P. 1
2011 08 Camion Truck & Bus Magazin

2011 08 Camion Truck & Bus Magazin

|Views: 798|Likes:
Published by hkroy
Kamion Truck & Bus Magazin Magyarország
Kamion Truck & Bus Magazin Magyarország

More info:

Published by: hkroy on Sep 07, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2011

Sections

LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK

08-09 lapz.indd 9
08-09 lapz.indd 9

7/27/11 10:56:25 AM
7/27/11 10:56:25 AM

U titl d 2 1

6/23/11 11 10 AM

Renault 1_1 1108.indd 10
Renault 1_1 1108.indd 10

7/28/11 5:14:05 PM
7/28/11 5:14:05 PM

Renault 1_1 1108 A.indd 11
Renault 1_1 1108 A.indd 11

7/28/11 7:00:41 PM
7/28/11 7:00:41 PM

S91 MIDIBUSZ

Teszt a BKV-nál, megrendelés
Norvégiából

A Molitus Kft., a Rába Jármű
Kft. és a Webasto Hungária Kft.
közös fejlesztésű midibuszát
teszteli a BKV Zrt., a 16-os vona-
lán – szokatlanul hosszú ideig,
egészen augusztus 22-ig. Jól-
lehet ez az S91-es a második
busz, amelyet a három cég „je-
gyez”, azonban ősének tekint-
hető Rába alvázas autóbuszból
több mint 200 darab van forga-
lomban szerte Európában.
Az S91-es autóbusz „születése”
óta sokat fejlődött. Az első S91-
es Gyömrőn dolgozik nap mint
nap, a második busz készítésé-
nél az ottani tapasztalatokat és
a BKV elvárásait vették figye-
lembe. A visszacsatolást mindig
fontosnak tartották a buszfej-
lesztésben részt vevő cégek.
– Megbízható, stabil, jó minősé-
gű terméket kínálunk a felhasz-
nálóknak – mondta Kozák Péter,
a Molitus Kft. ügyvezető igaz-
gatója. – Ez a jármű a legkisebb
nagybusz, mert felépítése, utas-
tere, gépészete a nagy buszoké-
ra emlékeztet. Nincs különleges
kialakítása, extrém ajtó- vagy
üléselrendezése, gyakorlatilag
úgy használhatja az utazókö-
zönség, a busz vezetője, akár
egy standard járművet.
Az S91-es 8 méteres, 10 tonnás
midibusz. A 10 tonnát azért fon-
tos kihangsúlyozni, mert sok
helyen van 10 tonnás össztö-
meg-korlátozás érvényben, a 8
méter pedig több exportpiac ki-
fejezett kérése a gyártókhoz.
Az S91 midibusz július 12-től
kezdődő BKV tesztidőszakra
különleges „öltözéket” kapott,
talán ez is hozzájárul, hogy
sokan kipróbálják ezt a közös-
ségi közlekedési eszközt.
Az S91-es nyár elején próbaúton
vett részt Skandináviában – nagy
sikerrel. Ennek bizonyítéka, hogy
röviddel a visszaérkezés után 5

autóbuszra érkezett
is megrendelés Nor-
végiából!

BKK ÉS BKV

Megvidámított ötös

A Budapesti Közleke-
dési Központ és a Bu-
dapesti Közlekedési
Vállalat Zrt. a Társa-
dalmi Felelősség Vállalási prog-
ramsorozat keretén belül csat-

lakozik a Műcsar-
nok 6–16 korúaknak
kiírt Beton és festék
című pályázatához.
Ötven pályázó több
mint 500 pályamun-
kát küldött be. Ezek
közül választotta ki
a zsűri a kecskeméti Katona Jó-
zsef Gimnázium diákcsapatá-
nak munkáját. A projekt fődíja-
ként a BKV Zrt. lehetőséget biz-

tosított számukra, hogy az 5-ös
busz vonalán közlekedő egyik
260-as Ikarus busz külső borítá-
sát megfessék.

LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK

12

1. Vendégeskedett a Volvo 7700
Hybrid Szegeden
2. Molnár József, a Tisza Volán
Zrt. műszaki fejlesztési- és
járműfenntartási igazgatója
3. Szűcs Árpád country menedzser,
Volvo Hungária Kft.
4. Próbaút, szinte teljes
kihasználtsággal

THERMO KING

V 700 Max Spectrum

A bemutatott hűtőgép a V soro-
zat legújabb tagja, a legnagyobb
teljesítőképességű, több hőmér-
sékletes hűtőegység. A V 700
Max Spectrum kapacitása nőtt
az előd V 500 Max Spectrumhoz
képest. A hűtőegység a jármű
motorja által meghajtott (nem
szükséges külön dízelmotor). Ez
a készülék ezért környezetbarát,
kevesebb üzemanyagot használ
fel. További előny, hogy igen ala-
csony zajszintű, ezért a hűtőau-
tó bármikor szállíthat a belváro-
sokba is. Eggyel kevesebb gond-
ja lesz az ezt a hűtőt alkalmazó
szállítócégeknek, nem kell idő-
korlátokhoz alkalmazkodniuk,
költséghatékonyságuk javul.
A V 700 Max Spectrum 7 méter
felépítményhosszig használha-
tó úgy a hosszirányú, mint a ke-
resztirányú több hőfokteres hű-
tőkocsikhoz.
A V 700 Max Spectrumot 2011
eleje óta teszteli egy spanyol
cég, 18 készülék dolgozik
olyan többkamrás elosztó
járművekben, melyek naponta
300-400 kilométert tesznek meg.
A cég számításai szerint az ezzel
a készülékkel szerelt járművek
évente 3000 eurót spórolnak
üzemanyagban a dízelüzemű
gépekhez képest.

