You are on page 1of 15

UCHWAANRXIII/143/11

RADYMIASTAKUTNO
zdnia25padziernika2011r.
zmianyuchwayNrIII/19/10RadyMiastaKutnowsprawieuchwaleniabudetuMiastaKutnona
2011rok
Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 4, pkt 9lit. "c", "d" i"i" oraz pkt 10 ustawy zdnia 8marca 1990 r.
osamorzdziegminnym(t.j.Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591z2002r.Nr23,poz220,Nr62,poz558,
Nr113,poz.984,Nr153,poz1271iNr214,poz.1806z2003r.Nr80,poz.717iNr162,poz.1568
z2004r.Nr102,poz.1055,Nr116,poz.1203iNr167,poz.1759z2005r.Nr172,poz.1441iNr175,
poz.1457z2006r.Nr17,poz.128iNr181,poz.1337z2007r.Nr48,poz.327,Nr138,poz.974iNr
173, poz. 1218 z2008 r. Nr 180, poz. 1111 iNr 223, poz. 1458 z2009 r. Nr 52, poz. 420 iNr 157,
poz.1241z2010r.Nr28,poz.142i146,Nr40,poz.230iNr106,poz.675z2011r.Nr21,poz.113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 iNr 149, poz. 887) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 i264 ust.
3ustawyzdnia27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.1240z2010r.Nr28,
poz.146,Nr96,poz.620,Nr123,poz.835,Nr152,poz.1020,Nr238,poz.1578iNr257,poz.1726
z2011r.Nr185,poz.1092iNr201,poz.1183)RadaMiastaKutnouchwala,conastpuje:
1.W uchwale Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno zdnia 21 grudnia 2010 r. wsprawie uchwalenia
budetu Miasta Kutno na 2011 rok zmienionej uchwaami: Nr IV/32/11 Rady Miasta Kutno zdnia
1lutego 2011 r., Nr V/48/11 Rady Miasta Kutno zdnia 15 marca 2011 r., Nr VI/77/11 Rady Miasta
Kutnozdnia19kwietnia2011r.,NrVII/88/11RadyMiastaKutnozdnia24maja2011r.,NrIX/106/11
RadyMiastaKutnozdnia28czerwca2011r.iNrXI/120/11RadyMiastaKutnozdnia2wrzenia2011
r.,dokonujesinastpujcychzmian:
1)6otrzymujebrzmienie:
6.Rnicamidzydochodamiiwydatkamistanowiplanowanydeficytbudetuwwysokoci
28.432.410z,ktryzostaniepokrytyprzychodamipochodzcymiz:
1)zacignitychpoyczekikredytwwkwocie28.086.962z
2)prywatyzacjimajtkujednostkisamorzduterytorialnegowkwocie345.448z."
2)7otrzymujebrzmienie:
7. Uchwala si przychody budetu Miasta Kutno wcznej wysokoci 41.406.999 z
irozchodywwysokoci12.974.589z,zgodnieztabelnr6.
3)Tabelanr5stanowicazaczniknr5otrzymujebrzmienieokrelonewzacznikuNr1doniniejszej
uchway
4)Tabelanr6stanowicazaczniknr6otrzymujebrzmienieokrelonewzacznikuNr2doniniejszej
uchway.
2.Dokonuje si zmniejszenia dochodw budetu okwot 1.532.741 z (sownie: jeden milion
pisettrzydziecidwatysicesiedemsetczterdziecijedenzotych)wedugzacznikaNr3doniniejszej
uchway.
3.Dokonuje si zwikszenia dochodw budetu zwizanych zrealizacj zada zzakresu
administracji rzdowej iinnych zada zleconych odrbnymi ustawami okwot 5.000 z (sownie: pi
tysicyzotych)wedugzacznikaNr4doniniejszejuchway.
4.Dokonuje si zmniejszenia przychodw budetu okwot 251.328 z (sownie: dwiecie
pidziesit jeden tysicy trzysta dwadziecia osiem zotych) wedug zacznika Nr 5do niniejszej
uchway.
Id:YSOIBLWZXLTITYMEMSJYBUOOU.Podpisany

Strona1

5.Dokonuje si zmniejszenia wydatkw budetu okwot 1.784.069 z (sownie: jeden milion


siedemset osiemdziesit cztery tysice szedziesit dziewi zotych) wedug zacznika Nr 6do
niniejszejuchway.
6.Dokonuje si zwikszenia wydatkw budetu zwizanych zrealizacj zada zzakresu
administracji rzdowej iinnych zada zleconych odrbnymi ustawami okwot 5.000 z (sownie: pi
tysicyzotych)wedugzacznikaNr7doniniejszejuchway.
7.WykonanieuchwaypowierzasiPrezydentowiMiasta.
8.Uchwaawchodziwyciezdniempodjciaipodlegaogoszeniu.

