You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 27 stycznia 2016 | Nr 2 (203)

GazetaInformator.pl

RACIBRZ EDUKACJA

REGION - EKOLOGIA

Norbert Mika odwoany ze stanowiska

Ekologiczne dziaania miasta na 2016 rok


Gospodarka niskoemisyjna, program usuwania
azbestu, PROSUMENT i edukacja ekologiczna
tak wygldaj plany raciorskiego Wydziau
Ochrony rodowiska na najbliszy rok.

Fot. archiwum wasne

Nieprawidowoci w zarzdzaniu finansami szkoy oraz przeduajca


si nieobecno powodem odwoania Miki z funkcji dyrektora Gimnazjum nr 3.
PAWE STRZELCZYK

Prezydent Mirosaw Lenk


z dniem, 19 stycznia, odwoa dyrektora Gimnazjum nr
3 Norberta Mik w trybie bez
okresu wypowiedzenia.
Gwna przyczyna odwoania to nieprawidowe zarzdzanie rodkami nansowymi szkoy. Dowd stanowi
protok z kontroli doranej
przeprowadzonej w Gimnazjum nr 3 w Raciborzu w listopadzie 2015 r. Jak wynika
z treci zarzdzenia, wykazaa
ona, e dyrektor Norbert Mika dopuci si nieprawidowoci poprzez niewaciwe
stosowanie Zarzdzenia Nr
1226/2013 Prezydenta Miasta Racibrz z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
uywania nieruchomoci lub
ich czci oraz ustalenia stawek czynszu z tytuu najmu
nieruchomoci lub ich czci, stanowicych wasno
Gminy Racibrz, pozostajcych w zarzdzie jednostek
owiatowych. Jak ustalono
w trakcie kontroli doranej w
padzierniku 2014 r. dyrektor zleci Zbigniewowi Sokolik, prowadzcemu dziaalno pod nazw ZAMTECH,
wykonanie przycza sieci
komputerowej. Kosztorys powykonawczy nie zawiera daty sporzdzenia, a w ksidze
korespondencji Gimnazjum
nr 3 nie odnotowano wpywu
kosztorysu powykonawczego
do placwki. Warto oferty
opiewaa na kwot 13.161,00
z, natomiast faktura nr
1324/14/S z dnia 31.10.2014 r

Prezydent Mirosaw Lenk przyznaje, e od duszego czasu z


Norbertem Mik kontaktuje si przewanie przez prawnikw.
opiewaa na kwot 14.949,97
z. Faktur, o ktrej mowa
wyej, dyrektor zatwierdzi z
dat 31.10.2014 r., a w dniu
14.11.2014 r. przekaza j do
Zespou Obsugi Placwek
Owiatowych, celem dokonania zapaty. Natomiast
wniosek o przesunicie midzy paragrafami rodkw na
zapat ww. faktury, dyrektor
zoy pismem nr G3/17/2014
r. z dnia 13.11.2014 r.
Ponadto decydujca bya przeduajc si nieobecno dyrektora w szkole, a co
za tym idzie, niekorzystny
wpyw na prawidowe funkcjonowanie szkoy w zakresie dydaktyczno - wycho-

wawczym, organizacyjnym i
administracyjno-gospodarczym.
Przeduajca si nieobecno dyrektora, mimo,
e usprawiedliwiona, bo spowodowana chorob, ma negatywny wpyw na funkcjonowanie Gimnazjum i nie
pozwala na osignicie celu
zamierzonego w umowie o
prac, gdy powoduje dezorganizacj pracy, konieczno
zastpowania dyrektora oraz
niepen realizacj programu
nauczania. W ocenie organu
prowadzcego jest to >szczeglnie uzasadniony przypadek< - czytamy w uzasadnieniu zarzdzenia.

Czytaj wicej str. 7

Ju nastpnego dnia po
odwoaniu magistrat ogosi konkurs na stanowisko
dyrektora G3. Do czasu jego rozstrzygnicia obowizki szefa placwki peni ma
Renata Dradrach-Szweda,
dotychczas pracujca w G5.
Odwoanie Miki ze stanowiska dyrektora nie powoduje
rozwizania z nim stosunku
pracy, tak wic nadal moe
by zatrudniony w szkole jako nauczyciel. Sprawa
raczej bdzie miaa dalszy
cig - naley spodziewa
si, e dziaa ciszego kalibru przeciwko dziaaniom
prezydenta Lenka i naczelnika WEKiS Roberta Myliwego wytocz radni Mandrysz i Sokolik, w obecnej
kadencji dajcy si pozna
jako zagorzali obrocy Miki. Ten drugi na ostatniej
komisji owiaty ju zapowiedzia, e zastanawia
si jakie kroki podejmie w
zwizku z moliw utrat
zaufania wobec jego firmy
(zostaa wymieniona w uzasadnieniu). Wci nie wiadomo te, co z rzekomym
mobbingiem na tle religijnym, ktra to sprawa
wypyna za spraw ww.
dwjki radnych. Gdzie w
tle tego wszystkiego przewija si przyszo samej
szkoy - w obliczu zmian w
systemie szkolnictwa zapowiadanych przez rzd, magistrat bdzie musia rozway wszelkie, nawet te
najbardziej radykalne rozwizania w miejskiej sieci
szk.

RACIBRZ - PRZESTPSTWA

15 KG NIELEGALNEGO
TYTONIU
ledczy szacuj, e straty
Skarbu Pastwa z tytuu
uszczuplenia nalenego
podatku akcyzowego wynosz ponad 11 tys. z.
21 stycznia raciborscy policjanci zwalczajcy przestpczo gospodarcz znaleli
podczas przeszukania jednego z mieszka w miecie, ponad 15 kilogramw krajanki
tytoniowej bez polskich znakw akcyzy. Kontraband zabezpieczono, a ze wstpnych

ustale ledczych wynika, e


65-letni raciborzanin, u ktrego zabezpieczono tyto, trudni si jego sprzeda. Straty Skarbu Pastwa z tytuu
uszczuplenia nalenego podatku akcyzowego oszacowano
wstpnie na ponad 11 tys. z.
Za popenione przestpstwo,
oprcz dotkliwych kar nansowych, mczynie gro 3
lata wizienia.
PS

RACIBRZ - EDKACJA

PWSZ BDZIE WSPPRACOWAA Z TURKAMI


Raciborska uczelnia nawizaa kontakt z Uniwersytetem Pamukkale w Denizli (Turcja).
Porozumienie pomidzy
uczelniami byo moliwe dziki
zaangaowaniu si w europejski program Erasmus +. Gwna idea erasmusa to wsplne
dziaania w dziedzinie edukacji, szkole, modziey i sportu.
Erasmus + opiera si na osigniciach europejskich programw edukacyjnych, ktre funkcjonoway przez 25 lat w Unii
Europejskiej.
- Dziki wsppracy bdziemy mogli wsplnie wymieni si cennymi uwagami dotyczcymi ksztacenia modziey

oraz spojrze na architektur


z perspektywy innej kultury.
Wymiern korzyci podpisanego porozumienia jest moliwo uczestniczenia w procesie dydaktycznym i wyjazdu na
studia naszych studentw oraz
otwarcia si PWSZ na przyjcie studentw zagranicznych.
Stanowi to kolejny krok na
drodze do umidzynarodowienia. Mam nadziej, e bdzie
to ciekawe i interesujce dowiadczenie dla wykadowcw
oraz studentw opowiada dr
in. Joanna Sokoowska-Moskwiak, dyrektor Instytutu Architektury.
PS

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

ulica w. Jana 16

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

2 Wiadomoci

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

<< GazetaInformator.pl

racibrz gospodarka

Zakaz palenia flotem i muem. Tylko kiedy?


Fot. archiwum wasne

- Czekamy na decyzj sejmiku wojewdzkiego. Nie sdz, bymy posunli si tak daleko jak Krakw,
gdzie zakazano palenia nawet drewnem w kominku, ale najbardziej szkodliwych paliw zabronimy - twierdzi prezydent Lenk.
pawe strzelczyk

Podczas styczniowego
posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej dyskutowano m.in. o walce z tzw. nisk
emisj. Przypomnijmy, podpisana latem przez prezydenta Andrzeja Dud ustawa
daje samorzdom prawo do
decydowania o zakazie stosowania na swoim terenie
paliw zaj jakoci. Niektre miasta ju z tego prawa
skorzystay, jak np. Krakw,
wprowadzajc rygorystyczne
obostrzenia (zakazujc m.in.
nawet stosowania drewna w
kominkach). Wiele innych,
szczeglnie na poudniu
Polski, gdzie sezon grzewczy nierozerwalnie czy si
z wszechobecnym smogiem,
wkrtce zamierza pj w
lady dawnej stolicy. - Czekamy na decyzj sejmiku w
tej sprawie - poinformowa
prezydent Lenk. Racibrz
wraz z pozostaymi miastami Subregionu Zachodniego wyranie sformuowa
swoje oczekiwania w tej materii. Mowa tam o zakazie
spalania w domowych ko-

Proces zwalczania niskiej emisji poprzez wyeliminowanie


najbardziej szkodliwych paliw bdzie dugi i kosztowny
- zapowiada prezydent Mirosaw Lenk.
towniach takich frakcji, jak
muy i floty.
Lenk nie przypuszcza,
aby radni wojewdzcy byli
na tyle radykalni i zakazali

palenia drewnem ani na tyle odwani, by zabroni na


lsku stosowania wgla.
Nie podziela te entuzjazmu
tych, ktrzy sdz, e pro-

blem da si szybko i niewielkim kosztem rozwiza. Dla


przykadu, w Krakowie nowe
prawo ma obowizywa dopiero od 2019 roku, aby da
mieszkacom czas na dostosowanie si do zmienionych
przepisw. Dlatego uchwaa
sejmiku ma by pierwszym
krokiem - jeeli zakazana bdzie sprzeda muu i flotu, to
nikt ich kupowa nie bdzie
(spor przesad jest twierdzenie, i paliw tych uywaj
ludzie mniej zamoni, chccy zaoszczdzi na opale).
Rwnie wane bd dziaania lokalnych wadz, od przekonywania mieszkacw do
przyczenia do ciepa systemowego po finansowanie
rozmaitych rozwiza proekologicznych.
Co jednak, jeli sejmik
nie podzieli stanowiska subregionu? - Bdziemy prbowali wpyn na wojewdztwo jako gminy, wskazywa,
e chcemy jeszcze troch poy - deklaruje prezydent,
konkludujc, e zwalczanie
niskiej emisji bdzie procesem kosztownym i dugofalowym.