AUTÓBUSZBEMUTATÓ
A TISZA VOLÁNNÁL

Volvo 7700 hibridbusz

Nemcsak Budapesten, hanem
több nagyvárosban is keresik
a közeljövő lehetséges autó-
buszait, mivel a hazai buszál-
lomány teljes rekonstrukciója
már régen időszerű lett volna. A
Volvo 7700 hibrid üzemű váro-
si autóbuszának hazai premier-
je a Tököli Buszfesztiválon volt, s
Debrecen és Pécs után most Sze-

geden vendégeskedett minden-
napos forgalomban egy hétig,
teszt céljából.
Az ünnepélyes hangulatú forga-
lomba helyezésre és bemutatóra
szép számmal érkeztek a Volán
társaságok munkatársai. Molnár
József, a Tisza Volán Zrt. műsza-
ki fejlesztési- és járműfenntartási
igazgatója beszédében kihang-
súlyozta a vállalat eddigi és jövő-
beni, nagyszabású környezetvé-
delmi törekvéseit, mind a telep-
helyet, mind a járműparkot ille-
tően. Sajnálatát fejezte ki, hogy
a cég Magyarországon egyedül
maradt a sűrítettföldgáz-üzemű
autóbuszaival, holott más euró-
pai országokban egyre nagyobb
teret hódítanak.
A hibridbusz kapcsán megje-
gyezte, szép eredmények az
Euro V-ös vagy EEV minősíté-
sű járművek környezetvédel-
mi szempontból, de ezen érté-
kek még mindig tovább javítha-
tók, például a hibrid üzemmód
lévén, mivel a 30-35 százalékos
fogyasztáscsökkenéssel a káros-

anyag-kibocsátás mértéke szin-
tén tovább csökkenthető. Nem
beszélve a jóval kedvezőbb üze-
meltetési költségekről, a jelenle-
gi rekordokat döntögető üzem-
anyagárak mellett.
Szűcs Árpád, a Volvo Hungária
Kft. country menedzsere, a Volvo
hibrid üzemű autóbuszainak eu-
rópai sikerét és a piac nagy ér-
deklődését méltatta, hiszen már
200 darabot is átlépték, a Volvo-
alvázas kivitelekkel együtt.
Az akkumulátorok jelentős fej-
lődésével – kapacitás/helyigény
– és a szokásostól jóval kisebb,
mindössze 5 literes dízelmotor-
ral sikerült maradéktalanul el-
lensúlyozni a korábban jellemző
súlytöbbletet és helyigényt.

1

2

4

3

Camion Truck&Bus 2011/8 Augusztusi horizont

12 lapz.indd 12
12 lapz.indd 12

7/27/11 11:20:16 AM
7/27/11 11:20:16 AM

izenöt év telt el azóta,
hogy a nagyhaszonjármű-
vek világában megjelent a Mer-
cedes-Benz Actros. Számos, a
korát megelőző műszaki-tech-
nikai újdonságot tartalmazott.
1996 óta folyamatosan fejlesz-
tették, a külseje más lett, de
ami sokkal lényegesebb, belül-
ről is sokat változott. A Merce-
des-Benz mérnökei azonban
közben tíz éve már egy minden
részletében megújuló Actroson
dolgoztak.
Nem volt könnyű dolguk a for-
matervezőknek, hiszen nem ön-
célúan divatos járművet kellett
megalkotniuk, hanem a lehető-
ségek maximumát megvalósíta-
ni. A teherjárműveknél különö-
sen fontos a forma és a funkció
egysége. Itt nem lehet követni a
rövid életű trendeket, hiszen egy
teherautó hosszú élettartamra
tervezett, nem divatcikk, hanem
beruházási termék. De mert
munkaeszköz, még nem szabad
unalmas, semmit mondó kül-
sővel rendelkeznie. Az új Actros
külsejéről egész biztos megosz-
lanak a vélemények, ez így ter-
mészetes. Annyi azonban bizo-
nyos, az Act ros speciálisan a nagy
távolságú fuvarokra készült, erő-
teljes, de nem agresszív. Bizton-
ságot, megbízhatóságot, tartós-
ságot, dinamikát testesít meg.
Az új Actros majdnem teljesen
nélkülözi az egyenes vonalveze-
tést, a sík felületeket. Elmaradt
az eddig szokásos erős elválasz-
tás a vezetőfülke alsó és felső
része között. A sarokburkolatok
nem tűnnek ráhelyezettnek,
teljesen a jármű alakjába olvad-
nak. A lökhárító középső része
lépcsőfokozatnak kiképzett.
Érdekes kialakításúak a jármű
szemei. A fényszóróházba ke-
rült a távolsági fényszóró, a
tompított fény, a villogó, a nap-
pali fény. Opció a ködfényszóró,
a kanyarfény, a LED kivitelű nap-
pali fény. A Follow Me Home –
kövess haza világítás a fülke el-
hagyása után biztosít fényt, il-
letve „fordított esetben”, a vilá-
gítást a pilóta már messziről is
be tudja kapcsolni.

Augusztusi horizont Camion Truck&Bus 2011/8

13

MERCEDES-BENZ ACTROS

u

Hónap témája
Járműcsalád-fejlesztés

MERCEDES-BENZ

ACTROS

Kényelem, dinamika, gazdaságosság – nem helyenkénti korszerűsítgetés,
hanem teljesen új jármű

Előző, júliusi lapszámunkban adtunk hírt az új Mercedes-Benz Actros Brüsszelben
tartott impozáns világpremierjéről. Gigászi fejlesztőmunka előzte meg azt a pillanatot,
amikor színpadra gördülhettek az új Actrosok.

T

1. Erőteljes, de nem agresszív megjelenésű lett az új Actros 2. Azok
az Actros szemek… 3. A hűtőrács furatokkal ellátott lamellái nemcsak jól
néznek ki, hanem a levegő áramlását is növelik. Az igény szerinti hűtést
a hőmérséklet-vezérelt rácsszerkezettel biztosítják

KÖVETKEZETES
LÉPÉS
A JÖVŐBE

13-19 actros.indd 13
13-19 actros.indd 13

7/25/11 9:05:08 AM
7/25/11 9:05:08 AM

A hátsó lámpák és a pozíció-
lámpák opciósan LED kivitelű-
ek. A LED lámpák alkalmazása
nemcsak mutatóssá teszi a jár-
művet, hanem hosszú élettar-
tamúak, és ráadásul még taka-
rékosak is.
A teljesen horganyzott fülke
nagy szilárdságú lemezekből
épül fel.

