You are on page 1of 24

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 24 wrzenia 2015 | Nr 18 (195)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE BEZPIECZESTWO

PAWOWICZKI BEZPIECZESTWO

Schronienie dla uchodcw

Pirat drogowy
straci prawko

KATARZYNA SOLARZ

Zestawienie opracowa w
zeszym roku Wydzia Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Opolskiego Urzdu
Wojewdzkiego. Wtedy mielimy do czynienia z potencjalnym pojawieniem si w Polsce
uchodcw z Donbasu mwi Jacek Szopiski, rzecznik
OUW. Z zebranych od starostw danych wynikao, e
Opolszczyzna
dysponowaa
wwczas moliwoci przyjcia
takiej liczby uchodcw. Najwicej miejsc wskazano wtedy
w orodkach wypoczynkowych
w Turawie dodaje Szopiski.
Teraz Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej aktualizuje dane dla wszystkich wojewdztw,
biorc pod uwag przybycie do
Polski uchodcw z Bliskiego Wschodu i Afryki. Resort
wystosowa do urzdw wojewdzkich pismo z prob o zebranie informacji ile gmin moe da schronienie uchodcom,
wraz z potencjaln liczb osb
jak te gminy mogyby przyj.
Pismo od wojewody opolskiego dotaro ju do Starostwa w
Kdzierzynie-Kolu. Poproszono nas o wskazanie miejsca,
w ktrym mogoby si schroni
ok. 50 osb, szukamy takiej lokalizacji, a tematem zajmuje
si Wydzia Zarzdzania Kryzysowego zapewnia Adam
Lecybil, rzecznik starostwa. Po
opracowaniu, dane ze wszystkich wojewdztw powinny do
koca padziernika tra do
Departamentu Pomocy i Integracji Spoecznej Ministerstwa
Pracy i Polityki Spoecznej. Na
przyjcie uchodcw z Syrii ju
od kilku miesicy przygotowuje si Diecezja Opolska, a konkretnie oddelegowany do dziaalnoci dobroczynnej opolski
Caritas. Organizacja ju od maja wsppracowaa z warszawsk fundacj Estera, ktra
poredniczy w zaatwianiu formalnych spraw przybycia do
Polski syryjskich uchodcw.
Ponad miesic temu fundaR E K L A M A

Kierowca BMW
pdzi w terenie zabudowanym 115 km/h.
Fot. Policja

Fot. Stra Graniczna

Opolszczyzna jest w stanie przyj nawet 1300 uchodcw.

Przekroczenie dozwolonej prdkoci o wicej ni 50km/h


w terenie zabudowanym tyle wystarczy, aby zostao nam
odebrane prawo jazdy.

Caritas cay czas wsppracuje z opolsk i dolnolsk stra graniczn. Nikomu nie
odmwimy dachu nad gow zapewnia Artur Wilpert z Centrali Caritas Diecezji Opolskiej.
cja pomoga w sprowadzeniu
jednej z syryjskich rodzin do
mieszczcego si na terenie
diecezji opolskiej Gogwka.
Jednak wsppraca z fundacj Estera ju jest nieaktualna. Mimo naszej gotowoci
do natychmiastowego podjcia
uchodcw w orodkach diecezjalnych w Guchoazach i Gbinowie nie sposb byo dowiedzie si ze strony fundacji o
terminie ich przybycia, liczbie
tych osb, o jakim programie
pomocy dla nich. Ta forma pomocy, zanim si rozpocza samoczynnie wygasa mwi Artur Wilpert z Centrali Caritas
Diecezji Opolskiej. Niemniej,
jak zapewnia Wilpert: Caritas podtrzymuje i wyraa niezmiennie gotowo przystpienia do programu pomocy
uchodcom, ktrzy przybd na
terytorium Polski. W tej chwili
jestemy na etapie wsppracy
z opolsk i dolnolsk stra
graniczn. Wydzielilimy cz
pomieszcze przy magazynie
Caritasu, by w razie potrze-

by umieci tam rodziny przez


pierwsze 48 godzin. Opolski
Caritas zobowiza si do przyjcia ok 50 rodzin z Syrii, jednak ze wzgldu na zmieniajc
si sytuacj z liczb przybywajcych do Europy uchodcw,
moe ona ulec zmianie Na
ich przyjcie jestemy gotowi
ju od kilku dni zapewnia
Wilpert. Wiele parai, take w
powiecie Kdzierzysko-Koelskim zadeklarowao swoja
pomoc oferujc pomieszczenia
po byych klasztorach, domach
katechetycznych, ktre nadaj
si do bezporedniego uytku. Nie wiemy kiedy do nas tra,
bo na razie wybieraj troch inn drog ni przez Polsk, kierujc si ku pastwom Europy
zachodniej, czyli nie jestemy
bezporednim celem ich przybycia mwi ks. Joachim Kobienia, rzecznik Opolskiej Kurii. Jednak kadej osobie, ktra
nie ma dachu nad gow, ktra
utracia wszystko musimy zapewni lokum, to nasz chrzecijaski obowizek wynikajcy z

ewangelii, ktra mwi, by godnych nakarmi, spragnionych


napoi, a bezdomnych przyj i bez wzgldu na wyznanie
chcemy im to zapewni zaznacza ks. Kobienia i dodaje,
by muzumanw nie postrzega wycznie przez pryzmat
zamachw terrorystycznych.
To czsto s dobrzy i yczliwi
ludzie podkrela. Teraz Diecezja Opolska chce wsppracowa z wadzami lokalnymi
i mundurowymi, poniewa w
razie duszego pobytu uchodcw na Opolszczynie pozostaje
do zaatwienia mnstwo kwestii
formalnych. My nie wiemy
czy te osoby bd u nas krtko,
czy bardzo dugo. W pierwszym
etapie chodzi o pomoc doran,
kiedy wszystkie sprawy proceduralne jeszcze bd si toczy,
a wadze bd zabiega o status
tych osb. Ale w tym czasie ci
ludzie musz mie zapewnione
warunki do godnej egzystencji
bez pytania ich o kwestie koncesji, czy wiatopogldu kwituje Wilpert.

13 wrzenia policjanci z kdzierzysko-kozielskiego ruchu


drogowego, zauwayli w Mierzcinie (gmina Pawowiczki)
samochd osobowy BMW,
ktry porusza si w terenie zabudowanym z prdkoci 115
km/h. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownic siedzia 33-latek. Mczyzna przekroczy dozwolon
prdko o 65 km/h. Za zamanie przepisw ruchu drogowego
zosta ukarany mandatem karnym. Zatrzymano mu rwnie
prawo jazdy.
Przypominamy, e w zwizku z nowelizacj przepisw kie-

rujcym pojazdami, ktrzy


przekrocz dozwolon prdko o wicej ni 50 km/h w
obszarze zabudowanym, prawo
jazdy jest odbierane bezporednio przez kontrolujcego ich
policjanta na okres 3 miesicy.
Jeeli osoba ta bdzie w dalszym cigu prowadzi pojazd
bez prawa jazdy, 3-miesiczny
okres, bdzie przeduony do 6
miesicy. Jeli kierowca w tym
czasie i tak zdecyduje si wsi
za kko, starosta wyda decyzj o cofniciu uprawnie do
kierowania pojazdem.
P

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

MASZ PROBLEM?
ZGO GO RADZIE
Po wakacyjnej przerwie
kierownictwo Rady Miasta
Kdzierzyn-Kole wraca do
dyurw.
Przewodniczcy oraz zastpca przewodniczcego Rady
Miasta Kdzierzyn-Kole rozpoczli dyury. Dyury bd si
odbywa w godz. 17.00-19.00
w Miejskim Orodku Kultury
przy al. Jana Pawa II i w godz.
16.30-18.00 w Urzdzie Miasta.
Przewodniczcy rady Andrzej
Kope bdzie czeka na miesz-

kacw 5 padziernika (MOK),


19 padziernika (UM), 2 listopada (MOK), 16 listopada (UM),
30 listopada (UM), 7 grudnia
(MOK) i 21 grudnia (UM). Grak zastpcy przewodniczcego,
Ewy Czubek wyglda z kolei tak:
28 wrzenia (UM), 12 padziernika (MOK), 26 padziernika (UM), 9 listopada (MOK)0,
23 listopada (UM), 14 grudnia
(MOK) i 28 grudnia (UM).
P

2 Wiadomoci

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole samorzd

komentarz na gorco

Ukraiski Kausz atrakcyjny dla biznesu


katarzyna solarz

Porozumienie o wsppracy z ukraiskim miastem Kausz zostao podpisane ju w


2005 roku, jednak po siedmiu
latach, w 2012 roku wczesna rada miasta zdecydowaa o przerwaniu wsppracy.
Nie odnawiano jej, mimo, e
strona ukraiska wielokrotnie o to zabiegaa. Sytuacj
postanowia zmieni prezydent Sabina Nowosielska, a
obecna rada miasta przychylia si do odwieenia kontaktw. Porozumienie zakada
m.in. wspprac samorzdowo-gospodarcz. W Kauszu
jest ogromna firma petrochemiczna i moliwe, e nasi biznesmeni z brany bd chcieli
kupowa od ssiadw ich surowce tumaczy Nowosielska. Dlatego, jak wyjania
dalej prezydent, na ostatnim
spotkaniu z merostwem Kausza obecny by prezes Petrochemii Blachownia, Jerzy
Wiertelorz. Omwilimy
warunki wsppracy i docelowo planujemy stworzy w
Kdzierzysko-Kozielskim
Parku Przemysowym punkt
wymiany biznesowej naszych

miast partnerskich zapowiada prezydent. Jednak ambitne plany samorzdowcw


bd musiay poczeka. Firma z Kausza uzaleniona jest
od politycznych decyzji Rosji i
pki co, instalacja nie pracuje. Nowosielska nie ukrywa, e
kontakty biznesowe z atrakcyjnym gospodarczo partnerem to podstawa dla rozwoju
miasta, jednak to nie jedyny
obszar moliwej wsppracy.
Z Kauszem cz nas rwnie
czynniki historyczne, geograficzne i kulturowe. O odnowienie partnerstwa z Kauszem zabiega gwnie radny
Andrzej Kopacki i waciwie
to dziki jego inicjatywie doszo do ponownego spotkania
si stron. Jaki czas temu radny zoy formaln interpelacj
do prezydent Sabiny Nowosielskiej i otrzyma pozytywn
odpowied. Chciabym podzikowa wadzom miasta,
e ponownie przyjy zaproszenie do wsppracy z Kauszem powiedzia na ostatniej sesji rady miasta Kopacki
nie kryjc satysfakcji. Przypomnia, e pierwszy sygna o
chci reaktywowania kontaktu
pojawi si ju w styczniu tego

Fot. TVM

Miasto odnawia kontakty ze swoim dawnym partnerem.

Wedug prezydent Sabiny Nowosielskiej (na zdj.)


pooone na Zachodniej Ukrainie miasto Kausz
ma spore szanse sta si naszym partnerem biznesowym.
roku podczas spotkania opatkowego tamtejszej Polonii z lokalnym Stowarzyszeniem Kresowiakw. Bardzo im na tym
zaleao, bo dla tych ludzi to
czsto jedyna moliwo bezporedniego spotkania z rodakami mieszkajcymi w kraju
podkreli. Tamtejsi Polacy
bardzo ceni moliwo kontaktu z Ojczyzn, kultywuj

nasz jzyk, tradycje narodowe


i histori. Nie zapominajmy
o naszej Polonii - zaapelowa
Kopacki. Aktualnie miasto ma
rwnie zawarte umowy partnerskie z Piszem, Raciborzem,
czeskim Prerovem i Jonav na
Litwie, (gdzie te s bardzo due zakady chemiczne) a take
z Ohringen w Niemczech. Dotychczasowe kontakty midzy

Jarosaw Jurkowski
rzecznik Urzdu Miasta
Jako miasto mamy za sob kilka lat przerwy we wsppracy z Kauszem poniewa
w poprzedniej kadencji wzajemne stosunki zostay nieco zamroone, ale wszystko
zmierza ku naprawieniu zalegoci. Wznowione niedawno
porozumienie zostao podpisane przez strony polsk i
ukraisk na 5 lat. S w nim
zawarte zobowizania do
utrzymywania kontaktw z
samorzdowcami, przedsibiorcami, przedstawicielami
owiaty i kultury, czy klubami sportowymi. W pierwszym
spotkaniu biznesowym stron,
kdzierzyskiej delegacji towarzyszy prezes Petrochemii
Blachownia Jerzy Wierte-

lorz i z tego, co mi wiadomo


spotkanie byo udane. Tu mog doda, e miasto Kausz
pod pewnymi wzgldami jest
bardzo podobne gospodarczo
do Kdzierzyna-Kola dlatego, e tam rwnie jest mocno
rozbudowany przemys chemiczny. Obie strony zobowizay si do stworzenia punktu
informacyjnego o sobie, czyli
w Kdzierzynie-Kolu o Kauszu i na odwrt. Jest to typowa
wymiana na bazie samorzdw, owiaty, sportu. Jednak prezydent nie ukrywa, e
najbardziej liczy na kontakty
biznesowe pomidzy oboma
miastami. Czy do nich dojdzie
to ju zaley od obu stron, od
przedsibiorcw tych krajw,
czy znajd wspln paszczyzn do robienia interesw.

miastami opieray si zwykle


na grzecznociowych przyjazdach delegacji i wymianie
modziey, teraz Nowosielska
chce je wzbogaci o konkretne
dziaania biznesowe. Jednak
radnym zaley te, by wymiana midzy miastami odbywaa si nie tylko na linii wadza
wadza, ale rwnie mieszkacy mieszkacy. Wedug
radnych wana jest rwnie
promocja tej wsppracy. Radna Katarzyna Dysarz wysza z
propozycj, by podobnie jak

w Opolu czy Gliwicach, postawi w widocznych miejscach


symboliczne kierunkowskazy
informujce mieszkacw w
ktrym kierunku jest miasto
partnerskie i ile kilometrw
dzieli nas od takiej metropolii.
Zastanwmy si nad podobn form promocji, bo mieszkacy zwykle nie maj pojcia
z kim my wsppracujemy, a
pokazanie im tego moe by
przyczynkiem do popularyzacji tych kontaktw przekonuje Dysarz.

kdzierzyn-kole INWESTYCJE

Druga szansa dla dawnej jednostki wojskowej w Kolu


Tradycja wojskowa Kola siga kilku wiekw wstecz.
To miasto zawsze wojskiem
stao opowiada Bogusaw
Rogowski dziennikarz i historyk z Kdzierzyna-Kola.
Tak byo do 4 grudnia 1998
roku, gdy dowdca artylerii
lskiego Okrgu Wojskowego genera Zbigniew Jaboski odczyta na apelu jednostki
oficjalny rozkaz sztabu Generalnego Wojska Polskiego rozformowania 10 Puku Artylerii
Mieszanej im. kadeta Zygmunta Kuczyskiego. Tym samym
rozwizano kozielsk jednostk. Ten rozlegy kompleks koszarowy zosta zbudowany w
latach 1935-36 ubiegego stulecia. Wwczas pastwo odkupio od mieszkaca Kola
Fryderyka Heintze dzisiciohektarowy teren pooony midzy lini kolejow Kole Ba-

borw, a ulicami Chrobrego i


Synw Puku. Skada si on z
piciu dwupitrowych budynkw koszarowych, dwch stowek, hali sportowej, domu
dowdcy, oraz licznych magazynw, garay i obiektw pomocniczych. Przez dugi czas
budynki dobrze suyy stacjonujcym w Kolu onierzom.
Od kilkunastu lat opuszczoneobiekty popadaj w coraz wiksz ruin, stajc si ofiar zomiarzy. Po likwidacji jednostki
wojskowej kompleks przeja w
administracj Agencja Mienia
Wojskowego, a w 2002 roku
cz budynkw odsprzedano
Grnolskiej Wyszej Szkole Pedagogicznej z Mysowic
i Wyszej Szkole Ekonomicznej z Bytomia, ktre nosiy si
z zamiarem uruchomienia w
nich filii wyszej uczelni. Na
terenie koszar miay te poZesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

wsta mieszkania komunalne.


