You are on page 1of 8

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 26 sierpnia 2015 | Nr 16 (193)

Pene wydania na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

KDZIERZYN-KOLE - INWESTYCJE

Zrwna z ziemi czy remontowa?

Dworzec kolejowy
do wynajcia
Fot. retromuzyka.pl

Przyszo amteatru w kozielskim parku wisi na wosku.


KATARZYNA SOLARZ

Piknie pooony nad Odr amteatr, nazywany potocznie muszl koncertow, to


obiekt, ktrego historia siga
lat 60- tych. Odbyway si tam
festyny, liczne koncerty kapel bigbitowych, miejsce ttnio yciem. Jednak od wielu
lat muszla niszczeje, stajc si
oar wandalizmu, a kolejne
ekipy rzdzce traktuj j po
macoszemu, nie majc pomysu na jej zagospodarowanie.
Kilka lat temu interesowali si
ni kozielscy Romowie, ktrzy
chcieli tam organizowa swoje
koncerty. Do magistratu wpyno wwczas pismo od Stowarzyszenia Romw w Gliwicach, ktrzy przekazali nawet
opracowany projekt rozbudowy muszli i kosztorys remontu
obiektu. Jednak i te plany spaliy na panewce, bo nie byo
pienidzy w miejskim budecie. Zabrako te rodkw na
jej wyburzenie i sprawa stana w martwym punkcie a do
teraz, bo wadze miasta chc
wreszcie podj decyzj o tym,
co zrobi z reliktem przeszoci. Na zwoanej na pocztku
sierpnia sesji Rady Miasta,
na wniosek prezydent Sabiny
Nowosielskiej powoano cztery zespoy robocze, w skad
ktrych obok urzdnikw weszo po jednym radnym, by
pomogli rozwiza niektre
problemy w miecie. Jeden z
zespow musi si zastanowi,
co zrobi z amteatrem w kozielskim parku. Jednak chtnych do pracy w zespole, ktry
ma opiniowa decyzj o losie
muszli koncertowej nie byo.
Jedynym, ktry wreszcie podj rkawic jest radny Micha
Nowak, ale wszystko wskazuje na to, e muszla koncertowa
nie bdzie miaa ju nic wsplnego z koncertami. - Na licie
priorytetw amteatr jest na
bardzo dalekim miejscu - uwaa Nowak. - wietno muszli przemina wiele lat temu i
jestem raczej za jej renaturyR E K L A M A

PKP zachca do wynajmowania lokali


usugowo - handlowych na zabytkowym
dworcu w Kdzierzynie-Kolu.
Modernizacja dworca kolejowego w rdmieciu cigle trwa, a termin zakoczenia prac planowany jest na
kocwk tego roku. Jednak
kolej ju teraz ma gotow
ofert dla potencjalnych najemcw lokali usytuowanych
w hali obiektu, ktrzy mogliby si tam wprowadza od
2016 roku. Kozielski magistrat
wyliczy, e jest tam dziewi
lokali z przeznaczeniem na
biura, sklepy czy lokale gastronomiczne, w ktrych moliwa jest te sprzeday alkoholu. Lokale mona dowolnie
aranowa po uzgodnieniu
projektu z koordynatorem
technicznym oraz po uzyskaniu pozwolenia na budow informuje PKP. Lokale zaopa-

trzone s w wod, kanalizacj,


kurtyny powietrza oraz energi elektryczn. Wabikiem dla
handlowcw ma by te atrakcyjne usytuowanie obiektu
przy gwnej arterii komunikacyjnej Kdzierzyna-Kola,
jego bliskie ssiedztwo z centrum miasta (ok 200 metrw
od dworca), i centrum handlowym (ok kilometra). Atutem
oferty ma by te to, e przez
Kdzierzyn jed pocigi w
kierunku: Wrocawia, Opola, Gliwic, Raciborza, Brzegu,
Bielska Biaej, Lublina, Warszawy, Nysy, Przemyla czy
Koobrzegu, co oznacza, e
przedsibiorcy nie narzekaliby na brak klientw.
K

KDZIERZYN-KOLE - POLICJA

OKRADA
SWOJEGO PRACODAWC

Wadze miasta uwaaj, e naley podj radykalne decyzje


w sprawie kozielskiego amteatru.
zacj i przywrceniem tego
obiektu przyrodzie - skwitowa. Troch ostroniej na ten
temat wypowiada si Andrzej
Kopacki, jednak na udzia w
zespole nie wyrazi zgody. Nie jestem zwolennikiem wyburzania muszli, bo obiekt
przez wielu mieszkacw jest
darzony sentymentem i jego
likwidacja nie bdzie dobrze
postrzegana, ale uwaam, e
o stosownym zagospodarowaniu mona mwi wtedy, kiedy bd nadwyki budetowe
- zauway Kopacki. Chocia
nikt nie chce bra na swoje

barki decyzji o losie amteatru, to wadze miasta nie maj wtpliwoci, e trzeba ''co''
z nim zrobi. - Musimy si
wsplnie zastanowi, czy warto inwestowa w obiekt czy go
wyburzy i zaproponowa w
jego miejsce co innego, bo
chyba wszyscy si zgadzamy,
e w takiej formie, w jakiej jest
obecnie, nie moe pozosta doda Artur Maruszczak, zastpca Sabiny Nowosielskiej
do spraw inwestycji. Zadaniem zespou, ktry zajmie si
muszl koncertow, jest opracowanie koncepcji na jej za-

gospodarowanie zgodnie z jej


pierwotnym przeznaczeniem
lub zaproponowanie rozwiza alternatywnych wykorzystania obiektu wraz z oszacowaniem kosztw wykonania
tych prac i ewentualnym rednim rocznym kosztem biecego utrzymania. Dziaania zespou powinny zakoczy si
do 30 wrzenia 2015 roku, do
tego momentu czonkowie zespou musz podj icie szekspirowsk decyzj - burzy czy
nie burzy.

Wicej na: str. 4

Z sejfu jednego ze sklepw w Kdzierzynie-Kolu


skradziono 17 tys. zotych.
Kradzie zostaa zgoszona pod koniec lipca, a jej wyjanieniem zajli si policjanci z
Komisariatu Policji w Kdzierzynie-Kolu. Funkcjonariusze z referatu kryminalnego po
przybyciu na miejsce zdarzenia
przeprowadzili ogldziny, zabezpieczyli lady, a take zebrali i poczyli ze sob wszelkie informacje ktre mogy
doprowadzi na trop wamywacza. Zabezpieczone na miejscu
wamania lady nie wskazyway
jednak na typowe wamanie do
obiektu. Kryminalni podejrzewali, e zwizek z tym przestpstwem moe mie jeden z
pracownikw sklepu mwi
Magdalena Kowalska, rzecznik
policji w Kdzierzynie-Kolu.
Ich przypuszczenia okazay si

trafne. Tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali podejrzewanego o ten czyn 32-latka
dodaje. Ustalono, e mczyzna dzie wczeniej mia schowa si w sklepowej piwnicy, a
kiedy ju wszyscy wyszli, skrad
17 tys. zotych i opuci sklep.
Plan nieuczciweo pracownika
nie powid si, bo policjanci
ju w dniu zgoszenia zatrzymali mczyzn Policjanci odzyskali skradzione pienidze.
Zatrzymany 32-latek z Kdzierzyna-Kola usysza ju zarzut
kradziey z wamaniem, do
ktrego si przyzna. Policjanci
odzyskali skradzione pienidze,
ktre podejrzany ukry w miejscu zamieszkania na strychu w
kominie. Za kradzie z wamaniem grozi mu do 10 lat pozbawienia wolnoci.
K

2 Wiadomoci

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole sprawy kontrowersyjne

komentarz na gorco

Nie bdzie gdzie grzeba zmarych


Fot. Jarosaw Jurkowski, Urzd miasta.

