You are on page 1of 24

Pierwsza bezpatna gazeta regionalna

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 16 grudnia 2015 | Nr 24 (201)

GazetaInformator.pl

racibrz samorzd

yczenia
witeczne

Lenk idzie do prokuratury

Fot. Pawe Strzelczyk

Prezydent ma do insynuacji i niepopartych dowodami oskare,


std wchodzi na drog prawn z Ann Ronin. To samo czeka Dawida Wacawczyka?
pawe strzelczyk

Odbywajca si 9 grudnia w Urzdzie Miasta


konferencja prasowa to
pokosie niedawnych publikacji Anny Ronin i Dawida Wacawczyka. Chodzi
m.in. o komentarze rzekomo zamieszczone przez
prezydenta pod artykuem wyborczym, skierowane przeciwko Annie Ronin.
Byem przesuchiwany
przez gliwick prokuratur
w tej sprawie jako wiadek,
nie jako oskarony. Ustalono, e komentarze zostay
wysane z mojego numeru
IP, nie za z mojego komputera. Mg to zreszt zrobi kady, kto znalaz si w
zasigu sieci tumaczy M.
Lenk, ktry nie wyklucza, e
poprosi prokuratur o udostpnienie treci wzmiankowanych
komentarzy.
Tym bardziej e ledczy nie
stwierdzili w nich nic obraliwego i uznali, e mieszcz
si w granicach dozwolonej
krytyki. Zoyem zawiadomienie do prokuratury o
popenieniu przestpstwa
przez Ann Ronin z art. 212
i 226 Kodeksu Karnego. Dawid Wacawczyk ma tydzie
na zamieszczenie w lokalnych mediach stosownego
sprostowania i publiczne
przeprosiny na amach prasy i portali internetowych.
W innym przypadku podejm analogiczne kroki poinformowa podczas konferencji Mirosaw Lenk.

Anna Ronin i Dawid Wacawczyk do tej pory


nie maj innego pomysu na polityk jak atak na moj osob
- uwaa prezydent Lenk.
Owiadczam, e nigdy
publicznie lub anonimowo
nie podegaem do nienawici czy to etnicznej, czy religijnej, czy jakiejkolwiek innej. Kampani hejterstwa
i to publicznie natomiast
zaczli, i w dalszym cigu
kontynuuj Anna Ronin
oraz Dawid Wacawczyk.
To oni uywaj w stosunku
do mnie i mojego zaplecza
takich okrele, jak: marionetka, pinokio, cwaniaczki
bez moralnego krgosupa, klika, mafia. Oskara
si mnie, media, urzdni-

kw i lokalne firmy o korupcj i zmow. Wszystko


to bez cienia dowodu. Politycy ci prbuj wmwi raciborzanom, jakobym mia
w zwizku z ca spraw
kopoty z prawem. Owiadczam stanowczo: przeciwko
Mirosawowi Lenkowi jako
osobie fizycznej ani przeciwko Prezydentowi Miasta Racibrz nie toczyy si
i nie tocz si adne postpowania, co atwo mona
sprawdzi w organach cigania napisa prezydent
w owiadczeniu.

Na reakcj Dawida Wacawczyka nie trzeba byo


dugo czeka. Radny powiatowy wystosowa list otwarty zatytuowany Wacawczyk przeprasza, prostuje
i dzikuje Lenkowi, w ktrym ironizuje na temat prezydenckich oczekiwa. Po
16-krotnym przeczytaniu
Paskiego
owiadczenia
skadajcego si z 5839 liter
i ponad 800 sw... niestety
nie jestem w stanie stwierdzi, co waciwie chcia
Pan w nim przekaza, ani
te nie znalazem wskazania, co konkretnie miabym
sprostowa i za co chciaby
Pan otrzyma przeprosiny
pisze Wacawczyk. W dalszej treci czytamy m.in.:
Chciabym przeprosi za
grasujcego w Ocicach tajemniczego yeti, ktry najwyraniej wkrad si do
Paskiego domu i nadawa
z Paskiego IP swoje przesania do Narodu w czasie
kampanii prezydenckiej.
Ironia ironi, niemniej
sprawa bdzie miaa dalszy
cig i raczej nie obdzie si
bez zaangaowania organw
cigania i wymiaru sprawiedliwoci. Jeszcze w tym tygodniu powinna by znana
tre pisma, ktre Lenk wystosowa do Wacawczyka.
W tym momencie humorystyczne potraktowanie
sprawy ju nie wystarczy,
i bdzie musia on zdecydowa si, czy ulec daniom
prezydenta, czy wej z nim
na ciek sdow.

racibrz - praca

Dyrektor Kwany
na emeryturze
Szef Orodka Sportu i
Rekreacji przesta peni sw funkcj 1 grudnia.
Na stanowisko dyrektora
OSiR-u
zostanie
przeprowadzony
otwarty
konkurs.
Z dniem 1 grudnia stanowisko opucia rwnie Grayna Hamerska,
szefowa Zespou Obsugi
Placwek Owiatowych,
ktra take nabya prawa

emerytalne. To stanowisko te bdzie obsadzone


w drodze konkursu. Ostatnia zmiana dotyczy stanowiska wiceprezesa Przedsibiorstwa Komunalnego.
W tym przypadku jednak
zastpstwa nie bdzie ze
wzgldw oszczdnociowych najprawdopodobniej
funkcja ta nie zostanie obsadzona.
ps

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne

Aby przy witecznym stole


nie zabrako wiata i ciepa rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok nis ze sob szczcie i pomylno.

- yczy zaoga SOFT-ib

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl

2 Wiadomoci

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

<< GazetaInformator.pl

racibrz samorzd

Chcia porozmawia z radnymi. Wszdzie pocaowa klamk


Fot. Pawe Strzelczyk

Spord wszystkich radnych koalicyjnych, ktrzy mieli dyury dla mieszkacw, nie byo ani jednego.
pawe strzelczyk

Na pocztku grudnia jeden z czytelnikw portalu


raciborz.com.pl i Gazety Informator przysa do redakcji list nastpujcej treci:
Wobec zainteresowania sposobem gosowania radnych
koalicyjnych postanowiem
spotka si z nimi podczas
ich grudniowych dyurw.
Pobraem wic najwieszy
grafik dyurw (opublikowany w BIP 4 grudnia 2015)
i udaem si na spotkania.
Pierwszym radnym, z ktrym chciaem porozmawia,
by Pawe Rycka dyurujcy w ZSP nr 3 przy ul. Sudeckiej od godz. 16:00 do
17:00. Na miejscu dowiedziaem si od pracownika
szkoy, e tego dnia radnego
nie byo. Udaem si wic na
spotkanie z kolejnym radnym - Krzysztofem Myliwym, ktry swj dyur mia
mie w Gimnazjum nr 2 na
Ostrogu w godz. od 17:00
do 18:00. Wejcie do szkoy
byo zamknite. Nikt nie odbiera domofonu. Wszedem
wic innym wejciem. Jednak w podanej sali radnego
nie byo. Sala bya zamknita. Udaem si wic do kolejnego radnego koalicyjnego Witolda Ostrowicza, ktry

Jeden z wyborcw chcia spotka si z niektrymi na dyurze wynikajcym z grafika.


Efekt? Nie zasta adnego.
mia mie dyur w wietlicy
w SP nr 13 przy ul. Staszica
w godz. 17:00 - 18:00. Kolejny radny nie by dostpny.
Na miejscu dowiedziaem
si, e radnego tego dnia nie
byo, a w sali, w ktrej mia
mie dyur, koczyo si inne spotkanie. Udaem si za-

tem na kolejny dyur radnego do SP nr 4. Mia tam by


od 17:00 do 18:00 - Marcin
Fica. Jednak szkoa bya zamknita. Udaem si wic do
ZSP nr 2 w Ocicach, gdzie
mia mie swj dyur radny
Henryk Mainusz. Pomieszczenie, w ktrym mia by,

byo zamknite, a od pracownikw szkoy dowiedziaem si, e pana Mainusza


nie byo. Nastpnie udaem
si na spotkanie z ostatnim
radnym koalicyjnym, ktry mia mie dyur od 17:00
do 18:00 w SP nr 5 w Sudole. W godzinach, w ktrych

komentarz na gorco

Mirosaw Lenk
Prezydent Miasta Racibrz
Czy prezydent przewiduje jakie rodki dyscyplinujce wobec radnych
koalicji, ktrzy opuszczaj dyury, podczas ktrych
powinni by dostpni dla
mieszkacw?
- Porozmawiam z nimi
na ten temat i bd chcia
pozna przyczyny - tumaczy. Jak twierdzi, absolutnie takich dziaa nie
popiera, aczkolwiek niektradny mia by dostpny,
szkoa bya zamknita. Spord wszystkich radnych koalicyjnych, ktrzy tego dnia
powinni by dostpni na dyurach dla mieszkacw, nie
byo ani jednej osoby. Jeszcze nie min nawet rok od
zaprzysienia oraz sw

rych troch rozgrzesza. W


tym samym czasie kilku z
radnych brao udzia w spotkaniu w magistracie, gdzie
odbywao si wane wydarzenie, jakim byo ogoszenie wynikw budetu obywatelskiego. Nagonienie
tematu uwaa za ma, aczkolwiek skuteczn prowokacj: - Kto bardzo sprawnie w cigu krtkiego czasu
zdy objecha wszystkie
punkty rozrzucone po caym miecie. Szkoda, e
nie sprawdzi rwnie pozostaych radnych opozycji, ktrzy take przyjmuj
na dyurach. W opinii Lenka nie jest najlepszym rozwizaniem, gdy radni terminy przyj interesantw
wyznaczaj na czas innych
wydarze.
kadego z radnych: Wierny
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej: lubuj
uroczycie obowizki radnego sprawowa godnie, rzetelnie i uczciwie, majc na
wzgldzie dobro mojej gminy
i jej mieszkacw. Komentarz chyba jest zbdny.

racibrz - sprawy kontrowersyjne

Nerwowo na spotkaniu o placu przy Warszawskiej/Wczasowej


Fot. Pawe Strzelczyk

adna z trzech wczeniejszych koncepcji zagospodarowania skweru nie znalaza uznania,


wic magistrat zaproponowa czwart. Ma kosztowa ok. 200 tys. i zakada wycicie 9 drzew.

Podczas spotkania powiconego rewitalizacji skweru nie brakowao emocji.


Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska
Pawe Strzelczyk, Katarzyna Krentusz,
Magdalena Kubina Katarzyna Solarz, Dominika Zajc
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki
Skad: Agnieszka Subocz, Bartomiej Mielnik

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

W S P P R A C A

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Przedstawione wczeniej
pomysy na zagospodarowanie zieleca pooonego
w rejonie ulic Warszawskiej
i Wczasowej mao tego, e
nie spotkay si z entuzjazmem, to zostay te oprotestowane przez opozycj
w Radzie Miasta. Za powd
posuy fakt, e zakaday one wycink wikszoci
drzew tam stojcych. Std
te prezydent zaproponowa kolejn, kompromisow koncepcj, tym razem
uwzgldniajc niewielk
redukcj drzewostanu. W
sumie, aby wytyczy ciek
biegnc przez skwer, trzeba bdzie wyci 9 drzew.
Prezydent
Mirosaw
Lenk na wstpie odbywajcego si na pocztku grudnia spotkania w G5 powiconego wanie tej sprawie
nadmieni, e jeli taka bdzie wola mieszkacw, nie
zostanie wycite ani jedno drzewo. I o to zaapelowa wanie jeden z uczestnikw, zwracajc uwag
na zasadno rewitalizacji skweru bez koniecznoci wycinki. Obiekcje mczyzny budzi take fakt, e
Urzd Miasta, wydajc pozwolenia na usuwanie duych i rozoystych drzew
w zamian decyduje o nasadzeniach niewielkich, siga-

jcych maksymalnie 3 metrw drzewek. Ziele jest


te dla nas, a nie tylko my
dla zieleni oponowa prezydent, dodajc, e ta sfera
gospodarki komunalnej wymaga wiadomego i rozsdnego planowania, a Urzd
Miasta i tak wikszo wnioskw o wycink rozpatruje
negatywnie. Uczestniczcy
w spotkaniu radny miejski
Piotr Klima chcia pozna
opinie fachowcw, ktrych
dzi w G5 zabrako.
Ostatecznie zebrani jednogonie poparli now
koncepcj magistratu. Nie
wszyscy doczekali jednak

do koca spotkania, ktre trzeba przyzna momentami przebiegao w bardzo gorcej atmosferze, a
uczestnicy nie zawsze potrafili trzyma nerwy na wodzy. Przyjta w gosowaniu
koncepcja ma by zrealizowana do poowy 2016 roku.
Prezydent liczy, e do marca uda si przeprowadzi
roboty zwizane z wycink
i usuwaniem korzeni, za
od kwietnia rusz waciwe
prace przy rewitalizacji. Cao ma si zamkn w kwocie 170 - 190 tys. z.
ps

Ponad 200 osb


przeciwnych wycince drzew
Zakoczya si trwajca
od padziernika akcja zbierania podpisw pod apelem
do prezydenta, aby zaniecha wycinki drzew na planowanym do rewitalizacji
skwerze przy Warszawskiej/
Wczasowej. Przypomnijmy,
zaproponowane
pocztkowo koncepcje zakaday
do znaczn ingerencj w
drzewostan. Po konsultacjach z mieszkacami okolicznych domw przyjto

rozwizanie, w ktrym jedynie 9 drzew miaoby zosta


usunitych. Sprzeciwiamy
si jakiejkolwiek wycince.
Nie chcemy, aby nawet jedno drzewo zostao usunite
wyjania jeden z organizatorw akcji. Podpisy zbierano przez siedem tygodni
w piciu punktach na terenie miasta. 8 grudnia listy
zostay zoone w Urzdzie
Miasta. Pod apelem podpisay si 223 osoby.

GazetaInformator.pl >>

Raciborski Alarm Smogowy na pocztku stycznia sprowadzi


do Raciborza dziki wsppracy z Krakowskim Alarmem
Smogowym mobiln stacj pomiarow i bdzie na bieco
monitorowa zawarto szkodliwych substancji w powietrzu
i informowa mieszkacw o zagroeniu.
s rzeczywiste stenia pyu
PM10 czy benzo(a)pirenu w
raciborskim powietrzu, poniewa taka stacja u nas nie istnieje. Moemy jedynie opiera
si na wasnych obserwacjach
zanieczyszczonego powietrza,
ktre wdychamy kadego dnia
informuj inicjatorzy RAS.
Z tego wzgldu, e do koca nie jest znany poziom przekrocze ani dokadne okresy,
jednym z postulatw Raciborskiego Alarmu Smogowego
kierowanym do wadz samorzdowych jest budowa stacji pomiarowej w Raciborzu,
ktra pozwoli na bieco monitorowa sytuacj i ostrzega
mieszkacw o szczeglnych
zagroeniach dla zdrowia w
sytuacjach nadmiernego stenia.
ps

region - bezpieczestwo

Czech wpad z narkotykami w Chaupkach


by moe posiada przy sobie
co nielegalnego. Przypuszczenia stry prawa potwierdziy si, gdy mczyzna posiada przy sobie ponad 0,50
grama amfetaminy, 5 gram
haszyszu i ponad 3 gramy
marihuany. Zatrzymany to
39-letni obywatel Czech,
ktry trafi do policyjnego
aresztu. Za posiadanie narkotykw
39-latkowi grozi nawet
trzyletni pobyt w wizieniu.
ps

region - praca

przybyo
bezrobotnych
2428 - tyle osb widniao w rejestrach PUP-u w
Raciborzu pod koniec listopada.
Powiatowy Urzd Pracy w Raciborzu informuje,
e wedug danych szacunkowych w kocu miesica
listopada 2015 roku liczba
zarejestrowanych bezrobotnych wynosia 2428 osb,
w tym 1510 kobiet. 1269 osb
to osoby dugotrwale bezrobotne, a 734 to osoby, ktre
ukoczyy 50. rok ycia.
W omawianym okresie
zgoszono i pozyskano 217

ofert pracy. Najczciej oferty pracy zgaszane byy na


nastpujce stanowiska: specjalista ds. sprzeday, agent
ubezpieczeniowy, przedstawiciel handlowy, technik
administracji, sprzedawca,
doradca klienta, pracownik
ochrony fizycznej, dekarz,
monter/skadacz okien, kierowca samochodu ciarowego oraz sprztaczka biurowa.
Stopa bezrobocia w powiecie
raciborskim na dzie 31 listopada wynosia 6,6%.
p

Przez kilka miesicy


wyudzali kredyty bankowe

w skrcie

Fot. Gazeta Informator

cznie 37 zarzutw usyszeli mczyni w wieku od 18 do 22 lat,


ktrzy wyudzali kredyty bankowe przez internet.
pawe strzelczyk

Policjanci zajmujcy si
przestpczoci gospodarcz w kwietniu br. otrzymali informacje o osobach zajmujcych si wyudzaniem
i usiowaniem wyudze kredytw oferowanych przez
banki w ramach bankowoci internetowej. Z uwagi
na to, e sprawa bya skomplikowana policjanci pracowali nad ni kilka miesicy.
W tym czasie ustalono
i przesuchano kilkadziesit
osb. Zebrany materia dowodowy w sprawie pozwoli
na skierowanie aktu oskarenia do Sdu Rejonowego
w Raciborzu w stosunku do
trzech modych mczyzn w
wieku od 18 do 22 lat. ledczy przedstawili sprawcom 37
zarzutw. Przestpczy proce-

Zakoczyo si ledztwo w sprawie wyudze.


Wszyscy zatrzymani to mieszkacy Raciborza.
der, ktry trwa przez kilka
miesicy, pozwoli oszustom
na osignicie zysku w kwocie
kilku tysicy zotych. Za prze-

stpstwo grozi im kara nawet


do 8 lat wizienia.
p

RACIBRZ - ekologia

Dymicy komin na ul. Pracy


Mieszkacy ulicy Ogrodowej i Pracy skar si na
jako powietrza. Kontrole Stray Miejskiej nie wykazay adnych nieprawidowoci.
Mieszkacy blokw przy
ulicy Pracy oraz Ogrodowej
w Raciborzu skar si na jako powietrza w swojej okolicy. W pobliu znajduje si market Biedronka, a tu nad nim
sklep z tani odzie. Ten drugi ogrzewany jest paliwem staym. Komin nalecy do sklepu
jest niski i otoczony blokami
mieszkalnymi. Dym, ktry wy-

dobywa si z komina, przedostaje si do mieszka. Sytuacja staa si na tyle powana,


e mieszkacy poprosili o interwencj prezydenta Mirosawa
Lenka. Ten zarzdzi kontrole.
Stra Miejska sprawdzia, czy w
kotowniach tych obiektw nie
s spalane odpady. Kontrole
nie wykazay nieprawidowoci.
Niemniej jednak, zdajc
sobie spraw z wpywu emisji
zanieczyszcze pochodzcych
ze spalania paliw, wprowadzanych do powietrza na niskich
wysokociach w ssiedztwie
cisej zabudowy mieszkanio-

wej, urzd podj prb uzgodnienia z wacicielami zmiany sposobu ogrzewania tych
obiektw. Szczeglnie w kierunku wykorzystania ciepa
sieciowego lub te ogrzewania opartego o gaz informuje prezydent. Przedsibiorcy
niezbyt przychylnie spojrzeli na propozycj Urzdu Miasta. Przepisy prawa nie daj
prezydentowi miasta moliwoci nakazania zmiany sposobu
ogrzewania dodaje prezydent.
ps

RACIBRZ - nagrody

starostwo z medalami ministra


Medale
Ministerstwa
Obrony Narodowej Za
zasugi dla obronnoci
kraju odebrali Renata
Melecka i Krzysztof Szydowski.
Podczas ostatniej sesji
Rady Powiatu starosta Ryszard Winiarski przekaza
na rce Renaty Meleckiej
i Krzysztofa Szydowskiego
odznaczenia ministra obrony Za zasugi dla obronnoci kraju. Renata Melecka, ktrej wrczono medal
brzowy, jest pracowniczk
Wydziau Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich starostwa, odpowiada m.in. za

Fot. Gazeta Informator

Fot. Raciborski Alarm Smogowy

Raciborski
Alarm Smogowy

Policjanci z Komisariatu Policji w Krzyanowicach zatrzymali obywatela Czech, ktry posiada


przy sobie narkotyki.
8 grudnia mundurowi
podczas patrolu miejscowoci Chaupki w godzinach
popoudniowych zauwayli volkswagena polo na czeskich numerach rejestracyjnych, ktrego kierowca na
widok radiowozu zacz si
nerwowo zachowywa. Zachowanie to pozwolio przypuszcza mundurowym, e

region

racibrz policja

racibrz - ekologia

RSS Nasze Miasto chce


sprowadzi do Raciborza
mobiln stacj pomiarow, ktra bdzie badaa
jako powietrza.
Z inicjatyw RSS Nasze
Miasto powsta Raciborski
Alarm Smogowy. Jego celem
jest informowanie mieszkacw Raciborza o zagroeniach
dla zdrowia i ycia wynikajcych z przekraczania dopuszczalnych ste zanieczyszcze powietrza. Czonkowie
RAS bd domaga si od
wadz samorzdowych podjcia konkretnych dziaa ograniczajcych zjawisko niskiej
emisji.
Rwnie mieszkacy
Raciborza s zagroeni smogiem. Niestety, nie dysponujemy obecnie obiektywnymi
danymi ze stacji pomiarowej,
ktre stwierdzayby, jakie

Wiadomoci 3

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

Medale odebrali Renata Melecka i Krzysztof Szydowski


- pracownicy starostwa.
organizacj corocznej kwalifikacji wojskowej. Szydowski kieruje Powiatowym
Centrum Zarzdzania Kry-

zysowego. Jemu przypad


w udziale medal srebrny.
ps

Konkurs Domu Ksiki


Kawa muru niewzruszony pokj od kuchni oddziela,
uszy pono ma i syszy jak obmawiasz przyjaciela. Co to takiego?