Wszystkie te koncepcje porzucono. Teraz dwie prywatne lskie uczelnie wracaj do
projektu zagospodarowania
zdewastowanych koszar. Ich
planami zainteresowa si niedawno Andrzej Kopacki, radny
miejski i sekretarz biura poselskiego Brygidy Kolendy-abu.
Jak udao nam si ju ustali, Wysza Szkoa Ekonomii
i Administracji w Bytomiu w
cigu najbliszych 2-3 lat zagospodaruje by jednostk wojskow w Kdzierzynie-Kolu
mwi Kopacki. Tym razem na
planach WSEiA maj skorzysta seniorzy i wszystko wskazuje na to, e na posiadoci
po wojskowych koszarach powstanie wanie Dom Seniora.
Informacj t potwierdza Barbara Klimas, kierownik Katedry Ekonomii, Zarzdzania i

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

44-300 Wodzisaw, ul. Rynek 6

Barbara Frydryk: 509 381 263


barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

W S P P R A C A

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Fot. Agnieszka Gogolewska

Pomys, by na terenie byych koszar powstaa wysza uczelnia, nie wypali.


Teraz w cigu 3 lat dwie lskie uczelnie chc postawi tam Dom Seniora.

Jeli projekt zagospodarowania kozielskich koszar si powiedzie


w orodku znajdzie prac wielu modych ludzi z Kdzierzyna-Kola i okolic.
Inynierii Produkcji WSEiA w
Bytomiu Nasz projekt jest
reakcj na rosnce zainteresowanie tworzeniem warunkw
dla opieki nad ludmi w podeszym wieku. Projekt zakada prowadzenie dziaalnoci o
wielu rnych aspektach, obejmujcych szeroko pojt opiek nad ludmi starszymi, ze
szczeglnym uwzgldnieniem
rozbudowanej opieki medycznej, w tym rehabilitacyjnej z
moliwoci wiadczenia usug
na zewntrz. To rwnie szansa
dla modych, ktrzy mog odby tu praktyki, a potem zna-

le zatrudnienie podkrela
Klimas. Dotychczas wykonany zosta Projekt Budowlany
Wielobranowy wraz z niezbdnymi uzgodnieniami, poprzedzony rozpoznaniem rodowiskowym i uzyskaniem
pozytywnych warunkw przyczenia budynkw do mediw. Jest to pierwszy etap
naszej dziaalnoci. Uczelnia
myli ju o dalszych etapach
realizacji tego ambitnego projektu, w ktry wkadamy wiele serca dodaje Klimas. Szef
biura poselskiego Brygidy Koldy-abu powiedzia nam, e

czeka teraz na ruch ze strony


Grnolskiej Wyszej Szkoy Pedagogicznej z Mysowic,
ktra jest wacicielem mniejszej czci kompleksu koszarowego. Uczelnia z Mysowic
realizacj swoich planw w duym stopniu uzalenia wanie
od dziaa szkoy z Bytomia i
jej aktywno w tym zakresie
bdzie zdeterminowana krokami, ktre WSEiA podejmie
na terenie byej jednostki wojskowej w Kdzierzynie-Kolu
mwi Kopacki.
ks

GazetaInformator.pl >>

Wypikniej powiatowe drogi

Fundusze
na szkolenia

Fot. Starostwo Powiatowe

Fot. Starostwo Powiatowe

nie tego ksztacenia ze rodkw


KFS, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy
pracodawcy lub za jego zgod,
egzaminy umoliwiajce uzyskanie dyplomw potwierdzajcych nabycie umiejtnoci,
kwalifikacji lub uprawnie zawodowych, badania lekarskie i
psychologiczne wymagane do
podjcia ksztacenia lub pracy zawodowej po ukoczonym
ksztaceniu oraz ubezpieczenie
od nastpstw nieszczliwych
wypadkw w zwizku z podjtym ksztaceniem.

Bezkontaktowy
tester dla aresztu

katarzyna solarz

Na pocztku padziernika zakocz si roboty na ulicy Krzywoustego w Kdzierzynie. Wanie zmieniamy


konstrukcj chodnikw, tak
by poczy je ze ciek rowerow, potem pojawi si nowa
nawierzchnia i przebudowana
zatoka autobusowa mwi dyrektor Powiatowego Zarzdu
Drg, Arkadiusz Kry. Remont
Krzywoustego pochonie niecay 1 mln z. Wczeniej powiat
zaj si kompleksow modernizacj al. Lisa na os. Piastw,
co kosztowao kilka mln z, a
przed kilkoma dniami oddano do uytku ul. Mostow za
niespena 1,5 mln z. Powiatowy Zarzd Drg wyremontowa te kilka chodnikw w Kdzierzynie-Kolu. Mowa o ulicy
Piastowskiej i Kosmonautw,
gdzie przebudowano parking
oraz 1 Maja, gdzie remontu doczekay si chodniki przy dwch
zatokach autobusowych. Podpisano umowy na remonty kolejnych kilku drg w powiecie
kdzierzysko-kozielskim informuje Adam Lecybil, rzecznik
starostwa. Jeszcze we wrzeniu

Na pocztku padziernika zakocz si roboty


na ulicy Krzywoustego w Kdzierzynie,
powstanie tam m.in. cieka rowerowa.
odbd si one w Grzdzinie
oraz na odcinku Grudynia Maa Grudynia Wielka. W padzierniku remonty czekaj Bieraw oraz Dugomiowice, gdzie

Inwestycje
kosztoway okoo

75 tys. z.

drogowcy poo nowy asfalt.


W sumie inwestycje bd kosztowa tam kilkaset tysicy z,
jestemy po przetargach, a wykonawcy lada dzie zaczynaj

prace informuje Arkadiusz


Kry, dyrektor Powiatowego
Zarzdu Drg. Kierowcy musz
si liczy z niewielkimi utrudnieniami. Bd ograniczenia
prdkoci oraz stosowne znaki
mwice o zweniu jezdni na
remontowanym odcinku. Roboty polega bd na sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej,
wyrwnaniu istniejcej podbudowy mieszank mineralno-asfaltow i regulacji pionowej
studzienek dla urzdze podziemnych wazw kanaowych
oraz wymianie krawnikw.

kdzierzyn-kole INWESTYCJE

dotyczcego przeciwdziaania
przemocy, ktry prowadzony
jest razem z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie tumaczy starosta Magorzata Tudaj.
al

Fot. Starostwo Powiatowe

Nowa jako
w okulistyce

Oddano do uytku pierwszy kilometr wyremontowanej drogi na ul. Mostowej w Azotach.


Kilometrowy odcinek drogi od przejazdu kolejowego do
tzw. bramy bierawskiej poddano gruntownej modernizacji.
Zbudowano m.in. dwustronn
ciek rowerow, wzmocniono powierzchni asfaltow, zamontowano rwnie nowe barierki oraz oznakowanie. Kilka
dni temu nastpio oficjalne
otwarcie tego odcinka, uczestniczyli w nim m.in. starosta
Magorzata Tudaj, wiceprezes
ZAK.SA Mirosaw Ptasiski i
prezydent miasta, Sabina Nowosielska. Ta inwestycja jest
dla mnie wana z perspektywy
kierowcy, ale rwnie mieszkaca
Kdzierzyna-Kola.
Droga wyglda wietnie. Mam
nadziej, e uda si wsplnie
zrealizowa kolejny etap jej
przebudowy zadeklarowaa
prezydent. Remont pochon
niespena 1,5 mln z, z czego

Fot. Starostwo Powiatowe

Mostowa ju przejezdna

Dyrektor aresztu ppk.


Piotr Kuma (na zdj. po
prawej) przedstawi zasady funkcjonowania aresztu oraz oglne warunki
pracy funkcjonariuszy i
pracownikw jednostki,
a take warunki bytowe
osb osadzonych.

kdzierzyn-kole SZPITAL

Szpital w Kdzierzynie-Kolu wzbogaci si o nowoczesny sprzt.


Na oddzia okulistyki szpitala w Kdzierzynie-Kolu trafi bardzo nowoczesny aparat
sucy do usuwania zamy
oraz wszczepiania soczewek.
W skali wojewdztwa pracuj
na takim urzdzeniu prawdopodobnie tylko lekarze z Kola. Od teraz operacje s zdecydowanie bezpieczniejsze, a
to ze wzgldu na nowoczesn
gowic do rozbijania zamy
tumaczy dr Pawe Szkaradek,
szef oddziau i zarazem konsultant wojewdzki w dziedzinie okulistyki. Urzdzenie
jest warte kilkaset tys. z, ale
dziki temu, e lecznica przoduje w tego typu zabiegach,
usuwa zam i wszczepia soczewki pacjentom nie tylko
z powiatu, ale i wojewdztw
ociennych. Firma udostpnia zakadowi maszyn bezpatnie na dwa lata. Kupujemy i

w skrcie

Starostwo wpompuje kilka milionw w popraw ich jakoci.

kdzierzyn-kole POLICJA

Tester trzewoci AlcoBlow trafi do aresztu


ledczego w Kdzierzynie-Kolu.
AlcoBlow to szybki i prosty w obsudze bezkontaktowy
wskanik obecnoci alkoholu
w wydychanym powietrzu. Pomiar odbywa si bez ustnika.
O zakup urzdzenia jednostka zwrcia si do zarzdu powiatu, a przed kilkoma dniami
podpisano umow na uyczenie
testera. Bdzie suy do badania
trzewoci aresztantw wykonujcych prace poza obiektem.
Osadzeni pracuj m.in. dla szpitala, Domu w. Karola i Domu
Dziecka.
Podczas spotkania z dyrektorem aresztu zaprezentowano
starocie spektrum oddziaywa penitencjarnych, jakimi objci s osadzeni w jednostce oraz
zakres wsppracy i najwaniejsze inicjatywy podejmowane na
rzecz mieszkacw i samorzdu. Tematem byy wsplne
obszary dziaania oraz zakres
programu resocjalizacyjnego

region

kdzierzyn-kole INWESTYCJE

KDZIERZYN-KOLE PRACA

PUP pozyska dodatkowe rodki na organizacj


szkole.
Powiatowy Urzd Pracy w
Kdzierzynie-Kolu pozyska
dodatkowe pienidze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. rodki przeznaczone
zostan na wsparcie ksztacenia ustawicznego osb pracujcych (pracownikw i pracodawcw) w wieku 45 lat i
wicej.
rodki KFS mona przeznaczy na: okrelenie potrzeb
pracodawcy w zakresie ksztacenia ustawicznego w zwizku
z ubieganiem si o sfinansowa-

Wiadomoci 3

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

Oficjalne otwarcie ul.Mostowej nastpio kilka dni temu.


wkad ZAK-u i urzdu miasta
wynis po 80 tys. z, reszta to
dofinansowanie z Narodowego
Programu Przebudowy Drg
Lokalnych oraz budetu powiatu. Tylko tak przygotowany
wniosek dawa due szanse na
signiecie po pienidze z rzdowej kasy, nie byoby to moliwe
bez wsparcia biznesu i lokalnego samorzdu - tumaczy Adam
Lecybil, rzecznik powiatu. Zarzd powiatu i rada, podjy stosown uchwa o realizacji tego
zadania. Przebudowa drogi jest
o tyle wana, e wpynie na po-

praw bezpieczestwa pracownikw firmy, ktrzy dojedaj


ni do pracy. Samorzd powiatowy ju teraz przygotowuje si
do remontu kolejnego odcinka
ulicy Mostowej, co ma nastpi
w przyszym roku. W odbiorze
drogi z ramienia zarzdu powiatu wzili rwnie udzia: wicestarosta Jzef Gisman oraz
Rajmund Frischko, czonek
zarzdu powiatu, a Powiatowy
Zarzd Drg reprezentowa dyrektor Arkadiusz Kry.
ks

kdzierzyn-kole EDUKACJA

Szpital w Kolu jako


jedyny w wojewdztwie
posiada tak nowoczesny
sprzt.
wstawiamy soczewki z wyszej
pki, robimy tych zabiegw
sporo, zatem jestemy na tyle powanym partnerem w tej
dziedzinie, e jest nam zwyczajnie atwiej w relacjach ze
specjalistycznymi podmiotami mwi Marek Staszewski,
dyrektor SP-ZOZ.
ks

Budowlanka z certyfikatem
promocji zdrowia
Zesp Szk nr 1 im. Powstacw lskich w Kdzierzynie-Kolu przez kilka lat realizowa wasny
program promocji zdrowia.
Program opiera si o diagnoz przeprowadzon w obszarach dotyczcych samopoczucia
ucznia w szkole i pracownikw
szkoy, relacji midzy uczniem
i nauczycielem. Dotyczy on roli waciwych nawykw ywieniowych, aktywnoci ruchowej,

profilaktyki, umiejtnoci waciwego spdzania wolnego czasu, stosowania technik relaksacyjnych, unikania uzalenie i
dbania o wasne zdrowie. Pod
koniec sierpnia na Uniwersytecie Opolskim kurator opolska
uroczycie wrczya Wojewdzki Certyfikat Promocji Zdrowia
dla dyrektor "Budowlanki" Urszuli Wicek. W uroczystoci tej
uczestniczyli szkolni koordynatorzy ds. promocji zdrowia: Ewa
Gbikowska, Danuta Treffon

oraz uczennice: Patrycja Ignacy


i Maja Krzyanowska. Wszystkie zaplanowane dziaania w
obszarze promocji zdrowia i
edukacji zdrowotnej zostay zrealizowane. Zakoczylimy trzyletni okres pracy, a Zesp Szk
nr 1 otrzyma certyfikat, jako
jedyna szkoa ponadgimnazjalna w powiecie i wojewdztwie
ciesz si koordynatorzy programu.
ks

Jubileuszowy
koncert
W ramach obchodw 40-lecia
powstania Kdzierzyna-Kola w
hali Azoty wystpi Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Zabrzaskiej. Koncert powicony
muzyce filmowej odbdzie si
15 padziernika o godz. 18.00.
Darmowe wejciwki mona
odebra w kilku punktach na
terenie miasta: w kasach kin
Twierdza i Chemik oraz
miejskiej pywalni, w Miejskiej
Bibliotece Publicznej i jej filiach, w kancelarii urzdu miasta (parter), a od poniedziaku
take w Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej.
Goszyce wrd
najpikniejszych
Goszyce, niewielka miejscowo
w gminie Bierawa zaja trzecie
miejsce w konkursie Pikna
Wie Opolska. Nagrod wrczono wjtowi podczas doynek
wojewdzkich.
Nominacja
dla miasta
Kdzierzyn-Kole zosta nominowany do tytuu Lidera Rozwoju Regionalnego
w promocyjnym programie
prowadzonym przez Polsk
Agencj Przedsibiorczoci oraz
redakcj Forum Przedsibiorczoci w Dzienniku Gazecie
Prawnej. Czy go uzyska, okae
si na pocztku listopada. Lider
Rozwoju Regionalnego to oglnopolski program promujcy
dobre standardy zarzdzania
oraz wzorce funkcjonowania.
Wrczenie nagrd nastpi na
III Polskim Kongresie Przedsibiorczoci, ktry w dniach 5 i 6
listopada odbdzie si w odzi.
Przypalony obiad
Stra Poarna interweniowaa
na ulicy Karola Szymanowskiego w Kdzierzynie-Kolu. Na
miejsce uday si trzy zastpy
straackie. Z okna jednego z
mieszka wydobywa si dym.
Okazao si, e mieszkaniec zasn podczas gotowania obiadu
i potrawa si przypalia. Nikomu nic si nie stao.
Zmiany w MZK
W zwizku z otwarciem wiaduktu przy ulicy Mostowej w
Kdzierzynie-Kolu wprowadzono korekt w rozkadzie jazdy miejskich autobusw. Linie
nr 1, 5, 8, 9 i 15 bd kursoway
ulicami Reja i Piotra Skargi.
Natomiast z uwagi na wci
zamknit ulic Kozielsk, linie nr 2, 12 i 13 pozostaj bez
zmian. Ponadto MZK informuje, e przystanek na ulicy Bema
pozostanie wyczony do czasu
otwarcia ulicy Kozielskiej.
Nowe przejcie
Na obwodnicy Kdzierzyna-Kola wkrtce pojawi si nowe
przejcie dla pieszych. Gmina
ju ogosia przetarg w tej sprawie. Przejcie wraz z sygnalizacj wietln zostanie zainstalowane w pobliu skrzyowania z
ulic Mysk.
Dziesiciu
kandydatw
Urzd Miasta w Kdzierzynie-Kolu prowadzi rekrutacj na
stanowisko dyrektora muzeum.
Na ofert odpowiedziao 10
kandydatw. Przeszli ju rozmowy kwalifikacyjne. Nazwisko
nowego dyrektora poznamy
jeszcze w tym miesicu.