Nikt nie chce mie grobw pod nosem


katarzyna solarz

Cmentarz komunalny na
os. Kuniczka to najwiksza nekropolia w Kdzierzynie-Kolu. Obecnie jego
powierzchnia wynosi 6,42
hektara, lecz obszar ten powoli przestaje wystarcza, by
byo tam miejsce na nowe pochwki. Problem braku miejsca czciowo rozwizuje chowanie zmarych w grobach
ju istniejcych, ale od lat nie
opaconych. To rozwizanie
starczy na krtko, potrzebna
jest rozbudowa cmentarza.
Mieszkacy osiedla Kuniczka obawiaj si jednak, e w
wypadku poszerzenia cmentarza w kierunku zabudowa mieszkalnych nekropolia podejdzie im dosownie
pod pot. Doskonale rozumiemy, e brakuje miejsca na
cmentarzu, a zmarych trzeba
chowa, ale trzeba te zrozumie nas. Nikt nie chce mie
grobw pod nosem mwi
bez ogrdek Ewa Stogniew,
przewodniczca
zarzdu
osiedla Kuniczka. Kilka dni
temu w siedzibie rady osiedla, wadze miasta spotkay
si z mieszkacami by uspokoi ich obawy i omwi dalsze plany rozbudowy cmentarza komunalnego. Chodzi
o tzw. zmian studium uwa-

Wadze miasta przedstawiy mieszkacom jak wyglda projekt zmiany


studium zagospodarowania i krok po kroku wyjaniy, na czym bdzie polega.
runkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta mwi Jarosaw
Jurkowski z kozielskiego magistratu. Planowana zmiana
studium obejmuje powikszenie terenu cmentarza komunalnego na osiedlu Kuniczka wraz z powikszeniem
terenu parkingu obsugujcego cmentarz. W praktyce
wyglda to tak, e nekropolia
zostanie powikszona o dwa
tereny: od pnocy o 5,91 h

(grobowce) i od wschodu o
0,95 h (parkingi). Nowe tereny zostan przeznaczone pod
grobowce, miejsca parkingowe i na cele komunikacyjne W kierunku zabudowa
mieszkalnych cmentarz zostanie rozbudowany tylko w
nieznacznym stopniu i tylko
do czasu przygotowania blisko 6 hektarw pod pochwki
od strony torw kolejowych,
jeli bdzie to konieczne - zapewnia Jurkowski. Tereny,

ktre miasto chce pozyska


pod rozbudow cmentarza
nale obecnie do Nadlenictw Kdzierzyn Kole i
Strzelce Opolskie, pozostaj
wic do dogadania kwestie
wasnoci. Trzeba uzyska
prawo wasnoci od Lasw
Pastwowych, a prace planistyczne zajm okoo dwch
lat mwi Jurkowski. Na
okres zaatwiania wszystkich
dokumentw i przygotowania
terenu pod miejsca grzebalne

Ewa Stogniew
Przewodniczca zarzdu
osiedla Kuniczka.
Na pocztku temat rozbudowy cmentarza wzbudzi
wrd mieszkacw wiele
emocji. Bali si, e nekropolia podejdzie im pod zabudowania. W trakcie ostatniego spotkania, wadze miasta
przedstawiy jak wyglda projekt zmiany studium zagospodarowania i krok po kroku wyjaniy nam, na czym
to bdzie polega. Cmentarz
zostanie poszerzony o kilka
hektarw w stron torw ale
ten wariant wymaga czasu.
Wyjaniono nam, e na chwil obecn, jedyn opcj jest
poszerzenie cmentarza od
strony ul. Gajowej, tam gdzie
obecnie znajduj si groby
dziecice. Ten obszar ma zapewni moliwo pochwku
na okres trzech, czterech lat.

Na kocu ul. Gajowej przewidywane jest te zrobienie


parkingu bo na dzie dzisiejszy nie ma praktycznie moliwoci parkowania, na czas
pogrzebu, czy na Wszystkich
witych, co rwnie jest odczuwalne dla mieszkacw
osiedla. Mieszkacy zgodzili
si na zaproponowany ukad,
tym bardziej, e wadze miasta zapewniy nas, e na bieco moemy uczestniczy w
przebiegu tych prac i my jako rada osiedla bdziemy egzekwowa, by tak si stao.
Zapewniono nas rwnie, e
rozwizany zostanie problem
komunikacyjny, jaki od lat
istnieje w okresie Wszystkich
witych i wstpnie zostao
ustalone, e wystosujemy pismo do starostwa o zmian
kierunku jazdy, tak by ju w
listopadzie ruch nie by tak
uciliwy, jak dotychczas.

od strony torw, miasto zaproponowao mieszkacom


rozwizanie ''przejciowe'',
polegajce na tym, e od ptli autobusowej na kocu ul.
Gajowej zostanie wydzielony
wski pas terenu w kierunku pnocno-zachodnim (nie
jest zaznaczony na mapie).
Tu mog powsta miejsca
parkingowe i odbywa si pochwki do czasu zaatwienia
formalnoci, w razie gdyby
na ju istniejcym cmentarzu
zabrako miejsca - tumaczy
Jurkowski. Na ten manewr

pozwala ju obowizujcy
plan zagospodarowania przestrzennego. Z kolei na zaatwienie wszystkich spraw
formalnych z Nadlenictwami
Kdzierzyn-Kole i Strzelce
Opolskie oraz przygotowanie
terenu pod pochwki, potrzeba okoo 3-3,5 roku. Prace
ju trwaj, konsultowane jest
studium. Sam etap dokumentacyjny potrwa okoo dwch
lat, inwestycja okoo 1-1,5 roku informuje Jurkowski.
Mieszkacy zgodzili si na
tymczasowe rozwizanie.

kdzierzyn-kole - polityka

Zasuona pitka dla Brygidy Kolendy-abu


O mocniejszej pozycji kdzierzyskiej posanki w nadchodzcych jesiennych wyborach do Sejmu zadecydowaa
sama premier Ewa Kopacz. 8go sierpnia Zarzd Platformy
Obywatelskiej w stolicy przyj autorski program list wyborczych opracowany przez
premier, w ktrych dokonaa,
jak stwierdzia niezbdnych
zmian. W wojewdztwie opolskim te zmiany nie s rewolucyjne, bo na pierwszej pozycji
nadal znajduje si lider opolskiej PO Leszek Korzeniowski, zaraz za nim jest Rajmund
Miller i Janina Okrgy. Natomiast awans Brygidy Kolendy-abu o dwa oczka w gr
jest o tyle znaczcy, e opol-

skie struktury PO umieciy


posank na odlegej, sidmej
pozycji zmniejszajc tym samym jej szans na dobry wynik wyborczy. Dlatego t autorsk decyzj premier Ewy
Kopacz naley odczyta jako
wyraz uznania dla dotychczasowych dokona Kolendy-abu. Co na to sama posanka?
Owszem, dao mi to pewn satysfakcj, e w Warszawie dostrzeono moj prac i
zaangaowanie komentuje
Brygida Kolenda-abu. Nie
uwaam jednak, e ta decyzja
zwiksza w zasadniczy sposb
moje szanse na osignicie lepszego wyniku wyborczego. Z
pokor czekam na werdykt wyborcw, bo to oni, a nie miejsce
Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

na licie zdecyduj o tym, kto


zasidzie w awach poselskich
uwaa posanka. Kdzierzyska pose pocztkowo nie
bya pewna czy wystartuje w
tegorocznych wyborach parlamentarnych, czekajc jak pozycj na listach zaproponuje jej
opolska PO. Sidme miejsce
na pewno nie byo satysfakcjonujce nie ukrywa rozczarowania sekretarz biura poselskiego Brygidy Kolendy-abu,
Andrzej Kopacki. Dziwi mnie
fakt, e opolska PO, majc dobrego posa, ktry jest aktywny
i dba o interesy swoich wyborcw umieszcza go na odlegej
pozycji. Zabawne jest to, e
zaangaowanie Kolendy-abu docenia bardziej premier

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Fot. Andrzej Kopacki

Posanka awansowaa z sidmego na pite miejsce opolskich list wyborczych Platformy Obywatelskiej.
Nie doceniono jej w Opolu, zielone wiato daa jej premier Ewa Kopacz.

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Brygida Kolenda-abu (na zdj.) jest jedyn przedstawicielk powiatu


Kdzierzysko-Kozielskiego, ktra wystartuje z opolskich list wyborczych
PO do jesiennych wyborw parlamentarnych.
rzdu ni lokalne struktury,
to o czym wiadczy dodaje
wymownie Kopacki. Posanka
niedawno rozesaa po wojewdztwie tzw. sprawozdanie
poselskie (w 30 tys. egzemplarzy), czyli ulotki w ktrych
rozlicza si przed swoimi wyborcami z dokona mijajcej
kadencji. Niektre lokalne rodowiska opiniotwrcze uznay, e tym sposobem posanka

promuje si za pienidze podatnikw. Ta jednak odpara


zarzut argumentujc, e, po
pierwsze pienidze wydane
na druk ulotek i ich kolporta
pochodz z oszczdnoci biura
poselskiego, a po drugie kady
szanujcy si pose powinien
rozliczy si z wyborcami, ktrzy przyznali mu mandat. Brygida Kolenda-abu jest jedyn przedstawicielk powiatu

Kdzierzysko-Kozielskiego,
ktra wystartuje z opolskich
list wyborczych PO do jesiennych wyborw parlamentarnych. Wczeniej mwio si
rwnie o kandydaturze Sebastiana widerskiego trenera
ZAKSY czy byego przewodniczcego rady powiatu, Piotra
Jahna.
ks