Nagrod ksika Biblioteka Pana Lemoncella


Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Naprzd
wygrywa przetarg
Przedsibiorstwo z Rydutw
kolejny raz zoyo najkorzystniejsz ofert
w przetargu na odbir i zagospodarowanie odpadw
w Kornowacu. Naprzd
Sp. z o.o. Rydutowy wycenio
swoj prac na 439 545 z.
Raciborskie Przedsibiorstwo
Komunalne za t sam usug chciao prawie 200 tys. z
wicej.
Poszukiwani
wiadkowie
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu poszukuje
wiadkw wypadku drogowego, jaki mia miejsce w dniu
18 listopada 2015 r. okoo
godz. 16:50 w miejscowoci
Babice na ulicy Rudzkiej. Jak
wstpnie ustalili policjanci
drogwki samochd marki
Volvo V70 najecha na ty
rozrzutnika cignitego przez
cignik rolniczy marki Ursus
C-330. Osoby, ktre posiadaj jakiekolwiek informacje na
temat zdarzenia, proszone s
o kontakt z policj.
rdo
charytatywnie
Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej rdo serdecznie zaprasza na koncert
charytatywny na rzecz zakupu fotelika rehabilitacyjnego
dla szecioletniej Judyty Kosteczki. Koncert odbdzie si
20 grudnia o godz. 15:00 cz.
I i o godz. 18:00 cz. II w Raciborskim Centrum Kultury na
ul. Chopina.
Nowy radiowz
9 grudnia w Komendzie Wojewdzkiej Policji w Katowicach odbyo si przekazanie
nowych oznakowanych radiowozw marki Kia Ceed zakupionych dla lskiej Policji
przy udziale Urzdu Marszakowskiego. Jeden z samochodw trafi do raciborskiej
komendy. Samochody te
maj bogate wyposaenie, by
zapewni maksimum bezpieczestwa i komfortu policjantom, ktrzy bd w nich peni sub. Kady z pojazdw
kia ceed kombi warty jest
ponad 61 000 zotych.
Wsppraca
z Vresina u Hlucina
Gmina Kornowac ju od dziesiciu lat wsppracuje z gmin Vresina u Hlucina. Z tej
okazji odbya si uroczysto.
Jej punktem kulminacyjnym
byo podpisanie przez Grzegorza Niestroja Wjta Gminy Kornowac oraz Jaroslava
Smolk Starost Vresiny
listu intencyjnego dot. chci
kontynuowania dotychczasowej wsppracy.
Wypoycz
sobie prezent
W tegoroczne wita Boego
Narodzenia, nie trzeba wydawa gry pienidzy, eby
pod choink znale ciekaw
ksik, w dodatku adnie zapakowan Takie prezenty
tylko w raciborskiej bibliotece. Jakie tytuy znajduj si
pod tajemnicz papierow
warstw? O tym czytelnicy
przekonaj si dopiero
w swoich domach! Akcja
potrwa do wyczerpania zapasw.
Koldnicy
Tetraedru
Teatr Tetraedr pod kierunkiem Grayny Tabor zaprasza
na przedstawienie boonarodzeniowe pt. Koldnicy,
w ktrym modzi aktorzy
przypominaj zanikajc
tradycj zaj koldniczych
w oparciu o dawne ludowe
teksty koldnicze oraz mao
znane koldy i pastoraki zaczerpnite z tradycji sowiaskiej. Spektakl bdzie mona
obejrze 21 grudnia o godz.
18:00 w Raciborskim Centrum Kultury. Wstp wolny.

4 Edukacja

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

racibrz edukacja

racibrz - edukacja

110 lat Zwizku Nauczycielstwa Polskiego

Pionierskie
projekty studentw
Fot. Marek Lucjan

marek lucjan

R E K L A M A

Platforma mobilna na koach wielokierunkowych Mecanum


to pionierskie projekt Damiana Ignacego.
sygnau sterowania z poziomu
telefonu komrkowego bdzie
wykorzystywany program napisany przeze mnie, ktry
pracuje w systemie Android.
Rwnie i mikrokontroler zabudowany w platformie i wyposaony w modu bluetooth
bdzie posiada kod programu
napisany przeze mnie, ktry
bdzie odpowiedzialny za odbir i odrbk sygnau, ktrym
bd sterowane mostki H, do
ktrych podczone s silniki
robota. Mikrokontroler zabudowany w platformie to Arduino Nano, w ktrego pami
wgrano program napisany w
jzyku C przekonuje Damian
Ignacy.

W najbliszej przyszoci
planuje kontynuowa swoj edukacj na studiach magisterskich. Z tego wzgldu
zaley mu na tym, aby ukoczy prac inyniersk w jak
najkrtszym czasie i przystpi do obrony w pierwszym
terminie. Umoliwi mu to ju
w sesji letniej 2016 roku rozpoczcie studiw magisterskich.
W niedalekiej przyszoci,
po ukoczeniu studiw magisterskich, Damian planuje podjcie pracy w kierunku
projektowania i rozwoju ukadw automatyki albo w laboratorium badawczym przy
prototypowaniu
systemw
automatyki.

W Domu Kultury Strzecha w Raciborzu odbyy si


uroczystoci zwizane z jubileuszem 110-lecia Zwizku Nauczycielstwa Polskiego i zarazem 70-lecia ZNP
w Raciborzu. Pierwszym prezesem ZNP w Raciborzu by
Jzef Srokosz-Jurlewicz. Potem funkcje prezesa penili kolejno: Bronisaw otocki, Alojzy Sitek, Antoni Lose,
Halina Polowa-Stachowska,
Zbigniew Pays, Augustyn
Lenik, Micha Pudo, Stanisaw Kubacki, Antoni Zygado, Grayna kiewicz. Od
2008r. prezesem oddziau
ZNP w Raciborzu jest Teresa
wik.
Oddzia zrzesza prawie
700 aktywnych pracownikw owiaty czynnych zawodowo oraz emerytw i rencistw. Organizacja ma na celu
obron praw pracowniczych,
wzbogacanie wiedzy w zakresie prawa owiatowego,
czuwanie nad bezpieczestwem i zapewnienie naleytych warunkw pracy. Zwizek prowadzi rwnie bogat
dziaalno szkoleniow, kulturaln, sportow, integracyjn. Organizuje: spotkania
zwizkowe z okazji Dni Edukacji Narodowej, spotkania
noworoczne, wyjazdy turystyczne, majwki, rajdy rowerowe, imprezy rekreacyjne, wyjazdy teatralne, zawody
sportowe. Od 2012r. organizowana jest zwizkowa akcja
witeczna Paczka ZNP skierowana do osb samotnych
lub potrzebujcych wsparcia
w okresie wit Boego Narodzenia. Czonkowie zwizku mog korzysta z rnych
form wsparcia i pomocy. Od
2010 r. wszyscy objci s dodatkowym zwizkowym ubezpieczeniem NNW.

Fot. Anna apka

W Raciborzu witowano dwie rocznice:


110 lat ZNP i 60 lat ZNP w Raciborzu.

Damian Ignacy, student PWSZ


pracuje nad nowoczesn platform mobiln.

Student PWSZ wyjani,


na czym polega platforma mobilna oraz jakie ma spenia
funkcje. Platforma zostaa
stworzona w celu zaprezentowania zasady dziaania k
Mecanum. Zaprojektowaem
j w taki sposb, aby istniaa
moliwo montau na jej powierzchni ramienia manipulatora. Moe suy do pobierania i transportowania rnego
rodzaju elementw nawet na
due odlegoci. Nie jest to
moliwe za pomoc manipulatora zamontowanego stacjonarnie. Istnieje rwnie moliwo rozbudowy platformy
o ukad czujnikw. Umoliwi
to cakowicie autonomiczne
dziaanie platformy wyjania student.
Aktualnie projekt platformy mobilnej na koach
wielokierunkowych Mecanum
z mechanicznej strony jest
ju prawie zmontowany i jest
na etapie koczenia montay
ukadu sterowania podkrela student.
Sterowanie opiera si
na zasadzie odczytu sygnau z yroskopu wbudowanego
w telefon komrkowy. Telefon jest wyposaony w system
Android. Proces ten polega na
przetworzeniu odczytanego
sygnau przez procesor telefonu. Nastpnie przesanie go
za porednictwem transmisji
bluetooth do mikrokontrolera
platformy odpowiedzialnego
za przetwarzanie odebranego
sygnau. Mikrokontroler odpowiada te za sterowanie silnikami platformy jezdnej. Do
odczytu, obrbki i przesyania

<< GazetaInformator.pl

Od 2008r. prezesem oddziau ZNP


w Raciborzu jest Teresa wik.
Uczestnicy uroczystoci
jubileuszu ZNP mieli moliwo zapozna si z dug
i bogat histori zwizku,
ogldajc prezentacj multimedialn, wystaw fotograficzn lub przegldajc
zwizkowe kroniki. W trakcie
uroczystoci podzikowania
dla byych prezesw oddziau ZNP w Raciborzu odebrali:
Micha Pudo, Stanisaw Kubacki, Antoni Zygado i Grayna kiewicz.
Prezes Okrgu lskiego
Jadwiga Aleksandra Rezler
wrczya Zote Odznaki ZNP
dla: Lidii Bedryj, Iwony Piszczatowskiej, Haliny Kwiecie,
Marii Jurczykowskiej i Ewy
Wanglorz. Wrczono rwnie
akty przyjcia w poczet czonkw zwizku oraz gratulacje
z okazji jubileuszy przyna-

lenoci zwizkowej za 50 lat


w
ZNP-Trojan-Krzynowa
Mieczysawa i Wyjadowska
Halina, za 55 lat w ZNP-Alker Inga, Chlebek Jadwiga,
Gorzoka Wera i Pietrowiak
Janina, za 60 lat w ZNP-Fica Barbara, Kucharczyk Renata i Simek Kamil, za 65 lat
w ZNP-Kozik Jzef i Smoa
Irena, za 70 lat w ZNP-Gizicka Wanda, Kauna Janina
i Wojtczak Maria.
Imprez uwietniy wystpy dzieci z Przedszkola nr 11
w Raciborzu, Przedszkola nr
2 w Kuni Raciborskiej oraz
wystepy modziey ze Szkoy
Podstawowej nr 13 w Raciborzu, Gimnazjum nr 3 w Raciborzu oraz II Liceum Oglnoksztaccego w Raciborzu.
ps

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 24/2015


region

GazetaInformator.pl 16 grudnia 2015 nr 24 (201)

gospodarka

Jaki opa dozwolony w naszym regionie?