4 Edukacja

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

kdzierzyn-kole Edukacja

kdzierzyn-kole INWESTYCJE

PCPR pomoe
niepenosprawnej modziey

Fot. Starostwo Powiatowe

katarzyna solarz

Pen par ruszya budowa sali gimnastycznej


przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w
Cisowej.
Szkoa w Cisowej jest
ostatni placwk owiatow
w miecie, przy ktrej trzeba wybudowa taki obiekt od
podstaw. Nowy obiekt przy
Zespole Szk Miejskich nr 3
w Blachowni bdzie bardzo
podobny do sali oddanej do
uytku w 2014 roku. Sala powstanie do pocztku lutego
2016 r., chyba e w budowie
przeszkodz warunki pogodowe. Bdzie kosztowa ponad
2,5 mln z informuje Jarosaw Jurkowski, rzecznik kozielskiego magistratu. Obok
sali zostanie urzdzone miasteczko ruchu drogowego, co

Fot. Urzd Miasta

Nowa sala gimnastyczna


w Cisowej

Do 10 padziernika studenci ze znacznym bd umiarkowanym


stopniem niepenosprawnoci mog ubiega si o dofinansowanie
studiw.

Obok sali gimnastycznej zostanie urzdzone


m.in. miasteczko ruchu drogowego.
pomoe uczniom tej placwki
w osiganiu lepszych wynikw
w turniejach bezpieczestwa
ruchu drogowego. Wychowankowie zespou w Cisowej

s regularnymi uczestnikami
rywalizacji na poziomie krajowym.
ks

kdzierzyn-kole EDUKACJA
Z pomocy programu Aktywny Samorzd
skorzysta m.in. Bartomiej Mrz, (na zdjciu) najlepszy
parabadmintonista w Polsce.
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kdzierzynie-Kolu. - Modzie,
ktra zdecyduje si na udzia
w projekcie, moe ubiega si o
dofinansowanie opaty za czesne, dodatek na pokrycie kosztw ksztacenia oraz dodatek
na uiszczenie opaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - dodaje Dorota Rak.
Tegoroczny program jest kontynuacj dziaa z lat ubiegych.
Poprzednie edycje cieszyy si
duym zainteresowaniem ze
strony studentw. Najczciej
sigali po wsparcie w postaci
pokrycia opaty za czesne. Jed-

nym z beneficjentw programu


jest Bartomiej Mrz, najlepszy polski parabadmintonista
i kdzierzynianin, ktry dziki
rodkom z Aktywnego samorzdu moe studiowa w Warszawie.
Szczegowe informacje na
temat projektu mona znale
na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Informacj mona
uzyska rwnie telefonicznie
dzwonic na numer 77/483
33 23 wewn. 124, bd osobicie w siedzibie powiatowego
centrum przy ul. Skarbowej 4,
pok. Nr 16.

Dzie Godnoci
w blasku medali
Fot. Starostwo Powiatowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kdzierzynie-Kolu wanie prowadzi nabr


wnioskw do programu Aktywny Samorzd. Dziki niemu niepenosprawni studenci
mog ubiega si o pomoc finansow w zdobyciu wyszego wyksztacenia. Aktywny
samorzd to pilotaowy program finansowany ze rodkw
Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych. Niedawno zakoczy si
pierwszy etap programu, w
ktrym nacisk pooony by na
likwidacj barier utrudniajcych aktywizacj spoeczn i zawodow osb niepenosprawnych. Beneficjenci programu
mogli liczy m.in. na wsparcie
w uzyskaniu prawa jazdy, dofinansowanie do zakupu nowoczesnej protezy, czy te dofinansowanie szkole z zakresu
obsugi nabytego w ramach
programu sprztu elektronicznego i oprogramowania. Aktualnie trwa nabr do drugiego
etapu dziaa realizowanych
w ramach programu Aktywny samorzd. - Dedykujemy
go osobom ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepenosprawnoci, ktre podejmuj nauk na poziomie wyszym - wyjania Dorota Rak,

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole MOTORYZACJA

WORD ma ju rok

W przedsiwzicie wczyli si wolontariusze z I Liceum Oglnoksztaccego z Kola,


ktrzy wsplnie koordynowali ca akcj na miejscu.

Utworzona przed rokiem


filia WORD-u na os. Azoty nie
przynosi strat, a przeciwnie,
przyciga rzesze przyszych
kierowcw. 40 procent zdajcych to mieszkacy powiatu kdzierzysko-kozielskiego, pozostae osoby, zgodnie z
przewidywaniami, przyjedaj
ze Strzelec Opolskich, Krapkowic, Raciborza czy Gliwic. Kdzierzyska filia cieszy si te
wysokim odsetkiem zdawalnoci. Kilka dni temu witowano
rocznic funkcjonowania lokalnej filii WORD-u, ktrej towarzyszyy obchody Tygodnia
Zrwnowaonego Transportu.
Z tej okazji starostwo pomylao o najlepszych I najbardziej
kreatywnych uczniach ze szk
ponadgimnazjalnych, ktrzy
otrzymali po 750 z dofinansowania do kursu prawa jazdy. Trzeba by aktywnym i si nie
ba, ten kto nie ma inicjatywy,
nic nie osignie - przyzna Dawid witczak z Zespou Szk
3 w Sawicicach, jeden ze stypendystw starostwa. Na miejscu przygotowano szereg atrakcji. Mona byo m.in. wsi do
symulatora dachowania. Furor zrobi pokaz mistrzowskiej

Fot. Starostwo Powiatowe

Kdzierzyska filia Wojewdzkiego Orodka Ruchu Drogowego


witowaa pierwsz rocznic swojego powstania.

Atrakcj imprezy by symulator dachowania.


Jego dziaanie, jako pierwsza wyprbowaa na
sobie starosta Magorzata Tudaj.
jazdy na quadzie, co wzbudzio ywe zainteresowanie modziey. Wystp mistrza wiata
w tej dziedzinie wielokrotnie
nagradzany by brawami. Bya te okazja, aby bezstresowo
porozwizywa testy w sali do
egzaminw pastwowych, a
ratownicy uczyli, co zrobi na
drodze, kiedy ranny kierowca
potrzebuje pomocy. W akcje
wczyli si straacy i policjan-

ci. Dziki zaangaowaniu i


determinacji pani starosty
udao si otworzy fili na os.
Azotw i dzi po roku moemy
mwi o sukcesie zaznaczy
czonek zarzdu wojewdztwa
Tomasz Kostu. Due zainteresowanie kursantw wiadczy o tym, jak potrzebny by ten
orodek doda.
ks

I znw rekord. 675 osb w


barwnej paradzie ulicami
Kdzierzyna-Kola.
Dzie Godnoci z udziaem
osb niepenosprawnych i ich
opiekunw z caego wojewdztwa odby si w Kdzierzynie-Kolu. Najpierw rozgrzewka w
parku, a potem marsz na rynek,
gdzie dugo trwaa wsplna integracja. Wszyscy malowali,
piewali i taczyli. Byy konkursy z nagrodami i koncert.
Do zabawy wczyli si rwnie
mieszkacy, ktrzy przechodzili przez pyt rynkow.
Podczas imprezy listy gratulacyjne wrczono naszym
olimpijczykom, ktrzy wrcili z letnich igrzysk w Los Angeles ze zotymi, srebrnymi i
brzowymi medalami. Wczeniej osobicie gratulowali im
starosta Magorzata Tudaj oraz
wicestarosta Jzef Gisman. Pisemne powinszowania odebrali
z rk Aurelii Stpie, dyrektor
Powiatowego Zespou Owiaty oraz Doroty Rak, szefowej
PCPR-u, a take przedstawicieli urzdu miasta. - Najwaniejsza jest w tym wszystkim
osoba niepenosprawna, dlatego po raz kolejny chcielimy
pokaza, e jestemy. Mao tego, nasi podopieczni odnosz
sukcesy na skal midzynaro-

dow, to bardzo cieszy i zapala do jeszcze intensywniejszej


pracy z uczniami mwia Ewa
Haambiec, dyrektor Olimpiad
Specjalnych.
W przedsiwzicie wczyli si wolontariusze z I Liceum
Oglnoksztaccego z Kola,
ktrzy wsplnie koordynowali ca akcj na miejscu. Marsz
poprowadziy znane wszystkim
maoretki z Dugomiowic. OrR E K L A M A

ganizowany w Kdzierzynie-Kolu Dzie Godnoci skupia


coraz wiksz uwag mieszkacw, pokazuje, e osoby niepenosprawne s wrd nas, mog pracowa i uczy si, tak jak
inni, a teraz take zdobywa
najwaniejsze trofea na midzynarodowych
imprezach
sportowych.
al

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 18 /2015

GazetaInformator.pl 24 wrzenia 2015 nr 18 (195)

region turystyka

Wenecja nad Odr?

Fot. Ireneusz Burek

W koncepcjach ratusza przysta ma sta si miejscem,


od ktrego rozpocznie si zupenie nowe spojrzenie na raciborsk turystyk.
leszek iwulski

Przysta nad Odr budzi w


lokalnej opinii publicznej rne odczucia. Dla niektrych jest
po prostu betonowym blokiem
osadzonym w wartko pyncym
nurcie rzeki. Tym niemniej miasto stara si zagospodarowa
obiekt i wykorzysta zarwno
jako element promocyjny, jak
i rekreacyjny. W pierwsz niedziel wrzenia z przystani wystartowa spyw kajakowy do
Kdzierzyna Kola. Wzio w
nim udzia ponad 100 osb. Wydarzeniem, ktre ma zagoci na
stae w kalendarzu przystani s
pywada.
Magistrat stara si wykreowa przysta jako przestrze
zachcajc mieszkacw do
aktywnoci fizycznej, spdzania wolnego czasu na wieym
powietrzu i obcowania ze rodowiskiem naturalnym. Dlatego staje si ona miejscem, ktre
wplata si w imprezy sportowe
organizowane w pobliu, chociaby w parku zamkowym.
Rwnie mieszkacy zaczynaj
dostrzega potencja mariny w
tym wymiarze. Wrd projektw
zgoszonych w budecie obywatelskim znalaza si propozycja
budowy cianki do wspinaczki.
W zoonym projekcie autorzy
zauwaaj, e :- cianka nie wymaga obsugi i specjalistycznego nadzoru, co gwarantuje jej
powszechn dostpno. Kompleks wspinaczkowy nie wymaga obsugi i specjalistycznego
nadzoru, co gwarantuje jej powszechn dostpno. To wspaR E K L A M A

Przysta ma sta si miejscem, ktre bdzie wanym punktem na mapie turystycznej Raciborza.
niaa przestrze zarwno dla
profesjonalistw jak i dla amatorw wspinaczki. Umiejscowienie
na nowo zagospodarowanych
bulwarach zwikszy atrakcyjno tego miejsca rekreacji. Przy
okazji stwarzajc ciekawy zalek strefy nadodrzaskiej.
Najbardziej ambitnym wyzwaniem, ktre postawio sobie
miasto jest jednak stworzenie
kompleksowego produktu, ktry na nowo definiowaby ca polityk turystyczn. Czym jest w
produkt turystyczny? To oferta
skierowana do raciborzan i turystw, ktrzy chcieliby odwiedzi
miasto. Zasig takiej oferty mona zakreli wyznaczajc okrg o
promieniu ok. 100 kilometrw.
Potencjalnych goci atwo zreszt zidentyfikowa. To mieszkacy powiatw: wodzisawskiego,
rybnickiego, kdzierzyskiego,
gubczyckiego, gliwickiego. W
gr wchodz nawet przyjezdni z
Nysy. Miasto liczy take na goci
z Republiki Czeskiej, zwaszcza
e projekt ma by realizowany
w pewnej mierze z naszymi po-

udniowymi ssiadami. Produkt


turystyczny ma skada si niejako z dwch elementw. Pierwszy to stworzenie infrastruktury,
ktra uatrakcyjniaaby przestrze wok przystani i bya jednym z elementw czcym turystyk piesz, rowerow i wodn.
Drugim elementem jest ju organizacja ruchu turystycznego.
W przypadku poszerzenia infrastruktury idzie np. o zagospodarowanie glinianego placu. Obecnie myli si o przywrceniu w
tym miejscu skweru, ktry miaby za zadanie m.in. odcienie
skweru ks. Stefana Pieczki (niezwykle chtnie odwiedzanego
przez raciborzan). Ponadto plac
byby miejscem, ktre mogoby
stanowi godne upamitnienie
postaci ksicia Mieszka Pltonogiego. Znajdzie si na nim m.in.
zdrj miejski, fontanna, deptaki.
Do przystani prowadzi bdzie
cieka rowerowa ograniczona
szlabanem na wysokoci Zamku.
W pobliu przystani ma znale
si take plaa miejska. Naczelnik Wydziau Edukacji Robert

Myliwy powiedzia nam: - plaa


miejska bdzie prawdopodobnie
najwczeniej oddanym do uytku elementem produktu turystycznego. Mamy nadziej, e
ruszy ona ju w maju lub czerwcu przyszego roku. Oferta turystyczna miasta ma by poszerzona ponadto o modernizacj
stanicy WOPR, poniewa w tej
chwili wodniakom trudno jest
ju magazynowa swj sprzt.
Woprowcy dysponuj bowiem
2 odziami i landroverem. Modernizacja siedziby WOPR ma
przyczyni si do polepszenia
poziomu bezpieczestwa korzystajcych z rzeki suy ma
temu chociaby umiejscowienie
na poziomie 0 stanicy stacji
pomocy medycznej.
Drugim elementem jest organizacja ruchu turystycznego.
Na Odrze maj pojawi si 2
tramwaje wodne (przewoce
12 osb), ktre kursowa bd
do ubowic. Rzeka na tym odcinku ma zosta przystosowana
do wymogw zapewniajcych
bezpieczn rekreacj na wodzie.