GazetaInformator.pl >>

oraz chodnik, ktry bdzie


rwnie peni funkcj cieki
rowerowej. Pozwoli to na popraw bezpieczestwa osb
korzystajcych z ulicy Mostowej, w tym pracownikw oraz
kontrahentw
kdzierzyskiej spki Azoty. Projekt
przebudowy ulicy Mostowej
jest wspfinansowany wanie przez Grup Azoty Kdzierzyn.
k

kdzierzyn-kole - KOMUNIKACJA

Merceds Benz
wozi pasaerw
i ma dwie platformy - z przodu
i z tyu. W busie znajduj si te
dwa miejsca dla osb poruszajcych si na wzkach inwalidzkich, czy wzkw dziecicych. Takich udogodnie nie
maj obecne tabory MZK, w
ktrych tylko rodkowe drzwi
su do wjazdu, bo tam usytuowana jest platforma zauwaa Sadyk. Busik zosta udostpniony przez firm, ktra jest
przedstawicielem Mercedesa
w Polsce, pojazd ma 14 miejsc
siedzcych i niecae 9 metrw
dugoci. Teraz bus pojedzie do
Tychw, gdzie rwnie ma by
testowany. Niewykluczone,
e w przyszoci takie autobusy
zagoszcz na naszych drogach
jednak na razie to kosztowny
zakup, na ktry nas nie sta ocenia Sadyk.
k

kdzierzyn-kole - EDUKACJA

S pienidze
na podrczniki
Uczniowie szk z Kdzierzyna-Kola mog ubiega
si o dofinansowanie zakupu podrcznikw i pomocy
edukacyjnych.
Pienidze pochodz z rzdowego programu pomocy
uczniom ''Wyprawka Szkolna''. Pomoc udzielona zostanie uczniom z rodzin, ktrych
miesiczny dochd na osob nie przekracza 574 zotych
netto. Wsparcie dotyczy rwnie uczniw z rodzin, w ktrych dochd na osob przekracza kryterium dochodowe w
przypadkach, okrelonych w
art. 7 ustawy z dnia 12 marca
2014 roku o pomocy spoecznej tj., gdy w rodzinie wystpuje m.in.: ubstwo, sieroctwo,
bezdomno, bezrobocie, niepenosprawno, dugotrwaa
lub cika choroba, przemoc

w rodzinie, potrzeba ochrony


macierzystwa lub wielodzietnoci, bezradno w sprawach
opiekuczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego, zwaszcza w rodzinach
niepenych lub wielodzietnych,
alkoholizm lub narkomania,
zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa. W tym roku dotacja bdzie udzielana uczniom uczszczajcym do klas trzecich szk
podstawowych, klasy trzeciej
oglnoksztaccej szkoy muzycznej pierwszego stopnia i klasy czwartej technikum.Wszelkie
informacje w sprawie uzyskania
dofinansowania udzielane s w
szkoach, do ktrych uczszczaj
uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy oraz na stronie
urzdu miasta.
k

w skrcie

Stanowisko ogrodnika miejskiego obejmie Piotr Paisdzior,


mionik rekonstrukcji bitew napoleoskich.
katarzyna solarz

Po godzinach ubiera mundur i zamienia si w dowdc


Regimentu von Lattorf w bitwie o Kole 1807 roku - jest
szefem Kozielskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych. W takiej roli, raz
do roku na Dniach Twierdzy
moemy oglda Piotra Paisdziora, mieszkaca Lenicy,
ktry od wrzenia obejmie
stanowisko Podinspektora ds.
ksztatowania terenw zieleni
miejskiej w Wydziale Ochrony rodowiska i Rolnictwa
Urzdu Miasta. Miasto szukao kandydata na to stanowisko od paru tygodni kiedy
to rozpisano drugi konkurs, a
pierwszy nie zosta rozstrzygnity ze wzgldu na niewystarczajce kompetencje osb
zgoszonych. Teraz jest inaczej. - Przyszy opiekun zieleni miejskiej speni wszelkie

wymagania formalne (z zawodu jest architektem krajobrazu) i wykaza si wymaganymi przez komisj konkursow
koncepcjami projektowania
obszarw zielonych w miecie, a jego kandydatur zaakceptowaa Pani prezydent
Sabina Nowosielska - mwi
Jarosaw Jurkowski, rzecznik urzdu miasta. Ogrodnik
miejski zajmie si zarwno
dbaniem o ju istniejce zasoby zieleni w miecie i ocen
ich stanu, jak i planowaniem
gospodarki zieleni w skali caego miasta, czyli architektur krajobrazu - tumaczy Jurkowski. Przyszy specjalista
do spraw zieleni miejskiej bdzie mia pene rce roboty, w
Kdzierzynie-Kolu bowiem,
prno szuka klombw, kolorowych sadzonek krokusw,
czy tulipanw. Zaniedbane s
rwnie parki i skwery, drzewa i krzewy.

Fot. Materiay prasowe Urzdu Miasta

Dziki remontowi polepszy si m.in. stan nawierzchni drogi.

Od rekonstrukcji historycznej
do ogrodnictwa

Piotr Paisdzior w penym


umundurowaniu dowdcy kozielskiego Regimentu
von Lattorf.

rozwizano Konwent Seniorw


pis, e rad seniorw powouje rada gminy. Dlatego, by
dostosowa si do obowizujcych przepisw, organizacje
reprezentujce starszych kdzierzynian skieroway niedawno do prezydent Sabiny
Nowosielskiej wniosek o powoanie nowego organu doradczego. Ma nim by Miejska Rada Seniorw. Zgodnie
z t inicjatyw prezydent Sabina Nowosielska rozwizaa istniejcy dotychczas Konwent Seniorw, bo tak nazw
przybrao w midzyczasie to
gremium. Jego kadencja wanie dobiega koca, std kilka
organizacji reprezentujcych
starsze pokolenie, takich jak:
Stowarzyszenie Kresowian,
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Uniwersytetu Ziemi
Kozielskiej i Polski Zwizek
Emerytw Rencistw i Inwalidw - zawnioskowao o

powoanie w jego miejsce


Miejskiej Rady Seniorw, ale
zgodnie ze zmienionymi zapisami ustawy o samorzdzie
gminnym. Seniorzy chc nadal mie bowiem wpyw na
to, co dzieje si w miecie. Projekt uchway powoujcej
Miejsk Rad Seniorw wraz
z projektem statutu zostan
poddane konsultacjom spoecznym 8 wrzenia. Potem
dokumenty te trafi pod obrady rady miasta. Ostatecznie to
radni zdecyduj czy Rada Seniorw zostanie powoana czy
te nie. Jednak wczeniej, 26
sierpnia zaplanowano ostatnie spotkanie z organizacjami
nieistniejcego ju w praktyce
Konwentu Seniorw i podzikowanie jego czonkom za
dotychczasow prac - mwi
Jarosaw Jurkowski rzecznik
Urzdu Miasta.
k

kdzierzyn-kole - sylwetki

Nie yje Krystyna Helbin


Po cikiej chorobie zmara wjt gminy Polska Cerekiew. Miaa 63 lata.
Krystyna Helbin przez
28 lat sprawowaa najwyszy
urzd w gminie Polska Cerekiew w powiecie Kdzierzysko-Kozielskim najpierw jako naczelnik, potem wjt. Bya
jednym z najduej urzdujcych i najbardziej dowiadczonych samorzdowcw na
Opolszczynie. Zmara w nocy
7-go sierpnia po cikiej chorobie. Od kilku tygodni przebywaa na zwolnieniu lekarskim.
Bya oddana bez reszty sprawom naszej gminy i traktowaa swoj funkcj jako misj i
powoanie. Przez te wszystkie

lata pracowaa z najwikszym


oddaniem i powiceniem na
rzecz naszych mieszkacw
czytamy na stronie urzdu gminy wpis zamieszczony przez wsppracownikw
Helbin. 11 sierpnia odbyy si
uroczystoci pogrzebowe w
Kociele Parafialnym w Grzdzinie, w ktrych uczestniczyli
m.in. samorzdowcy z powiatu Kdzierzysko-Kozielskiego. Do momentu wyonienia
nastpcy Krystyny Helbin w
toku wyborw uzupeniajcych, obowizki wjta obejmie
jeden z aktualnych pracownikw gminy.
k

Krystyna Helbin bya


najduej urzdujcym
wjtem w Gminie Polska
Cerekiew.

Marek Biaas
wraca do MOK
Jaki czas temu ogoszono konkurs na stanowisko specjalisty do
spraw promocji kina. Wygra go
Marian Biaas, ktrym kierowa
do 2011 roku. Pniej zosta zwolniony i prowadzi wasn dziaalno gospodarcz. Teraz zajmie
si kinem dziaajcym przy Miejskim Orodku Kultury.

