You are on page 1of 36

R E K L A M A

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Ndza, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

DWUTYGODNIK

rok X, nr 9 (186)

7 MAJA 2015

ISSN: 2080-3664

racibrz samorzd

XV Eko-Wystawa
Ciepo przyjazne rodowisku

Rekordy interpelacji na sesjach


Raciborscy radni przesadzaj z interpelacjami?
Prezydent si zirytowa, opozycja wysza z sesji.
Fot. Pawe Strzelczyk

9-10 maja 2015 r. Pietrowice Wielkie


program na str. 9

pawe strzelczyk

Co to jest interpelacja radnego? To przysugujcy na


mocy statutu indywidualny
rodek kontrolno-interwencyjny, za pomoc ktrego radny
moe domaga si od organu
wykonawczego podjcia okrelonych dziaa w sprawach
jednostki samorzdu terytorialnego, w tym w szczeglnoci udzielenia informacji na
interesujcy go temat, ktry
jej dotyczy.
W Raciborzu sesje rady
miasta w poprzednich miesicach trway nieraz do godziny 22.00 (sesja tradycyjnie
rozpoczyna si o godz. 14.00).
Duy wpyw miay na to wanie interpelacje radnych - w
nowej kadencji tradycj jest
ju, i w tym punkcie pracy
rady niemal kady ma co do
powiedzenia. Sprawy istotne, mniej istotne, czy wrcz
banalne - wikszo radnych
wykorzystuje sesj jako okazj do przekazania ich prezydentowi.
Nie inaczej byo i podczas sesji kwietniowej. Dugo
interpelowali Leszek Szczasny i Piotr Klima. Gdy swoje
kwestie wygasza radny Sokolik m.in. w sprawie dziury
w chodniku przy przedszkolu
czy przycinki topoli, prezydent
straci cierpliwo i zwrci si
do radnych o inny sposb rozwizywania tego typu spraw.
- S rzeczy wane, warte zgoszenia na sesji i dyskusji, ale
pastwo zgaszaj na sesji tyle spraw, e nie ma szansy zapamita. A wystarczy na bieco poprosi o interwencj
w urzdzie i sprawa bdzie w
miar moliwoci zaatwiona
- mwi.
Cho uwaga prezydenta
miaa charakter oglny, Sokolik poczu si najwyraniej
adresatem i wykrzycza to
dlaczego tu jestemy panie
prezydencie?. Dodatkowo
ironicznie przeprosi za zabraR E K L A M A

powiat raciborski - samorzd

Rada powiatu
bez zmian po wyborach
Frekwencja w powtrzonych wyborach wyniosa
okoo 6 procent.
Podczas wyborw uzupeniajcych do rady powiatu raciborskiego, ktre odbyy si
26 kwietnia zagosowao 277
osb na 3999 uprawnionych.
Z okrgu wyborczego nr 1
do Rady Powiatu weszli Piotr
Olender (Platforma Obywatelska RP), Dawid Wacawczyk (KW Prawo i Sprawiedliwo), Dominik Konieczny
(KW PiS), Marek Kurpis
(KWW Razem Dla Ziemi Raciborskiej), ukasz Winiarski
(KW PiS), Ryszard Winiarski (KWW Razem dla Ziemi

Raciborskiej). Z okrgu nr
2 najwiksz liczb gosw
uzyskali Katarzyna Dutkiewicz (KW PiS), Adam Hajduk
(KWW Razem dla Ziemi Raciborskiej), Artur Wierzbicki
(KW PO), Marceli Klimanek
(KWW Razem dla Ziemi Raciborskiej), Jan Kusy (KW
PiS) oraz Anna Wacawczyk
(KW PiS).
Adama Hajduka i ukasza
Winiarskiego, ktrzy zrzekli
si mandatw zastpi kolejne osoby ktre uzyskay najwiksz ilo gosw, czyli Jerzy Parys i Teresa Frencel.
p

racibrz - policja

Zwoki bezdomnego
Podczas kwietniowej sesji rady miasta prezydent Mirosaw Lenk poczu si zasypany licznymi
interpelacjami. Bryluj m.in. Piotr Klima i Leszek Szczasny.
nie gosu. Wtrowa mu radny
Mandrysz, wtrcajc uwag o
sejmie niemym. Obydwaj
panowie nie uznali za stosow-

170
interpeleacji
zoyli radni
ne zaczeka na odpowiedzi na
swoje interpelacje i w przerwie
zarzdzonej przez przewodniczcego rady opucili obrady.
Tak samo uczynili radni opozycji.
Po przerwie prezydent
wytumaczy jak paraliujco wpywaj na prac jego

urzdnikw tego typu zgoszenia. Zamiast zajmowa si


swoj codzienn biec prac, musz przyj kade zgoszenie, opracowa odpowied
na pimie, skierowa j do
zatwierdzenia naczelnika wydziau, nastpnie do podpisu
prezydenta. Caa ta procedura zabiera czas. A przecie wystarczy, i radny z problemem
dajcym si rozwiza na bieco po prostu zadzwoni do
urzdu, nie czekajc na sesj
i ca spraw da si rozwiza
od rki, bez angaowania biurokratycznej maszyny. Dotyczy to zwaszcza wydziau drg
i wydziau komunikacji.
Zgodnie z informacj prezydenta, podczas przedostat-

Kasy fiskalne
oprogramowanie

wdroenia

niej sesji radni zoyli 170


interpelacji. Tyle, ile w poprzedniej kadencji przez cay
rok. - Nie odbieram radnym
prawa do interpelowania.
Chciabym tylko, aby bardziej
wayli sprawy z ktrymi zwracaj si do urzdu - podsumowa Lenk.

Czy to byo morderstwo?


Raciborska policja wyjania okolicznoci mierci
45-letniego mczyzny znalezionego 3 maja przy ul. Opawskiej. Wszystko wskazuje na
to, e zgon nastpi dzie
wczeniej, 2 maja. Zwoki
znaleziono obok pustostanu, gdzie czsto bytuj bezdomni. Szczegy bd znane
po przeprowadzeniu sekcji
zwok, zarzdzonej przez raciborsk prokuratur. Jako

Terminale patnicze

najtaniej

moliwego sprawc zabjstwa lub pobicia ze skutkiem


miertelnym policja zatrzymaa 22-letniego raciborzanina. Prokurator przedstawi
mu zarzut zabjstwa i zastosowa wobec niego rodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na
okrez 3 miesicy. Mczyzna
moe spdzi w wizieniu nawet 25 lat.
p

szczegy
str. 7

Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

7 maja 2015, nr 9 (186)

<< GazetaInformator.pl

racibrz historia

Samorzdowe wito z konfliktem w tle


Fot. Pawe Strzelczyk

Nie skonsultowano z radnymi programu i terminu obchodw 25-lecia samorzdu.


- Zostalimy potraktowani z buta - ali si Piotr Klima.
pawe strzelczyk

Na kwietniowej sesji
rady miasta przewodniczcy Henryk Mainusz zapowiedzia czerwcowe obchody 25-lecia samorzdu
terytorialnego w Polsce.
W Raciborzu uroczystoci z okazji wierwiecza
pierwszych wolnych wyborw zaplanowano wstpnie
na 12 czerwca. Zaproszenia maj otrzyma wszyscy
radni miejscy i powiatowi dotychczasowych siedmiu kadencji, czonkowie
wadz wojewdzkich, posowie, za gociem specjalnym - o ile znajdzie na
to czas - bdzie prof. Jerzy
Buzek. W sumie w trosce o
frekwencj (na 20 rocznicy
nie bya zbyt okazaa) wraz
z osobami towarzyszcymi zaplanowano udzia ok.
300 osb. Program uroczystoci przewiduje wystpy
artystyczne, poczstunek
oraz wrczenie odznacze
Zasuony dla Miasta Raciborza. Te ostatnie przewidziano dla byych przewodniczcych rady miasta
i prezydentw, m.in. Jana
Osuchowskiego, Jana Kuligi i Tadeusza Wojnara.

~antygupota
Bez Boga ani do proga.Jeli wadza nie bdzie miaa autentycznej relacji z Bogiem to nic nie
wyjdzie z takiego rzdzenia gdy
czowiek sam z siebie potrafi w
oderwaniu od Boga tworzy tylko patologie na dusz met.
Przyklady ? Systemy totalitarne, wojny, korupcja , zepsucie
moralne ,niszczenie rodowiska
naturalnego dla egoistycznych
celw itp itd ....

wito 25-lecia samorzdu jeszcze si nie odbyo, a ju budzi kontrowersje


wrd samorzdowcw. Piotr Klima (na zdj.) artykuowa al na sesji miejskiej.
Oburzenia tak form
organizacji uroczystoci nie
kry Piotr Klima, ktremu nie
spodobao si, e nie uzgadniano szczegw z nim i
reszt obecnej rady, a wszystko narzucone jest niejako odgrnie. - Nikt z nami na ten
temat nie dyskutowa, ani o
terminie, ani o programie, ani
o tym kto ma by odznaczony. Zostalimy potraktowani
z buta - zarzuci pod adresem

prezydium rady i prezydenta.


Miesic wczeniej sam
Klima proponowa uczczenie
rocznicy. Jednak obchody widziaby jesieni, w listopadzie.
Prezydent Lenk za lepszy termin uwaa wiosn, kiedy to
wikszo samorzdw zaplanowao uroczystoci. Zreszt,
wtedy te przypada rocznica
wyborw. - 12 czerwca to na
razie propozycja, wszystko
jest jeszcze na etapie plano-

wania - uspakaja radnego,


zachcajc jednoczenie do
zgaszania uwag, jeli tylko
kto ma pomysy, jak uczci
wier wieku samorzdu w
Polsce.
Klima skorzysta z propozycji ju podczas skadania interpelacji. Zwrci si
do przewodniczcego rady,
aby miasto zamwio w maju
msz w kociele farnym w intencji samorzdowcw.

~Do e zapytam
Dlaczego pisze Pan takie bzdury
antykocielne. O jakie pienidze
tu chodzi? Pan nie rozumie co to
jest Eucharystia - Msza w.Jeeli
zamawiajcy konkretn intencj
zostawia ksidzu jak kwot to
prosz sobie uwiadomi, i kto
musi zapaci za prd, sprztanie kocioa, ogrzewanie I.T.P.
Pytam wic Pana Kto i za jakie
pienidze?
W przypadku Mszy w. dzikczynnej za 25 lat samorzdnoci
i ludzi ktrzy si jej powicili /
nie wszyscy/ to wspaniaa rzecz.

Nikt tu nikogo nie przymusza do


obecnoci na takiej Mszy w.Z
zaproszenia skorzysta ten kto zalicza si do wierzcych i wie po
co chodzi si do kocioa.
~Bleble
Pan Wojnar jest zasuony? Zupenie mam inne zdanie. Odebraem tego radnego jako bez
wizji za to ktry swoim niewybrednym jzykiem beszta niektrych radnych ktrzy odwayli si mie inne zdanie ni jedyna
suszna linia ...
~e zapytam
W imieniu jakiej czci elektoratu (prosz liczbowo) skadasz Pan danie zamowienia
tej mszy i ile ma to kosztowa?
Wszak fara do najtaszych nie
naley, cho co rusz dostaje od
samorzdu dotacje. Gdyby tak
wam zaleao na dobru naszego samorzdu, to bycie przez
wdziczno, Panie kapitalisto,
wraz z ksidzem dziekanem si
ciepli i zaprosili radnych na
msz ...

130 tys. komentarzy na raciborz.com.pl


Redakcja nie utosamia si z komentarzami,
ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na
forum.raciborz.com.pl

racibrz - technika

Miasto chce kupi i wyremontowa Halink


pawe strzelczyk

Zamiarami w stosunku do
stojcej przed dworcem PKP
Halinki prezydent Mirosaw
Lenk podzieli si z czonkami
miejskiej komisji owiatowej.
czny koszt zakupu zabytkowej lokomotywy i doprowadzenia jej do porzdku to
20 tys. z, ktr to kwot trzeba wyszczeglni w budecie.
Remont ma obejmowa zabezpieczenie przeciwkorozyjne i
odmalowanie pojazdu. Mao
prawdopodobne jest przywrcenie mu funkcji komunikacyjnej.
Jak tumaczy prezydent,
o przejcie lokomotywy staraj si wadze Kuni Raciborskiej, aby przekaza j sta-

cji wskotorwki w Rudach.