2600 óra szélcsatornában

A fejlesztésben óriási jelentő-
ségű volt az aerodinamika. Ez is
olyan terület, ahol a dizájnerek
és a mérnökök tudása ötvöző-
dött. A jó aerodinamikájú jármű
köztudottan csökkenti az üzem-

anyag-fogyasztást, ezzel kíméli
a környezetet és a vállalkozás
költségeit.
Az új Actros 2600 órát (!) töltött
a szélcsatornában, ez több mint
100 napnak felel meg. Ezelőtt
még soha más jármű ilyen in-
tenzív szélcsatornás fejlesztés-
ben és tesztelésben nem vett
részt! Eredményeképp az új
Actros a takarékos elődhöz ké-
pest is szorgalmasabb az üzem-
anyag-takarékosságban.
Időnként ellentétes igényeket
kell összhangba hozni. Példa-
ként említhető a szélvédő. A
jobban döntött szélvédő javítja
ugyan az üzemanyag-fogyasz-

tást, de egyúttal csökkenti a
fülke belsejében a teret. A szél-
csatornás vizsgálatokkal sike-
rült optimális megoldást találni,
a szélvédő 15 fokban dől (a ko-
rábbi 12 fok helyett).
A fülke alakját is úgy számító-
géppel, mint szélcsatornában
is tesztelték. A jobb és a bal ol-
dalon a sarokburkolatok a fülke
körüli levegőáramlást úgy irá-
nyítják, hogy egyidejűleg csök-
kentik a légellenállást és a szeny-
nyeződés lehetőségét – és még
jól is mutatnak.
Az ajtóhosszabbítások teljesen
lefedik a fellépőket, ez szintén
kétcélú, biztonságos és egyút-
tal aerodinamikai többletet ad
az örvénylések megakadályo-
zásával.

Classic,
Stream, Big és Giga fülkék

A fülkének egyszerre kell
munka- és pihenésre alkalmas
helynek, dolgozó-, nappali és

hálószobának lennie. A fülke
fejlesztésénél az volt a koncep-
ció, hogy a teljesen új berende-
zési elvek a járművezetők elkép-
zeléseihez, igényeihez igazod-
janak. Hat négyzetméter lehe-
tőségük volt a tervezőknek. Hét
fülke készült a távolsági fuvaro-
zás céljaira, ez külön érdekes-
ség, mivel más márkáknak csak
erre a felhasználásra nincs ennyi
kabinváltozatuk. A legnagyobb
hosszúság 2,3 méter, kétféle –
2,3 és 2,5 méter – szélességben
készülnek a fülkék, a tetőválto-
zatok száma 4. A hét változat-
ból mindenki megtalálhatja a
megfelelőt, akár regionális fu-
varozásra keres járművet, eseti
éjszakázási lehetőséggel, akár
többnapos távollétre kell be-
rendezkednie, netalán többhe-
tes nemzetközi fuvarfeladatot
kell ellátni.
A fülkében a sík padló sokáig az
exkluzivitás jele volt, az új Act-
rosban a hétből öt fülkében sík a

MERCEDES-BENZ ACTROS

Camion Truck&Bus 2011/8 Augusztusi horizont

14

1. Összesen több mint 100 nap. Soha ezelőtt egy jármű sem töltött ennyi
időt szélcsatornában 2–5. A fejlesztés egyik fő szempontja volt: komfortos
munka-, pihenő- és hálóhelyet biztosítani a vezetőnek

u

1

2

4

3

5

13-19 actros.indd 14
13-19 actros.indd 14

7/25/11 9:05:28 AM
7/25/11 9:05:28 AM

lis, de van olyan opció is, amely
a motor maradék hőjét hasz-
nosítja, 2 órán át a fülkefűtésre
fordítja, ezért várakozás miatt
nem szükséges az állófűtést be-
kapcsolni. A kabin állófűtésére
egyébként két lehetőség is kí-
nálkozik, kizárólag fülkefűtés
(3,8 kW teljesítménnyel), illetve
fülkefűtés (9 kW-tal) kombinál-
va motor-előmelegítéssel.
Príma klíma Tempmatic klíma-
berendezéssel érhető el az új
Actrosban – ez széria. Opció az
állóklíma, a berendezés akár 8
órát képes a vezetést követően
a fülkét temperálni.
Igen változatos az Actros belső
átépítése. A biztos fel-be lépést
lépcsőfok-világítás szolgálja. A
munkatér megvilágítása a veze-
tők „irodai” munkájában segíte-
nek. Az árnyékmentes zöld éj-
szakai világítás kellemes környe-
zetet teremt a sötétben történő
vezetéshez. A hatékony LED vilá-
gítóelemek különleges atmosz-
férát képesek varázsolni.

padló! Ez igen nagyfokú kényel-
met biztosít és mozgásszabad-
ságot ad. De a nem teljesen sík-
padlós fülkében is csak 170 mm
az emelkedés, ami nem jelentős,
a mozgást nem akadályozza.
A „leg” a GigaSpace fülke, amely
közel 4 méter magas, 920 liter-
rel, azaz majdnem 1 m3

-rel na-
gyobb a tere, mint volt a Mega-
Space-é, a szélessége 2,5 méter,
természetesen síkpadlós, és iga-
zán figyelemre méltó az állóma-
gassága: 2,13 méter! Nagyobb a
rakodótérfogat is, az össztérfo-
gat 11,6 m3
!
Hét fülkéből áll az Actros fülke-
program. A ClassicSpace fülke
2,3 méter széles, normál tetős,
az állómagasság az utasülés
előtt 1,59 méter (a motoralag-
útnál 1,46 méter). A másik Clas-
sicSpace fülke szintén 2,3 méter
széles, síkpadlós, az állómagas-
sága 1,64 méter.
A StreamSpace kabin 2,3 méter
széles, az állómagasság a mo-
toralagútnál 1,79 méter, az
utasülés előtt 1,84 méter. A
másik StreamSpace fülke szin-
tén 2,3 méter széles, síkpadlós,
az állómagasság 1,97 méter. A
StreamSpace kabinból van szé-
lesebb, azaz 2,5 méteres kivitel
is, síkpadlóval, 1,97 méteres ál-
lómagassággal.
A BigSpace fülke 2,5 méter szé-
les, síkpadlós, az állómagasság
1,99 méter.
A már említett GigaSpace fülke
szélessége 2,5 méter, síkpadlós,
a nevéhez méltóan giga férő-
hellyel, 2,13 méteres állómagas-
sággal.
Már a keskenyebb fülkék
esetében is a szériafelszereltség
része a multifunkciós kormány-
kerék, a belső (szürke-bézs)
színkombináció, a kézi mozga-
tású tetőablak, a StreamSpace
fülkétől ez utóbbi elektromos
működtetésű. A lépcsőfokok
megvilágítottak. A napfényro-
ló, a klímaberendezés, valamint
a fülke tisztítására szolgáló sű-
rítettlevegő-csatlakozás szin-
tén széria. A BigSpace és a Giga-
Space még számos kiegészítő-
vel, többek között rakodásra
szolgáló terekkel rendelkezik.
Újdonság a fülkében a munka-
és lakótér szintbeli és geomet-
riai elválasztása. A dolgozó-
részben megmaradt a komoly

antracit szín, de több helyen is
megjelenik a fülkében a vilá-
gos, mandula-bézs szín, amely
kellemessé, levegősebbé teszi
a kabint. A műanyag felületeket
is igyekeztek barátságosabbá
tenni, több helyen is bőrjelle-
gűek. Gyakorlatilag az anyagok
már emelt szintű személyautók
minőségét érik el.