Fot. Gazeta Informator

W Subregionie Zachodnim prowadzone bd dalsze dziaania, zwizane z walk z nisk emisj.


katarzyna krentusz

Smog i niska emisja to bardzo powany problem w caym


kraju. Jak wynika z wszelkich
danych, problemem nie s tutaj fabryki, ale osoby prywatne.
Przyczyn zanieczyszczenia atmosfery s gwnie niskiej jakoci wgiel oraz inne paliwa,
ktrymi ogrzewane s budynki mieszkalne. Jako powietrza, jakim oddychamy, staa si
w cigu ostatnich kilku tygodni
tematem rozmw na najwyszych, europejskich szczeblach
wadzy. Komisja Europejska pozwaa Polsk do Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej.
Powd? Zbyt wysokie stenie
pyu zawieszonego w powietrzu.
Zdaniem KE py stwarza zagroenie dla zdrowia publicznego. W powietrzu znajduje si
bowiem rakotwrczy benzo(a)
piren oraz pyy zawierajce tlenek siarki, azotu, amoniak. Ministerstwo tumaczy, e nie jest
bezczynne i od lat walczy z niR E K L A M A

Smog i niska emisja problem powraca


jak bumerang kadej zimy. O tej porze roku panuje
wy atmosferyczny, a wiatr jest bardzo saby.
Zanieczyszczenia kumuluj si w powietrzu.

sk emisj. Komisja Europejska


uznaa jednak, e Polska podja
niewystarczajce rodki. Polska
bdzie musiaa udowodni, e
tak nie jest. Za przykad najczciej suy ustawa antysmogowa
oraz Krajowy Program Ochrony
Powietrza.
Rekordy przekrocze dozwolonych wartoci pyu zawieszonego w powietrzu padaj
w Subregionie Zachodnim, do
ktrego wliczaj si m.in.: Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski. Zim, praktycznie nie ma
dnia, kiedy nie byyby wydawane ostrzeenia w tej sprawie.
Niska emisja to jeden z gonych
problemw, nad ktrym musz pochyli si samorzdowcy
nie tylko z naszego rejonu, ale i
z wielu miast na terenie kraju
mwi przewodniczcy Zwizku
Subregionu Zachodniego, Mieczysaw Kieca.
Powoujc si na przepisy ustawy antysmogowej, ktra
pozwala na wdroenie zakazu
palenia wybranymi, najbardziej

szkodliwymi rodzajami opau,


samorzdowcy licz na to, e uda
si wyeliminowa paliwa wglowe najgorszej jakoci, a jednoczenie wdroy uytkowanie
kotw z automatycznym podajnikiem paliwa minimum klasy
3 wedug normy PN-EN 3035:2012. Szczegowe parametry opau, jakiego bdzie mona
uywa, okreliby w specjalnej
uchwale Sejmik Wojewdztwa
lskiego.

Co roku w Polsce
z powodu smogu
umiera okoo

ok. 45000
osb.

Jak jednak uspokaja Mieczysaw Kieca, modernizacja


systemu ogrzewania nie zo-

stanie wprowadzona z dnia na


dzie: Chcemy, aby zmiana
odbywaa si pynnie, etapowo.
Zamierzamy rwnie walczy
o preferencyjne warunki dofinansowania z budetu krajowego informuje Kieca. Jednoczenie podkrela, e zmiany te
uwaa za konieczne: Ze wzgldu na choroby krenia i ukadu
oddechowego, do rozwoju ktrych jawnie przyczynia si smog,
z roku na rok umiera kilkudziesiciu mieszkacw naszego regionu. Musimy zatrzyma ten
niepokojcy trend.
W krajach Europy Zachodniej problem rozwizano wiele lat temu. rodkiem do walki z nisk emisj rwnie stao
si prawo. W Wielkiej Brytanii
by to Akt czystego powietrza,
ktry wprowadzono na przeomie 1952 i 1953 roku. Tej zimy
w Londynie z powodu smogu
zmaro 12 tys. osb. Pierwszym
miastem w Polsce, ktre zdecydowao si na wprowadzenie podobnych ogranicze by Krakw.

PLUSY BIZNESU

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

DLA

region ochrona przciwpowodziowa

racibrz - gospodarka

Termomodernizacja budynku
szkoy w Brzeziu

Opata za odpady jednak


nisza ni zapowiadano

Fot. Ireneusz Burek

Remont Szkoy Podstawowej nr 3 w Raciborzu potrwa do wiosny.


pawe strzelczyk

W Szkole Podstawowej
nr 3 im. Krzysztofa Kamila Baczyskiego w Brzeziu realizuje si projekt pn.
Termomodernizacja budynku szkoy z adaptacj
strychu do celw edukacyjnych. Projekt jest wspfinansowany ze rodkw
WFOiGW w Katowicach.
Wykonawc projektu jest
firma BORBUD z Raciborza. Koszt inwestycji wynosi ok. 2 mln zotych. Pierwszy etap projektu obejmuje
wymian dachu i ocieplenie
budynku. W ramach gruntownego remontu realizuje si wymian centralnego
ogrzewania, okien i osuszenie budynku oraz zwikszenie liczby sal edukacyjnych.
W szkole uczy si 149 dzieci.
Prace rozpoczy si
w padzierniku; do koca biecego roku zostanie
wymieniony dach budynku szkoy przy ul. Myliwca 16. Z kolei szkoa zosta-

Prace rozpoczy si w padzierniku;


do koca biecego roku
zostanie wymieniony dach budynku szkoy.
nie ocieplona ju wiosn
przyszego roku. Inwestycja w placwce w Brzeziu
bya konsultowana z rad
rodzicw, nauczycielami i
mieszkacami przy udziale
przedstawicieli wykonawcy
projektu wyjania Magorzata Popiel-apiniak,
dyrektor SP nr 3 w Brzeziu.
Dyrektor nie kryje swego
zadowolenia ze wsppracy z Prezydentem Miasta
Raciborza, Urzdem Miasta, WFOiGW, wykonaw-

<< GazetaInformator.pl

c projektu i mieszkacami
Brzezia.
Wykonawca
planuje
ukoczy wszystkie prace
remontowe do koca sierpnia przyszego roku. Pani
dyrektor ma nadziej, e
szkoa po gruntownym liftingu zyska nowe oblicze
i bdzie nowoczesn placwk speniajc wszystkie
europejskie standardy.
Stale zmierzamy w kierunku nowoczesnoci przyznaje dyrektor szkoy.

Tylko jedn ofert rozpatrywa magistrat w przetargu


na odbir i zagospodarowanie odpadw.
Na pocztku grudnia nastpio otwarcie ofert w postpowaniu przetargowym
na odbir i zagospodarowanie odpadw komunalnych. Wpyna tylko jedna oferta. Oferentem jest
Przedsibiorstwo Komunalne Racibrz. Oferta bya na
tyle korzystna, e pozwoli
na nieco mniejsz podwyk ni przyjte przez Rad
Miasta wczeniej 13 z. Po
gruntownej analizie oferty
firmy Miasto zdecydowao,
e proponowana na ostatniej
sesji stawka opaty dla osb
segregujcych odpady moe zosta obniona do kwoty 12 z na mieszkaca. Projekt uchway w tej sprawie
Prezydent Miasta przedstawi na najbliszej sesji Rady
Miasta. Ostateczn decyzj
w kwestii wysokoci opaty
podejmie Rada Miasta Racibrz.
W najbliszym czasie

radni bd rozwaa sposb


naliczania opaty za wywz
i zagospodarowanie odpadw. W Raciborzu funkcjonuje metoda nazywana pogownym, ktra zakada,

Urzd rozwaa
zmian sposobu
naliczania opaty
za wywz i zagospodarowanie
odpadw
e opata ta liczona jest od
zamieszkaych osb. Sposb ten przyjty jest w wikszoci miast w regionie. Po
gruntownej analizie Miasto
Racibrz zdecydowao si
jednak na rozwaenie take innych metod naliczania
opaty. Miasto chciaoby,
aby system naliczania opaty

by po pierwsze jak najbardziej efektywny (tzn. eby


nie byo osb, ktre uchylaj si od pacenia za odbir
odpadw, bo w ten sposb
obciani s uczciwi mieszkacy Raciborza), a po drugie moliwie jak najbardziej
sprawiedliwy spoecznie.
W celu wypracowania
najlepszej drogi sposobu
naliczania opaty Prezydent
Miasta Racibrz Mirosaw
Lenk wyda zarzdzenie,
w ktrym powoa zesp do
przeprowadzenia analizy w
tym kierunku. Zesp ten
ma liczy 7 osb. W skadzie zespou znalazo si
troje pracownikw Urzdu
Miasta Racibrz oraz Radni Rady Miasta Racibrz:
Henryk Mainusz (Przewodniczcy Rady Miasta Racibrz), Marcin Fica, Micha
Fita, Anna Szukalska.
ps

R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

DLA

racibrz gospodarka

Rafako zakoczyo inwestycj za 947 mln z


Oddanna do uytku instalacja mokrego odsiarczania
spalin to najwiksza z czterech
tego typu inwestycji realizowanych rwnolegle dla Grupy
EDF w Polsce przez RAFAKO
S.A. To wyjtkowe wydarzenie. Nowe instalacje s nie tylko naszym wkadem w utrzymanie
dugoterminowego
bezpieczestwa dostaw ciepa
i energii elektrycznej, ale take
w walk o czyste powietrze dla
Krakowa powiedzia podczas
inauguracji Thierry Doucerain, prezes Zarzdu EDF Polska
S.A. W uroczystoci oddania
do uytku instalacji mokrego

odsiarczania spalin (IMOS),


ktra miaa miejsce 30 listopada na terenie elektrociepowni
w Krakowie, obok wadz EDF
Polska i Rafako wzili udzia
take przedstawiciele krakowskiego samorzdu, miejskich
i regionalnych urzdw oraz
instytucji dziaajcych na rynku ciepa w Krakowie oraz
francuskiego konsulatu.
Zakres prac dla IMOS Krakw obejmowa realizacj pod
klucz, czyli kompleksowe zaprojektowanie, dostaw urzdze i wyposaenia, budow
i monta oraz rozruch i przekazanie obiektu do uytku.

Obecnie jestemy po prbach


odbiorowych i przyjmujemy
t instalacj do eksploatacji.
Termin realizacji tego przedsiwzicia zosta dotrzymany.
Take parametry rodowiskowe s zgodne, a nawet lepsze,
ni przewidyway to zapisy
kontraktowe - powiedzia Leszek Ziobro, dyrektor generalny EDF Polska, Oddzia nr 1
w Krakowie, prezentujc zrealizowan inwestycj. - Dwa
lata temu ogldalimy projekt
w wersji wirtualnej. Przed nami stao olbrzymie wyzwanie,
gdy termin realizacji by bardzo napity. Dzi ta instalacja,

wodzisaw lski - gospodarka

Fot. Rafako S.A.

Ponad 2 lata od wmurowania kamienia wgielnego instalacja mokrego odsiarczania


spalin w krakowskiej elektrociepowni zostaa oficjalnie oddana do uytku.

