1 PENDAHULUAN Bahasa ialah alat yang digunakan oleh anggota sesuatu masyarakat untuk berhubung dan berkomunikasi.

Menurut Noam Chomsky (1965), bahasa dipelajari melalui pembentukan satu set rumus yang digunakan untuk mencetuskan dan mentafsirkan kalimat-kalimat baru. Ujaran pula menurutnya adalah bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan melalui alat-alat artikulasi manusia. Pelbagai definisi diberikan oleh ahli bahasa antaranya, bahasa dikatakan mempunyai struktur yang unik daripada bunyi-bunyi dan ucapan yang dipilih dan disususn sewenang-wenangnya untuk dipakai oleh sesuatu masyarakat untuk berhubung.. Bahasa dipelajari melalui pembentukan satu set rumus yang digunakan untuk mencetuskan dan mentafsirkan kalimat-kalimat baru. Ujaran pula merujuk kepada bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan melalui alat-alat artikulasi manusia. Bunyi- bunyi bahasa juga mempunyi erti dan dapat difahami oleh pendengarnya. Kombinasi daripada kedua-dua bahagian inilah yang akan menghasilkan satu perlakuan berbahasa yang sempurna. Terdapat dua kemahiran berbahasa iaitu kemahiran lisan dan kemahiran menulis. Kemahiran lisan melibatkan dua komponen asas iaitu mendengar dan bertutur yang saling berkait rapat dan saling melengkapi. Kemahiran mendengar merujuk kepada kemahiran yang paling asas dan berlaku pada peringkat penerimaan. Manakala kemahiran bertutur pula ialah kegiatan melafazkan bunyibunyi yang dilahirkan daripada alat sebutan manusia. Kemahiran menulis pula merujuk kepada proses penghasilan simbolsimbol grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataanperkataan dan seterusnya menjadi ayat. Ayat – ayat yang disususn berdasarkan

2 urutan yang bermakna akan membentuk teks, nota, draf dan bahan-bahan bercetak. Menurut Down Byrne (1979) yang dipetik dari buku Bahasa Melayu Komunikasi oleh Dr. Abdull Shukor Shaari, Prof Madya Dr.Nuraini Yusof dan Mohd Isha Awang (2003) terdapat empat sebab mengapa kemahiran menulis diajarkan. • Terdapat perbezaan kecenderungan individu atau pelajar yang menguasai kemahiran belajar. Misalnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa terdapat sesetengah pelajar yang lebih cenderung kepada kemahiran membaca daripada kemahiran menulis atau sebaliknya. • Bagi memenuhi keperluan psikolgi pelajar, kemahiran dapat meningkatkan kemajuan penguasaan bahasa pelajar dan seterusnya memberi kepuasan kepada mereka melalui pencapaian yang diperolehi. • Dapat menyediakan pelbagai aktiviti dalam bilik darjah dan secara tidak langsung dapat mengelakkanperasaan jemu dan bosan pelajar dala masa menghadapi proses pengajaran dan pembelajaran. Kebosanan mungkin timbul apabila pengajaran guru hanya tertumpu kepada satu-satu kemahiran sahaja. • Aktiviti secara formal dan tidak formal dapat dijalankan secara formal dapat dijalankan secara serentak dalam bilik darjah misalnya semasa mengikuti penerangan guru, pelajar secara tidak langsung boleh membuat catatan terhadap isi pelajaran yang dianggap penting. Prbuatan mencatat isi tersebut boleh dianggap sebagai aktiviti tidak formal dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang sedang dijalankan.