Kolej, jeliby miaa komu j
przekaza, zdecydowaaby si
raczej na Kuni, std Racibrz zastanawia si nad zakupem. Po remoncie wadze
zdecyduj si, co dalej zrobi
z zabytkiem. Sam prezydent
skania si raczej ku koncepcji,
aby zosta on na swoim miejscu. Jeli jednak pojawi si
inne pomysy, np. przekazanie Halinki jakiemu skansenowi, jest skonny zastanowi
si nad tym, o ile bdzie to akceptowane przez spoeczno
Raciborza.
Innego miejsca dla lokomotywy ni dotychczasowe nie
wyobraaj sobie rwnie radni Anna Ronin, Marek Rapnicki i Piotr Klima (ktrego zabieRedaktor naczelny: Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Krystyna Stanik, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

gi sprzed lat prawdopodobnie


uratoway Halink przed zezomowaniem). Zdaniem Anny Ronin to wizytwka Raciborza, wic plac dworcowy to
najodpowiedniejsze miejsce.
Jeliby chciano j przenie
gdzie indziej, to - jak proponuje Klima - jedynie gdzie
przy peronach na dworcu.
Na tym jednak nie koniec. Gdy tylko informacja o
zamiarach magistratu trafia
do mieszkacw, natychmiast
znaleli si dwaj przedsibiorcy skonni pomc w sfinansowaniu przedsiwzicia. Jeden
z nich zapowiedzia, e przekae farby i rodki do konserwacji, drugi zobowiza si do
przeprowadzenia prac remontowych.

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Fot. Pawe Strzelczyk

Koszt zakupu to 12 tys. z, remontu za - 8 tys. Racibrz chce ubiec gmin


Kunia Raciborska, ktra rwnie okazuje zakusy na zabytkow lokomotyw.

Nakad: 12 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Zasuona Halinka doczeka si liftingu. Zostanie odmalowana i zabezpieczona przed korozj.

GazetaInformator.pl >>

racibrz komunikacja

aglwkami
po wirowniach?
te licz na pomoc ze strony
miasta.
Na czym pomoc taka miaaby polega? Ot pojawiy
si pomysy, aby przekopa
kanay pomidzy poszczeglnymi akwenami pod ktem
maej eglownoci. - Wstpnie wyrazilimy zainteresowanie - poinformowa prezydent radnych.
ps

racibrz - policja

Wypad z 9. pitra
3 maja okoo godz. 4.00
doszo do nieszczliwego wypadku na osiedlu
przy ul. Katowickiej w
Raciborzu.
Mczyzna wypad z 9
pitra wieowca. Mczyzna przey upadek, ale w
cikim stanie z licznymi
obraeniami trafi do szpi-

tala. Na chwil obecn policja nie informuje, jakie byy przyczyny zdarzenia. Nie
wiadomo te nic o innych
okolicznociach zdarzenia.
Wczeniejsze doniesienia
o wyskoczeniu okazay si
nieprawd.
ps

racibrz - sport

Fot. Gmina Ndza

Wybuduj chodnik
w Grkach

Wkrtce ruszy kolejny etap budowy chodnika


przy Ofiar Owicimskich w Grkach lskich.
Gmina Ndza i powiat podziel si kosztami budowy chodnika.
Pierwszy etap budowy chodnika przy ul. Ofiar
Owicimskich zosta wykonany w 2013 roku. Teraz
ma powsta nastpny kawaek. Radni z gminy Ndza na
ostatniej sesji zdecydowali o
przekazaniu na rzecz Powiatu Raciborskiego (waciciela
drogi) 38 500 z. Teraz podobn uchwa musz podj
radni powiatowi, potem podpisane zostanie stosowne porozumienie obu samorzdw.
Na samym kocu Powiatowy
Zarzd Drg ogosi przetarg.

Koszt wybudowania kolejnego kawaka chodnika do granicy z gmin Lyski (114 metrw),
powiat oszacowa na 77 tys. z.
Gmina i powiat wyo na inwestycj po poowie. - Wybudowanie chodnika nigdy nie jest tylko
polepszeniem estetyki przestrzeni publicznej, ale zawsze chodzi
gwnie o bezpieczestwo mieszkacw. Ulica Ofiar Owicimskich jest gwn i najbardziej
ruchliw drog w miejscowoci,
wic wykonanie przy niej cigu
dla pieszych jest tym bardziej
wskazane - mwi Wjt Gminy
Ndza Anna Iskaa.
p

kunia raciborska - policja

Kierowca mia
3,5 promila!
Pijanego kierowc zatrzymano w Kuni Raciborskiej.
- Pomimo wielu apeli kierowanych do spoeczestwa w
dalszym cigu zdarzaj si
przypadki, gdzie kierowcy
wykazuj si nieodpowiedzialnoci. Nie zwaajc na
konsekwencje prowadz swj
pojazd w stanie nietrzewoci, naraajc nie tylko siebie samego ale take innych

uytkownikw drg na utrat


ycia lub zdrowia - informuj
policjanci.
Tym razem nieodpowiedzialnoci wykaza si 30-latek,
ktrego do kontroli zatrzymano przy ulicy Tartacznej
w Kuni Raciborskiej. W organizmie mia 3,5 promila
alkoholu. Kierowa polonezem.
p

region

Bezpatnie zaparkujesz
na Placu Dugosza

w skrcie

Radni przyjli nowy regulamin, ktry zacznie obowizywa od 1 lipca.


Fot. Paulina Krupiska

racibrz - inwestycje

Nowa koncepcja zagospodarowania akwenw


na Ostrogu.
Niedawno prezydent Mirosaw Lenk spotka si z
wdkarzami, ktrzy od kilku
miesicy zarzdzaj wirowniami na Ostrogu. Czonkowie Polskiego Zwizku
Wdkarskiego opiekuj si
terenem, ale jak stwierdzi
prezydent na sesji, nie ze
wszystkim sobie radz, std

Wiadomoci 3

7 maja 2015, nr 9 (186)

paulina krupiska

Rada Miasta Racibrz


przyja uchwa w sprawie
wyznaczenia miejsc postojowych oraz przyjcia regulaminu korzystania z parkingu
na Placu Dugosza. To pokosie konsultacji z mieszkacami miasta oraz przedsibiorcami, prowadzcymi firmy w
obrbie strefy patnego parkowania. - Uczestnikom konsultacji zaproponowalimy
pewne rozwizanie - likwidacj parkingu patnego na Placu Dugosza oraz utworzenie
ponad 60 bezpatnych miejsc
parkingowych na ulicy Kowalskiej i Drewnianej. Dodatkowo zaoferowalimy przegld
terenw przydomowych pod
ktem przygotowania tam
miejsc parkingowych. Ten
system zosta przez przedsibiorcw jednogonie zaakceptowany - mwi prezydent
Mirosaw Lenk.
Zmiany wchodz w ycie
od 1 lipca. Plac Dugosza b-

Bezpatnie na Placu Dugosza bdzie mg zaparkowa kady.


dzie parkingiem niestrzeonym. Tak jak dotychczas, bd
mogy tutaj parkowa samochody osobowe oraz autobusy
w wyznaczonych do tego miejscach. Czynny bdzie caodobowo siedem dni w tygodniu.
Bdzie bezpatny dla wszystkich - nie tylko dla mieszkacw czy przedsibiorcw.

Zniesienie opat za parkowanie na Placu Dugosza nie oznacza likwidacji


strefy parkowania w pozostaych czciach miasta. Opaty za postj nadal
bd pobierane na ulicach
Pocztowej, Mickiewicza,
Chopina oraz na Placu
Wolnoci.

racibrz - samorzd

niecenzurowane sowa na murach


Radni zwracaj uwag na
zamalowane herby i niecenzuralne sowa na budynkach.
- Herby pomalowane
sprayem nie s najlepsz wizytwk gdy si wjeda do Raciborza - zwrci uwag Leszek
Szczasny na kwietniowej sesji
rady miasta. Jeli chodzi o bazgroy na cianach, to nie tylko
szpec, ale i negatywnie wpywaj na dzieci. Jak zauway
Piotr Klima, wszystkie te wul-

garyzmy zwracaj uwag dzieci, przez co maoletni wzbogacaj w sensie negatywnym


swj sownik. Poprosi prezydenta o wywarcie wpywu na
zarzdcw nieruchomoci, by
ci bardziej gorliwie przykadali
si do usuwania wtpliwej jakoci graffiti ze cian.
Prezydent przyobieca, i
uczuli stra miejsk na acin
na nieruchomociach. Stranicy maj egzekwowa u wacicieli by zamalowywali malo-

wida. Cho w Raciborzu i tak


jego zdaniem sytuacja pod tym
wzgldem nie jest najgorsza,
gdy murw nie szpec napisy
o treciach nacjonalistycznych
i rasistowskich, jak w innych
miastach. Najczciej widuje
si twrczo kibicw Ruchu
Chorzw. W podobnym tonie
Mirosaw Lenk wypowiedzia
si o herbach, ktrych estetyka
rwnie ma ulec poprawie.
ps

racibrz - finanse

protest Pielgniarek w katowicach


Pielgniarki i poone z raciborskiego szpitala wziy
udzia w milczcym protecie kto zrozumie cisz.
Manifestacja odbya si pod
katowickim spodkiem. Wzio
w niej udzia okoo 1000 osb.
Protest mia na celu po raz kolejny zwrci uwag na wci
pogarszajce si warunki pracy
i pacy oraz konkretne fakty, z
ktrymi nie ma co dyskutowa.
- rednia wieku polskiej pielgniarki i poonej to wiek 48
49 lat. W systemie, w przeliczeniu na 1000 mieszkacw
znajduje si najnisza liczba pie-

lgniarek i poonych w caej Europie. W zwizku z czym obsada


pracujcych w tych zawodach
osb na oddziaach jest najnisza - informuje Magorzata Lenart, przewodniczca Zwizku
Zawodoweg Pielgniarek i Poonych Szpitala Rejonowego w
Raciborzu.
Ponadto systematycznie
wzrasta poziom pracy czysto
biurowej/administracyjnej co
powoduje, e dla pacjenta nie ma
wystarczajcego czasu. Niestety,
dla systemu ochrony zdrowia w
naszym kraju, ktrego autorem
jest NFZ nie liczy si fizyczny

pacjent, tylko ten elektroniczny, z ktrym wie si nadmiernie rozbudowana papierkowa


praca pochaniajca znaczc
cze czasu pracy. Manifestacja
miaa zwrci uwag decydentw biorcych udzia w Kongresie na problemy tego rodowiska
zawodowego, z usugami ktrego prdzej czy pniej zetknie si
kady z nas jako pacjent. Na 12
maja Zwizek Zawodowy Pielgniarek i Poonych zapowiada
dwugodzinny strajk ostrzegawczy w caym kraju.
ps

Konkurs Domu Ksiki


Co sprawia, e wgierskie potrawy
s znacznie pikantniejsze od polskich?
Nagrod ksika Wgry od kuchni
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Mniej bezrobotnych
Wiosna na rynku pracy rozpocza si na dobre.
W kwietniu w rejestrach Powiatowego Urzdu Pracy w
Raciborzu widniay 2862
osoby, podczas gdy miesic
wczeniej liczba ta wynosia
2968. W tym czasie zgoszono
i pozyskano 268 ofert pracy.
Najczciej oferty pracy zgaszane byy na nastpujce
stanowiska: kierowca samochodu ciarowego, doradca
finansowy, kelner, operator urzdze cukierniczych,
operator suwnic, pracownik
stacji paliw.
Pokaz kaskaderw
We wtorek, 12 kwietnia na
stadionie OSiR w Raciborzu
odbdzie si wyjtkowe show.
Odbdzie si tutaj widowisko w wykonaniu kaskaderw
Street Oweners z Polski
i Czech. Pokazy rozpoczn
si o godz. 18.00. Kasy bd
czynne w dniu pokazu od godziny 17.00.
Podwrko Nivea
Rozpocz si drugi, majowy
etap gosowania na budow
placu zabaw dla dzieci
w konkursie NIVEA. Racibrz (Park Jordanowski)
startuje z bardzo dobrej,
16. pozycji. Biorc pod uwag,
e 20 lokalizacji wygra Rodzinne Miejsce Zabaw zmobilizujmy si i walczmy nie tylko o utrzymanie miejsca, ale
jak najwysz pozycj w rankingu, poniewa mieszkacy
innych miejscowoci take
chc wygra plac zabaw!
Remont alejek
Przedsibiorstwo Robt
Drogowych Arkadiusz Khn
z Krzyanowic wykona
remont alejek na skwerze
pomidzy ulicami MatejkiWarszawskiej-eromskiego
w Raciborzu. Zleceniem
oprcz remontu objto rwnie wraz z wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawca wybrany zosta
w przeprowadzonym postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego o szacunkowej wartoci do 30 000 euro.
Koszt zadania to 150 000 z.
Wykonanie robt budowlanych ustalono na 31.07.2015r.
Spyw kajakowy
Tegoroczny spyw Midzy
zamkami z Raciborza do
ubowic odbdzie si 6
czerwca. Organizatorzy zaplanowali dla uczestnikw wiele
atrakcji i niespodzianek.
Impreza organizowana jest
od roku 2012. W tym roku
organizacji spywu podjli
si: Koo DFK w Rudniku
i Fundacja Gniazdo w Modzurowie.
Wystawa psw
Zwizek Kynologiczny w Polsce Oddzia Racibrz po raz
21. organizuje Krajow Wystaw Psw Rasowych. Odbdzie si ona 7 czerwca na
stadionie Orodka Sportu
i Rekreacji przy ulicy Zamkowej w Raciborzu. Zgoszenia
przyjmowane s do 15 maja.
Wicej informacji na stronie
internetowej ZK w Raciborzu.