Swoje zainteresowanie wykonaniem tego zadania wyraziy


ju prywatne podmioty gospodarcze. Ponadto Odra zostanie
miejscowo pogbiona. Rozbite
zostan achy i wyspy utrudniajce eglug rdldow. Takie
dziaania s potrzebne po to chociaby, eby na rzece mogy si
porusza wspomniane tramwaje (wymagaj one przynajmniej
70 cm. gbokoci). Tutaj miasto
prowadzi rozmowy z firm, ktra jest gotowa wykona t prac
nieodpatnie w zamian za moliwo wykorzystania urobku
(wiru).
Takswki wodne pynce do
ubowic maj zapewnia spokojn atmosfer nostalgii i prowokowa uczestnikw ewentualnych rejsw do refleksji nad
piknem przyrody. Wbrew pozorom statki nie bd najdroszym elementem programu
(produkujca takie okrty firma
yczy sobie za parostatki od kilkunastu do ok. 40tys. z). Koszt
ich eksploatacji bdzie waciwie aden, poniewa napdza-

ne s one silnikiem wymagajcym spalenia brykietu wartego


5 z na godzin. Dla porwnania motorwka WOPR-u spala na godzin 22 litry paliwa.
Realizacja koncepcji wymagaa
wsppracy zwaszcza z gmin
Rudnik, bo tam wanie bdzie
si koczy szlak wycieczkowy.
W ubowicach przyjezdni bd mogli zwiedzi ruiny paacyku Eichendorffa, przej si po
przepiknym parku i przesi
na rowery, ktrymi wrc do Raciborza lewobrzen Odr (szlak
niebieski). Bicykle bdzie mona
wypoyczy na miejscu. Istnieje
rwnie moliwo skorzystania
z pola namiotowego.
Turystyka wodna wymaga jednak modernizacji infrastruktury w ubowicach. W tej
miejscowoci ma zosta wybudowana przysta pontonowa,
umocnione zostan nadbrzea
Odry, w starej sali gimnastycznej ma powsta suchy dok. Rozmowy z wodarzami Rudnika s
ju zaawansowane. Tamtejszy
urzd gminy zarezerwowa na
ten cel ju nawet rodki. Rudnik
jest projektem bardzo zainteresowany, bo dziki niemu raciborzanie czciej bd bywa na
terenie gminy i zostawia tam
swoje pienidze. Propozycja takiego zagospodarowania Odry
trafia rwnie do gustw wodarzy spoza Ziemi Raciborskiej;
zainteresowanie ju wyrazi wjt
gminy Bierawa. Docelowo w
magistracie myli si o jeszcze
szerszej wsppracy z Kdzierzynem, a moe nawet Opolem
i Wrocawiem.

PLUSY BIZNESU

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

DLA

radlin gospodarka

Forum Firm w Radlinie stawia na ekologi


Fot. Forum Firm w Radlinie

Eko akademia to cykl spotka promujcych ochron rodowiska w biznesie.


leszek iwulski

Wspczesny wiat wymusza na nas czsto zachowania, ktre wypywaj z co


najmniej kilku pobudek. Tak
jest rwnie w przypadku
ekologii. Z jednej strony troska o rodowisko naturalne
wie si z naszym samopoczuciem, naszym zdrowiem,
a take ze spucizn dla tych,
ktrzy przyjd po nas. Dziaalno czowieka bowiem
w kolosalnym stopniu przeksztaca zastan przez niego
rzeczywisto. Wraz z rozwojem techniki i rozszerzeniem
sfery dziaania ludzkiego zakres obserwowanych zmian
wzrasta nieomal wykadniczo. Z drugiej strony czowiek, zwaszcza w krajach,
ktre stosunkowo niedawno przeszy proces transformacji kieruje si pobudkami
materialnymi. Tym, co ma w
kieszeni. Ta motywacja jest
rwnie zauwaalna w przypadku zagadnie zwizanych
z ekologi. Udowadnia to Forum Firm w Radlinie, ktre organizuje cykl spotka,
szkole i warsztatw, ktrych
tematyka wie zagadnienia
edukacji, przedsibiorczoci oraz ochrony rodowiska
naturalnego. Prelegentami
na spotkaniach s eksperci, przede wszystkim przedstawiciele rodowisk akademickich (zwizanych m.in. z
uczelniami politechniczny-

Forum Firm w Radlinie kwestie ekologiczne podnosio na


swoich spotkaniach ju kilkakrotnie. Na zdjciu spotkanie
przedsibiorcw w sprawie Zielonego audytu
mi w Katowicach, Gliwicach
oraz w Opolu). Naukowcy
referujc przedstawiaj lokalnym biznesmenom, jakie
korzyci niesie za sob wizanie spraw ekonomicznych
i ekologicznych. Ich prelekcje
udowadniaj przedsibiorcom, e ekologia moe by
opacalna. Podczas warsztatw wskazuj np. jak mona
zaoszczdzi na rachunkach,
dziki umiejtnie przeprowadzonym procesom termomodernizacyjnym,
jak
inwestowa w segment wykorzystujcy energi naturaln,
czy jak zachowa si, by unikn kar finansowych zwizanych z naruszeniem przepisw o ochronie rodowiska.
Przykadowe tematy, ktre
bd poruszane bd na akademii to podatek od deszczu,

R E K L A M A

PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl

ochrona rodowiska w procesie inwestycyjnym, czy ekozarzdzanie. Dowiadczenia z

WFOiGW ma
przeznaczy
dotacj
w wysokoci

6 tysicy z.

na realizacj
tej imprezy.
To 80 % kosztw organizacji.

ubiegych lat wskazuj, e jest


inicjatywa potrzebna. Spotkania ciesz si duym zainte-

resowaniem. Podczas warsztatw frekwencja wynosi


rednio 20 30 osb, a bywa
e zebranych jest wicej. Co
waniejsze Eko akademia
przedsibiorczoci przyciga
rwnie ludzi niezwizanych
z Forum Firm w Radlinie, co
wskazuje e istnieje nawet
potrzeba rozszerzenia krgu
adresatw. Tegoroczna edycja ma obejmowa cykl 7 spotka. Warsztaty maj odbywa si raz w miesicu i trwa
rednio 45 do 60 minut. Poprowadz je Iwona Kosok-Bazan adiunkt w Katedrze
Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, wykadowca na
kierunku Inynieria rodowiska oraz Izabela Czeremcha
zastpca kierownika Dziau
Doradztwa, Szkole i Marketingu Regionalnego Centrum
Innowacji i Transferu Technologii. Impreza organizowana jest w duej mierze dziki wsparciu Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach. Na zebraniu zarzdu WFOiGW 2 wrzenia
podjto decyzj o przyznaniu
tej inicjatywie dotacji w wysokoci 6 tysicy z. Te pienidze to 80 proc. kosztw organizacji imprezy. Ilona Fibic z
Forum Firm w Radlinie powiedziaa nam: - ekologia staje si coraz bardziej powanym tematem w rozmowach

<< GazetaInformator.pl

racibrz - gospodarka

Remont ulicy Szkolnej


Modernizacja jednej z gwnych drg na Poni
ma zosta zakoczona do poowy przyszego roku.
W Raciborzu remont ulic
wie si czsto z poszerzeniem dostpnej sieci cieek
rowerowych. Tak jest rwnie w przypadku ulicy Szkolnej. Magistrat rozpisa wanie
przetarg na remont ulicy na
odcinku od ulicy Rybnickiej do
ulicy Fabrycznej. Remont jest
niezbdny z uwagi na katastrofalny stan nawierzchni (droga
straszy popkanym asfaltem) i
chodnikw (w jego powierzchni pojawiaj si wyrwy). Modernizacja bdzie obejmowaa
266 metrw jezdni i poboczy.
Po wykonaniu inwestycji droga ma mie parametry drogi
lokalnej o szerokoci 6 metrw. Szeroko cieki rowerowej to 2 metry. Firma, ktra zdecyduje si na wykonanie
tego zadania bdzie musiaa
zaj si rozbirk nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z
brukowca oraz chodnikw z

pyt betonowych. Nastpnie


przedsibiorstwo wykona nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na podbudowie z tucznia
obramowanej krawnikiem
betonowym. Ponadto wykonana zostanie nawierzchnia
cieki rowerowej (w kolorze
czerwonym). Zwycizca przetargu wykona ponadto chodniki i wjazdy (te ostatnie z kostki
brukowej). Firma uoy take
krawniki i obrzea betonowe. Przedsibiorstwo, ktre
wygra postpowanie bdzie
musiao zadba rwnie o odpowiednie oznakowanie drogi
oraz wykonanie odwodnienia
(m.in. regulacja studzienek).
W zakresie robt zleconych
firmie bdzie take humusowanie skarp pobocza. Roboty
maj zosta wykonane do 30
czerwca przyszego roku.

przedsibiorcw. Biznes patrzy oczywicie, w jaki sposb


mona poczy zagadnienia
ekologiczne i ekonomiczne.
Szukamy i tutaj korzyci, np.
poprzez oszczdnoci uzyskane dziki wdroeniom programw zwizanych ze zmniejszeniem zuycia energii. Z
drugiej strony ochrona przyrody. Zauwaam, e ochrona
rodowiska naturalnego staje
si wartoci sam w sobie.
Coraz mocniej dostrzegamy,
e to rodowisko, w ktrym

yjemy nie moe ulega staej degradacji. Jestemy jego


czci i kada nadmierna ingerencja oraz wywoane szkody uderzaj rwnie w nas.
Uwiadomienie tego faktu to
istotna rzecz i dlatego organizujemy nasz akademi.
Jestemy wdziczni Wojewdzkiemu Funduszowi za
wsparcie, bo dla organizacji
podobnym naszej nie byoby
moliwe prowadzenie dziaalnoci w takim zakresie, bez
rodkw zewntrznych.

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

DLA

R
R E
E K
K L
L A
A M
M A
A

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm
KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze
Terminale patnicze
Najlepsza oferta na rynku

REKL AMY

autoryzowany partner:

GRATIS!
Pierwsza kasa skalna na polskim rynku
z panelem dotykowym

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Odczytaj kod QR

NOWO!
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

rz

PLUSY BIZNESU

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

DLA

<< GazetaInformator.pl

racibrz inwestycje

Racibrz ciekami stoi


leszek iwulski

W raciborskim magistracie zrodzia si koncepcja zagospodarowania Odry jako


elementu
kompleksowego
uporzdkowania
miejskiej
turystyki w wymiarze rekreacyjnym i sportowym. Dla
autorw pomysu niezwykle
istotne jest czenie rnych
wymiarw aktywnego spdzania wolnego czasu. W ratuszu
uwaa si, e mona stworzy
system turystyczny obejmujcy zarwno jazd na rowerze, pywanie kajakiem, przejadk tramwajem wodnym
R E K L A M A

po Odrze, spacer po parku,


lunch w letniej restauracji,
czy zwiedzanie miejsc o znaczeniu historycznym dla Raciborza jak Zamek Piastowski. Pomys czy aktywno
fizyczn (np. kajakarstwo czy
kolarstwo) z aktywnoci poznawcz (dostp do zabytkw,
uczestnictwo w koncertach).
Jednym z waniejszych elementw przedsiwzicia jest
skomunikowanie miejsc interesujcych z punktu widzenia
turystycznego za pomoc sieci cieek rowerowych. Cz
z tych cieek pooona jest w
bezporednim ssiedztwie Od-

Fot. Paulina Krupiska

Do 15 listopada ma pojawi si kolejny element sieci drg dla rowerw nad Odr.
ry (w midzywalu). Aktualnie
magistrat rozpisa przetarg na
zadanie pod tytuem: budowa cieki rowerowej wzdu

468 metrw
nowej cieki
rowerowej
do 15 listopada

cieki rowerowe staj si powoli


znakiem rozpoznawczym Raciborza.

rzeki Odry od mostu kolejowego przy ul. Piastowskiej do


slipu za Mostem Zamkowym
w Raciborzu. Etap II odci-

nek od zjazdu na ulic Bosack do mostu kolejowego. Dugo budowanej cieki w tym
etapie to 468 metrw, jej szeroko to 3 metry. Droga dla
rowerzystw ma zosta wykonana na podbudowie z ju wyoonych pyt elbetowych na
podbudowie tuczniowej. Na
wierzchu ma zosta pooona warstwa cieralna betonu
asfaltowego o gruboci 3 cm.
Rwnie warstwa wica ma
by wykonana z betonu asfaltowego. Skarpy pobocza maj
by pokryte humusem. Zadanie ma zosta zrealizowane do
15 listopada tego roku.

rydutowy - ekologia

Segregacja brzmi dumnie


Rydutowy promujc selektywne zbieranie odpadw.
Rydutowy segreguj
mnie te to dotyczy. Dotyczy
wszystkich mieszkacw lska,
Polski, Europy. Nazwa kampanii zainicjowanej przez ratusz, a
zorganizowanej w rydutowskich
szkoach oddaje potrzeb wsplnotowego podejcia do problematyki gospodarki odpadami.
Zagadnienia segregacji mieci,
recyclingu w swojej istocie bowiem s odpowiedzi na pytanie Jak bardzo zaley nam
na utrzymaniu dobrego stanu
rodowiska naturalnego?. Odpowied daj ju organizatorzy

akcji skierowanej do mieszkacw Rydutw. Przedsiwzicie ma zachci mieszkacw


Rydutw do korzystania z nowo wybudowanego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadw Komunalnych. W ramach
projektu przygotowane zostan m.in. plakaty informacyjne i
torby promujce korzystanie z
PSZOK, a take dwie wielkoformatowe tablice zachcajce do
selektywnej zbirki odpadw.
Inicjatywa ma dotrze take do
najmodszych. Akcja promujca segregacj mieci ma trafi do

przedszkolakw, uczniw szk


podstawowych i gimnazjw.
Maluchy dostan np. zakadki
do ksiek o treci promujcej
segregacj mieci. Starsi uczniowie bd brali udzia w konkursie zatytuowanym drugie ycie
odpadu. Na kampani organizatorzy przeznaczyli ponad 19,5
tys. z. Projekt uzyska wsparcie
ze strony Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w wysokoci ponad 15 tys. z.
l

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

DLA

gorzyce rolnictwo

Pomoc dla rolnikw poszkodowanych przez susz


leszek iwulski

Tegoroczna susza moe niechlubnie zapisa si w


annaach polskiego rolnictwa. Przez szereg lipcowych i
sierpniowych dni z nieba nie
spada nawet kropla deszczu. Temperatura nierzadko
przekraczaa 35 stopni Celsjusza. To byy fatalne warunki dla upraw. Na polach
soce kado pokotem cae
any zboa. W tych warunkach rolnicy musieli liczy
straty szacowane na dzie-

sitki tysicy zotych. Tymczasem niespacone kredyty,


zacignite zobowizania,
niedokoczone
inwestycje wisz nad nimi niczym
miecz Damoklesa. Kwestia
pomocy tej grupie spoecznej rozpalia wyobrani politykw i staa si przedmiotem walki w coraz bardziej
zaostrzajcej si kampanii
wyborczej. Problemem zaj
si rwnie rzd, ktry postanowi przeznaczy rodki
dla poszkodowanych przez
susz rolnikw. Aby otrzy-

Fot. Leszek Iwulski

Urzd Gminy w Gorzycach apeluje do rolnikw o szybkie skadanie wnioskw w sprawie pomocy za zniszczone, wskutek tegorocznej suszy, plony.