~ziomal
Zakaza muu i flotu bez gadania! Oraz kara handlarzy tymi
pseudo opaami i palcych kupujcych je.
~do poniej
Jak mieszkasz w domu 150
lub 200 m2 a przecitny Kowalski w mieszkaniu 44 m2 to
pozamykaj sobie reszt pokoi i
w zimie grzej sobie w kuchni i
tych pozostaych 50 m2.na reszcie sobie zakrc grzejniki na jak
ci nie sta na ogrzewanie albo
sprzedaj dom i wal na mieszkanie w bloku.Nie pacz e Ci
nie sta.Jak chcesz mieszka w
paacu to go utrzymuj a nie truj
ludzi palc mu flot czy inne badziewie.
~idioci.pl
Niech jeszcze zakazane bdzie
uywanie piecw jak juz to macie wprowadza to dajcie lu-

dziom co za darmo z opalow


czym ludzie bd pali jak ich
nie sta? ?
~Valdi
Myl e w Raciborzu jest sytuacja porwnywalna bardzo zbliona do Krakowa.I byo by tu
zasadnym cakowity zakaz uywania paliw staych z wyjtkiem
miejskiej ciepowni.Miasto ley w wielkiej dolinie i poprzez
bezmysln zabudow miasta
te wszystkie spaliny z piecw i
kotowni przydomowych nie
maj za bardzo jak std ulecie.
Czyli niefortunne usytuowanie
miasta plus sztuczne zapory z
budynkw.To wszytko si gromadzi.Ratunkiem jest pogoda z
silnym wiatrem ktry wszystko
wydmucha z tej naszej doliny.
~ajkiu
Zakaza palenia drewnem w kominku to gruba przesada imho

132 tys. komentarzy na raciborz.com.pl


Redakcja nie utosamia si z komentarzami,
ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na
forum.raciborz.com.pl

Prezydent chciaby przej


luz przy Rafako

Rok 2015 w statystykach stray poarnej

Mirosaw Lenk gotw jest


oy na utrzymanie luzy na Odrze z miejskiej
kasy. RZGW przeszkadza on jednak w budowie
zbiornika.
Niedawno do informacji publicznej trafia wiadomo, e Regionalny Zarzd
Gospodarki Wodnej, realizujc inwestycj, planuje rozebra luz na Odrze przy RAFAKO. Natychmiast rozlegy
si gosy sprzeciwu. Obiekt
suy rowerzystom, wdkarzom, spacerowiczom, umoliwia ponadto skrt w kierunku Brzezia czy Bukowa. Nie
sposb przeceni jego funkcji
rekreacyjnych i widokowych,
na stae wrs w krajobraz na
skraju miasta i ma wielu zwolennikw. Pojawi si nawet
pomys zbierania podpisw
pod protestem przeciwko demontaowi, o czym poinformowa podczas posiedzenia

Przed laty obiekt mia wielu przeciwnikw. Gdy zapoada decyzja o rozbirce okazao si e suy nie tylko bezpieczestwu
ale peni rwnie wane funkcje rekreacyjne i wielu chciaoby
eby pozostaa.
miejskiej komisji owiatowej
radny Leszek Szczasny, pytajc, czy decyzja o tym jest
przesdzona.
Zesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Katarzyna Krentusz
Magdalena Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Obiekt jest bardzo lubiany


przez wdkarzy, rowerzystw
czy poszukujcych odpoczynku. Zwolennikiem pozostania

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Nakad: 10 000 egz.

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

luzy jest take Mirosaw Lenk.


I to do tego stopnia, e gotw
jest przej obiekt w imieniu
miasta i pokrywa koszty jego
utrzymania z miejskiej kasy.
Niestety, raczej nie bdzie to
moliwe. Plany budowy zbiornika przewiduj nieopodal
nowe koryto rzeki, std luza
przeszkadza realizacji inwestycji. Aby zrekompensowa
miastu utrat poczenia ze
ciek rowerow, ma by wytyczony nowy szlak biegncy
po waach, majcych powsta
w okolicy. Szczasnego zaniepokoio, jak bdzie wyglda komunikacja od strony RAFAKO
i Studziennej w kierunku Poni
i Brzezia do czasu powstania
waw. Prezydent, cho w plany RZGW wtajemniczony jest,
jak przyznaje, w znikomym
stopniu, uspokaja jednak, i
luza zostanie zdemontowana
w ostatnim etapie realizacji inwestycji. Do tego czasu moe
peni funkcje komunikacyjne,
cho kierownik budowy moe
zastrzec sobie wydanie komunikatu o korzystaniu z niej na
wasn odpowiedzialno.
Czonkowie komisji nie
uzyskali jednoznacznej odpowiedzi co do przyszoci luzy.
Fajnie byoby, gdyby zostaa,
ale inwestor twierdzi, e koliduje to z planami budowlanymi
skwitowa M. Lenk. Czy tak jest
naprawd, bdzie mona si
dowiedzie w lutym, kiedy to
przedstawiciele RZGW uchyl
rbka tajemnicy, goszczc na
posiedzeniu w magistracie.
ps

Fot. Paulina Krupiska

racibrz - bezpieczestwo

Fot. archiwum wasne

racibrz - ochrona przeciwpowodziowa

Pod koniec roku, w drugi dzie wit,


straacy walczyli z poarem mieszkania
w bloku przy ul. kowej
W 2015 roku stra poarna o wiele czciej
wyjedaa do poarw
ni w latach poprzednich. Wzrosa take
liczba faszywych alarmw.
Najbardziej pracowitymi miesicami w ubiegym roku dla straakw z
PSP Racibrz i ochotnikw
z okolicznych OSP byy
miesice wakacyjne, kiedy
to musieli interweniowa
237 razy w lipcu i 257 razy w sierpniu. Jeli chodzi
o poary, to najgortszym
miesicem by sierpie (74
poary) i tradycyjnie marzec, kiedy to zaczyna si
wypalanie traw (44 poary). Najmniej razy do poaru straacy wyjedali w
lutym (15 razy) oraz z maju
(16 razy). Oglnie w 2015
roku odnotowano 350 po-

arw, z czego 2 sklasyfikowano jako bardzo due,


1 jako duy, 8 jako rednie.
Reszta to poary mae. Dla
porwnania, w 2014 roku
odnotowano 285 poarw,
w 2013 byo ich 269, za w
2012 - 382.
Straacy
interweniowali ponadto 751 razy przy
zaistnieniu innych miejscowych zagroe. W 2015 roku wyranie wzrosa liczba
faszywych alarmw. Odnotowano ich a 68, podczas
gdy w poprzednich latach
liczba ta wahaa si w granicach 30-50.
Ogem straty spowodowane poarami i pozostaym zdarzeniami oszacowano na 1 511 500 z.
Najwysze straty - 316 tys.
z - odnotowano w lutym.
ps

GazetaInformator.pl >>

Skar si na szpitaln izb przyj.


Czy susznie?

ps

racibrz - edukacka

Fot. Anna Malkewicz

Magiczne
widowisko dzieci
z Przedszkola nr 24

Przepikne stroje, umiechnite maluchy, witeczny


klimat - przedszkolaki z Przedszkola nr 24 wziy
udzia w widowisku muzycznym.
W DK Strzecha odbyo
si witeczne widowisko
muzyczne przygotowane
przez dzieci z Przedszkola nr 24 z Oddziaami:
Integracyjnym i Specjalnym.
Przedstawienie nosio tytu Niech si speni twe marzenia. Akcja widowiska rozgrywaa si w rodzinie Elfw,
gdzie babcia i dziadek czytali
wnukom opowie witeczn o chci zdobycia choinki
na wita przez anioki. Srebrne gwiazdki postanowiy pomc aniokom i wyruszyy za
namow lodowej wrki do

nienego zamku zamieszkaego przez Mikoaja. Mikoaj,


mimo cikiej przedwitecznej pracy, oczywicie pomg
gwiazdkom i przywiz saniami zaprzonymi w renifery
wymarzon choink.
Przedstawienie zakoczyo si wsplnym tacem
wszystkich przedszkolakw
do piosenki Niech si speni twe marzenia, ktr zapiewaa Marzena Korzonek.
Reyserkami przedstawienia
byy: Katarzyna Perek i Natalia Jurczykowska.
ic

racibrz - seniorzy

Rada Seniorw
w nowym skadzie
Frekwencja podczas wyborw przekroczya najmielsze oczekiwanie. W
sali kolumnowej Urzdu
Miasta zabrako miejsca.
19 stycznia rozpoczy si
wybory do Rady Seniorw
Miasta Racibrz. Frekwencja przekroczya najmielsze
oczekiwania. Na Sali Kolumnowej Urzdu Miasta zabrako miejsca. Aby kady mg
usi, pracownicy Urzdu musieli donosi krzese.
Gosowa przyszo 122 seniorw. Caa rada Seniorw bdzie liczy 13 czonkw. Do tych, ktrzy zostali
wyonieni w bezporednich

wyborach, docz jeszcze


2 osoby nominowane przez
Prezydenta Miasta Racibrz
oraz 2 osoby wybrane na
styczniowej sesji przez Rad
Miasta Racibrz.
W wyniku gosowania do
Rady zostali wybrani (w kolejnoci zdobytych gosw):
Grayna Ponka (106), Andrzej Drozd (105), Krystyna
Loch (99), Helena Handziuk
(95), Micha Pudo (92),
Mieczysaw apin (90), Emilia Mederska (82), Krystyna
Strojna (45), Janina Mularczyk (23).
ic

- Nikt nie wybiera pory kiedy ulegnie wypadkowi - oburza si radna Teresa Frencel w reakcji na sygnay o niewaciwym traktowaniu pacjentw zgaszajcych si z urazami do szpitala.
Fot. Magalena Kubina

bek informuje, e budynki przy ul. Ocickiej i


Klasztornej s ogrzewane ekologicznie przez
przyczenie do sieci
miejskiej.
Niewielkie poradnie w
Markowicach i Studziennej maj wasne kotownie, w ktrych
uywany jest wgiel najwyszej
jakoci. Niestety, w tych dwch
niewielkich poradniach, nie ma
moliwoci podczenia ogrzewania do sieci miejskiej, poniewa w okolicach budynkw nie
ma do niej dostpu. Centrum
Zdrowia zdecydowanie popiera kad inicjatyw majc na
celu popraw jakoci powietrza
w Raciborzu.

w skrcie

pawe strzelczyk

- Bez wzgldu czy jest to rano, wieczr, dzie powszedni,


sobota, niedziela, jak czowiek
ulegnie wypadkowi, musi uda
si na izb przyj. Szczeglnie
w zimie, gdy jest lisko, czciej
zdarzaj si rozmaite wypadki,
potknicia, itp. std te wicej
osb zgasza si do szpitala z
rnymi urazami - mwia Teresa Frencel na styczniowym
posiedzeniu powiatowej komisji zdrowia. Radna opisaa sytuacj, ktra miaa miejsce w
czasie weekendu 16-17 stycznia. Jak twierdzi, odebraa
wwczas 7 telefonw od mieszkacw, ktrzy zgosili si z
urazami, a zostali niegrzecznie
i niekulturalnie potraktowani.
- Bardzo prosz panie starosto,
eby zwrci uwag, e kultura obowizuje wszdzie, a pory kiedy ulegnie si wypadkowi
si nie wybiera - zwrcia si do
Marka Kurpisa.
Wicestarosta przyj uwag, przestrzeg jednak przed
zbyt pochopnym traktowaniem kadego przypadku. Zasugerowa, by skarcy najlepiej zgosi skarg podpisan
imieniem i nazwiskiem, wtedy atwiej bdzie doj, czy jest
ona zasadna i czy w opisywanej sytuacji rzeczywicie doszo
do dziaania na niekorzy pa-

W cigu jednego tylko weekendu radna Frencel


odebraa 7 telefonw ze skargami na niewasciwe
traktowanie na izbie przyj
cjenta. Ludzie zgaszajcy si
na izb przyj czsto s zdenerwowani, chc by przyjci
w pierwszej kolejnoci. Niemniej jednak stan kadrowy
nie zawsze na to pozwala. Bywa, i personel musi zajc si
wpierw innymi przypadkami,
wymagajcymi szybszej interwencji. Podobnego zdania jest
Marceli Klimanek, przewodniczcy komisji, z zawodu lekarz.
Tego rodzaju skargi to zawsze
delikatne sytuacje. Nie znajc
wszystkich okolicznoci czasem zbyt pochopnie formuowane sdy mogce krzywdzi
niewinne osoby. Jeli pacjent
czuje si pokrzywdzony, np.
agresywnym zachowaniem

personelu, ma pene prawo


do skargi, pod warunkiem, e
wysucha si wszystkich stron.
Inna sprawa, e ludziom czsto
myli si izba przyj ze Szpitalnym Oddziaem Ratunkowym,
a to zupenie inne funkcje. Nie
mwic ju o tym, e sporo
zgaszanych przypadkw kwalifikuje si do lekarza rodzinnego.
Radna wyrazia dezaprobat funkcjonowaniem systemu
udzielania pierwszej pomocy,
w ktrym pacjent nie ma orientacji, gdzie zgosi si w danym
przypadku. Zapowiedziaa te,
i przy nastpnym zgoszeniu
postara si skoni skarcego
aby zrobi to oficjalnie.

