читанням тво- дати на каналі 68 телсві- боту, включно, від 9-5 по пол.,
рів. або уривків з них. Та- зійні програми українською 1948 році, українська еміграція кожних п'ять років Під час бенкету відбулася ретворнтися в духовий ре- RESORT в неділю 10-4 по пол.
кнм чином слухачі зразу мовою, що їх передає „Го- вшановує пам'ять жертв голоду, проголошуючи всім мистецька частина, обме- зервуар для всієї ПУКЦер- Health і age forces sale, family resort. 11
одержували підтвердження дина Українських Мелодій" тим, хто хоче нас чути: „Москва винувата!" Мільйони жена з огляду на державну 6X10 acres, 30 units, consists of motel
висловлених доповідачкою Романа Мариновича. Ос- людей доброї волі - наших співгромадян в країнах efficiency units, housekeeping cabins. ДО ВИНАПМУ
думок. Твори читали такі танньо на цій програмі вис- поселення завдяки нам іншими очима стали дивитися на restaurant, bar. 2 pools, recreation hall
пані й панове: Ірина Лаврів- тупали: співочий гурток при Москву і комуністичний режим. В дні жалоби ми й самі
ська. Таїса ПотІЄНКО, Ірина Академії св. Юра під дири- духово очищуємось від ситої байдужости і наївного
Чмола. Оксана Салдит. Ма- і ентурою Богданни Волин- оптимізму. В духовому єднанні з жертвами голоду ми, як
г
УВАГА!
ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ
УВАГА!
(seats 300 people), barbecue pits, outdoor
bar. laundromat plus shops linen storage
building, vicinity Catskill Game Farm.
До винайму в Нюарку
1 КІМН. з МЕБЛЯМИ
Уживання кухні, окрема холо-
рія Ґрега. Діяна Дергак. ської. чо:ювічий квартет з спільнота, оминаємо пастки „святого спокою", які на Можна вже замовляти в книгарському відділі Principals only.
Діяна Гаврнлюк. Уляна Ірвінгтону: були показані всіх нас розставляє одвічний спокуситель. Але сьогодні при ..Свободі" N. Cymbalisty дільня. осібний вхід, коло укр.
Гаврилюк. Роман Макух, уривки з українських кіно- ми, як спільнота вільних людей, спроможні на багато Highway 32. Route No. 1 церкви, близ. Seton Hall
Олег Борачок. Ігор Чмола, фільмів з історичною тема- більше. Ми часом самі не усвідомлюємо, яким важливим
В ІМ'Я ПРАВДИ Catskills. N.Y. 12414 University та автобусу до Ню
Мар'ян Борачок тикою. В справі виступів на і значним елементом усього українського національного Аналізе бгзпарадельної трагедії йорку. Дзвонити по 6-ій год.
Крім поетичних творів, цій програмі треба контак- життя є еміграція. Ми маємо силу і спроможність не Української Галицької Армії. В купні або продажі домів веч. кожного дня.
прочитано два зразки ,,no– туватися з Р. Маринови- тільки не допустити д о того, шо важка завіса забуття Друге видання. звертайтесь до (201) 374-2970
езії в прозі", а саме - два чем на числа телефону: у опустилась над 45-річної давности злочином Москви в ЯРОСЛАВА ГРИНЕВИЧА української агенції
нариси: ..Дума про діда" Вашінгтоні - (202) 8 3 2 - Україні, ми маємо силу і спроможність подбати вже Ціна S2.00 з пересилкою. OFTJNERAL DlRECTORSe
(читав її Мар'ян Борачок) і 2887. у Н ю Джерзі (201) 686- сьогодні про те, щоб подібний злочин народовбивства не LUKAS ft ELL1S REALTY
- S V O B O D A " BOOKSTORE
,,Весілля Опанаса Крокви" 0420. повторився в Україні. Так довго як ми спроможні 30 Montgomery Street, Jersey City. N.J. 07302 Дзвонити до Олега Мнськова
постійно тримати злочини Москви на світлі деннім, або Василя Янюка - ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ?
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує (201) 467-1177, (201) 3W-4S04
кремлівські диктатори не наважаться на масове вбивство Наша ролика с власниками
„Чому Івась не читає?" людей в наш час.