Zwoki w Dbowej
W pobliu jeziora w Dbowej
znaleziono zwoki mczyzny. By
to 54-letni wdkarz, mieszkaniec
Kdzierzyna-Kola. Zgon nastpi
z przyczyn naturalnych. Policja
wyklucza udzia osb trzecich.

kdzierzyn-kole - SAMORZD

Konwent seniorw trzeba


byo rozwiza, po to, by
powoa go pod inn nazw, za to zgodnie z obowizujc ustaw o samorzdzie gminnym.
Kdzierzyska Rada Seniorw zostaa powoana
przez urzdujcego w poprzedniej kadencji prezydenta
Tomasza Wantu, na pocztku 2013 roku. Jego czonkowie mieli pomaga samorzdowi w wykonywaniu zada
publicznych gminy, istotnych dla mieszkacw, ktrzy ukoczyli 60 rok ycia.
Kdzierzyn nie by pionierem
w tym temacie, gdy podobne jednostki wsppracuj z
samorzdami w caej Polsce.
Jednak wtedy prezydent wyprzedzi troch przepisy ustawy o samorzdzie gminnym
(ktre weszy w ycie w listopadzie 2013 roku). W nowej
ustawie zawarto bowiem za-

Prba samobjcza
25 sierpnia policjanci zostali wezwani na ulic Jzefa Wieczorka
w Kdzierzynie-Kolu. Na balkonie na pitym pitrze budynku
sta mczyzna, ktry grozi, e
odbierze sobie ycie. Kiedy tylko
na miejscu pojawia si policja
mczyzna sam wszed do mieszkania. 29-latek mia w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Poar cierniska
21 sierpnia po godzinie 11.00
straacy udali si do Witosawic.
Pono tam ciernisko. W akcji
udzia wzili straacy z Polskiej
Cerekwii i Wronina. Spony 2
hektary pola. Prawdopodobnie
przyczyn poaru byo podpalenie.

Fot. Urzd gminy Polska Cerekiew.

Fot. Grupa Azoty Kdzierzyn

Bezpieczniej
na ulicy Mostowej

Przez kilka dni MZK testowao busa typu Mercedes


Benz Sprinter City 77.
Pasaerowie z Kdzierzyna-Kola, ktrzy korzystaj z
miejskich linii autobusowych
nr 3 i 9, mieli okazj podrowa w luksusowym i klimatyzowanym busie. MZK testowao
ten pojazd pod wzgldem jego
funkcjonalnoci, parametrw
technicznych i zapotrzebowania. Mae busy sprawdzaj si szczeglnie na trasach,
na ktrych jest niewielka ilo
pasaerw, a w Kdzierzynie-Kolu dotyczy to osiedli peryferyjnych, jak Kuniczka czy Lenartowice mwi Jerzy Sadyk
z Miejskiego Zakadu Komunikacji w Kdzierzynie-Kolu.
Tego typu autobusy weszy do
uytku w zeszym roku w Niemczech, a ich zalet jest to, e cae
podwozie jest niskopodogowe,

region

kdzierzyn-kole SAMORZD

kdzierzyn-kole - INWESTYCJE

Zakoczy si pierwszy
etap przebudowy kilometrowego odcinka ulicy
Mostowej od przejazdu
kolejowego do bramy bierawskiej wzdu zakadw
Azotowych.
Teraz na ulicy Mostowej
spokojnie mog si min
dwa pojazdy. Zadowoleni bd rwnie piesi i waciciele
dwch kek. Dziki remontowi poszerzona zostaa mocno wyeksploatowana jezdnia

Wiadomoci 3

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

Otwarcie stadionu
W sobot, 29 sierpnia odbdzie
si uroczyste otwarcie stadionu
miejskiego w Kuni Raciborskiej. Stadion zosta w ostatnim
czasie zmodernizowany. Z okazji
jego otwarcia odbdzie si mecz
oldbojw "Stal" z Reprezentacj
lskich Oldbojw.
Dusi i okrad
41-latka
W jednej z kamienic na terenie
Raciborza doszo do rozboju.
Mody mczyzna na klatce schodowej zaatakowa 41-latka. Agresor najpierw zacz dusi swoj
ofiar, a nastpnie z kieszeni
spodni skrad portfel z pienidzmi. Opisany napastnik wkrtce
po zdarzeniu zosta zatrzymany.
Zjazd absolwentw
Stowarzyszenie Absolwentw i
Przyjaci I Liceum Oglnoksztaccego im. Jana Kasprowicza w
Raciborzu zaprasza na zjazd absolwentw z okazji 70-lecia szkoy. Uroczysto odbdzie si 10
padziernika. Bal absolwentw
odbdzie si w Arenie Rafako.
Poszukiwany
zatrzymany
Wodzisawski policjant zatrzyma
52-latka poszukiwanego dwoma
listami goczymi. Mczyzna
od duszego czasu ukrywa si
przed wymiarem sprawiedliwoci. Trafi ju do zakdu karnego,
gdzie spdzi najblisze 2 lata. Do
zatrzymania doszo w centrum
Wodzisawia laskiego. Policjant
penicy sub w wydziale kryminalnym w czasie wolnym od
suby robi zakupy. Nagle na
ulicy Zamkowej zauway mczyzn, odpowiadajcego rysopisowi poszukiwanego. Str prawa
niezwocznie skontaktowa si z
kolegami bdcymi na subie, a
nastpnie wylegitymowa i zatrzyma poszukiwanego. Mczyzna
bez staego miejsca zamieszkania
od dwch lat ukrywa si przed
wymiarem sprawiedliwoci.

4 Edukacja

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE HISTORIA

Amteatr wspomnie, amteatr zudze


Fot. retromuzyka.pl

Wiele wskazuje na to, e mimo protestw rodowisk artystycznych blisko


zwizanych z histori kozielskiej muszli koncertowej, obiekt nie przetrwa.

KATARZYNA SOLARZ

Czasy jego wietnoci miny twierdz malkontenci.


Cofnijmy si w czasie i zobaczmy, jak to byo, kiedy amteatr ttni yciem. Pocztki
amteatru sigaj lat szedziesitych, kiedy krlem sceny muzycznej by bigbit. Na
deskach kozielskiej muszli
wystpowao wielu znanych
artystw, m.in. "Skaldowie"
czy zesp "No to co". Swoje
pierwsze kroki w muszli stawiay solistki Teresa Iwaniszewska, pniej Haremza,
kolanka, ktra wsppracowaa z Markiem Grechut czy
pochodzca z Wikszyc Krystyna Konarska. Obie artystki
byy pniej znane szerokiej
publicznoci zarwno w Polsce
jak i za granic. Malowniczo
pooona nad brzegiem Odry, okolona zabytkowym parkiem muszla, szybko staa si
miejscem przycigajcym rzesze fanw bigbitu. W muszli byy organizowane koncerty
z przernych okazji, ale najbardziej utkwi mi w pamici
koncert popularnego wwczas
zespou folklorystyczno bigbitowego "No to co". eby zobaczy wystp szedem na piechot z Kdzierzyna. Koncert
by wspaniay, a na widowni
brakowao wolnych miejsc!
wspomina Zbigniew Kowalski wspredaktor strony
Retromuzyka.pl, powiconej historii sceny muzycznej
w Kdzierzynie-Kolu. Szalone lata szedziesite sprzyjay rwnie modym, amatorskim kapelom lokalnym. Prym
na kdzierzysko-kozielskiej
scenie muzycznej wiody wwczas m.in. formacje takie jak:
"Taranty", "Kontury", "Wegatony" i "Harnasie". Od 1967
roku czsto wystpowalimy
na scenie wczesnego amteatru mwi Zbigniew Stani,
obecny kierownik i animator
w Domu Kultury ''Komes'' na
osiedlu Piastw, a kiedy czonek znanego, bigbitowego zespou "Taranty". Koncertowalimy wtedy na imprezach
organizowanych przez Powiatowy Dom Kultury w Kolu,
w ktrych uczestniczyo wiele
zespow z placwek kulturalno-owiatowych Kola i Kdzierzyna, jak rwnie licznie

zapraszane zespoy z terenu


powiatu, wojewdztwa opolskiego i uznane zespoy krajowe. wczesny PDK by katalizatorem ycia kulturalnego
wspomina Stani. Amteatr powsta z inicjatywy wczesnych wadz miasta. Bya
kierownik Wydziau Kultury -

Janina Pajk i kierownik Powiatowego Domu Kultury w


Kolu Jan Mazurkiewicz byli wspaniaymi animatorami
ycia kulturalnego w miecie.
To im zaleao na tym, aby na
scenie amteatru mogy si
prezentowa przede wszystkim amatorskie zespoy z cae-

go powiatu. Promowanie wasnych zespow artystycznych


byo ich priorytetem podkrela. Oprcz wspomnianych
wyej "Skaldw" i zespou "No
to co", Zbigniew Stani wymienia dug list artystw,
ktrzy mieli przyjemno wystpowa w muszli nad Odr.
Nie jestem w stanie wymieni nazw wszystkich zespow,
ktre tam wystpoway. To s
tak odlege lata - umiecha si
animator kultury. Pamitam, e wystpowali lokalni
solici i popularne wwczas
eskie kapele, jak "Katarzynki" (odpowiednik "Alibabek"
czy "Filipinek"), grupy folklorystyczne jak Zesp Pieni i Taca "Komes", szkolny
zesp "Komorno", dta orkiestra lachowska "Limanowianie", zespoy mniejszoci
romskiej, zagraniczne zespoy folklorystyczne ''Polonia
Douai", baskijski zesp taneczny "Erketz" z Hiszpanii,
orkiestra dta "Spielmannszug der Kolpingsfamiliem"'
z Niemiec, "De Houpse De-