PrzewodniczcyRady
MiastaKutno
JacekSikora

Id:YSOIBLWZXLTITYMEMSJYBUOOU.Podpisany

Strona2

ZacznikNr1doUchwayNrXIII/143/11
RadyMiastaKutno
zdnia25padziernika2011r.
Tabelanr5Zadaniainwestycyjnew2011roku
Zaczniknr5uchwayNrIII/19/10

RadyMiastaKutnozdnia21grudnia2010r.
wzotych

Lp.

Dzia

600

600

600

Rozdz.

Nazwazadaniainwestycyjnego

60004

WpatanakapitapodstawowyMZK
Sp.zo.o.wKutnie

60016

60016

BudowainfrastrukturywSSE
iDzielnicyPrzemysowej,wtym:
PrzebudowaskrzyowaniaDrogi
KrajowejNr92zulicWschodni
wKutnie
Budowaimodernizacjadrg:ul.
Berlinga,CzarnieckiegoIIetap,
CmentarnaIIetap,Deotymy,
KrzywaIetap,Limanowskiego,
Pitkowska,Sowia,Staffa,Sporna,
Wsplna,Zapotek,kiewskiego,
Peowiacka,Powstania

Id:YSOIBLWZXLTITYMEMSJYBUOOU.Podpisany

cznekoszty
finansowe

Rok
budetowy
2011

Planowanewydatki
ztegordafinansowania
dochody
kredyty
rodki
wasnejst
ipoyczki
pochodzce
zinnychrde*

94816,68

94816,68

94816,68

+94816,68

+94816,68

+94816,68

4076962

7300000

4076962

7300000

2340000

1300000

9
A.
B.
0
C.
D.

A.
B.
736962
C.1000000
D.

A.
B.
6000000
C.
D.

rodki
wymienione
wart.5ust.
1pkt2i
3u.f.p.
10

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program
lub
koordynujca
wykonanie
programu
11

0 UrzdMiastaKutno

0 UrzdMiastaKutno

0 UrzdMiastaKutno

Strona1

10

600

630

700

700

700

750

750

60016

63095

70001

70005

70095

75023

75095

Styczniowego,BohaterwWalknad
Bzurorazmodernizacja
iprzebudowadrg,chodnikw,
parkingw,placw,wtymm.in.:ul.
WarszawskiePrzedmiecie,
okietka,Grunwaldzka,
Troczewskiego,chodnik
Wyszyskiego,JanaPawaII
Budowaimodernizacjadrg:
PrzebudowadrogigminnejKutno
KuczkwwramachNarodowego
ProgramuPrzebudowyDrg
Lokalnych
Rozbudowabaseballowego
kompleksuturystyczno
rekreacyjnosportowegowKutnie
budowaAquaparku
Budownictwomieszkaniowe
modernizacjazasobw
komunalnych

Wykupynieruchomoci

Budownictwomieszkaniowe

ModernizacjabudynkuUrzdu
Miastaorazzakupkomputerw
ioprogramowania
BudowaZintegrowanegoSystemue
UsugPublicznychWojewdztwa
dzkiego(WrotaRegionu
dzkiego)RegionalnyProgram
OperacyjnyWojewdztwa
dzkiegonalata20072013
dotacjacelowa

Id:YSOIBLWZXLTITYMEMSJYBUOOU.Podpisany

1030000

31482727

1030000

23800000

1030000

484956

300000

102436,32

102436,32

102436,32

+48783,32

+48783,32

+48783,32

900000

900000

900000

500000

500000

500000

8212552

2000000

160000

160000

160000

40000

40000

40000

10706

10706

10706

A.
B.
0
C.
D.
A.
B.
12850000 C.
D.4235779
300000
A.
B.
0
C.
D.
A.
B.
0
C.
D.

A.
B.
C.
D.2000000

A.
B.
0
C.
D.

A.
B.
C.
D.

UrzdMiastaKutno
UrzdGminyKutno

6229265 UrzdMiastaKutno

ZarzdNieruchomoci
Miejskich

0 UrzdMiastaKutno

UrzdMiastaKutno,
0 ZarzdNieruchomoci
Miejskich

0 UrzdMiastaKutno

UrzdMarszakowski
wodzi

Strona2

11

754

75495

MonitoringMiasta

12

801

80101

ModernizacjabudynkuSPNr9
podjazddlaniepenosprawnych

80110

Zakupsprztukomputerowego
wramachprojektu"Arystoteles
wKutnie"