5^с стейтового податку.
І (201) 371-0067 (веч.). похоронних заведені, і обслу-
Ми спеціялізусмося В ОКОЛИ- говус українську громаду
(Закінгення зі crop. 2) BBft помад 59 років.
Найвиша пора і час нашим надрядним політичним, цях: Short Hills, Millburn,
теж читати української дого і доростаючого поко- ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ?
ління. церковним і громадським чинникам подбати про ство- Livingston, Springfield, Maple-
книжки і газети, хоча б вони wood, irvington і інших сусід- Ми полагоджусмо похорони
були й першорядні. Маючи тут на увазі .,віс рення „Центру Української Мартирологи"', установи, за українською традицісю а
майор", що її становить що займеться не тільки справами голоду, єжовсьхого ніх м і с т а х . ^ ^ ^ ^ ^ кожній мн:цеаості. Магмо
Причиною того. ..Чому
Івась не читає", є також у середовище, треба поруч із терору з відомими і невідомими Вінннцями, як злочинців можність уживати noxopoH–
CASCAD1NG STREAM ні доми у всіх місцевостях,
нас брак реклямн для дру- американським - створити московського народовбивства в Україні, але також буде 8 secluded acres, beautiful setting. 3
побічне паралельне україн- монітором сучасного переслідування, мук і тортур, які без жадної доплати для ро-
кованого слова і нсдостат- bedroom country home, amidst towering диия.
ній громадський натиск чи ське оточення через збіль- українські люди зазнають в московській колонії — pines. Plus small bam. 955.000. Обслуга 24 години.
вплив передусім на батьків. шене з г у р т у в а н н я д і т е й - УССР. Для того Центру, дослідно-інформаційної уста- KOPP OF KERH0NKS0N, N.Y. За особистими порадами
У нас немає апарату, який молоді в самодіяльній і роз- нови, наша спільнота має всі наявні засоби і фахові сили. Dial: (914) 626-7500 прошу телефонувати:
передавав би книжку з кни- вагово-товариській актив- Але той Центр повинен бути установою не якоїсь однієї
гарської полиці чи з видав- ності. в організаціях моло- групи, одного комітету чи одного видавництва. Він JOHN J. SENKO

Fit to be
ництва в руки відборців. ді, в житті української Церк- повинен стати установою цілої української спільноти у Р І З Н Е (212)388-4416 or (516)481-7460
Потрібні серйозні, сильні ви тощо. Не треба додава- вільнім світі. Я вірю, шо цією справою займеться НІ
ти. що українська школа і Світовий Конгрес Вільних Українців у недалекому SENKO
загальногромадські акції. ХУТРА! КОЖУХИ! FUNERAL HOME
як наприклад. „День укра- українське друковане слово майбутньому. Великий вибір хутряних ВИ- 213 Bedford Ave.. Brooklyn. N.Y.

TIDE
їнської дитини" (адже с між- мусять усе бути основою робів чоловічих і жіночих,
народний ,,Рік дитини"), тієї діяльности. А може, дехто подумає, все це даремна втрата сил? безпосередньо з фабрики, го- HEMPSTEAD
місячник українського дру- Писав же покійний Євген Маланюк в незабутніх рядках тових і на замовлення. FUNERAL HOME
ковакого слова для дітей і Ідеться про те. яка уста- болючої реалізації правдивої дійсности: 89 Peninsula Blvd.
Маємо також найновіших
м о л о д і , п о т р і б н о життя, нова здатна цю рамову про- Hempstead. L.1.. N.Y.
фасонів, легкі, елегантні кожу-
руху. шуму, б о лише це граму розробити і практич- Ніхто не знає, хи місцеві й імпортовані.
доходить до вух громади та но урухомити. Якщо втри-
нагадує їй призабуті в ме- муватнметься такий стан,
Ніхто не чув твоїх планів.
Біля всесвітнього Синаю,
OR Усі наші товари високої

how WE kept
якости. а ціни найдоступніші.