4 Edukacja

7 maja 2015, nr 9 (186)

<< GazetaInformator.pl

racibrz biznes

Wybrano modzieowych
liderw biznesu
Fot. Krystyna Stanik

Na raciborskim Zamku Piastowskim


odby si finaowy etap konkursu dla modziey.

Rektor GWSH prof. Krzysztof Szaflarski (na zdj. z lewej)


wrcza nagrod Roksanie Gatner - zwyciczyni tegorocznej
edycji Modzieowy Lider Biznesu 2015.
krystyna stanik

- Jest to konkurs z wiedzy o


przedsibiorczoci, ekonomii,
finansw i biznesu. Jego celem
jest rozwijanie wrd uczniw
przedsibiorczych postaw, ekonomicznych umiejtnoci oraz
zasobu wiedzy teoretycznej i
praktycznej, a take umocnienie
integracji modziey ze rodowiskiem biznesu - mwia prezes
zarzdu orskiej Izby Gospodarczej Gabriela Krl, witajc
uczestnikw konkursu oraz
zgromadzonych goci.
Organizatorem i pomysodawc konkursu, ktry odby
si 29 kwietnia, jest orska Izba
Gospodarcza. Partnerem gwnym Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. W poszczeglnych miastach za organizacj
odpowiedzialni byli partnerzy
organizacyjni. Patronat honorowy nad konkursem obj Jerzy Buzek, ukazujc jak wane
s takie inicjatywy. Wrd zgromadzonych goci byli: wicestarosta raciborski Marek Kurpis,
naczelnik miejskiego Wydziau
Edukacji Robert Myliwy, rektor Grnolskiej Wyszej Szkoy Handlowej prof. nadzw. dr.
hab. Krzysztof Szaflarski, dziekan wydziau zamiejscowego
GWSH w orach Piotr Bukartyk, przedstawiciel Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Piotr Sikora, prezes zarzdu
Raciborskiej Izby Gospodarczej
Tadeusz Ekiert, wiceprezes Rafako Krzysztof Burek.

W zmaganiach tegorocznej
edycji konkursu wzio udzia
okoo 250 uczestnikw. Po
trzech etapach do finau przystpio 5 uczniw szk ponadgimnazjalnych: obszar terytorialny obejmujcy ory oraz
gmin Pawowice w finale reprezentowaa Beata Bujoczek
z Zespou Szk nr 2 w orach,
Jastrzbie Zdrj reprezentowaa
Roksana Gatner z Zespou Szk
nr 2 w Jastrzbiu Zdroju, powiat
raciborski reprezentowa Pawe
Pleszka z Zespou Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, Rybnik
reprezentowa Kamil Szymiec z
Zespou Szk Technicznych w

Rybniku, powiat wodzisawski


reprezentowaa Rachela Markwica z Zespou Szk Technicznych w Wodzisawiu lskim.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu bya
promocja regionu. Podczas finau zadaniem uczestnikw byo
przedstawienie swojego projektu zwizanego z rozwojem terenw lokalnych. Finalici prezentowali rwnie spoty reklamowe
swoich pomysw. Beata Bujoczek z or przedstawia projekt
utworzenia agroturystycznego
gospodarstwa w Beku, Roksana Gatner z Jastrzbia Zdroju
obiekt o funkcji turystycznej
i rekreacyjnej Word-Miner, Rachela Markwica z Wodzisawia
l. - firm Slice WEB zajmujc
si promocj przedsibiorstw,
Pawe Pleszka z Raciborza
park rozrywki na terenie nieczynnej kopalni KWK Moszczenica Carboland, Kamil Szymiec
z Rybnika Rybnicki Terminal
Kontenerowy. Po prezentacjach
finalici musieli stawi czoo
pytaniom z przedsibiorczoci,
ekonomii, biznesu.
Najlepiej poradzia sobie
z zadaniami i Modzieowym
Liderem Biznesu 2015 zostaa
Roksana Gatner, drugie miejsce zaja Rachela Markwica,
trzecie Kamil Szymiec, czwarte
Pawe Pleszka, pite Beata Bujoczek.

Harcerski Klub Podrnika


Ra Wiatrw
zaprasza na

LETNI OBZ JZYKOWY


W LONDYNIE
29.07.2015 r. - 09.08.2015 r.

KOSZT 1450 Z + 30 FUNTW


zgoszenia oraz informacje:
www.hkproza.pl
hm Tadeusz Gwd: 504083502
pwd Pawe Moszczyski: 510341817

R E K L A M A

blue blue
diving
diving
team

e
n
l
a
e
n
w
o
j
o
www.bluediving.pl
es urk
www.bluediving.pl
f
o
Pr rsy n
ZADZWO DZI !!!
ku

team

tel. 602 487 925

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 9/2015

GazetaInformator.pl 7 maja 2015 nr 9 (186)

racibrz gospodarka

Na zamku o dotacjach unijnych


Fot. Krystyna Stanik

Gdzie i jak zdoby rodki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


krystyna stanik

Raciborska Izba Gospodarcza, lskie Centrum


Przedsibiorczoci, Powiatowy Urzd Pracy w Raciborzu
oraz Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania
Przedsibiorczoci na Zamku Piastowskim zaprosili 21
kwietnia przedsibiorcw na
spotkanie informacyjne powicone pozyskiwaniu rodkw unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa lskiego na
lata 2014-2020. Problematyka dotacji przycigna na zamek sporo przedsibiorcw.
Przedstawicielka lskiego
Centrum Przedsibiorczoci
z Chorzowa Adriana Witkowska-Konieczny podczas 45
minutowej prelekcji przedstawia moliwoci wsparcia
przedsibiorcw w ramach
nowej perspektywy.
- lskie Centrum Przedsibiorczoci jest jednostk
Urzdu Marszakowskiego,
ktra wdraa dziaania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007
2013 oraz 2014 - 2020, jest
to oczywicie jedna z istniejcych instytucji wdraajcych
fundusze - podkrelaa Witkowska-Konieczny. Podczas
prelekcji przedstawicielka
CP wyjaniaa przedsibiorcom, na co zwraca uwag,

Przedstawicielka lskiego Centrum Przedsibiorczoci z Chorzowa Adriana WitkowskaKonieczny opowiedziaa przedsibiorcom o moliwociach pozyskania rodkw zewntrznych.
starajc si o dofinansowanie. - Po pierwsze naley pamita o instytucjach, ktre
wspieraj przedsibiorcw w
zakresie pozyskiwania rodkw. CP prowadzi punkt
kontaktowy, warsztaty, spotkania informacyjne. W centrum prowadzony jest take
nabr wnioskw, 2 etapowa ocena zoonych projektw, dokonywana m.in. przy
udziale zewntrznych ekspertw. Po zakoczeniu etapu oceny i dokonaniu przez
Zarzd Wojewdztwa wyboru dofinansowanych wnio-

skw, prowadzona jest procedura podpisywania umw,


a w jej nastpstwie rozliczenie
dofinansowa. Z naszej strony mona liczy na wsparcie
informacyjne, ale nie na wypenienie wnioskw - mwia
przedstawicielka CP. Wikszo rodkw z RPO na lata
2014-2020 bdzie przeznaczona na nowoczesn gospodark oraz wzrost konkurencyjnoci maych i rednich
przedsibiorstw. Ponadto cay program obejmuje m.in.:
powstanie e-administracji,
ochron rodowiska, trans-

port, regionalny rynek pracy,


regionalne kadry gospodarki,
wczenie spoeczne, rewitalizacj, wzmocnienie potencjau
edukacyjnego, infrastruktur
edukacyjn. - Rozbudowany
program i due wsparcie. Wojewdztwo lskie w ramach
RPO WSL 2014 2020 otrzymao najwicej rodkw, prawie 3,5 mld euro, jest to dwa
razy wicej ni w poprzednim
okresie mwia, dodajc
jednak, e nowy program to
zadania poszerzone m.in. o
projekty mikkie dotyczce
m.in. zakadania dziaalnoci

gospodarczej, czy wsparcia


doradczo szkoleniowego.
W czci programu wdraanej przez lskie Centrum
Przedsibiorczoci dotacje
bezzwrotne bd mogli uzyska przedsibiorcy, ktrzy
pozyskaj rodki na prace
badawczo-rozwojowe, laboratoria, wdraanie innowacji
technologicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne. Przykadowo w ramach
dziaania 1.2 dotyczcego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub wyposaania
firm w infrastruktur badawcz beneficjentami bd
gwnie mikro, mae i rednie
przedsibiorstwa, ale w okrelonych przypadkach rwnie
firmy due. Naley pamita,
e prace badawczo - rozwojowe bd dotyczy tak zwanych inteligentnych specjalizacji tj. medycyny, energetyki
oraz technologii informacyjno komunikacyjnych (ICT).
Wnioskowana
minimalna
kwota dofinansowania projektu w dziaaniu 1.2 ma wynie 200 tys. z. Na powysze cele bdzie mona uzyska
do 80 procent dofinansowania. Wyniki prac badawczo
rozwojowych, a take wasne
innowacyjne pomysy firm
bd mogy by wdraane
przy pomocy rodkw z dziaania 3.2 W ramach dziaania
3.3 obejmujcego wdraanie
technologii informacyjno-ko-

munikacyjnych bdzie mona


stara si o dotacje m.in. na
rozwj internetowych usug.
W tym przypadku minimalna
kwota dofinansowania wynosi 50 tys. z przy maksymalnie
50 procentowej dotacji.
W ramach perspektywy
2014-2020 planuje si wprowadzenie wielu nowych rozwiza: program dwufunduszowy wspierajcy projekty
twarde i mikkie, nacisk na
projekty innowacyjne oferujce wysze kwoty dofinansowania. W nowej perspektywie
zrnicowano intensywno
wsparcia, zaproponowano
wniosek aplikacyjny w wersji elektronicznej. Planuje
si rwnie udostpnianie
dokumentw konkursowych
na miesic przed ogoszeniem naboru. Istotna zmiana
to wsparcie w postaci poyczek na projekty inwestycyjne. Przedsibiorcy musz pamita, e RPO to nie jedyna
oferta dla przedsibiorcw.
S te programy krajowe. Informacje na temat funduszy
mona znale na stronach:
funduszeeuropejskie.gov.pl,
rpo.splaskie.pl.
W drugiej czci spotkania dyrektor Powiatowego
Urzdu Pracy w Raciborzu
Mirosaw Ruszkiewicz przedstawi przedsibiorcom dziaania jednostki na rzecz pracodawcw i bezrobotnych.

R E K L A M A

r
e
i
b
Wy

zw
o
r
ze

s
p
e
l
j
na

ie
n
a
z
i

Opacaj Swoje
rachunki bez prowizji!

Przyjd do nas! We kredyt!

KREDYTY GOTWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE, FIRMOWE

RACIBRZ, ul. Mickiewicza 11 tel. 32 457 72 02

6 PLUSY BIZNESU

7 maja 2015, nr 9 (186)

DLA

Poligrafia
Reklama

racibrz usugi

Odmie swj wizerunek z Hair Design!

<< GazetaInformator.pl

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

Fot. Hair Design

Innowacyjne metody pielgnacji,


ciekawe upicia i fryzury na kad okazj.

Jeli chcesz zmieni swj wizerunek


koniecznie odwied Hair Design.
Studio Fryzjerskie Hair
Design oferuje peen zakres
usug poczwszy od koloryzacji, stylizacji, strzye,
upi a po odpowiednio
dobrane kuracje pielgnacyjne.
Przyjd do nas i cakowicie odmie swj wizerunek.
W studiu z powodzeniem
prowadzone s metamorfozy. Dowiadczenie naszych
fryzjerw oraz wsppraca
z najlepszymi w regionie
wizaystkami sprawi, e bdziesz wyglda niesamowicie. Studio z powodzeniem
zorganizowao kilka takich

W Hair Design twoja fryzura


nabierze zupenie innego wymiaru.

akcji. Na swoim koncie mamy take sesj w stylu lat


30-tych. ledzimy wszystkie najnowsze trendy, na
licznych szkoleniach i pokazach , ktre nas inspiruj
do dalszej pracy.
Jako jedyny salon w Raciborzu oferujemy przeomow usug ultra pielgnacyjnej stylizacji wosw
Steam Pod Loreal. Twoje wosy jeszcze nigdy nie
wyglday lepiej! Po tym
jak poddasz si zabiegowi
uzyskasz efekt wosw ekstremalnie wygadzonych z
olniewajcym blaskiem.