W tym roku kukurydza nie wzrosa tak,


jak chcieliby to rolnicy. Wszystkiemu winna jest susza.

racibrz - inwestycje

Mieszkacy niezadowoleni z remontu


Fot. Pawe Strzelczyk

Zdaniem mieszkacw, alejki w parku przy ulicy


Warszawskiej zostay wykonane z niewaciwego materiau.
gi. Prezydent zgodzi si, i
asfalt byby lepszy, niemniej
ograniczaby dopyw wody do
korzeni drzew. Jest to istotne zwaszcza w czasie suszy,
z jak mielimy do czynienia
choby w tym roku. Urzdnicy zdaj sobie spraw, e inne
nawierzchnie s bardziej przyjazne dla mieszkacw. Jak
zapewni prezydent, w miar
moliwoci bd stosowane
inne rozwizania. W tym jednak przypadku wybrana przez
wykonawc technologia wydaje si najbardziej waciwa.
ps

Przewz osb
Polska Niemcy Polska
Remont alejek w parku zakoczy si pod koniec lipca.
Alejki w parku u zbiegu uli
Matejki i Warszawskiej przeszy niedawno remont. Radna
Zuzanna Tomaszewska na sesji
pochwalia magistrat za przedsiwzicie, wytkna jednak, e
do wyoenia alejek uyto niewaciwego jej zdaniem (a take mieszkacw zwracajcych
R E K L A M A

si do niej z uwagami) materiau uniemoliwiajcego niektre


czynnoci, jak np. jazd na rolkach. Ponadto latem mocno si
kurzyo, zim za istniej obawy
co do odnieania.
Jak si okazuje, przy wyborze technologii nad potrzeby rolkarzy postawiono ekolo-

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

ma pomoc ofiary katastrofalnej aury powinny zgosi


si do waciwych urzdw
gmin, eby dosta wniosek o oszacowanie strat. Informacj t zamieci m.in.
Urzd Gminy w Gorzycach,
ktry jednoczenie zawiadamia, e odszkodowanie
za zniszczone przez susz
plony bdzie mona dosta
pod warunkiem zoenia do
Agencji Rynku i Modernizacji Rolnictwa wniosku do 30
wrzenia tego roku. Urzd
informuje, e wysoko od-

szkodowania bdzie zalena


od powierzchni zniszczonych
zasieww. W przypadku sadw i krzeww ma ono wynosi 800 z od hektara,
natomiast w przypadku pozostaych upraw ma ono wynie 400 z za hektar. Pen
stawk maj otrzyma ci waciciele upraw, ktrzy ubezpieczyli si przynajmniej od
jednego ryzyka pogodowego. Pozostali mog liczy na
poow wymienionych sum.
Rzd na ca akcj pomocy
przeznaczy 450 milionw z.

racibrz - gospodarka

Nowe mietniki na miecie

cznie na nowe pojemniki na mieci miasto wydao prawie 45 tysicy z.


Pierwsza cz postpowania przetargowego nie doczekaa si wanej oferty.
Nikt nie lubi mie obok siebie mietnika. Dlatego te gospodarka odpadami komunalnymi
to potny biznes. Rokrocznie
z tego tytuu mieci przykuwaj
uwag zarwno mieszkacw,
ale take przedsibiorcw. Od
kadej jednak reguy istniej wyjtki. Tak byo w przypadku przetargu zorganizowanego przez
magistrat na kontenery na mieci. Przetarg podzielono na 3 czci. W czci pierwszej, dotyczcej dostarczenia 14 pojemnikw
na bioodpady o pojemnoci 1100
litrw, nie zoono adnej oferty.
Do przetargu stany natomiast
firmy zainteresowane realizacj

drugiej i trzeciej czci przetargu.


Wykonanie zadania polegajcego
na dostarczeniu 46 kontenerw o
pojemnoci 1100 litrw podjy
si 3 przedsibiorstwa: z Krosna
Odrzaskiego, Mielca i z Rekowa
Grnego. Postpowanie wygraa
firma Ekoawal z Rekowa Grnego. Za dostarczenie pojemnikw
ma otrzyma prawie 27 tysicy z.
Trzecia cz zadania opisanego
w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia dotyczya dostarczenia 100 pojemnikw na
bioodpady. W tej czci przetargu zoono 2 wane oferty (firma
z Warszawy i z Mielca). Wygrao przedsibiorstwo SSI Schafer

z Warszawy. Za kontenery policzyo sobie prawie 17,5 tysica


z. Wszystkie kontenery maj zosta dostarczone do Raciborza w
terminie 21 dni od daty zawarcia
umowy. W Urzdzie Miasta Racibrz dowiedzielimy si, e pojemniki bd przeznaczone m.in.
do uzupenienia ju istniejcych
gniazd, wymiany ewentualnie
uszkodzonych oraz dla dziakowcw. Celem tej operacji jest
przede wszystkim podniesienie
efektywnoci zbirki odpadw, a
co za tym idzie poprawa czystoci
w miecie.
l

10 PLUSY BIZNESU

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

DLA

REGION GOSPODARKA

R E K L A M A

Biznes na granicy

Szkolenia obsugi
kas fiskalnych:
Fot. Ireneusz Burek

Cykliczne niadanie biznesowe w czeskim Bohuminie.


IRENEUSZ BUREK

Tematy biece izby


przewaay na cyklicznym
niadaniu
biznesowym
czonkw Izby Gospodarczej w Wodzisawiu, ktre
tym razem zorganizowano
w czeskim Bohuminie. Podczas spotkania, jak zwykle
prezes izby, Krzysztof Dybiec, przedstawi gwne
zaoenia stowarzyszenia,
przedstawi nowym czonkom zasady wsppracy pomidzy przedsibiorcami.
Gwn tez szefa izby jest
budowanie relacji pomidzy przedsibiorcami, zapoznanie si oraz zapoznanie z profilem dziaalnoci.
To zacienienie znajomoci
jest nieraz wystarczajcym
przyczynkiem ku temu, e
zlecamy sobie wzajemnie
usugi lub kupujemy towary na lokalnym rynku - dodaje Dybiec. Podczas spotkania zaprezentowaa si
firma KONSEK - salon Toyoty w Rybniku. Uczestnikom zostaa zaprezentowana oferta samochodw oraz
aktualne promocje kierowane do biznesu. Zainteresowanie wywoaa ciekawa
oferta 100% VAT wraca bez
krat oraz program finansowania SmartPlan. Czonkowie izby otrzymali rwnie
propozycj jazdy testowej
toyot z napdami hybrydowymi.

<< GazetaInformator.pl

indywidualnie dostosowany
program do potrzeb firmy,
szkolenia uzupeniajce,
weryfikacja umiejtnoci sprzedawcw.
(zajcia w grupach 1 do 6 osb)

Szkolenia
z obsugi komputera:
obsuga komputera (system Windows),
obsuga programw biurowych,
obsuga Internetu.
Przedsibiorcy zrzeszeni w Izbie Gospodarczej w Wodzisawiu lskim spotkali
si w Hotelu pod Zielonym Dbem w Bohuminie. Obok biecych tematw rozmawiano
z przedstawicielem remontowanego Hotelu pod Zielonym Dbem o moliwoci wsppracy
z polskimi przedsibiorcami (na zdjciu czonkowie IGW podczas spotkania).
Spotkanie w dniu 17
wrzenia zorganizowane zostao na terenie Hotelu Pod
Zotym Dbem, ktre od
niedawna jest obiektem zarzdzanym przez polskiego
przedsibiorc z Chaupek,
waciciela Zameczka. Hotel w Starym Bohuminie po-

zwoli na rozszerzenie oferty


o baz noclegow, dziki duej sali przyj o organizacj konferencji i koncertw.
Obiekt jest wprawdzie w
trakcie remontu jednak ju
dzi prezentuje si okazale.
Swj blask uzyska niemal
rwnoczenie co bohumi-

(zajcia w grupach 1 do 4 osb)

ski rynek, ktrego aktualnie


przeprowadzana jest rewitalizacja.

R E K L A M A

Racibrz, ul. Klasztorna 12


Tel. 601 46 20 03
biuro@softib.pl

Way_of_Life!_With_Outline

GazetaInformator.pl >>

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

Wiadomoci 11

Kobieta
zadbana
RACIBRZ ZDROWIE

Uwaga! Nadwaga!
Nadwaga to coraz czciej spotykany problem.
Statystyki z roku na rok
pokazuj, e waga przecitnego Polaka cigle wzrasta
i nie chodzi tylko o dorosych,
lecz rwnie dzieci i modzie. Z raportu wiatowej Organizacji Zdrowia
(WHO) wynika, e w cigu ostatnich 20 lat w Polsce trzykrotnie wzrosa
liczba dzieci z nadwag.
Zbyt du mas ciaa ma
rwnie ju 52 % Polakw
powyej 18 roku ycia.
Nie tylko nadwaga. Nadmierna masa ciaa to niestety
nie tylko problem estetyczny,
ale rwnie spore zagroenie
dla zdrowia - stanowi ona prost drog do otyoci, uznanej
za chorob cywilizacyjn XXI
wieku. Otyo to powany
problem medyczny, poniewa
jest przyczyn wielu chorb,
ktre znacznie obniaj jaR E K L A M A

ko ycia, ale rwnie mog


prowadzi do przedwczesnej
mierci. Zbyt wysoka masa
ciaa znacznie zwiksza ryzyko zachorowania na cukrzyc
typu II, nadcinienie ttnicze,
prowadzi do rozwoju miadycy. Wzrasta rwnie ryzyko wystpienia udaru mzgu i
zawau minia sercowego. U
kobiet otyo niejednokrotnie
jest przyczyn zaburze hormonalnych i np. problemw
z zajciem w ci, zaburze
miesiczkowania, problemw
z nadmiernym owosieniem
itp.
Jak sobie pomc?
Wedug WHO, gwnym
czynnikiem odpowiedzialnym
za wystpowanie nadwagi i
otyoci jest niezdrowy tryb
ycia, czyli nieodpowiednie
nawyki ywieniowe oraz maa

aktywno zyczna. Dietetycy powtarzaj - jedyn skuteczn metod walki ze


zbdnymi kilogramami
jest trwaa zmiana nawykw ywieniowych i maj racj! Jeli Twj dotychczasowy sposb odywiania
powoduje przyrost masy ciaa, to nawet gdy z sukcesem
przejdziesz diet, ale pniej
powrcisz do dawnych nawykw, kilogramy znw zaczn si gromadzi. By tego
unikn, naley wprowadzi
do swojego jadospisu prawidowe nawyki ywieniowe, w
ktrych wyrobieniu moe pomc Ci dietetyk.

Uwaga Nadwaga organizowana przez Centra Dietetyczne Naturhouse. W ramach


akcji moesz skorzysta z
bezpatnej konsultacji
z dietetykiem. Specjalista
po wykonaniu niezbdnych
bada i przeprowadzeniu
wywiadu pozna przyczyn
Twoich problemw z wag
i zaproponuje skuteczne i
trwae ich rozwizanie. Zapraszamy do Centrum
Dietetyczne Naturhouse
Racibrz, ul. Solna 21.

Jak zacz?
Doskona okazj do
spotkania z dietetykiem jest
trwajca od 14 wrzenia
do 30 listopada kampania

Racibrz , ul. Solna 21


tel. 531-939-531

Centrum Dietetyczne
Naturhouse

Artyku sponsorowany

12
12 Kobieta
Wiadomoci
zadbana
R E K L A M A

Zoty rodek

24 wrzenia
2015,
nr nr
1818(195)
24 wrzenia
2015,
(195)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

24
wrzenia
2015,
18 (195)
24 wrzenia
2015,
nr 18nr
(195)

Zoty rodek

Wiadomoci
13
Kobieta
zadbana 13

R E K L A M A

RACIBRZ ZDROWIE

By pikn w kadym wieku


Urszula Lebek, kierownik Centrum Aktywizacji
Zawodowej PUP w Raciborzu o sytuacji na rynku pracy.
Podobno uroda kobiety jest form wadzy. Zdecydowanie zgadzamy si z tym
stwierdzeniem. Pewno siebie i wiara we wasne siy jest
najwiksz wadz, jak moe
posiada kada z nas. Co daje
nam t pewno siebie? Oczywicie uroda! Inwestycj w
urod powinnymy potraktowa jako form lokaty kapitau w lepsz jako ycia teraz,
jak i w przyszoci. To przecie
naturalna potrzeba kadego
czowieka, aby w kadym wieku wyglda tak dobrze, jak to
tylko moliwe. Taka sama potrzeba jak ta, eby dobrze si
czu. Jak wic wybra drog?
Czy pokocha swoje zmarszczki jak przyjaciki, bo przypominaj Ci najpikniejsze
chwile Twojego ycia, zachowa pogod ducha oraz mie
dystans do objaww zmian
w swoim wygldzie? A moe
jednak sprbowa powalczy
o swoje marzenie: zachowa
mody wygld i wspaniae,
doskonae samopoczucie tak
dugo, jak si da? I wcale nie
wbrew naturze, tylko zgodnie
z jej potrzeb, Twoj potrzeb.
Zwaszcza, jeli wok tyle nowych osigni kosmetologii
ley w zasigu rki. Jest tylko
jedna dobra odpowied, jeden
zoty rodek: Wybierz SIEBIE!
Pocztkiem tej drogi moe by
zabieg BIOREWITALIZACJI
ktry pobudza i stymuluje na-

skrek, jego przepuszczalno


zwiksza si wielokrotnie,
dziki czemu wysoko skoncentrowane skadniki o odpowiedniej wielkoci czsteczki
wnikaj w niego gbiej i w
wyszym steniu. Mechaniczna stymulacja w trzech
rnych czstotliwociach
pobudza receptory skry, stymuluje lepsze krenie oraz

wymusza procesy regeneracyjne. Znalelimy dla Ciebie


odpowiednie miejsce. Zadowoleni klienci, profesjonalny
zesp i nowoczesna technologia to cechy wyrniajce
Studio Kosmetyczne IRENA.
Przyjd i przekonaj si sama.
Zapraszamy i yczymy modoci ducha, odwagi w podejmowaniu decyzji.

Studio Fryzjersko-Kosmetyczne IRENA


ul. Duga 32, 47-400 Racibrz
tel. 32 415 23 80
www.studioirenagajewska.pl
Artyku sponsorowany

14
14 Kobieta
Wiadomoci
zadbana

Zoty rodek

24 wrzenia
2015,
nr nr
1818(195)
24 wrzenia
2015,
(195)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ ZDROWIE

Jesie w Yasumi

Jak wiemy o cer powinno si dba cay rok.


