You are on page 1of 30

Zacznik nr 1a do uchway Nr LXVI/1345/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 padziernika 2010 r.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci (IN-1) w formacie danych XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <fforms:form xmlns:fforms="http://www.finn.pl/schema/fforms" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"><fforms:author></fforms:author> <crdw:DaneWzoru xmlns:crdw="http://crd.gov.pl/schema/crd-wzorzec"> <crdw:OpisUzycia /> <crdw:Wnioskodawca /> <crdw:SiedzibaWnioskodawcy /> <crdw:JRWA /> <crdw:PodstawaPrawna /> <crdw:OkresWaznosci> <crdw:od /> <crdw:do /> </crdw:OkresWaznosci> </crdw:DaneWzoru> <xf:model> <xf:instance><Dokument> <Tytul> <Wyroznik>update:1228;</Wyroznik> <IdTytulu /> <Opis /> </Tytul> <DaneDokumentu> <DaneDeklaracji> <NIP fforms:type="fforms:nip"> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.nip" /> </NIP> <RokPodatkowy /> <DataWypelnienia> <fforms:value-of fforms:select="data" /> </DataWypelnienia> </DaneDeklaracji> <AAdresUrzedu /> <BTypDeklaracji> <TypDeklaracji /> <Rok /> </BTypDeklaracji> <c1> <c2 /> <c3 /> <c4 /> <c5a /> <c5b /> </c1> <DDanePodatnika> <RodzajPodmiotu />

<NazwaPelna> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.nazwa" /> </NazwaPelna> <NazwaSkrocona /> <REGON> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.regon" /> </REGON> <Nazwisko> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.nazwisko" /> </Nazwisko> <ImiePierwsze> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.imie" /> </ImiePierwsze> <DataUrodzenia> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.ur_data" /> </DataUrodzenia> <ImieOjca /> <ImieMatki /> <PESEL> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.pesel" /> </PESEL> <Kraj> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_kraj" /> </Kraj> <Wojewodztwo /> <Powiat /> <Gmina /> <Ulica> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_ulica" /> </Ulica> <NumerDomu> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_dom" /> </NumerDomu> <NumerLokalu> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_lokal" /> </NumerLokalu> <Miejscowosc> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_miejsc" /> </Miejscowosc> <KodPocztowy> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_kod" /> </KodPocztowy> <Poczta /> <tel /> <adrdokoresp> <kraj /> <woj /> <pow /> <gmin /> <ul />

<nrdomu /> <nrlokalu /> <miejsc /> <kodpocz /> <pocz /> </adrdokoresp> </DDanePodatnika> <EPrzedmiotyOpodatkowania> <E01 /> <E02 /> <E03 /> <E04 /> <E05 /> <E06 /> <E07 /> <E08 /> <E09 /> <E10 /> <E11 /> <E12 /> </EPrzedmiotyOpodatkowania> <FKwotaPodatku /> <GLiczbaZalacznikow> <ZL1A fforms:type="xsi:string" /> <ZL1B fforms:type="xsi:string" /> </GLiczbaZalacznikow> <InformacjeDodatkowe /> <Zgoda /> </DaneDokumentu> </Dokument></xf:instance> </xf:model> <fforms:layout fforms:formStyle="margin-top:0px;margin-right:0px;marginbottom:0px;margin-left:0px" fforms:labelStyle="color:black;" fforms:controlStyle="color:black;"><fforms:group id="g0" fforms:ref="Dokument/DaneDokumentu" fforms:style="position:relative;height:1249px;left:0px;page-break-before:auto;" fforms:minOccurs="1" fforms:maxOccurs="1">

<xf:output id="elem0" fforms:tabindex="0" fforms:style="height:45px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:699px;font-weight:normal;top:19px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Zacznik nr 6a do Uchway Rady Miasta Katowice Nr ........ z dnia ........</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem1" fforms:tabindex="1" fforms:style="height:23px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:16px;width:500px;font-family:sans-serif;left:50px;font-weight:bold;top:50px;" ref="" fforms:type="xsd:string">

<xf:label>Deklaracja na podatek leny DL-1</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem2" fforms:tabindex="2" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:90px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:bold;top:90px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem3" fforms:tabindex="3" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:60px;fontweight:normal;top:110px;" ref="DaneDeklaracji/NIP" fforms:type="fforms:nip"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:83px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:95px;">NIP podatnika</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem4" fforms:tabindex="4" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:250px;fontweight:normal;top:110px;" ref="DaneDeklaracji/RokPodatkowy" fforms:type="xsd:integer"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:211px;font-family:sans-serif;left:250px;font-weight:normal;top:95px;">Rok, za ktry skadana jest deklaracja</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem5" fforms:tabindex="5" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:520px;fontweight:normal;top:110px;" ref="DaneDeklaracji/DataWypelnienia" fforms:type="xsd:date"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:156px;font-family:sans-serif;left:520px;font-weight:normal;top:95px;">Data wypenienia deklaracji</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem6" fforms:tabindex="6" fforms:style="height:200px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:150px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:bold;top:150px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem7" fforms:tabindex="7" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:110px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:160px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Podstawa prawna:</xf:label>

