Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4b23f7482a6984f9e7d50621ca5f9b0d

4b23f7482a6984f9e7d50621ca5f9b0d

Ratings: (0)|Views: 2,918|Likes:
Published by pravnica

More info:

Published by: pravnica on Jun 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2015

pdf

text

original

 
GOSPODARSKO PRAVO
TADEJA ZIMA JENULL - ODGOVORI
SODNI REGISTER.....................................................................................................................................................1DELNIŠKA DRUŽBA..................................................................................................................................................6DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO...........................................................................................................13TUJE PODJETE.......................................................................................................................................................20ZAVOD.....................................................................................................................................................................20ZADRUGE ...............................................................................................................................................................21ZFPPIPP...................................................................................................................................................................22OBLIGACIJSKI ZAKONIIK........................................................................................................................................36ZPP - PRAVILA POSTOPKA V GOSPODARSKIH SPORIH....................................................................................42AVTORSKO PRAVO (ZASP)....................................................................................................................................45INDUSTRIJSKA LASTNINA (ZIL).............................................................................................................................50
SODNI REGISTER
11
POZITIVNI IN NEGATIVNI PUBLICITETNI UČINEK VPISA V SODNI REGISTER
Publicitetno načelo pomeni, da so vsa dejstva in podatki vpisani v sodni register, izhaja pa iz načela obveznegavpisa.
Pozitivni publicitetni
učinek pomeni, da se lahko proti tretji osebi uveljavljajo vsa dejstva, ki so vpisana v registruin se nihče ne more sklicevati na to, da ni poznal podatkov vpisa. Javnost podatkov se uveljavlja z internetnoobjavo podatkov ter izstavljanjem izpisov iz sodnega registra.
Negativna publiciteta
pa pomeni, da določenega dejstva ni (oziroma velja, da ga ni), če ni vpisano v register, pabi moralo biti.Primer učinkovanja publicitete registra:Če zakoniti zastopnik družbe, ki ima z aktom o ustanovitvi omejeno pooblastilo, sklene pogodbo s tretjo osebo, jetakšna pogodba spodbojna s strani družbe, ker bi tretja oseba mogla in morala vedeti za omejena pooblastila(publiciteta registra).Izjema od publicitetnega načela sodnega registra:Po ZGD so pravni posli
ultra vires
veljavni, razen če je 3. oseba vedela ali bi morala vedeti za prekoračitevdejavnosti, vendar navedba dejavnosti v registru še ne pomeni, da je 3. oseba vedela ali bi morala vedeti zaprekoračitev.
11
PUBLICITETNI IN KONSTITUTIVNI UČINKI VPISA?
Vpis v sodni register ima publicitetni učinek takrat, ko se z dnem vpisa šteje, da je vpisani podatek javno objavljenin s tem vsakomur znan. Vsak vpis v sodni register mora biti javno objavljen na spletnih straneh Agencije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), namenjenih javni objavi vpisov v sodni register.Negativni publicitetni učinek pomeni, da če podatek, ki je pomemben za pravni promet, ni vpisan v sodni register,tretji zanj ni dolžan vedeti. Subjekt vpisa lahko nevpisani podatek nasproti tretjim uveljavlja le, če dokaže, da je tretjiza podatek vedel.Pozitivni publicitetni učinek pomeni, da se od dneva, ko je bil vpis posameznega podatka v sodni register objavljen,nihče ne more sklicevati na to, da ni poznal tega podatka. Velja domneva, da je tretji za ta podatek vedel od dneva,ko je bil vpis tega podatka objavljen.Konstitutivne učinke imajo vpisi, katerih posledica je nastanek pravice ali pravnega razmerja. Med takšne vpisesodijo:
vpis ustanovitve gospodarske družbe
vpis prenehanja gospodarske družbe
vpis spremembe statuta delniške družbe ali družbene pogodbe d.o.o.
vpisi pri statusnih preoblikovanjih
vpisi pri podjetniških pogodbah (koncerni)
11
KDAJ SE TUDI BREZ VPISA PRIDOBI PRAVNA OSEBNOST?
V postopku vpisa v sodni register ima subjekt vpisa, ki pridobi pravno sposobnost šele z vpisom v sodni register,sposobnost biti stranka, zastopajo pa ga osebe, ki so na podlagi akta o ustanovitvi oziroma sklepa ustanoviteljevpooblaščene za zastopanje subjekta vpisa
1
 