85195

PomocfinansowadlaPowiatu
Kutnowskiegonazabezpieczenie
wkaduwasnegoKutnowskiego
SzpitalaSamorzdowegoSp.zo.o.
przypozyskaniurodkw
zewntrznychnazakupsprztu
iaparaturymedycznejniezbdnejdo
ratowaniazdrowiaiyciapacjentw
oraznazakupsprztuiaparatury
medycznejniezbdnejdlaspenienia
kryteriwwprocesie
kontraktowaniazNarodowym
FunduszemZdrowianalata2012
2014

13

14

15

16

17

801

851

851

852

852

85154

85203

85219

Zakupsprztukomputerowego,
RTV,rekreacyjnosportowego
iedukacyjnego
Zakupsprztukomputerowegodla
DS

ModernizacjabudynkuMiejskiego
OrodkaPomocySpoecznej
ibudynkuNoclegowniwraz
zzagospodarowaniemterenuoraz
zakupkomputerw
ioprogramowania

Id:YSOIBLWZXLTITYMEMSJYBUOOU.Podpisany

160000

160000

160000

50000

50000

50000

UrzdMiastaKutno
0 StarostwoPowiatowe
KSSSp.zo.o.

13500

A.
B.
0
C.
D.

0 UrzdMiastaKutno

A.
B.
0
C.
D.

MiejskiOrodekPomocy
SpoecznejwKutnie

A.
B.
0
C.
D.

MiejskiOrodekPomocy
SpoecznejwKutnie

+55400

+55400

+55400

300000

300000

300000

+300000

+300000

+300000

5000

5000

5000

+5000

+5000

+5000

165000

UrzdMiastaKutno,SP
Nr9

A.
B.
0
C.
D.

55400

165000

0 UrzdMiastaKutno

55400

13500

0 UrzdMiastaKutno

A.
B.
0
C.
D.

55400

13500

A.
B.
0
C.
D.
A.
B.
0
C.
D.

165000

Strona3

18

19

20

21

900

900

900

921

90005

90005

90095

92109

Termomodernizacjakutnowskich
obiektwuytecznocipublicznej
Gimnazjumnr1,Gimanzjumnr2,
Gimnazjumnr3(Regionalny
ProgramOperacyjnyWojewdztwa
dzkiegonalata20072013
4.876.560z)(w2009r.20.740z,
w2010rGimnazjumNr2
2.076.990,71z,w2011r.
Gimnazjumnr11.843.829,29z,
w2012r.Gimnazjumnr3935.000
z)
Termomodernizacjakutnowskich
obiektwuytecznocipublicznej
SzkoaPodstawowaNr
6(RegionalnyProgramOperacyjny
Wojewdztwadzkiegonalata
200720131.582.860z,wtym:
20.740zzroku2009)
Dokumentacjetechniczne

ModernizacjaKutnowskiegoDomu
Kultury,wtym:

Poprawastanuinfrastrukturykultury
orazpolepszeniedostpnocido
oferowanychusugpoprzez
modernizacjeKutnowskiegoDomu
Kultury(RegionalnyProgram
OperacyjnyWojewdztwa
dzkiegonalata20072013
14.547.166z)(wtymzroku2008
i2009415.836z)
Rozwjinfrastrukturykultury
poprzezutworzenieCentrumTeatru,
MuzykiiTacawKutnie
(RegionalnyProgramOperacyjny
Id:YSOIBLWZXLTITYMEMSJYBUOOU.Podpisany