W uroczystoci oddania do uytku nowoczesnej


instalacji oczyszczania spalin udzia wzili midzy
innymi prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail
oraz wiceprezes Krzysztof Burek.

cechujca si bardzo wysok


efektywnoci, ju funkcjonuje doda dyrektor L. Ziobro.
Generalnym wykonawc
byo Rafako w konsorcjum
z PBG S.A. Krakowska elektrociepownia jest jedn z
czterech, obok Gdaska, Gdyni i Wrocawia, w ktrej Grupa EDF w Polsce realizuje tak inwestycj. Kontrakt na
budow wszystkich czterech
obiektw podpisany zosta 6
grudnia 2012 r. i opiewa na
czn kwot 947 mln zotych
brutto.
ps

ndza - pomoc spoeczna

Liczba mieszkacw Wodzisawia GOPS realizuje projekt


lskiego maleje
Drugiemu czowiekowi
W cigu niecaych 10 lat
liczba mieszkacw miasta zmalaa o ponad p
tysica osb.
Jak si jednak okazuje,
Wodzisaw lski nie jest jedynym miastem w regionie,
w ktrym liczba mieszkacw maleje. Na podstawie
danych z 30 grudnia 2005
roku i 30 grudnia 2014 roku
mona stwierdzi, e liczba
mieszkacw zmalaa rwnie w Rybniku, Jastrzbiu-Zdroju, Raciborzu, orach,

a take w takich miastach w


naszym wojewdztwie jak
Bytom, Siemianowice lskie, Zabrze, Katowice czy
Bielsko-Biaa.
W 2005 roku miasto zamieszkiwao 49 427 wodzisawian. W 2014 roku liczba
ta zmalaa do 48 864 osb.
Ilo mieszkacw skurczya
si o 1,14%.
W tym czasie, ilo rybniczan zmalaa o 1,08%, raciborzan - o 3,55%, orzan
- 1,26%, a mieszkacw Ja-

strzbia-Zdroju - a o 4,9%.
Z deficytem liczby mieszkacw borykaj si rwnie inne miasta na lsku.
Ilo mieszkacw stolicy
naszego wojewdztwa zmalaa o 4,85%, w Bytomiu
ubyo ponad 8,3% populacji,
w Siemianowicach - 5,57%,
w Zabrzu - 7,3%, a leca na
granicy historycznego lska
Bielsko-Biaa utracia okoo
2% swoich mieszkacw.
kk

Uczestnicy projektu bd
aktywizowani zawodowo,
bd mogli wzi udzia w
szkoleniach motywujcych
do szukania pracy.
Osoby bezrobotne, niepenosprawne czy opuszczajce
placwki opiekuczo-wychowawcze bd mogy si zgosi
do projektu pn. Drugiemu Czowiekowi, jaki Gminny Orodek
Pomocy Spoecznej w Ndzy
realizuje w partnerstwie z Powiatem Raciborskim. W gminie
Ndza w projekcie bdzie mogo
wzi udzia w sumie 30 osb

po 15 na kady rok trwania projektu (2016-2017) w wieku od 18


do 64 lat.
Uczestnicy bd aktywizowani zawodowo, bd mogli
wzi udzia w szkoleniach motywujcych do szukania pracy
i dajcych konkretne wskazwki.
Chodzi o to, eby osoby przygotowa do pracy, eby nie czuy
si wykluczone spoecznie wyjania Renata Bienia z Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej
w Ndzy. Dodatkowo dla rodzin
z niepenosprawnymi dziemi
przewiduje si rehabilitacj. B-

d te spotkania z psychologiem
i doradc zawodowym.
Zdecydowan wikszo
osb bezrobotnych stanowi
w Ndzy kobiety. Panie rodz dzieci i trudno jest im potem wrci na rynek. Do tego
czsto dochodzi te brak wyksztacenia. Ludzie nie wiedz,
jak te wszystkie bariery pokona i wanie ten projekt ma im
w tym pomc tumaczy Renata Bienia. Rekrutacja ruszy
w styczniu.
p

R E K L A M A

SILESIAinfo
Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna

Przedsibiorco!

Koniecznie zarejestruj
na SILESIAinfo.org

si

Uzyskasz m.in.:
- bezpatny newsletter gospodarczy
- udzia w konsultacjach gospodarczych
- moliwo zabrania gosu
w sprawach przedsibiorczoci
- bezpatn promocj firmy
w Katalogu Firm

Korzyci dla Przedsibiorcy wynikajce


z rejestracji w systemie SILESIA

info

W natoku codziennych obowizkw wertowanie dziesitek stron internetowych w celu


znalezienia potrzebnych wiadomoci gospodarczych jest niezwykle czasochonne, trudne a nieraz niemoliwe. Proponowane przedsiwzicie dugofalowe daje zarejestrowanemu w systemie uytkownikowi (przedsibiorcy) konkretne korzyci:
Prosta rejestracja w systemie daje przedsibiorcy nastpujce korzyci:
- otrzymywanie cyklicznych informacji gospodarczych pochodzcych
z wielu rozproszonych rde,
- ledzenie zmian przepisw, uchwa samorzdw, ogosze
i zapowiedzi wydarze gospodarczych,
- uzyskiwanie informacji dotyczcych prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej (prawo, dotacje, szkolenia),
- wyszukiwanie biecych i wczeniejszych informacji podzielonych ze wzgldu na
tematyk: Wiadomoci, Finanse, Dotacje, Szkolenia, Prawo, Praca,
- moliwo kontaktu z organizacjami zrzeszajcymi przedsibiorcw,
- prezentacja wasnej firmy w internetowym Katalogu Firm,
- moliwo edytowania/aktualizowania danych o firmie,
- moliwo dodawania obszernego opisu dziaalnoci, zdj,
ogosze/produktw,
- korzystanie z systemu i wszystkich funkcji jest bezpatne.

PLUSY BIZNESU

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

DLA

<< GazetaInformator.pl

EkoKarlik dla Rydutw

Trwaj remonty drg

WFOiGW po raz pierwszy wrcza statuetki EkoKarlik.


Za dziaania proekologiczne nagrodzono Rydutowy.

Drogowcy z Powiatowego Zarzdu Drg w Wodzisawiu l. dziki


sprzyjajcej pogodzie nadal remontuj powiatowe drogi i chodniki.

paulina krupiska

EkoKarlik jest now nagrod Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska


i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Konkurs ma na celu
wyrnienie przedsibiorcw
oraz jednostki samorzdu terytorialnego z terenu wojewdztwa lskiego, realizujce
szeroko pojte przedsiwzicia
z zakresu ochrony rodowiska.
Nagrodami s statuetka i tytu EKOKARLIK oraz moliwo posugiwania si logo
konkursu i zdobytym tytuem.
Jury oceniao potwierdzon
rnymi wskanikami skuteczno dziaa rodowiskowych,
zastosowanie nowoczesnych
i innowacyjnych rozwiza
wdraanych celem podniesienia poziomu ochrony rodowiska oraz inicjatywy promujce
dziaania na rzecz ochrony rodowiska. Wrd wyrnionych
miast w pierwszej edycji konkursu znalazy si Rydutowy.
- To wielki zaszczyt, a zarazem
wyrnienie dla caego miasta
Rydutowy. Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

WFOiGW w Katowicach docenio Urzd Miasta


Rydutowy. Jury oceniao m.in. inicjatywy promujce
dziaania na rzecz ochrony rodowiska.
doceni w ten sposb wszystkie
dziaania proekologiczne realizowane w Rydutowach w cigu kilku ostatnich lat. Kapitua
braa pod uwag nie tylko due przedsiwzicia majce na
celu popraw rodowiska naturalnego, takie jak budowa
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadw Komunalnych
czy budowa systemu kanalizacji, ale take dziaania dce
do zmiany wiadomoci mieszkacw poprzez liczne akcje
informacyjne oraz konkursy
dla najmodszych mwi Ar-

tur Charendarczyk z Urzdu


Miasta. Warto doda, e grono
samorzdw, ktre mog pochwali si statuetk EkoKarlika jest wskie. Poza Rydutowami nagrodzono Kalety oraz
Krupski Myn. Ponadto WFOiGW doceni trzy przedsibiorstwa: Regionalne Centrum
Gospodarki Wodno-ciekowej
S.A. z siedzib w Tychach, Jastrzbski Zakad Wodocigw
i Kanalizacji S.A. z siedzib w
Jastrzbiu-Zdroju oraz Katowicki Holding Wglowy z siedzib w Katowicach.

region - prawo

nowe zasady Umw o prac


Od 22 lutego 2016 roku czekaj nas zmiany w
umowach terminowych.
Wprowadzone modyfikacje maj uchroni pracownikw od naduy ze strony pracodawcy.
Nowelizacja Kodeksu karnego ma za zadanie ochroni
pracownikw przed przeduaniem umowy na czas okrelony
w nieskoczono lub zawierania ich na kilka lat. Umowy terminowe bd zawierane z pracownikami na okres do 3 lat (3
miesice umowy na okres prbny oraz 33 miesice umowy na
czas okrelony); po upywie
tego czasu umowy bd mogy by zawierane tylko na czas
nieokrelony.
Obecnie pracodawca zawiera z pracownikiem dwie kolejne
umowy o prac na czas okrelony, trzecia z kolei musi zosta
zawarta na czas niekrelony.
R E K L A M A

Istnieje jednak odstpstwo od


tej reguy, gdy midzy umowami czasowymi nastpi przerwa,
ktra trwa duej ni miesic.
Okres wypowiedzenia umowy o
prac wynosi 2 tygodnie (jeeli
zostao to zawarte w umowie).
Modyfikacje, ktre nas czekaj od 2016 zakadaj m.in.
zmian zasad wypowiadania
i okresw wypowiedzenia. Za
wypowiedzeniem bdzie mona
rozwiza kad umow o prac na czas okrelony, niezale-

nie od jej dugoci. Zmieni si


rwnie okres wypowiedzenia,
ktry zaleny bdzie od stau
pracy pracownika. Modyfikacje dotycz rwnie zawierania
umw na okres prbny. Pracodawca bdzie mg zawrze
umow o prac na okres prbny
z pracownikiem tylko raz i tylko
by sprawdzi jego kwalifikacje
i moliwoci wykonywania
okrelonej pracy.
d

Roboty w cigu ul. Dugiej w Wodzisawiu l.-Zawadzie oraz ul. Traugutta


w Rydutowach zostay ju
zakoczone. Prace kosztoway ponad 218 tys. z.
Na ul. Armii Krajowej w
Pszowie i ul. Krzykowicka
w Rydutowach wci roboty trwaj. W ramach inwestycji zostanie wymieniona
nawierzchnia. Koszt to okoo 200 tys. z. - Trwaj te
jeszcze prace przy budowie
kanalizacji deszczowej na
ul. Jzefa Rymera w Radlinie. To jednak nie jedyna
inwestycja na terenie tego
miasta. Przy ul. Sokolskiej
ukadany jest nowy chodnik. W sumie za ponad sto
tysicy zotych powstanie go
prawie p kilometra. Z kolei
na ul. Rydutowskiej dziki oszczdnociom z przetargw zwikszono zakres
modernizacji nawierzchni
jezdni. W efekcie, na ponad
pkilometrowym odcinku
tej drogi pojawi si nowy
asfalt. Co istotne wszystkie inwestycje s wspfinansowane przez wadze
Radlina - podkrela Wojciech Raczkowski, rzecznik
prasowy Starostwa Powiatowego w Wodzisawiu l.
W 2015 roku Starostwo Powiatowe wraz z gminami na
inwestycje i remonty drogowe wyda ponad 7 mln z. -