V sodni register se ne vpisuje samostojni podjetnik. Podjetnik pridobi status samostojnega podjetnika (s.p.) oziromapravno sposobnost takrat, ko je pri AJPES vpisan v Poslovni register.PREDDRUŽBA-družba v obdobju med sprejetjem akta o ustanovitvi in vpisom v register že lahko opravlja določena dejanja in je nosilec pravic in dolžnosti, čeprav še ni pravna oseba:
lahko vloži prijavo za vpis v sodni register 
lahko odpre bančni račun
lahko pridobi sredstva-za medsebojna razmerja med družbeniki se uporabljajo pravila o civilnopravni družbeni pogodbi-če kdo nastopa v imenu družbe, odgovarja osebno, če je teh oseb več, odgovarjajo solidarno-koristi, ki jih je družbenik pridobil v tem času, je dolžan prenesti na družbo po vpisu v register V praksi ni mogoče, da bi se d.o.o. vpisala v register takoj po sklenitvi družbene pogodbe in takoj postala pravnaoseba. Med obema dogodkoma lahko preteče tudi več kot eno leto. Družbo med sklenitvijo družbene pogodbe innjenim vpisom v register ob določenih pogojih označujemo kot preddružbo.Tuja pravna teorija, zlasti nemška, poudarja, da gre pri preddružbi za pravnoorganizacijsko obliko, ki že ima pravnosposobnost. Stališča o širini te sposobnosti pa se razlikujejo. Vendar so zelo številna tista mnenja, ki zagovarjajopopolno pravno sposobnost. ZGD-1 se je v svojem jedru naslonil na nemško pravo. Zato številne ugotovitvenemške teorije in sodne prakse »kaže upoštevati tudi pri nas«.O preddružbi govorimo v času po sklenitvi pogodbe o d.o.o. v notarski obliki (torej ne le med družbeniki). Ta še ninastala s sklenitvijo družbene pogodbe, ker je notarska oblika pogodbe predpisana
ad valorem
.Preddružba, kot smo jo opredelili, je mogoča pri nastajanju vseh gospodarskih družb. Vendar so razlike med temidružbami tako velike, da skoraj ni mogoče določiti skupnih značilnosti faze med ustanovitveno pogodbo in vpisom vregister. Tako na primer pri d.n.o. in k.d. družbeniki in komplementarji že v času preddružbe nedvomno odgovarjajotako kot po vpisu družbe v register.Obe ugotovitvi vzbujata dvom o tem, ali gre pri preddružbi za družbo civilnega prava po 990. členu OZ.Trstenjakova meni, »da je stališče, da gre za uporabo določb družbe civilnega prava, preseženo«. Pravila o civilnidružbi bi bila morda redko uporabna le subsidiarno, če določbe ZGD in družbene pogodbe ne bi mogle odgovoritina kakšno vprašanje. Tudi v slovenskem pravu se lahko pridružimo stališču, da gre pri preddružbi za stopnjo vnastajanju družbe kot pravne osebe. Zanjo že veljajo številne določbe ZGD-1 o že konstituirani d.o.o. in pogodbenedoločbe, razen tistih o izključni odgovornosti same družbe.Upravljanje preddružbe temelji na dejstvu, da je krog družbenikov že natančno določen in da so z zakonom indružbeno pogodbo že urejena vsa bistvena vprašanja o upravljanju. Družbeniki odločajo v skupščini (505. člen) zglasovalno pravico, kot je določena s pogodbo ali z zakonom (506. člen). Obstajajo vse možnosti, da manjšinskidružbeniki uveljavljajo svoje pravice (511. člen), vsak družbenik pa pravico do informacij in vpogleda (512. in 513.člen).Ni razlogov, da v času preddružbe ne bi bili mogoči vključitev novega družbenika ter izstop in izključitev družbenikaob smiselni uporabi pravil, ki veljajo za že vpisano d.o.o.Vrsta določb ZGD-1 kaže, da se mora že v času preddružbe oblikovati premoženje, ki pripada prav njej. Tudi natem področju se kaže pomembna razlika nasproti civilnopravni družbeni pogodbi. V njej je po OZ premoženjesolastnina družbenikov. Pri nastajajoči d.o.o. pa morajo biti osnovni vložki družbi izročeni že pred vpisom v register,tako da »lahko poslovodja družbe z njimi prosto razpolaga«.
11
KATERE PRAVNE OSEBE SE VPISUJEJO V SODNI REGISTER?
Subjekti vpisa, subjekti, ki se vpišejo v sodni register, so:1.družba z neomejeno odgovornostjo2.komanditna drba3.družba z omejeno odgovornostjo4.delnka družba5.komanditna delniška družba6.evropska delniška družba7.gospodarsko interesno združenje8.evropsko gospodarsko interesno združenje9.podružnica tujega podjetja10.zadruga11.evropska zadruga12.zavod13.skupnost zavodov14.druge pravne osebe, za katere zakon določa, da se vpišejo v sodni register Vpisuje se tudi:15.podružnica gospodarske družbe16.podružnica tujega podjetja ali njen del
2
 