Studio Fryzjerskie Hair


Design
ul. Gliwicka 14b
Racibrz-Markowice
tel. 669 900 637
www.studio-hair-design.pl
www.facebook.com/
hairdesignraciborz
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

7 maja 2015, nr 9 (186)

R E K L A M A

PLUSY BIZNESU 7
DLA

Wyprawa na Sri Lank


w gronie najlepszych partnerw handlowych firmy POSNET

Firma SOFT-ib utrzymaa wysok pozycj w rankingu najlepszych firm fiskalnych 2014 roku, dziki czemu wzia udzia w wyjedzie z cyklu Z POSNETem dookoa wiata...
Tym razem zwiedzilimy egzotyczn wysp Cejlon, gdzie zwiedzielimy najwiksze witynie buddyjskie, miasta wpisane do rejestru UNESCO, podziwialimy stada soni
i wszechobecne wite krowy... Zasmakowalimy najlepszej na wiecie herbaty, orzechw kokosowych i kpieli w Oceanie Indyjskim...
Galeria zdj na softib.pl oraz facebook.com/softibraciborz

Kupujc

ka s f i s ka l n
3 miesice

rekl amy

gratis!
Kasy fiskalne
dla kadej dziaalnoci

Zapytaj o wiosenne
PROMOCJE na

terminale
patnicze

Terminale patnicze
Najlepsza oferta na rynku
QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Odczytaj kod QR

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

autoryzowany partner:

Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

8 PLUSY BIZNESU

7 maja 2015, nr 9 (186)

DLA

racibrz edukacja

Fot. Koleje lskie

bilety - nowe zasady

Bariery we wsppracy szk z biznesem


Dyrektor ZSM mwi o wsppracy szk zawodowych z pracodawcami.
Fot. Ireneusz Burek

racibrz komunikacja

Koleje lskie i Przewozy Regionalne bd wsppracowa.


1 maja weszy w ycie nowe zasady honorowania
biletw w Przewozach Regionalnych.
Zmieniy si zasady honorowania biletw pomidzy
spkami Przewozy Regionalne i Koleje lskie. Od 1 maja, na wsplnie obsugiwanych odcinkach, w pocigach
REGIO uruchamianych przez
Przewozy Regionalne obowizuj nie tylko dotychczas
honorowane bilety okresowe,
lecz take bilety jednorazowe
Kolei lskich - zarwno wg
taryfy normalnej, jak i z ulgaR E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

mi ustawowymi.
Jednoczenie zaprzestaje
si honorowania w pocigach
Kolei lskich biletw turystycznych i REGIOkarnetw
wydawanych na przejazd we
wszystkich pocigach PR (natomiast nadal pozostaj honorowane bilety turystyczne i
REGIOkarnety wydawane na
pocigi REGIO). Szczegowe
informacje na ten temat mona uzyska, dzwonic na caodobow infolini (nr tel.: 32
428 88 88).
p

Dyrektor Zespou Szk Mechanicznych w Raciborzu,


Sawomir Janowski uwaa, e ksztacenie zawodowe
powinno odbywa si zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy.
krystyna stanik

Raciborska Izba Gospodarcza zaprosia przedsibiorcw na comiesiczne niadanie biznesowe. Jednym z


prelegentw by dyrektor Ze-

spou Szk Mechanicznych dr


Sawomir Janowski, ktry poruszy temat wsppracy szk
i pracodawcw. Na wstpie
zaznaczy, e szkoy techniczne nie s same dla siebie, ale
po to, eby przygotowa mo-

dych ludzi do pracy. Tote


gwnym celem wsppracy
owiaty i biznesu powinno
by - jak mwi - przygotowanie przyszych pracownikw
dla pracodawcy, a take podniesienie atrakcyjnoci ksztacenia zawodowego oraz poziomu praktyk zawodowych. W
sposb szczeglny podkreli
umoliwienie uczniom zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz odbycie
praktyk zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
Wsppraca niesie za sob korzyci dla szk, pracodawcw i oczywicie uczniw.
Wrd najwaniejszych korzyci dla ZSM wymieni: zwikszenie zainteresowania nauk
w ZSM, prowadzenie ksztacenia zawodowego zgodnie z
oczekiwaniami rynku pracy,
wzrost liczby uczniw znajdujcych prac po ukoczeniu
szkoy, wysoka zdawalno
egzaminw zawodowych. Pracodawcy - zdaniem dyrektora
ZSM - zyskuj przede wszystkim stay dopyw modych i
dobrze wykwalifikowanych
pracownikw, w tym tak zwane wczesne wyawianie talentw. Z kolei modzie jak
wylicza dr Janowski - profesjonalne przygotowanie do
zawodu, kontakt ze specyfik
pracy w firmie, nowoczesnymi technologiami oraz umoliwienie uzyskania gwarancji
zatrudnienia.

Wsppraca szk z pracodawcami powinna si odbywa na wielu paszczyznach:


praktyki, udzia przedsibiorcw w opracowaniu programw nauczania, wizyty
studyjne, wykady ludzi biznesu, sponsoring, program
stypendialny. Wrd wanych
aspektw wymieni rwnie
wizyty w firmach nauczycieli
przedmiotw zawodowych w
celu podwyszenia kompetencji.
Niestety wspdziaanie
szk z biznesem napotyka na
liczne bariery. Dyrektor ZSM
wymieni m.in. czynniki finansowe, skomplikowane i
dugotrwae procedury zwizane z nawizaniem wsppracy, biurokracj, a take na co wskazuj m.in. badania
przeprowadzone wrd pracodawcw - zastrzeenia co
do postawy i wiedzy nauczycieli. Ponadto wspomnia te
o braku gratyfikacji zachcajcych pracodawcw do
wikszego zaangaowania w
proces ksztacenia zawodowego oraz o trudnociach z
dostosowaniem programu
ksztacenia praktycznego do
faktycznych moliwoci pracodawcy.

GazetaInformator.pl >>

XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie 9

7 maja 2015, nr 9 (186)

XV Eko-Wystawa Ciepo przyjazne rodowisku


9-10 maja 2015 r. Pietrowice Wielkie
pietrowice wielkie ekologia

XV Eko-Wystawa - Ciepo Przyjazne rodowisku


paulina krupiska

Eko-Wystawa
Ogrd,
systemy grzewcze, wntrza
odbdzie si 9 i 10 maja na
terenie Centrum Spoeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich. To ju 15.
edycja tej imprezy. Pierwsza
miaa miejsce w 2000 roku.
Wwczas przewodniczcy rady gminy Pietrowice Wielkie
Henryk Marcinek zauway
potrzeb organizacji takich
targw w okolicy. Jak mwi, jednym z tematw ktry najczciej przewija si w
rozmowach byo ogrzewanie
domw i koszty z tym zwizane. Ludzie na wasn rk
poszukiwali informacji o ekologicznych, oszczdnych sposobach ogrzewania. Na przeciw wyszed im urzd gminy.
Okazao si, e pomys by
trafiony. Zebraa si wwczas
grupa okoo 300 ochotnikw,
ktrzy pomagali w organizacji targw. Wsplnymi siami
w kwietniu 2000 roku udao si zorganizowa pierwsz
edycj Eko-Wystawy. Chocia
pogoda nie rozpieszczaa wystawcw i odwiedzajcych to
imprez z pewnoci mona
byo zaliczy do udanych.
Z roku na rok targi rozwijay si. Uzyskano niezwyke zaplecze, jakim jest centrum wystawowe. Na jego
budow gmina pozyskaa 10
mln z dofinansowania. W

kolejnych latach w organizacj Eko-Wystawy wczy si


take Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- Z du satysfakcj obserwuj, jak co roku Eko-Wystawa
w Pietrowicach Wielkich, organizowana siami lokalnych
dziaaczy i pasjonatw przeradza si w du, profesjonaln prezentacj na stae wpisujc si w kalendarz wanych
wydarze proekologicznych w
naszym regionie - mwi bya
prezes WFOiGW w Katowicach, obecnie Czonek Zarzdu Wojewdztwa lskiego
Gabriela Lenartowicz. - EkoWystawa udowadnia jak wana jest proekologiczna aktywno lokalnych spoecznoci,
ich wiedza i wiadomo koniecznoci poprawy standardw ycia mieszkacw - dodaje senator Adam Zdziebo,
stay bywalec targw.
Obecnie Eko-Wystawa w
Pietrowicach Wielkich jest
jedn z najwikszych imprez
wystawienniczych w regionie. W tym roku swj udzia
w niej zapowiedziao ponad
100 wystawcw. Gmina spodziewa si take okoo 50 tys.
odwiedzajcych. Nie zabraknie take konferencji tematycznej i wystpw artystycznych. W rol konferansjerw
wciel si Krzysztof Hanke i
czonkowie kabaretu Masztalscy.

patronat medialny:

Fot. Materiay promocyjne organizatora

Setki wystawcw i tysice odwiedzajcych.


Kolejna edycja Eko-Wystawy z bogatym programem.

Andre to pseudonim artystyczny, pod ktrym ukrywa si


Andrzej Marcysiak, lider zespou, autor wikszoci tekstw,
muzyki. Artysta ten zadebiutowa na scenie muzyki tanecznej
w roku 2010 i szybko zdoby sobie rzesze fanw przez co jest
osob rozpoznawaln. Obecnie jest jednym z najbardziej
podanych artystw Disco Polo na koncertach w klubach
i plenerach. Ale Ale Aleksandra to najnowszy hit zespou
- grany jest w telewizji, radio, klubach i weselach w caej
Polsce. Piosenka zostaa wanie nominowana do nagrody w
plebiscycie Niegrzeczni2015.

Sylwia Grzeszczak to piosenkarka, kompozytorka, autorka


tekstw. Jej debiutancki album Ona i On ukaza si w
2008 roku. Zosta nagrany wsplnie z Liberem. W 2011
piosenkarka wydaa swj pierwszy solowy singel Mae
rzeczy, ktry zaj 1. miejsce w notowaniu AirPlay. 11
padziernika wydaa pyt Sen o przyszoci, ktra znalaza
si na 1. miejscu na Oficjalnej Licie Sprzeday Zwizku
Producentw Audio Video. Od wydania ostatniej pyty
Sylwii Grzeszczak miny 2 lata. W 2013 roku wydana
zostaa pyta Komponujc siebie.

Program XV Eko-Wystawy w Pietrowicach Wielkich


Program konferencji
ABC fotowoltaiki dla Kowalskiego
(9 maja, godz. 9.00)
1. Rozpoczcie konferencji
2. Czym jest fotowoltaika
i jak to dziaa - informacje techniczne.
3. Warunki dofinansowania w ramach
programu EKOkredyt PROSUMENT.
4. Fotowoltaika na potrzeby Kowalskiego
w wietle ustawy o OZE - czy to si opaca?

Treci zawarte w publikacji nie stanowi oficjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochroy rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Sobota, 9 maja
9.00 - rozpoczcie konferencji
10.00 - otwarcie pawilonw wystawowych
11.45 - oficjalna inauguracja wystawy
12.00 - wystpy dzieci w ramach

projektu polsko-czeskiego
13.00 - przegldy zespow szkolnych
15.00 - prezentacja wystawcw
15.30 - wielka biesiada prowadzona przez kabaret Masztalscy z udziaem wykonawcw lskiej
sceny muzycznej, Leszka Fileca, zespou HaNuta,
Leonox, Kamraty
18.00 - zamknicie pawilonw wystawowych
20.00 - koncert Andre, znanego z utworu Ale
Ale Aleksandra

Niedziela, 10 maja
10.00 - otwarcie pawilonw wystawowych
11.00 - prezentacja wystawcw
12.00 - przegldy zespow szkolnych
14.00 - wrczenie nagrd laureatom

konkursu ekologicznego
14.30 - program dla dzieci
15.30 - wrczenie statuetek dla wystawcw
16.00 - pokaz mody
16.30 - koncert zespou Duo Coral
17.30 - lska biesiada z Radiem Vanessa
18.00 - koncert zespou Power Play
18.00 - zamknicie pawilonw wystawowych
19.15 - koncert zespou Baciary
20.30 - gwiazda wieczoru - Sylwia Grzeszczak
21.30 - pokaz sztucznych ogni

10 XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

7 maja 2015, nr 9 (186)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie 11