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu l.

powiat wodzisawski - gospodarka

Fot. WFOiGW

rydutowy nagrody

Jedn z wikszych tegorocznych inwestycji drogowych


Powiatowego Zarzdu Drg bya przebudowa ul. Chrobrego
w Wodzisawiu l. - mwi rzecznik Starostwa Powiatowego.
Wrd wikszych inwestycji
mona wymieni m.in. modernizacj ul. Chrobrego w
Wodzisawiu l., dokoczenie przebudowy nawierzchni ul. Skrzyszowskiej w tym
miecie, przebudow ul. 1

Maja w Skrzyszowie oraz


modernizacj wiaduktu kolejowego w cigu ul. Piaskowej w Gorzycach podaje
Wojciech Raczkowski .
ps

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

DLA

kdzierzyn kole gospodarka

racibrz - motoryzacja

Czyste auto na zim

Azoty ZAK S.A. firm


dialogu spoecznego

szereg profesjonalnych usug,


takich jak: kompletne mycie
samochodw, pastowanie i polerowanie lakieru, mycie silnika, woskowanie rczne, odkurzanie, pranie tapicerek, pranie
dywanw, wykadzin, materacy
(na yczenie w domu klienta),
czyszczenie mebli tapicerowanych oraz skrzanych, usuwanie plam, gum do ucia, usuwanie naklejek z samochodw,
przygotowanie samochodu pod
sprzeda, likwidacja nieprzyjemnego zapachu, usuwanie

sierci z tapicerki, mycie szyb


oraz witryn sklepowych.
Jako jedyna myjnia w Raciborzu wiadczymy usugi z zakresu polerowania reflektorw
i mechanicznego polerowania
karoserii. Jednak najwikszym
hitem na rynku jest nakadanie
powok hydrofobowych (dwustronne pokrycie wielowarstwowymi powokami antyrefleksyjnymi zintegrowanymi
z powokami utwardzajcymi,
hydrofobowymi i oleofobowym,
ktre zapewniaj wyjtkow
przejrzysto i niespotykan
dotychczas atwo czyszczenia).
Specjalnie dla Pastwa
wprowadzilimy karty staego
klienta. Z tak kart kade dziesite mycie kompletne bdzie
darmowe! Posiadamy rwnie
programy lojalnociowe dla
klientw indywidualnych, firm
i taxi, a take wysokie rabaty dla
flot samochodowych. Cenimy
Pastwa wygod i komfort
nasz pracownik odbierze Pastwa samochd, a po wykonanych usugach odstawi go pod
wskazany adres na konkretn
godzin. Jestemy do Pastwa
dyspozycji od poniedziaku do
soboty od 08.00 do 18.00. Nasze myjnie znajduj si na ulicy
Karola Miarki 3, Skodowskiej
42, a take Rybnickiej 56. Zadzwo i umw si z nami: 662
079 069 lub 791 989 928. Efekty naszych prac mona zobaczy
na naszej nowo stworzonej stronie internetowej i na naszym
fanpageu na Facebooku.
Zapraszamy!

Auto Lux, 47-400 Racibrz ul. Karola Miarki 3 (za PZU)


ul.M.C Skodowskiej 42, ul. Rybnicka 56, tel. 662 079 069,
tel. 697 778 936 www.myjniasamochodowa-raciborz.pl
www.facebook.com/Auto-Lux-Reczna-Myjnia-Samochodowa

Artyku sponsorowany

Przygotuj swoje auto do zimy z


Samochodow Myjni Rczn Auto-Lux.

Fot. Grupa Azoty ZAK S.A.

katarzyna solarz

R E K L A M A

Fot. Pawe Strzelczyk

Mija rok od podpisania w Grupie Azoty ZAK S.A. umowy spoecznej.

W ubiegym roku przedstawiciele Zarzdu Grupy


Azoty, Grupy Azoty ZAK
S.A. oraz organizacji zwizkowych dziaajcych w spce podpisali umow spoeczn. Dziki temu pracownicy
kdzierzyskich zakadw
mog midzy innymi liczy
na swojego przedstawiciela
w radzie nadzorczej. Umowa gwarantuje rwnie zachowanie posiadanej nazwy
i siedziby oraz realizacj
zaoe polityki spoecznej
odpowiedzialnoci biznesu
wobec spoecznoci lokalnej
i regionalnej. Utrzymany
zosta rwnie negocjacyjny
tryb ksztatowania poziomu
wynagrodze na dany rok,
czy obowizujce wczeniej
w zakadach Ukad Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy
i Regulamin Zakadowego
Funduszu wiadcze Socjalnych.
W rocznic tego wydarzenia Spka zorganizowaa debat pt. Firma spoeczna w teorii i praktyce. W
dyskusji wzili udzia m.in.
przedstawiciele zaogi, reprezentanci
dziaajcych
w Grupie Azoty ZAK S.A.
zwizkw zawodowych oraz
przedstawiciele kierownictwa Spki.

Z okazji rocznicy podpisania umowy


spoecznej zorganizowano debat.
- Kapita ludzki jest motorem dziaa rozwojowych
Grupy Azoty ZAK S.A. Jako
Zarzd dbamy o to, by pracownicy Spki rozumieli
nasze wsplne cele i utosamiali si z nimi, realizujc
zadania. Dbamy te o korzystne warunki zatrudnienia i atmosfer dialogu, cenic fakt, e pracownik jest
naturalnym ambasadorem
firmy. Kierujc si t zasad, duy nacisk kadziemy
rwnie na dziaania skierowane do spoecznoci lokalnej - mwi w czasie pod-

sumowania dyskusji Adam


Leszkiewicz, prezes Grupy
Azoty ZAK S.A. - Przyjazne miejsce pracy to takie,
w ktrym prowadzony jest
konsekwentny dialog, a pracownicy maj biecy dostp
do informacji. To miejsce,
w ktrym Zaoga czuje, e
wspzarzdza firm, realizujc jej cele. W ten sposb
mona scharakteryzowa
stosunki panujce w Grupie
Azoty ZAK S.A. podkrela Pawe Polaski, Czonek
Rady Nadzorczej Spki z ramienia Zaogi.

Czyste i wypielgnowane
auto jest powodem do dumy
swojego waciciela i podwysza
komfort jazdy. Aby mie pewno, e pojazd bdzie dokadnie umyty, warto skorzysta z
oferty naszej myjni rcznej, ktra zadba o kompleksowe czyszczenie jego zewntrznej oraz
wewntrznej powierzchni.
Auto-Lux Samochodowa
Myjnia Rczna w Raciborzu
to sie profesjonalnych myjni.
Wychodzc naprzeciw Pastwa
oczekiwaniom wprowadzilimy

10 PLUSY BIZNESU

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

DLA

<< GazetaInformator.pl

racibrz inwestycje

pszw - samorzd

Budet obywatelski.
Znamy zwyciskie projekty!

Pszw kolejn gmin, ktra stawia na Rodzina 3+

Fot. UM Racibrz

Znane s ju wyniki gosowania na projekty, ktre zostan zrealizowane


w ramach pierwszej edycji budetu obywatelskiego w Raciborzu.

Fot. Jarek Kosowski

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pszowie


wprowadzono uchwa o przyjciu programu Rodzina 3+.

Wyniki budetu zaprezentowa zgromadzonym autorom wnioskw


Naczelnik Wydziau Rozwoju Rafa Jasiski, ktry wyjani procedury
obowizujce przy wyanianiu wanych projektw.
paulina krupiska

Budet obywatelski to
bardzo ciekawe narzdzie
w zarzdzaniu miastem. To
mieszkacy mog podejmowa decyzje w sprawach inwestycji. Po raz pierwszy
w historii moliwo skorzystania z budetu obywatelskiego maj rwnie
mieszkacy Raciborza. Na
projekty, ktre realizowane bd w 2016 roku miasto przeznaczyo 1,5 mln z.
Mieszkacy wykazali si du kreatywnoci. Zgoszono
44, z czego gosowaniu poddano 25 projektw. Gosowanie zakoczyo si 30 listopada. Wyniki ogoszono
7 grudnia.
Bezapelacyjnymi zwycizcami gosowania w budecie obywatelskim okazali
si straacy z OSP z projektem Centrum ratownicze
OSP. Na ich pomys zagosowao 1612 osb (gosw prawidowych oddano
1565). Na drugim miejscu
podium wrd projektw
miejskich znalaza si inicjatywa mieszkacw nazwana Promocja sportu wrd
mieszkacw Raciborza oraz
okolicznych miejscowoci z
wynikiem 494 gosw. Na
najniszym stopniu podium
uplasowa si projekt Wiea Widokowa z 416 gosami.
Na czwartym miejscu znalaz
si Bezobsugowy kompleks
R E K L A M A

wspinaczkowy nad Odr dla


dzieci i zaawansowanych
wspinaczy z wynikiem 394
wanie oddanych gosw.
Na pitym miejscu znalaz
si projekt Doskonalenie
pywania dla uczniw szk
podstawowych nr 18 i 5.
Ostatnie miejsce premiowane realizacj projektu zaja inicjatywa: Amatorski
teatr Na Zamku Piastowskim w Raciborzu, ktry
uzyska 69 wanych gosw.
Wrd projektw lokalnych
najwiksze uznanie zyskaa inicjatywa Budowa integracyjnego placu zabaw dla
dzieci w strefie Centrum,
ktra uzyskaa 537 wanych
gosw. 350 gosw zdoby
projekt Ocieplenie budynku przy ul. Makuszyskiego
1. Na Ostrogu w gosowaniu
zwyciy projekt Szlak sensoryczny - terapia, edukacja,
zabawa, ktry zdoby 362
gosy. Projekt Budowa siowni na powietrzu - Relaks
na dolnej zyska akceptacj
242 raciborzan uprawnionych do gosowania. Ponadto w gosowaniu przeszed
jeszcze projekt Ogrodzenie
otaczajce budynek z placem zabaw przy ul. Makuszyskiego 1, ktry zasuy
na uznanie 38 mieszkacw
dzielnicy Sud/Studzienna i
Cykl imprez kulturalnych w
parafii w. Jzefa, na ktry
zagosowao 10 osb z dzielnicy Ocice.

Do realizacji zostay
take skierowane projekty,
ktre nie musiay by procedowane w gosowaniu.
Byy to projekty w Brzeziu: Gramy pikami - nie
joystickami! Rozszerzenie
funkcjonalnoci boiska LKS
Brzezie, Wymiana wyposaenia kuchni w remizie
OSP Racibrz Brzezie,
Rekreacja dla zdrowia,
Muzyka czy pokolenia
- doskonalenie warsztatu
muzycznego chru Brzezie
oraz w Markowicach: Markowicki kcik rekreacyjno
dydaktyczny, Promocja aktywnego wypoczynku
i kultury japoskiej wrd
lokalnej
spoecznoci,
a take w strefie Nowe Zagrody i okolice: Siownia
pod chmurk przy Szkole Podstawowej, Doposaenie siowni pod chmurk
z wiat dostosowan do
spotka mieszkacw i w
strefie Ponia/Obora: Siownia pod chmurk przy
Zespole
Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Raciborzu. Bez gosowania realizowano take projekty
w strefie Polna/Pomnikowa/
Opawska, gdzie pojawiy si
projekty: Miniboisko z zielonym skwerem i Rozbudowa i modernizacja miejsc
parkingowych przy ul. Katowickiej. Wszystkie te projekty zostan zrealizowane
w 2016 roku.