4855820

1562120

500000

1843830

1562120

500000

22437361

19205612

+300000

+300000

17711749

14480000

+300000

+300000

4725612

4725612

458766

A.
B.
0
C.
D.

1385064 UrzdMiastaKutno

492424

A.
B.
0
C.
D.

1069696 UrzdMiastaKutno

500000

A.
B.
0
C.
D.

0 UrzdMiastaKutno

3060804

A.
B.
C.
8000000
D.300000

7844808 UrzdMiastaKutno

+300000

2697997

A.
B.
C.
6000000
D.300000

5482003 UrzdMiastaKutno

+300000

362807

A.
B.
2000000
C.
D.

2362805 UrzdMiastaKutno

Strona4

Wojewdztwadzkiegonalata
200720134.939.112z)(wtym
zroku2009213.500z)Dom
DochodowyStrayOgniowej

22

921

92109

Zakupsprztumultimedialnego
(projektorcyfrowyzfunkcj3D)

23

921

92116

ModernizacjabudynkuBiblioteki

24

926

92601

Zakuprodkwtrwaychdla
MiejskiegoOrodkaSportu
iRekreacjiwKutnie

25

926

92695

Budowaboiskiinfrastruktury
sportowej,wtym:Orlik2012przy
Al.ZHP
Ogem

135000

135000

135000

60000

60000

60000

A.
B.
0
C.
D.
A.
B.
0
C.
D.

0 KutnowskiDomKultury

A.
B.
0
C.
D.

82500

82500

82500

3266334

1166334

500000

87018235

64779217

11961309

28086962

A.
B.333334
C.333000
D.
8202113

UrzdMiastaKutno,
Biblioteka

MiejskiOrodekSportu
iRekreacjiwKutnie

MiejskiOrodekPomocy
SpoecznejwKutnie

16528833

*Wybraodpowiednierdofinansowania:A.Dotacjeirodkizbudetupastwa(np.odwojewody,MEN,MS,UE...)B.rodkiidotacjeotrzymane
odinnychjstorazinnychjednostekzaliczanychdosektorafinanswpublicznychC.InnerdaD.rodkizprywatyzacji

PrzewodniczcyRadyMiastaKutno
JacekSikora

Id:YSOIBLWZXLTITYMEMSJYBUOOU.Podpisany

Strona5

ZacznikNr2doUchwayNrXIII/143/11
RadyMiastaKutno
zdnia25padziernika2011r.
TabelaNr6Przychodyirozchodybudetuw2011roku
Zaczniknr6uchwayNrIII/19/10

RadyMiastaKutnozdnia21grudnia2010r.
wzotych

L.p.

Tre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przychodyogem:
Kredyty
Poyczki
Poyczkinafinansowaniezadarealizowanychzudziaemrodkw
pochodzcychzbudetuUE
Spatypoyczekudzielonych
Prywatyzacjamajtkujst
Nadwykazlatubiegych
Papierywartociowe(obligacje)
Innerda(wolnerodki)
Rozchodyogem:
Spatykredytw
Spatypoyczek
Spatypoyczekotrzymanychnafinansowaniezadarealizowanych
zudziaemrodkwpochodzcychzbudetuUE
Udzielonepoyczki
Lokaty
Wykuppapierwwartociowych(obligacji)
Rozchodyztytuuinnychrozlicze

Klasyfikacja

3
952
952
903
951
944
957
931
955

Kwota
4

41406999
27470162
616800
0

992
992
963

0
6535779
0
0
6784258
12974589
11771894
1202695
0

991
994
982
995

0
0
0
0

PrzewodniczcyRady
MiastaKutno
JacekSikora

Id:YSOIBLWZXLTITYMEMSJYBUOOU.Podpisany

Strona1

ZacznikNr3doUchwayNrXIII/143/11
RadyMiastaKutno
zdnia25padziernika2011r.

Dzia
710

Rozdzia

71012
0690
756

75616

0910
758
75801
2920
801
80195
6207

6209

852
85202
0830
85212

0920
0980
2360
85215
0970
854
85415
2910

900
90005
6290

90006
0460
921

Nazwa
Zmniejszenie Zwikszenie
Dziaalnousugowa

50000
Orodkidokumentacjigeodezyjnejikartograficznej

50000
Wpywyzrnychopat

50000
Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiodinnychjednostek

20000
nieposiadajcychosobowociprawnejorazwydatkizwizanezich
poborem
Wpywyzpodatkurolnego,podatkulenego,podatkuodczynnoci

20000
cywilnoprawnych,podatkuodspadkwidarowiznorazpodatkw
iopatlokalnychodosbfizycznych
Odsetkiodnieterminowychwpatztytuupodatkwiopat