RACIBRZ - obora

Otwarte mini ZOO


bez klatek w Oborze?
Jest szansa, e wkrtce
zwierzta w raciborskim
mini ZOO bd swobodnie porusza si pomidzy
zwiedzajcymi na ogrodzonym terenie.
W trakcie styczniowego
posiedzenia komisji gospodarki miejskiej Leszek Szczasny przypomnia swoj interpelacj sprzed kilku miesicy.
Rzecz dotyczya mini ZOO w
lesie Obora, a radny skary si,
i obiekt jest zaniedbany i dla
dzieci ju po prostu zbyt mao
atrakcyjny. Postanowi wrci
do tematu, gdy zwaszcza zim zy stan techniczny klatek i
boksw moe dla przebywajcych tam zwierzt by szczeglnie uciliwy.
Prezydent nie podzieli opinii, co do dewastacji miejsc dla
zwierzt. - Nie tak znowu dawno temu byy one odnawiane.
Jest te bardzo moliwe, e
kolejny remont nie bdzie konieczny, gdy klatki... po prostu
znikn. Tak jak ma to miejsce

Fot. Pawe Strzelczyk

Fot. Pawe Strzelczyk

Czyste powietrze na
pierwszym miejscu

W odpowiedzi na artyku dotyczcy sposobu


ogrzewania jednostek
Centrum Zdrowia, prezes Centrum Zdrowia
lek. med. Mariusz Chle-

region

powiat raciborski zdrowie

racibrz - zdrowie

Szef Centrum Zdrowia lek.


med. Mariusz Chlebek wyjania niecisoci wynikajce z interpelacji Dawida
Wacawczyka.

Wiadomoci 3

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

Leszek Szczasny pyta o odnowienie mini ZOO.


Prezydent woli wypuci zwierzta z klatek
i pozwoli dzieciom si z nimi bawi.
np. w ZOO w Ostrawie albo w
Parku Lenych Niespodzianek
w Ustroniu, zwierzaki na ogrodzonym terenie bd przechadza si midzy zwiedzajcymi.
Dostan wicej wolnoci. Moe
nie od razu bd to sonie czy
yrafy, ale ju kury, ktre dzieci
z miasta widuj coraz rzadziej,
ju najbardziej - poinformowa.
Jeden z mieszkacw propa-

guje takie rozwizanie za porednictwem Facebooka i jak


przyzna Lenk, bardzo mu si
ta koncepcja podoba. Dlatego
ju w przyszym tygodniu, kiedy to ma zaplanowane spotkanie z wadzami arboretum, bdzie prbowa przekonywa do
jej realizacji.
ps

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

P miliona
strat w poarze
19 stycznia w hali produkcyjnej w Bluszczowie wykorzystywanej do produkcji
prefabrykatw betonowych
wybuch poar. Wstpnie
straty oszacowano na ok. 500
tys. z. W dziaania prowadzone w hali produkcyjnej
zaangaowanych zostao 11
zastpw stray poarnej.
Przyczyna poaru prawdopodobnie zwizana bya z
eksploatacj pieca na paliwo
stae, sucego do eksploatacji suszarni.
Pijany kierowca
zderzy si
z radiowozem
18 stycznia na ul. Grniczej
w Wodzisawiu l. 46-letni
wodzisawianin, kierujcy
samochodem marki Rover,
uderzy w bok nadjedajcego radiowozu. Po kolizji,
kierujcy Roverem odjecha
z miejsca zdarzenia. Po krtkim pocigu, policjanci zatrzymali go na ul. Pszowskiej.
Badanie alkomatem wykazao
w organizmie mczyzny ponad 1,5 promila. 46-letniemu wodzisawianinowi grozi
teraz kara do 2 lat wizienia.
Straci take prawo jazdy minimum na 3 lata oraz bdzie
musia wpaci co najmniej
5 tys. z na Fundusz Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej.
Spotkanie
w sprawie budowy
kanau Odra-Dunaj
W Miejskim Orodku Kultury, Sportu i Rekreacji w
Kuni Raciborskiej odbyo
si spotkanie zorganizowane
przez Wadze Gminy Kunia
Raciborska, ktrego celem
bya dyskusja na temat bilansu wody i stanu zaawansowania Studium Wykonalnoci
dla projektu Dunaj Odra
aba. Poza tym rozmawiano o nowej strategii w
zakresie drogi wodnej E30.
W spotkaniu wzio udzia
ponad 40 uczestnikw reprezentujcych Polsk, Czechy i
Sowacj.
Niezwykli gocie
w Kuni Kultury
MOKSiR mia przyjemno
goci Barbar Gruszk Zych oraz Krzysztofa Zanussiego. Autorka promowaa
ksik pt.: Takie pikne
ycie. Portret Wojciecha Kilara. Po spotkaniu z gomi
odbya si projekcja filmu
Dotknicie rki w re.
Krzysztofa Zanussiego.
Magik na fina Dnia
Babci i Dziadka
Salka gimnastyczna ZSP w
Babicach wypenia si po
brzegi. Dzieci - od przedszkolakw po trzecioklasistw,
przygotoway dla dziadkw
wiele niespodzianek. By
wietnie przygotowany program z piosenkami, tacami
i scenkami kabaretowymi nie
tylko w jzyku polskim, ale i
angielskim, i niemieckim. To dobra okazja, eby dziadkowie zobaczyli na wasne
oczy czego pociechy ucz si
tu na co dzie - mwi dyrektor Hanna Kowalska. Na fina
by wystp magika i sodki
poczstunek.
Spotkanie z siostr
misjonark
Przedszkole w Rudniku gocio siostr Hann Kulaszewsk. Siostra Hania naley do
Zgromadzenia Misyjnego
Suebnic Ducha witego
i przez wiele lat pracowaa
w odlegym Mozambiku. W
chwili obecnej pracuje w raciborskim szpitalu jako pielgniarka. W trakcie spotkania
z niezwykle miym gociem
dzieci wysuchay bajki o
trzech kluczach, a nastpnie
siostra Hania opowiedziaa im troch o yciu dzieci w
odlegych krajach, pokazaa stroje, zabawki uywane
przez dzieci w Afryce, Meksyku.

4 Edukacja/Sport

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

racibrz edukacja

racibrz - edukacja

Ferie z Midzyszkolnym
Orodkiem Sportowym

Zima w miecie 2016

Dyrekcja Midzyszkolnego Orodka Sportowego i Rada Rodzicw przy Midzyszkolnym Orodku Sportowym w Raciborzu zaprasza wszystkich chtnych do skorzystania z oferty zaj feryjnych, ktre odbywa si bd w dniach 15.02-19.02 i 22.02-26.02 na terenie Midzyszkolnego
Orodka Sportowego w Raciborzu.
1. Turniej Dwjek
Piki Siatkowej Dziewczt w trzech kategoriach wiekowych:
-szkoy podstawowe
18.02. godzina startu turnieju 10.00
-szkoy gimnazjalne
19.02. godzina startu turnieju 10.00
-szkoy ponadgimnazjalne 22.02. godzina startu
turnieju 10.00
Chtne osoby prosimy
o zgaszanie si pod adresy
mailowe do prowadzcego
turnieje nauczyciela do dnia
29.01. Dziewczta nauczyciel prowadzcy turniej Tomasz Kuziak, adres email
kuziak@onet.eu
2. Turniej Dwjek
Piki Siatkowej Chopcw w trzech kategoriach wiekowych:
-szkoy podstawowe
23.02. godzina 10.30
-szkoy gimnazjalne
24.02. godzina 10.30
-szkoy ponadgimnazjalne 25.02. godzina 10.30
Chtne osoby prosimy
o zgaszanie si pod adresy
mailowe do prowadzcego
turnieje nauczyciela do dnia
29.01. Chopcy nauczyciel
prowadzcy turniej Adam
Kurpis, adres email akurpis@vp.pl
3. Turniej Piki Koszykowej Dziewczt i
Chopcw odbywa si
bdzie tylko w pierwszym tygodniu ferii w
trzech kategoriach wiekowych:
-szkoy podstawowe
15.02. godzina startu turnieju 11.00
-szkoy gimnazjalne
16.02. godzina startu turnieju 11.00
-szkoy ponadgimnazjalne 17.02. godzina startu
turnieju 11.00
Chtne osoby prosimy
o zgaszanie si pod adresy
R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

mailowe do prowadzcego
turnieje nauczyciela do dnia
29.01. Chopcy i Dziewczta nauczyciel prowadzcy
turnieje Arkadiusz Galdia,
adres email arekgaldia@
op.pl
4. Turniej Tenisa
Stoowego Dziewczt i
Chopcw w trzech kategoriach wiekowych:
-szkoy podstawowe
15.02. godzina startu turnieju 8.30
-szkoy gimnazjalne
16.02. godzina startu turnieju 8.30
-szkoy ponadgimnazjalne 17.02. godzina startu
turnieju 8.30
Chtne osoby prosimy
o zgaszanie si pod adresy mailowe do prowadzcego turnieje do dnia 29.01.
Chopcy i Dziewczta prowadzcy turnieje Piotr Leks,
mosraciborz@wp.pl
5. Ferie z muzyk,
plastyk i zabaw:
a) Muzyczna rozgrzewka
z instruktorem Zumby.
b) Tory przeszkd, tunel
animacyjny, gry i zabawy
zespoowe.
c) Bajkowe stroje.
d) Gry i zabawy z chust
animacyjn Klanz.
e) Malowanie twarzy.
f) Pokaz gigantycznych
baniek mydlanych.
g) Bakowe warsztaty
dla dzieci
h) Giga krgle.
i) Karaoke, wsplne
piewanie.
j) Zajcia plastyczne.
k) Zumba Kids.
l) Pokaz tworzenia postaci z balonw.
m) Wycigi na pikach.
n) Wycigi na skaczcych osach.
o) Rozgrywki gigantycznego TWISTERA.
p) Tace przy projektorze.
q) Muzyczne zakocze-

nie ferii przy kulach disco.