7 maja 2015, nr 9 (186)

racibrz zdrowie

nij zdrowo, czyli zdrowotna amigwka


W ostatnich latach odnotowuje si wzrost zachorowalnoci na raka puc, schorzenia
grnych drg oddechowych
oraz alergie. Wpyw na taki stan rzeczy ma rwnie to,
co wdychamy podczas snu. W
sklepach znajduje si coraz wicej tzw. chiszczyzny. dni zyskw producenci sprowadzaj
niewiadomego pochodzenia
pprodukty i wkadaj je do
swych wyrobw jako sprawdzone i bezpieczne dla zdrowia.
Zazwyczaj przy aranacji
naszej sypialni sugerujemy si
funkcjonalnoci umeblowania, kolorystyk i biecymi
trendami. Starannie dobieramy
ozdobne dodatki czy owietlenie. Jednak zapominamy o tym
co najwaniejsze. Nie zwracamy uwagi na to, na czym pimy. Czy zdarzyo si Wam bez
przyczyny wstawa z blem gowy lub czu si od rana zmczonym, ociaym, spuchnitym?
Jeli tak, to moe oznacza, e
materac na ktrym pimy nie
jest dla nas odpowiedni. W
ku spdzamy przecie od
6 do 8 godzin w nocy. To czas
na sen, regeneracj. Nasze ciao jest zrelaksowane tylko wtedy, gdy krgosup przyjmuje
ksztat litery S. Odpowiednio
dobrany materac peni funkcj profilaktyczn. Ma rwnie
dziaanie lecznicze, szczeglR E K L A M A

nie w niektrych przypadkach


schorze krgosupa, staww
koczyn grnych i dolnych czy
ukadu ruchu. Trzeba zatem zadba o to, aby materac na ktrym spimy nam to zapewni.
Na pewno nie zapewni nam
tego tanie, chiskie materiay.
Materac musi by atestowany i
przebadany.
W Raciborzu przy ulicy
Nowej 1A (obok Domu Towarowego Bolko) od kilku lat istnieje Salon Firmowy wiodcego producenta materacw w
Europie i Polsce M&K Foam
KOO. Odwiedzajc go, mona osobicie przetestowa materac czy ko oraz zasign
fachowej porady personelu. W
ofercie s materace kieszonkowe (kada spryna usytuowana niezalenie od pozostaych), bonelowe (tradycyjne),
termoelastyczne (pod wpywem temperatury rozszerzaj
si, idealnie dopasowujc si
do ciaa), latexowe (wykonane
na bazie naturalnego kauczuku, nie przyswajajce grzybw
bd bakterii) latexoidalne (poczenie kauczuku i pianki wysokoelastycznej) piankowe (o
rnych stopniach twardoci i
gstoci) oraz dla dzieci (wykonane z siateczki 3D zapewniajca doskona cyrkulacj powietrza oraz ramk zapobiegajc
zwichniciu stopy dziecka). Do

Fot. Salon Firmowy M&K Foam KOO

Odpowiedni materac bdzie mia dziaanie lecznicze.

Salon Firmowy M&K Foam KOO w Raciborzu oferuje


sprawdzone, certyfikowane i atestowane produkty...
Wszystko w trosce o zdrowy sen.
tego wystpujce w rnych
ilociach stref czy stopni twardoci. Wystpowa mog jako
tradycyjne pikowane, albo w
rozpinanych i zdejmowanych
pokrowcach, z przeznaczeniem do samodzielnego prania
w domu w temperaturze do
60o C. Najwaniejsze jednak, e
wszystkie materiay wykorzy-

stane do produkcji materacy,


np.: spryny, latex, kauczuk,
pianka, owcza wena, wosie
koskie, wkna kokosowe itp.
oraz tekstylia z ktrych wykonane s pokrowce posiadaj
stosowne atesty zdrowotne i
maj waciwoci antyroztoczeniowe oraz antygrzbiczne.
Wykonane s z certyfikowa-

nych materiaw wyprodukowanych zgodnie z polskimi czy


obowizujcymi na terenie UE
normami. Nie wydzielaj adnych toksycznych bd szkodliwych dla zdrowia zwizkw.
Aby sen sta si zdrowym
wypoczynkiem oraz relaksacyjn przygod mona take
zaopatrzy si w stela z elektrycznie lub rcznie regulowanym zagwkiem czy podnkiem. Do tego mona wybra
ko tapicerowane, z pojemnikami na pociel, szufladami,
wbudowanymi regulowanymi
stelaami. W ofercie szeroka
gama materiaw obiciowych,
rodzajw pyt meblowych, komd, szafek itp. Na uwag zasuguje rwnie wielorako
profilowanych poduszek wykonanych z pianki termoelastycznej, elu, kauczuku i latexu. Na stronie internetowej
www.160x200.pl mona zapozna si z pen i szczegow
ofert producenta M&K Foam
KOO.
Natomiast odwiedzajc Salon Firmowy przy ul. Nowej 1A
nie tylko mona skorzysta z
licznych promocji lub rabatw.
Kady klient, ktry podczas zakupw powoa si na ten artyku otrzyma w prezencie ktry z atestowanych wyrobw.
Wstp do klubu dobrze i zdrowo wyspanych!

MATERACE
TERMOELASTYCZNE

Salon Firmowy
M&K Foam KOO
47-400 Racibrz
ul. Nowa 1a (pl. Dugosza)
tel. 603 500 909

salon.firmowy.raciborz@wp.pl

Czynne:
pn.-pt.: godz. 10.00 - 18.00
sb.: godz. 9.00 - 14.00
Artyku sponsorowany

12 XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

<< GazetaInformator.pl

kornowac ogrody

Rozpocznij
sezon z Orchide!
Wiosna na dobre zawitaa
do naszych ogrodw. Sezon grillowy dawno rozpoczty. Jednak
abymy w peni mogli zrelaksowa si w zaciszu ogrdka najpierw musimy o niego zadba.
W tym momencie konieczna
bdzie wizyta w jednym z najwikszych centrw ogrodniczych w regionie, kwiaciarni
Orchidea.
W ofercie centrum ogrodniczego Orchidea znajdziesz
szeroki wybr kwiatw balkonowych i rabatowych. Dziki wasnej produkcji dostpne s one
w cenach producenta. Mona tutaj zakupi: nasiona, roliny cebulowe, byliny, roliny do oczek
wodnych, ziemi kwiatow, torf
i kor rnego rodzaju pochodzc od kilku producentw.
Aby ogrd by jeszcze pikniejszy w ofercie znajduj si take
nawozy takich firm jak na przykad Agrecol, Florovit, Substral,
Plantpol, Biopon i wiele innych.
W naszych ogrodach i na balkonach mog si rwnie znale
zakupione tutaj pikne donice z
rnego rodzaju tworzyw m.in.
ceramiczne i wiklinowe.
W ofercie tego centrum
ogrodniczego znajdziemy rwnie figurki ogrodowe, narzdzia ogrodnicze, folie i maty,
artykuy do nawodnienia rolin i wiele innych produktw.
W okresie Dnia Matki w Kwia-

Fot. Centrum Ogrodnicze Orchidea

Zadbaj o swj ogrd. Odwied kwiaciarni


Orchidea i zapoznaj si z bogat ofert.

Kwiaty rabatowe, kwiaty balkonowe, nasiona,


roliny, narzdzia ogrodnicze i wiele innych produktw
w ofercie Centrum Ogrodniczego Orchidea.
ciarni Orchidea mona znale
mnstwo kompozycji z kwiatw
citych i doniczkowych, a take
wiele upominkw wszelkiego
rodzaju. Wspaniaym pomysem na prezentem dla mamy
mog okaza si kompozycje z
kwiatw balkonowych i rabatowych w piknych ozdobnych
donicach wiszcych, stojcych i
wiklinowych. Centrum proponuje take wizanki z kwiatw
citych. Firma oferuje rwnie

strojenie samochodw i kociow przed lubem.


Aby zapozna si z ofert
koniecznie trzeba odwiedzi to
miejsce. W niewielkim obiekcie
mieci si naprawd sporo. Wybr jest ogromny. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tego
magicznego miejsca i dokonania
zakupw. Tutaj na pewno znajdziesz to, czego szukasz. Wysoka jako za nisk cen tylko w
Orchidei.

Kwiaciarnia Orchidea
ul. Raciborska 54, 44-285 Kornowac
tel.: 32 419 10 80, 604 233 034
e-mail: orchidea-kornowac@wp.pl
www.orchidea-kornowac.pl
Czynne:
pn.- pt.: godz. 8.00 - 19.00, sob.: godz. 8.00 - 15.00

Artyku sponsorowany

R E K L A M A

7 maja 2015, nr 9 (186)

GazetaInformator.pl >>

XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie 13

7 maja 2015, nr 9 (186)

racibrz USUGI

Cuda ze szka na wycignicie rki. Tylko w Szkomark


Szkomark to biznes
rodzinny. Prowadzi go Jolanta Banowska ze swoim
mem. Przedsibiorstwo
dziaa na raciborskim rynku od 2008 roku. - Przedmiotem naszej dziaalnoci
jest produkcja elementw
ze szka. Dbajc o zadowolenie naszych klientw staramy si, aby kady wytwarzany przez nas produkt
by jak najwyszej jakoci.
Naszym celem jest odda
klientowi dokadnie to,
czego od nas oczekuje, starajc si aby efekt kocowy
by co najmniej tak dobry,
jak oczekiwany - mwi Jolanta Banowska.
W ofercie zakadu znajduj si: lustra krysztaowe i kolorowe (do azienek, salonw, sklepw,
przymierzalni, szaf, garderb, przedpokoi), szko
ornamentowe biae i kolorowe, szko lakomat, szko
satynowe, szko typu lakobel (24 kolory), szko bezpieczne z foli przezroczyst lub matow typu VSG,
szko hartowane (do balustrad, zadasze, witryn, jak
i zabudowy staej), szko
ozdobne z motywami (do
kuchni, szaf), ramy obrazowe (szko do drzwi, wraz
z wymian), ramki aluminiowe (jako front meblowy
lub jako zabudowa wnR E K L A M A

Fot. Szkomark

- My podchodzimy do klienta indywidualnie.


Wykonujemy rzeczy, ktre sobie wymyli, wyobrazi - mwi wacicielka Szkomark, Jolanta Banowska.

Szko pozwala na stworzenie ciekawych aranacji we wntrzach.


ki), profile aluminiowe do
pek szklanych oraz akcesoria do szka (uchwyty
do pek, zamki, zawiasy,
podprki). Wszystkie zamwienia s realizowane
pod dany i uzgodniony
z klientem Szkomark wymiar.
W ostatnich latach bardzo dobrze sprawdza si i

ma zastosowanie szko z
grafik, gdzie kady klient
wybiera sobie wzr galerii zdj. Wikszo tych
elementw montujemy w
kuchni pomidzy meblami, zamiast kafelek jak
rwnie jako elementy wypenie szaf i wnk. Od
prawie roku rwnie piaskujemy wzory i napisy na

szkle i lustrach. Wykonujemy rwnie lustra z podwietleniem LED.


Wykonujemy
rzeczy,
ktre sobie wymyli, wyobrazi. Sprawiamy, e
usuga staje si realna. W
ten sposb produkty, ktre
sprzedajemy s unikatowe.
Dziki dostrzeganiu naszego profesjonalizmu co-

dziennie pozyskujemy nowych klientw - wyjania


wacicielka.

Firma handlowo-usugowa
Szkomark
ul. Londzina 46/11
Racibrz
www.szklomark.com.pl
tel. 604 326 789
Czynne:
pon.- pt.: 8.00 - 16.00
sob.: 8.00 - 12.00
Artyku sponsorowany

14 XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie


R E K L A M A

7 maja 2015, nr 9 (186)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

7 maja 2015, nr 9 (186)

XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie 15

16 XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie


R E K L A M A

7 maja 2015, nr 9 (186)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

7 maja 2015, nr 9 (186)

XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie 17

18 XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie


R E K L A M A

7 maja 2015, nr 9 (186)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

7 maja 2015, nr 9 (186)

XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie 19

20 XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie


R E K L A M A

7 maja 2015, nr 9 (186)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

7 maja 2015, nr 9 (186)

XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie 21

22 XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

7 maja 2015, nr 9 (186)

<< GazetaInformator.pl

racibrz gospodarka

Prelekcja o przedsibiorczoci i innowacjach


krystyna stanik

Podczas finau konkursu


Modzieowy Lider Biznesu,
ktrego organizatorem jest lskie Porozumienie Gospodarcze, wiceprezes Rafako Krzysztof Burek przedstawi prelekcj
pt. Przedsibiorczo i innowacje: rozwj, ktry si opaca. Dla
modych ludzi bya to okazja do
zapoznania si z problematyk,
ktra w ostatnich czasach staa
si bardzo popularna w wiecie nauki, gospodarki, przedsibiorczoci. Krzysztof Burek
rozpocz od zdefiniowania
przedsibiorczoci oraz przedstawienia cech charakterystycznych dla osoby przedsibiorczej,
wrd ktrych wymieni: dynamizm, aktywno, skonno do
podejmowania ryzyka, umiejtno przystosowania si do
zmieniajcych si warunkw,
postrzeganie szans i ich wykorzystywanie, innowacyjno
oraz wizjonerstwo. Z racji tego,
e cech nierozczn osobowoci ludzkiej jest indywidualizm,
a co za tym idzie subiektywne
postrzeganie rzeczywistoci,
prowadzi to czasami do diametralnie rnicych si ocen
tego samego faktu. Jako przykad przytoczy anegdotyczn
histori zwizan z wypraw do
Afryki badaczy rynku obuwniczego. Efektem tej wyprawy na
R E K L A M A

pocztku XX wieku byo stwierdzenie, e na tamtejszym olbrzymim obszarze nikt nie chodzi w
butach. Raport ekspedycji zosta
opublikowany, a jego wydwik
da pocztek dwm skrajnym
ocenom biznesowym z punktu widzenia przemysu obuwniczego. Pierwsza zakadaa, e
skoro wszyscy chodz boso, to
nic tam producenci obuwia nie
sprzedadz, poniewa tam buty nikogo nie interesuj. Z kolei
druga, skrajnie odmienna poniewa wszyscy chodz boso, to
istnieje tam olbrzymi rynek dla
producentw obuwia, gdy nikt
ich tam jeszcze nie ma mwi
Krzysztof Burek. Komentarz do
tej anegdoty by bardzo jasny: w
powodzeniu w biznesie czsto
bardzo istotne znaczenie ma indywidualizm podejcia, a waciwie to, co jest tego konkretnym
efektem: dziaanie innowacyjne.
W ten sposb nastpio przejcie do nastpnego wtku tego
wykadu: innowacyjnoci i jej
zwizku z powodzeniem w biznesie. Swoj tez Burek zobrazowa rnymi pomysami innowacyjnymi i ich realizacjami.
Zaznaczy, e trzeba wiele determinacji, szczcia, eby pomysy
innowacyjne przynosiy dochd.
- Czsto pomocny bywa przypadek, ktry sprawia, e wydawa by si mogo - nieudany
pomys w sposb nieoczekiwa-

Fot. Krystyna Stanik

Innowacja to zawsze ryzyko, ktre warto podejmowa - przekonywa modych ludzi wiceprezes Rafako.