res" z Holandii, modzieowa orkiestra dta Technikum


eglugi rdldowej i dziaajce w nim zespoy taneczne,
gray kdzierzyskie rozrywkowe zespoy dancingowe,
kdzierzyskie orkiestry dte
zakadw chemicznych z Blachowni l. i Zakadw Azotowych Kdzierzyn i wiele innych grup wylicza. Po roku
90. zainteresowanie muszl
sabo, coraz rzadziej odbyway si tam imprezy, a podczas
powodzi w1997 roku amteatr zosta zalany i od tego czasu praktycznie przesta funkcjonowa. Par lat temu jego
losem zainteresowali si jeszcze kozielscy Romowie, jednak
odpucili. Amteatr zaronity ju w wikszoci krzakami
wydaje ostatnie tchnienie. Po
burzliwej dyskusji, jaka miaa miejsce na ostatniej sesji
rady miasta, dotyczcej dalszych losw muszli koncertowej na portalach spoecznociowych zawrzao. Zawizaa
si nawet spora grupa osb,
gwnie lokalnych muzykw,

ktrzy pamitaj czasy wietnoci obiektu i ktrym ley na


sercu, by amteatr znw zacz ttni yciem. Zwolennicy
reaktywacji kozielskiej muszli
maj argumenty za przywrceniem pierwotnej funkcji
amteatru i chc uczestniczy
w obradach zespou ds. kozielskiej muszli. Obawiaj si
jednak, e caa sprawa znw
rozbije si o mur, ktrym jest
brak pienidzy na kultur.
Odnosz wraenie, e caa ta
dyskusja radnych nad losem
muszli jest tylko wymogiem
formalnym, eby wykaza,
e miasto odbyo konsultacje
spoeczne, ale w istocie decyzja o rozbirce muszli dawno
zapada uwaa Zbigniew Kowalski. Bardzo chciabym si
myli, bo zarwno ja, jak i moi
koledzy, podpisujemy si pod
jej rewitalizacj obiema rkami. Kozielska muszla jest idealnym miejscem na koncerty,
urokliwie pooona nad Odr,
daleko od skupisk miejskich.
Kiedy zamykam oczy widz j
tak, jak bya kiedy.

R E K L A M A

Wyroby Hutnicze
konkurencyjne ceny
transport do klienta

Konstrukcje stalowe
wysoka jako

Panele soneczne
pomoc w dofinansowaniach

47-400 RACIBRZ
ul. PIASKOWA 11
tel. 32 415 96 65
www.majnusz.pl

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 25

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

KDZIERZYN-KOLE HISTORIA

Skarby ziemi Sawicickiej


KATARZYNA SOLARZ

Rodzina Hohenlohe
panowaa w Sawicicach
prawie 200 lat, do 1945 roku
mwi Gerad Kurzaj, prezes Towarzystwa Przyjaci
Sawicic. Tu mieli potny
paac, tu rodzili si i umierali arystokraci, ktrzy s czci naszej historii. Ich groby
okalay teren paacu, ale byy
rwnie na cmentarzu w Sawicicach. Po wojnie w 1945
przyszy takie czasy, e gdy
kto zobaczy niemieckie tablice, to bra motek i je niszczy, nie patrzc na histori
opowiada. Kurzaj mwi,
e wczeni proboszczowie,
ktrzy penili posug w Sawicicach po 1945 roku, zakopali tablice nagrobne arystokratw pod ziemi i tam
przeleay do dzi. Nie powiem gdzie je znalelimy,
bo to s nasze wite rzeczy

zastrzega Kurzaj. Kiedy dowiedzielimy si gdzie s, wyczycilimy je, oddalimy do


renowacji i wsplnie z proboszczem, ktry jest wacicielem cmentarza paraalnego, zadecydowalimy, e tu
zostan. Mona je pooglda,
s umieszczone na cianie
cmentarnej kapliczki, w ktrej pochowany jest te potomek rodu Hohenlohe zmary w roku 1861 (y zaledwie
trzy miesice). Tam gdzie
yli ludzie, tam s ich groby,
dlatego cieszymy si, e tym
skromnym gestem moglimy
odda hod ludziom, ktrych
potomkowie yj do dzi w
Niemczech. To nie wszystkie
odnalezione na przestrzeni paru lat skarby Sawicic.
Podczas budowy tamtejszej
restauracji i hotelu Hugo,
ktry powsta na terenie byego kompleksu sanatoryjno-szpitalnego (wybudowanego

przez rodzin Hohenlohe),


podczas kocowych prac natraono na piknie zdobion,
metalow skrzyni z 1884 roku. Znaleziono w niej m.in.
akt erekcyjny rozpoczcia
budowy szpitala, podpisany
rk ksicia Hugo Hohenlohe (od jego imienia nazwano
hotel). W skrzyni znajdoway si rwnie srebrne monety, dobrze zachowane zdjcie ksicia oraz wychodzc
wwczas kozielsk i wrocawsk gazet, z ktrych mona
si m.in. dowiedzie jak wyglday wczesne reklamy zamieszczane na amach prasy.
Towarzystwo Przyjaci Sawicic dysponuje katalogami, w ktrych umieszczono
zdjcia i opisy znalezionych
przedmiotw. S one dostpne w hotelu Hugo. Prbujemy t nasz ma ojczyzn
odkrywa na nowo cieszy
si Gerad Kurzaj.

Fot. Katarzyna Solorz

Nagrobne tablice rodu Hohenlohe, ktre kikadziesit lat przeleay pod ziemi, wrciy na swoje miejsce.

Tablice rodu Hohenlohe umieszczono na cianie kaplicy


na Cmentarzu Paraalnym w Sawicicach.

REGION - SAMORZD

Sie
obywatelska
WatchDog zorganizowaa
drug edycj Monitoringu
Spek Komunalnych.
Sie WatchDog dziaa na
rzecz wikszej jawnoci samorzdw, uczy mieszkacw
gmin, e maj prawo pyta, a
wadze maj obowizek odpowiada. Organizacja ju po raz
drugi zaprosia mieszkacw
miast i wsi do udziau w Monitoringu Spek Komunalnych,
majcym na celu kontrol
obywatelsk tych jednostek
gminnych. Kady, kto korzysta z komunikacji publicznej,
pije wod z miejskiego wodocigu, ma prawo wiedzie jak
dziaa i jak wydaje publiczne

pienidze spka komunalna.


- Akcja kierowana jest bezporednio do obywateli mwi
Karol Mojkowski, koordynator akcji. Jej celem jest doprowadzenie do jak najwikszej
przejrzystoci dziaa gminy
wobec spek komunalnych,
jak rwnie dziaa podejmowanych przez same spki.
Ludzie coraz czciej interesuj si tym, na co wydawane
s ich pienidze, bo czsto s
to due kwoty i due inwestycje, a z jawnoci np. zawieranych umw, bywa rnie
zauwaa Mojkowski. Monitoring spek komunalnych
obejmuje badanie czterech
obszarw dziaania spek ko-

munalnych: polityki gminy


wobec spek komunalnych,
procedury doboru czonkw
organw spek, wynagradzania czonkw organw spek
oraz przejrzystoci dziaania
tych podmiotw. Powysze zagadnienia s badane poprzez
analiz dokumentw, rozmowy z urzdnikami, czonkami organw spek komunalnych oraz obserwacje wasne.
Na tej podstawie uczestniczki i
uczestnicy monitoringu odpowiadaj na pytania zawarte w
internetowej ankiecie przygotowanej przez Sie Obywatelsk WatchDog Polska. Zgaszaj si do nas ludzie rnych
profesji, od adwokatw po rol-

nikw mwi Mojkowski. Radzimy tylko, by podczas prowadzenia monitoringu nie


byo koniktu interesw, dlatego osoby zatrudnione w jakiej spce lub ich rodziny nie
powinny bra udziau w akcji.
Zachcamy natomiast do brania udziau osoby niezalene, grupy nieformalne, a take organizacje pozarzdowe,
ktre nie maj dowiadczenia
w prowadzeniu kontroli obywatelskiej, a chciayby zdoby
wiedz w tym zakresie i prowadzi takie dziaania w przyszoci, rwnie po zakoczeniu monitoringu.
K

Fot. Sie obywatelska WatchDog.

MIESZKACY PATRZ NA RCE MIEJSKIM SPKOM

Monitoring moe przeprowadzi kady. Sie stranicza


WatchDog szkoli i przygotowuje do zadania bezpatnie.

KDZIERZYN-KOLE - SYLWETKI

Fot. Kadr z lmu Lalka

ZMAR LEGENDARNY WOKULSKI Z LALKI

Jerzy Kamas zasyn jako odtwrca roli


Stanisawa Wokulskiego w serialu Lalka Ryszarda Bera.
Jerzy Kamas mia w swoim dorobku artystycznym m.in. role w takich
obrazach jak: Lalka,
Krlowa Bona, Noce
i Dnie. W latach 50. by
uczniem kozielskiej eglugi.