Naley jednak przypomnie i nie wszystkie zabiegi moemy wykonywa o kadej porze roku.
Fot. Yasumi

Zabiegi kosmetyczne, ktre wykonujemy jesieni przede


wszystkim pozwalaj skrze odzyska zdrowy wygld po lecie
ale rwnie przygotowuj j na
nadchodzc zim. Mikrodermabrazja, peelingi chemiczne,
kwasy owocowe, fotoodmadzanie czy depilacja laserowa to zabiegi ktre warto zaplanowa sobie wanie na te por roku.
Depilacja
laserowa owosienia
Aby cieszy si wiosn pikn skra naley ju teraz podda
si zabiegom depilacji laserowej.
Podczas jednego zabiegu moemy usun nawet 30 % zbdnego owosienia, naley jednak
pamita, e zostaj usunite
woski, ktre s fazie wzrostu
tzw. Anagenu, dlatego zabieg
trzeba kilkakrotnie powtrzy.
Mikrodermabrazja
diamentowa
To zabieg mechanicznego
zuszczenia naskrka za pomoc
gowic diamentowych. W zalenoci od cery moe by delikatna
lub gboka. Po zabiegu skra jest
pozbawiona zrogowaciaej warstwy, jest oczyszczona, odmodzona ale rwnie staje si duo
delikatniejsza. Naley pamita o
stosowaniu kremu z filtrem UVA
i UVB min. o faktorze 30.
Kwasy owocowe
i peelingi chemiczne
To zabiegi gbokiego zuszczania skry. Maj za zadanie

stymulowa odnow komrkow, poprawi gsto i napicie


skry ale rwnie walczy z przebarwieniami czy bliznami potrdzikowymi. Peelingi chemiczne
dziaaj wielopaszczyznowo ujednolicaj koloryt skry, spycaj zmarszczki i blizny oraz
poprawiaj napicie skry. Najpopularniejsze peelingi to te z
uyciem kwasw: migdaowego,
glikolowego i pirogronowego.
Fotoodmadzanie
wiatem IPL
Zabieg polega na emitowaniu przez laser fal, ktre stymuluj znajdujce si w skrze
fibroblasty, czyli komrki produkujce kolagen i elastyn odpowiadajce za nawilenie i elastyczno skry.
W Instytucie Yasumi podczas bezpatnych konsultacji
przeprowadzamy dogbna diagnoz i dobieramy indywidualnie zabiegi oraz preparaty w zalenoci od rodzaju i problemu
skry.
Wszystkie zabiegi polecane
s dla Pa oraz Panw.
Nasi klienci mog rwnie
skorzysta z oferty Studia Loreal
Professionel. Nasi stylici szczeglnie polecaj o tej porze roku
zabiegi regenerujce wosy. Jako
jedyni w Raciborzu pracujemy
tylko i wycznie na profesjonalnych kosmetykach i farbach Loreal, dziki ktrym wosy staj si
odywione, lnice i jedwabiste w
dotyku.

Z okazji 4. urodzin Instytutu Zdrowia i Urody YASUMI


w Raciborzu dla staych i nowych klientw przygotowalimy
moc rabatw i upominkw. Serdecznie zapraszamy.
Szczegy promocji na naszej stronie www.raciborz-yasumi.pl.

Szukasz oryginalnego i niepowtarzalnego


prezentu dla bliskiej osoby?
Zapraszamy do zakupu
bonu prezentowego Yasumi
na wybrane zabiegi
kosmetyczne oraz fryzjerskie.
Z kart staego klienta
RABATY nawet do 75%!
Imi:
Imi:

Nazwisko:

isko:

Nazw
:

Imi

Imi:

Data w
ia:

n
yda

aw

Dat

533

-ya
orz

ib
.rac
ww

0
033

33 00

533 0

00

Nazwisko:

i.pl
Data wydania:
sum

ania:

yd

arty
er k

Num

NTA

KLIE

i.pl

um
rz-yas

acibo
www.r

www.raciborz-yasumi.pl

533 033 000


TA

Numer karty:

Imi:

033 000
533
:

Data w

:
arty
er k

Num

533

033

533

033

000

www.raciborz-yasumi.pl
i.pl

sum
l -ya
acibio.prz
www-y.rasum

3 000

533 03

GO

E
TA

TA S
KAR

E
STA

KLIE

Numer karty:

i.pl

asum

z-y
Data wydania:
racibor
www.

533 033 000

KLIEN

NTA
KARTA

GO
STAE
KARTA
www.raciborz-yasumi.pl

O
STAEG

Racibrz,
ul. Jana Matejki 2a/14
KARTA STAEGO KLIENTA

tel. 533 033 000

TA

KLIEN

TA

KLIEN

KARTA STAEGO KLIENTA

KARTA STAEGO KLIENTA

orz

33 00

ia:533 0

n
yda

aw
Dat

ia:

ydan

aw

Dat

i.pl

: asum
dania
rz-y
Data wy
ibo
w.rac
ww

rty:

er ka

Num

ydania

ko:

wis

Naz

Nume

TA
KAR

Nazwisko:
:

r karty

ko:

wis

Naz

:
r karty

Nume

Imi

o:
Nazwisk

Imi

ko:
Nazwis Data wydania:

GO

Imi:

Imi:

TA

KLIEN

Instytut Zdrowia i Urody YASUMI

EGO

STA
KARTA

Numer karty:

r karty

Nume

ko:

wis

Naz

GO

E
TA

TA S
KAR

cib
w.ra

ww

000

Gabinet czynny:
poniedziaek-pitek: 8.00 - 20.00
sobota: 8.00 - 15.00
Artyku sponsorowany

Regulamin dostpny na: www.raciborz-yasumi.pl

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek

24
wrzenia
2015,
18 (195)
24 wrzenia
2015,
nr 18nr
(195)

Wiadomoci
15
Kobieta
zadbana 15

TWORKW USUGI

RACIBRZ HANDEL

Fryzjerstwo to sztuka

Bielizna na kad okazj

Perfekcyjny wygld
ze Studiem Sztuki Fryzjerskiej Luiza w Tworkowie.

Sklep z bielizn Lilianny Strzeleckiej dziaa ju 25 lat!

Studio Sztuki Fryzjerskiej Luiza, mieszczce


si przy ulicy Gwnej 16 w
Tworkowie to rma z wieloletni tradycj, zaoona
przez Luiz Dudek w 1967
r. W roku 2000, po przejciu studia przez crk Dagmar Siegmund zostao ono
cakiem zmodernizowane i
rozbudowane w myl nowej
lozoi pracy.
Dynamiczny
rozwj
brany pozwoli na wyszkolenie grupy fryzjerw-stylistw dla ktrych celem
nadrzdnym s perfekcyjne strzyenia, podkrelone kolorem, pielgnacja wosw oraz stylizacje
wieczorowe. Priorytetem
studia jest cige podnoszenie kwalikacji zespou, wdraanie najnowszych
technologii, tak aby poziom wiadczonych usug
by zgodny z oczekiwaniami klientw. - Fryzjerstwo
to sztuka wymagajca penego zaangaowania i cigego doskonalenia swoich
umiejtnoci. To pasjonujce wyzwanie dajce nieograniczone
moliwoci
rozwoju w deniu do precyzji i doskonaoci. To moja pasja i moje ycie - mwi
wacicielka studia Luiza,
Dagmara Siegmund.
- Podajc za najnowszymi trendami nasz zesp
R E K L A M A

specjalizuje si w strzyeniach indywidualnie dobieranych do ksztatu twarzy,


rodzaju wosw i charakteru klienta. Precyzyjnie ustalamy koloryzacje, a zaawansowane technologie i szeroki
wachlarz produktw pozwala
nam na uzyskanie zamierzo-

nego rezultatu - dodaje. Nieodcznym elementem pracy fryzjerw oraz stylistw


ze Studia Sztuki Fryzjerskiej
Luiza s rwnie kreacje
okolicznociowe uzupenione odpowiednim makijaem
oraz analiza wosw w kierunku ich pielgnacji.

Studio Sztuki Fryzjerskiej Luiza


Tworkw ul. Gwna 16

www.studio-luiza.pl
tel: 32 419 61 21

Godziny otwarcia:
codziennie 8:00 - 17:30, czwartek 8:00 - 20:00
pitek 8:00 - 20:00, sobota 8:00 - 16:00
Artyku sponsorowany

Fot. Marzena Ruczaj

W sklepie Linianny Strzeleckiej znajdziemy biustonosze


od obwodu 65 a do 110 cm oraz miseczki od A do L.
Na ulicy Ogrodowej w Raciborzu ju od wier wieku dziaa sklep z bielizn. - Na pomys
otwarcia punktu z bielizn wpadam dlatego, e w okolicy brakowao profesjonalnego sklepu
z bielizn. Wwczas brakowao
na rynku ciekawej, eleganckiej,
piknie wykonanej bielizny, wic
wziam sprawy w swoje rce mwi wacicielka sklepu.
Dziaalno Lilianny Strzeleckiej z powodzeniem opiera si pogarszajcej si sytuacji
rynkowej, zmianom upodoba
klientw i konkurencji hiper-

marketw. - eby sprosta wymaganiom klientek musimy


mie na stanie cigle jakie nowoci, modne fasony, ciekaw
kolorystyk musi by duy wybr. Kiedy rok w modzie dzieli
si na kolekcj zimow czy letni. Teraz nowoci pojawiaj si
non stop. Cay czas przegldamy
katalogi i staramy si wzbogaca
nasz asortyment o bielizn, ktra
zadowoli nasze klientki. Poza tym
mamy zupenie inny towar ni
sklepy sieciowe czy markety. Nie
mona porwna naszej bielizny
z t ze sklepw, ktre handluj
wszystkim. Przede wszystkim

mamy u siebie prawie nieograniczon liczb rozmiarw stanikw, np. dla kobiet bardzo drobnych z bardzo obfitym biustem
mamy biustonosz od obwodu 65
a do 110 cm oraz miseczki od A
do L. W sieciwce raczej takiego
rozmiaru nie znajdziemy - przyznaje L. Strzelecka. Fachowoci
obsugi dopenia szkolenie z brafittingu. Dziki temu moliwy jest
profesjonalny i indywidualny dobr bielizny. Fachowa pomoc w
doborze bielizny to kolejny atut
tego sklepu.
Wacicielki wybierajc towar, ktry znajdzie si na sklepowych pkach, stawiaj tylko
i wycznie na wiodce, polski
marki, takie jak Samanta, Alles,
Lisca, Gaia, Gorsenia, Ava. Znajdziemy tutaj nie tylko biustonosze, ale rwnie piamy, figi,
halki, bielizn wyszczuplajc,
gorsety oraz bielizn okolicznociow. Wszystko najwyszej jakoci. Take mczyni znajd
tutaj co dla siebie. Szeroki wybr
bielizny i piam na pewno zaspokoi ich gusta.

Strzelecka Lilianna
Bielizna
Otwarte od pon. do pt. w godz.
10:00 - 17:00 i w sobot w godz.
10:00 - 13:00
ul. Ogrodowa 30
47-400 Racibrz
32 415 58 44
Artyku sponsorowany

16 PLUSY BIZNESU
DLA

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ GOSPODARKA

SILESIAinfo najbardziej innowacyjnym projektem


PAULINA KRUPISKA

Z okazji zakoczenia
drugiego etapu projektu Fundusz Mikroprojektw w Euroregionie Silesia
zorganizowana zostaa uroczysta gala, podczas ktrej wrczono nagrody i wyrnienia. Miasto Racibrz
odebrao nagrody w kilku
kategoriach. Jedn z nich
byo wyrnienie w kategorii Najbardziej innowacyjny mikroprojekt. Miasto
Racibrz zostao docenione
za realizacj projektu Polsko-czeska Platforma Informacyjna SILESIAinfo.
R E K L A M A

To rozwizanie dedykowane jest przede wszystkim


maym i rednim przedsibiorcom. SILESIAinfo to
Gospodarcza Platforma Informacyjna, dziki ktrej
przedsibiorca ma dostp
do bogatego zasobu wiedzy
o udogodnieniach, moliwociach i zmianach, ktre
mog mu pomc w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej. Poprzez Katalog
Firm daje uytkownikowi
rwnie moliwo bezpatnej prezentacji wasnej firmy, uatwia kontakt pomidzy przedsibiorcami oraz
umoliwia konsultacje po-

Fot. Paulina Krupiska

Miasto Racibrz wyrnione na Gali Funduszu Mikroprojektw Euroregionu Silesia.

Prezentacja projektu SILESIAinfo miaa miejsce 18 czerwca


2015 roku w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego.
Pomysodawca projektu SILESIAinfo Ireneusz Burek
zarysowa wwczas ide gospodarczej platformy
Informacyjnej. Pomys stworzenia tego typu narzdzia by
efektem starannie przemylanych wnioskw dotyczcych
funkcjonowania lokalnej gospodarki. Obecnie system suy
m.in. Referatowi Przedsibiorczoci jako narzdzie przesyu
informacji gospodarczych do i od przedsibiorcw.

midzy rodowiskiem biznesu a samorzdem, organizacjami


zrzeszajcymi
przedsibiorcw i urzdami.
W realizacj tego projektu
zaangaoway si: Miasto
Racibrz, Miasto Opawa,
Raciborska Izba Gospodarcza, Cech Rzemios Rnych
i Powiatowa Izba Gospodarcza w Opawie. Jej pomysodawc oraz realizatorem
jest przedsibiorca - czonek RIG Ireneusz Burek.
Racibrz zosta nagrodzony rwnie za inne projekty. W kategorii
Najlepszy
mikroprojekt
wspierajcy rozwj gospo-

darczy pierwsz nagrod


przyznano za organizacj
Midzynarodowych Targw Energii Odnawialnej,
ktre odbyy si w czerwcu 2014 roku. Szkoa Podstawowa nr 4 w Raciborzu
za projekt pt. May owad
wielki problem Pszczoa pod szczeglnym nadzorem otrzymaa pierwsz
nagrod w kategorii Najlepszy mikroprojekt dla
najmodszych. Doceniono
take Raciborskie Centrum
Kultury. Te odebrao nagrod za zorganizowanie festiwalu zespow modzieowych.