3 Mengikut sudut dan fungsinya, bahasa adalah satu struktur yang unik yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi. Manakala komunikasi dalam terjemahan daripada istilah Inggeris pula ialah communication. Takrifan komunikasi yang memberi penekanan penyebaran atau pengiriman ialah takrifan oleh Theodorson. Komunikasi adalah pengiriman maklumat, pemikiran, sikap atau emosi daripada seorang individu atau kumpulan kepada individu atau kumpulan yang lain dengan menggunakan simbol-simbol (Theodorson, 1969). Tidak semua orang awam boleh dianggap sebagai khalayak. Khalayak adalah terdiri daripada individu yang memilih untuk mendedahkan diri mereka kepada sesuatu utusan yang disampaikan oleh sumber komunikasi, sama ada daripada seorang pemidato atau media massa (Festinger, 1957). Oleh itu, khalayak merujuk kepada mereka yang menjadi sasaran umum sumber komunikasi. Komunikasi terbahagi kepada dua iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan (bertulis). KOMUNIKASI BERTULIS Kemahiran berbahasa adalah penting bagi setiap manusia. Dengan adanya bahasa, manusia dapat berhubung, melahirkan pandangan, perasaan dan pendapat, menyampaikan ilmu, mencipta kesusasteraan dan menurunkan ilmu serta kebudayaan dari satu generasi kepada satu generasi seterusnya. Bahasa juga merupakan wahana komunikasi yang digunakan untuk bermacam-macam hal, aspek, bidang dan peristiwa. Sebagai contoh, dalam sistem pendidikan, ia bukan sahaja dikenali sebagai bahasa yang difahami umum tetapi bahasa dalam konteks pengajaran dan pembelajaran adalah lebih kepada bentuknya. Di sekolah, pelajar hendaklah diajar untuk menulis berbagai-bagai penulisan seperti cerpen, surat kiriman, berita dan rencana. Kemahiran menulis

4 yang betul perlu dipelajari dan dikuasai untuk memastikan pelajar dapat

memperolehi pengetahuan tentang teknik-teknik menulis yang betul. Ini bertujuan membolehkan mereka dapat mengumpul bahan dan maklumat agar aktiviti menulis akan menjadi satu aktiviti yang berfaedah dan diminati. Dalam suasana kemahiran bahasa, kemahiran bahasa, kemahiran menulis merupakan satu kemahiran yang tertinggi . Kemahiran menulis juga memerlukan kebolehan mengolah dan menyusun buah fikiran dengan lancar dan kemas sehingga menjadi satu jalinan yang berkesinambungan. Bahasa memainkan peranan yang sangat bertulis dan komunikasi khalayak. Bagaimanapun, mengenai kedua-dua menjawab persoalan ini, berdasarkan kajian penting dalam Komunikasi sering timbul persoalan yang telah dijalankan,

komunikasi ini iaitu yang mana lebih penting. Bagi

(Speech,1990 The New Encyclopaedia Britannica) manusia sudah mula menggunakan komunikasi lisan lebih kurang 1,000,000 tahun dahulu. Manakala sistem tulisan yang paling awal hanya wujud lebih kurang 5,000 tahun dahulu. Terdapat lebih kurang 4,000 bahasa di dunia (Comre,1987), tetapi hanya lima peratus sahaja yang mempunyai tulisan yang asli. Emig (1997) telah mengemukakan beberapa perbezaan antara lisan dan tulisan iaitu lisan panjang huraiannya tetapi tulisan memerlukan pemilihan katakata yang rapi. Selain itu, komunikasi lisan tidak memerlukan dedikasi yang tinggi dibandingkan dengan komunikasi tulisan. Lisan berlandaskan ciri-ciri konteks pada masa berlaku proses komunikasi manakala tulisan perlu menyediakan konteks khususnya daripada segi tujuan dan khalayak. Manakala Vachek (1973) yang telah menjalankan kajian tentang perbezaan antara lisan dan tulisan telah menjelaskan kedua-duanya mempunyai taraf yang sama daripada segi kepentingan. Menurutnya lagi, kedua-duanya saling melengkapi dalam situasi tertentu. Penggunaan lisan lebih berkesan