Chtne osoby prosimy
o zgaszanie si pod adresy
mailowe do prowadzcego
zajcia: chopcy i dziewczta
prowadzcy Joanna Dziedzic, zgoszenia pod adres
kontakt@tanczymy.com
Wyej wymienione zajcia odbywa si bd
w dniach 16.02., 18.02.,
23.02., 26.02. w godzinach
9.30-11.30
(zakoczenie
ferii odbdzie si w dniu
26.02. o godzinie 9.30).
6. Badania
ciaa
Bez zapisw
15.02., 17.02.,
22.02-25.02 w
11.00-15.00

postawy
w dniach
19.02. i
godzinach

Zgoszenia naley kierowa pod wskazane adresy mailowe w terminie do


29.01.
Kalendarz imprez feryjnych:
rii

Pierwszy tydzie fe-

Poniedziaek 15.02.
- tenis stoowy szkoy
podstawowe dziewczta i
chopcy start 8.30
- turniej piki koszykowej szkoy podstawowe
dziewczta i chopcy start
11.00
- badania postawy ciaa
11.00-15.00
Wtorek 16.02.
- tenis stoowy szkoy
gimnazjalne dziewczta i
chopcy start 8.30
- turniej piki koszykowej gimnazja dziewczta i
chopcy start 11.00
- ferie z muzyk, plastyk i zabaw 9.30-11.30
roda 17.02.
- tenis stoowy szkoy
ponadgimnazjalne dziewczta i chopcy start 8.30
- turniej piki koszyko-

wej szkoy ponadgimnazjalne dziewczta i chopcy


start 11.00
- badania postawy ciaa
11.00-15.00
Czwartek 18.02.
- ferie z muzyk, plastyk i zabaw 9.30-11.30
- turniej dwjek piki
siatkowej dziewczt szk
podstawowych start 10.00

Pitek 19.02.
- turniej dwjek piki
siatkowej dziewczt szk
gimnazjalnych start 10.00
- badania postawy ciaa
11.00-15.00
Drugi tydzie ferii
Poniedziaek 22.02.
- turniej dwjek piki
siatkowej dziewczt szk
ponadgimnazjalnych start
10.00
- badania postawy ciaa
11.00-15.00
Wtorek 23.02.
- ferie z muzyk, plastyk i zabaw 9.30-11.30
- turniej dwjek piki
siatkowej chopcw szk
podstawowych start 10.30
- badania postawy ciaa
11.00-15.00
roda 24.02.
- turniej dwjek piki
siatkowej chopcw szk
gimnazjalnych start 10.30
- badania postawy ciaa
11.00-15.00
Czwartek 25.02.
- turniej dwjek piki
siatkowej chopcw szk
ponadgimnazjalnych start
10.30
- badania postawy ciaa
11.00- 15.00
Pitek 26.02.
- muzyczno-ruchowe zakoczenie ferii start 9.30
- wrczenie nagrd, dyplomw dla uczestnikw ferii, sodki poczstunek 11.00

Spdzielnia Mieszkaniowa Nowoczesna i Stowarzyszenie Spoecznoci


Osiedlowej AURA zapraszaj dzieci i modzie.
Od 15 do 26 lutego dzieci oraz modzie szk podstawowych i gimnazjw bd
mogy wzi udzia w zajciach
w godz. 9:00- 15:00. Organizatorzy akcji Zima w miecie
2016 przygotowali szereg
atrakcji.
Program:
dla mionikw biaego szalestwa - wyjazdy 1-dniowe
na narty do Wisy-Malinka, nauka jazdy z instruktorem,
dla zafascynowanych mediami- Telewizja Katowice od
kuchni,
dla lubicych zabaw w parkach wodnych - wyjcia
do parku wodnego H2Ostrg,
dla zainteresowanych etnografi i muzyk -dzie peen dwikw, warsztaty
gry na bbnach,
dla pasjonatw historii Muzeum lskie w Katowicach,
dla amatorw sanny-kulig

z ogniskiem i pieczeniem
kiebasek,
dla zwolennikw X Muzyporanki filmowe w kinie
Przemko oraz Misiek w
Nowym Jorku film 2D w
kinie Batyk,
dla teatromanw - spotkania z teatrem z Krakowa,
przedstawienie interaktywne,
dla utalentowanych i poszukujcych samorealizacji
warsztaty teatralne, warsztaty tworzenia pacynek,
dla aktywnych wyjcia na
lodowisko i krgielni,
dla wszystkich- zajcia taneczne, plastyczne, gry
wietlicowe, spotkanie integracyjne, zajcia sportowo-rekreacyjne.
Blisze informacje i zapisy
(od 1-11 lutego):
1. Klub Osiedlowy ITAKA ul. Pracy 21 tel. 32/410
45 83, godz. 14.00-18.30
2. Klub Osiedlowy M-5
ul. Ksica 14 tel. 32/415 29
62, godz.14.00-17.00
3. Klub Osiedlowy CEGIEKA ul. kiewskiego 22 tel. 32/415 23 56,
godz.15.00-18.30

GazetaInformator.pl >>

Motoryzacja 5

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

racibrz motoryzacja

Nowa Toyota RAV4 Hybrid presti, komfort i wydajno


Fot. Toyota Motor Poland

Ponad 20 lat temu Toyota RAV4 stworzya segment kompaktowych SUV-w. Wprowadzenie do sprzeday
nowej wersji modelu z napdem hybrydowym uzupeni ten bardzo konkurencyjny rynek o now, niezwykle
atrakcyjn propozycj. Model trafi do salonw w pierwszym kwartale tego roku.

RAV4 Hybrid
Nowa Toyota RAV4 Hybrid
stanowi doskona odpowied
na wymagania konkurencyjnego rynku kompaktowych SUV-w. W modelu spotykaj si
ogromne dowiadczenie Toyoty w dziedzinie budowy kompaktowych SUV-w, zebrane w
cigu 20 lat ewolucji RAV4, z
najnowoczeniejszym penym
napdem hybrydowym.
Napd hybrydowy
Peny napd hybrydowy RAV4 wyposaony jest
w benzynowy silnik o pojemnoci skokowej 2,5 l,
potny silnik elektryczny,
generator,
umieszczony
pod tylnymi siedzeniami
R E K L A M A

akumulator niklowo-wodorkowy o 204 ogniwach,


sterownik mocy oraz rozdzielacz mocy.
Nowy RAV4 Hybrid
rozwija maksymaln moc
197 KM (145 kW), wykazujc si przy tym niskim
zuyciem paliwa na poziomie 4,9 l/100 km. Podwjny napd pozwala pynnie
przyspieszy od 0 do 100
km/h w 8,3 s. Emisja CO2
wynosi jedynie 115 g/km* i
spenia najnowsz norm
Euro 6.
Hybrydowe dziedzictwo
od rewolucyjnej idei do
technologicznego lidera

Pomys zbudowania samochodu z alternatywnym


napdem pojawi si w
Toyocie ju w latach 1960.
Jednak dopiero w 1994 roku wystartowa projekt,
ktrego celem byo stworzenie samochodu przyjaznego rodowisku na XXI
wiek. Pojazd mia czy
ekologiczno z wygod i
przyjemnoci z jazdy, jakie zapewniaj konwencjonalne samochody.
Wystarczyy trzy lata, by na rynku pojawi si
Prius, pierwszy seryjny samochd hybrydowy. W ten
sposb Toyota rozpocza proces stopniowej elek-

tryfikacji samochodw, w
ktrym obecnie uczestniczy
wielu innych producentw
aut. By to punkt zwrotny
w rozwoju napdw samochodowych.
W 2012 roku doczy
do Priusa minivan Prius+,
a take Prius Plug-in. W
Europie Toyota rozszerzya
gam samochodw hybrydowych o Aurisa Hybrid w
2010 roku, Yarisa Hybrid
w 2012 i praktycznego Aurisa Hybrid Touring Sports
w 2013 roku. Yaris do dzi
jest jedynym przedstawicielem segmentu B z penym napdem hybrydowym.

W 2014 roku sprzeda


samochodw hybrydowych
Toyoty w Europie signa
liczby 178 041 aut. Na caym wiecie Toyota sprzedaa ponad
8 milionw hybryd. Toyota od 1997 roku pozostaje
niekwestionowanym liderem w dziedzinie zrwnowaonego transportu. Hybrydy Toyoty pozwoliy
ograniczy emisj CO2 cznie o 58 milionw ton.
*Parametr czeka na
ostateczn homologacj.
Artyku sponsorowany

TOYOTA KONSEK RYBNIK


Rybnik, ul. Prosta 100
44-203 Rybnik,
32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl

6 Gospodarka

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

KAS FISKALN
3 MIESICE

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

1 46 20 03
4
82 67 47, 697 212 351
h.pl raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

REKLAMY

GRATIS!

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

ib.pl

NOWO!

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze
Terminale patnicze
Najlepsza oferta na rynku

ledzimy zmiany
Warto zbiera paragony od lekarza i dentysty

Prywatna praktyka lekarska i dentystyczna to kolejna brana premiowana w Narodowej Loterii Paragonowej.
Kady kto od stycznia do
marca tego roku bdzie zbiera
paragony skalne z wizyt u lekarza i dentysty oraz zarejestruje je na stronie loterii, wemie
udzia w losowaniu dodatkowej
nagrody specjalnej (Opla Insigni). Losowanie branowe"
odbdzie si 18 kwietnia.
18 stycznia w TVP Regionalnej mielimy okazje obejrze pierwsze losowanie nagrody specjalnej, ktre objo
paragony zgoszone w ostatnim
kwartale 2015 r. z brany fryzjerstwo i inne usugi kosmetyczne". Polacy zarejestrowali
milion takich dowodw zakupu. Losowania specjalne bd
raz na trzy miesice towarzyszy comiesicznemu losowa-

Fot. PIXABAY

KUPUJC

Niezbdnik przedsibiorcy

Losowania specjalne bd raz na trzy miesice


towarzyszy comiesicznemu losowaniu.
niu Opla Astry i notebookw, w
ktrym bior udzia wszystkie
paragony wystawione za zakupy towarw lub usug na kwot co najmniej 10 z. Nagrania z
losowania i wyniki s dostpne
na stronie loteriaparagonowa.
gov.pl.

kwarta 2016 r.) oraz restauracje i inne placwki gastronomiczne, przygotowanie i podawanie napojw" (III kwarta
2016 r.).
Aby wzi udzia w loterii,
wystarczy mie ukoczone 18
lat i paragon skalny na minimum 10 z oraz zarejestrowa
go na stronie loteriaparagonowa.gov.pl.
Narodowa Loteria Paragonowa to akcja edukacyjna Ministerstwa Finansw, ktra ma
uwiadomi Polakom, jak du
rol peni w uczciwym obrocie gospodarczym. Ma rwnie
pokaza, e branie paragonu to
wspieranie uczciwych przedsibiorcw i uczciwej konkurencji midzy nimi.

Polacy chtnie korzystaj z elektronicznych zwolnie L4


Od 1 stycznia tego roku lekarz ma prawo w miejsce zwolnienia papierowego wystawi pacjentowi zwolnienie
w formie elektronicznej, ktre automatycznie tra zarwno do ZUS jak i pracodawcy pacjenta.
Dziki
elektronicznym
zwolnieniom lekarskim, czyli
w skrcie e-ZLA, osoba ubezpieczona nie bdzie musiaa
ju dostarcza druku zwolnienia swojemu pracodawcy, jeli ten posiada konto na PUE.
Aby lekarz mg wystawi elektroniczne zwolnienie lekarskie,
rwnie musi on zaoy prol
na Platformie Usug Elektronicznych ZUS. S to warunki
niezbdne do funkcjonowania
elektronicznych zwolnie lekarskich.

Dziki elektronicznym zwolnieniom lekarskim osoba ubezpieczona nie bdzie musiaa ju dostarcza druku zwolnienia swojemu pracodawcy, jeli ten posiada konto na PUE.

Artykuy do rubryki
Niezbdnik przedsibiorcy
opracowane zostay we wsppracy
z firm softib.pl

R E K L A M A

Ministerstwo
Finansw przypomina, e kolejnymi branami premiowanymi
Oplem Insigni bd konserwacja i naprawa samochodw
osobowych, sprzeda detaliczna czci i akcesoriw do pojazdw samochodowych" (II

Fot. PIXABAY

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

<< GazetaInformator.pl

Oddziay:

Elektroniczne zwolnienia
lekarskie napyway do ZUS
ju od 1 stycznia. Tylko w poniedziaek, 11 stycznia, wpyno ponad 500 elektronicznych zwolnie lekarskich.
Do tej pory w sumie lekarze
wystawili ich ponad 2,2 tys.
Do koca 2017 r. obok
e-ZLA honorowane bd
rwnie tradycyjne zwolnienia papierowe. Do tego czasu obowizuje okres przejciowy.

Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88


Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Rac
Wo
Kd
soft

Ga
re
m
32

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 2/2016


region

GazetaInformator.pl 27 stycznia 2016 nr 2 (203)

gospodarka

Obecna perspektywa finansowania dla rolnikw

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014 2020 zosta opracowany


na podstawie przepisw Unii Europejskiej i jest on wkomponowany w caociowy system polityki rozwoju kraju.
dominika rudzka

Jak podaje Ministerstwo


Rolnictwa - celem gwnym
PROW 2014 2020 jest
poprawa konkurencyjnoci
rolnictwa, zrwnowaone
zarzdzanie zasobami naturalnymi i dziaania w dziedzinie klimatu oraz zrwnowaony rozwj terytorialny
obszarw wiejskich.
W obecnej perspektywie
finansowej PROW 20142020 nie ma kontynuacji
instrumentu wsparcia pn.
Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw. Nowy
program bdzie realizowa
wszystkie sze priorytetw wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarw wiejskich na lata 2014
2020, a mianowicie: uatwianie transferu wiedzy
i innowacji w rolnictwie,
lenictwie i na obszarach
wiejskich; poprawa konkuR E K L A M A

rencyjnoci wszystkich rodzajw gospodarki rolnej


i zwikszenie rentownoci
gospodarstw rolnych; poprawa organizacji acucha
ywnociowego i promowanie zarzdzania ryzykiem
w rolnictwie; odtwarzanie,
chronienie i wzmacnianie
ekosystemw zalenych od
rolnictwa i lenictwa; wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodark
niskoemisyjn i odporn
na zmian klimatu w sektorach: rolnym, spoywczym i
lenym; zwikszanie wczenia spoecznego, ograniczanie ubstwa i promowanie
rozwoju gospodarczego na
obszarach wiejskich.
Z punktu widzenia zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich szczeglnie
istotny jest sektor rolny i to
w gwnej mierze do niego
skierowany jest Program.

Plan zakada przede wszystkim rozwj gospodarstw


rolnych. Transfer wiedzy i
innowacji oraz Doradztwo
rolnicze maj przyczyni si
do dalszego rozwoju sektora
rolnego i wzrostu jego konkurencyjnoci. Program kadzie nacisk na wzrost rynkowej produkcji ekologicznej,
poprzez wprowadzenie nowego dziaania - Rolnictwa
ekologicznego.
PROW 2014-2020 zakada kontynuacje patnoci
na rzecz obszarw o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa
- wsparcie inwestycyjne w
zwizku z realizacj celw
rodowiskowych otrzymaj gospodarstwa pooone
na obszarach Natura 2000 i
na obszarach naraonych na
zanieczyszczenie wd azotanami pochodzenia rolniczego.

Rozwj gospodarstw i
dziaalnoci gospodarczej
Poddziaanie 6.1 Programu Rozwoju Obszarw
Wiejskich na lata 2014-2020
zakada pomoc w rozpoczciu dziaalnoci gospodarczej na rzecz modych rolnikw. Beneficjentem tego
poddziaania moe by mody rolnik, ktry w PROW
okrelony jest jako: osoba,
ktra nie ukoczya 40 roku ycia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i
po raz pierwszy rozpoczyna
prowadzenie gospodarstwa
rolnego jako jedyny kierujcy gospodarstwem, czyli
do dnia zoenia wniosku o
przyznanie pomocy nie prowadzia gospodarstwa rolnego jako kierujcy. Pomoc jak moe otrzyma
beneficjent wypacana jest
w dwch ratach: pierwsza
- 80%, druga - 20%. Raty
zostan wypacone maksy-

malnie w cigu 5 lat od przyznania pomocy .


Inn form wparcia jest
poddziaanie 6.2 - Pomoc na
rozpoczcie pozarolniczej
dziaalnoci gospodarczej na
obszarach wiejskich. W jego
ramach osoby fizyczne mog uzyska pomoc w formie
premii, ktra rwnie zostanie rozoona na dwie raty.

Najwiksze szanse na uzyskanie dofinansowania maj osoby, ktre w biznesplanie przedstawi operacje o
charakterze innowacyjnym
czy te zakadajce utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pene etaty rednioroczne. Wicej informacji
na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa.

Sprostowanie
Informujemy Czytelnikw, i w artykule Prowadzisz firm na obszarach wiejskich? Moesz dosta 300 tys.
dotacji!,
opublikowanym
13.01.2016 (GazetaInformator - dodatek Plusy dla Biznesu - nr1 (202)) zamieszczona
zostaa bdna informacja nt.
dziaania Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw,
gdy by to instrument wspar-

cia w ramach zamykanego ju PROW na lata 20072014 - realizacja do koca


ubiegego roku. Natomiast w
obecnej perspektywie finansowej PROW 2014-2020 nie
ma kontynuacji instrumentu
wsparcia pn. Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw.
Przepraszamy
Czytelnikw za bd
- Redakcja

PLUSY BIZNESU

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

DLA

<< GazetaInformator.pl

REGION BIZNES

REGION - BIZNES

Przed wyjazdem na narty


przygotuj swj sprzt!

Legalna i stabilna praca dla Opiekunw


Osb Starszych w Niemczech

R E K L A M A

Zanie swoje narty do Ski Serwis.


Tam profesjonalici przygotuj je do sezonu.
mowanych marek takich jak
na przykad Rossignol, Head,
Volki, czy Atomic oraz baganikw na dach. Jeeli natomiast z utsknieniem wyczekujesz sezonu letniego, ju
dzi pomyl o odwieeniu
swojego roweru. MK Bicycle z przyjemnoci zajmie si
jego renowacj tak, by wyglda jak nowy.

Ski Serwis/Wypoyczalnia
Godziny otwarcia:
od pon. do pt.: 10.00-18.00
sob. od 9.00-13.00
Ul. Reymonta 10
47-400 Racibrz
www.mkbicycle.pl
tel.: 784 944 409
664 031 119
Artyku sponsorowany

Szansa dla osb bezrobotnych


na podjcie staego zatrudnienia w komfortowych warunkach.
Realia pracy s trudne,
zwaszcza dla osb, ktre przekroczyy 45 rok ycia i pomimo
swojej gotowoci do podjcia
pracy, s w wikszoci niezauwaani przez pracodawcw.
Kadego roku obserwujemy w Polsce wzrost zainteresowania prac za granic. Europa
si starzeje, samodzielno seniorw gwatownie spada. W
zwizku z tym zawd Opiekuna/Opiekunki osoby starszej,
staje si jedn z najbardziej podanych profesji, szczeglnie
na niemieckim rynku pracy.
Od opiekunw oczekuje si
przede wszystkim znajomoci
jzyka niemieckiego, ktry zapewni seniorom poczucie bezpieczestwa, a take yczliwego
i empatycznego podejcia do
ich niepenosprawnoci.
Opiekun
wyjedajcy
do pracy za porednictwem
agencji, moe liczy na umow dostosowan do nowych
przepisw wprowadzonych w
Niemczech. W kadej agencji
warunki umowy rni si od
siebie. Wane natomiast, by
zwrci uwag na wysoko
kwot oskadkowanych do ZUS-u, od ktrych zaley wysoko
wiadcze emerytalnych lub
rentowych w przyszoci.
Wybr agencji pracy nie
powinien by przypadkowy,
dlatego w celu jej lepszego poznania, zachcamy Kandyda-

Fot. Interkadra

Kada osoba wybierajca


si na narty powinna uprzednio zadba o ich stan, by zapewni sobie w peni bezpieczn oraz komfortow
jazd. Rowerownia w okresie zimowym zamienia si w
pikn i klimatyczn przysta narciarsk, ktra kompleksowo dba o sprzt narciarski, przygotowujc go do
sezonu. Niezalenie od tego,
jaki sprzt posiadasz oraz jak
zaawansowanym narciarzem
jeste, odpowiednie przygotowanie nart stanowi niezbdn podstaw udanego
wyjazdu. Nie pozwl, aby warunki techniczne odebray Ci
rado z caego wyjazdu oraz
z rozkoszowania si kadym
zjazdem. Przyjd do Ski Serwis profesjonalnego serwisanta sprztu narciarskiego.
Pracujemy gwnie na smarach marki TokO, ktre nale do najczciej uywanych
na wiecie smarw, zarwno
przez amatorw jak i przez
zawodnikw Pucharu wiata. Serwisowanie wykonujemy na maszynie Reichmanna, gwarantujcej doskonae
przygotowanie kadego rodzaju nart do warunkw panujcych na stoku. Powierz
nam swj sprzt, a z pewnoci bdziesz zadowolony!
Co wicej, Ski Serwis umoliwia rwnie wypoyczenie
sprztu narciarskiego reno-

Fot. MK Bicycle

Ski Serwis w profesjonalny sposb zajmie si Twoimi nartami.

Szukasz pracy za granic?


Skontaktuj si z nami! Mamy dla Ciebie ciekaw ofert!
tw do udziau w spotkaniach
informacyjnych i giedach pracy, organizowanych cyklicznie
przez Interkadr w wojewdztwie lskim i na terenie caej
Polski.
Dlaczego wybra wyjazd z
Interkadr? Oferta obejmuje
bardzo dobre warunki paco-

we oraz umow dostosowan


do nowych przepisw. Odprowadzamy skadki ZUS, nie pobieramy adnych opat za porednictwo. Nasi Opiekunowie
nie musz martwi si o formalnoci, ani ponosi kosztw
dojazdu, zakwaterowania oraz
wyywienia.
Interkadra Sp. z. o.o.
Starowiejska 11/9,
40-015 Katowice

tel. 666 891 947

www.opiekunki.interkadra.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

edukacja

wodzisaw lski technologie

Nowoczesny inkubator drukarek 3D


W Powiatowym Centrum Ksztacenia Ustawicznego powstanie nowoczesny inkubator drukarek.
To efekt wsppracy placwki z Wodzisawsk Izb Gospodarcz oraz z firm 3DGENCE.
katarzyna krentusz

Inkubator drukarek to
przedsiwzicie, ktre umoliwi uczniom i kursantom
korzystajcym z pracowni Powiatowego Centrum
Ksztacenia
Ustawicznego
zdobycie umiejtnoci obsugi drukarek 3D, a w przyszoci take tworzenie wasnych
urzdze i elementw.
Pierwszym etapem wsppracy byo dostarczenie drukarki 3D, dziki ktrej bdzie
mona wydrukowa niezbdne elementy do zoenia kolejnych urzdze - a tym ju
zajmowa si bd uczniowie
i suchacze pod nadzorem nauczycieli, ktrzy zostali przeszkoleni w zakresie obsugi
urzdzenia.
- Tradycje stosowania
technik 3D w ksztaceniu w
zawodach zwizanych z bran mechaniczn, elektryczn i mechatroniczn sigaj
roku 2005, kiedy to po raz
pierwszy zaczlimy stosowa
oprogramowanie modelowania 3D Solid Edge. Wprowadzenie nowoczesnych technologii w proces ksztacenia
rozwino kreatywne mylenie uczniw, ktrzy czsto w
domowym zaciszu tworzyli
nowoczesne konstrukcje czy
animowali mechanizmy stworzone na platformie 3D Solid
R E K L A M A

Edge. Niestety, w technikach


CNC nie mona byo wykona wielu potrzebnych elementw, szczeglnie tych o
skomplikowanych ksztatach
przestrzennych. Wykorzystanie technik druku 3D pozwoli
urzeczywistni wszystkie dotychczasowe projekty i pomysy mwi Micha Weczerek,
wicedyrektor PCKU w Wodzisawiu lskim.
Inicjatorem wsplnego
projektu by Mateusz Sidorowicz, wodzisawianin, o ktrym kilka lat temu zrobio

si gono z racji samodzielnego skonstruowania drukarki 3D. Dzi, jako pracownik 3DGENCE, postanowi
wesprze edukacyjny potencja wodzisawskiej placwki. Dziki przychylnoci kierownictwa firmy, zainicjowa
proces tworzenia inkubatora
drukarek 3D.
Ten pomys spodoba si
rwnie Tomaszowi Krupie,
wacicielowi firmy Damatic,
ktry zadeklarowa ofiarowa
wyposaenie niezbdne do
zoenia piciu drukarek 3D

w majcym powsta laboratorium.