Sofőrkényelem
érdekében 172 ülésvariáció

A speciálisan az Actrosra fejlesz-
tett vezetőülést valószínűleg
mindenki szívesen látná a mun-
kahelyén, de talán még a laká-
sában is. Az üléspárna szélessé-
ge az elődhöz képest megnőtt,
és 550 mm külső szélességével
rekord ebben a kategóriában.
Megnövelték az ülés hosszállí-
tási tartományát 190, illetve 250
mm-rel, így az alsó fekhely fel-
hajtása után bármilyen terme-
tes vezető is kényelmesen el-
helyezkedhet a volán mögött.
Az ülésmagasság állítási terje-
delme is változott, 20 mm-rel
megnőtt. A sokrétű állítási le-
hetőség kezelése is egyedi fej-
lesztés. A járművezetők részé-
re négy, eltérő kivitelű ülés ké-
szült, a kísérő számára három.
Az ülések csúcsmodellje 2012-
től masszázsfunkcióval is ren-
delkezik. Az üléskárpitok sok-
félék, készülhetnek szövetből,
velúrból, műbőrből, bőrből…
Az újítások sokaságából a mű-
szerfal sem maradt ki, a fejlesz-
tés során a cél a koncentrált és
feszültségmentes vezetés meg-
teremtése volt. A megvalósítás-
hoz a legújabb ergonómiai is-
mereteket használták fel. A ve-
zetőt szinte körülvevő műszer-
fal önállóságot és biztonságot
közvetít. A műszerek, a kezelő-
elemek újak, a Mercedes sze-
mélyautók színvonalát érik el.
Ugyanez mondható el a sok-
funkciós kormánykerékről. A
kormánykerék beállítása az új
Actrosokban lábgombbal tör-
ténik, és jóval nagyobb az állí-
tási szög is.
A nagy kerek kijelzők között
lévő központi display könnyen
kezelhető, átlátható menüvel
rendelkezik. A kijelző 10,4 cm
széles, a 12,7 cm-es opció.
A rögzítőfék karja a középső
konzolba épített, jobban kézre

esik. A tachográfot a szokásos
helyen hagyták.

Munkahely
nappali és hálószobával

A kabinban mindennek van
helye, az italos palackoknak
csakúgy, mint a kéztörlőnek, a
napszemüvegnek, a kávéfőző-
nek vagy a televíziónak. A széria
hangszórók mellett rendelhe-
tők kétutas hangszórók. Az op-
ciós hangosítórendszer egyene-
sen koncertteremmé varázsolja
az Actrost.
A jobb oldali ülés lábterében ta-
lálható két aljzat is, a vezetőülés
mögött egy – ezek lát(hat)ják
el árammal az elektromos fo-
gyasztókat. A többi aljzat a na-
gyobb teljesítményű fogyasztó-
kat hivatott kiszolgálni.
Huzatra érzékenyek ezentúl
bátran ülhetnek az új Actros-
ba, az új kialakítású levegőfúvó-
kák ugyanis huzatmentes fülke-
szellőzést biztosítanak. Jóllehet
most nyáron nem éppen aktuá-

Augusztusi horizont Camion Truck&Bus 2011/8 15

MERCEDES-BENZ ACTROS

Koncentrált
és feszültségmentes
vezetés
megteremtése
érdekében új
lett a műszerfal
is. A kerek
mérőműszerek
közrefogják
a központi display-t

u

A kormánykerék sokfunkciós (és könnyebben sofőrméretre állítható)

13-19 actros.indd 15
13-19 actros.indd 15

7/25/11 9:05:44 AM
7/25/11 9:05:44 AM

Kuriózum: Solo Star –
relaxációs sarokkal

Egyedi, új kialakítású a Solo
Star relaxációs tér. A többnyire
egyedül utazók számára a jobb
sarokban kényelmes relaxteret
alakítottak ki. A mozgásszabad-
ság különleges, még a nagyra

nőtt sofőrök is képesek a lábu-
kat kinyújtva pihentetni. Kevés
munkahelyen adódik ilyen le-
hetőség.
Szinte magától értetődő, hogy
újak az ágyak. Már a keske-
nyebb fülkében is 2000 x 750
mm-es fekvőhely van, a széle-
sebb vezetői kabin-
ban pedig 2200 x
750 mm-es. A kivite-
lezésüknek köszön-
hetően kiváló az
ágy szellőzése. Egy
emelő segítségével
a fejrész megemel-
hető, ezáltal sok-
kal kényelmesebbé
válik a tévénézés, ol-
vasás. A felső fekhe-
lyeknél is két válto-
zat van, a 2200 x 600
mm-es és a 2200 x
700 mm-es.
Teljesen új és átgon-
dolt a rakodótér-

koncepció, mostantól egy szó
kifogás nem lehet, hogy a kevés
hely miatt uralkodik a rendet-
lenség. A GigaSpace fülkében
összesen 332 liternyi tér fogad-
ja a járművezető kisebb és na-
gyobb használati tárgyait, ruha-
neműit. (Ez a tér mellesleg egy
kompakt személyautó összcso-
magterével egyenlő nagyságú.)
De még ez is bővíthető 420 lite-
rig. És ez csak a cockpit környéki
rakodási lehetőség, mindent ösz-
szevetve 975 literes az új Actros
GigaSpace fülkéjében a raktér.
Azért a kisebb fülkékben dolgo-
zóknak sincs okuk panaszra, a
2,3 méteres kabinban a szélvé-
dő fölött 237 literes a holmifo-
gadó tér, az ágy alatt is találha-
tó két rakodófiók, összesen 580
liter tér várja a „lakóit”.
A motoralagutas fülkébe 25 li-
teres hűtődoboz rendelhető, a
síkpadlós kabinokban akár 36
literes is lehet a hűtőalkalma-
tosság.
A részletek a fülkét igazi lakó-
térré alakíthatják, így többek
között a kéztörlőtartó, a borot-
válkozótükör, a szemüvegtartó,
a ruhafogasok…
Két eltérő stílus optikailag egyé-
niesíti a belső teret. A Home
Line a lakhatóságot hangsú-
lyozza (famintázatú fogantyúk,
bőr-fa borítású kormánykerék,
velúrszőnyeg…). A StarLine stí-
lus viszont dinamikát tükröz
(sok krómozott rész, amely nem
lakkozott, hanem igazi fém, fe-
kete-ezüst keretek…).