Krzysztof Burek, wiceprezes Rafako uwaa, e w powodzeniu


w biznesie czsto bardzo istotne znaczenie ma indywidualne
podejcie, a waciwie to, co jest tego konkretnym efektem:
dziaanie innowacyjne.
ny staje si hitem. Jako przykad z tej kategorii mog suy
wspomnia wiceprezes Rafako
- karteczki samoprzylepne wymylone przez firm 3M. Mia
rwnie powsta produkt w postaci tablicy samoprzylepnej, do
ktrej miao si przykleja zwyke kartki. Niestety pomys ten
nie uda si z racji tego, e klej
na tablicy bardzo szybko pokrywa si kurzem i zabrudza szybko, przez co tablica nie speniaa

swojej funkcji. Zamiast tego jednak przypadkiem przy tej okazji


inynierowie wpadli na pomys,
aby niejako odwrci zasad i w
ten sposb wymylono karteczki pokryte klejem, ktre mona
przyklei do rnych powierzchni. Jest to znany w tej chwili na
caym wiecie produkt, ktry
czsto wspiera nasz pami,
kiedy znajdujemy przyklejon
karteczk, np. na lodwce, czy
brzegu ekranu komputera z od-

powiednim napisem.
W dalszej czci wykadu
prelegent zaprezentowa jeszcze inne, nowatorskie pomysy,
ktre pojawiy si w ostatnich
latach na rynku, np. bezprzewodowe przesyanie energii elektrycznej: amerykaska firma
WiTricity testuje technologi,
ktra ma umoliwia dostarczenie bezprzewodowo energii na
odlego 2,4 m. Za 10 lat lampy
pokojowe i telewizory mog pobiera energi bezprzewodowo
z nadajnika - wyjania. Po drugie, tzw. blackphone. - Smartfon, ktrego posiadacz moe
mie pewno, e aden haker
ani operator komrkowy nie
przejmie jego SMS-w ani nie
podsucha rozmw. Stworzya
go hiszpaska firma Geeksphone we wsppracy z Silent Circle
specjalizujcej si w szyfrowaniu
pocze - tumaczy. Po trzecie,
inteligentna pika. - Dziki czujnikom umieszczonym w tej pice do kosza firmy InfoMotion
Sport Technologies, gromadzisz
na smartfonie informacje, ile razy wrzucie do kosza, a nawet
pod jakim ktem rzucie pik
- podkrela wyjtkowo piki.
Po czwarte, latajca deska skateboard. - Kalifornijskiej firmie
Hendo udao si urzeczywistni marzenia dzieciakw, ktre
oglday film Powrt do przyszoci - skonstruowali desk

skateboardingow, ktra unosi


ci w powietrzu (na wysokoci
ok. 3-4 cm) Hover Board wykorzystuje technologie uywane w
kolei magnetycznej typu MagLev - wyjania. Ponadto mwi o innych do oryginalnych
projektach wysigniku do
zdj typu selfie w ksztacie
wycignitej rki czy zapuszkowanych 250 ml powietrza
z poudnia Francji, przedawanych po 2.5 EUR sztuka, latajcym plecaku Water Jet Pack czy
jadalnych opakowaniach.
Przedstawiajc te pomysy, prelegent stara si zachci modych ludzi do innowacyjnego mylenia i jednoczenie
odwagi w realizacji swoich pomysw. Podkrela, e przy innowacjach zawsze jest ryzyko
poraki: s to nowoci, ktre
niekoniecznie musz si sprawdzi w penej skali, ale nie mona si tym jednak zraa. - Naley uparcie i do przodu: im
bardziej bdziemy zdeterminowani, tym wiksze szanse na
sukces i powodzenie. Odwanym szczcie sprzyja - podkrela Burek. Na zakoczenie
zachca modzie do cigego
rozwoju. - Trzeba zawsze stawia na swj wasny rozwj:
edukacj, kursy, szkolenia i zawsze by ciekawym wiata: kto
si nie rozwija: ten stoi w miejscu i... si cofa - podsumowa.

GazetaInformator.pl >>

7 maja 2015, nr 9 (186)

XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie 23

R E K L A M A

www.stiller.com.pl

24 XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

7 maja 2015, nr 9 (186)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

 !"#$%&'()"*)'!"'#(!
+!*,* #!(!-&.&,*- (,
+ !"(#!(/'!  #"+0(-() 
0"(( !,('"1!#!( &(',#! "*-(0( 2!01#!(3
+*#('()"!'+"#!'#'&.-(!#(4."5(,
,()"(#!,((',#'!(#! 5#"!* (.((
+!",".##$+1(()3


  
 

R E K L A M A

7 maja 2015, nr 9 (186)

XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie 25


syrynia usugi

Dachy na kad pogod!

Trwae dachy tylko z profesjonaln ekip dekarzy.


Realizacja zlece na terenie caej Polski.
Fot. PPHUT Koco

GazetaInformator.pl >>

Dach stanowi podstawowe zabezpieczenie dla


mieszkacw. Warto zadba o to, aby by wykonany
z dobrej jakoci materiaw.
Wybr materiau, firmy dekarskiej, sposb konserwacji,
wygld, kolor - renowacja dachu
to nie jest proste zadanie.
Po pierwsze - jako
Szukajc dobrej firmy dekarskiej, w pierwszej kolejnoci czsto sigamy do internetu.
Znajdujemy setki ofert. Jak spord wszystkich wybra t jedn,
ktrej powierzymy pienidze i
bezpieczestwo swojej rodziny?
Okazuje si, e profesjonalistw
w tym fachu nie trzeba szuka
daleko. Firma PPHUT Koco
z Syryni jest tego najlepszym
przykadem. Wystarczy jeden
telefon, a dekarze zjawi si na
twojej posesji, by zrobi pomiar.
Pomog w doborze materiaw i
przygotuj profesjonalny kosztorys. Co wane, firma PPHUT Koco bazuje tylko i wycznie na

wytrzymaych i sprawdzonych
materiaach. To w poczeniu
z wykwalifikowan kadr daje
gwarancj dobrej jakoci usugi. Przedsibiorstwo wykonuje
dachy z nowoczesnych materiaw. Stosuje papy samoprzylepne, co znacznie przyspiesza prace. Dekarze zajmuj si nie tylko
montaem, ale take demontaem pokrycia, przebudow oraz
wymian konstrukcji wiby dachowej.
Po drugie
- dowiadczenie
Najlepsz rekomendacj firmy PPHUT Koco s zadowoleni
klienci. Przedsibiorstwo na rynku funkcjonuje ju od 18 lat, wic
zdoao zrealizowa setki projektw. Zaufaniem obdarzya ich
jedna z najwikszych spek w
Polsce, Jeronimo Martins, wa-

ciciel sklepw sieci Biedronka.


To wanie PPHUT Koco wykona dach w jednym z ostatnio
wybudowanych marketw. Cay sztab ludzi pracowa tydzie,
aby przykry hal o powierzchni 1200 m2. Take nowe oblicze
dachu szkoy w Godowie jest zasug przedsibiorstwa z Syryni.
Dekarze z firmy PPHUT Koco
realizuj zlecenia na terenie caej Polski, ale nie tylko. Ostatnio
zgosili si do nich klienci z Niemiec.
Po trzecie
- nie tylko dach
Ostatnio PPHUT Koco poszerzyo swoj ofert. Oprcz
usug dekarskich i ciesielskich
prowadzi rwnie sprzeda materiaw budowlanych. Wszystko
czego bdziesz potrzebowa podczas remontu czy budowy znajdziesz w siedzibie firmy przy ulicy Raciborskiej w Syryni.

PPHUT Koco Micha


Koco
ul. Raciborska 4a
44-361 Syrynia
tel. 506 193 315
www.pphutkocon.ocom.pl
Artyku sponsorowany

26 XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

7 maja 2015, nr 9 (186)

racibrz ogrody

Magnolia - z myl o ogrodach!

R E K L A M A


  

 !!
"#$ 
%"&$
#% $ $&
'$("'&)
*%*"$*'!)

    
 !"###$!!% !"###$!&
 ' (  )*  (  )*

Marzysz o piknym, kwitncym ogrodzie


penym kolorw? Koniecznie skorzystaj
z oferty Centrum Ogrodniczego Magnolia.
Centrum Ogrodnicze Magnolia
ul. Rybnicka 141, Racibrz
tel. 508 25 44 30
Czynne:
od pn. do pt. w godz. 9.00-17.00,
w sob. w godz. 9.00-14.00

Artyku sponsorowany

Wysokie
temperatury sprawiaj, e w naszych
ogrodach zaczyna pojawia
si coraz wicej kolorw. Ze
wszystkich stron docieraj do
nas przepikne zapachy. Maj
to czas, w ktrym moemy
cieszy si midzy innymi widokiem kwiatw wini, glicynii, zotokapw azalii.
Centrum
Ogrodnicze
Magnolia, mieszczce si
przy ulicy Rybnickiej w Raciborzu, zaprasza w swoje progi. Centrum proponuje midzy innymi uwielbiane przez
klientw re. W tym roku do
wyboru mamy ponad 50 odmian w rnych kolorach i z
rnym przeznaczeniem.
Oprcz tego w ofercie
Centrum Ogrodniczego Magnolia znajdziemy rwnie
ca gam bylin, drzew i krzeww liciastych. Sta ofert stanowi klony palmowe
i wszelkie roliny iglaste, zarwno naturalne jak i szczepione na pniu i formowane.
Centrum czynne jest przez
cay rok od poniedziaku do
pitku w godzinach od 9.00
do 17.00. Jednak w maju i
czerwcu, po wczeniejszym
zgoszeniu telefonicznym (nr
tel. 508 254 430), centrum
mona odwiedza do godz.
19.00. - Robimy to ze wzgldu
na klientw ktrzy podobnie
jak my pracuj do pnych
godzin. Serdecznie zapraszamy - informuj waciciele.

Fot. Centrum Ogrodnicze Magnolia

Wiosn ogrody rozkwitaj. Maj to szczeglny okres.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie 27

7 maja 2015, nr 9 (186)

region usugi
Fot. Centrum Ogrodnicze Magnolia

Jak dobrze mie kominek!