- Wylgarnia drukarek
3D to dopasowanie do wizji
rozwoju regionu w ramach
projektu Technopolia lska,
czyli - oglnie rzecz ujmujc - przygotowanie edukacji
dla rynku nowych technologii. Proponujemy ledzi
poczynania w Wodzisawiu
lskim, szykuje si bowiem
wicej nowatorskich dziaa mwi Krzysztof Dybiec,
prezes Izby Gospodarczej w
Wodzisawiu lskim.

Z regionu

Z regionu

komunikacja

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

powiat raciborski komunikacja

Droga Racibrz-Brzenica ju po remoncie


Zakoczono modernizacj drogi powiatowej z Raciborza-Miedoni do Brzenicy. Remont
by moliwy dziki unijnym funduszom oraz wsppracy lokalnych samorzdw.
mona obawia si zmian w systemie zatrudniania lekarzy - rezydentw?
iwona cybulska

Remont drogi z Miedoni do Brzenicy to najwiksze drogowe dziaanie


realizowane przez Powiat
Raciborski w minionym
roku. Oficjalne otwarcie
drogi po remoncie nastpio 15 stycznia. W odbiorze wzili udzia: starosta
Ryszard Winiarski, prezydent Raciborza Mirosaw
Lenk, sekretarz gminy Rudnik Karina Lassak, a take
przedstawiciel wykonawcy
firmy Skanska.
Zmodernizowano odcinek drogi powiatowej
3500S o dugoci ponad 4
km - od skrzyowania ulicy
Podmiejskiej z ulic Kwiatow (DK 45) do miejscowoci Brzenica w rejonie
skrzyowania z ulicami Kozielsk i Boczn. Inwestycj
podzielono na dwa etapy.
Etap I - Podmiejska ulica w dzielnicy Miedonia
w Raciborzu zostaa wyremontowana na odcinku o
dugoci prawie 1,7 km. W
ramach dziaa drog poszerzono do 6 metrw.
Wzdu drogi powstay
pobocza, cig pieszo-rowerowy oraz nowy chodnik.
R E K L A M A

W zakres dziaa wchodzio take wykonanie dwch

Droga zostaa
oficjalnie otwarta

15 stycznia

przez przedstawicieli lokalnych


wadz.
przystankw autobusowych
oraz zjazdw do posesji.
Etap II odcinek Miedonia-Brzenica - ten etap
inwestycji obj ponad 2,6
km. Drog wyremontowano i poszerzono do 5,5 m.
Zmodernizowane zostay
take chodniki, wykonano
pobocza i remont kanalizacji deszczowej oraz przepustw.

Inwestycj zrealizowano w ramach projektu pt.


Poprawa bezpieczestwa
ruchu i skrcenie czasu
przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej
3500S czcej DK 45 z DW
421.
Projekt by wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa


lskiego na lata 20072013. Warto inwestycji
opiewaa na kwot 9 774
964,86 z, z czego 85%
stanowiy fundusze europejskie. Pozostae rodki
stanowice wkad wasny
pochodziy z trzech samorzdw: Powiatu Raciborskiego, Miasta Racibrz
oraz Gminy Rudnik.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 7

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

EK LOGIA
racibrz ekologia

Ekologiczne dziaania miasta na 2016 rok

Z ca pewnoci najwaniejszym dziaaniem,


ktre realizowa zamierza
Wydzia Ochrony rodowiska w raciborskim magistracie, z uwagi na aktualno tematu smogowego,
jest zadanie polegajce na likwidacji bd modernizacji
rde ciepa, ktre emituj
zanieczyszczenia. Zazwyczaj
niskoemisyjne rda ciepa
zamontowane s w budownictwie jednorodzinnym.
Racibrz walk z nisk emisj rozpocz ju pod koniec
lat 90-tych poprzez dofinansowywanie modernizacji niskosprawnych rde ciepa.
Systematycznie wprowadza
si nowe moliwoci finansowania takich dziaa od
2007 roku w programie PO-

NE finansowanym z poyczki w WFOiGW, a od 2014


roku take w pilotaowym
programie KAWKA finansowanym przez Narodowy
oraz Wojewdzki Fundusz.
Na 2016 rok przewidziana
jest modernizacja 80 rde
ciepa w oparciu o rodki
pochodzce z obu Funduszy.
Warto doda, e w tym roku zmieni si wysoko dofinansowania takich dziaa
wczeniej mona byo uzyska dotacj w wysokoci 9
tys. z, teraz bdzie to maksymalnie 12 tys. z. Wynika to m.in. z faktu wymogu
stosowania kotw 5-tej klasy energetycznej. Ponadto
miasto realizuje prace termomodernizacyjne na budynkach, ktrych jest wacicielem. W tym roku maj
by one rwnie kontynu-

racibrz - ekologia

owane. Tegorocznym novum


jest fakt, e Program PONE
przewiduje wsparcie prac
termomodernizacyjnych w
budynkach jednorodzinnych.
Takich zgoszonych obiektw

jest na razie 20.


Od wielu lat finansowany
jest ponadto program usuwania azbestu z budynkw
jednorodzinnych. Miasto ma
zamiar sign po rodki ze-

miasto posiada podpisanych


25 umw przedwstpnych
zwizanych z t inwestycj.
Od lat w miecie prowadzona jest rwnie edukacja
ekologiczna, realizowana
wielokierunkowo. Prowadzona jest akcja informacyjna, w ramach ktrej wydano ulotki, plakaty, spoty a
take organizuje si przedsiwzicia wspierajce dziaania proekologiczne. Ponadto stra miejska zajmuje
si kontrol rde ciepa.
Warto rwnie doda, e
niewtpliwie ogromne znaczenie ma edukowanie najmodszych
mieszkacw
Raciborza. W tym celu prowadzonych jest szereg dziaa, zaczynajc od festynw
i konkursw, a koczc na
segregacji oraz zbieraniu
odpadw.

region - ekologia

Doradcy energetyczni
czekaj na zgoszenia
Fot. WFOiGW w Katowicach

Fundusze na
wapnowanie gleb

Zabieg wapnowania gleby.


Po trwajcej kilka lat
przerwie w dofinasowaniu zakupw wapna nawozowego przez WFOiGW w Katowicach
dziaalno ta zostaa
wznowiona.
Zarzd WFOiGW w
Katowicach podj uchwa o dofinansowaniu kwot
800.000 z dotacji zadania
Wapnowanie gleb kwanych
i bardzo kwanych na terenie wojewdztwa lskiego
w roku 2016, ktre jest realizowane przez lsk Izb
Rolnicz w Katowicach. Tak,
jak to miao miejsce w ostatnich latach, fundusze te bd
przeznaczone na czciowe
sfinansowanie zakupw nawozw wapniowych i wapniowo-magnezowych. S one
kupowane przez rolnikw,
ktrzy dziki nim przeprowadzaj zabiegi odkwaszania gruntw rolnych. Do ich
zakwaszenia dochodzi m.in.
poprzez dziaalno przemysow.

Plany Raciborza to przede


wszystkim gospodarka niskoemisyjna.

wntrze, eby wprowadzi


nowo do tego programu
finansowanie nie tylko
usunicia azbestu, ale take budowy nowych pokry
dachowych. Wynika to z tego, e koszty zdjcia azbestu z dachu i jego utylizacji
s niewielkie w stosunku do
zakupu nowych pokry. Na
chwil obecn zbierane s
deklaracje osb zainteresowanych takim wsparciem.
Tegorocznym nowym zadaniem jest program PROSUMENT, ktry pojawi si
w NFO. Jest to program
zwikszenia efektywnoci
energetycznej budynkw,
dziki pozyskiwaniu energii
z ogniw fotowoltaicznych,
czyli energii sonecznej.
Suy to przede wszystkim
ograniczeniu kosztw energii elektrycznej. Na razie

Po trwajcej kilka lat przerwie w dofinasowaniu zakupw wapna nawozowego przez


WFOiGW w Katowicach
dziaalno ta zostaa wznowiona. Warto jednak doda, e
beneficjentem poredniczcym
w obsudze i rozdysponowaniu
pienidzy Funduszu bdzie
lska Izba Rolnicza w Katowicach, ktra bdzie odpowiedzialna za wykorzystanie pozyskanych funduszy.
W cigu ostatnich kilku lat
ze rodkw WFOiGW w Katowicach na zakup nawozw
wapniowych wydano kwot
ok. 5,8 mln z. Pienidze zostay przeznaczone na zakup ponad 75 tys. ton czystego skadnika odkwaszajcego (CaO), a
take obsianie ponad 28 tys. ha
gruntw rolnych. Tegoroczne
rodki planowane s na zakup
ok. 10.000 ton czystego skadnika odkwaszajcego (CaO
oraz MgO) i wysianie nawozu
na powierzchni ok. 3.600 ha.
ic

Na terenie wojewdztwa lskiego pracuje 5


Doradcw energetycznych zatrudnionych w
strukturach WFOiGW.
Kademu z Doradcw
zostay przypisane gminy.
Wychodzc naprzeciw
postulatom pakietu klimatyczno energetycznego
UE20/20/20, Wojewdzki
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach bierze udzia w
projekcie pn. Oglnopolski
system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsibiorcw w zakresie
efektywnoci energetycznej oraz OZE, stworzonym
przez Narodowy Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz
Ministerstwo Gospodarki.
Beneficjentem
projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej we
wsppracy z 15 Wojewdzkimi Funduszami Ochrony
rodowiska i Gospodarki
Wodnej i Urzdem Marszakowskim Wojewdztwa
Lubelskiego, jako Partnerami.
W styczniu ubiegego
roku zostao zawarte wstpne porozumienie pomidzy NFO a WFO w sprawie wsppracy w zakresie
przygotowania projektu.

Fot. WFOiGW w Katowicach

iwona cybulska

Fot. archiwum wasne

Gospodarka niskoemisyjna, program usuwania azbestu, PROSUMENT czyli pilotaowy program dotyczcy dotacji na panele fotowoltaiczne a take edukacja ekologiczna pojmowana wielotorowo tak w skrcie
wygldaj plany raciborskiego Wydziau Ochrony rodowiska na najbliszy rok.