</xf:output><xf:output id="elem8" fforms:tabindex="8" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:770px;font-family:sans-serif;left:170px;font-weight:normal;top:160px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Ustawa z dnia 30 padziernika 2002r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z pon. zm.).</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem9" fforms:tabindex="9" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:110px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:180px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Skadajcy:</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem10" fforms:tabindex="10" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:770px;font-family:sans-serif;left:170px;font-weight:normal;top:180px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Formularz przeznaczony dla osb prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spek nieposiadajcych osobowoci prawnej</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem11" fforms:tabindex="11" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:770px;font-family:sans-serif;left:170px;font-weight:normal;top:200px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>bdcych wacicielami lasw, posiadaczami samoistnymi lasw, uytkownikami wieczystymi lasw, posiadaczami</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem12" fforms:tabindex="12" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:770px;font-family:sans-serif;left:170px;font-weight:normal;top:220px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>lasw stanowicych wasno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz dla osb fizycznych bdcych</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem13" fforms:tabindex="13" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:770px;font-family:sans-serif;left:170px;font-weight:normal;top:240px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>wspwacicielami lub wspposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spkami,</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem14" fforms:tabindex="14" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:770px;font-family:sans-serif;left:170px;font-weight:normal;top:260px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>nieposiadajcymi osobowoci prawnej.</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem15" fforms:tabindex="15" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:110px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:280px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Termin skadania:</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem16" fforms:tabindex="16" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:770px;font-family:sans-serif;left:170px;font-weight:normal;top:280px;" ref="" fforms:type="xsd:string">

<xf:label>Do 15 stycznia kadego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpyw na powstanie</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem17" fforms:tabindex="17" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:770px;font-family:sans-serif;left:170px;font-weight:normal;top:300px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>(wyganicie) obowizku podatkowego lub wysoko opodatkowania.</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem18" fforms:tabindex="18" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:110px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:320px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Miejsce skadania:</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem19" fforms:tabindex="19" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:770px;font-family:sans-serif;left:170px;font-weight:normal;top:320px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Prezydent Miasta waciwy ze wzgldu na miejsce pooenia nieruchomoci.</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem20" fforms:tabindex="20" fforms:style="height:90px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:360px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:176px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:360px;">A. Miejsce skadania deklaracji</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem21" fforms:tabindex="21" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:80px;font-weight:normal;top:376px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Nazwa i adres siedziby organu podatkowego</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem22" fforms:tabindex="22" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:103px;font-weight:normal;top:395px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Prezydent Miasta Katowice</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem23" fforms:tabindex="23" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:103px;font-weight:normal;top:413px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>ul. Myska 4</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem24" fforms:tabindex="24" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:103px;font-weight:normal;top:432px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>40-098 Katowice</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem25" fforms:tabindex="25" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:460px;" fforms:type="fforms:rectangle">

<fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:185px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:460px;">B. Obowizek zoenia deklaracji</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem26" fforms:tabindex="26" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:880px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:480px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Podatnik ma obowizek zoenia wraz z korekt deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem27" fforms:tabindex="27" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:800px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:510px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>1. Okolicznoci powodujce obowizek zoenia deklaracji (zaznaczy waciwe pole)</xf:label> </xf:output><fforms:select1 appearance="full" id="elem29" fforms:tabindex="29" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:0px;fontweight:normal;top:0px;" ref="BTypDeklaracji" fforms:type="xsd:boolean"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:115px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:-115px;fontweight:normal;top:4px;">1. deklaracja roczna</xf:label>

<xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:60px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:549px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:384px;font-family:sans-serif;left:80px;fontweight:normal;top:549px;">1. deklaracja roczna</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:330px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:549px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:539px;fontfamily:sans-serif;left:350px;font-weight:normal;top:549px;">2. korekta deklaracji rocznej</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item></fforms:select1><xf:input id="elem30" fforms:tabindex="30" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:549px;fontweight:normal;top:551px;background-color:#ffffff" ref="BTypDeklaracji/Rok" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:79px;font-family:sans-serif;left:549px;font-weight:normal;top:536px;">(rokmiesic)</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem31" fforms:tabindex="31" fforms:style="height:390px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:620px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:463px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:620px;">C. Dane o nieruchomociach lenych podlegajcych opodatkowaniu lub zwolnieniu</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem32" fforms:tabindex="32" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:880px;fontfamily:sans-serif;left:59px;font-weight:normal;top:674px;background-color:#ffffff" ref="c1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:213px;font-family:sans-serif;left:59px;font-weight:normal;top:659px;">C.1. Pooenie nieruchomoci (adres)</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem33" fforms:tabindex="33" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:880px;fontfamily:sans-serif;left:59px;font-weight:normal;top:712px;background-color:#ffffff" ref="c1/c2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:187px;font-family:sans-serif;left:59px;font-weight:normal;top:697px;">C.2. Data nabycia nieruchomoci</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem34" fforms:tabindex="34" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:62px;font-weight:normal;top:742px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>C.3. Tytu prawny</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem35" fforms:tabindex="35" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:59px;border:1px solid black;top:763px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:59px;fontweight:normal;top:763px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:select1 appearance="full" id="elem47" fforms:tabindex="47" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:119px;fontweight:normal;top:786px;background-color:#ffffff" ref="c1/c3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:48px;font-family:sans-serif;left:119px;fontweight:normal;top:771px;">Etykieta</xf:label>

<xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:64px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:784px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:705px;font-family:sans-serif;left:84px;fontweight:normal;top:784px;">1. waciciel</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:64px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:824px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:635px;fontfamily:sans-serif;left:84px;font-weight:normal;top:824px;">2. wspwaciciel</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:198px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:784px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:830px;fontfamily:sans-serif;left:218px;font-weight:normal;top:784px;">3. posiadacz samoistny</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:198px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:824px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:820px;fontfamily:sans-serif;left:218px;font-weight:normal;top:824px;">4. wspposiadacz samoistny</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:393px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:784px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:1235px;fontfamily:sans-serif;left:413px;font-weight:normal;top:784px;">5. uytkownik wieczysty</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:393px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:824px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:1230px;fontfamily:sans-serif;left:413px;font-weight:normal;top:824px;">6. wspuytkownik wieczysty</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:583px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:784px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:905px;fontfamily:sans-serif;left:603px;font-weight:normal;top:784px;">7. posiadacz</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:583px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:824px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:895px;fontfamily:sans-serif;left:603px;font-weight:normal;top:824px;">8. wspposiadacz</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:717px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:784px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:890px;fontfamily:sans-serif;left:737px;font-weight:normal;top:784px;">9. najemca</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item

fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:717px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:824px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:885px;fontfamily:sans-serif;left:737px;font-weight:normal;top:824px;">10. dzierawca</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:824px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:784px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:725px;fontfamily:sans-serif;left:844px;font-weight:normal;top:784px;">11. trway zarzd</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:824px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:824px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:715px;fontfamily:sans-serif;left:844px;font-weight:normal;top:824px;">12. uyczenie</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item></fforms:select1><xf:input id="elem48" fforms:tabindex="48" fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:italic;font-size:12px;width:880px;font-family:sans-serif;left:60px;fontweight:normal;top:888px;background-color:#ffffff" ref="c1/c4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:207px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:873px;">C.4. Identyfikatory geodezyjne dziaek</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem49" fforms:tabindex="49" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:62px;font-weight:normal;top:922px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>C.5. Ksiga wieczysta</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem50" fforms:tabindex="50" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:440px;fontfamily:sans-serif;left:61px;font-weight:normal;top:961px;background-color:#ffffff" ref="c1/c5a" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:256px;font-family:sans-serif;left:61px;fontweight:normal;top:946px;">Numer ksigi wieczystej (zbioru dokumentw)</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem51" fforms:tabindex="51" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:440px;fontfamily:sans-serif;left:495px;font-weight:normal;top:961px;background-color:#ffffff" ref="c1/c5b" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:74px;font-family:sans-serif;left:495px;fontweight:normal;top:946px;">Nazwa sdu</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem52" fforms:tabindex="52" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:1019px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:110px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:1019px;">D. Dane podatnika</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem53" fforms:tabindex="53" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:70px;font-weight:normal;top:1039px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Rodzaj podatnika:</xf:label> </xf:output><fforms:select1 appearance="full" id="elem57" fforms:tabindex="57" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:10px;fontweight:normal;top:10px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika" fforms:type="xsd:boolean"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:85px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:-75px;fontweight:normal;top:14px;">osoba fizyczna</xf:label>

<xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:200px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:1039px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:569px;font-family:sans-serif;left:220px;fontweight:normal;top:1039px;">osoba fizyczna</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:320px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1039px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:545px;fontfamily:sans-serif;left:340px;font-weight:normal;top:1039px;">osoba prawna</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:450px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1039px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:1011px;fontfamily:sans-serif;left:470px;font-weight:normal;top:1039px;">jednostka organizacyjna</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:628px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1039px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:2105px;fontfamily:sans-serif;left:648px;font-weight:normal;top:1039px;">spka, nieposiadajca osobowoci prawnej</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item></fforms:select1><fforms:line id="elem58" fforms:tabindex="58"

fforms:style="height:1px;color:black;width:900px;backgroundcolor:#000000;left:50px;top:1069px;" /><fforms:rectangle id="elem59" fforms:tabindex="59" fforms:style="height:110px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:1069px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:263px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:1069px;">dotyczy podatnika niebdcego osob fizyczn:</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem60" fforms:tabindex="60" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:880px;fontfamily:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:1109px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/NazwaPelna" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:556px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:1094px;">1. Nazwa pena osoby prawnej, jednostki organizacyjnej oraz spki nie majcej osobowoci prawnej</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem61" fforms:tabindex="61" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:640px;fontfamily:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:1149px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/NazwaSkrocona" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:110px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:1134px;">2. Nazwa skrcona</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem62" fforms:tabindex="62" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:720px;fontweight:normal;top:1149px;" ref="DDanePodatnika/REGON" fforms:type="fforms:regon"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:63px;font-family:sans-serif;left:720px;font-weight:normal;top:1134px;">3. REGON</xf:label>

</xf:input><fforms:line id="elem63" fforms:tabindex="63" fforms:style="height:1px;color:black;width:900px;backgroundcolor:#000000;left:50px;top:1179px;" /><fforms:rectangle id="elem64" fforms:tabindex="64" fforms:style="height:65px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:1180px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:246px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:1180px;">dotyczy podatnika bdcego osob fizyczn:</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem65" fforms:tabindex="65" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-

size:12px;width:200px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:60px;fontweight:normal;top:1219px;" ref="DDanePodatnika/Nazwisko" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:72px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:1204px;">1. Nazwisko</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem66" fforms:tabindex="66" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:270px;fontweight:normal;top:1219px;" ref="DDanePodatnika/ImiePierwsze" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:95px;font-family:sans-serif;left:270px;font-weight:normal;top:1204px;">2. Imi pierwsze</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem67" fforms:tabindex="67" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:381px;font-weight:normal;top:1219px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/DataUrodzenia" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:102px;font-family:sans-serif;left:381px;font-weight:normal;top:1204px;">3. Data urodzenia</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem68" fforms:tabindex="68" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:493px;font-weight:normal;top:1219px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/ImieOjca" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:69px;font-family:sans-serif;left:493px;font-weight:normal;top:1204px;">4. Imi ojca</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem69" fforms:tabindex="69" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:604px;font-weight:normal;top:1219px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/ImieMatki" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:76px;font-family:sans-serif;left:604px;font-weight:normal;top:1204px;">5. Imi matki</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem70" fforms:tabindex="70" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;font-

family:sans-serif;left:716px;font-weight:normal;top:1219px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/PESEL" fforms:type="fforms:pesel"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:58px;font-family:sans-serif;left:716px;font-weight:normal;top:1204px;">6. PESEL</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem71" fforms:tabindex="71" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:829px;font-weight:normal;top:1219px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/tel" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:104px;font-family:sans-serif;left:829px;font-weight:normal;top:1204px;">7. Numer telefonu</xf:label>

</xf:input></fforms:group><fforms:group id="g1" fforms:ref="Dokument/DaneDokumentu" fforms:style="position:relative;height:1315px;left:0px;page-break-before:always;" fforms:minOccurs="1" fforms:maxOccurs="1">