Európában elsőként Euro VI

Mint arról már a márciusi ma-
gazinban beszámoltunk, egy
teljesen új fejlesztésű motor-
sorozat kerül az új Actrosokba.
Ezt a Blue Efficiency Power mo-
torgenerációt célirányosan Eu-

rópának fejlesztették. A család
első tagjaként a soros, 6 henge-
res, Mercedes-Benz OM 471 jelű
motort mutatták be. Az új erő-
forrás tisztább és még gazdasá-
gosabb is elődjénél.
Az OM 471-es, Euro VI-os motor
– a norma bevezetése előtt több
mint két évvel – a környezetvé-
delemben a Mercedes-Benz él-
lovas szerepét erősíti. Ismere-
tes, az Euro VI-os norma az Euro
V-höz képest további drasztikus
NO

x- és szilárdrészecske-csök-
kentést ír elő. Az új OM 471-es
teljesítménytartománya 421–
510 lóerő, a nyomatékmaximu-
mok 2100–2500 Nm. A fejlesz-
tők nagy tapasztalatokra épít-
hettek, a motor alapkonstruk-
ciója a Daimler Trucks Heavy
Duty motorgenerációján alap-
szik. A motorok már 2007 óta
Észak-Amerikában a Freightli-
nerekben (a Detroit Diesel mo-
torgyártó gyártmányaként), to-
vábbá az elmúlt év óta a japán
Fusókban sikeresen vizsgáztak.
A motorral szembeni elváráso-
kat az új motorgeneráció ro-
busztus konstrukcióval, korsze-
rű, hengerenként négyszele-
pes technikával, 2 felül elhelye-
zett vezértengellyel, világszin-
ten egyedi nyomáserősítéses
befecskendezéssel, a teljesen
elektronikus vezérléssel telje-
síti.
A Mercedes-Benz OM 471 négy
teljesítmény- és nyomatékvál-
tozatban készül az új Actros
számára. A kivitelek: 421, 449,
476, 510 lóerő, 2100, 2200, 2300,
2500 Nm. Egyik különlegessé-
ge az új motornak: a szériajel-
legű 2,611 hátsó tengelyáttétel-
lel kapcsoltan az automatizált

MERCEDES-BENZ ACTROS

Camion Truck&Bus 2011/8 Augusztusi horizont

16

1–3. Luxus
a kabinban: a Solo
Star relaxációs tér

u

Új Actros, új hajtáslánc

13-19 actros.indd 16
13-19 actros.indd 16

7/25/11 9:05:55 AM
7/25/11 9:05:55 AM

sok teljesítése érdekében ötvöz-
te az AdBlue-s SCR technikát, a
hűtött kipufogógáz-visszaveze-
tést (AGR) és a részecskeszűrést.
A módszer a Daimler haszonjár-
műveiben más kontinenseken a
gyakorlatban már bevált, a mé-
retezést azonban az európai
emissziós törvényekhez „igazí-
tották”, a részecskeszűrő rege-
nerációs módjával együtt spe-
ciálisan európai fejlesztés.
A motorfejlesztésnél a szigorú
emissziós követelmények be-
tartása mellett az üzemanyag-
fogyasztás mérséklése volt a fő
cél. (A június végén–július elején
lévő Euro V-Euro VI motorú Act-
rosok fogyasztáspárbajáról ké-
sőbb beszámolunk.) Egy másik
szintén fontos cél a kedvező
életciklusköltség. Mondhatni, a
feladatot sikeresen teljesítették,
a járműtípustól és a feladattól
függően a karbantartási időszak
150 000 kilométerig meghosz-
szabbodott. A lényegében kar-
bantartást nem igénylő részecs-
keszűrővel való törődés az Euro
VI-os kivitelnél 450 000 kilomé-
ter után, később 300 000 kilo-
méterenként esedékes, a lég-
szűrőcsere-intervallum szintén
300 000 kilométer.

Automatizált váltók
könnyítik a vezető munkáját

Az erőátvitel feladatát a har-
madik generációs automatizált
G211 és G281 Mercedes-Benz
PowerShift váltók végzik. Már
az elődök is beváltak, most

váltó legmagasabb fokozatá-
ban 200 Nm-rel több a nyoma-
ték, ezért emelkedőnél nincs
szükség visszakapcsolásra.
Az új motor névleges fordulat-
száma – mindegyik változatnál
– 1800 fordulat/perc. A maxi-
mális nyomaték már 1100-as
fordulatnál rendelkezésre áll,
de már 1000 percenkénti for-
dulat alatt is a nyomaték meg-
lepően magas. A hasznos fordu-
latszám-tartomány lefelé bővül,
egészen 800-900 fordulatszá-
mig, ez pedig pozitívan befo-
lyásolja a fogyasztást.
Hasonlóan igaz ez a teljesít-
ménygörbére is, már 1400-as
fordulatnál a motorok teljes tel-
jesítményük közel 100 százalé-
kát adják le. Ez a teljesítmény-
és nyomatékgörbe együtt a va-
lóságban, a közúton nagy tel-
jesítmény melletti kitűnő ve-
zethetőséget biztosít bármely
lényeges fordulatszám-tarto-
mányban. Ezt a dinamikát ráa-
dásul halk és nyugodt járással
nyújtja.
Az OM 471 konstrukciója álló
elrendezésű, soros, 6 hengeres
motorra épül. A 132 mm-es fu-
rattal és 156 mm-es lökettel az
OM 471-es a magas húzóerő ér-
dekében hosszú löketesként
konstruált. A motor saját töme-
ge (olaj nélkül) az Euro VI-os fo-
kozat szerinti kivitelnél 1146 kg,

a DIN 70020-A szerint pedig
1126 kg.