23 sierpnia odszed Jerzy


Kamas niezwykle ceniony,
uzdolniony i utalentowany aktor teatralny i lmowy. Zmar
w wieku 77 lat w wyniku choroby nowotworowej, z ktr
zmaga si od duszego czasu. Saw przyniosa mu ro-

la Stanisawa Wokulskiego w
ekranizacji arcydziea literatury polskiej Lalki Bolesawa
Prusa w adaptacji Ryszarda
Bera. W czasie swojej kariery
wsppracowa z najwikszymi reyserami polskiego kina
Kazimierzem Kutzem, Jerzym Antczakiem, Tadeuszem
Konwickim, Adamem Hanuszkiewiczem, Aleksandrem
Fordem. Wystpi w ponad 60
produkcjach lmowych i telewizyjnych. Widzowie mogli podziwia jego kreacje w takich
obrazach jak: Piercionek z
orem w koronie, Dolina Issy, Idol, Cudzoziemka,
Ryczka. Jako aktor bardzo
czsto wystpowa w produkcjach telewizyjnych. Polacy zapamitali go jako odtwrc rl
w serialach takich jak: ycie Kamila Kuranta, Noce i
Dnie, Krlowa Bona, Napoleon, Zamach Stanu, Kanclerz. W ostatnich latach szczegln popularno przyniosa
mu rola mecenasa Stefana Ziteckiego w serialu Klan. Jego

wielk mioci by teatr. Zadebiutowa w 1957r. na deskach


Teatru Ziemi dzkiej w sztuce Kowal, pienidze i gwiazdy Jerzego Szaniawskiego w
reyserii Stefanii Domaskiej.
W nastpnych latach gra m.in.
w dzkim Teatrze Powszechnym i w Teatrze Narodowym w
Warszawie. Od 1971r. zwiza
si z teatrem Ateneum, ktremu pozosta wierny niemal do
mierci. Bywalcy teatrw mogli
go podziwia w sztukach Szekspira, Brechta, Gombrowicza,
Sowackiego, Durrenmatta.
Za swj wkad w kultur polR E K L A M A

sk zosta odznaczony m.in.


Zotym Medalem Zasuonego Kulturze Gloria Artis, Krzyem Ocerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zotym Krzyem
Zasugi. Urodzi si w 1938r. w
odzi. Swoj przygod z zawodem aktora rozpocz od studiw w Pastwowej Wyszej
Szkole Filmowej, Telewizyjnej i
Teatralnej im. Leona Schillera,
ktr ukoczy w 1961r. Wczeniej by absolwentem Zespou Szk eglugi rdldowej
im. Bohaterw Westerplatte
w Kdzierzynie Kolu. Do kozielskiej eglugi uczszcza

w latach 1951-1956 na wydziale budowy kadubw statkw


rzecznych. Szko i dawnych
kolegw odwiedza stosunkowo czsto. Czsto goci na
zjazdach absolwentw. Dawny
absolwent eglugi Sawomir
Szybkowski wspomina: By
przemiym czowiekiem. Niezwykle ciepym. Delikatnym.
Podczas zjazdw absolwentw
szkoy dla kadego znalaz czas,
by zamieni chocia kilka sw.
Bdzie go nam niezwykle brakowa.
L

26 Ogoszenia

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE
Lombard w K-Kolu na ulicy
Gowackiego 16, natychmiastowe poyczki pod zastaw. Najnisze odsetki w miecie i rabaty dla staych klientw! Tel. 504
085 143

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 500 198 766
Do 25.000 z
na dowolny cel.
Tel. 696 458 063

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

POYCZKI DLA KADEGO POD


ZASTAW! Wystarczy Dowd
Osobisty! Pienidze od rki! Kdzierzyn Kole naprzeciwko Kocioa przy rynku, w okolicy dworca PKS. Tel. 77 472 30 46
BIURO RACHUNKOWE
Ubezpieczenia Allianz
Dotacje z Urzdu Pracy
Tanio i solidnie
Tel. 666 664 662
Zadzwo
TO NIC NIE KOSZTUJE

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

na kolorowym tle 14 z

RNE

PRACA
Szukam pracownika transportu
midzynarodowego na terenie
Europy. Przewz ADR cysternami. Zjazdy do Polski co max 3 tygodnie. Wymagane uprawnienia
kategoria prawa jazdy C+E, jzyk
angielski (poziom komunikatywny). Tel. 664 153 536.
Potrzebny monter lub pomocnik
do pracy przy montau nowej instalacji elektrycznej natynkowej
w Kdzierzynie i okolicach. Kontakt 505 840 029.
Niemiecka rma z siedziba w
Zdzieszowicach zatrudni dowiadczonego dyspozytora midzynarodowego transportu drogowego. Tel. 667 739 445.
Poszukujemy od zaraz Pani do
obsugi lad w supermarkecie w

Kdzierzynie-Kole. Wymagana
ksieczka sanepidowska oraz
dowiadczenie w pracy w sklepie. Kontakt 514 967 868.
Interesuje Ci praca w nansach? Szukasz nowych wyzwa?
Zadzwo i umw si na spotkanie rekrutacyjne! Oferujemy
elastyczne formy zatrudnienia,
atrakcyjne zarobki wraz z moliwoci awansu. Kontakt 668
681 924.
Restauracja z Kola zatrudni kelnerk. Praca w penym wymiarze
czasu pracy. Mile widziane dowiadczenie. Tel. 604 955 669.
Praca w serwisie opon! Samodzielne stanowisko dla osoby
aktywnej. W ramach obowizkw obsuga klienta, wymiana
ogumienia samochodw osobowych i dostawczych. Praca od zaraz, nie jest wymagane dowiadczenie w wulkanizacji. CV prosz
przynosi osobicie na adres Bema 18, K-Kole, tel. 792 838 320.
ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech
Tel. 32 506 55 87

Racibrz - Wodzisaw l. - Rybnik

tel. 508272057

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 601 46 20 03, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

NIERUCHOMOCI
Mam do wynajcia niewielki lokal
uytkowy w Kdzierzynie-Kolu
przy ul. Korfantego 19. Lokal jest
wyremontowany, posiada toalet,
centralne ogrzewanie i alarm. Tel.
502 722 538.
Sprzedam lokal mieszkalny, pooony na 4 pitrze o powierzchni 38
m. Mieszkanie skada si z pokoju,
kuchni, azienki i przynalenej piwnicy. Ogrzewanie miejskie. Tel. 885
808 111.
Wynajm lokal w centru Kdzierzyna o powierzchni 120 m, lokal mieci si w pawilonie wolnostojcym,
due witryny wystawowe, wasne
zaplecze socjalne. Tel. 505 018 667.
Wynajm lokal o powierzchni 62
m. Skadajcy si z trzech pomiesz-

cze plus azienka. Cena zawiera


ogrzewanie centralne. Lokal znajduj si w Zdzieszowicach na ulicy
Fabrycznej, tel. 502 89 40 19
Dziaka pod budow garau w
centrum Kdzierzyna-Kola o powierzchni 24 m. Tel. 500 046 623.
Sprzedam dziak budowlan z domem do remontu oraz szop. Dziaka ma powierzchnie 1290 m, podzielona na dwie czci. Dziaka
znajduje si w miejscowoci Karchw w gminie Pawowiczki. Tel.
669 209 226.
Mieszkanie do wynajcia od zaraz.
II pitro z balkonem. wieo odmalowane. Czciowo umeblowane.
Zapraszam do ogldania. Kontakt
telefoniczny 601 960 088.

MOTORYZACJA
Auto skup Kdzierzyn Kole, najlepsze ceny w regionie, szybki odbir gotwka od rki. Wystawiamy potrzebne zawiadczenia do
wyrejestrowania pojazdu. Dziaamy na caym rejonie woj. opolskiego. Tel. 509 656 739.
Skup samochodw za gotwk,
kada marka, pacimy od rki.
Tel. 796 990 837.

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn- Kole i okolice. Tel. 511
929 121.
Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa zwyka
termozgrzewalna, gont, rynny,
styropapa. Tel. 664 807 199.
Tanie remonty, kafelkowanie,
ocieplenia domw, renowacja
poddaszy i domw, krtkie terminy realizacji. Kdzierzyn, tel. 514
641 044.
Tartak Pawowiczki oferuje wib dachow na wymiar, aty, deski,
usugi obrbki drewna. Zapraszam
do wsppracy, tel. 600 872 228.
Oferuje przewz osb i przesyek
w kraju i za granic samochodem
VW PASSAT KOMBI. Dyskoteki, dyskretne spotkania, szpitale,
dworce, hotele, lotniska. Kontakt
24h/7 dni, tel. 505 275 275.
MEGA WYPRZEDA
SKLEP ODZIEOWY
MELLASA
ul. Powstacw 3
Kunia Raciborska

Brukowanie, tanie ukadanie kostki granitowej i zwykej, ukadanie


obrzey oraz krawnikw. Prace
w ogrodzie, drenae z izolacja oraz
kanalizacje. Zapraszam! Tel. 605
646 784.
Serwis traktorw, cignikw rolniczych. Dugoletnie dowiadczenie
w naprawie cignikw produkcji
Polskiej oraz marki zagraniczne.
Reska Wie, tel. 519730020.
Prace remontowo-wykoczeniowe: gadzie, regipsy, kafelki, podwieszane suty typu KG, docieplenia elewacji, malowanie. Due
dowiadczenie i wysoka jako
wykonywanych usug. Tel. 690
414 063.

