You are on page 1of 3

CALL FOR PAPERS

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACYJNA
BISKUPÓW KRAKOWSKICH
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 24-26 kwietnia 2014

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego zamierza zorganizować w dniach 24-26 kwietnia 2014 interdyscyplinarną konferencję naukową Działalność fundacyjna biskupów krakowskich. Celem tego spotkania ma być nakreślenie zjawisk związanych z inicjatywami fundacyjnymi hierarchów Kościoła krakowskiego (biskupów ordynariuszy i sufraganów) od powstania diecezji do współczesności. Interesują nas fundacje w wymiarze materialnym, ale też czynniki pośrednie, które decydowały o podejmowaniu działalności fundacyjnej, np. podstawy gospodarcze, czy ekonomiczne patronatu artystycznego. Badania historyczne nad diecezją krakowską i jej kolejnymi rządcami są zaawansowane, jednak wciąż można dostrzec wiele „białych plam”. Szczególnie dotkliwy jest brak monografii wielu wybitnych postaci, studiów analitycznych na temat funkcjonowania dworu biskupiego, prób odtworzenia sieci rezydencji, etc. Pilnym postulatem badawczym jest połączenie wysiłków przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych, w celu lepszego rozpoznania zagadnień mecenatu i działalności fundacyjnej hierarchów, oraz roli fundacji artystycznych w reprezentacji ich władzy. Pragniemy, aby organizowana przez nas konferencja stała się forum wymiany myśli historyków, historyków sztuki, archeologów, muzykologów i literaturoznawców. Szczególny asumpt do tego spotkania daje 650. rocznica fundacji Akademii Krakowskiej, pragniemy więc położyć nacisk na działania biskupów krakowskich jako kanclerzy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aby ułatwić podjęcie decyzji potencjalnym Autorom i zachęcić ich do przesyłania zgłoszeń, poniżej prezentujemy listę zagadnień, wokół których – naszym zdaniem – powinny grupować się referaty na konferencji. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o nadesłanie zgłoszeń na ręce sekretarza Komitetu Organizacyjnego wraz z krótkim konspektem wystąpienia (maks. 1800 znaków) do dnia 30 września 2013. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Wszystkim uczestnikom konferencji zostaną zapewnione noclegi i wyżywienie.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA
patronat biskupów krakowskich w zakresie: liturgii, architektury, urbanistyki, sztuk plastycznych, literatury, muzyki, nauki i przemysłu; fundacje charytatywne heraldyka, sfragistyka, dyplomatyka i epigrafika biskup / kapituła katedralna / kościół katedralny fundacje oficjalne vs fundacje prywatne biskupów krakowskich fundacje artystyczne na tle innego rodzaju aktywności biskupów (edukacyjnej, charytatywnej, duszpasterskiej, etc.) związki fundacji artystycznych z liturgią i ceremoniałem podstawy finansowe działalności fundacyjnej związki artystyczne diecezji krakowskiej z Rzymem i innymi diecezjami znaczenie legatów biskupich i rola ich egzekutorów zamki biskupie i ich miejsce w systemie obronnym państwa; formowanie się systemu rezydencji biskupi krakowscy wobec zakonów biskupi krakowscy i Uniwersytet Jagielloński biskupi krakowscy wobec nowych ruchów i prądów religijnych oraz Reformacji biskupi krakowscy jako promotorzy kultu świętych rola dworu w realizacji fundacji biskupich biskupi krakowscy a oprawa artystyczna uroczystości kościelnych i świeckich wzorcza rola fundacji biskupów krakowskich

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr hab. Marek Walczak walczak.ihs@poczta.fm mgr Krzysztof Czyżewski krzysztof.czyzewski@wawel.edu.pl

Sekretarz
mgr Mateusz Grzęda m.j.grzeda@gmail.com