Najbardziej romantyczne spotkania przy wiecach, nigdy nie zastpi domowego ogniska.
Posiadanie kominka to
marzenie wielu rodzin. Przyjemno pync z obcowania z ywym ogniem trudno
zastpi ciepem z instalacji centralnego ogrzewania.
Kominek to rdo taniego i zdrowego ciepa, ciepa
uzyskiwanego w sposb najbardziej odpowiadajcy naszej naturze. Przez tysice
lat ogie by rdem wiata
i ciepa, to dziki niemu jestemy teraz cywilizowanymi
ludmi. Rozwj technik zduskich umoliwi ponowne
wprowadzenie ognia do naszych domw. Warto zrobi
R E K L A M A

to odpowiedzialnie, poniewa
ogie to ywio, sia ktra suy czowiekowi, ale atwo moe wymkn si spod kontroli. W rkach rzemielnika
spoczywa odpowiedzialno
nie tylko za wygld kominka, przede wszystkim musi
zadba on obezpieczestwo
przyszych uytkownikw.
Warto skorzysta z usug
fachowcw. Wikszo swojego ycia zawodowego powiciem budowaniu kominkw,
to ju kilkanacie lat iprawie
tysic dobrze zrealizowanych
projektw. Przy kadej realizacji zdobywam nowe do-

wiadczenie, za regularne
uczestnictwo w szkoleniach
pozwala mi czerpa z dowiadcze innych mistrzw
zduskich. - Pasja i zaangaowanie jakie towarzyszy mojej
pracy zagwarantuje Pastwu,
e kominek ktry wsplnie
stworzymy bdzie dokadnie
taki jaki sobie Pastwo wymarzyli. Projektujc kominek
uwzgldniam zarwno wzgldy estetyczne jak i praktyczne
przyszej zabudowy. Poznaj
oczekiwania przyszego uytkownika, oceniam charakterystyk ciepln budynku,
tryb pracy i odpoczynku do-

mownikw. Dziki wizualizacji komputerowej wiem o tym


jaki bdzie przyszy kominek
jeszcze przed rozpoczciem
prac montaowych, a efekt
mojej pracy jest spenieniem
Pastwa marze o wasnym
kominku, w adnym wypadku nie ma tu mowy orozbienoci wynikajcej z innej wizji montaysty i waciciela
kominka. Spotkajmy si, a po
raz kolejny powstanie urzdzenie, o ktrym powiecie:
...dobrze e mamy taki kominek... - zachca Mirosaw
Aniserowicz z firmy PHU
Marpol.

Kominek w wersji naronej z piaskowca.


PHU Marpol
ul. Rybnicka 13, 47-400 Racibrz,
www.kominkislask.pl
tel. 32 417 25 23, 604 28 47 35
Artyku sponsorowany

28 XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

7 maja 2015, nr 9 (186)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

Poligrafia i Reklama
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, 533 335 277, biuro@raciborskiemedia.pl

PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl

ki
Piecztki Wizytw
Ulotki Plakaty
Katalogi Gadety
y
reklamowe Baner
Standy Rollupy

GazetaInformator.pl >>

7 maja 2015, nr 9 (186)

XV Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie 29

R E K L A M A

W naszym Serwisie Dobrych Cen:


- olej 46 z
- filtr powietrza od 80 z
- tarcze i klocki od 800 z
- wiece zaponowe LONG od 387 z
- dezynfekcja klimatyzacji 99 z
- filtr kabinowy od 110 z
- wymiana opon od 80 z
- SKP ceny urzdowe

TOYOTA KONSEK RYBNIK


UL. PROSTA 100, 44-203 RYBNIK
tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl

30 Zdrowie

<< GazetaInformator.pl

racibrz zdrowie

Doczyli do bazy dawcw szpiku


Akcja studentw PWSZ w Raciborzu
zakoczona sukcesem.
Fot. PWSZ w Raciborzu

R E K L A M A

7 maja 2015, nr 9 (186)

paulin krupiska

Rejestracja dawcw szpiku,


ktr zorganizowali studenci
PWSZ w Raciborzu i fundacja
DKMS, zakoczya si sukcesem.
W cigu dwch dni - w Raciborzu w budynku gwnym
Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej oraz Galerii Myskiej
przeprowadzana bya akcja rejestracji potencjalnych Dawcw
szpiku. - Bya to ju czwarta edycja zorganizowana przy wsppracy fundacji DKMS Polska
oraz raciborskich studentw,
podczas tej akcji zgosio si do
nas 57 osb. cznie przez cztery edycje w Raciborzu do bazy
potencjalnych Dawcw szpiku
doczyy 733 chtne osoby, ta
liczba jest ogromna! mwi
Dawid Machecki, ambasador
fundacji DKMS Polska.
Po raz drugi honorowy patronat nad wydarzeniem obj
Prezydent Miasta, Mirosaw
Lenk. - Za organizacj tych
dwch dni rejestracji staa caa rzesza ludzi, ktrej jestemy

Studenci po raz czwarty zorganizowali


w Raciborzu akcj rejestracji dawcw szpiku kostnego.
ogromnie wdziczni! Dzikujemy partnerom Galerii Myskiej,
Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Raciborzu, Miastu
Racibrz oraz Radzie Uczelnianej Samorzdu Studenckiego
PWSZ w Raciborzu. Dzikujemy
take sponsorom. Wolontariusze nie byli godni dziki firmie
Mieszko, JP Telebim wywietli
na telebimach nasze reklamy,
OSiR rozwiesza plakaty. Dziki

uprzejmoci Urzdu Miasta Racibrz oraz firmie Koszulkowy.


pl koszulki z nadrukiem - wolontariusze byli widoczni z daleka majc specjalnie zaprojektowane koszulki na t okazj. W
dziaaniach wspara nas take
firma Hoka Hey oraz Centrum
Druku - giscom.pl. Dzikujemy
take mediom za wspieranie nas
podczas akcji! podkrela Dawid Machecki.

racibrz - szpital

Wzywaj pogotowie bez potrzeby


Po przeniesieniu dyspozytorni z Raciborza do Jastrzbia liczba niepotrzebnych wezwa wzrosa.
W jednym z polskich miast
wprowadzono rozwizanie polegajce na tym, i obcia si
kosztami wzywajcego karetk
pogotowia w przypadku, gdy interwencja okae si nieuzasadniona. W trakcie kwietniowej
konferencji prasowej w szpitalu zapytano dyrektora Ryszarda
Rudnika, czy zamierza wprowadzi podobne rozwizanie w
Raciborzu. Miaoby to w na celu wyeliminowanie niepotrzebnych zgosze.

Na terenie powiatu raciborskiego operuj cztery zespoy


ratownictwa, w tym dwa specjalistyczne. Nieuzasadnione
wezwania powoduj, e czasem
nie dojad one tam, gdzie rzeczywicie s potrzebne. I cho wzywane s one do banalnych wrcz
przypadkw nader czsto, dyrekcja szpitala nie zamierza (mimo
chci) obcia sprawcw finansowo. Kiedy co prawda egzekwowano zwrot kosztw w przypadku gdy pogotowie wyjedao
do pacjentw pod wpywem alkoholu, ale w obliczu uznania alkoholizmu za jednostk chorobow zaprzestano tego.

Niezbyt korzystnie na
pracy pogotowia odbio si
te przeniesienie kilka lat temu dyspozytora z Raciborza
do centralnej dyspozytorni
wojewdzkiej dziaajcej w
Jastrzbiu. Podejmujc decyzj o wysaniu zespou ratowniczego dyspozytor z Raciborza mia lepsze rozeznanie w
terenie, std niepotrzebnych
wyjazdw byo mniej. Dyrektor szacuje, e odkd prac
pogotowia steruje dyspozytornia centralna, liczba wyjazdw wzrosa o 1/3.
ps

Specjalistyczna Praktyka
STOMATOLOGICZNA

Alicja Mczarska

specjalista protetyk i stomatolog oglny

ZNIKI

dla emerytw i rencistw


WIZYTY w dniu zgoszenia

REJESTRACJA: Tel. 32 415 42 16 | 791 980 970 | 601 159 548


Racibrz, ul. Wojska Polskiego 13/2

GazetaInformator.pl >>

Zdrowie 31

7 maja 2015, nr 9 (186)

region akcje charytatywne

Apel o pomoc dla Joanny chorej na nowotwr


Nazywam si Joanna Maciejska Tul. Mam 44 lata.
Przez 24 lata pracowaam w raciborskim szpitalu na oddziale
chirurgii, jako pielgniarka. Byam pen ycia, weso i aktywn kobiet.
W 2012 roku, w rezonansie wykryto u mnie guza na gowie trzustki. Nikt
nie podejrzewa wtedy, e mgby on mie charakter nowotworowy. Lekarze, do ktrych trafiam w tym czasie lekcewayli
moje podejrzenia sugerujc si
tym, i byam w dobrym stanie
fizycznym. W sierpniu 2013 roku, kilka tygodni po usuniciu
pcherzyka ciowego wystpia u mnie taczka. Trafiam
do kliniki w Katowicach, gdzie
podczas operacji diagnoza zabrzmiaa nieresekcyjny
rak trzustki wielkoci 10
cm z naciekami. Wykonano
mi zespolenie omijajce i usyszaam zostao pani trzy miesice ycia.
Cay wiat mi si zawali.
Mam dwoje wspaniaych dzieci, ktre s dla mnie wszystkim.
Nie wyobraam sobie, jak mogabym mojej 15-letniej crce
nie pomc wkracza w dorose
ycie. Chciaabym jeszcze zataczy na weselu mojego syna.
Doskonale zdaj sobie spraw,
jaki moe by przebieg mojej
choroby. Podczas wieloletniej
pracy na chirurgii nie raz spotkaam si z takimi przypadkami.
R E K L A M A

Fot. archiwum prywatne Joanny Maciejskiej-Tul

- To niesprawiedliwe, e my, chorzy na raka musimy umiera, bo nie sta nas na leczenie - mwi pani Asia.

Pomimo, e lekarze odradzali mi chemioterapi zaryzykowaam, nie miaam nic do


stracenia. Po kilku cyklach
Gemzaru guz si zmniejszy. W grudniu 2013 r.
zakwalifikowaam si do
operacji nano-noem. W
czerwcu 2014 udao si lekarzom w Katowicach usun guza z gow trzustki.
Miesic pniej usunito mi
narzd rodny, rwnie z powodu raka na jajniku. Do stycznia
2015 r. otrzymywaam Gemzar.
Obecnie nastpia u mnie
wznowa na ttnicy krezkowej z naciekami na pie
trzewny.
Od stycznia br. jed po
caej Polsce szukajc jeszcze jakiej pomocy. Wydaam ju

na badania, dojazdy i wizyty lekarskie wszystkie nasze


oszczdnoci. Obecnie jestem
na rencie chorobowej. Mam
ogromn ch ycia i nie chciaabym jeszcze umiera. Od czasu
kiedy dowiedziaam si, e dugo ju nie poyj miny prawie
dwa lata. Chciaabym sko-

Pracownia
Protetyczna
Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

rzysta jeszcze z leczenia


hipertermi, ale jest ona
bardzo kosztowna i nierefundowana przez NFZ. Prbuj rwnie zakwalifikowa si
do protonoterapii. Niestety zabiegi protonami wykonywane
s najbliej w Pradze i Monachium. Uzyskanie refundacji na
to leczenie jest prawie niemoliwe w Polsce. Kompletnie straciam nadziej na tak pomoc, po
obejrzeniu felietonu w telewizji,
gdzie zobaczyam, e jeszcze nikt
nie uzyska takiej refundacji.
Dotychczas radzilimy sobie
sami. Z pomoc rodziny i przyjaci finansowalimy dodatkowe
badania, leki podnoszce odporno, wizyty lekarskie. Niestety
w tym momencie nie mam
ju rodkw finansowych
na dalsze leczenie. Nie sta
mnie ju nawet na podstawowe
leki. Jest to przeraajce i upokarzajce, e zarwno ja, jak i setki
chorych na raka musimy prosi
innych o wsparcie. To niesprawiedliwe, e my chorzy na raka

musimy umiera, bo nie sta nas


na leczenie, ktre powinno by
dostpne dla kadego. Dlatego
prosz o pomoc, bo tylko dziki
Wam, darczycom moemy nadal cieszy si kadym przeytym dniem. Dzikuj Wam z
caego serca za kad przekazan zotwk, ktra moe przeduy mi ycie. Pozdrawiam gorco, Asia.

Darowizny na rzecz leczenia Asi prosimy przekazywa na podane poniej konto


Fundacji Onkologicznej Osb
Modych Alivia - koniecznie z
dopiskiem DAROWIZNA NA
PROGRAM SKARBONKA
JOANNA MACIEJSKA-TUL
10158. Mona rwnie skorzysta z umieszczonego tam mechanizmu wpat on-line.