Meghatározó
újdonság: X-Pulse

Az új motorgeneráció közpon-
ti kérdéseinek az egyike volt a
tiszta és hatékony üzemanyag-
elégetés. Az új, a Daimler Truck
által fejlesztett nyomáserősí-
téses befecskendezésnek kö-
szönhetően a befecskendezési
nyomás, a befecskendezés idő-
pontja, a befecskendezés meny-
nyisége mellett a befecskende-
zés lefolyása is irányítható.
Az X-Pulse nyomáserősítéses
common rail rendszernél a két-
dugattyús szivattyú maximum
900 bar nyomást létesít a közös
nyomócsőben. Ezt a nyomást az
egyes injektorokban 2100 barig
felerősítik. Az X-Pulse-zal nem-
csak rendkívül magas befecs-
kendezési nyomást lehet elér-
ni, a nyomást és a nyomásvál-
tozást a fő befecskendezés alatt
két mágnesszeleppel szabadon
lehet változtatni. Mivel az ösz-
szes paraméter változtatható,
ezért minden egyes befecsken-
dezés pontosan a pillanatnyi
szituációtól függ.
A turbófeltöltő aszimmetrikus
turbinaházzal, fix geometriá-
val és töltőlevegő-visszahűtés-
sel működik. Az aszimmetrikus
feltöltés előnye, hogy az első
három henger kipufogógáza
közvetlenül, veszteség nélkül a
kipufogógáz-visszavezetéssel a
turbinába jut, így javul a reakció-
viselkedés.
A motorfék szintén nagy haté-

konyságú, a feltöltött dekomp-
ressziós féken alapszik, haté-
kony és nem zajos. Figyelemre
méltó a 150 millisecundumnál
rövidebb reakcióidő.

Háromfokozatú motorfék

A kormányoszlopon lévő kar
által vezérelt motorfék 3 foko-
zatú. Az első fokozatban 3 hen-
gerre hat, a második fokozat-
ban a további 3 hengerre kap-
csol rá. A legmagasabb fokozat-
ban nyújtja a maximális féktel-
jesítményt, 2300-as fordulaton
544 lóerőt.
Az MCM motorvezérlő berende-
zés a motor „agyaként” nemcsak
a gázpedálállításból eredő telje-
sítményigényt közvetíti, hanem
szabályozza és felügyeli az ösz-
szes motorfunkciót, a befecsken-
dezés kezdetétől a lefolyáson át
egészen a motorfék aktiválásáig.
A vezérlőkészülék érzékelőivel
folyamatosan méri az olajszin-
tet, a forgattyús- és vezértenge-
lyek helyzetét, a közös nyomó-
csőben és az injektorokban lévő
nyomást, a turbófeltöltő turbiná-
jának fordulatszámát, a motor-
olaj, a hűtőközeg, az üzemanyag
és a töltőlevegő hőmérsékletét, a
töltési nyomást, valamint a kipu-
fogógáz-visszavezetés mértékét.
Ezen igazán széles körű felügye-
let révén a motor mindig az opti-
mális üzemállapotban dolgozik,
amely a jó teljesítmény, alacsony
fogyasztás, a hosszú élettartam
és a kis emisszió előfeltétele.

SCR, AGR, részecskeszűrő
együtt az Euro VI-ért

A Blue Efficiency Power új mo-
torgenerációjában a Mercedes-
Benz az Euro VI emissziós előírá-

Augusztusi horizont Camion Truck&Bus 2011/8 17

MERCEDES-BENZ ACTROS

Az átdolgozott PowerShift váltó
pontosabb fokozatváltást biztosít
a menethelyzet függvényében

u

A Mercedes-Benz OM 471 motorja
négy teljesítmény- és négy
nyomatékváltozatban készül:
421, 449, 476, 510 lóerő, 2100,
2200, 2300, 2500 Nm nyomaték

13-19 actros.indd 17
13-19 actros.indd 17

7/25/11 9:06:06 AM
7/25/11 9:06:06 AM

az érzékeny kapcsolóérzé-
kelők révén gyorsabbak, pon-
tosabbak. A 12 fokozatú váltó
áttételei az új motorhoz illesz-
tettek. Az elődhöz hasonlóan
többletfunkciók (például Eco-
Roll, Power üzemmódok) segí-
tik a vezető munkáját.
Új funkció (az automata váltós
személyautókhoz hasonlóan),
hogy bekapcsolt sebességfo-
kozatban, gáz nélkül lépésben
halad a jármű – bizonyos for-
galmi helyzetben segítve ezzel
a vezetőt.
Az üzemeltető választhat menet-
programot. Széria az Economy
Program, amellyel a jármű gaz-
daságosan közlekedik (például a
vezető csak 85 km/óra sebesség-
gel mehet). Opció a Power Prog-

ram, amelynek használatával a
takarékos programon túl a ve-
zető teljesítményorientáltabban
tud vezetni. Ez utóbbi program
120 tonnáig szerelvények moz-
gatására is képes.
A jó teljesítőképességet a gyor-
sabb kapcsolás is segíti, kisebb
sebességveszteség révén. Ez
pozitívan hat az átlagsebesség-
re és a fogyasztásra is. Mivel az
új Actrost kizárólag automati-
zált váltóval szállítják, ezért az
igen ritka kézi beavatkozás a
kormányoszlopkarral történik.

Az új Actros mindegyike üzem-
anyag-takarékos hypoid tenge-
lyekkel rendelkezik. Az elődtől a
bevált HL6-os tengelyeket vette
át, de egy új hypoid megoldás
csökkenti a súrlódási vesztesé-
geket. Ez a hatásfokjavulás mér-
sékli a fogyasztást.