Operacja zamy
w klinice okulistycznej
Gemini w Ostrawie
Organizacja transportu
do kliniki
i rozliczenia z NFZ

Tel. 602 150 886

SPRZEDAM
ST DO PING-PONGA
STAN BARDZO DOBRY
CENA 300 z
tel. 602 150 886

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 27

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

ZAKRZW - TEREN PRZY PAACU - 29-30 SIERPNIA

R E K L A M A

ART CUP 2015


Tradycyjnie w ostatni weekend wakacji odbdzie si kolejna edycja Jedzieckich Mistrzostw Gwiazd. Przy paacu
w Zakrzowie Aktorzy i artyci
bd rywalizowa o tytu mistrza w czterech dyscyplinach
jedzieckich: ujedeniu, skokach przez przeszkody, western
riding i powoeniu zaprzgami.
W tym roku swj udzia w Art
Cup potwierdzili m.in.: Kevin
Aiston, Jerzy Boczak, Danuta
Baejczyk, Magdalena Cwen-

-Hanuszkiewicz,
Katarzyna
Dowbor, Maciej Gleba Florek, Marek Frckowiak, Piotr
Grecki, Iwona Guzowska, Robert Janowski, Monika Jarosiska, Bogusaw Kaczmarczyk,
Ewa Kania, Emilia Krakowska,
Mariusz Krzemiski, Bogusaw
Linda, Tomasz Lulek, Micha
Malinowski, Jagna Marczuajtis, Mateusz Masternak, Julian
Mere, Juliusz Ursyn-Niemcewicz, Andrzej Niemirski, Robert
Osam, Magorzata Pieczyska,

Julia Pogrebiska, Anna Powierza, Elbieta Romanowska,


Henryk Sawka, Karolina Sawka, Jerzy Schejbal, Roch Siemianowski, Karol Strasburger,
Marek Torzewski, Magdalena
Waligrska, Magdalena Wjcik, Renata Zarbska. Pomysodawcami zawodw, ktre od lat
ciesz si ogromn popularnoci, s Andrzej Saacki prezes
Ludowego Klubu Jedzieckiego Lewada oraz prezenterka
TVP Katarzyna Dowbor.

KDZIERZYN-KOLE - DK CHEMIK - 5 WRZENIA

I GIEDA CZARNYCH KRKW


5 wrzenia odbdzie si I
Gieda winyli, ktra jest imprez towarzyszc 4 edycji
Gitariady 40. Jak wiadomo, kanony mody zmieniaj
si i powracaj co jaki czas.
Od paru lat do ask powracaj
pyty winylowe, ktrych suro-

wy, magiczny dwik urzeka


od pokole. Gieda jest najlepszym sposobem na zdobycie ulubionych i unikatowych edycji pyt, ktrych nie
znajdziemy ju w adnych
sklepach. Miejski Orodek
Kultury zaprasza wszystkich

zainteresowanych sprzeda,
wymian oraz kupnem pyt
winylowych. Wstp jest darmowy dla wszystkich. Pytania
dotyczce szczegw giedy
oraz rezerwacji stoisk naley
kierowa na adres mailowy:
mok@mok.com.pl.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

KDZIERZYN-KOLE - KINO CHEMIK - 7 WRZENIA

ZESP CZERWIE W KINIE CHEMIK


7 wrzenia w kinie Chemik
wystpi zasp Czerwie. Tym
razem muzycy zrobi podkad
dwikowy do lmu Metropolis z 1927 roku. Film opowiada o futurystycznej wizji
potnego miasta, w ktrym
wska grupa uprzywilejowanych obywateli wspia si na
szczyt technicznych zdobyczy
industrializmu. Mieszkacy
miasta dawno oderwali si od
przyziemnej codziennoci, cie-

szc si doskonale funkcjonujcym mechanizmem miejskiej


maszynerii.
Futurystyczna
idylla ma jednak swoj cen.
Kto musi przecie wprawia
cay mechanizm w ruch i pilnowa, by wszystko poruszao si w idealnym rytmie. Gboko pod ziemi, w zimnych,
ciemnych korytarzach tkwi ywa sia wielkiego Metropolis,
ktra niebawem ujrzy wiato
dzienne. Czerwie to niezalena

maopolska formacja prezentujca alternatywne dwiki z


pogranicza folku, etno, sceny
absurdu, teatru i lmu. Kdzierzysko Kozielscy mionicy
seansw DKF doskonale znaj repertuar zespou z projekcji takich lmw jak: Brzdc,
Sobotnia Gra, Nosferatu,
Mumia. Do tej pory zagrali
ju ponad 300 koncertw. Projekcja: 7 wrzenia, godz: 19.00.
Cena biletu: 15 z.

Promocja!
Do koca sierpnia
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
27 SIERPNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
W czwartek, 27 sierpnia w godzinach od 11.00. do 13.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rynek 3 odbd si zajcia
plastyczne dla maluchw. Dzieci bd tworzy kolorowe
wycinanki z papieru.
28 SIERPNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
W rod 28 sierpnia w godzinach od 11.00 do 13.00 Miejska
Biblioteka Publiczna przy ul. Rynek 3 w Kolu zaprasza najmodszych na zajcia w ramach Eko Wakacji. Tym razem dzieci
posuchaj bajek.
28 SIERPNIA - DK CHEMIK - KDZIERZYN-KOLE
28 sierpnia w RSM Chemik przy ul. 9 Maja 6 w Kdzierzynie o
godzinie 18.00. odbd si taneczne warsztaty hip - hopu.
Zajcia poprowadzi Mateusz Mateja. Koszt zaj to 10 z za dwie
godziny. Zapisw mona dokona dzwonic pod numer: 77 483
32 36. wew. 37 lub w biurze SDK.
29 SIERPNIA - OSIEDLE POGORZELEC - KDZIERZYN
29 sierpnia w godzinach od 16.00 do 18.00 na stawach przy ul
Gliwickiej (os. Pogorzelec) odbdzie si zakoczenie 18 Mistrzostw wiata Modeli Pywajcych klas M - 18 World
Championship NAVIGA. Na koniec zawodnicy zaprezentuj
si w biegach naowych. Imprez podsumuje uroczysta dekoracja medalistw.

ramach Objazdowego Kina Allegro. Pocztek wydarzenia


o godzinie: 21.30. Zobaczymy kultowy lm pt: Wadca Piercienia: Druyna Piercienia.
31 SIERPNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN
31 sierpnia w godzinach od 11.00 do 13.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rynek 3 w Kolu odbdzie si podsumowanie wakacji. Dzieci bd m.in. losowa przygotowane
dla nich upominki.
4-5 WRZENIA - P. POJEDNANIA - KDZIERZYN
Od 4 do 5 wrzenia potrwa czwarta ju edycja Gitariady
40. Pocztek imprezy zacznie si w pitek 4 wrzenia o godzinie 16.00. w Parku Pojednania. Tradycyjnie ju na Gitariadzie
wystpi sztandarowe postacie polskiej muzyki rozrywkowej
jak i mode zespoy rozpoczynajce dopiero swoj przygod z
muzyk.

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

30 SIERPNIA - RYNEK - KDZIERZYN KOLE


30 sierpnia na Rynku w Kolu odbdzie si pokaz lmw w
R E K L A M A

Kliniec, tucze, podbudowa,


kamie na utwardzenie terenu
Kruszywo w dwch frakcjach (032mm i 063mm)
Moliwy transport do klienta po uzgodnieniu (125 ton)

Od 20 z za ton!