Sesja Rady Miejskiej, w sprawie programu Rodzina 3+, odbya si 25 listopada.


Program ma na celu
wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez uatwienie dostpu do kultury, sportu i rekreacji.
Sesja Rady Miejskiej odbya si 25-go listopada, na
sali konferencyjnej siedziby Urzdu Miasta Pszowa.
Uczestnikiem obrad by m.in.
byy pose na Sejm VI i VII kadencji, mieszkaniec Pszowa Ryszard Zawadzki. W porzdku obrad dominoway sprawy
lokalne, m.in. wprowadzenie
zmian w budecie miasta na
rok 2015 oraz korekty w miejskiej, wieloletniej prognozie
finansowej. Wrd zatwierdzonych uchwa pojawia si
natomiast jedna, ktra moe
zainteresowa mieszkacw
caego powiatu. Rada Miasta
Pszw uchwalia bowiem projekt programu Rodzina 3+,
dziaajcy dotychczas w naszym regionie jedynie w Radlinie i Wodzisawiu lskim
oraz Rydutowach (od ubiegego roku).
Rodzina 3+ zakada wspieranie polityki prorodzinnej przy pomocy ulg
przyznawanych
rodzinom
z co najmniej trjk dzieci.
Rodzaje zniek i ich wysoko zale od priorytetw,
ktre zakadaj wadze gmin
otwarte na przystpienie do
programu. Jedne gminy mocniejszy akcent kad na tasze
bilety komunikacji miejskiej
dla wielodzietnych rodzin, inne wiksz uwag przywizu-

j do atwiejszego dostpu do
kultury i sztuki. Istotn rol
odgrywa rwnie umiejtno
negocjacji samorzdowcw
z firmami prywatnymi, ktre
mog sta si potencjalnym
partnerem gminy we wprowadzaniu projektu.
Burmistrz Pszowa, Katarzyna
Sawicka-Mucha,
pytana o plany, jakie wie
z projektem Rodzina 3+,
odpowiada: Program ruszy
z pocztkiem nowego roku.
Potwierdzona jest ju wsppraca z naszym lodowiskiem,
ktre zgodzio si wprowadzi
upusty za okazaniem karty
Rodzina 3+. Rozmawiamy
z pszowskim MOK-iem i go-

rzyckim orodkiem Nautica.


Chcemy da rodzinom wielodzietnym zarwno atwiejszy dostp do kultury, jak
i szeroko pojtej rekreacji.
Dla potencjalnych komercyjnych partnerw sklepw,
szk jzykowych, firm gastronomicznych przygotowalimy specjalne naklejki, ktre bd informowa
o przystpieniu do programu.
Nasz intencj jest stworzenie takich warunkw wsppracy, aby firmy mogy, poprzez udzia w programie,
reklamowa si i pozyskiwa
nowych klientw.
p

GazetaInformator.pl >>

16
grudnia
2015,
24 (201)
16 grudnia
2015,
nr 24nr
(201)

yczenia
witeczne
R E K L A M A

yczenia witeczne

Zoty rodek 11
Wiadomoci
11

12
12 yczenia
Wiadomoci
witeczne

Zoty rodek

16 grudnia
2015,
nr nr
2424(201)
16 grudnia
2015,
(201)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

reklama

poligrafia >>>

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

16
grudnia
2015,
24 (201)
16 grudnia
2015,
nr 24nr
(201)

yczenia witeczne

Zoty rodek 13
Wiadomoci
13

14 Wiadomoci

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

reklama

poligrafia >>>

Publicystyka 15
32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

16 PLUSY BIZNESU
DLA

R E K L A M A

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 17

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

R E K L A M A

z.c
om

.p

wit prawdziwie
witecznych, ciepych w sercu,
zimowych na podwrku,
janiejcych pierwsz gwiazdk,
co daje nadziej na nastpny rok.

Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00 - 16:00
sb. 9:00 - 13:00

47-400 Racibrz, ul. Eichendorffa 12


Tel./fax 32 415 29 34
32 430 30 36
Kom. 512 936 444
www.delfin-raciborz.pl

pr
oj
ek

ART. BHP | P. PO.


SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA | WE

tr
ac
ib
or

Wesoych wit!

18 Z regionu

zdrowie

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn kole edukacja

Kozielski szpital bdzie szkoli przyszych lekarzy


katarzyna solarz

Uniwersytet Opolski jest


jedn z ostatnich uczelni
w kraju, gdzie nie ma jeszcze kierunku lekarskiego,
ale uczelnia ju przygotowuje si na uruchomienie go w
2017 roku. Studenci medycyny maj zdobywa wiedz
praktyczn w kozielskiej placwce.
Kozielski szpital jest
doskonaym miejscem do
prowadzenia zaj ze studentami stwierdzia prof.

Wiesawa Pitkowska-Stpniak, prorektor ds. zarzdzania i promocji UO. Tutejsze oddziay posiadajce
dobr kadr lekarsk dadz
nam wzmocnienie nie tylko dydaktyczne, bo mylimy
te o wsplnych projektach
naukowych. Jestecie wzorowym szpitalem na Opolszczynie i jednym z filarw
naszego projektu chwalia
Pitkowska- Stpniak. Szpital otrzyma ministerialn dotacj na szkolenie studentw,
a umowa z uniwersytetem

Fot. Starostwo Powiatowe

Starostwo podpisao w tej sprawie porozumienie z Uniwersytetem Opolskim, ktry za rok otworzy kierunek medyczny.

Podpisane porozumienie to pocztek wsppracy


z Uniwersytetem Opolskim, ktry zamierza realizowa
tu take inne projekty naukowe.

docelowo bdzie dotyczya


wszystkich oddziaw Samodzielnego Publicznego Zakadu Oopieki Zdrowotnej.
Projekt przygotowywany jest
pod 5-osobowe grupy studentw. Wsparcie kierunku
zadeklarowali ju znakomici
profesorowie z Opolszczyzny
i ze lska. Umowa znakomicie wpisuje si w cay
szereg inwestycji zaplanowanych ju na przyszy rok,
ktre znacznie poprawi jako funkcjonowania lecznicy. Poza tym studenci sko-

rzystaj te na innej umowie,


ktr podpisalimy w zakresie nowatorskiego leczenia
udarw z klinik serca. Dla
nas to przede wszystkim
szansa na zatrzymanie ich u
siebie. Chcemy na to pooy
nacisk zaznaczya starosta Magorzata Tudaj. Dziki szkoleniu studentw placwka z Kdzierzyna-Kola
uzyska status oddziaw klinicznych. To oznacza podwyszenie rangi lecznicy
podkreli Marek Staszewski,
dyrektor ZPZOZ.

region - ekologia

Trwaj prace nad Planem


Gospodarki Niskoemisyjnej

WFOiGW wyrniony
przez Rad Izby Ekologii

Mieszkacy Ndzy mog wypowiedzie si na temat jakoci powietrza.

WFOiGW w Katowicach zosta nagrodzony


odznak honorow Za zasugi dla zrwnowaonego rozwoju.

30 listopada rozpoczo si
sporzdzanie ankiet inwentaryzacyjnych wrd mieszkacw gminy Ndza. Pracownicy konsorcjum firm z Rybnika
i Katowic bd pytali m.in.
o rodzaj stosowanego w gospodarstwie ogrzewania. Ankietyzacja potrwa do 8 stycznia 2016 roku. W tym czasie
pracownicy firm bd odwiedza mieszkacw, przedsibiorcw oraz administratorw obiektw uytecznoci
publicznej w poszczeglnych
soectwach z prob o wypenienie ankiety. Zawarte w niej
pytania dotycz m.in.: ocieplenia budynku, rde ciepa,
systemu ogrzewania budynku
czy wykorzystywanego paliwa.
W ankiecie mona rwnie si
wypowiedzie w sprawie chci wymiany dotychczasowego
R E K L A M A

rda ciepa (np. pieca wglowego na gazowy), zastosowania odnawialnych rde


energii (np. zamontowania solarw) czy planw termomodernizacyjnych (np. wymiany
okien czy docieplenie cian).
Dlaczego jest wane, by
mieszkacy zechcieli wzi
udzia w badaniu? Uzyskane
z ankiet informacje posu do
opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. To niezwykle wany dokument, bo bez
niego gmina nie bdzie moga
pozyskiwa unijnych rodkw
na inwestycje zwizane z popraw jakoci powietrza, m.in.
w zakresie termomodernizacji budynkw oraz wdraania
odnawialnych rde energii
(OZE).
Wedug
Europejskiej
Agencji rodowiska, Polska

naley do najbardziej zanieczyszczonych pastw Europy. Najwikszy udzia w zanieczyszczeniu powietrza ma


tzw. niska emisja. Z uwagi na
niewielk wysoko kominw
(do ok. 30 m) stosowanych
w mieszkalnictwie, emisja
szkodliwych substancji powoduje wysokie stenia zanieczyszcze powietrza. To
powany problem ekologiczny i zdrowotny dla mieszkacw. Przestarzae i niesprawne
urzdzenia grzewcze, niska jako wgla, spalanie w piecach
odpadw (pocitych opon,
workw foliowych, butelek
plastikowych itp.), a take
nieodpowiedni stan techniczny piecw mog by przyczyn
wielu chorb.
p

Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zosta nagrodzony odznak honorow Za zasugi
dla zrwnowaonego rozwoju. Wrczenie odznaki
miao miejsce pod koniec
listopada podczas uroczystoci rozdania Ekolaurw.
Organizatorem konkursu Ekolaury jest Polska
Izba Ekologii. Jego celem
jest promocja efektywnych
dziaa i prac podejmowanych na rzecz ochrony rodowiska. Konkurs ma zasig
oglnopolski i skierowany
jest do przedsibiorstw, instytucji oraz jednostek samorzdu terytorialnego.
p

Fot. WFOiGW

region - ekologia

Nagrod odebra prezes


WFOiGW w Katowicach Andrzej Pilot.