Hosszú
hátsótengely-áttételek

Az új, nagy nyomatékú moto-
rok jóval szélesebb hasznos for-
dulatszám-tartományt és nyo-
matéknövekedést adnak a leg-
magasabb fokozatokban. Ez,
továbbá a PowerShift optima-
lizálása, a rövidebb váltási idő
hosszabb hátsótengely-átté-
telt tesznek lehetővé. A vonta-
tóknál az áttétel: i = 2,611 az i =
2,846 helyett alacsonyabb for-
dulatszám mellett (85 km/óra
sebességnél a 12. fokozatban a
motor csak 1260-at fordul 1370
helyett). Ez is előfeltétele az
Actros kis fogyasztásának.
A széria megoldás mellett bő-
vült a választék. A HL6 hátsó
tengelyű vontatóknál a normál
alvázmagasság és 315/70 R 22,5
abroncsozás esetén 5 áttétel-
változat is létezik: i =2,533-tól
i = 3,077-ig. A Low-Liner kivi-
telnél 295/55 R 22,5 abroncso-
zással ugyancsak öt változat:
i = 2,228-tól i = 2,733-ig szerepel
a kínálatban.
Ha a maximális gazdaságosság

a fő szempont a park üzemel-
tetésében, akkor a Mercedes-
Benz a Classic Economy Packot
ajánlja a vállalkozónak. Az Eco-
nomy Pack csomag tartalmaz
többek között abroncsnyomás-
ellenőrző rendszert, levegőte-
relő elemeket, oldalburkolatot,
az Economy Pack Top ezenfelül
még új retardert is.

Fleetboard: 5-15 százalékos
üzemanyag-megtakarítás

A gazdaságossághoz a Fleet-
board szolgáltatások is jelentő-
sen hozzájárulnak, használatuk-
kal akár 5-15 százalékos költség-
megtakarítás lehetséges. A kar-
bantartási szerződésekről sem
lehet megfeledkezni, ezeket
szintén az új Actroshoz, illetve
annak hosszabb karbantartási
időközeihez igazították a szak-
emberek, ezáltal még kedve-
zőbbek lettek.
Az új Actrosszal a nehézteher-
járműveknél a menetdinamika
új időszaka kezdődik – ígérik a
tervezők. A biztos útfekvés zá-
loga az átdolgozott alváz. Me-
netdinamika, kezelhetőség, me-
netkényelem területén is szá-
mos innováció járul hozzá a biz-
tonságos vezetés érzéséhez. Az
új alvázkeret rendkívül csava-
rodásbiztos. Az eddigi 744 mm
helyett 834 lett a főtartók távol-
sága. Ez a két tényező jelentő-
sen hozzájárul a stabil menetvi-
selkedéshez, ahhoz, hogy az új
Actros még biztonságosabban
üli meg az utat.
A már bizonyított tengelyek
alapkonstrukciója még az előd
járműtől származik, de azért a
fejlesztők azért ezt sem hagy-
ták változatlanul. Új a HL6 hypo-
id hátsótengely-megvezetés.
A menetkényelmet 4 memb-
rános légrugó biztosítja. Szim-
metrikus felfüggesztésről van
szó, mindegyik membrán azo-
nos méretű, a rugóút hosszabb
lett.
A bevált első tengelyek acél-, il-
letve légrugósak, eltérő teher-
bírással rendelkeznek. A meg-
engedett tengelyterhelésnek
megfelelően a rugózás is vál-
tozik. Az acél laprugók súlya
az alumíniumbak alkalmazása
révén csökkent. Új a súlyopti-
malizált egylapos parabolaru-
gós felfüggesztés. A menetdi-

MERCEDES-BENZ ACTROS

Camion Truck&Bus 2011/8 Augusztusi horizont

18

Az új, 600 kW-os vizes szekunder
retarder hosszú szerpentines-
lejtős szakaszokon is
kíméli az üzemi féket

u

A hátsó tengely az új Blue
Efficiency Power motor
és a PowwerShift váltó
optimalizálásának köszönhetően
hosszabban áttételezhető

13-19 actros.indd 18
13-19 actros.indd 18

7/26/11 1:32:56 PM
7/26/11 1:32:56 PM

vagy 75 literes tartály szolgál. A
„fő” üzemanyag- és az AdBlue-
tartályt a jármű bal oldalára he-
lyezik. A vontatóknál kétkamrás
dízel- és AdBlue tartály is ren-
delhető.
Az Actros 1996-os bemutatása
óta háromszor nyerte el a Truck
of the Year kitüntető címet.
Eddig 700 000 darab készült
(csak eddig, mivel az exportpi-
acokra továbbra is gyártják a
„régi” Actrost), ezzel igen ma-
gasra tette a mércét. Hatalmas
fejlesztőmunkával elkészült az
új Actros, mely ismét jó magas-
ra tette a képzeletbeli lécet.
Az új Actros – és ehhez nem
kell jósnak lenni – hosszú időre
iránymutató lesz a szállítás vilá-
gában. A Mercedes-Benz szak-
embereinek tanácsa a fuvaro-
zóknak: kövessék a csillagot!

Papp Erzsébet

namika-koncepció része a fülke
ágyazása. Három változat van:
standard, komfort (ez széria a
síkpadlós fülkénél), valamint a
különlegesen komfortos. Nem
mellőzhető a kormánymű sze-
repe sem. Talán mondani (illet-
ve írni) sem kellene, az új Act-
rosban új fejlesztésű kormány-
mű mutatkozik be, az áttétel
közvetlenebb, a kinematikája
jobb, a segédszivattyú-szabály-
zás pedig az üzemanyag-meg-
takarításhoz járul hozzá.

13 őrangyal

Az első Actros 1996-ban sok
meglepetést okozott a teherau-
tós szakmában, többek között a
nagy nyomású, 4 tárcsás fékbe-
rendezéssel és az elektronikus
szabályzásával. Az új Actrosnak
nincs szégyenkeznivalója, új-
donság a már említett, nagy tel-
jesítményű motorfék. Egy másik
újdonság a vizes szekunder re-
tarder, amelynek féknyomatéka
3500 Nm-re képes. Az új retar-
der emellett könnyebb is, csak
65 kg, a korábbi 100 kg helyett.
A fék már átnyúlik a biztonsági
rendszerek témakörbe. Eddig
sem voltak kevesen a védelme-
zők, de most egyszerre 13 „őr-
angyal” van szolgálatban az új
Actrosban. Követésitávolság-
tartó, sávtartó, aktív fékasszisz-
tensek közreműködtek eddig is
a balesetek megelőzésében. Az
új Actrosban az ESP széria. A kö-
vetésitávolság-tartó asszisztens
most stop & go funkcióval egé-
szült ki, amely jelentős segítség
a városokon való áthaladáskor,

illetve dugókban. A nyeregkup-
lung-érzékelők informálják a
vezetőt a kapcsolás megtörtén-
téről. A kísérő oldalon a tükör
növelve a látómezőt segíti a be-
állást. Széria a villogó automati-
kus bekapcsolása vészfékezés-
kor – ennek a ráfutásos balese-
tek megelőzésében jut szerep.
Az eső- és fényérzékelő szükség
esetén bekapcsolja az ablaktör-
lőt és a tompított fényt. Lehető-
ség van rendelni keréknyomás-
szabályozót vontatóra, félpót-
kocsira egyaránt.
Különböző biztonsági csoma-
gok kérhetők, így a Safety Pack
Basic, a Safety Pack Classic, és a
Safety Pack Top.
Új tengelytávok gazdagítják az