Szymon Twardo
- Doradca na nasz region ju czeka na zgoszenia.
Z ramienia WFO w
Katowicach w projekcie
uczestniczy 5 osb, ktre po
przejciu kilkutygodniowego szkolenia zakoczonego
egzaminem otrzymao tytu certyfikowanego Doradcy energetycznego. Doradcy
dziki zdobytym umiejtnociom m. in. z zakresu
efektywnoci energetycznej,
transportu, odnawialnych
rde energii s przygotowani w pierwszej kolejnoci
do wsparcia gmin, powiatw,
Urzdu Marszakowskiego w
zakresie przygotowywania i
pniejszej weryfikacji Planw Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). W kolejnym
etapie Doradcy bd suy
pomoc w szkoleniu i wspar-

ciu energetykw gminnych,


a wreszcie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji w
obszarze efektywnoci energetycznej i OZE.
Docelowo
odbiorcami usug doradczych mog
by rwnie przedsibiorcy
i osoby fizyczne realizujce zadania suce poprawie
efektywnoci energetycznej
obiektw lub procesw oraz
zadania zwizane z wykorzystaniem odnawialnych rde
energii.
Katowicki Fundusz zachca do kontaktu z Doradcami, szczeglnie jednostki
samorzdu terytorialnego,
ktre ju dzisiaj mog podda weryfikacji w zakresie
zgodnoci z wymogami NFO-

iGW i WFOiGW w Katowicach posiadane Plany Gospodarki Niskoemisyjnej


lub, jeeli s w trakcie ich
opracowania, mog uzyska
informacje pomocne do ich
utworzenia.
Na terenie wojewdztwa
lskiego pracuje 5 Doradcw energetycznych zatrudnionych w strukturach WFOiGW. Kademu z Doradcw
zostay przypisane gminy,
w ktrych bdzie wiadczy
usugi doradcze. W tym celu teren wojewdztwa zosta
podzielony na 5 regionw,
do kadego regionu przypisanych zostao ok. 30, spord 167 gmin. Racibrz zosta przydzielony do regionu
Poudniowo-zachodniego, w
ktrym znajduj si powiaty
raciborski, wodzisawski, mikoowski, pszczyski, Rybnik,
ory oraz Jastrzbie-Zdrj.
Ten rejon obsuguje Szymon
Twardo. - Na chwil obecn
szkolenia si nie odbywaj,
jestemy na etapie rozmw z
gminami zainteresowanymi
udziaem w programie. Warto doda, e nadal poszczeglne jednostki samorzdowe
mog zgasza ch udziau w
szkoleniu. Nabr trwa - mwi
Szymon Twardo.
Szczegowe
informacje o programie oraz
kontakcie z doradc
mona znale na stronie WFOiGW w Katowicach.
ma

Treci zawarte w publikacji nie stanowi oficjalnego stanowiska organw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

8 Motoryzacja

Motorady:
wojciech gawliczek

Za jazd zamarznitym i
nieodnieonym pojazdem moemy zapaci mandat nawet do
kilkuset zotych.
Zanieone i oblodzone auto, to poranny problem wielu
kierowcw, ktrego nie powinnimy lekceway. Kierowcy odniea nie lubi, wida to niestety wyranie na naszych ulicach.
Wikszo uytkownikw drg,
rzetelnie usuwa biae pierzynki
ze swoich pojazdw, jednak zawsze znajd si i tacy, ktrym nie
chce si marzn. Jed beztrosko po ulicach cakowicie zanie-

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

Sposoby na odnieenie pojazdu

onymi samochodami z maym


odnieonym okienkiem przez,
ktre nie wiele wida, stwarzajc
realne zagroenie dla innych kierowcw i pieszych.
Przepisy okrelaj jasno,
ktre elementy musz by dobrze widoczne lub czyste i odnieone. Zgodnie z ustaw Prawo o ruchu drogowym (art. 66
ust.1 pkt 1 i 5) pojazd uczestniczcy w ruchu drogowym musi
by tak wyposaony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie
zagraao bezpieczestwu osb
nim jadcych lub innych uczestnikw ruchu, nie naruszao porzdku ruchu na drodze i nie na-

NAPRAWY POWYPADKOWE

raao kogokolwiek na szkod.


Sposobw na odnieenie
pojazdu jest kilka. Najlepiej,
najpierw zgarn nieg z caego
samochodu szczotk, a potem
skrobaczk usun oblodzenie
z szyb. Z pomoc mog nam
przyj rne rodki chemiczne
tzw. Odmraacze do szyb, ktre pomog nam szybciej upora
si z nawet najgrubszym szronem.
Niektrzy kierowcy, wsiadaj do pojazdu wczaj silnik
i nawiewy ciepego powietrza
i czekaj, a nieg sam zacznie
spywa z szyb i dachu. Gdy podczas dugiego porannego odnie-

MECHANIKA POJAZDOWA

ania lub postoju zostawiamy


auto wczone, zgodnie z art. 60
kodeksu drogowego policja moe nas za to ukara mandatem w
wysokoci 50 z. O 50 z wicej
zapaci kierowca, ktra pozostawi auto z wczonym silnikiem w
obrbie obszaru zabudowanego.
Niestety wielu kierowcw
kilkoma machniciami wycieraczek koczy odnieanie, a potem, podczas jazdy gubi nieg
po drodze, ktry zarwno im,
jak i innym kierowcom nie tylko ogranicza widoczno, ale te
czsto uniemoliwia jazd. Trudno w peni zachowa bezpieczestwo, gdy pole widzenia kierow-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

cy jest ograniczone.
Odnieone szyby i maska
samochodu, to nie wszystko.
Pamitajmy rwnie o odnieeniu reflektorw oraz lamp
tylnych a take tablic rejestracyjnych, gdy musz by one
czytelne z daleka.
nieg na naszych ulicach
moe pojawi si nawet jutro.
Moe wic ju teraz warto przygotowa si do zimy, by nas nie

zaskoczya. Przyda si mioteka, skrobaczka do szyb, odmraacz do zamkw (powinnimy


go posiada przy sobie, a nie w
pojedzie) oraz maa opatka do
niegu, gdy nasz pojazd utkwi w
gbokiej zaspie. Warto te zadba, by nasze miejsce parkingowe byo atwo dostpne, a pojazd nie blokowa przejazdu. Za
niewaciwe parkowanie rwnie grozi nam kara.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

region - motoryzacja

region - komunikacja

Trzecia tablica

PKS Racibrz
wprowadza zmiany

Z pocztkiem 2016 roku, na tylny baganik kierowcy bd mogli zaoy


dodatkow, trzeci tablic rejestracyjn.
katarzyna krentusz

Do tej pory, baganik rowerowy montowany z tyu mona


byo legalnie zakupi w sklepach, jednak problem pojawia
si ju w trakcie jego uytkowania. W wietle obowizujcego
Prawa o ruchu drogowym, zakazane jest bowiem zasanianie
tylnych tablic rejestracyjnych.
Kwestia ta, przez dugi okres

czasu, pozostawaa nieuregulowana.


Zestaw rozporzdze o dodatkowych tablicach rejestracyjnych wszed w ycie dopiero
1 stycznia 2016 r. Trzeci tablic
rejestracyjn kierowcy zakupi
za 40 z (plus 12,50 z opaty za
nalepki legalizacyjne). Wydanie
tablicy potwierdzane jest w dowodzie rejestracyjnym wpisem
baganik.

Zmiany w przebiegach linii,


wicej kursw. Od 1 lutego
PKS Racibrz wprowadza
szereg zmian.
Zmiany w kursowaniu autobusw PKS zwizane s z uruchomieniem poczenia kolejowego pomidzy Chaupkami i
Wodzisawiem lskim. Cakowicie przemodelowane zostay
rozkady jazdy na trasie dwch
linii: z Wodzisawia lskiego do
Chaupek i do Odry. Podobnie
jak wodzisawska komunikacja
miejska, PKS Racibrz rwnie
oferowa bdzie bezpatny przejazd swoimi autobusami na tra-

sie pomidzy dworcem autobusowym a dworcem kolejowym w


Wodzisawiu lskim.
Kolejne zmiany zostan
wprowadzone w funkcjonowaniu powiatowej komunikacji w
soboty - w weekend autobusy
nie bd ju dociera do Olzy
(mona bdzie do niej dojecha
pocigiem). Pozostan jednak
trzy linie czce Wodzisaw z
Jastrzbiem-Zdrj przez Czyowice, Godw i Gokowice, z
Bluszczowem przez Turz lsk i Gorzyce oraz z Raciborzem
przez Syryni i Lubomi.
Na specjalne yczenie pasaerw, uruchomione zostan m.in. dodatkowe autobusy
czce bezporednio Racibrz
z Jastrzbiem-Zdrj przez Lubomi, Wodzisaw, Skrzyszw i
Godw (odjazd o 8.30, powrotny z Jastrzbia - 10.40), autobus
do Bluszczowa o 13.00 (powrt
13.30), a take dwa nowe poczenia na trasie Wodzisaw
l. Jastrzbie-Zdrj przez Gorzyce (14.30) oraz Wodzisaw
l.Godw (przez Krostoszowice, Skrzyszw, take o 14.30).
O szczegy zmian pyta
mona pod numerami telefonw: 32 41 20 914 (referat transportu starostwa) oraz 32 41 53
257 (informacja PKS Racibrz).
Nowe rozkady dostpne s ju
na stronie przewonika pod adresem: www.pksraciborz.pl.
kk

GazetaInformator.pl >>

Sport 9

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

powiat raciborski sport


Fot. Andrzej Zieliski

IX Gala Raciborskiego Sportu

Podczas uroczystoci w Strzesze uhonorowani zostali sportowcy,


trenerzy oraz organizatorzy wydarze sportowych zwizanych z ziemi raciborsk.
pawe strzelczyk

Organizatorami IX Gali
Raciborskiego Sportu, ktra odbya si 22 stycznia byo Miasto Racibrz i Powiat
Raciborski. Nagrody starosty raciborskiego i prezyR E K L A M A

denta Raciborza dla sportowcw, trenerw i osb


dziaajcych na rzecz sportu
za osignicia w 2015 roku
zostay rozdane w 7 kategoriach. Raciborskie Championy: Mistrzowie Polski
Seniorw: Arkadiusz Gu-

cik, Agnieszka Krl, Sebastian Jezierzaski, Monika


Brzostek; Sportowe Nadzieje Olimpijskie: Klara
Gotzmann, Kacper Wieczorek, Artur Grela; Trener
roku: Karol Szynol - trener la. MKS - SMS Victoria Racibrz; Raciborski
Sport Dzieci i Modziey
2015: Zesp Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa
Sportowego w Raciborzu;
Sportowe wydarzenie roku
2015: I Rafako Pmaraton Racibrz, II Midzynarodowy Turniej Siatkarski
o Puchar Prezydenta Miasta Racibrz, Puchar Pol-

ski Masters w Pywaniu;


Sukces Druynowy: MKZ
Unia Racibrz; Raciborski Champion - Sport Amatorski 2015: Sportowcy Rafako S.A. (pika siatkowa,
kolarstwo, biegi dugodystansowe, narciarstwo, fitness sylwetkowy, triathlon;
Wydarzenie
specjalne:
45-lecie MKS-SMS Victoria
Racibrz. Lista laureatw
nagrd za wysokie osignicia sportowe w 2015 roku na
raciborz.com.pl. Opraw artystyczn przygotowali artyci z Amatorskiego Ruchu
Artystycznego Raciborskiego Centrum Kultury.

W kategorii Sportowe wydarzenie roku 2015


nagrodzono m.in. organizatorw imprezy
I Rafako Pmaraton Racibrz.