Eno najpomembnejših načel registrskega prava je načelo obveznega vpisa v register.V sodni register se ne vpisuje samostojni podjetnik. Podjetnik pridobi status samostojnega podjetnika (s.p.) oziromapravno sposobnost takrat, ko je pri AJPES vpisan v Poslovni register.
11
SODNI REGISTER
Sodni register je javna knjiga, ki je na vpogled vsem in vsebuje podatke o glavnih statusnih značilnostih vsehvpisanih subjektih in o dejstvih, ki so pomembna za pravni promet, s čimer se utrjuje pravna varnost v poslovnemprometu.Vpis v sodni register pomeni, da so bili izpolnjeni pogoji za ustanovitev posameznih oblik gospodarskih subjektov.Gospodarske družbe z vpisom v sodni register dobijo status pravne osebe. V register se ne vpisujejo vsigospodarski subjekti - podjetniki posamezniki se vpisujejo v poslovni in ne v sodni register.Postopek za vpis v sodni register se začne-z vlitvijo predloga-po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega organa začne sodišče postopek samo, kadar tako določazakonV postopku za vpis v sodni register izdaja sodišče odločbe v obliki sklepa ali odredbe. S sklepom odloči o predloguoziroma zahtevku za vpis. Z odredbo odloči o vprašanjih postopka. 
11
VRSTA REGISTRSKEGA POSTOPKA
Registrski postopek je vrsta nepravdnega postopka; ureja ga Zakon o sodnem registru, smiselno pa se uporabljajodoločbe Zakona o nepravdnem postopku.Začne se na predlog ali po uradni dolžnosti (ali na zahtevo drugega pristojnega organa začne sodišče postopeksamo, kadar tako določa zakon).
11
KDO ODLOČA O VPISU D.O.O. V SODNI REGISTER
Sodni register vodi pristojno sodišče, t.i. registrsko sodišče. Vpis se opravi na podlagi zahteve zainteresirane osebein sodišče ne more odreči vpisa, če so izpolnjeni pogoji za vpis.Sodnik posameznik odloča o:1.
vseh podatkov, ki se nanašajo na d.d. 
, k.d.d., evropsko delniško družbo, evropsko giz, zadrugo in evropskozadrugo, podružnico tujega podjetja2.podatkov v zvezi z odvzemom pooblastila za zastopanje osebno odgovornemu družbeniku in z izstopom aliizključitvijo družbenika pri d.n.o. in k.d.3.podatkov v zvezi s
statusnimi preoblikovanji
pri vseh subjektih vpisa4.podatkov v zvezi z odločanjem o ugovoru proti sklepu o prenehanju v postopku prenehanja drbe poskrajšanem postopku5.podatkov v zvezi z
izbrisom pravne osebe
iz sodnega registra zaradi končanja likvidacijskega postopka, ki ga je izvedel pristojni organ te pravne osebeO vseh drugih predlogih pa na 1. stopnji odloča sodni referent. Zoper odločitve sodnega referenta je možnapritožba v 8 dneh od odločitve, o kateri odloča sodnik posameznik istega sodišča. Na drugi stopnji pa odloča senattreh sodnikov.
11
KAKŠEN POSTOPEK JE REGISTRACIJSKI POSTOPEK, KAKŠEN JE PRAVNI POUK, ČE IZDAODLOČBO SODNI REFERENT? KDO ODLOČA O PRITOŽBI?
Registrski postopek je vrsta nepravdnega postopka; ureja ga Zakon o sodnem registru, smiselno pa se uporabljajodoločbe Zakona o nepravdnem postopku.Zoper odločitve sodnega referenta je možna pritožba v 8 dneh od odločitve. O pritožbi odloča sodnik posameznik
istega sodišča
. To je vpisano v pravni pouk.Zoper sklep, s katerim registrsko sodišče odloči o vpisu v sodni register, se lahko pritoži udeleženec ali kdo drug, kimeni, da je s sklepom prizadeta njegova pravica ali na zakonu temelječ interes.
11
PREDHODNO VPRAŠANJE V REGISTRSKEM POSTOPKU; KDAJ SE PREKINE?
(Hinko)Kadar je odločitev registrskega sodišča o vpisu v sodni register odvisna od predhodne rešitve vprašanja, ali obstojikakšna pravica ali pravno razmerje, pa o njem še ni odločilo sodišče ali drug pristojen organ (predhodnovprašanje), registrsko sodišče
samo reši to vprašanje
, če ni v ZSReg ali drugem zakonu drugače določeno.
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->