<fforms:line id="elem73" fforms:tabindex="73" fforms:style="height:1px;color:black;width:900px;backgroundcolor:#000000;left:50px;top:2px;" /><fforms:rectangle id="elem74" fforms:tabindex="74" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:2px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:231px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:2px;">D.1. Adres siedziby / adres zamieszkania</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem75" fforms:tabindex="75" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:250px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:60px;fontweight:normal;top:40px;" ref="DDanePodatnika/Kraj" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:41px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:25px;">1. Kraj</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem76" fforms:tabindex="76" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:250px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:330px;fontweight:normal;top:40px;" ref="DDanePodatnika/Wojewodztwo" fforms:type="xsd:string">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:94px;font-family:sans-serif;left:330px;font-weight:normal;top:25px;">2. Wojewdztwo</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem77" fforms:tabindex="77" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:600px;font-weight:normal;top:40px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/Powiat" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:56px;font-family:sans-serif;left:600px;font-weight:normal;top:25px;">3. Powiat</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem78" fforms:tabindex="78" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:250px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:60px;fontweight:normal;top:80px;" ref="DDanePodatnika/Gmina" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:56px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:65px;">4. Gmina</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem79" fforms:tabindex="79" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:330px;font-weight:normal;top:80px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/Ulica" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:47px;font-family:sans-serif;left:330px;font-weight:normal;top:65px;">5. Ulica</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem80" fforms:tabindex="80" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:600px;fontweight:normal;top:80px;" ref="DDanePodatnika/NumerDomu" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:92px;font-family:sans-serif;left:600px;font-weight:normal;top:65px;">6. Numer domu</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem81" fforms:tabindex="81" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:750px;font-weight:normal;top:80px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/NumerLokalu" fforms:type="xsd:string">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:93px;font-family:sans-serif;left:750px;font-weight:normal;top:65px;">7. Numer lokalu</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem82" fforms:tabindex="82" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:120px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/Miejscowosc" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:90px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:105px;">8. Miejscowo</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem83" fforms:tabindex="83" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:330px;font-weight:normal;top:120px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/KodPocztowy" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:93px;font-family:sans-serif;left:330px;font-weight:normal;top:105px;">9. Kod pocztowy</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem84" fforms:tabindex="84" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:450px;font-weight:normal;top:120px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/Poczta" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:62px;font-family:sans-serif;left:450px;font-weight:normal;top:105px;">10. Poczta</xf:label>

</xf:input><fforms:line id="elem85" fforms:tabindex="85" fforms:style="height:1px;width:900px;background-color:#000000;left:48px;top:150px;" /><fforms:rectangle id="elem86" fforms:tabindex="86" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:150px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:549px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:150px;">D.2. Adres do korespondencji (wpisa, jeeli jest inny ni adres zamieszania wpisany w czci D.1.)</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem87" fforms:tabindex="87" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:187px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/adrdokoresp/kraj" fforms:type="xsd:string">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:41px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:172px;">1. Kraj</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem88" fforms:tabindex="88" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:330px;font-weight:normal;top:187px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/adrdokoresp/woj" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:94px;font-family:sans-serif;left:330px;font-weight:normal;top:172px;">2. Wojewdztwo</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem89" fforms:tabindex="89" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:600px;font-weight:normal;top:187px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/adrdokoresp/pow" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:56px;font-family:sans-serif;left:600px;font-weight:normal;top:172px;">3. Powiat</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem90" fforms:tabindex="90" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:229px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/adrdokoresp/gmin" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:56px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:214px;">4. Gmina</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem91" fforms:tabindex="91" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:330px;font-weight:normal;top:229px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/adrdokoresp/ul" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:47px;font-family:sans-serif;left:330px;font-weight:normal;top:214px;">5. Ulica</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem92" fforms:tabindex="92" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:600px;font-weight:normal;top:229px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/adrdokoresp/nrdomu" fforms:type="xsd:string">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:92px;font-family:sans-serif;left:600px;font-weight:normal;top:214px;">6. Numer domu</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem93" fforms:tabindex="93" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:750px;font-weight:normal;top:229px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/adrdokoresp/nrlokalu" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:93px;font-family:sans-serif;left:750px;font-weight:normal;top:214px;">7. Numer lokalu</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem94" fforms:tabindex="94" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:270px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/adrdokoresp/miejsc" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:90px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:255px;">8. Miejscowo</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem95" fforms:tabindex="95" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:330px;font-weight:normal;top:270px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/adrdokoresp/kodpocz" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:93px;font-family:sans-serif;left:330px;font-weight:normal;top:255px;">9. Kod pocztowy</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem96" fforms:tabindex="96" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:450px;font-weight:normal;top:270px;background-color:#ffffff" ref="DDanePodatnika/adrdokoresp/pocz" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:62px;font-family:sans-serif;left:450px;font-weight:normal;top:255px;">10. Poczta</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem97" fforms:tabindex="97" fforms:style="height:300px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:310px;" fforms:type="fforms:rectangle">

<fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:304px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:310px;">E. Dane dotyczce lasw niepodlegajcych zwolnieniu</fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem98" fforms:tabindex="98" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:210px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:61px;border:1px solid black;top:341px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:55px;fontweight:bold;top:341px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem99" fforms:tabindex="99" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:340px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:271px;border:1px solid black;top:341px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:265px;fontweight:bold;top:341px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem100" fforms:tabindex="100" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:611px;border:1px solid black;top:341px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:605px;fontweight:bold;top:341px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem101" fforms:tabindex="101" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:230px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:711px;border:1px solid black;top:341px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:705px;fontweight:bold;top:341px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem102" fforms:tabindex="102" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:90px;font-family:sans-serif;left:113px;font-weight:normal;top:344px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Rodzaj gruntw lenych</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem103" fforms:tabindex="103" fforms:style="height:32px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:320px;font-family:sans-serif;left:282px;font-weight:normal;top:351px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Powierzchnia w ha z dokadnoci do 1m2(naley poda z dokadnoci do czterech miejsc po przecinku)</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem104" fforms:tabindex="104" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:90px;font-family:sans-serif;left:617px;font-weight:normal;top:351px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Stawka podatku</xf:label>

</xf:output><xf:output id="elem105" fforms:tabindex="105" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:150px;font-family:sans-serif;left:751px;font-weight:normal;top:358px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Kwota podatku</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem106" fforms:tabindex="106" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:210px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:61px;border:1px solid black;top:391px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:55px;fontweight:normal;top:391px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem107" fforms:tabindex="107" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:340px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:271px;border:1px solid black;top:391px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:265px;fontweight:bold;top:391px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem108" fforms:tabindex="108" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:611px;border:1px solid black;top:391px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:605px;fontweight:bold;top:391px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem109" fforms:tabindex="109" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:230px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:711px;border:1px solid black;top:391px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:705px;fontweight:bold;top:391px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem110" fforms:tabindex="110" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:150px;font-family:sans-serif;left:70px;font-weight:normal;top:401px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>1. Lasy</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem111" fforms:tabindex="111" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:320px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:280px;fontweight:normal;top:411px;" ref="EPrzedmiotyOpodatkowania/E01" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:16px;font-family:sans-serif;left:280px;fontweight:normal;top:396px;">1.</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem112" fforms:tabindex="112" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:80px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:620px;fontweight:normal;top:411px;" ref="EPrzedmiotyOpodatkowania/E02" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:16px;font-family:sans-serif;left:620px;fontweight:normal;top:396px;">2.</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem113" fforms:tabindex="113" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:200px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:720px;fontweight:normal;top:411px;" ref="EPrzedmiotyOpodatkowania/E03" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:16px;font-family:sans-serif;left:720px;fontweight:normal;top:396px;">3.</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem114" fforms:tabindex="114" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:210px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:61px;border:1px solid black;top:441px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:55px;fontweight:bold;top:441px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem115" fforms:tabindex="115" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:340px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:271px;border:1px solid black;top:441px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:265px;fontweight:bold;top:441px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem116" fforms:tabindex="116" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:611px;border:1px solid black;top:441px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:605px;fontweight:bold;top:441px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem117" fforms:tabindex="117" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:230px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:711px;border:1px solid black;top:441px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:705px;fontweight:bold;top:441px;"></fforms:label>

</fforms:rectangle><xf:output id="elem118" fforms:tabindex="118" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:150px;font-family:sans-serif;left:70px;font-weight:normal;top:451px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>2. Lasy ochronne</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem119" fforms:tabindex="119" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:320px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:280px;fontweight:normal;top:461px;" ref="EPrzedmiotyOpodatkowania/E04" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:16px;font-family:sans-serif;left:280px;fontweight:normal;top:446px;">4.</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem120" fforms:tabindex="120" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:80px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:620px;fontweight:normal;top:461px;" ref="EPrzedmiotyOpodatkowania/E05" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:16px;font-family:sans-serif;left:620px;fontweight:normal;top:446px;">5.</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem121" fforms:tabindex="121" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:200px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:720px;fontweight:normal;top:461px;" ref="EPrzedmiotyOpodatkowania/E06" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:16px;font-family:sans-serif;left:720px;fontweight:normal;top:446px;">6.</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem122" fforms:tabindex="122" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:210px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:61px;border:1px solid black;top:491px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:55px;fontweight:bold;top:491px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem123" fforms:tabindex="123" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:340px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:271px;border:1px solid black;top:491px;" fforms:type="fforms:rectangle">

<fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:265px;fontweight:bold;top:491px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem124" fforms:tabindex="124" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:611px;border:1px solid black;top:491px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:605px;fontweight:bold;top:491px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem125" fforms:tabindex="125" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:230px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:711px;border:1px solid black;top:491px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:705px;fontweight:bold;top:491px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem126" fforms:tabindex="126" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:150px;font-family:sans-serif;left:70px;font-weight:normal;top:501px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>3. Lasy wchodzce w skad rezerwatw przyrody</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem127" fforms:tabindex="127" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:320px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:280px;fontweight:normal;top:511px;" ref="EPrzedmiotyOpodatkowania/E07" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:16px;font-family:sans-serif;left:280px;fontweight:normal;top:496px;">7.</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem128" fforms:tabindex="128" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:80px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:620px;fontweight:normal;top:511px;" ref="EPrzedmiotyOpodatkowania/E08" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:16px;font-family:sans-serif;left:620px;fontweight:normal;top:496px;">8.</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem129" fforms:tabindex="129" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:200px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:720px;fontweight:normal;top:511px;" ref="EPrzedmiotyOpodatkowania/E09" fforms:type="xsd:decimal">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:16px;font-family:sans-serif;left:720px;fontweight:normal;top:496px;">9.</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem130" fforms:tabindex="130" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:210px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:61px;border:1px solid black;top:541px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:55px;fontweight:normal;top:541px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem131" fforms:tabindex="131" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:340px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:271px;border:1px solid black;top:541px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:265px;fontweight:bold;top:541px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem132" fforms:tabindex="132" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:611px;border:1px solid black;top:541px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:605px;fontweight:bold;top:541px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem133" fforms:tabindex="133" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:230px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:711px;border:1px solid black;top:541px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:705px;fontweight:bold;top:541px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem134" fforms:tabindex="134" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:150px;font-family:sans-serif;left:70px;font-weight:normal;top:551px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>4. Lasy wchodzce w skad parkw narodowych</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem135" fforms:tabindex="135" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:320px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:280px;fontweight:normal;top:561px;" ref="EPrzedmiotyOpodatkowania/E10" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:23px;font-family:sans-serif;left:280px;fontweight:normal;top:546px;">10.</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem136" fforms:tabindex="136" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:80px;fontfamily:sans-serif;left:620px;font-weight:normal;top:561px;background-color:#ffffff" ref="EPrzedmiotyOpodatkowania/E11" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:23px;font-family:sans-serif;left:620px;fontweight:normal;top:546px;">11.</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem137" fforms:tabindex="137" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:200px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:720px;fontweight:normal;top:561px;" ref="EPrzedmiotyOpodatkowania/E12" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:23px;font-family:sans-serif;left:720px;fontweight:normal;top:546px;">12.</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem138" fforms:tabindex="138" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:621px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:142px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:621px;">F. czna kwota podatku</fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem139" fforms:tabindex="139" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:700px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:61px;border:1px solid black;top:661px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:55px;fontweight:normal;top:661px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem140" fforms:tabindex="140" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:180px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:761px;border:1px solid black;top:661px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:755px;fontweight:normal;top:661px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem141" fforms:tabindex="141" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:680px;font-family:sans-serif;left:69px;font-weight:normal;top:667px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Kwota podatku (po zaokrgleniu do penych z) *</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem142" fforms:tabindex="142" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:120px;font-

family:sans-serif;left:770px;font-weight:normal;top:681px;background-color:#ffffff" ref="FKwotaPodatku" fforms:type="xsd:integer"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:6px;font-family:sans-serif;left:764px;fontweight:normal;top:685px;"></xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem143" fforms:tabindex="143" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:30px;font-family:sans-serif;left:900px;font-weight:normal;top:681px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>z *)</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem144" fforms:tabindex="144" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:620px;font-family:sans-serif;left:69px;font-weight:normal;top:687px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Suma kwot podatku z czci E.</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem145" fforms:tabindex="145" fforms:style="height:70px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:731px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:358px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:731px;">G. Informacja o zacznikach (do niniejszej deklaracji doczono)</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem146" fforms:tabindex="146" fforms:style="height:32px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:180px;font-family:sans-serif;left:69px;font-weight:normal;top:757px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>1. Zacznik ZL-1/A skadany (zaznaczy odpowiednie pole)</xf:label> </xf:output><fforms:select1 appearance="full" id="elem148" fforms:tabindex="148" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:0px;fontweight:normal;top:-1249px;" ref="GLiczbaZalacznikow/ZL1B" fforms:type="xsd:boolean"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:22px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:-22px;fontweight:normal;top:-1245px;">tak</xf:label>

<xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:274px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:764px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-

size:12px;font-style:normal;width:878px;font-family:sans-serif;left:294px;fontweight:normal;top:764px;">tak</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:374px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:764px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:922px;fontfamily:sans-serif;left:394px;fontweight:normal;top:764px;">nie</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item></fforms:select1> <xf:input id="elem149" fforms:tabindex="149" fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:italic;font-size:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:577px;fontweight:normal;top:770px;background-color:#ffffff" ref="GLiczbaZalacznikow/ZL1A" fforms:type="xsd:integer"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:161px;font-family:sans-serif;left:577px;font-weight:normal;top:755px;">2. Liczba zacznikw ZL-1/B</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem150" fforms:tabindex="150" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:806px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:806px;">H. Owiadczenie</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem151" fforms:tabindex="151" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:880px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:831px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Owiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci.</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem152" fforms:tabindex="152" fforms:style="height:120px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:860px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:138px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:860px;">I. Informacje dodatkowe</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:textarea id="elem153" fforms:tabindex="153" fforms:style="height:80px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:880px;fontfamily:sans-serif;left:59px;font-weight:normal;top:895px;background-color:#ffffff" ref="InformacjeDodatkowe" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:433px;font-family:sans-serif;left:59px;font-weight:normal;top:880px;">Pole przeznaczone na informacje, ktre nie zostay uwzgldnione w formularzu</xf:label>

</xf:textarea><xf:output id="elem154" fforms:tabindex="154" fforms:style="height:97px;color:black;text-align:left;font-style:normal;font-

size:12px;width:900px;font-family:sans-serif;left:51px;font-weight:normal;top:980px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>*) Zgodnie z art. 63 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) podstawy opodatkowania, kwoty podatkw, odsetki za zwok, opaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpat oraz wynagrodzenia przysugujce patnikom zaokrgla si do penych zotych, w ten sposb, e kocwki kwot wynoszce mniej ni 50 groszy pomija si, a kocwki kwot wynoszce 50 i wicej groszy podwysza si do penych zotych. Pouczenie: W przypadku nie wpacenia w okrelonych ustawowo terminach kwoty nalenego podatku lub wpacenia jej w niepenej wysokoci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytuu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z pn. zm.)</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem155" fforms:tabindex="155" fforms:style="height:140px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:51px;border:0px solid black;top:1080px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:193px;font-family:sans-serif;left:51px;fontweight:normal;top:1080px;">J. Adnotacje organu podatkowego</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem156" fforms:tabindex="156" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:70px;font-weight:normal;top:1097px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>1. Uwagi organu podatkowego</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem157" fforms:tabindex="157" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:850px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:74px;border:1px solid black;top:1115px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:74px;fontweight:normal;top:1115px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem158" fforms:tabindex="158" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:250px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:245px;border:1px solid black;top:1176px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:245px;fontweight:normal;top:1176px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem159" fforms:tabindex="159" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:250px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:674px;border:1px solid black;top:1176px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:674px;fontweight:normal;top:1176px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem160" fforms:tabindex="160" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;font-

size:12px;width:170px;font-family:sans-serif;left:70px;font-weight:normal;top:1185px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>2. Data (dzien-miesiac-rok)</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem161" fforms:tabindex="161" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:170px;font-family:sans-serif;left:501px;font-weight:normal;top:1186px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>3. Podpis</xf:label> </xf:output><fforms:line id="elem162" fforms:tabindex="162" fforms:style="height:1px;color:black;width:900px;backgroundcolor:#000000;left:52px;top:1223px;" /><xf:output id="elem163" fforms:tabindex="163" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:900px;font-family:sans-serif;left:53px;font-weight:normal;top:1228px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Zgoda na dorczanie pism za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisw o wiadczeniu usug drog elektroniczn</xf:label> </xf:output><fforms:select1 appearance="full" id="elem165" fforms:tabindex="165" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:0px;fontweight:normal;top:-1249px;" ref="Zgoda" fforms:type="xsd:boolean"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:90px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:-90px;fontweight:normal;top:-1245px;">wyraam zgod</xf:label>

<xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:64px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:1250px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:1005px;font-family:sans-serif;left:84px;fontweight:normal;top:1250px;">wyraam zgod</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:384px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1250px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:1030px;fontfamily:sans-serif;left:404px;font-weight:normal;top:1250px;">nie wyraam zgody</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item></fforms:select1><fforms:line id="elem166" fforms:tabindex="166" fforms:style="height:1px;color:black;width:900px;backgroundcolor:#000000;left:52px;top:1274px;" /><xf:output id="elem167" fforms:tabindex="167" fforms:style="height:18px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:10px;width:250px;font-family:sans-serif;left:63px;font-weight:normal;top:1277px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>System SEKAP Formularz: ${symbol_formularza} $</xf:label>

</xf:output><xf:output id="elem168" fforms:tabindex="168" fforms:style="height:18px;color:black;text-align:right;font-style:normal;fontsize:10px;width:500px;font-family:sans-serif;left:443px;font-weight:normal;top:1277px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>WERSJA TESTOWA nr ${wersja_formularza}$ z dnia: $ {data_dodania_formularza}$</xf:label> </xf:output></fforms:group></fforms:layout> </fforms:form>