tel. 509 289 833

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

28 Wiadomoci

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole gospodarka

Uroczyste podwieszenie Walczaka w elektrociepowni


aleksandra dik

Dzisiejsze wydarzenie
ma podwjny wymiar; z jednej
strony jest symbolem pozytywnych, zgodnych z harmonogramem i oczekiwanych przez nas
dziaa zwizanych z realizacj caej inwestycji. Jest take
bardzo wany dla spoecznoci
Grupy Azoty KDZIERZYN.
Budowa nowej elektrociepowni jest konieczna z punktu widzenia naszej dziaalnoci - powiedzia Adam Leszkiewicz,
Prezes Zarzdu Grupy Azoty
KDZIERZYN w trakcie uroczystoci, dzikujc RAFAKO,
jak i wszystkim podwykonawcom i pracownikom za sprawn i terminow realizacj inwestycji.
Nie tak dawno odbyo si
wmurowanie kamienia wgielnego pod budow nowej elektrociepowni. Dzi uroczycie
dokonujemy
podwieszenia
walczaka. Wszystko odbywa
si zgodnie z przyjtym harmonogramem i bardzo dobrze
wry caemu projektowi - powiedziaa Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarzdu i
Dyrektor Generalna RAFAKO
S.A. - Dzisiejsza uroczysto
jest bliska sercu wszystkich rafakowcw. Monta walczaka,
nazywanego sercem kota, jest
symbolicznym momentem i
kamieniem milowym nie tylko
dla naszego zakadu wytwrczego, ale te wszystkich osb
zaangaowanych w ten projekt.
Z tego miejsca dzikuj wszystkim za gigantyczn prac, jak
woylicie w to, by realizacja
projektu odbywaa si zgodnie
z harmonogramem. Dzikuj
te inwestorowi za dotychczasow wspprac, ktra ukada si wzorowo dodaa prezes RAFAKO, podkrelajc, e
w prace, oprcz zewntrznych
podwykonawcw, zaangaowana jest take ENERGOTECHNIKA firma z Grupy RAFAKO.
W brany energetycznej
podwieszenie walczaka, czyli
uposadowienie go w konstrukcji nonej, nie bez powodu jest
tak uroczycie celebrowane.
Walczak nazywany jest "sercem kota", gdy dla kotw z
tzw. naturaln cyrkulacj stanowi najwaniejszy element
jego czci cinieniowej, w ktrym nastpuj oddzielenie wody od pary. Oddzielona woda
spywa rurami opadowymi w
d, za para wodna przechodzi do dalszej czci kota, aby
potem w formie pary przegrzanej napdza turbin.
Podwieszenie walczaka to
symboliczny kamie milowy w
realizacji inwestycji. Oznacza,
e cykl wanych prb technologicznych mamy ju za sob,
a z drugiej strony zakoczone te zostay najwaniejsze
prace budowlane w tym m.in.
budowa fundamentw i konstrukcji umoliwiajcej posadowienie walczaka. Projekt
wkracza w kolejn faz realizacji. W swojej historii RAFAKO zrealizowao ju ponad

Prezes Grupy Azoty


Kdzierzyn - Adam
Leszkiewicz.
2500 walczakw dla kotw
na caym wiecie i jak mona si spodziewa nie tylko
dla naszych wasnych kotw.
Najwiksze wayy nawet prawie 200 ton i byy dostarczone do elektrowni na Tajwanie.
Jednak niezalenie od gabarytw za kadym razem jestemy
dumni, gdy mamy okazj podziwia ten element, fachowo i
terminowo osadzany na swoim
miejscu powiedzia uczestniczcy w uroczystoci Krzysztof
Burek, Wiceprezes Zarzdu i
Dyrektor ds. Handlowych w
RAFAKO S.A. Walczak dostarczony do kdzierzyskiego zakadu way ok. 30 ton, przy 12
metrach dugoci.
Bdzie to kompletna jednostka, dostosowana
do potrzeb zamawiajcego i
moliwoci ju istniejcej infrastruktury. Obiekt, oprcz kota,
bdzie wyposaony we wszelkiego rodzaju instalacj, min.
odsiarczania i odazotowania
spalin. Sam projekt moe nie
jest wielki, ale jest bardzo wany, poniewa jest realizowany
w formule EPC (Engineering,
Procurement, Construction)
kompleksowej realizacji projektu powiedzia Karol Sawicki, dyrektor Projektu Grupy
Azoty KDZIERZYN z RAFAKO S.A.
Przyjty harmonogram zakada, e realizacja caej inwestycji wyniesie 29 miesicy i zakoczy si w padzierniku 2016
r. To ambitny plan, ale jak wida z postpu robt, moliwy
do wykonania. Staramy si
na bieco zawiera umowy z
podwykonawcami i dostawcami. Wiele prac udao nam
si zakontraktowa wczeniej
ni zakadalimy - powiedzia
Alojzy Richter, kierownik projektu, odpowiedzialny za kocio
i instalacje SCR z RAFAKO S.A.
Podwieszenie walczaka to
pocztek montau kota. Obecnie rozpocz si monta cian
szczelnych pierwszego cigu,
ktre s pod walczakiem. Za
t cz prac odpowiada nasz
podwykonawca, firma REMAK
doda A. Richter.
Sprawna organizacja prac,
a tym samym terminowe ich
prowadzenie, wynika ze struktury zespou realizujcego projekt. - Podzielilimy go na 5
podprojektw, ktre powierzylimy osobom specjalizujcym

si w konkretnych realizacjach:
elektrofiltry i filtry workowe,
odsiarczanie spalin, wyspa kotowa, wyspa maszynowa oraz
projekt oglny, czyli instalacje
wsplne poszczeglnych wysp.
Jak na razie sprawdza si to
bardzo dobrze powiedzia
Grzegorz Podsiado, dyrektor
Biura Handlowego Sprzeday Kompletnych Obiektw z
RAFAKO S.A., ktry do koca kwietnia peni funkcj p.o.
Dyrektora Projektu w Kdzierzynie - Kolu. Za koordynacj
wszystkich prac na placu budowy odpowiedzialny jest Zbigniew Maso, penicy funkcj
dyrektora budowy z ramienia
RAFAKO S.A.
Do moich zada naley realizacja instalacji oczyszczania spalin IOS w zakresie
koordynacji wykonania dokumentacji projektowej, zakupowej oraz kontraktacji urzdze zgodnie z dokumentacj.
W przypadku naszego projektu mog miao stwierdzi, e
jestemy na etapie finalnym.
Jeli chodzi o kontraktacj to
mamy zakontraktowane w
okolicach 70-80 proc. naszych
urzdze i usug z podwykonawcami. Natomiast teraz bdziemy przechodzi do realizacji na budowie; nastpi monta
urzdze oraz w pniejszym
czasie, synchronizacja instalacji IOS z kotem i instalacj
SCR. Planujemy, e podanie
spalin do instalacji odsiarczania psuchego nastpi w trzecim kwartale przyszego roku
wyjani Zbigniew Smok, kierownik ds. IOS na Elektrociepowni Grupy Azoty KDZIERZYN.
Dokumentacja, w oparciu
o ktr realizowana jest inwestycja, opracowywana jest w
RAFAKO przez projektantw,
wrd ktrych jest coraz wicej
kobiet. Jedn z nich jest Patrycja Sopya-Tkocz. - Jestem odpowiedzialna za instalacj SCR,
czyli za odazotowanie spalin. W
Kdzierzynie mamy do czynienia z kompaktowym obiektem.
Ze wzgldw na ju istniejc
infrastruktur wie si z tym
pewne wyzwanie. Musielimy
uwzgldni kilka elementw,
ktre s nowoci w tego typu
projektach, m.in. umiejscowienie reaktora nad obrotowym
podgrzewaczem. Wszystko po
to, by dostosowa obiekt do
oczekiwa zamawiajcego powiedziaa pani Patrycja.
Inwestycja, o ktrej mowa to
realizacja etapu 1 zadania inwestycyjnego p.n. Nowa elektrociepownia w Grupie Azoty Zakadach Azotowych Kdzierzyn
S.A., zawierajce budow, dostaw urzdze i usug oraz uruchomienie kotowni z kotem pyowym, o wydajnoci 140 Mg/h
pary o temperaturze 495st. C
i cinieniu 7,5 MPa, opalanym
wglem kamiennym, budow i
dostaw urzdze i usug oraz
uruchomienie
turbozespou
upustowo-kondensacyjnego o
mocy ok. 25 MWe w istniejcej
maszynowni, o parametrach
wlotowych pary: temperatura

Fot. Materiay prasowe Grupy Azoty Kdzierzyn-Kole

Koniec jednego z waniejszych etapw realizacji kontraktu zawartego przez Rafako


z Grup Azoty Kdzierzyn w 2014 r. o wartoci 320 mln z netto.

Cao inwestycji ma by zamknita do koca 2019 roku, a jej pierwszy etap obejmujcy
budow turbozespou, kota parowego, instalacji odsiarczania spalin oraz budynku
m.in. z czci socjaln dla zaogi ma by gotowy do koca 2016 roku.
Na zdjciu moment montau Walczaka.
490 st. C i cinienie 7,0 MPa.
Kdzierzyska elektrociepownia bdzie nowoczesnym obiektem produkujcym energi elektryczn na potrzeby Grupy Azoty
KDZIERZYN, speniajcym
surowe normy rodowiskowe
obowizujce od 2016 r. Dziki
zastosowanej technologii obiekt
R E K L A M A

zapewni inwestorowi 7-krotne


obnienie zuycia energii elektrycznej i 5-krotny spadek emisji pyw. Popioy, otrzymywane
w procesie spalania wgla jako
produkt uboczny, bd sprzedawane do okolicznych cementowni, co rozwie problem ich
skadowania.

Kontrakt opiewajcy na
320 mln z zosta podpisany
w 2014 r. W maju 2015 r. odbyo si uroczyste wmurowanie kamienia wgielnego pod
inwestycj. Termin oddania
elektrociepowni do uytku
przewidziany jest na koniec
padziernika 2016 r.

You might also like