20000
Rnerozliczenia

25000
Czowiatowasubwencjioglnejdlajednosteksamorzdu

25000
terytorialnego
Subwencjeoglnezbudetupastwa

25000
Owiataiwychowanie

55400
Pozostaadziaalno

55400
Dotacjecelowewramachprogramwfinansowanychzudziaemrodkw

47090
europejskichorazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3orazust.
3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramachbudeturodkweuropejskich
Dotacjecelowewramachprogramwfinansowanychzudziaemrodkw

8310
europejskichorazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3orazust.
3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramachbudeturodkweuropejskich
Pomocspoeczna

55000
Domypomocyspoecznej

20000
Wpywyzusug

20000
wiadczeniarodzinne,wiadczeniezfunduszualimentacyjnegooraz

30000
skadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczenia
spoecznego
Pozostaeodsetki

5000
Wpywyzezwrotwwypaconychwiadczezfunduszu

20000
alimentacyjnego
Dochodyjednosteksamorzduterytorialnegozwizanezrealizacjzada

5000
zzakresuadministracjirzdowejorazinnychzadazleconychustawami
Dodatkimieszkaniowe

5000
Wpywyzrnychdochodw

5000
Edukacyjnaopiekawychowawcza

1000
Pomocmaterialnadlauczniw

1000
Wpywyzezwrotwdotacjiorazpatnoci,wtymwykorzystanych

1000
niezgodniezprzeznaczeniemlubwykorzystanychznaruszeniem
procedur,oktrychmowawart.184ustawy,pobranychnienalenielub
wnadmiernejwysokoci
Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska
1244141
5000
Ochronapowietrzaatmosferycznegoiklimatu
1244141

rodkinadofinansowaniewasnychzadabiecychgmin,zwizkw
1244141

gmin,powiatw,zwizkwpowiatwsamorzdw,wojewdztw
pozyskanezinnychrde
Ochronaglebyiwdpodziemnych

5000
Wpywyzopatyeksploatacyjnej

5000
Kulturaiochronadziedzictwanarodowego
2362807
2362807

Id:YSOIBLWZXLTITYMEMSJYBUOOU.Podpisany

Strona1

92195
2007

6207

6290

926
92695
0970

Pozostaadziaalno
Dotacjecelowewramachprogramwfinansowanychzudziaemrodkw
europejskichorazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3orazust.
3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramachbudeturodkweuropejskich
Dotacjecelowewramachprogramwfinansowanychzudziaemrodkw
europejskichorazrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt3orazust.
3pkt5i6ustawy,lubpatnociwramachbudeturodkweuropejskich
rodkinadofinansowaniewasnychzadabiecychgmin,zwizkw
gmin,powiatw,zwizkwpowiatwsamorzdw,wojewdztw
pozyskanezinnychrde
Kulturafizycznaisport
Pozostaadziaalno
Wpywyzrnychdochodw
Razem
Ogemzmniejszeniedochodw

2362807

2362807
10370

2352437

2362807

500000
500000
500000
4106948
1532741

2574207

PrzewodniczcyRady
MiastaKutno
JacekSikora

Id:YSOIBLWZXLTITYMEMSJYBUOOU.Podpisany

Strona2

ZacznikNr4doUchwayNrXIII/143/11
RadyMiastaKutno
zdnia25padziernika2011r.

Dzia
852

Rozdzia

85203
6310

Nazwa
Pomocspoeczna
Orodkiwsparcia
Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwanainwestycje
izakupyinwestycyjnezzakresuadministracjirzdowejoraz
innychzadazleconychgminomustawami
Razem
Ogemzwikszeniedochodw

Zmniejszenie Zwikszenie

5000

5000

5000

5000
5000

PrzewodniczcyRady
MiastaKutno
JacekSikora

Id:YSOIBLWZXLTITYMEMSJYBUOOU.Podpisany

Strona1

ZacznikNr5doUchwayNrXIII/143/11
RadyMiastaKutno
zdnia25padziernika2011r.

952

Nazwa
Przychodyzzacignitychpoyczekikredytwnarynkukrajowym
Razem
Ogemzmniejszenieprzychodw

Zmniejszenie Zwikszenie
251328

251328

251328

PrzewodniczcyRady
MiastaKutno
JacekSikora

Id:YSOIBLWZXLTITYMEMSJYBUOOU.Podpisany

Strona1

ZacznikNr6doUchwayNrXIII/143/11
RadyMiastaKutno
zdnia25padziernika2011r.