тушні буднів обов'язки. як тепер, то ми скоріше чи Як завше: золото й мечі. Пам'ятаймо, що якість - не
Врешті потрібно, щ о б про- пізніше можемо безпово- випадковість, а багаторічний S1NKOWSKY
води громадського життя ротно втратити нашу мо- Так, біля всесвітнього Синаю над Іст Рівер в Н ю професійний досвід.
зрозуміли вимогу хвилини і лодь.
відповідно звернули увагу
на ситуацію, на підставові
Йорку, перед яким ми демонструємо і голодуємо, є
справді тільки золото й мечі, і ми того Синаю не ourhead Наша фірма існує в Ню
Йорку від 1961 року. Розуміс-
FUNERAL S E R V I C E
3536 Eaat Tremont A v e e o f
BRONX, N.Y. 10406

abovewater 1N
Франц Петровськнй зворушимо. Але слово людської правди є коштовніше мо по-українському. Наша Tel.: 863-2476
проблеми й потреби МОЛО- Сісеро. Ілл. золота і гостріше мечів, б о воно водночас є словом Божої адреса: 4)
правди і вкінці саме воно перемагає. А прикладом нам у 101 Avenue "A"
viC LUST FUR CORP. NEW YORK. N.Y. 10000

Г
1812.
тому можуть служити новітні апостоли правди в 307 7th Aw.. N.Y.C. 10 Ft. Тел.: 674-S8S0
ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ Україні. Вони не мають золота й мечів , а єдино із Д и р е к т о р ИОСІЇФ
словом правди стали він-на-віч з московськими ти- (між 27 і 26 аул.) СЕНКОВСЬКЧИ
В ЩОДЕННИКУ „СВОБОДА ранами, і диво див! - тирани їх не можуть nepe– Тел.: (212) 989-3034 Зашідус влаііггутиитяя ви
могти. З вершин людського духа, хоч і слабі тілом, хороків в каплицях, поло
ув'язнені, ізольовані в психов'язницях, концентраках, NEW FACES в кожній paBoad
1 1НЧ ЧЕРКЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ Похорони по adnf–
м акалгміі. посмертні ігалкн. роїшжн. поляки S3 00 вони копають могилу багатій на золото й мечі Москві, а for Advertising Promotions in Com– пальних цінах.
І ІНЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ народові своєму прокладають і освічують шлях д о mercials. Conventions, Fashion,
за приватні концерти, бнзнесові оголошення, (ія- великого і світлого буття. Того буття, в яке вірив Freedom of the seas. Narrators, Trade Shows, interviews this
баян, фестинн, пікніки, бенкети, банки, продаж ло- закатований Москвою поет. That's what the War of 1812 was all about. Mon. to Fri. 12 to 6 p.m.
міп і т. л.) : 5 00 But it would have been sink or swim for our Navy Studk) 4 0 4 - 2 2 5 West 57th St
ОГОЛОШЕННЯ НА 8 ШПАЛЬТ, беї огляду ня it
Я вірю - це буде так:
Пшеницями зійде кров had Americans not bought Si 1.000.000 worth of New York CHy - Fourth Floor LYTWYH і LYTWYH
іміст по 5 00 долярія іа кожний інч.
І пізнають люди на смак government securities to keep our flag upon the waves. UKRA1NAN
а Back then, folks took stock in America by putting
Любов. A l AMATEUR VARIETY TALENT FUNERAL D1RECTORS
Якщо до оголошення включається знімку — their money where their country was. To save the wanted (or new ТУ. Cable Show -
коштуватиме додатково:
A1R CX5ND1T10NBD
good old Navy. auditions daily - Rehearsals Обслуга ЩІІРА 1 ЧЕСНА.
Фоторепродукція на одну шпальту - , „ - „ „ „ 6 в.75 (212) 391-2163 (3-5 p.m.) and
Фоторепродукція на дві шпальти . . „ - . . . . „ „ – 8.50
Today, over 9' :– million modern Americans still take Our Services Are Available
Фоторепродукція на три шпальти . . . . . , . „ . . . 10.00 stock in America by buying U . S . Savings Bonds. (212) 997-9778 (6-8 p.m.) Anywhere in New Jersey.