5 manakala dalam situasi yang lain pula, tulisan lebih sesuai digunakan untuk menyampaikan sesuatu mesej kepada khalayaknya. Secara umum dapat kita simpulkan, komunikasi bertulis dan komunikasi khalayak mempunyai peranan yang sama penting dalam konteks komunikasi. Lantaran itu, seseorang komunikator perlu menguasai kedua-dua komunikasi ini sekali dan pada masa yang sama harus bijak memilih yang sesuai untuk khalayaknya. Komunikasi bertulis termasuklah seperti penulisan teks ucapan, surat kiriman, laporan, minit mesyuarat, kertas kerja, karya kreatif, rencana kritikan atau ulasan. Justeru saya memilih teks ucapan sebagai topik perbincangan utama untuk tugasan ini. TEKS UCAPAN Menurut Kamus Dewan (1996) ucapan boleh bermaksud apa yang diucapkan, perkataan, syarahan, pidato,kata-kata pengharapan ataupun kata-kata yang melahirkan terima kasih. Dengan itu, ucapan dapat dikatakan sebagai sesuatu penglahiran idea secara lisan yang diucapkan kepada khalayak dalam bentuk pidato. Oleh itu, teks ucapan boleh disimpulkan sebagai tulisan yang dijadikan sebagai asasdalam penyampaian sesuatu ucapan. TEKS UCAPAN YANG BAIK Bagi menghasilkan teks ucapan yang berkesan, seseorang penulis perlu menekankan aspek maklumat agar mesej yang disampaikan dapat ditangapi sebaik mungkin. Dalam pada itu, penulis juga perlu memikirkan berkenaan keperluan pendengar atau khalayak serta suasana majlis yang berlangsung. Antara ciri-ciri teks ucapan yang baik ialah; • Bahasa mudah difahami o Bahasa yang digunakan dalam penulisan teks ucapan hendaklah ringkas, padat, mudah difahami, tegas, berkesan dan meyakinkan.Teks ucapan juga haruslah menggunakan bahasa yang

6 mudah, tidak berbelit-belit sehingga menyebabkan khlayak pembaca atau penonton tidak boleh memahami perkara yang ingin disampaikan. Isi ucapan yang sesuai o Isi dalam sesuatu penulisan teks ucapan perlu bersesuaian dengan tajuk ucapan . Isi ucapan yang hendak disampaiakan juga hendaklah bersesuaian dengan tahap keupayaan khalayak pembaca dan penonton. Sekiranya, pembaca atau penonton adalah dari golongan kanak-kanak, isi ucapan hendaklah sesuai dengan tahap umur dan keupayaan mereka. Sebaliknya jika khalayak terdiri daripada golongan orang dewasa, isi teks ucapan hendaklah bersesuaian dengan tahap penerimaan mereka. Faktor taraf pendidikan pembaca dan pendengar juga harus diambilkira dalam menghasilkan sebuah penulisan ucapan yang baik dan berkesan. Teks yang tersusun o Sesuatu penulisan ucapan yang baik mestilah disampaikan dengan mengikut susunan tertentu dalam ucapan. Setiap penulisan teks ucapan atau pengucapan perlu dimulai dengan kata-kata aluan yang baik kemudian diikuti dengan isi ucapan yang ingin disampaikan dan diakhiri dengan penutup yang baik. Sekiranya teks ucapan tidak disusun dengan baik mungkin ia dianggap sebagai berita atau cerita sahaja. FORMAT PENULISAN TEKS UCAPAN Penulisan ucapan, ceramah, syarahan dan pidato tidak banyak berbeza formatnya. Hanya penyampaian intonasi dan penggunaan laras bahasa sahaja berlainan. Ucapan dan syarahan lebih berbentuk fakta dan hujah-hujah yang dikemukakan lebih serius. Ia juga boleh didasarkan daripada perumpamaan atau cogan kata.

7

Format karangan ucapan antaranya adalah kata-kata aluan ditulis sebagai pembuka kata dengan mengikut tingkat kedudukan tetamu yang hadir, Isi-isi ucapan disampaikan mengikut arahan soalan dan kata-kata penghargaan , pujian, kiasan, simpulan bahasa dan pantun serta ucapan terima kasih perlu diselitkan agar pendengar tidak bosan. Penulisan teks ucapan memerlukan persediaan yang teliti agar

penyampai dan khalayak tidak kecewa pada akhir penyampaian ucapan. Terdapat tiga tahap utama dalam menulis teks ucapan iaitu prapenulisan, penulisan dan penyuntingan. • Prapenulisan Penulis perlu mengenal pasti sumber dan seterusnya menentukan tajuk ucapan. Terdapat pelbagai teknik yang boleh digunakan pada peringkat pencernaan idea iaitu; o Penulisan bebas Penulis bebas menulis apa sahaja yang terlintas dalam fikirannya dalam tempoh lima sehingga sepuluh minit tanpa berhenti dan tidak memikirkan sama ada sususnannya itu logik ataupun tidak. o Penulisan berfokus menmpukan kepada persoalan utama perbincangan dan