Dzia
600

Rozdz.
60004
60016

630
63095
700
70001
70005

750
75023
754
75495
801
80110

851
85195
852
85212

85215
85216
85219

85220

85295

Nazwa
Transporticzno
Lokalnytransportzbiorowy
Wydatkimajtkoweinwestycje
Drogipublicznegminne
Wydatkimajtkoweinwestycje
Turystyka
Pozostaadziaalno
Wydatkimajtkoweinwestycje
Gospodarkamieszkaniowa
Zakadygospodarkimieszkaniowej
Wydatkimajtkoweinwestycje
Gospodarkagruntamiinieruchomociami
Wydatkibiece
Wydatkimajtkoweinwestycje
Administracjapubliczna
Urzdygmin(miastimiastnaprawachpowiatu)
Wydatkimajtkoweinwestycje
Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa
Pozostaadziaalno
Wydatkimajtkoweinwestycje
Owiataiwychowanie
Gimnazja
Dotacjenazadaniabiece
Wydatkimajtkoweinwestycje(programyUE)
Ochronazdrowia
Pozostaadziaalno
Wydatkimajtkoweinwestycje
Pomocspoeczna
wiadczeniarodzinne,wiadczeniezfunduszualimentacyjnegooraz
skadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczenia
spoecznego
Wydatkibiecenarealizacjzadastatutowych
Dotacjenazadaniabiece
Dodatkimieszkaniowe
wiadczenianarzeczosbfizycznych
Zasikistae
wiadczeniaspoeczne
Orodkipomocyspoecznej
Wynagrodzeniaiskadkiodnichnaliczane
Wydatkibiecenarealizacjzadastatutowych
Jednostkispecjalistycznegoporadnictwa,mieszkaniachronione
iorodkiinterwencjikryzysowej
Wynagrodzeniaiskadkiodnichnaliczane
Pozostaadziaalno
Wydatkibiecenarealizacjzadastatutowych(programyUE)
wiadczenianarzeczosbfizycznych

Id:YSOIBLWZXLTITYMEMSJYBUOOU.Podpisany

Zmniejszenie Zwikszenie
50000
94816,68

94816,48

94816,48
50000

50000

300000

300000

300000

800000
48783,32

48783,32

48783,32
800000

300000

500000

40000

40000

40000

80000

80000

80000

80400

80400

25000

55400

300000

300000

300000
50000
392500

45000

35000
10000
200000
200000
25000
25000
70000
50000
20000
15000

50000

50000

15000
37500
37500

Strona1

900
90005
90095
921
92109

92116
92118
92195
926
92695

Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska
Ochronapowietrzaatmosferycznegoiklimatu
Wydatkimajtkoweinwestycje
Pozostaadziaalno
Wynagrodzeniaiskadkiodnichnaliczane
Kulturaiochronadziedzictwanarodowego
Domyiorodkikultury,wietliceikluby
Dotacjenazadaniabiece
Wydatkimajtkoweinwestycje
Biblioteki
Dotacjenazadaniabiece
Muzea
Dotacjenazadaniabiece
Pozostaadziaalno
Dotacjenazadaniabiece
Kulturafizycznaisport
Pozostaadziaalno
Wydatkibiece
Razem
Ogemzmniejszeniewydatkw

1545469
1545469
1545469

20000

20000
20000
500000
500000
500000
3385469
1784069

290000

290000
290000
394900
320000
20000
300000
56000
56000
18900
18900

1601400

PrzewodniczcyRady
MiastaKutno
JacekSikora

Id:YSOIBLWZXLTITYMEMSJYBUOOU.Podpisany

Strona2

ZacznikNr7doUchwayNrXIII/143/11
RadyMiastaKutno
zdnia25padziernika2011r.

Dzia
852

Rozdz.
85203

Nazwa
Pomocspoeczna
Orodkiwsparcia
Wydatkimajtkoweinwestycje
Razem
Ogemzwikszeniewydatkw

Zmniejszenie Zwikszenie

5000

5000

5000

5000

5000

PrzewodniczcyRady
MiastaKutno
JacekSikora

Id:YSOIBLWZXLTITYMEMSJYBUOOU.Podpisany

Strona1