Гакож займаємося noxopo–
When you join the Payroll Savings Plan, you help нами на цвинтарі в Бавнд
М'ЯСО і КОВБАСНІ ВИРОБИ yourself to safe, automatic savings. And you Бруку і перенесенням ТЛІН-
ОГОЛОШЕННЯ НА ЧЕРГОВЕ ЦИСЛО (2 ЛНІ ПЕРЕД ПОЯ-
іа німецьким виробом для смакунів. тшшяшрщтшшт 11: них Останків з різких
ВОЮ) ПРИЙМАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ДО 10-оі ГОДИНИ ДНЯ. help your country, too.
Вироби у власній фабриці коьбас. So buy U . S . Savings Bonds. MAKAR'S JEWELRY країн світу.
ТІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - НАЙЛІПША. 8 0 1 Springfled Avenue
ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ They il keep your savings on an even keel. a GIFT SHOP
якч найліпше люблять господині і цілі родини. l R v t N G T a N , N.J.
В АНГЛОМОВНОМУ ТИЖНЕВИКУ Іайліть ло найближчої крамниці KARL EHMER. 823 Sanford Avenue NEWARK, N.J.
How t SWt рт Slbuutat wbw ltH tomtttitf of S паї (ЧИІІЛеfttttnu)
(недільне видання) Ukrainian Weekly Lott itoUu otiottoTt4 BoUi a i be ttfbui il retort tn pto.iiU. WWi ictM, Newark, NJ. 07106 ESsex 5-5555
KARL EHMER PORK STORE Bot4i ui be asie4 il joif buk. UtofMt u tot wkiect to tuu or loal IKOM torn. (2 бл. від укр. кат. церкви)
1 ІНЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ Головна крамниця: u4 !titriltaxtuy be itfcm4 ntit teetaptiot
Повідомляємо, що наша но-
м академії, посмертні згадки, ротики, подяки S 5.00 63-35 Frosh Pond Road Ridgewood-Brooklyn. N.Y.
вовідкрита фірма виготовляє
1 ІНЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ ФІЛІЇ кпамннць в Ню Йорку і поза містом. на замовлення всі вироби з бі-
за приватні концерти, бизнесояі оголошення, (за-
баяи. фестнии. пікніки, бенкети, банки, продаж
ЛОМІВ і т . л . ) 700
жутеріі з 14 і 18 каратового зо-
лота, срібла, як також емалії, ПЕТРО ЯРЕМА
включаючи Ваші власні моде-' УКР. ПОГРЕБНПК
лі.
Оголошення на чергове, недільне виляння прннмягтьс, Маємо великий вибір ук-1 Займається Похоронами
зо ПОНЕДІЛКА. ТІЛЬКИ ло 12-оі ГОДИНИ ДНЯ. „СВОБОДА" раїнських тризубів різної ве- в BRONX, BROOKLYN.
заангажус негайно на постійну працю: личини та різні моделі. Замові NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ
ПОВІДОМЛЯЄ ТЬГЯ всі opt анізаціі. установи і поодинокі особи, лення приймаємо від .україн-j
які довгують за оголошення, шо адміністрація буде змушена від- Ф А Х О В О Г О Д Р У К А Р Я ^пресмена) ськнх крамниць; як та- КОНТРОЛЬОВАНА
кинути чергове оголошення. ДОКИ НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ кож індивідуальні. ТЕМПЕРАТУРА
ПОПЕРЕДНІ РАХУНКИ. і РОБІТНИКА до ДРУКАРНІ Ціни дуже помірковані, то-
Рівночасно з оголошенням, проситься надсилати Добрі умовкни праці і бенефіти. му, що самі все виробляємо. Peter Jarema
НАЛЕЖНУ СУМУ. По ближчі інформації npo–
Голоситись особисто — 12fr^AST 7th STREET
симо звертатися на нашу ад-
Т Е Л К Ф О Н і ї Н О О Г О Л О Ш Е Н Н Я ПРИПМАСТЬСЖ SVOBODA .ресу або телефонувати кожно- NEW YORK, N.Y.
Л И Ш Е У НАГЛИХ ВИПАДКАХ. ORegon 4 - 2 5 6 8
30 Montgomery St., Jersey City, N.J. 07302 І А маії імам а МІ puteeoeen го див від год. 5-9 веч.
and T h . М М Я И Ч І Селен (291)374-7787.