Actros-kínálatot. A két- és há-
romtengelyes vontatók 3 ke-
retmagasságban rendelhetők:
standard, alacsony és az úgy-
nevezett Lowliner. Bővült a ten-
gelytávválaszték, ez a kéttenge-
lyeseknél 3550, 3700, 3850, 4000
mm. A kéttengelyes járóképes
alváz 11 tengelytávot ajánl fel az
üzemeltetőnek, 3600-tól 6600
mm-ig 300 mm-enként.
Alvázként az új Actrosnál az alváz
főtartóiban 50 mm-es osztáson-
ként vannak furatok a tengelyek
közelében – ez nagymértékben
megkönnyíti a felépítményezők
munkáját. Az alváztúlnyúlások
300 mm osztásban választhatók,
az utolsó kereszttartónál 50 mm
a furattávolság.
Noha az Euro VI miatt a kapcso-
lódó kipufogórendszereknek
többlet helyigényük van, az op-
timalizált kipufogógáz-elveze-
tés megkönnyíti a felépítmé-
nyező feladatát.
A szélesebb keret, a soros mo-
torok, igényes kipufogógáz-
utánkezelés – mindez az eddig
említetteken túlmenően azzal
is járt, hogy új koncepció kel-
lett az üzemanyagtartályok el-
helyezésére. Négy tartály van:
290-től 1300 liter térfogattal, a
tankok rugalmasan kombinál-
hatók. Az AdBlue tárolására 60

Augusztusi horizont Camion Truck&Bus 2011/8 19

MERCEDES-BENZ ACTROS

1. Tessék beszállni … a jövőbe!
A multifunkciós „kulcs”: a hagyományos funkcióin kívül többek között
– akár a fekhelyről is – rádiót, állóklímát, világítást, fűtést kapcsol
2. Egy újabb őrangyal: a stop & go funkciós távolságtartó asszisztens.
A dugóban automatikusan indít és megállít

Az új hátsótengely-megvezetés –
két vezetőkarral – a tengely jobb
futását segíti

1

2

13-19 actros.indd 19
13-19 actros.indd 19

7/26/11 1:33:10 PM
7/26/11 1:33:10 PM

A tesztjárművek és tesztút főbb jellemzői

A tesztben három teljesen azonos specifiká-
ciójú, MAN TGX 18.440 XLX fülkés nyerges
vontató és három teljesen egyforma füg-
gönyponyvás Kögel „Cargo” félpótkocsiból
álló szerelvény vett részt, egységesen 38,5
tonnás össztömeggel, ebből 24 tonna volt
a pótkocsikon lévő próbaterhelés. Különb-
séget csak egy-két apróbb opciós tartozék
jelentett, amelyeknek jelen esetben semmi-
féle ráhatása nem volt az elért eredmények-
re: adaptív tempomat, amit mi nem hasz-
náltunk, CD-s rádió navigációval és nélküle,
sávkövető és folyamatosan változó karakte-
rű lengéscsillapítás. A három vontató közül

kettő Euro V-ös, egy EEV besorolású volt,
mindegyik SCR-res utánkezelő rendszerrel.
A motorok a 10,5 literes, D2066 típusúak
voltak 440 lóerős teljesítménnyel és 2100
newtonméteres nyomatékkal, 3600 milli-
méteres tengelytávval, ZF 12 AS 2131 DD
típusú, automatizált váltóművel, 15,86-
1,00 áttételi tartománnyal és i=2,85-ös ten-
gelyáttétellel. Jobb oldalon egy 660 literes
üzemanyagtartály és 75 literes AdBlue tar-
tály, míg a baloldalt egy 250 literes üzem-
anyagtartály kapott helyet.
A tesztút kiinduló pontja, a Madriddal már
szinte összenőtt Mostoles városka logiszti-
kai központja volt, ahonnan az E 90-es utat

(A-5-ös autópályát) követve haladtunk, Ta-
lavera, Trujillo, Merida, Badajoz városok
„érintésével”, a portugáliai Estremozba,
előbb az immáron A 6-osként jelölt autó-
pályán (E 90), majd letértünk az N 4-es or-
szágútra. A szerelvények szintén egy iparte-
lep kamionparkolójában éjszakáztak. Estre-
mozból először az N 4-es, majd Montemor-
O-Nove-től, Lavre érintésével az N 114 –es
országutakon haladtunk Santarém irányá-
ba, majd fordultunk délnek, az A 1-es autó-
pályára és folytattuk utunkat Lisszabonba,
a Vasco de Gama híd közelében lévő kijelölt
parkolóba.
A 636 kilométerből 452 kilométer volt au-
tópálya és 184 kilométer országút. A tesz-
tet kétfős csapatokban kellett teljesíteni,
minél nagyobb átlagsebességgel és minél
kevesebb üzemanyaggal, közben kétszer
volt járműcsere és háromszor sofőrcsere. A
tesztutat mindvégig meleg nyári napsütés,
gyenge és átlagos forgalom jellemezte. Saj-
nos egyszer egy lángoló takarmányszállító
kamion füstfelhője kényszerített lassú me-
netre minket, míg a másik csapatnak elkó-
borolt lovak okoztak pillanatnyi riadalmat
az egyik falunál.

MAN TGX „EFFICIENTLINE” – TESZTÚT

Camion Truck&Bus 2011/8 Jármű és felépítmény

20

1. Indulásra készen
2. Az egyik fő mondanivaló, de a pótkocsi
kialakításán is sok múlik
3. A próbaterhelések is kimondottan ezekhez
a bemutató járművekhez készültek. A betűk
könnyű lemezszerkezetből lettek összeállítva
és a ballaszthoz csavarozva

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->