GazetaInformator.pl >>

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

sylwetki

Z regionu 17

region sylwetki

Nie wyobraam sobie ycia bez muzyki


paulina krupiska

Kuba Blokesz swoje pierwsze muzyczne kroki stawia w


Klubie Poezji piewanej Atlantyda, ktry dziaa przy Raciborskim Centrum Kultury. Tutaj
po raz pierwszy usysza poezj
piewan. Dzi debiutuje na
rynku muzycznym.
Redakcja: Skd u Ciebie
wzio si zainteresowanie
poezj piewan? Czy zainteresowanie to rodzio si
w Tobie stopniowo czy moe bya to mio od pierwszego wejrzenia?
Kuba Blokesz: Kiedy
miaem chyba z osiem lat, mj
starszy brat zabra mnie na
prb Klubu Poezji piewanej
Atlantyda i to wanie tam
jako dzieciak wpierw grajcy
na bongosach, a pniej na gitarze pierwszy raz chonem
te wszystkie teksty, atmosfer i
specyficzny styl muzyczny. Pniej muzykowaem w rnych
gatunkach, szukajc swoich
rodkw wyrazu. wiadomie
kilka lat temu doszedem
do wniosku, e najbardziej porusza mnie przekaz, jaki moe
nie ze sob muzyka. No i tak
to waciwie wyewoluowao do
piewania piosenek, czyli krtkich form w ktrych tekst jest
czasem rwnie wany, a czsto
waniejszy od kompozycji czy
wykonania. Cho wiadomo
piosenka musi sta twardo na
wszystkich trzech swoich nogach.
Do czsto w swoich recitalach wracasz do utworw Jacka Kaczmarskiego
i Jaromira Nohavicy. Czy
ich twrczo Ci w jaki w
sposb uksztatowaa muzycznie? Czy miaa wpyw
na to, co tworzysz, jaki jeste?
Oczywicie. To s wielcy
poeci, a przy tym stare sceniczne wilki i kapitalni wykonawcy
swoich piosenek, od ktrych nic
tylko si uczy. Z poezj Nohavicy zaznajomi mnie Stefan Brzozowski z Czerwonego Tulipana,
kiedy do na warsztatach piosenki nauczy mnie Komety.
piewam t pie do dzi i jest
dla mnie kluczowa. A Kaczmarski by moj pierwsz fascynacj, ktra ani troch nie ustaje.
Swj pierwszy publiczny, peny
koncert zagraem wanie z piosenkami Jacka Kaczmarskiego.
Jak Ty widzisz dzisiaj rol piosenki poetyckiej, poezji? Czy Twoim zdaniem
ludzie jej potrzebuj? Co
Ty starasz si da odbiorcy
swoj sztuk?
R E K L A M A

Fot. Archiwum Kuby Blokesza

Debiut Kuby Blokesza. Wanie ukazaa si jego pyta Lww. Szkice miejskie.
Oczywicie, e potrzebuj!
Jest mnstwo bardzo dobrych,
poetyckich tekstw piosenek,
ktre s popularne. Ju nie
wspomn o omiotygodniowym
krlowaniu na Licie Przebojw
Trjki singla wanie Jaromira
Nohavicy, ale przecie Nastpna stacja Taco Hemingwaya,
czy piosenki Spitego z Lao Che
to te poezja.
Jaki wpyw na twj rozwj miaa wsppraca z
Klubem Poezji piewanej
Atlantyda? Jak wspominasz dzisiaj ten okres w
swoim yciu?
To byy pierwsze spotkania z poezj piewan i jedne z
pierwszych wystpw scenicznych. Wspominam ten czas z
radoci i niepodwaalnym sentymentem.
Lww. Szkice miejskie
to efekt Twojej wsppracy z wieloma wspaniaymi
artystami. Jedno nazwisko
przykuwa jednak najwiksz uwag. Piotr Machalica. Jak to si stao, e Wasze drogi si skrzyoway?
Jak wygldaa wsppraca?
Spotkalimy si podczas
koncertu 20 scen z ycia barda w re. Jerzego Satanowskiego, ktry by koncertem
galowym XIV OFPA w Rybniku. Po latach podczas pracy nad Szkicami Miejskimi
- szukaem mskiego, dojrzaego gosu, ktry dialogowaby z piosenkami i wpadem na
pomys by skontaktowa si
z agentk Piotra Machalicy.
Okazao si, e pan Piotr jest
bardzo otwarty na wspprac i
chtny wzi udzia w pycie debiutanta. Bardzo sobie to ceni.
Dlaczego signe po
twrczo ukraiskich poetw?
Signem po Ukraicw,
bo ich nie znaem. Mj kolega
i tumacz wszystkich tekstw
na pycie Maciej Piotrowski
pokaza mi kiedy dwa wiersze:
Samijo Niemirycz. Awanturnik posadzony za gwat do wiey samemu sobie Jurija Andruchowycza i Gdy do twoich
ust Hryhorija Czubaja. Okazao si e s to bardzo plastyczne teksty. atwo napisaem do
nich muzyk i zaczlimy pracowa nad kolejnymi tumaczeniami Maka. A doszlimy do
penego programu, ktry sta si
moj debiutanck pyt.
Kompozycja albumu jest
bardzo ciekawa. Muzyka i
proza. Suchacz odczuwa
emocje, ktre chcesz przekaza, ma poczucie harmo-

Kuba Blokesz da si pozna raciborskiej publicznoci ju kilka lat temu. Jego debiutancki
album Lww. Szkice miejskie to program poetycki zoony z wierszy Hryhorija Czubaja,
Jurija Andruchowycza, Mariany Sawki i Wasyla Symonenki.
nii. Wszystko jest bardzo
przemylane, dojrzae. Na
jakiej podstawie dobierae teksty do programu
Lww. Szkice miejskie?
Jak dugo pracowae nad
pyt?
Kolejne wiersze pokazywa
mi Maciek Piotrowski i wsplnie dobieralimy je wedug klucza opowieci o miecie. Lww
jest tu tylko pretekstem do opowiadania o ludziach i ich historiach oraz do opisu miasta jako
zjawiska. Praca nad komponowaniem muzyki troch trwaa.
Pierwszy koncert w Krakowie
mia miejsce w 2012 roku i w
grudniu 2013 zarejestrowalimy materia podczas koncertu
z caym zespoem w studiu Polskiego Radia Rzeszw. Pniej
troch trwao zanim pyta ujrzaa wiato dzienne. Caa cieka
wydawania albumu bya dla
mnie szko. Robiem to pierwszy raz w yciu!
Debiutancka pyta. To dla
ciebie z pewnoci przeomowy moment. Jak sam w
kilku sowach okreliby
ten album? Ktry z utworw jest Ci najbliszy?
To nieatwe zdecydowa
si na jeden, ulubiony utwr z
pyty. Kady jest dla mnie wany bo wie si z rwnie silnymi
wspomnieniami i emocjami. A
take ma inn tre. Lubi piewa Ukraiskiego Lwa, bo
wtedy koncert si rozpoczyna i
ju ciesz si, e moemy gra.

Bardzo lubi sucha mojego


zespou jak gra Samijo Niemirycz - to jest taki rzutki i
zawadiacki numer. Lubi te
Gdy do twoich ust bo jest
bliskim mi miosnym wyznaniem. Trudno wybra... naprawd.

Kilkanacie nagrd, setki


koncertw. Na scenie jeste praktycznie od dziecka. Czy wyobraasz sobie
ycie bez muzyki? Jak mylisz gdzie by teraz by
gdyby nie ona? W jakiej
roli by siebie widzia?

Nie wyobraam sobie ycia bez muzyki, bo nie musz. W moim yciu z muzyk czuj si wietnie. Mam
pienidze z realizowania
pasji czego chcie wicej w codziennym yciu?
Kadego dnia pracuj nad tym
jak rozwin to wszystko, jak
ustawi agle by nabra w nie
jak najwicej wiatru, ale zupenie nie rozwaam zmiany
dki na inn!
Jakie s Twoje plany na
najblisz
przyszo?
Gdzie bdzie mona Ci
posucha? Czy mylisz o
kolejnym albumie, projekcie?
Jasne, e myl o kolejnym albumie. Co miesic
mam w gowie pomys na now pyt! A teraz kocz prac
nad projektem upamitniajcym 500-lecie narodzin Teresy z Avila wielkiej witej i
wspaniaej kobiety przekraczajcej zupenie swoje czasy.
Pisz muzyk do wierszy Teresy i nagrywamy pyt. Projekt
jest obszerny dwupytowy
album bdzie zawiera take
wiersze innych witych karmelitaskich, nowozaaranowane piosenki karmelitaskie, mnstwo instrumentw i
chr. A wszystkie szczegy co
do koncertw w najbliszym
czasie mona znale na mojej
stronie www.kubablokesz.pl i
na Facebooku. Zapraszam!

18 Z regionu

zdrowie

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

Konkurs
Ju 24 wrzenia zostanie otwarty sklep Lidl w Wodzisawiu lskim. Dzie otwarcia to czas wielu atrakcji.
Bdzie mona zrobi zakupy w promocyjnych cenach,
wzi udzia w warsztatach kulinarnych oraz wsplnym grillowaniu. Dla tych, ktrzy nie mog si ju
doczeka przygotowalimy konkurs. Na zwycizcw
czekaj atrakcyjne nagrody 3 kosze produktw od
Lidla. Wystarczy odpowiedzie na jedno proste pytanie:

Pawe Maecki to Lidlowy specjalista od:


a) Grilla
b) Uczenia Doroty Wellman gotowania
c) Cukiernictwa
Podaj nam swj ulubiony przepis wedug receptury
naszego mistrza Pawa Maeckiego.
Na odpowiedzi czekamy do 24 wrzenia. Zwycizcy
o wygranej zostan powiadomieni drog mailow.
Odpowiedzi mona przesya na adres paulina.krupinska@raciborskiemedia.pl. W tytule wiadomoci
prosz wpisa Lidl, a w treci swoje imi i nazwisko.

GazetaInformator.pl >>

zdrowie

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

region zdrowie

Pola nadziei
w Hospicjum im. w. Jzefa
Raciborskie hospicjum wczyo
si w oglnopolsk akcj Pola nadziei.
paulina krupiska

Raciborskie Hospicjum im.


w. Jzefa w tym roku obchodzi
25-lecie istnienia. Z tej okazji postanowio wczy si w akcj Pola nadziei. Kampania ma na celu
propagowanie idei wolontariatu,
a take ma uwraliwi spoeczestwo na chorob i cierpienie ludzi
yjcych w najbliszej okolicy.

To program midzynarodowy realizowany wycznie przez


hospicja. Jesieni sadzi si cebulki onkili (symbol nadziei)
a wiosn, gdy kwiaty zakwitn s rozdawane w ulicznych
kwestach. Pozyskane rodki
pozwalaj na czciowe zaspokojenie potrzeb podopiecznych
hospicjum. Uroczyste rozpoczcie Pl nadziei odbyo si 7

wrzenia w Zespole Szk Specjalnych w Raciborzu.


Pomc hospicjum bdzie
mona take w inny sposb. 4
padziernika o godz. 15.00 w kociele pw. w. Jerzego w Rydutowach odbdzie si koncert charytatywny na rzecz Hospicjum w.
Jzefa. Podczas koncertu zaprezentuje si Chr BRZEZIE pod
dyrekcj Aleksandry Gamrot.

racibrz - niepenosprawno

Pokona cisz
Raciborska telewizja kablowa zaprasza na wiadomoci z raciborza dla niesyszcych.
Zapraszamy
wszystkie
osoby niesyszce do ogldania Wiadomoci Raciborskich,
przygotowanych specjalnie
z myl o Nich. Wiadomoci emitowane s cyklicznie,
w kady wtorek, po gwnym
wydaniu Wiadomoci Raciborskich (ok. godz. 18.45) oraz w
serwisie powtrkowym w rod ok. 9.15 rano na antenie
Raciborskiej Telewizji Kablowej.
To ju 4 rok z rzdu osoby
niesyszce mog wysucha
serwisu z najwaniejszych
R E K L A M A

wydarze spoeczno kulturalnych Raciborza, ktre zostan


przemigane przez edukatora i
tumacza jzyka migowego
Iren Biausk. Dziki tej inicjatywie osoby niesyszce i
sabo syszce mog w peni
uczestniczy w yciu spoeczno
kulturalnym Raciborza. Serwis
powsta dziki Stowarzyszeniu
na Rzecz Integracji Podaj Rk oraz wsparciu Miasta Racibrz - Dofinansowano z dotacji Miasta Racibrz, ktrzy
wychodzc naprzeciw oczekiwaniom osb niesyszcych
postanowili uatwi tej grupie
spoeczestwa dostp do informacji z ycia miasta.
Gwnym celem zadania

jest umoliwienie niesyszcym mieszkacom naszego


miasta dotarcie do informacji
na temat ycia spoecznego,
kulturalnego i politycznego naszego miasta. Gwnym motywem za jest przeciwdziaanie
spychaniu na margines ycia
spoecznego osb niesyszcych poprzez brak dostpu do
podstawowych wiadomoci.
Wszystkie te dziaania w sposb znaczcy pomagaj w aktywnym uczestniczeniu osb
niesyszcych w yciu spoecznym w rodowisku lokalnym
oraz przeamuj wiele barier
i stereotypw w postrzeganiu
tych osb niesyszcych.
Artyku sponsorowany

Z regionu 19

20 Z regionu

motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Ostatnie chwile lata warto


wykorzysta na przygotowanie auta do jesieni. Kilka prostych czynnoci pozwoli nam
skuteczniej przygotowa na
t por roku. Pierwsza rzecz
o jak powinnimy zatroszczy si przed jesieni s szyby
i wycieraczki przedniej szyby.
Szko naley dokadnie umy,
a przede wszystkim usun
owady, ktre rozbiy si o szyb, S specjalne preparaty do
usuwania owadw, ktre uatwiaj to zadanie. Gdy mamy
czysta szyb dokadnie myje-

wystpujce czsto jesienn


por mgy skaniaj kierowcw do czstego korzystania
ze wiate przeciwmgielnych
ale naley uywa go niezwykle ostronie, tylko wtedy, gdy
jest to naprawd konieczne.
Wane jest te, aby na jesie zapozna si ze stanem
ukadu hamulcowego w naszych samochodach. liska nawierzchnia wydua drog hamowania i sprzyja polizgom,
wic solidne, dobrze przygotowane hamulce to podstawa.
Przydaje si tutaj zwaszcza
system ABS. Jesie sprzyja
temu, e wilgo przedostaje

MECHANIKA POJAZDOWA

si do wntrza pojazdu. Dlatego warto zadba o uszczelki


w drzwiach i prowadnice szyb.
Gum myjemy i pielgnujemy
preparatami sikonowymi lub
glicerynowymi.
Po lecie zawsze warto odkurzy kanay wentylacyjne
a take zdezynfekowa je dokadnie. Czycimy wszystkie
wyloty, rwnie te pod desk
rozdzielcz, pod fotelami kierowcy i pasaera. W wilgotne i
deszczowe dni dobra wentylacja bdzie niezbdna aby szybko usun wilgo z szyb. Druga
rzecz to tzw. filtr pykowy. Nie
zalenie od tego czy by wy-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

Skontroluj samochd po lecie

my pira wycieraczek. Najlepiej rodkiem zawierajcym


alkohol. Jeeli wycieraczki w
dalszym cigu zostawiaj smugi na szybach powinnimy si
koniecznie zatroszczy o ich
wymian.
Kolejnym wanym elementem pojazdu s wiata.
Powinny by czyste a wszystkie przepalone arwki naley wymieni. W szare jesienne
wieczory powinnimy dobrze
widzie jezdni a i sami powinnimy by widoczni. Oczywicie wiata mijania zgodnie z
przepisami musz by wczone przez cay rok, natomiast

NAPRAWY POWYPADKOWE

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

mieniany po zimie czy te nie,


po sezonie letnim wymaga on
starannego odkurzenia, wysuszenia, a jeli jest czarny od
brudu to wymiany. Zabrudzony filtr bdzie chon wilgo, a
nastpnie wilgotne powietrze
wtaczane bdzie do kabiny
powodujc natychmiastowe

parowanie! Pamitajmy, rwnie aby raz na jaki czas wczy klimatyzacj, ustawion
na grzanie. skutecznie odparowuje szyby, a nawiew ciepego suchego powietrza na nogi
dosownie przez kilkanacie
minut wysuszy dywaniki, ktre coraz czciej bd mokre.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 21

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

kdzierzyn-kole HISTORIA

Do koszar wrci ycie


katarzyna solarz

Budynki po dawnych koszarach w Kolu s w opakanym stanie technicznym.


Znaleli tam schronienie bez-

domni, a zomiarze powynosili wikszo elementw metalowych. Powybijane s szyby,


ciany szpec malunki pseudograficiarzy. Od kilku lat wspwacicielami kompleksu s

Fot. Agnieszka Gogolewska

S spore szanse na to, e po wielu latach zostan zagospodarowane powojskowe budynki przy ul. Synw Pku.
dwie lskie uczelnie, ktre
teraz zamierzaj tam urzdzi
Dom Seniora. Ten pomys podoba si mieszkacom Kola,
ktrzy ciesz si, e na reszcie
wrci tam ycie.