JOANNA MACIEJSKA-TUL
WPATY Z POLSKI:
Odbiorca przelewu: Fundacja Alivia
Adres odbiorcy: ul. Zaruby 9 lok. 131, 02-796 Warszawa
Konto: 24 2490 0005 0000 4600 5154 7831
Opis przelewu: DAROWIZNA NA PROGRAM
SKARBONKA JOANNA MACIEJSKA-TUL 10158
WPATY Z ZAGRANICY:
Odbiorca przelewu: Fundacja Alivia
Adres odbiorcy: ul. Zaruby 9 lok. 131, 02-796 Warszawa
IBAN: PL 24 2490 0005 0000 4600 5154 7831
Opis przelewu: DAROWIZNA NA PROGRAM
SKARBONKA JOANNA MACIEJSKA-TUL 10158
Kod SWIFT banku: ALBPPLPW
Adres banku: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

32 Motoryzacja

Motorady:
O regulacji geometrii k w
technologii 3D wikszo kierowcw zapewne ju syszao,
ale pomimo tego niewielu z nich
wie, co to jest i jak to dziaa.
Trzeba zdawa sobie spraw z tego, e parametry geometrii k na skutek eksploatacji
samochodu mog ulec zmianie.
Prawidowo ustawiona geometria k zapewnia pen kontrol nad samochodem, komfort
i bezpieczestwo jazdy, prawidowe zuycie ogumienia, jak i
paliwa. Dlatego tak wane jest,
aby kontrol stanu geometrii
przeprowadza przynajmniej

Ustawienie Geometrii k w technologii 3D

raz do roku. Warto o tym pamita take zawsze przy zakupie uywanego samochodu.
Zbagatelizowanie problemu
czy zaniedbanie kontroli moe skutkowa bardzo gronymi
konsekwencjami.
Przed wykonaniem pomiaru geometrii k w naszym
pojedzie bezwzgldnie naley
dokona kontroli stanu zawieszenia. Uszkodzone elementy
musz zosta wymienione na
nowe. Pomiar w technologii
3D polega na precyzyjnym wyznaczeniu w przestrzeni pozycji osi obrotu czterech k przy
wykorzystaniu technologii 3-wymiarowego modelowania. Ten

NAPRAWY POWYPADKOWE

sposb pomiaru pozwala na


znaczne uproszczenie pomiaru geometrii zawieszenia - po
wjechaniu pojazdem na pyty
obrotowe zakadamy na koa
gowice refleksyjne, przetaczamy pojazd o ok. 25 cm w ty i
z powrotem - aby zmierzy kty osi sworznia zwrotnicy skrcamy koa - i w tym momencie
ukazuj si na ekranie pene
wyniki pomiaru. Czas penego
pomiaru wynosi kilkanacie
minut. Nie trzeba dodatkowo
unosi osi pojazdu. Gowice refleksyjne zakadane na koa nie
zawieraj adnych elementw
elektronicznych - nie ma elektronicznych czujnikw, ktre

MECHANIKA POJAZDOWA

KLIMATYZACJA

R E K L A M A

pomoc
drogowa

AUTO-GARA

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

tel. kom. 0601 516 085


tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

mogyby zosta uszkodzone w


wyniku uderzenia lub upadku
gowicy. Jest to system cakowicie bez przewodowy.
Warto w swojej okolicy poszuka warsztatu, ktry oferuje ju pomiar geometrii k w
technologii 3D. Warsztaty chcc
wyj naprzeciw potrzebom
swoich klientw co raz czciej
posiadaj ju t usug w swojej
ofercie, gdy konwencjonalne
metody staj si bardziej czasochonne i mniej dokadne.

Pomiar trwa zaledwie kilkanacie minut, a zbagatelizowanie


problemu moe skutkowa bardzo gronymi konsekwencjami.
GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9

<< GazetaInformator.pl

Fot. Autocentrum Opolony

krzysztof ksik

7 maja 2015, nr 9 (186)

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Ogoszenia 33

7 maja 2015, nr 9 (186)

R E K L A M A

WIZYTWKI, ULOTKI >>>

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

Wjt Gminy
Ndza informuje:
Na tablicy ogosze Urzdu Gminy
w Ndzy, ul. Jana III Sobieskiego 5,
47-440 Ndza (parter przy wejciu gwnym
+ ppitro), na stronie internetowej Urzdu Gminy www.nedza.pl w zakadce ogoszenia urzdu i
www.bip.nedza.pl w menu przedmiotowym w zakadce wykazy nieruchomoci oraz stronie internetowej
monitorurzedowy.pl:
> zamieszczony jest wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej: dziaki
obrbu Zawada Ksica nr 677/9 i 677/10 o cznej powierzchni 0,5379 ha

KOREPETYCJE
Z MATEMATYKI

RACIBRZ
tel. 691 235 786

34 Ogoszenia

armo
d
a
z
j
a
z
c
z
s
ie
zam
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

7 maja 2015, nr 9 (186)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE
Szukasz kredytu gotwkowego
lub chcesz skonsolidowa dotychczasowe kredyty i obniy rat?
Zgo si do Nas! Posiadamy ofert wszystkich bankw. Strefa Biznes, Biuro Kredytowe Racibrz,
tel. 606-860-772 oraz Pszw, tel.
696-233-611.
Potrzebujesz szybkiej gotwki!
Minimum formalnoci szybka realizacja. We ze sob dowd osobisty i wycig z konta i przyjd po
poyczk!Strefa Biznes Biuro Kredytowe Racibrz, tel. 606-860772 oraz Pszw, tel. 696-233-611.
Nie masz ju zdolnoci kredytowej a potrzebujesz gotwki?
Przyjd! Oferujemy najwikszy
wybr ratalnych poyczek pozabankowych! Strefa Biznes Biuro
Kredytowe Racibrz tel.606-860772oraz Pszw tel. 696-233-611.
Zapraszamy!!!

Warsztat naprawa ROWERW,


MOTOROWERW, WZKW

zdrowie

nieruchomoci

Poradnia Ortopedyczna

Lokal do wynajcia o powierzchni od 20m2 do 300m2.


Tworkw, ul. Gwna 63 Tel.
501053265

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867


Praktyka stomatologiczna
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz,
ul. orska 45/2
tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK

tradycj od 1946r.

Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867

Tel. 32 415-18-80, ul. Mariaska


1, 47-400 Racibrz

Poligrafia i Reklama

tel
32 414 90 30
533 335 277
KOMIS LOMBARD
Niskie oprocentowanie
Poyczki pod zastaw
(dla emerytw i rencistw
10% zniki)
Racibrz, ul. Staszica 8 (wejcie
od podwrza)
Tel. 32 419 01 95, 502 633 072

516-146-103, 501-463-902
Cena 70 tys. z
Mieszkanie 47m2 w centrum Raciborza do wynajcia od 1.VI.2015r. I
p., umeblowane, wyposaone, ciepe, jasne z balkonem. Tel. 32 415
24 73 , 609513031

Tel. 32 763 40 43, 504 412 875,


Racibrz ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
GWARANTOWANY EFEKT!

Malowanie wntrz oraz elewacji,


tapetowanie, nakadanie gadzi,
stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien, drzwi oraz
paneli. Wykoczenie wntrz.

Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita & Barbara
Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl

motoryzacja
AUTO KOMIS
SAMOCHODY
SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105
SPRZEDA ZAMIANA RATY
TRANSPORT
SAMOCHODW

KREDYT

100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Kontakt: 606-505-169

Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.


Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

CHANICZNY Adam Majnusz

Sprzedam mieszkanie wasnociowe w centrum Gubczyc o


powierz 47,16m2. Kontakt:

Parowe czyszczenie fug, dywanw


oraz tapicerki meblowej
i samochodowej. Atrakcyjne Ceny!

weterynaria

Gabinet Bioenergoterapii.

TOWAROWYCH z wieloletni
WARSZTAT LUSARSKO ME-

Wynajm lokal o pow. 63m2, ul.


Mariaska Racibrz, obok Cukierni Malcharczyk (rondo nerka)
Tel. 604-52-05-89

PRANIE DYWANW,
tapicerki
samochodowej oraz
TAPICERKI MEBLOWEJ

Racibrz ul. Ocicka 51a,


Rudnik ul. Soneczna 38a

usugi
Firma STACH-DREW Oferuje
Drewno kominkowe
Drewno opaowe w dobrej cenie.
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
32 430 10 45
Skad znajduje si
z tyu budynku.

ALUZJE ROLETY
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

KREDYT

Sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie 107 m2
Racibrz, ul. Staszica, I pitro
Cena 200 tys. z
Tel. 603 134 066
ODZIE ROBOCZA

Artykuy BHP, P.PO.,


spawalnicze, chemia
gospodarcza, we.
Nowa lokalizacja
ul. Eichendorffa 12,

tel./fax 32 440 30 36,


kom. 512 936 444
www.delfin-raciborz.pl

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw.

Najnisze oprocentowanie.

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
- Nie wyrzucaj.
Przynie - sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn. - pt.: 10 - 17
Racibrz,
ul. Ogrodowa 10

50 tys.

(naprzeciw byego Jaworu)

32 700 70 40
790 501 503

Tel. 692-979-492,
797-638-860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

RATA 549 z

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 35

7 maja 2015, nr 9 (186)

Szkolenia
dla biznesu

racibrz - rck- 13 maja

Kabaret
Modych Panw
13 maja o godz. 17.30
w Raciborskim Centrum
Kultury wystpi Kabaret
Modych Panw. Artyci
zaprezentuj si w programie 10 / 10, czyli urodziny. Bilety w cenie 40
i 50 z. Program 10/10,
czyli urodziny! to porcja wykwintnych skeczy,
przygotowanych na bazie
najwieszych spostrzee, ze szczypt ironii. - Z
pewnoci wszystkie da-

...gwarancj
Twojego sukcesu!

nia zadowol nawet najbardziej wymagajce podniebienia. W kabaretowej


kuchni wykorzystane zostan tylko naturalne produkty, bez konserwantw.
W menu nie przewidziano
odgrzewanych kotletw!
Pikanterii potrawom doda
wieo mielony art, a nie
taki z dowcipnej torebki...
Widzowie, ze miechu bd ugotowani - zapowiadaj organizatorzy.

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

racibrz - koniec wiata - 23 mAja

racibrz - zamek - 20 maja

Koncert Gaby Kulki

Juwenalia PWSZ
w Raciborzu
Raciborskie Juwenalia
zbliaj si wielkimi krokami. W tym roku wito
studentw odbdzie si 20
maja - ju teraz warto zakreli ten termin w swoim
kalendarzu. Kto w tym roku pojawi si na scenie Juwenaliowej? Mesajah, Farben Lehre, Habakuk oraz
zespoy, ktre zwyciyy Bitw Kapel 2015, czyli
ELEANOR GRAY oraz DE
INDIGO wystpi podczas
tegorocznych Juwenaliw.
Ponadto w ramach tego wydarzenia odbdzie si multum inny atrakcji. Ju teraz zapraszamy wszystkich
20 maja na Zamek Piastowski, z pewnoci wydarzenie
to zostanie zapamitane na
bardzo dugo mwi Martyna Dziurska, przewodniczca Rady Uczelnianej
Samorzdu Studenckiego
PWSZ w Raciborzu.

W sobot, 23 maja o
godz. 20.00 na Przystanku
Kulturalnym Koniec wiata w Raciborzu odbdzie si
koncer Gaby Kulki. Gaba
Kulka piewa, pisze piosenki
i gra na fortepianie. Mona
powiedzie, e jej muzyka to
progresywny pop: Pstrokata mieszanka gatunkw, od
fortepianowego rocka, przez
jazz, po weillowski kabaret.
Wydaa cztery autorskie
pyty: Out, pokryty zotem
Hat, Rabbit, koncertowe
Wersje, oraz ?The Escapist. Nagrodzona midzy
innymi Fryderykiem (wokalistka roku 2009), Mateuszem Programu Trzeciego Polskiego Radia, gwn
nagrod Transvocale we
Frankfurcie, nominowana
do Paszportu Polityki. The
Escapist, jej najnowszy,
studyjny album ukaza si
we wrzeniu 2014.

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z *

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z *

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z *
Uczestnicy szkolenia otrzymuj:
materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
9 MAJA - ZAMEK - RACIBRZ
W sobot, 9 maja w godzinach od 10.00 do 18.00 na Zamku
Piastowskim w Raciborzu trwa bdzie Dzie Otwarty. W
programie wystpy artystyczne i bezpatne zwiedzanie zamku. To
wito Subregionu Zachodniego Wojewdztwa lskiego.
9 MAJA - DOM KULTURY - BORUCIN
W sobot, 9 maja o godz. 15.30 w Domu Kultury w Borucinie
odbdzie si Jubielusz 30-lecia Teatrzyku Niewielkiego,
ktrego instruktorem jest Irena Chlubek.
9 MAJA - WIETLICA - BUDZISKA
W sobot, 9 maja w godzinach od 9.00 do 13.00 w wietlicy wiejR E K L A M A

skiej w Budziskach odbdzie si akcja honorowego oddawania krwi. Organizatorem akcji jest OSP Budziska.
10 MAJA - ZAMEK - RACIBRZ
W niedziel, 10 maja w Zamku Piastowskim w Raciborzu odbdzie si III Festiwal Organizacji Pozarzdowych pn.
Pozytywna Energia Ekonomii Spoecznej. Podcztek o
godz. 15.30.
11 MAJA - BIBLIOTEKA - RACIBRZ
W poniedziaek, 11 maja o godz. 18.00 w bibliotece przy ul.
Kasprowicza 12 w Raciborzu odbdzie si spotkanie autorskie z
pisarzem Krzysztofem Varg. Wstp wolny.

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 30.06.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt i informacje o terminach:


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 533355 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

36 Reklama

7 maja 2015, nr 9 (186)

<< GazetaInformator.pl

You might also like