You are on page 1of 2

Jak napisa esej?

Czym jest esej?


Esej to szkic filozoficzny, naukowy, publicystyczny lub krytyczny, zazwyczaj pisany proz, swobodnie rozwijajcy interpretacj jakiego zjawiska lub dociekanie problemu, eksponujcy podmiotowy punkt widzenia oraz dbao o pikny i oryginalny sposb przekazu. Wywd mylowy zawarty w eseju w maym na og stopniu respektuje standardowe metody rozumowania. Obok zwizkw logicznych wystpuj w nim nie skrpowane rygorami naukowymi skojarzenia pomysw, a obok zda weryfikowalnych poetyckie obrazy, paradoksalne sformuowania, byskotliwe aforyzmy, n... wicej

Wyznaczniki dobrego eseju


1. Decydujc rol w eseju peni funkcja estetyczna. Jzyk eseju powinien by kunsztowny, zbliony do stylu wysokiego, wyrafinowany i wiadczcy o oczytaniu i elokwencji autora. 2. Esej jest otwart form literack. Autor podejmuje swoist prb dotarcia do meritum zagadnienia, ktre porusza, lecz nie przedstawia wszystkich argumentw, dokonujc ich subiektywnej selekcji. W ten sposb sygnalizuje istnienie problemu i zmusza czytelnika do zastanowienia si nad nim. Czsto esej sprawia wraenie nieukoczonego, a jego luna kompozycja potwierd... wicej

Kompozycja eseju
Podstawow zasad kompozycyjn eseju jest zupena dowolno. Esej moe mie rnorodny ksztat, zakres tematyczny i stylistyczny. Luna, fragmentaryczna kompozycja podporzdkowana jest nadrzdnej idei autora, a sposb ujcia zagadnienia zaley wycznie od jego inwencji twrczej.... wicej

Jak napisa dobry esej?


1.Prac nad esejem rozpoczynamy od zapisania wnioskw, jakie nasuwaj si po uwanym przeanalizowaniu zadanego tematu. Mog to by lune skojarzenia, argumenty, czy te pytania, zwizane z danym zagadnieniem. Kad myl zapisuj na oddzielnej kartce, pozostawiajc miejsce na rozwinicie jej o okrelone cytaty, dygresje, odwoania do innych dzie. Przygotuj wszystkie materiay, jakie bdziesz wykorzystywa podczas pisania eseju: teksty rdowe, cytaty, aforyzmy, etc. 2.Sporzd plan, ktry bdzie osi kompozycyjn twojego eseju (moesz posu... wicej

Zapamitaj!
1.Esej opiera si na swobodnej interpretacji danego zagadnienia, problemu czy zjawiska. 2.Musisz wykaza si kunsztem literackim, operujc kontrastem, dygresjami i lunymi skojarzeniami. 3.Swoje myli wyraaj w sposb zwizy i jasny, tworzc nowe ujcie tematu. 4.Skup si przede wszystkim na subiektywnych odczuciach i przemyleniach. 5.Pod adnym pozorem nie wprowadzaj fikcji literackiej. 6. miao korzystaj z odpowiednio dobranych do poruszanego tematu cytatw, aluzji, aforyzmw, odwoa... wicej

Najczciej popeniane bdy


1. Autor wprowadza do eseju fikcj literack. 2. Esej zatraca sw form poprzez wprowadzenie cisej fabuy. 3. Autor nie potrafi poczy kolejnych fragmentw w spjn cao i tekst jest chaotyczny. 4. Bdy stylistyczne, ortograficzne i interpunkcyjne.... wicej