Penulis

mengambil kira khalayak. o Percambahan fikiran

Penulis berbincang dalam kumpulan kecil dan saling bertukar-tukar idea . Hasil daripada perbincangan tersebut, dirumuskan idea yang boleh dijadikan kandungan utama ucapan. o Dialog imaginasi

8 Penulis cuba mengupas sesuatu persoalan berdasarkan pendapat orang lain. Dengan itu, idea tidak terhad kepada mengambil pandangan sendiri sahaja tetapi melangkaui pandangan orang lain. Idea yang diperolehi melalui teknik – teknik yang dikemukakan di atas perlulah disokong oleh maklumat khusus bagi mengukuhkan idea. Oleh itu, penulis perlu mendapatkan maklumat yang menyeluruh dan tepat bagi menjadikan penyampaian ucapan lebih berkesan. Maklumat boleh diperolehi daripada perpustakaan ataupun secara online dan melaui wawancara. • Penulisan

Secara umumnya, sesuau teks ucapan boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pendahuluan, isi dan penutup. Pada peringkat pendahuluan, penulis atau pengucap perlu mengenal pasti hadirin dalam majlis. Terdapat dua jenis taraf hadirin iaitu, o Satu taraf hadirin – Tetamu terdiri daripada pemimpin yang berperingkat seperti menteri, orang-orang kenamaan, pegawaipegawai tinggi kerajaan ataupun swasta dan sebagainya. o Dua taraf hadirin – Dalam majlis berkenaan, terdapat dua peringkat hadirin. Peringkat pertama terdiri daripada golongan diraja dan peringkat kedua terdiri daripada golongan rakyat biasa seperti menteri, orang kenamaan, pegawai kerajaan ataupun swasta dan sebagainya. Semasa menulis teks ucapan, sebaik- baiknya setiap isi ditulis dalam satu perenggan. Ini bertujuan membantu khalayak agar lebih mudah memahami ucapan. Penyampai yang baik akan menggunakan alat bantu semasa beliau berucap bagi memastikan khalayak mendapat maklumat dengan berkesan. Kualiti sesebuah ucapan bergantung kepada kesinambungan antara pengenalan, badan ucapan (isi) serta penutup teks ucapan yang dibuat

9 (Samsudin Wahab, 2005). Pastikan bahagian isi atau badan ucapan sentiasa berkaitan dengan bahagian pengenalan supaya pendengar tidak lupa isi utama yang akan disampaikan. Badan ucapan merangkumi tujuan umum, tujuan khusus, mesej utama, isi penting, serta bahan menyokong. Ciri-ciri bahasa bercakap adalah ayat dan perkataannya lebih pendek. Selain itu ia tidak banyak menggunakan penambahan pen…an, per…an dan ke…an. Sebaliknya, banyak menggunakan penambahan ber…, me…, dan … kan. Seterusnya, ucapan juga banyak menggunakan perkataan sendi seperti walaupun begitu, barangkali, mungkin, boleh juga dan sebaliknya. Rujukan diri juga banyak digunakan seperti “Saya rasa, Saya berpendapat, pada saya, saya fikir dan saya cadangkan”. Ucapan juga biasanya digunakan untuk menyampaikan penerangan, penghargaan atau pujian kepada seseorang dalam sesuastu majlis seperti majlis hari jadi, majlis perpisahan dan sebagainya. Terdapat beberapa jenis ucapan antaranya ucapan nasihat, ucapan politik, ucapan maklumat, ucapan terima kasih, ucapan sejahtera, ucapan perpisahan, ucapan memberi semangat dan ucapan tahniah. Selain itu terdapat tiga fungsi ucapan. Pertama, bagi mengukuhkan sikap dan kepercayaan hadirin. Kedua, ucapan bagi menggubah sikap dan kepercayaan hadirin. Ketiga, ucapan bagi mendorong supaya hadirin melakukan sesuatu perbuatan atau mengambil tindakan (Abdullah Hassan & Ainon Mohd., 2005).