GazetaInformator.pl >>

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

wodzisaw lski zdrowie

10-lecie Orodka
Adopcyjnego w Wodzisawiu
W Wodzisawskim Centrum Kultury filia Wojewdzkiego
Orodka Adopcyjnego w Katowicach witowaa jubileusz.
katarzyna krentusz

Orodek
Adopcyjny
w Wodzisawiu l. bdcy
fili Wojewdzkiego Orodka Adopcyjnego w Katowicach ma ju 10 lat. Jubileusz
witowano w Wodzisawskim Centrum Kultury i poczono go z konferencj pt.
Adopcja drog do prawdziwej mioci. Konferencj uroczycie otworzyli
Marietta Heka - zastpca
dyrektora
Regionalnego
Orodka Polityki Spoecznej Wojewdztwa lskiego oraz wicestarosta Leszek
Bizo, ktry podkreli, e
z dziaalnoci orodka korzystaj mieszkacy gwnie powiatu wodzisawskiego i okolic. Dzi Orodek
Adopcyjny w Wodzisawiu
l. to wyspecjalizowana instytucja zajmujca si kompleksowo
zagadnieniem
przysposobienia. To miejsce jest bardzo potrzebne,
o czym najpeniej wiadczy
liczba dzieci, ktre dziki
pracy zatrudnionych tu fachowcw oraz bezwarunkowej mioci innych ludzi
znalazy prawdziwy kochajcy dom podkrela wicestarosta. Jubileusz to dobry
czas na wspomnienia. HiR E K L A M A

stori orodka przedstawiy


pokrtce Irena Obiegy, jedna z inicjatorek utworzenia
orodka adopcyjno-opiekuczego w powiecie wodzisawskim oraz Katarzyna Kaniepie, kierowniczka
orodka, ktra przedstawia
prezentacj o dziaalnoci
orodka od czasu jego wczenia w struktury wojewdzkie. Podczas konferencji prelekcje wygosiy m.in.

Elbieta Bogacz, psycholog,


neurologopeda z wieloletnim dowiadczeniem zawodowym w pracy z dziemi,
Monika Zieliska, przewodniczca Wydziau III Rodzinnego i Nieletnich Sdu
Rejonowego w Wodzisawiu
l., Bogusawa Nidecka, pedagog specjalny, nauczyciel
Zespou Szk Specjalnych
w Pszczynie wsplnie z jedn z mam zastpczych.

zdrowie

Z regionu 19

20 Z regionu

motoryzacja

NAPRAWY POWYPADKOWE

MECHANIKA POJAZDOWA

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

KLIMATYZACJA

<< GazetaInformator.pl

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

Przewz osb

Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

GazetaInformator.pl >>

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

reklamy

Z regionu 21

22 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graficzne 35 z

FINANSE
bogat ofert chwilwek z moliwoci rozoenia patnoci nawet na
kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw dochodowych!
Dom Finansowy QS ul. Opawska 38
(na przeciw E.Leclerca). Tel 530
499 444.

Poyczki pozabankowe. Nawet do


25 tys.! Dla osb ze z histori kredytow. Rwnie z zajciami komorniczymi! Posiadamy rwnie

rata 689 z
32 700 72 11
792 115 113

50 tys.

KREDYT

100 tys.

KOMIS LOMBARD

rata 549 z
32 700 70 40
790 501 503

prywatne

>> Kupi <<

obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.
Produkcja cicha,
bezodpadowa.

Racibrz, ul. Staszica 8

zdrowie

(wejcie od podwrza)

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze oprocentowanie

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. Opawska 21/2

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

Praktyka
stomatologiczna
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz
ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

Pracownia
Protetyczna
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

praca
Raciborska Izba Gospodarcza poszukuje asystenta/asystentki Prezesa Zarzdu. Zadania: prowadzenie biura Zarzdu; prowadzenie
spraw finansowych; wsppraca z
przedsibiorcami i z mediami; w
razie potrzeby reprezentowanie
Zarzdu. CV prosimy dostarcza
do biura Raciborskiej Izby Gospodarczej przy ul. Batorego 7 w Raciborzu lub przesya na adres -mail:
rig@raciborz.com.pl.

praca
fotoreporter

Wymagania: umiejtno robienia dobrych zdj, wasny sprzt


fotograficzny, dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

Dostpne od zaraz.
Tel. 601 648 350

Tel. 602 159 024

bez sprawdzania baz


rwnie z komornikiem

tel. 508 272 057

Wynajm mieszkanie na 2 pitrze


60m2 w Raciborzu, ul. Spdzielcza.

Poyczki pod zastaw


Odsetki od 5 z
(dla emerytw i rencistw
10% zniki)

Tel. 32 419 01 95, 502 633 072

poyczki
chwilwki

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 601 46 20 03, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

rne

NIERUCHOMOCI

Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 4,9%.


Dugi okres kredytowania nawet
do 120 m-cy. Minimum formalnoci. Szybka decyzja.Bez ogranicze wiekowych! Ju dzi, umw
si z naszym doradc na bezpatne
sprawdzenie oferty dla Ciebie! Dom
Finansowy QS ul. Opawska 38 Racibrz (na przeciw E.Leclerca). Tel
530 499 444.

KREDYT

na kolorowym tle 14 z

Restauracja w Raciborzu przyjmie


do pracy kelnerk w niepenym wymiarze godzin. Wymagania: aktualna ksieczka sanitarno-epidemiologiczna, komunikatywno.
Tel. 501 290 217.

ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy.
Premie 300 EUR!
Tel. (32) 506 55 87

PRACA
Redaktor
Dziennikarz
Redakcja gazety regionalnej oraz
portalu internetowego zatrudni
dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya na adres biuro@raciborskiemedia.pl

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

Tel. 792 013 569


509 055 051

e-mail: azo.gawlik@wp.pl

Tel: 32 763 40 43
Kom: 504 412 875

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

781 289 867

Gabinet
Bioenergoterapii
Schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu, stany blowe,
choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
512 936 444
www.delfin-raciborz.pl

MECHANIKA
POJAZDOWA

Komis od A - Z

szybko tanio solidnie

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10-17
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

32 415 19 91, 691 960 146

SPRZEDA ZAMIANA RATY


TRANSPORT SAMOCHODW

DEKARSTWO | kominy
10 lat gwarancji

Poradnia Ortopedyczna

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
Tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105

AZBEST

demonta, utylizacja
dofinansowanie

Akupunktura
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena,
depresja, uszczyca,
niewydolno krenia
Rejestracja 781 289 867
Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW

AUTO KOMIS
SAMOCHODY

Pokrycia dachowe, ciesielka,


blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa
zwyka, termozgrzewalna, gont,
rynny, styropapa. Tel. 664 807
199.

PRANIE DYWANW,
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

MOTORYZACJA

AUTO-GARA

ALUZJE ROLETY!
Najtasze aluzje/rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351.
Racibrz, ul. Opawska 21/2
(rg Opawskiej i Ogrodowej).

MECHANIKA

OPONY zimowe
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat | Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839

(Kup, Sprzedaj)

Przychodnia Weterynaryjna

centrovet

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00

www.centrovet.pl
NOWO OTWARTA pracownia
krawiecka przy ul. Wojska Polskiego 11a w Racoborzu. Zaprasza na korzystanie z usug
krawieckich, szycie na miar,
przerbki, kursy kroju i szycia.
Tel. 728 969 598.
Smaczne i wiee domowe
ciasta. Na zamwienie i kad okazj. Wdliny z tradycyjnej wdzarni, wdzone na
drzewie winiowym.
Racibrz, tel. 501 186 078

Warsztat: naprawa ROWERW,


MOTOROWERW, WZKW
TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz
Tel. 32 415 18 80, Mariaska 1
47-400 Racibrz

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 23

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

racibrz MUZEUM 18 GRUDNIA

R E K L A M A

Koncert chru Bel Canto


Modzieowy Chr "Bel
Canto" oraz Muzeum w Raciborzu zapraszaj na koncert z
okazji Jubileuszu 20-lecia chru. Koncert z tej okazji odbdzie si 18 grudnia w budynku
na ul. Gimnazjalnej 1 o godz.
17:00. "Bel Canto", ktrego dyrygentem jest Marceli Reszka,
zachwyci publiczno i jury w

styczniu 2014 r. podczas XVIII


Wojewdzkiego Festiwalu Pieni Bg si rodzi zorganizowanego przez Miejski Orodek
Kultury w orach we wsppracy z Regionalnym Orodkiem
Kultury w Katowicach. Chrzyci otrzymali nagrod Grand
Prix Prezydenta Miasta or Waldemara Sochy. Czonkowie

chru bysnli pastorak "Przyszede", skomponowan przez


Marcelego Reszk, czym zdobyli serca komisji konkursowej.
We wrzeniu 2013 r. Modzieowy Chr "Bel Canto" wystpi
podczas wieczornych koncertw w ramach XXII Festiwalu
Piosenki Religijnej "Spotkaem
Pana" w Raciborzu.

racibrz KOCI MATKI BOEJ 27 grudnia

Koncert kold "Atlantydy"


27 grudnia o godz. 16:30
w kociele pw. Matki Boej
w Raciborzu bdzie mona
wysucha koncertu kold w
wykonaniu Klubu Piosenki
Poetyckiej i Aktorskiej "Atlantyda". W programie znane
i mniej znane koldy w innych opracowaniach muzycznych oraz pastoraki. Przed

publicznoci zaprezentuj
si m.in.: Magdalena Hoyk,
Hanna Bratkowska, Patrycja
Zajda, Karina Kotas, Weronika Pytel, Elbieta Hrycko,
Marlena Seroka, Kaja Orowska, Oliwia Pytlik, Jakub
Osiecki, Pawe Piec, Jakub
Gomuka, Pawe Kaliciski i
Kacper Trela. Wstp wolny.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
17 GRUDNIA KONIEC WIATA RACIBRZ
17 grudnia o godz. 20:00 w Przystanku Kulturalnym Koniec
wiata przy ul. Karola Miarki w Raciborzu odbdzie si koncert zespou Czarny Nosal.

odbdzie si koncert charytatywny Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej rdo. Podczas koncertu zbierane
bd pienidze na zakup fotelika rehabilitacyjnego dla Judyty
Kosteczki.

18 GRUDNIA MUZEUM RACIBRZ


18 grudnia o godz. 17:00 w Muzeum w Raciborzu odbdzie si
koncert jubileuszowy z okazji 20-lecia istnienia chru Bel
Canto. Wstp wolny.

21 GRUDNIA RCK RACIBRZ


21 grudnia o godz. 18:00 w Raciborskim Centrum Kultury ze
spektaklem Koldnicy wystpi Teatr Tetraedr. Wstp wolny.

18 GRUDNIA RCK RACIBRZ


18 grudnia o godz. 18:00 w Raciborskim Centrum Kultury bdzie mona obejrze spektakl Historia Pana Sommera w
wykonaniu Teatru Tetraedr. Wstp wolny.

27 GRUDNIA KONIEC WIATA RACIBRZ


27 grudnia o godz. 18:00 w Przystanku Kulturalnym Koniec
wiata odbdzie si festiwal moczki, ktremu towarzyszy
bdzie koncert kold.

18 GRUDNIA ZAMEK RACIBRZ


18 grudnia o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu bdzie mona obejrze widowisko wigilijne w wykonaniu Teatru Amatorskiego Na Zamku.

Promocja!
Do koca roku
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

19 GRUDNIA KONIEC WIATA RACIBRZ


19 grudnia o godz. 12:00 w Przystanku Kulturalnym Koniec
wiata przy ul. Karola Miarki w Raciborzu rozpocznie si jarmark witeczny.
20 GRUDNIA RCK RACIBRZ
20 grudnia o godz. 18:00 w Raciborskim Centrum Kultury
R E K L A M A

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

24 Reklama

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

<< GazetaInformator.pl

You might also like