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl
R E K L A M A

10 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od
4,9%. Dugi okres kredytowania
nawet do 120 m-cy. Minimum
formalnoci. Szybka decyzja. Bez
ogranicze wiekowych! Ju dzi,umw si z naszym doradc na
bezpatne sprawdzenie oferty dla
Ciebie! Dom Finansowy QS, ul.Opawska 38, Racibrz (na przeciw
Leclrec'a). Tel. 530 499 444.
Poyczki pozabankowe. Nawet
do 25 tys.! Dla osb ze z histori kredytow. Rwnie z zajciami komorniczymi! Posiadamy
rwnie bogat ofert chwilwek
z moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw
dochodowych! Dom Finansowy
QS, ul. Opawska 38 (na przeciw
Leclrec'a). Tel. 530 499 444.

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

(wejcie od podwrza)

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

KREDYT

100 tys.

rata 689 z
32 700 72 11
792 115 113
KREDYT

50 tys.

rata 549 z
32 700 70 40
790 501 503
KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze
oprocentowanie
Tel. 604 729 874
502 890 351
Racibrz
ul. Opawska 21/2
(rg Opawskiej i Ogrodowej)

na kolorowym tle 14 z

>> KUPI <<

obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.
Na terenia Raciborza i okolic.
PRODUKCJA CICHA, BEZODPADOWA.

Tel. 602 159 024


ZDROWIE
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz
ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

PRACA
Agencja porednictwa pracy Euro Labora o nr certykatu 7061
poszukuje pracownikw na stanowisko: OPERATOR WZKA
WIDOWEGO WYSOKIEGO
SKADOWANIA. Zatrudnienie
na niemieckich warunkach. Spotkanie z pracodawc oraz jazdy
prbne odbd si w Pszczynie na
lsku, w lutym 2016.
Nr kontaktowy: (32) 270 31 84

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech.
Tel. (32) 506 55 87

PRACA
REDAKTOR DZIENNIKARZ
Redakcja gazety regionalnej oraz
portalu internetowego zatrudni
dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya na adres biuro@raciborskiemedia.pl

PRACA
FOTOREPORTER

Wymagania: umiejtno robienia dobrych zdj, wasny sprzt


fotograczny, dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

NIERUCHOMOCI
Wynajm mieszkanie na 2 pitrze
60m2 w Raciborzu, ul. Spdzielcza.
Dostpne od zaraz.
Tel. 601 648 350.

Sprzedam mieszkanie w Raciborzu


38m2, ul. Opawska blisko Tesco.
2 pokoje, kuchnia z oknem (wymienione okna), CO, balkon. 85 tys. z.
Tel. 731 338 688, 661 705 074.

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

AKUPUNKTURA
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena,
depresja, uszczyca,
niewydolno krenia
Rejestracja 781 289 867
Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a
PORADNIA ORTOPEDYCZNA

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

GABINET
BIOENERGOTERAPII
Schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu, stany blowe,
choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

MOTORYZACJA

AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146


AUTO KOMIS
SAMOCHODY
SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
Tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105
SPRZEDA ZAMIANA RATY
TRANSPORT SAMOCHODW

Warsztat: naprawa ROWERW


MOTOROWERW, WZKW
TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz
Tel. 32 415 18 80, Mariaska 1
47-400 Racibrz

RNE
ALUZJE ROLETY!
Najtasze aluzje/rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351.
Racibrz, ul. Opawska 21/2
(rg Opawskiej i Ogrodowej).
Pokrycia dachowe, ciesielka,
blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa
zwyka, termozgrzewalna, gont,
rynny, styropapa. Tel. 664 807
199.

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI
Tel: 32 763 40 43
Kom: 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl
ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
512 936 444
www.deln-raciborz.pl

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10-17
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

Firma STACH-DREW
oferuje drewno kominkowe,
drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.
Skad znajduje si
z tyu budynku.

Przychodnia Weterynaryjna

centrovet

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00

www.centrovet.pl

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 11

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

RACIBRZ DK STRZECHA 30 STYCZNIA

R E K L A M A

KONCERT GRUPY BEZ NAZWY


30 stycznia w DK Strzecha
w sali widowiskowej o godz.
17:00 odbdzie si koncert
Grupy Bez Nazwy. Jest to jeden
z tych zespow, ktry grajc od
ponad 35 lat, sta si raciborsk
wizytwk. W programie koncertu znajd si utwory o tematyce witecznej - zarwno
instrumentalne standardy jaz-

zowe, jak i wokalne, najbardziej


znane piosenki polskie i amerykaskie. Nie zabraknie oczywicie take polskich tradycyjnych kold. Skad zespou:
Agnieszka Busuleanu-Jaksik
- wokal, Anna Dawidw - et
poprzeczny, Stefan Konopnicki
- bas, Janusz Latka - piano, Artur Siedlaczek - keyboard, Ta-

deusz Widota perkusja oraz


kwintet wokalny: Anna Jegerska-Michalska, Marta Buczkowska, Alicja Ploch-Burda,
Agnieszka Patalong, Maria Olejarnik. Bilety w cenie 10 z do
nabycia w kasach RCK oraz na
stronie www.rck.com.pl. Honorowane karty ,,Senior 60+''
i ,,Rodzina +''.

RACIBRZ ARENA RAFAKO 30-31 STYCZNIA

X JUBILEUSZOWA REWIA TACA

30 stycznia w hali Rafako


o godz. 17:00 odbdzie si X
Jubileuszowa Karnawaowa

Rewia Taca. W roli gwnej


wystpi raciborska modzie,
ktra zaprezentuje urozmaicony repertuar swoich moliwoci. Rewia Taca zostanie poprzedzona tradycyjnie
warsztatami tanecznymi: salsa - prowadzenie Aleksander Piecha, taniec towarzyski
prowadzenie Jan Kliment.
Konkurs taca towarzyskiego
dla wychowankw MDK-u w
Raciborzu, pokazy taca towarzyskiego tancerzy Klubu
Taca Towarzyskiego REWIA
dziaajcego przy MDK-u w

Raciborzu i byych wychowankw MDK-u oraz gocia


specjalnego Jana Klimenta z partnerk Lenk Trzov. Ponadto gocinny wystp
Modzieowej Orkiestry Pastwowej Szkoy Muzycznej w
Raciborzu.
31 stycznia o godz. 17.00
odbdzie si II Dziecica Karnawaowa Rewia Taca. Wystpy dzieci podczas Rewii
poprzedzaj warsztaty taca towarzyskiego i nowoczesnego. Tancerze taca towarzyskiego szkoli si bd

pod okiem Dagmary Nowak i


Adama Vasina. Zespoy taca
nowoczesnego przygotowywa bdzie Dariusz Mrowiec.
Podczas Rewii wystpi rwnie: dziecicy zesp taca
towarzyskiego Mini Rewia,
zesp taca towarzyskiego
Allora Dance oraz zespoy
taca nowoczesnego: Sza
i Szajka .Imprez taneczn
uwietni recital Dominiki Sozaskiej oraz Trio Appassionato - uczestniczek programu telewizji POLSAT Super
Dzieciak.

Wizytwki
Ulotki
Plakaty
Piecztki
Katalogi
Banery
reklamowe

RACIBRZ RCK 31 STYCZNIA

KONCERT PAWA KACZMARCZYKA


Pawe Kaczmarczyk to jedno z najwaniejszych nazwisk
w polskim jazzie. Fenomenalny
pianista, araner, kompozytor i
sideman. Wystpowa i wsppracowa z artystami wiatowego formatu takimi jak: Lee
Konitz, Jon Christensen, Mino Cinelu, Emil Mangelsdorff,
Poogie Bell, Hadrien Feraud,

Eivind Aarset, Arild Andersen,


Theodosii Spassov, Janusz Muniak, Piotr Wojtasik, Adam Pieroczyk, Zbigniew Namysowski. W 2015 roku wyda album
"Something Personal", ktry
cieszy si olbrzymim zainteresowaniem zarwno fanw jak i
mediw. Wyrazista osobowo
muzyczna, ktra nieustannie

poszukuje nowych kontekstw


dla muzyki, bdc autorem
niecodziennych przedsiwzi
artystycznych i nowatorskich
inicjatyw. Audiofeeling Trio:
Pawe Kaczmarczyk - fortepian,
Maciej Adamczak - kontrabas,
Dawid Fortuna perkusja. Bilety w cenie 20 z.

Promocja!
Do koca lutego
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
UWAGA! KONCERT IRENY SANTOR PUNKT WIDZENIA Z POWODU CHOROBY ARTYSTKI ZOSTA
PRZENIESIONY NA 5 LUTEGO NA GODZ. 18:00.
BILETY ZACHOWUJ WANO.

4 LUTEGO - RCK - RACIBRZ


4 lutego o godz. 11:00 w sali widowiskowej Raciborskiego Centrum
Kultury odbdzie si kolejna edycja Bajtel Gali. Organizatorem imprezy jest Zesp Szk Specjalnych w Raciborzu.

27 STYCZNIA - MIPBP - RACIBRZ


27 stycznia o godz. 16:30 w Wypoyczalni dla Dzieci i Modziey
Eureka w Raciborzu odbdzie si na drugiej edycji programu Od Przedszkola do Ksikowego Mola.

5 LUTEGO - RCK - RACIBRZ


5 lutego o godz. 18:00 w sali widowiskowej RCK odbdzie si koncert Ireny Santor Punkt Widzenia.

28 STYCZNIA - DK STRZECHA - RACIBRZ


28 stycznia o godz. 18:00 odbdzie si seans lmowy w DKF
PULS Reguy Podania.
28 STYCZNIA - MIPBP - RACIBRZ
28 stycznia o godz. 17:00 w Filii nr 8 przy ul. orskiej 2 odbd si
warsztaty Zrobione w domu pokazane w bibliotece.
29 STYCZNIA - RCK - RACIBRZ
29 stycznia o godz. 9:30 w sali kameralnej Raciborskiego Centrum
Kultury odbd si koncerty umuzykalniajce.
29 STYCZNIA - MIPBP - RACIBRZ
29 stycznia o godz. 16:00 w Wypoyczalni dla Dzieci i Modziey EUREKA przy ul. Kasprowicza 12 odbdzie si spotaknie w
ramach Dyskusyjnego Klubu Ksizki dla Modziey, powicone
ksice Posaniec Markusa Zusaka.
29 STYCZNIA - DK STRZECHA - RACIBRZ
29 stycznia o godz. 18:00 w sali widowiskowej Domu Kultury
Strzecha odbdzie si spektakl Historia Pana Sommera w
reyserii Grayny Tabor.
31 STYCZNIA - MOKSIR - KUNIA RACIBORSKA
31 stycznia o godz. 18:00 w Miejskim Orodku Kultury, Sportu i
Rekreacji w Kuni Raciborskiej odbdzie si Gralski Karnawa, czyli koncert kapeli Pieczarki z ywiecczyzny.
31 STYCZNIA - KONIEC WIATA- RACIBRZ
31 stycznia o godz. 20:00 na Przystanku Kulturalnym Koniec
wiata w Raciborzu odbdzie si Brazylijski Podmuch koncert polsko-brazylijskiego duetu Grayny Augucik i Paulinho
Garcii.

5 LUTEGO - KONIEC WIATA - RACIBRZ


5 lutego o godz. 20:00 na Przystanku Kulturalnym Koniec wiata
w Raciborzu odbdzie si koncert zespou TABU.
5 LUTEGO - PSM - RACIBRZ
5 lutego o godz. 18:00 w sali kameralnej Pastwowej Szkoy
Muzycznej w Raciborzu odbdzie si VII Muzyczny Maraton
Filmowy dla uczniw od lat 10.
R E K L A M A

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

12 Reklama

27 stycznia 2016, nr 2 (203)

<< GazetaInformator.pl

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sb. 9:00-13:00

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444