R E K L A M A

22 Ogoszenia

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

FINANSE
Lombard w K-Kolu na ulicy
Gowackiego 16, natychmiastowe poyczki pod zastaw. Najnisze odsetki w miecie i rabaty dla staych klientw! Tel. 504
085 143
Szybko, pewnie i do domu. Poyczka dla kadego. OPTIMA:
pienidze do rki, maksimum
wygody, profesjonalna obsuga
przedstawiciela, spata cotygodniowa lub comiesiczna. Tel.
734 157 566
KREDIGO Nowy standard poyczania. Chwilwki, szybko i
dyskretnie. Kontakt 791 871 446

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 500 198 766
Poyczka
z dojazdem do klienta.
Tel. 696 458 063

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 601 46 20 03, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


PRACA

POYCZKI DLA KADEGO POD


ZASTAW! Wystarczy Dowd
Osobisty! Pienidze od rki! Kdzierzyn Kole naprzeciwko Kocioa przy rynku, w okolicy dworca PKS. Tel. 77 472 30 46
BIURO RACHUNKOWE
Ubezpieczenia Allianz
Dotacje z Urzdu Pracy
Tanio i solidnie
Tel. 666 664 662
Zadzwo
TO NIC NIE KOSZTUJE

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

Przyjm do pracy osob do prac


brukarskich. Mile widziane dowiadczenie, prawo jazdy kat B. Tel.
606884319.
Firma budowlana szuka brygady
murarzy i cieli szaunkowych na
terenie Polski i Niemiec. Dobre warunki zatrudnienia. Zainteresowanych prosz o kontakt 507 948 920.
Zatrudni osob do sprztania perfumerii w CH Ogrody. 3 dni po 3 godziny (w godzinach 9.00 12.00).
Tel. 603 093 482.
Zatrudni mechanika samochodw
ciarowych, mile widziane umiejtnoci spawalnicze i lakiernicze.
Kdzierzyn-Kole, tel. 603 106 745.

Doradca klienta zatrudni osob na 3/4 etatu na umow o prac. Odrzaskie Ogrody Empik.
CV prosz skada w salonie. Praca od 1 padziernika. Blisze informacje w salonie.

ZAOPIEKUJ SI
OSOB STARSZ!

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech
Tel. 32 506 55 87
Firma ESD (cert 7373) zatrudni do pracy Niemczech: elektrykw, mech. samochodowych,monterw wymiany opon.
Wymagana znajomo j. niemieckiego. Tel. 503854464 lub
512690910.
Agencja porednictwa pracy
Euro Labora o nr certykatu
7061 poszukuje pracownikw
na stanowisko: OPERATOR
WZKA WIDOWEGO WYSOKIEGO SKADOWANIA.
Zatrudnienie na niemieckich
warunkach. Spotkanie z pracodawc oraz jazdy prbne
odbd si w Pszczynie 06
padziernika. Tel. (32) 270
31 84.

Profesjonalna opieka dla


ludzi starszych
>>> dyplom <<<

Gwne cechy:
uczciwo,
zaufanie,
cierpliwo i wyrozumiao.
Wasny samochd

Tel. 537 468 026


NIERUCHOMOCI
Wynajm lokal handlowy nowy,
80m2, w Kdzierzynie-Kolu. Cena 400 z. Tel. 696 466 182.
Do wynajcia gara przy ul. Gubczyckiej w Kdzierzynie-Kolu
(przy Tesco). Gara nie posiada
kanau. Sprawna instalacja elektryczna. Wymiary to 6x3 m. Tel.
507 217 493.

Sprzedam ewentualnie zamieni mieszkanie 36,2 m (2 pokoje, kuchnia, azienka, CO).


Dobrze utrzymane, ciepe, centrum Opola. Cena 140 000 z.
Tel. 533 703 956.
Wynajm dwupokojowe mieszkanie w Raciborzu na ul. Lotniczej, 52m, 1 pitro. Kontakt 501
224 638.

MOTORYZACJA
Auto skup Kdzierzyn Kole, najlepsze ceny w regionie, szybki odbir gotwka od rki. Wystawiamy potrzebne zawiadczenia do
wyrejestrowania pojazdu. Dziaamy na caym rejonie woj. opolskiego. Tel. 509 656 739.
Skup samochodw za gotwk,
kada marka, pacimy od rki.
Tel. 796 990 837.

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

RNE
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie,
dyskretnie. Kdzierzyn- Kole i
okolice. Tel. 511 929 121.

dzi, stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien, drzwi oraz


paneli. Wykoczenie wntrz. Tel.:
606 505 169.

Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha


trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa zwyka termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa.
Tel. 664 807 199.

Serwis traktorw, cignikw rolniczych. Dugoletnie dowiadczenieReska Wie, tel. 519 730 020.
Tanie remonty, kafelkowanie, ocieplenia domw, renowacja poddaszy
i domw, krtkie terminy realizacji.
Kdzierzyn, tel. 514 641 044.

Usugi: malowanie wntrz oraz elewacji, tapetowanie, nakadanie ga-

Tartak Pawowiczki oferuje wib dachow na wymiar, aty, deski,


usugi obrbki drewna. Zapraszam
do wsppracy, tel. 600 872 228.
Brukowanie, tanie ukadanie kostki granitowej i zwykej, ukadanie
obrzey oraz krawnikw. Prace w
ogrodzie, drenae z izolacja oraz ka-

SPRZEDAM
ST DO PING-PONGA
STAN BARDZO DOBRY
CENA 300 z
tel. 602 150 886

nalizacje. Tel. 605 646 784.


Prace remontowo-wykoczeniowe:
gadzie, regipsy, kafelki, podwieszane suty typu KG, docieplenia elewacji, malowanie. Due dowiadczenie i
wysoka jako wykonywanych usug.
Tel. 690 414 063.

Operacja zamy
w klinice okulistycznej
Gemini w Ostrawie
Organizacja transportu
do kliniki
i rozliczenia z NFZ

Tel. 602 150 886

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 23

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

KDZIERZYN-KOLE MBP 26 WRZENIA

R E K L A M A

RODZINNE CZYTANKI W BIBLIOTECE


26 wrzenia z okazji Europejskiego Dnia Jzykw, Miejska Biblioteka Publiczna po
raz kolejny postanowia wczy si w obchody tego wita
i zaprosi dzieci wraz z rodzicami na spotkanie z lektur. Tym
razem dzieci poznaj fascynujca histori Susanny, polsko-isladzkiej dziewczynki, ktra
odkrywa swoje pochodzenie.
Ksieczka jest owocem wsppracy polsko-islandzkiego duetu: ilustratorki Agnieszki

Nowak i autorki tekstu Vali


Prsdttir. Ksieczka z humorem i werw opowiada o
perypetiach i dylematach dziesiciolatki, ktra nie wie, czy
jest bardziej Polk, czy Islandk. Histori uzupeniaj fantastyczne, nasycone szczeguami ilustracje, ktre wspaniale
obrazuj wiat dziewczynki jej odkrycia, radoci, smutki i
rozterki. Fragment ksiki stanowi bdzie punkt wyjcia do
rozwaa na temat wielokultu-

rowoci, dwujzycznoci, dwunarodowoci i dowiadczenia


ycia w obu krajach. Podczas
kolejnych Rodzinnych Czytanek dzieci dowiedz si te si
te pokrtce o jzykach Europy i poznaj ciekawostki o Irlandii. Na najmodszych i ich
opiekunw czekaj quizy i zabawy jzykowe. Spotkanie odbdzie si w lii biblioteki nr
5 przy ul. Damrota 32 w Kdzierzynie. Pocztek o godzinie 16.15.

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 25-27 WRZENIA

Fot. Materiay MOK

TRZY DNI MUZYCZNEGO WITA

Lora Szafran bedzie


jedn z gwiazd festiwalu.
XXVIII
Oglnopolski
Przegld Poezji piewanej
Piosenki Turystycznej i Sztuk

Rnych Wrzosowisko rozpocznie si 25.09.2015 i potrawa do niedzieli 27.09.2015.


Muzyka jazzowa z mieszank bluesa i poezji piewanej,
przez trzy dni zamieni nasze
miasto w muzyczn stolic
Polski. Wrzosowisko otworzy koncert Sekrety ycia wedug Leonarda Cohena Lory
Szafran, wokalistki jazzowej
wykonujcej utwory kanadyjskiego poety i piosenkarza
Leonarda Cohena. W drugim
dniu wydarzenia w sali kinowej Domu Kultury Chemik
odbdzie si konkurs piosenki turystycznej i artystycznej
pt. Muzycznym Szlakiem,
na ktrym usyszymy wielu utalentowanych wokalistw oraz zespow z caej
Polski. Ogoszenie werdyktu konkursu i koncert laure-

atw XXVIII edycji Wrzosowiska nastpi na Wieczorze


Galowym, o godzinie 17:00.
Wystp Anny Ciaszkiewicz,
laureatki 27. edycji Przegldu
Piosenki Turystycznej, Poezji
piewanej i Sztuk Rnych
Wrzosowisko, przypiecztuje tegoroczn edycj konkursu. Na godzin 19:00 DK
CHEMIK zaprasza na koncert gwiazdy wieczoru Renaty Przemyk wraz z zespoem Przemyk Akustik Trio.
Ostatni dzie muzycznego
szalestwa bdzie nalee do
Magdy Piskoryczyk polskiej
wokalistki wykonujcej muzyk gboko zakorzenion w
tradycji afro-amerykaskiej.
Wokalistka piewa niskim,
czarnym, gosem standardy bluesowe, jazzowe, funk i
soul, a take muzyk gospel.

Magda jest rwnie wietn


instrumentalistk. Gra na instrumentach perkusyjnych, a
take na gitarach: akustycznej, elektrycznej i basowej.Na
koncert Blues na Wrzosowiskach zamykajcy XXVIII
Oglnopolski Przegld Poezji piewanej Piosenki Turystycznej i Sztuk Rnych
Wrzosowisko zapraszamy
do Galerii Sztuk Wszelakich
Domu kultury Chemik o godzinie 18:00. Bilety na koncert Lory Szafran 25.09.15
godz: 19:00 cena 50 z - parter, 40 z balkon. Bilety na
Wieczr Galowy z Ani Ciaszkiewicz i Renat Przemyk
26.09.15 godz: 17:00 cena
35 z. Bilety na koncert Magdy Piskorczyk 27.09.15 godz:
18:00 cena 25 z.

GRATIS!

MODZI PROJEKTANCI MODY

Od padziernika w Domu
Kultury Chemik rusza nowa
sekcja artystyczna dla dzieci moda dla dzieci i dizajn. Poprowadzi j Karolina Bytnar. Instruktorka do

jak z kokonu motyla powstaje


jedwabna ni, jak biuteri
nosz kobiety z najdalszych
zaktkw wiata, kim bya
Coco Chanel i co to znaczy
maa czarna. Kreatywne zajcia plastyczne dla dzieci, ktre pasjonuje otaczajcy wiat
peen ksztatw i kolorw,
maj zdolnoci manualne i
chc pobawi si w maego
projektanta. MOK zaprasza
na zajcia zapraszamy dzieci
w wieku od 8-12 lat, jak rw-

nie uczniw szk gimnazjalnych od 13-16 lat. Miesiczny


koszt zaj to 80 z. Grak zaj: roda 17.00-19.00 zabawy z mod dla dzieci (8-12
lat),wtorek 17.00-19.00 zabawy z mod dla modziey (1316 lat), czwartek 17.00-19.00
- dizajn dla dzieci (8-12 lat).
Kontakt z instruktork, Karolin Bytnar pod numerem:
50258888 lub pod adresem
mailowym: kolokaina@ gmail.com

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 28 WRZENIA
W poniedziaek 28 wrzenia w Domu Kultury Chemik o godzinie 19.00. odbdzie si retransmisja koncertu z Metropolitan Opera. To Opera w czterech aktach z 1871 roku. Libretto: Antonio Ghislanzoni wedug Augusta Mariettea. Bilet na
wydarzenie w cenie 30 z. Zakupu mona te dokona on-line.
KDZIERZYN-KOLE MBP DO 30 WRZENIA
Do 30 wrzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej mona
oglda pokonkursow wystaw fotograi z cyklu (Nie)
utracone dziedzictwo zabytki powiatu kdzierzysko-kozielskiego. Na wystawie zobaczymy zdjcia nagrodzone, wyrnione, ale te wybrane prace wszystkich pozostaych uczestnikw. Wystawa bdzie prezentowana do koca
wrzenia. Wstp wolny.
KDZIERZYN-KOLE MBP DO 3 PADZIERNIKA
Do 3 padziernika w li MBP numer 5 przy ul. Damrota 32
mona oglda wystaw Pocig do kolekcjonerstwa.
To tytu ekspozycji ze zbiorw Andrzeja Rusiowicza modelarza kolejnictwa. Wystawa w peni ukazuje dwie pasje Andrzeja
Rusiowicza kolejnictwo i modelarstwo. Zobaczy na niej

Promocja!
Do koca wrzenia
do teczek firmowych

250 wizytwek

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 1 PADZIERNIKA

tej pory prowadzia zajcia


pt. zabawy z mod w PSP
nr 9 w Kdzierzynie-Kolu.
Zajcia bd odbyway si
od padziernika w Miejskim
Orodku Kultury DK Chemik. Zajcia moda i design
adresowane s do dzieci ze
szk podstawowych i gimnazjalnych. Na zajciach dzieci
poznaj histori mody oraz
rozwin zdolnoci manualne. Naucz si podstawy kroju i szycia. Dowiedz si m.in.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

mona mnstwo pamitek, ale i ciekawych gadetw powizanych z kolej. Jest te synny Zoty pocig.Wystawa czynna
do 3 padziernika. Wstp wolny.
KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 3-4 PADZIERNIK
W dniach od 3 do 4 padziernika w Domu Kultury Chemik
odbd si warsztaty z Michaem Urbaniakiem (wczeniej trzeba si zapisa) pod tytuem: Urbanator Days. Jam
session i koncert zaplanowano na 4 padziernika o godzinie
17.00. Bilety w cenie 60 z przedsprzeda, 80 z w dniu
koncertu. Bilety mona rwnie zamwi online.
KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 23-25 PADZIERNIKA
W dniach od 23 do 25 padziernika w Domu kultury Chemik
bdzie odbywa si XXII Festiwal Filmw Niezalenych
im. Ireneusza Radzia W ramach XXII MFFN PUBLICYSTYKA 2015 przeprowadzony zostanie konkurs lmowy
w kategoriach: lmy amatorskie polskie lmy studenckie polskie oraz lmy zagraniczne. Dodatkowo oceniane bd lmy
publicystyczne dotyczce ycia spoecznego na terenie Kdzierzyna-Kola. Ju teraz uczestnicy mog zgosi swj lm.

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

24 Wiadomoci

24 wrzenia 2015, nr 18 (195)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole ROZRYWKA

Dni Twierdzy ju za nami


Po raz IX inscenizacja Bitwy o Kole przycigna tumy widzw.

Huk dzia, zapach prochu, ciekawe warsztaty,

koncerty, jarmark rkodzielnictwa i tace dworskie - wszystkie te atrakcje


towarzyszyy mionikom

IX Dni Twierdzy. Tym razem dwudniowa impreza odbya si na Boniach


za Domem Kultury w Ko-

lu. Inscenizacja bitwy upamitnia tragiczne wydarzenia z 1807 roku, kiedy to


na terenie Kola stary si

ze sob dwie wrogie armie:


pruska i napoleoska. W rekonstrukcji dziewitnastowiecznej bitwy co roku bio-

r udzia setki pasjonatw


niezwykych dziejw miast-twierdz z Polski, Czech i
Niemiec.
Fot. Adam Solarz

katarzyna solarz

R E K L A M A

You might also like