10 JENIS-JENIS TEKS UCAPAN a) Ucapan nasihat Ucapan ini sangat penting. Tanpa ucapan ini tentu banyak perkara yang dirancang tidak dapat dilaksanakan dengan baik seperti yang diharapkan. b) Ucapan politik Ucapan ini bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar mengikut cadangancadangan yang diberikan oleh ahli politik. c) Ucapan makluman (pengumuman) Ucapan ini tidak terlalu panjang. Jika ucapan ini terlalu panjang lebih sesuai dipanggil ucapan umum yang tidak mempunyai motif jelas. d) Ucapan terima kasih Ucapan ini diberikan oleh individu yang sudah menerima penghargaan daripada organisasi atau pihak tertentu. Bertujuan untuk mengucapkan ucapan terima kasih. e) Ucapan sejahtera Ucapan jenis ini selalunya pada awal pertemuan antara dua pihak. Ianya berlaku secara formal sekiranya dalam suatu majlis yang dirancang. f) Ucapan perpisahan Fokus hadirin dan penumpuan terhadap individu yang bakal meninggalkan organisasi atau pertukaran tempat bertugas. g) Ucapan memberi semangat Ucapan ini bertujuan untuk memberi semangat pendengar. Ianya dirancang dengan baik dan sempurna. Kejayaan atau kegagalan ucapan dipengaruhi oleh kandungan dan pengisian ucapan tersebut.

11

h) Ucapan tahniah dan penghargaan Ucapan ini diberikan kepada seorang atau mereka yang memperoleh kejayaan dan memberi sumbangan kepada organisasi. Ucapan ini bertujuan sebagai tanda menghargai kejayan yang dicapai. Ucapan yang tidak terlalu panjang kerana objektifnya menyatakan penghargaan dan tahniah kepada mereka yang terlibat. STRUKTUR UCAPAN • Memulakan penulisan teks ucapan Memulakan penulisan teks ucapan dengan memberi salam dan ucapan sejahtera. Permulaan yang baik hendaklah memberi ucapan sejahtera mengikut keutamaan dan kepentingan khalayaknya yang terlibat. • Menentukan idea utama Menyatakan tujuan utama atau idea pusat ucapan yang akan diberikan. Setelah idea utama dikenal pasti dengan ini dapat memberi gambaran umum keseluruhan isi yang dirancang. • Badan ucapan Kualiti ucapan bergantung kepada kesinambungan antara pengenalan, badan ucapan serta penutup ucapan dibuat (Samsudin Wahab, 2005). Hendaklah memastikan bahagian isi atau badan ucapan sentiasa berkaitan dengan bahagian pengenalan supaya pendengar tidak lupa isi utama yang akan disampaikan. Badan ucapan merangkumi tujuan umum, tujuan khusus, mesej utama, isi penting, serta bahan menyokong.

12 TEKNIK MENGARANG Pendahuluan o Bermula dengan kata-kata aluan. Contohnya, Yang Berbahagia • o o o Isi Cari isi yang paling sesuai dengan tajuk ucapan Perasaan semasa menyampaikan ucapan perlu diluahkan. Perkara-perkara umum patut dinyatakan di dalam sesebuah ucapan o Simpulan bahasa dan bahasa kiasan boleh dimasukkanke dalam ucapan untuk menyedapkan ucapan tersebut.

Penutup Pantun juga boleh diselitkan Akhiri dengan ucapan terima kasih

13

KESIMPULAN Bagi mengakhiri penulisan sesebuah teks ucapan, hendaklah merumuskan keseluruhan isi ucapan yang disampaikan. Justeru tidak perlulah panjang lebar dan memadai sekadar menyebut ayat yang mewakili satu isi. Pada bahagian penutup, teks ucapan akan diakhiri dengan merumuskan kembali secara ringkas idea-idea utama yang telah dikemukakan. Lantaran, ucapan juga boleh membawa maksud apa yang diucapkan, perkataan, syarahan, pidato,kata-kata pengharapan ataupun kata-kata yang melahirkan terima kasih. Dengan itu, ucapan dapat dikatakan sebagai sesuatu penglahiran idea secara lisan yang diucapkan kepada khalayak dalam bentuk pidato. Oleh itu, teks ucapan boleh disimpulkan sebagai tulisan yang dijadikan sebagai asas dalam penyampaian sesuatu ucapan.

14

TEKS UCAPAN Yang Dihormati saudara Pengerusi Majlis, Tuan Pengetua Sekolah Kebangsaan Bintulu, guru-guru pengiring dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera. Pada hai ini, tamatlah sudah kursus jati diri yang pelajar ikuti selama tiga hari dua malam di Kem Semilajau Bintulu. Tentu pelajar tidak sabar untuk kembali ke pangkuan keluarga dan berehat setelah penat menjana minda dan tenaga untuk mengisi kekososngan rohani dan jasmani. Sesungguhnya, banyak manfaat dan faedah yang diperolehi para pelajar sejak kita mula menggerakkan tulang empat kerat untuk aktiviti pertama kita di sini. Sejak awal lagi para pelajar telah didisiplinkan dengan bermacam-macam undang-undang yang ketat. Bagaimanapun ia bukan bertujuan untuk menyusahkan pelajar. Semua itu adalah untuk memastikan para pelajar benarbenar berdisiplin, mendengar arahan serta dapat membentuk fizikal dan mental yang sempurna. Di sini juga para pelajar dapat berdikari dan membentuk semangat kerjasama dalam kumpulan. Semua aktiviti yang dijalankan adalah untuk menyedarkan para pelajar mengenai erti perjuangan sebenar dalam dunia realiti para pelajar. Sebelum ini ramai dalam kalangan kita hanya menikmati keselesaan dan tidak pernah merasai kesusahan hidup. Diharap aktiviti sebegini dapat mematangkan para pelajar menempuh cabaran yang mendatang. Para pelajar sekalian, Melalui aktiviti ”abseling’, ”jungle trekking” dan ”treasure hunt”, semuanya adalah untuk melatih para remaja menjai lasak supaya dapat menentang anasir

15 luar. Para pelajar yang berani dan lasak adalah harapan kita untuk memimpin negara pada masa depan. Ia juga boleh mengeratkan perpaduan dan semangat kekitaan antara kaum. Melalui semangat muhibah yang diterapkan, para pelajar akan lebih bersikap bergotong royong dan tolong menolong dalam menjalani kehidupan seharian pada masa akan datang. Janganlah kita hanya mementingkan diri sendiri dan takut menghadapi cabaran. Ini kerana sikap tersebut hanya akan membawa kehancuran kepada negara amnya dan masyarakat kita khasnya. Selain itu, altiviti sebegini juga dapat membantu meningkatkan

pengetahuan dan mendalami ilmu tentang cara hidup di hutan serta mengenai flora dan fauna. Benar kata pepatah, belakang parang kalau diasah lagikan tajam. Begitu juga pelajar sekalian, pendedahan ini sesungguhnya memberi pengalaman baru bagi mereka yang pertama kali mengikuti program sebegini. Setelah beberapa hari di sini, saya bagi pihak penganjur memohon maaf sekiranya sepanjang program ini berlangsung kami telah terkasar bahasa dan terlanjur kata sama ada ianya kami sedari ataupun tidak. Akhir kata, dengan berakhirnya kursus ini diharap dapat memberikan tunjuk ajar yang baik oleh saya dan orang-orang di sini. Apa yang baik dijadikan teladan dan yang buruk dijadikan sempadan. Dengan ini saya akhiri ucapan ringkas ini dengan ucapan terima kasih.

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful