You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 7 wrzenia 2016 | Nr 18 (219)

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Pierwszy dzwonek
w Kdzierzynie-Kolu

Rynek pracy

Piciokrotnie mniej pierwszakw w podstawwkach, dowozy do szkoy


i kilkudziesiciu uczniw ze lska w szkoach ponadgimnazjalnych.
Co jeszcze warto wiedzie o kdzierzyskiej owiacie?

Due zainteresowanie nauk w szkoach ponadgimnazjalnych pod kuratel powiatu cieszy pedagogw i samorzdowcw.
Dzikuj dyrektorom szk i nauczycielom, ktrzy nie tylko wkadaj mnstwo pracy w utrzymanie wysokiego poziomu
nauczania, ale take dbaj o cigy rozwj szk, wzbogacajc ofert edukacyjn mwia starosta Magorzata Tudaj.
KATARZYNA CZY

Rozpoczcie roku szkolnego to wane wydarzenie nie


tylko dla kadego z uczniw,
ale rwnie dla systemu edukacji w miecie i powiecie. W
kdzierzyskich szkoach podstawowych otwarto 8 oddziaw klas pierwszych. cznie
uczy si w nich 140 dzieci, czyli
ponad piciokrotnie mniej ni
ubiegym roku. Wikszo rodzicw zdecydowaa bowiem
o pozostawieniu szeciolatkw
w przedszkolach, w zwizku z
czym placwki te czuwaj nad
rozwojem 1774 dzieci. Tymczasem pierwszaki z osiedli, na
ktrych nie otwarto dla nich oddziaw, bd dowoone do innych szk: dzieci z Azotw do
Publicznej Szkoy Podstawowej
nr 6 w rdmieciu, a pierwszoklasici ze Sawicic i Blachowni
do Zespou Szk Miejskich nr 1
na os. Piastw. cznie w szkoach podstawowych uczy si w
tym roku 3022 dzieci, a nauk
w gimnazjach pobiera 1415 nastolatkw.

Kiedy dzieci i modzie odpoczyway na wakacjach, w ich


szkoach i przedszkolach trway
intensywne prace remontowe.
W przedszkolach m.in. malowano sale i pomieszczenia administracyjne (PP nr 8, 14 i 23),
cyklinowano i lakierowano parkiety (PP nr 5), remontowano
dach (PP nr 12), kuchnie i pomieszczenia kuchenne (PP nr 5
i 23) czy modernizowano place
zabaw i ogrody (PP nr 9, 20 i
21). Malowanie sal lekcyjnych i
cyklinowanie podg odbywao
si rwnie w szkoach podstawowych i gimnazjach. Oprcz
tego zadbano take np. o osuszenie fundamentw w SP nr 6
czy rozbudow szkolnej biblioteki w ZSM nr 5. Koszty inwestycji zostay pokryte ze rodkw
wasnych gminy. Nowoci czekaj na podopiecznych kdzierzynskich placwek rwnie jeli chodzi o kadr wychowawcz.
Dyrektorem ZSM nr 4 zostaa
mgr Magdalena Szyndzielosz, a
mgr Magorzata Nowacka obja
stanowisko dyrektora w Publicznym Gimnazjum nr 4.

Gmina podja take wan


decyzj w zakresie opieki nad
dziemi niepenosprawnymi.
W tym roku szkolnym wszyscy
uczniowie borykajcy si z niepenosprawnoci z terenu Kola i Kdzierzyna maj moliwo
skorzystania z zorganizowanego
dowozu do szkoy w Kodnicy.
Z kolei absolwenci gimnazjw
sprawili mi niespodziank dyrektorom szk ponadgimnazjalnych.
Nowy rok szkolny zaczynamy z penym optymizmem,
tegoroczny nabr, wbrew prognozom demogracznym wypad niezwykle korzystnie powiedziaa starosta Magorzata
Tudaj w trakcie uroczystej inauguracji roku szkolnego w powiecie. W podlegajcych starostwu placwkach otwarto o trzy
oddziay wicej ni w poprzednim roku. W sumie nauk w klasach pierwszych rozpoczo 789
uczniw. Wikszo z nich (ok.
500) mieszka na terenie powiatu,
ale spora cz modziey pochodzi z ssiednich powiatw oraz
z innych wojewdztw - przede

wszystkim z wojewdztwa lskiego. S wrd nich mieszkacy Zabrza, Czstochowy czy Jastrzbia Zdroju.
Podczas uroczystoci rozpoczcia roku szkolnego, zarwno na szczeblu miejskim, jak i
powiatowym, paday yczenia
spokojnej, bezpiecznej i owocnej
nauki oraz rozwijania indywidualnych talentw i zainteresowa.
Sowa Magorzaty Tudaj skierowane do modziey ponadgimnazjalnej, mona by wic zadedykowa wszystkim przedszkolakom
i uczniom kdzierzyskich placwek. - Przed wami kolejny rok
nauki, dla jednych z was bdzie
to czas adaptacji w nowej sytuacji, dla innych czas powanych
wyborw, ktre w duej mierze ugruntuj wasze miejsce we
wspczesnym wiecie. To bardzo pikny, ale i trudny czas,
kiedy potrzebne jest zrozumienie i zaufanie. Jestem pewna,
e wsparcie nauczycieli pomoe
wam w chwilach zawahania podejmowa waciwe, dobre dla
was decyzje powiedziaa Przewodniczca Zarzdu Powiatu.

ZATRZYMANI
ZA MARIHUAN
Fot. KPP w Kdzierzynie-Kolu

Fot. Starostwo Powiatowe KK

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

Dwch mieszkacw Kdzierzyna-Kola uprawiao


konopie indyjskie. W chwili
zatrzymania posiadali 240
gramw.
Policjanci zajmujcy si
zwalczaniem przestpczoci narkotykowej ustalili, e w jednym z
mieszka na terenie miasta mog by uprawiane konopie indyjskie. Po przybyciu na miejsce
zabezpieczyli krzaki wiszce na
suszarce do prania. Oprcz nich,
w mieszkaniu zabezpieczono
rwnie kilka soikw wypenio-

nych konopiami indyjskimi oraz


woreczek wypeniony suszem.
Po przeprowadzeniu bada
potwierdzono, e zabezpieczony
w mieszkaniu susz, to blisko 240
gramw marihuany. Mczyni
zostali zatrzymani i trali do policyjnego aresztu, a prokurator
postawi im zarzuty. 24-latkowi
grozi do 3 lat pozbawienia wolnoci za posiadanie narkotykw, a 28-latkowi do 15 lat za
ich udostpnianie.
MN

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

GRANITOWA KOSTKA
Z ODZYSKU
Kostka granitowa zerwana z ulicy Chemoskiego
do wzicia w cenie 130 z
za ton.
Ulica Chemoskiego w
Kolu Porcie doczekaa si remontu. Na inwestycj czekaj zarwno mieszkacy, jak i
dziaajcy tam inwestor - spka Kdzierzyn-Kole Terminale, utworzona w celu budowy
terminali przeadunkowych.
Prace remontowo-budowlane
ju ruszyy. Pierwszym etapem jest pozbycie si starej
granitowej kostki, ktr bya
wyoona ulica. Urzd Miasta
postanowi wystawi pozyska-

n kostk granitow na sprzeda oraz zagwarantowa pomoc w zaadunku kostki.


Inwestycja zakada zmian
nawierzchni na cakowicie now, wycink drzew lub cicia
pielgnacyjne istniejcych, a
take posadzenie nowych. Ulica Chemoskiego ma zyska
nie tylko na estetyce. Zaplanowano budow nowej sieci
wodocigowej i kanalizacji
deszczowej. Prace wyceniono
na blisko 1,7 mln zotych, a remont ma potrwa do poowy
grudnia.
MN

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze

Czytaj rwnie
str. 2-3

dzia Plusy dla Biznesu

Najtaniej w regionie

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Druga strona

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE OPIEKA SPOECZNA

Pomoc MOPS-u nie dla kadego?


katarzyna czy

Rada Miasta przyja


uchwa nadajc statut Miejskiemu Orodkowi Pomocy
Spoecznej w Kdzierzynie-Kolu. Konieczno podjcia
takiej uchway wynikaa z faktu, i do tej pory MOPS dziaa na zasadach okrelonych w
statucie nadanym w 2004 r. W
cigu 12 lat nie wprowadzono
do niego adnych zmian, mimo i w tym czasie poszerzy
si zakres obowizkw placwki. Projekt nowego statutu zakada rwnie usunicie
zapisw dotyczcych kwestii
organizacyjnych ze wzgldu
na to, e powielay one postanowienia Regulaminu MOPS.
Pozytywn opini na temat projektu uchway jednogonie wydaa Komisja
Zdrowia, Spraw Socjalnych i
Rodziny.
Jednak radny Ryszard
Masalski wyrazi zaniepokojenie brakiem zapisu jednoznacznie
okrelajcego,
kto moe by beneficjentem
miejskiej pomocy spoecznej.
Zgodnie z art. 5 statutu Celem dziaalnoci Orodka jest
pomoc w zaspokajaniu niezbdnych potrzeb yciowych,
zapobieganie powstawaniu

oraz umoliwienie przezwyciania trudnych sytuacji


yciowych osb i rodzin, ktrych nie s w stanie pokona
wykorzystujc wasne zasoby,
moliwoci i uprawnienia.
Zdaniem Masalskiego, brakuje w tym miejscu precyzyjnego okrelenia, o jakie rodziny
i osoby chodzi. Rozumiem,
e MOPS jest skoncentrowany
na osobach na stae zameldowanych w Kdzierzynie. Tym
osobom naley oczywicie pomaga. Jeli jednak nie jest to
zdefiniowane w statucie, to
oznacza, e moemy pomaga
wszystkim. Nagle pojawi si
jaki wdrowiec z Bliskiego
Wschodu, bdzie bezdomny
i automatycznie MOPS musi
mu zabezpieczy lokal mieszkalny. Jaki przybysz z zewntrz uzyska pomoc, a rodkw do podziau bdzie mniej
dla naszych mieszkacw
argumentowa radny. Zaproponowa on umieszczenie w
statucie zdania, i co do zasady pomoc MOPS-u ma by
udzielana osobom na stae zameldowanym w Kdzierzynie.
Zdaniem prawnika obecnego na sesji Rady Miasta
wprowadzanie tego typu poprawek do statutu jest zbdne.
Statut nie jest bowiem podsta-

Fot. Urzd Miasta KK

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta przyjto uchwa o nadaniu statutu MOPS w Kdzierzynie-Kolu.
Nie obyo si jednak bez dyskusji komu orodek powinien pomaga, a komu nie.

Pomys Masalskiego, aby sprecyzowa w statucie MOPS, kto moe korzysta z pomocy orodka, nie spotka si z aprobat
pozostaych radnych. W zwizku z tym Rada przyja dokument bez wprowadzania poprawek.
w prawn do udzielania pomocy spoecznej, gdy stanowi o tym waciwe ustawy.
Radny Masalski zwraca
jednak uwag, e gmina pokrywa koszty dziaa, ktrych
realizacja nie jest obowizkowa. Skoro Rada Miasta
przekazuje rodki take na
finansowanie dodatkowych
dziaa, mamy prawo decydowa, na co bd one przeznaczone. Nie mamy obowizku
pomaga przybyszom z caego

wiata tumaczy radny.


Do takiej postawy wzywa mnie
mj lokalny patriotyzm. Jeeli
nawet popenimy bd, to nadzr wojewody kae nam uchyli ten przepis. A moe tak nie
bdzie? Otwieramy si na cay
wiat, a tymczasem w zwizku
z tym moe zabrakn pienidzy dla naszych mieszkacw
- argumentowa.
Zastpca prezydenta, Wojciech Jagieo podkrela jednak, e nie ma obecnie obo-

wizku meldunkowego, wic


nie wszyscy stali mieszkacy
miasta s w nim zameldowani. Rozumiem obawy pana
radnego, ale nie ma chyba sensu tworzenie przepisw, ktre
i tak nie bd przynosi konkretnych skutkw tumaczy
wiceprezydent.
Jeszcze rok temu nie
przyszaby mi do gowy taka
myl. Ale obserwujc to, co
si dzieje na Zachodzie, dmucham na zimne. Poniewa jed-

nak nie widz yczliwoci dla


tego wniosku, nie bd go poddawa pod gosowanie. Prosibym jednak o przemylenie tej
sprawy, bo chc mie spokojne
sumienie, e zrobiem wszystko, eby zabezpieczy interesy
mieszkacw Kdzierzyna
powiedzia Ryszard Masalski
na zakoczenie dyskusji.
Ostatecznie uchwaa zostaa przyjta 19 gosami, przy
2 wstrzymujcych si i 2 osobach nieobecnych.

REGION HANDEL

Garnki z Okras, czyli problem telemarketingu


Nasza redakcja otrzymaa
niedawno maila od Czytelnika,
ktry opisuje do powszechny
problem nachalnego telemarketingu. Pracownicy rnych
firm zachcaj do zakupu rozmaitych sprztw i akcesoriw,
zapraszaj na spotkania na temat zdrowego stylu ycia czy
proponuj skorzystanie z oferty
kursw jzykowych. Kopot w
tym, e czsto nie przyjmuj do
wiadomoci, e ich potencjalni klienci nie s zainteresowani oferowanymi zakupami czy
usugami. - Ostatnio cigle kto
mnie zaprasza na spotkanie
o garnkach, w ktrym ma podobno bra udzia Karol Okrasa. Naczytaem si na rnych
forach, e to zwyka ciema,

a Okrasa pojawia si tam tylko na plakatach czy filmikach.


Nie zamierzam traci czasu na
co takiego, ale do tych ludzi to
nie dociera pisze Czytelnik.
Czowiek najpierw grzecznie
odmawia, pniej coraz mniej
grzecznie, a si wkurza i krzyczy, klnie. Nic to nie daje. Mona zablokowa numer dzwonicego natrta, ale to te nic
nie da, bo za par dni dzwoni
z innego. Babka w akcie szczeroci jak ju na ni si nakrzyczy i zada usunicia swojego
numeru z ich bazy wyjawia, e
TO JEST NIEMOLIWE. Rce
opadaj. Skd oni w ogle maj
mj numer? I co zrobi, eby nie
musie z nimi dyskutowa?
Zwrcilimy si w tej spra-

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

wie do Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw. Grzegorz Mi z Konsumenckiego


Centrum E-porad wyjania, e
zgodnie z obowizujcym prawem firmy nie mog wykorzystywa danych osobowych bez
wyranej, jednoznacznie wyraonej zgody. Stosownie do
przepisu art. 7 pkt. 5 ustawy o
ochronie danych osobowych
poprzez zgod osoby, ktrej dane dotycz rozumie si owiadczenie woli, ktrego treci jest
zgoda na przetwarzanie danych
osobowych tego, kto skada
owiadczenie; zgoda nie moe by domniemana lub dorozumiana z owiadczenia woli
o innej treci; zgoda moe by
odwoana w kadym czasie

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

wyjania ekspert. I dodaje, e


kady konsument moe w dowolnym momencie zada
usunicia danych osobowych
z bazy danej firmy. Radzi take, by wezwanie takie dorczy
przedsibiorcy (w takiej sytuacji
naley na drugim egzemplarzu
pisma uzyska potwierdzenie
jego otrzymania) lub wysa listem poleconym i zachowa
dowd nadania listu. Bdzie to
pomocne w sytuacji, gdy przedsibiorstwo bdzie nadal wykorzystywa nasze dane.
Warto bowiem wiedzie,
e ustawa o prawie telekomunikacyjnym przewiduje kary
pienine dla podmiotu, ktry nie wypenia obowizkw
uzyskania zgody abonenta lub
uytkownika kocowego(...).
Kar pienin nakada Prezes
Urzdu Komunikacji Elektronicznej, w drodze decyzji, w wysokoci do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osignitego
w poprzednim roku kalendarzowym.
Pozostaje jednak pytanie
w jaki sposb nasze dane trafiaj do baz firm zajmujcych
si telemarketingiem. Niestety
najczciej sami im to umoliwiamy, podpisujc zgod na
przetwarzanie danych, wykorzystywanie ich w celach marketingowych i przekazywanie
innym podmiotom. Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych radzi zwraca uwa-

Fot. freepik.com

Dzwoni rano i pnym wieczorem, niewane czy to rodek tygodnia, czy niedziela. I nie wiadomo, jak si ich pozby! pisze
nasz Czytelnik. Sprawdzamy wic, jak radzi sobie z natrtnym telemarketingiem.

Kady konsument moe w dowolnym momencie zada


usunicia danych osobowych z bazy danej firmy.
g na rozmaite klauzule doczane do rnego rodzaju umw.
Zgodnie z prawem sprzedawcy towarw czy usug nie mog
uzalenia realizacji umowy od
wyraenia zgody na przetwarzanie danych. Podkrelenia
wymaga czynnik woli osoby
wyraajcej zgod. Owiadczenie o wyraeniu zgody musi by
zgodne z zamiarem osoby. Nie
moe ona czu si zmuszona do
zoenia owiadczenia o wyraeniu zgody informuje GIODO.
Warto te pamita, e zgody
nie wymaga wykorzystywanie
danych w celu zawarcia lub wy-

konania umowy. A zatem jeli


firma gromadzi dane swojego
przyszego klienta i ma zamiar
wykorzystywa je jedynie do celu realizacji umowy, ktr z nim
zawiera, nie powinna zwraca
si o zgod na przetwarzanie
danych.
Podstawowym sposobem
walki z natrtnym marketingiem wydaje si wic znajomo
przysugujcych nam praw i
unikanie bezmylnego podpisywania wszystkiego, co podsuwaj nam sprzedawcy.
kc

Wiadomoci 3

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)


KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

Fot. Urzd Miasta KK

KOMISJA OBRADOWAA
NA ROWERACH

REGION

Zamknito
oddzia pediatryczny

w skrcie

Na oddziale dziecicym odnotowano kilka przypadkw


sepsy. Przyjcia maych pacjentw s wstrzymane od 12
wrzenia.
Fot. Starostwo Powiatowe w KK

GazetaInformator.pl >>

marta nabrdalik

Miejscy
samorzdowcy
przygldali si miastu z
perspektywy rowerowego
siodeka.
Obrady Komisji Prawno-Administracyjnej Rady Miasta Kdzierzyn-Kole odbyy
si za namow przewodniczcego komisji, Michaa Nowaka
w trakcie wycieczki rowerowej.
Blisko dziesi osb przejechao ze Sawicic do Kola, na
drug, stacjonarn cz obrad. W trakcie 16-kilometrowej
przejadki radni zapoznali si
z infrastruktur przeznaczon
dla rowerzystw oraz z problemami na jakie mog natrafi.
Na rowery dali si namwi m.in. obaj zastpcy prezydenta Artur Maruszczak i Wojciech Jagieo, przewodniczcy
Andrzej Kope i jego zastpca

Ewa Czubek, komendant stray miejskiej Grzegorz Grzesik.


Natomiast Mariusz Krajza z
Wydziau Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji
suy uczestnikom fachow
wiedz i doradztwem.
W trakcie przejazdu uczestnicy zatrzymywali si w punktach, ktre powinny by lepiej
przystosowane dla uytkownikw jednoladw. Radny Micha Nowak proponowa m.in.
przeduenie cieki rowerowej
w Sawicicach, wytyczenie pasw do jazdy rowerem na os.
Blachownia bd wymalowania jeszcze jednego przejazdu
rowerowego na skrzyowaniu
ul. Wojska Polskiego z al. Ignacego Lisa.
mn

KDZIERZYN-KOLE OWIATA

AWANSE NAUCZYCIELI
Czerech pedagogw odebrao akt mianowania w
Starostwie Powiatowym,
a dziesiciu, w Kuratorium Owiaty, stopie nauczyciela dyplomowanego.
W trakcie narady z dyrektorami szk, ktra odbya si
w starostwie powiatowym na
kilka dni przed rozpoczciem
roku szkolnego, wrczono akty mianowania czterem nauczycielom szk ponadgimnazjalnych. W tym samym
czasie, dziesiciu kolejnych
pedagogw odebrao awanse
na stopie nauczyciela dyplomowanego w opolskim kuratorium owiaty.
To wiadczy o jakoci
pracy szk, to kreatywno i
innowacyjno naszych pedagogw powiedziaa Aurelia
Stpie, dyrektor Powiatowego Zespou Owiaty.
Wicestarosta powiatu, Jzef Gisman doceni dyrektorw i nauczycieli za cige podnoszenie kwalifikacji oraz za
dobre wyniki maturalne, ktre
osignli uczniowie.
Mamy technikum, ktre
pod tym wzgldem dorwnuje
naszym liceom, w pozostaych
wyniki s lepsze ni wojewdzkie i krajowe, za to nale si
podzikowania kadrze pedagogicznej mwi Jzef Gisman.
Droga do awansu i uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w przypadku czwrki

nauczycieli trwaa kilka lat i zakoczya si egzaminem przed


specjalnie powoan komisj.
Musiaem wykaza si
tym, w jaki sposb udoskonalam swj warsztat, przez ten
czas stworzyem kilka projektw, w tym jeden skierowany
do przedszkolakw, ktry od
najmodszych lat zachca do
zdobywania wiedzy w naszym
powiecie. Stworzyem te projekt urzdzenia, ktre filtruje
strony internetowe pod kontem bezpieczestwa zaznacza Kamil Witkowski, nauczyciel informatyki w Zespole
Szk eglugi rdldowej.
Wraz z nauczycielem informatyki, Kamilem Witkowskim, akty na stopie nauczyciela mianowanego otrzymali
rwnie: Szymon Kupka nauczyciel wychowania fizycznego i biologii z 6-letnim staem
dydaktycznym, Adam Daro,
nauczyciel CKPiU, rwnie z
6-letnim staem pracy pedagogicznej. Wrd wyrnionych
znalaza si te Monika Woleska z Publicznego Ogniska
Artystycznego, ktra jest magistrem mechaniki, ale ostatecznie postawia na muzyk.
W Kuratorium Owiaty
w Opolu awanse na stopie
nauczyciela dyplomowanego
odebrao dziesiciu pedagogw.
mn

Dzieci nie bd przyjmowane na oddzia pediatryczny do


koca wrzenia. Rodzice musz z chorymi dziemi jecha
do innych szpitali.
W trosce o bezpieczestwo maych pacjentw niewymagajcych pozostania na
oddziale, zostaj utrzymane
dyury lekarskie codziennie
od godz. 18:00 do 7:00 rano

oraz w soboty i niedziele caodobowo. Dyury bd penione na parterze oddziau


szpitala, przy ul. 24 kwietnia
w Kolu.

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Chcesz co zrobi dla swojej okolicy?


Gmina Kdzierzyn-Kole wspiera mieszkacw w realizacji
pomysw. Zachca do skadania wnioskw.
Gmina Kdzierzyn-Kole wychodzi naprzeciw mieszkacom, ktrzy chc co zrobi dla swojego najbliszego
otoczenia. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkacy Kdzierzyna-Kola mog samodzielnie lub za porednictwem
organizacji pozarzdowych
zoy do gminy wniosek o
realizacj zadania publicznego. Dziki takim projektom w
ubiegym roku powstaa cieka biegowa w kozielskim parku.
Proponowana przez miasto forma wsppracy zakada
bezgotwkow realizacj zaproponowanego przez mieszkacw zadania. Samorzd
wspiera mieszkacw poprzez
zakup materiaw niezbdnych do wykonania zadania
lub poprzez przygotowanie
niezbdnej dokumentacji, natomiast nie przekazuje im bezporedni pienidzy. Mieszkacy musz zadeklarowa ze
swojej strony wkad wasny w
postaci np. wiadczenia pracy spoecznej lub wiadczenia
pieninego lub rzeczowego.
Zadanie, z ktrym wyjd
mieszkacy, musi wchodzi w
skad zada publicznych, ktre
realizuje gmina.
Oznacza to, e nie kady
pomys mieszkacw moe

Fot. Starostwo Powiatowe w KK

Strj nieformalny i rower, to obowizkowe elementy, ktre


Komisja Prawno-Administracyjna zabraa na swoje plenerowe posiedzenie.

W ostatnim czasie oddzia


dziecicy kdzierzysko-kozielskiego szpitala odnotowa
kilka przypadkw sepsy, a take wiele przypadkw biegunek.
Konieczna jest niezwoczna dezynfekcja oddziau, dlatego te
od 12 wrzenia do koca miesica s wstrzymane przyjcia
pacjentw na oddzia.
Prosz o kierowanie
wszystkich pilnych pacjentw,
ktrzy powinni by hospitalizowani na oddziale dziecicym
do najbliszych szpitali, ktre
maj podpisan umow z NFZ.
Czyli do Strzelec Opolskich,
Nysy, Opola, Gubczyc, Krapkowic, Prudnika lub Raciborza
informuje Marek Staszewski,
dyrektor SP-ZOZ.

by objty t form wsppracy. W ramach katalogu znalazy si zadania z zakresu:


budowy, rozbudowy lub remont drg, kanalizacji, sieci wodocigowej, budynkw
oraz obiektw architektury
stanowicych wasno jednostek samorzdu terytorialnego;
dziaalnoci charytatywnej;
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielgnowania
polskoci oraz rozwoju wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
dziaalnoci na rzecz mniejszoci narodowych i etnicznych oraz jzyka regionalnego;
kultury, sztuki, ochrony

dbr kultury i dziedzictwa


narodowego;
promocji i organizacji wolontariatu;
edukacji, owiaty i wychowania;
dziaalnoci w sferze kultury
fizycznej i turystyki;
ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i we wsiach;
porzdku i bezpieczestwa
publicznego.
Jeli masz pomys na inicjatyw lokaln, zgo si do
urzdu miasta (wydzia kultury, sportu i turystyki, pok. 318,
II pitro, tel. 40 34 483). W
budecie gminy Kdzierzyn-Kole s jeszcze zarezerwowane pienidze na ten cel.
mn

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

PUSZKA DLA MIOSZKA


Mam na imi Miosz, mam 34
lata. Od 23 lat choruj na cik i przewlek chorob jak
jest zanik mini. Pod koniec
2015 pojawia si nadzieja, by
zawalczy o swoje zdrowie i ycie. Leczenie, o ktrym mowa,
to przeszczep komrek macierzystych z krwi ppowinowej.
Jest to eksperyment, wic nie
jest refundowany, co wie
si z kosztami. Zwracam si z
prob do wszystkich mieszkacw gminy Bierawa, o zbieranie i oddawanie puszek. W
ten sposb zbierasz oddajesz
pomagasz speni marzenia
dbasz o rodowisko. Puszki
mona oddawa w budynku
Urzedu Gminy Bierawa pok.
44.
SPYW KAJAKOWY
Gmina Bierawa zaprasza
wszystkich serdecznie na charytatywny spyw kajakowy,
ktry odbdzie si na rzece
Odrze w dniu 25 wrzenia.
Celem spywu jest pomoc w
zebraniu pienidzy na walk z
zanikiem mini Miosza Klimczak. Wpisowe to jedyne 25 z/
osoba, jednake akcje mona
wspomc dowoln wysz
kwot. Zapisy poprzez formularz: https://goo.gl/xCNAuW.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 796 066 493.
POLICJA
SZUKA WIADKW
Policjanci poszukuj wiadkw wypadku drogowego, do
ktrego doszo 28 sierpnia ok.
godz. 19:00 na Rondzie Milenijnym w Kdzierzynie-Kolu.
W zdarzeniu bra udzia rowerzysta oraz samochd osobowy
Volkswagen Golf IV. Wszystkie
osoby, ktre byy wiadkami
tego zdarzenia, proszone s o
kontakt osobisty w Komendzie
Powiatowej Policji w Kdzierzynie-Kolu przy ul. Wojska
Polskiego 18 lub telefoniczny
pod numerem 77 472 46 04.
WYSTAWA ROLNICZA
ORAZ ZWIERZT HODOWLANYCH
Gminny Orodek Sportu i
Rekreacji w Zakrzowie oraz
Urzd Gminy w Polskiej Cerekwi zapraszaj na wystaw
rolnicz oraz wystaw zwierzt
hodowlanych w dniach 10-11
wrzenia. Otwarcie hal widowiskowych o godz. 9:00. Patronat honorowy obj marszaek
woj. opolskiego. W programie
rwnie bogaty program artystyczny.
ROZBUDOWA DROGI
RESKA WIE- POBORSZW
Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad Oddzia w
Opolu oraz firma GRAMAR
Sp. z o.o. zapraszaj na spotkanie informacyjne Rozbudowy
drogi krajowej nr 45 na odcinku Reska Wie Wikszyce Poborszw. Spotkanie
odbdzie si 8 wrzenia o godz.
17:00 w Gminnym Orodku Kultury w Reskiej Wsi
przy ul. Reski Koniec 2 (sala
widowiskowa I pitro). Na
spotkaniu przedstawione zostan planowane rozwizania
projektowe na planowanym
do rozbudowy odcinku drogi.
Z materiaami oraz planami
sytuacyjnymi mona si zapozna pod adresem: http://gramar-drogi.pl/.

4 Styl ycia

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

<< GazetaInformator.pl

Wielkie obniki cen w INFINITI fitness!


Wraz z kocem wakacji i nadejciem kolejnego sezonu INFINITI
wprowadza wiele nowoci i hitw ze wiata fitness. Przyjd i przekonaj
si, e moe by jeszcze lepiej!
Klub INFINITI fitness
ogasza totaln rewolucj!
Dynamiczny rozwj oraz
zwikszajce si moliwoci
klubu pozwalaj dostosowa
si do zainteresowa i stylu
ycia mieszkacw Kdzierzyna-Kola. Nie mielimy
wakacji i letniego odpoczynku, intensywnie pracowalimy, aby ju od wrzenia
zaprezentowa Wam nowe
treningi, maszyny i sale, a
przede wszystkim nowe, nisze ceny! Serdecznie zapraszamy wszystkich chtnych,
aby przekonali si, e nasza
oferta jest jeszcze korzystniejsza i ciekawsza ni dotychczas!
Nowe treningi innowacyjne rozwizania dostpne na wycignicie
rki
Do dobrze znanych i lubianych wicze dostpnych

w naszej ofercie dodajemy


cakowite nowoci. Ju od 12
wrzenia ruszamy z treningiem, ktrego nie znajdziesz
w adnym innym klubie na
poudniu Polski. Z dum
moemy przedstawi trening
przy uyciu Piki Kamagon
Ball.
O co tyle szumu? Ju wyjaniamy. Pika Kamagon
Ball to ciarek wypeniony
wod. Dziki zastosowanej
technologii uzyskano wyjtkowy sprzt do wicze stabilizujcych, gdy sama pika
pozbawiona jest stabilnoci.
Ruch wody wewntrz piki
w poczeniu z jej mas wymuszaj silniejsze zaangaowanie wkien miniowych
w porwnaniu do wicze,
gdzie t sam liczb powtrze wykonuje si stabilnym
ciarkiem. Ruch wody sprawia, e minie pracuj koncentrycznie i ekscentrycznie,

jednoczenie wiczc ukad


nerwowy. Co z tego wynika? Treningi z Kamagon Ball
zaangauj cae Twoje ciao i minie gbokie, co jest
kluczowym czynnikiem w
zwikszaniu siy, eksplozywnej mocy, rwnowagi, stabilnoci, koordynacji nerwowo-miniowej, wiadomoci
wasnego ciaa, szybkoci i
zrcznoci.
Od jesieni wprowadzamy rwnie kolejn nowo:
treningi bodyART, ktre nale do jednych z najbardziej docenianych treningw
funkcjonalnych. BodyART to
wszechstronna i precyzyjnie
opracowana metoda treningu gwarantujca uzyskanie
wewntrznej i zewntrznej
harmonii oraz rwnowagi.
Dziki treningom wsuchasz
si w siebie i swoje potrzeby. Kluczow rol w bodyART gra oddychanie, cile

powizane z naszym dobrym


samopoczuciem. Ponadto bodyART opiera si rwnie na
teorii Yin i Yang oraz teorii
piciu ywiow. Dwie kontrastujce ze sob siy warunkowe Yin (bierna, chodna i spokojna kojarzona
z relaksacj i wydechem) i
Yang (aktywna, sia ciepa,
kojarzona z napiciem mini i wdechem) wykorzystuje
si do wprowadzenia harmonii tak, aby umoliwi swobodny przepyw energii co
stanowi cel kadego treningu. Filozofia treningu pozwala na wykorzystanie go w zgodzie z wasnymi odczuciami i
potrzebami. Daje moliwo
dowolnego dostosowywania
pracy z wasnym ciaem, rnicujc oddziaywanie wiczenia na okrelony zakres:
funkcjonalny, terapeutyczny,
bd na aspekty fizyczne lub
samo oddychanie i refleksj.

Nowe treningi to nie


wszystko, co przygotowalimy w nadchodzcym sezonie. Zmienilimy rwnie strefy w naszym klubie,
aby stay si jeszcze bardziej
wszechstronne, a zarazem
funkcjonalne.
Oferujemy
rwnie nowe maszyny do
treningu siowego oraz cardio, ktry powikszy wydolno serca oraz pozwoli spali zbdn tkank tuszczow.
Cay czas inwestujemy w
sprzt do wicze oraz stosujemy innowacyjne rozwizania, aby utrzymywa wysoki
poziom i spenia oczekiwania naszych Klientw.
Nowe zasady z umow
moesz tylko zyska
Wychodzc naprzeciw
naszym staym klientom, a
take chcc da satysfakcj
nowym, wprowadzamy umowy czonkowskie, ktre pozwol korzysta z naszej oferty w jeszcze niszych cenach.
Dziki wprowadzonym zmianom moesz tylko zyska.
Tak tanio jeszcze nie byo!
Za jedyne 119 z miesicznie
dajemy Ci moliwo korzystania ze strefy siowni, strefy
fitness, strefy sztuk walki, indoor cycling, indoor walking,
siowni z klatk funkcjonaln
do crossfitu oraz sauny. I to
wszystko bez ogranicze czasowych. Moesz wiczy w
dowolnym dniu, o dowolnej
porze, a w dodatku kilka razy
dziennie.
Zapraszamy jestemy
dla kadego
Jestemy otwarci na kadego Klienta, a zakres naszej

oferty jest tak elastyczny, e


na pewno znajdziesz co dla
siebie i dla swojej pociechy.
Oferujemy zajcia z brazylijskiego jiu-jitsu dla najmodszych i ogromny wachlarz
zaj grupowych dla troch
starszych. Profesjonalna i dobrze wykwalifikowana kadra
pomoe Ci postawi pierwsze kroki i wspiera tych, ktrzy ze sportem s ju za pan
brat. Nasi trenerzy zawsze s
do Twojej dyspozycji, a w cenie karnetu rozpisz Ci plan
treningowy oraz zrobi analiz skadu ciaa. Nie zwlekaj,
postaw na ruch. Zrb pierwszy krok i przyjd do INFINITI Fitness Club!

RUCH ZAPEWNIA ENERGI


ENERGIA GENERUJE MOC
MOC DAJE SI
ZAPEWNIAMY CI
potn dawk ruchu, do reszty dojdziesz sam. I pamitaj, sia sprawia, e odnosisz sukces
i pokonujesz przeszkody!

INFINITI Fitness Club


al. Jana Pawa II 58
47-232 Kdzierzyn-Kole
tel. 884 848 808
pn.-pt. 7:00-22:00
sob.-nd. 8:00-20:00
Artyku sponsorowany

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 18/2016

GazetaInformator.pl 7 wrzenia 2016 nr 18 (219)

REGION WSPPRACA I PRZEDSIBIORCZO

Wasna firma obietnica lepszego jutra czy nierealne marzenie?


Polacy s jednym z najbardziej przedsibiorczych narodw europejskich pokazuj to wszelkie moliwe badania.
Jak prowadzi si firm w naszym kraju? Skomplikowane przepisy i wysokie opaty nie uatwiaj funkcjonowania na rynku.
A jednak nowych firm z roku na rok przybywa.
dominika rudzka

Mae i rednie przedsibiorstwa stanowi istotn


cz caego sektora przedsibiorstw nie tylko z uwagi na
ich liczebno, ale i kluczow
pod wieloma wzgldami rol, jak peni w gospodarce. Zwizek Przedsibiorcw
i Pracodawcw co roku prezentuje Raport o warunkach
prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w Polsce. Raport
ten zbiera w jednym miejscu
ustrukturyzowane informacje
dotyczce warunkw dziaania firm w Polsce na tle innych
krajw wiata. Jak, wedug
ZPP, wygldao prowadzenie
firmy w 2015 r.?
Autorzy raportu zwrcili
uwag na podstawowe dane
dotyczce polskiej gospodarki w 2015 r., z ktrych wynika,
e miaa si ona zaskakujco
dobrze, co potwierdza wyszy
ni przewidywany wzrost PKB.
Z raportu wynika rwnie, e

poprawia si kondycja finansowa polskich przedsibiorcw oraz spado bezrobocie.


Autorzy podkrelaj, e by
moe zbyt wolno, aczkolwiek
systematycznie, z roku na rok,
polska gospodarka notuje pewien progres.
Skoro jest tak dobrze, to
czemu jest tak le (...)? - pyta
Prezes ZPP, Cezary Kazimierczak. Odpowied przedstawiaj autorzy raportu: Polska
pod wzgldem prawnego i instytucjonalnego otoczenia biznesu wci nadgania, niestety, nie zachodni Europ, ale
mae, poradzieckie pastwa.
Szkoda jest tym wiksza, e
Polacy autentycznie stanowi
jeden z bardziej przedsibiorczych narodw europejskich,
o czym wiadcz zarwno dane, jak i wszelkie moliwe badania, ktre na ten temat przeprowadzono.
Z raportu wynika, i jednym z gwnych problemw
jest mierna jako systemu

podatkowego. Jego poziom


skomplikowania oraz niska
pewno prawa, wynikajca
z czstych zmian, nie sprzyjaj prowadzeniu dziaalnoci
gospodarczej. Autorzy raportu przedstawiaj zaskakujce
fakty: Tylko w 2015 roku Ordynacja podatkowa zmienia
si 11 razy, Ustawa o podatku
dochodowym od osb fizycznych 27 razy, Ustawa o podatku od osb prawnych 14 razy,
Ustawa o podatku akcyzowym
7 razy, a Ustawa o podatku od
towarw i usug 6 razy. Z danych przedstawionych z kolei
przez PBS wynika, e prawie
trzy czwarte respondentw
uwaa, e prowadzenie biznesu w Polsce jest trudne i bardzo trudne. Wynika z nich
rwnie, e obecnie prowadzenie biznesu jest trudniejsze ni
zaledwie pi lat temu.
Do zaoenia firmy nie zachcaj midzy innymi: wysokie skadki ZUS, skomplikowane przepisy podatkowe,

niewydolne sdy gospodarcze,


do ktrych mona si zwrci w przypadku nawizania
transakcji z nieuczciwym kontrahentem, kontrole w firmie,
do ktrych prawo ma ponad
40 instytucji w Polsce czy te
perspektywa niskiej emerytury
dla osb prowadzcych wasn
dziaalno gospodarcz.
Pomimo tych wszystkich
przeszkd, nowych firm przybywa. W wikszoci zakadane s przez mczyzn, ktrzy
stanowi a 66,5% przedsibiorcw decydujcych si na
zaoenie wasnej dziaalnoci
gospodarczej. Pozostae 33,5%
stanowi kobiety. Z czego wynika ta rnica, skoro przepisy stanowi o rwnym traktowaniu obydwu pci? Eksperci
zwracaj uwag, e wpyw na
t rnic ma przymus czenia pracy zawodowej i macierzystwa, przez co kobietom
trudniej zdecydowa si na
prac na wasny rachunek.
Pomimo tych przeszkd, z ro-

ku na rok coraz wicej kobiet


decyduje si na zaoenie wasnej dziaalnoci.
Jak pokazuj badania, jestemy jednym z najbardziej
przedsibiorczych narodw
w Europie. Coraz wicej osb
decyduje si na zaoenie wasnej firmy. Taka decyzja czsto
spowodowana jest niemonoci odnalezienia si na rynku
pracy bd te chci poprawienia swojej sytuacji materialnej.
Zauway mona rwnie bardzo pozytywn stron powstawania nowych biznesw ludzie decyduj si na zaoenie
wasnej firmy aby zarabia na
tym, co kochaj robi.
Jednak pomys na zaoenie firmy to nie wszystko.
Trzeba mie odpowiednio
przygotowany plan, w jaki
sposb funkcjonowa na rynku i zdobywa nowych klientw. Skomplikowane przepisy, procedury, przewidywanie
nastpstw dalszych decyzji i
przede wszystkim utrzyma-

nie si na rynku - to zadania z


pewnoci nieatwe. Warto w
takiej sytuacji skorzysta z porad specjalistw, ktrzy mog
podzieli si swoj wiedz i dowiadczeniem.
Gdzie szuka pomocy i informacji na temat prowadzenia dziaalnoci gospodarczej?
W sieci znale mona m.in.
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Sub Zatrudnienia
Zielona Linia, ktre powstao w celu stworzenia nowej jakoci komunikacji z urzdem,
ktry dostpny jest dla kadego i o kadej porze. W tym
celu stworzono szeroki zakres
kanaw komunikacji: telefoniczny, mailowy, za porednictwem serwisw spoecznociowych oraz w formie czatu
z konsultantem. Na stronie
www.zielonalinia.gov.pl znale mona informacj na temat zaoenia wasnej dziaalnoci gospodarczej oraz o
moliwociach uzyskania dotacji i dofinansowa na ten cel.

R E K L A M A

OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE


Wielkimi krokami zblia si nowy rok szkolny
Warto przyjrze si kilku mitom dotyczcym
ubezpieczenia dzieci w obkach, przedszkolach i szkoach.
Z raportw towarzystw ubezpieczeniowych oraz biura Rzecznika Ubezpieczonych, a take na podstawie sygnaw rodzicw, wyania si do smutny obraz zbudowany z niewiedzy rodzicw o ubezpieczeniach dzieci od nastpstw nieszczliwych wypadkw.
Czy ubezpieczenia w szkoach i przedszkolach s obowizkowe?
Rodzic nie ma obowizku opacania grupowego ubezpieczenia dziecka od nastpstw nieszczliwych
wypadkw oferowanego przez szko. Co wicej, ubezpieczenie, o ktrym najczciej sysz na pocztku roku szkolnego, nie jest ubezpieczeniem obowizkowym. Szkoa nie powinna wymusza, sugerowa
obowizku opacenia tej skadki.
Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Rodzicielskie poczucie odpowiedzialnoci
podpowiada, e powinno si ubezpieczy dziecko, ale rodzic nie musi korzysta z ubezpieczenia grupowego oferowanego przez szko, wanie dlatego, e bardzo czsto nie wie wtedy, za co paci i ma mocno
utrudnione zaatwianie formalnoci w razie wypadku.
Skoro nie jest obowizkowe, to kupowa je czy nie?
Ubezpieczenie NNW warto wykupi. Mona zrobi to w dowolnym miejscu oraz dowolny sposob.
Zawsze jednak warto zapozna si z warunkami ubezpieczenia. Kryteria, ktre zdecydoway o wyborze
ubezpieczyciela w szkole mog posiada inne priorytety ni rodzica. Szkoa bowiem przyjmowaa oferty
od towarzystwa i spord nich wybieraa. Rodzic jednak ma wiksze pole wyboru. Dzi mona ju rwnie
kupi indywidualne ubezpieczenie NNW przez internet. Np. na platformie bezpieczny.pl rodzic moe
porwna rne warianty ubezpieczenia, jego koszty oraz wysoko wiadcze. Do zawarcia polisy
nie jest wymagany osobisty kontakt z porednikiem ubezpieczeniowym.

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

Wicej o zakupie on-line

6 20 03

2 PLUSY BIZNESU

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny

ledzimy zmiany

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
czytniki kodw kreskowych
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

Raport: Nieomylna Skarbwka? Pusty przepis,


ktry nie daje nic podatnikom
Zasada in dubio pro tributario, czyli rozstrzygania wtpliwoci na korzy
podatnikw, miaa by rewolucj w relacjach z urzdami. Z danych wynika,
e skus w ogle jej nie stosuje. Czyby by nieomylny?
Fot. PIXABAY

Kasy i drukarki fiskalne


kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

Zgodnie z nowelizacj Ordynacji podatkowej, ktra wesza w ycie 1 stycznia br. niedajce si usun wtpliwoci
co do treci przepisw prawa
podatkowego rozstrzyga si na
korzy podatnika. Klauzula
ta miaa sprawi, e podatnicy nie pozostan bezbronni a
wszystkie niejasnoci prawne bd rozstrzygane na korzy podatnikw. Jak jest w
praktyce? Z przedstawionych
przez organizacj audytorsko-doradcz Grant Thornton danych wynika, i w cigu
szeciu miesicy Urzd Skarbowy jedynie trzykrotnie odnis si do zastosowanych

decyzji na 18 tys. zgosze, ponadto ani razu nie si do nich


nie zastosowa. Czy to oznacza, e skus jest nieomylny?
Specjalici zwracaj uwag, e
dla Skarbwki przepisy s zawsze oczywiste, przez co ignoruje wnioski petentw o zastosowanie zasady rozstrzygania
wtpliwoci na korzy podatnikw.
Podatnicy czujcy si poszkodowani decyzj Skarbwki maj prawo skierowa
spraw do sdu. Tutaj przewidywania dla podatnika rwnie nie s zbyt optymistyczne, poniewa dochodzenie
swoich spraw drog sdow

przez przedsibiorcw trwa


ok. 4,5 lat.
Niejasne przepisy podatkowe s zmor niejednego
podatnika. Prawo podatkowe jest bardzo skomplikowane i czsto niezrozumiae dla
przedsibiorcw. Zasada in
dubio pro tributario bya
wielk nadziej na rozstrzyganie wtpliwoci na korzy
podatnikw. Praktyka pokazaa, e Urzd Skarbowy nie
ma wtpliwoci co do swoich
dziaa, przez co zasada praktycznie nie znalaza swojego
zastosowania.
DR

Dotacje: Ruszy konkurs dotacji na


technologie informacyjno-komunikacyjne
W konkursie lskiego Centrum Przedsibiorczoci dla MP mog wzi
udzia Mikro oraz Mae i rednie Przedsibiorstwa.
Wspnansowanie otrzymaj inwestycje majce na celu wprowadzi,
rozbudowa lub zmodernizowa model gospodarki elektronicznej.
Izba Rzemielnicza oraz
Maej i redniej Przedsibiorczoci w Katowicach uprzejmie informuje o ogoszeniu
konkursu przez lskie Centrum Przedsibiorczoci dla
MP w ramach Dziaania 3.3
Dotacje na Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w
dziaalnoci gospodarczej dla
wojewdztwa lskiego.
Dziaanie 3.3 realizowane bdzie poprzez wsparcie
przedsiwzi przyczyniajcych si do zwikszenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w
procesach biznesowych MP.

Typy projektw: Wdroenie nowoczesnych rozwiza


Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesach
biznesowych przedsibiorstw.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania si o donansowanie realizacji projektw
w ramach konkursu s Mikro
oraz Mae i rednie Przedsibiorstwa.
Nabr wnioskw o donansowanie projektw jest
prowadzony od 29 sierpnia
2016 r. do dnia 6 padziernika 2016 r.
Izba Rzemielnicza oraz
Maej i redniej Przedsibior-

czoci w Katowicach wspiera


przedsibiorcw w ubieganiu
si o unijne dotacje.
Izba posiada nie tylko wasne dowiadczenia w wykorzystaniu unijnych funduszy,
ale rwnie dysponuje grup
ekspertw zewntrznych zajmujcych si przygotowaniem
wnioskw o dotacj dla mikro, maych i rednich przedsibiorstw.
Wicej informacji znajd
Pastwo na stronie internetowej www.ir.katowice.pl.
DR /RDO:
IR W KATOWICACH/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

DLA

ib.pl

Najnowszy projekt
F
M
ia
n
e
z
d

z
r
o
p
z
ro
o kasach fiskalnych
W zwizku z wieloma pytaniami naszych Klientw w sprawie zmian przepisw dotyczcych kas fiskalnych nowej generacji oraz tzw. fiskalizacji on-line przedstawiamy najnowsze
informacje w tym zakresie.
Przed kilkoma dniami, 18 sierpnia Ministerstwo Finansw opublikowao projekt nowego
rozporzdzenia okrelajcego wymagania techniczne dla kas rejestrujcych. W projekcie
zostay okrelone wymagania dla kas on-line, dziki ktrym bd posiaday komunikacj
z centralnym serwerem Ministerstwa Finansw, zbierajc dane o sprzeday. Dziki bardzo
wnikliwej analizie obecnego rynku fiskalnego oraz tendencji zmian przepisw majcych
na celu uszczelnienie podatkowe zmniejszajce tzw. szar stref, ministerstwo zakada:
kontynuacj fiskalizacji w oparciu o urzdzenia fiskalne (kasy i drukarki fiskalne)
kasy fiskalne bd drukoway paragony dla klientw
na yczenie klienta kasy bd mogy wysya paragon elektroniczny
pami fiskalna kasy przewidziana na okres 5 lat
obudowy kasy bd plombowane jak dotychczas
ochrona pamici kopii elektronicznej paragonw
wyposaenie kasy w modu do komunikacji z serwerami MF.
Rozporzdzenie ma wej w ycie od 1 stycznia 2018 roku. Kasy dotychczas produkowane
i wprowadzone do obrotu do tej daty bd mogy dziaa do wypenienia pamici fiskalnej. W nowym projekcie nie wymienia si kas z kopi paragonw na rolkach papierowych,
zatem kasy te bd w ofercie zapewne do koca homologacji lub do koca 2017 roku.
Ireneusz Burek
waciciel SOFT-IB

ektroniczn
Najtasza z pamici el

1089,00

+ PAKIET REKLAMY
O WARTOCI 650,00
*)
GRATIS!

Kasa fiskalna
Kobra Aclas
j:
parametry kasy fiskalne
ia
kop
elektroniczna
3 000 PLU
nazwa PLU 40 znakw
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (44 linie/s
waga 0,55 kg
PS2, szuflady
zcza: microUSB, RS232,
komunikacja Bluetooth

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl
Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
S T
je:
Promocja obejmu
kowej
wykonanie wizytw
strony internetowej
domena
hosting
domenie
e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 30 wrzenia 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

wiadomoci

Z regionu

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Rekordowa sprzeda samochodw hybrydowych Toyota

Najistotniejszym
czynnikiem wzrostu by rosncy
popyt na hybrydow odmian Toyoty Auris. cznie - od
stycznia do lipca 2016 sprzedano 2303 egzemplarze, czyli o
86% wicej, ni w tym samym
okresie 2015 roku.
Do tego wyniku mocno
przyczynia si sprzeda flotowa. W marcu 2016 roku - do
zaledwie jednego klienta flotowego - STU ERGO Hestia, trafio a 181 hybrydowych Aurisw. Ubezpieczyciel wymieni
wszystkie samochody swoich
mobilnych rzeczoznawcw na
auta hybrydowe Toyoty, cakowicie rezygnujc z samochodw z silnikiem Diesla. Tak
powstaa
najnowoczeniejsza i najbardziej przyjazna dla
rodowiska flota aut, uytkowanych przez rzeczoznawcw
ubezpieczeniowych w Polsce.
Hybrydowy Auris zawdzicza swoj popularno
oszczdnej eksploatacji, niezawodnoci, wysokiej kulturze
pracy i ciszy we wntrzu. To
uniwersalny samochd o przestronnym wntrzu i duym baganiku. Jednoczenie samochd moe zuywa poniej 4
l paliwa na 100 km. - Firmy
coraz czciej sigaj po tego

Fot. Toyota

W cigu siedmiu miesicy 2016 r. cakowita liczba samochodw hybrydowych, sprzedanych przez Toyota Motor Poland
wyniosa 4176 egzemplarzy, co oznacza wzrost o 127% w stosunku do ubiegego, take rekordowego roku. W analogicznym
okresie od stycznia do lipca 2015 roku, byy to 1842 egzemplarze.

typu samochody, midzy innymi z uwagi na nisze czne koszty eksploatacji. Toyota
Auris to samochd o znakomitych osigach i waciwociach
jezdnych, a take ponadprzecitnej jakoci - mwi Miro-

saw Sochacki, Corporate Sales Manager.


Sprzeda modelu Yaris
Hybrid wzrosa o 38%, osigajc poziom 821 szt., czyli
227 szt. wicej, ni w analogicznym okresie 2015 roku.

Absolutnym rekordem jest


sprzeda nowego Priusa IV
generacji. Ta najnowoczeniejsza hybryda znalaza ju
137 klientw.
Ze znakomitym przyjciem na polskim rynku spo-

tka si te drugi debiutujcy,


pierwsza i zarazem najmocniejsza w historii - hybrydowa
wersja silnikowa nowej Toyoty RAV4. Od stycznia do lipca
2016 roku sprzedano ju 924
egzemplarze.

Toyota od prawie 20 lat pozostaje liderem technologii hybrydowej. W 1997 roku japoski
producent wprowadzi na rynek
Toyot Prius - pierwszy seryjny
samochd hybrydowy. Od tamtej pory na wiatowych rynkach
pojawio si 31 modeli hybrydowych firmy, a ich czna sprzeda przekroczya 8 milionw,
co pozwolio ograniczy emisj
CO2 o ponad 58 mln ton. Na
caym wiecie elektryczno-spalinowe samochody Toyoty dominuj na rynku hybryd. W Polsce
Toyota wraz ze swoj luksusow
mark, Lexusem, zajmuje ju
ponad 96% tego rynku.

TOYOTA KONSEK
RYBNIK
ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

GazetaInformator.pl >>

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

Rynek pracy
REGION PRACA

Jestemy Agencj Pracy z wieloletnim dowiadczeniem


Od 2004 roku wsppracujemy z pracodawcami na terenie caych Niemiec.
Fot. ets-praca.pl

Oferujemy zatrudnienie dla osb z dowiadczeniem zawodowym i szerokimi kompetencjami, jak


rwnie dla niewykwalifikowanych pracownikw
bez znajomoci jzyka obcego.
Aktualnie oferujemy
prac dla kobiet i mczyzn na stanowiskach:
sortowanie i adowanie
surowcw wtrnych,
rozbirka sprztu RTV i
AGD,
rozadunek i zaadunek
paczek kurierskich
dla specjalistw i pomocnikw w innych zawodach.
Zaatwiamy
wszystkie formalnoci zwizane
z Pastwa zatrudnieniem.
Wyjazdy z Polski w kaR E K L A M A

ETS Sp. z o.o.


ul. Mickiewicza 20 pok. 3
47-400 Racibrz
tel. 32 414 94 47
691 515 230, 601 350 699
dy pitek. Kadego roku
dziki nam zatrudnienie w
Niemczech znajduje okoo 4000 osb. Nieustannie

wzrasta liczba osb, ktre


od kilku lat systematycznie podejmuj prac za naszym porednictwem.

Zadzwo lub przyjd do Nas!

www.ets-praca.pl
certy. Nr 924

Artyku sponsorowany

66 Wiadomoci
Rynek pracy
R E K L A M A

Zoty rodek

7 wrzenia
2016,
nrnr
1818(219)
7 wrzenia
2016,
(219)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

7
wrzenia
2016,
18 (219)
7 wrzenia
2016,
nr 18nr
(219)

Rynek pracy

Wiadomoci
Zoty rodek 77

R E K L A M A

Na owoce sezon mamy


do Holandii wyruszamy!

Nie ma wikszego kozaka


nad operatora widlaka!

Praca w misnych zakadach


te dla Ciebie si nada

88 Wiadomoci
Rynek pracy
R E K L A M A

Zoty rodek

7 wrzenia
2016,
nrnr
1818(219)
7 wrzenia
2016,
(219)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

wiadomoci

Z regionu

REGION KULTURA

Narodowe CzytanieQuo vadis w regionie


justyna koniszewska

W sobotnie popoudnie, 3
wrzenia odbya si V edycja Narodowego Czytania. Tym razem
czytano Quo vadis Henryka
Sienkiewicza. Na dziedzicu raciborskiego Zamku Pastowskiego Quo vadis Sienkiewicza czytali Grayna Wjcik dyrektor
Zamku Piastowskiego, artyci
Teatru Amatorskiego Na Zamku, dziaajcego przy Zamku
Piastowskim w Raciborzu oraz
stayci z zamkowego Punktu
R E K L A M A

Informacji Turystycznej.
W Wodzisawiu l. Narodowe Czytanie odbyo sie na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgrza. Studiowanie
lektury rozpocz prezydent Mieczysaw Kieca oraz jego zastpca
Barbara Chrobok. Wydarzenie
zaingurowaa pie Quo Vadis,
Domine Michaa Bajora w wykonaniu uczestnikw Narodowego Czytania. Aktorzy teatru
Classic Ballanga wykonali inscenizacj do fragmentw adaptacji
Quo vadis Tomasza Burka.

Fot. Justyna Koniszewska

Historia o mioci, o upadajcym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary, ktra zwycia mieszkacy midzy innnymi
Wodzisawia, Rydutw oraz Raciborza i Kdzierzyna-Kola mogli sobie przypomnie, czym jest wielkie dzieo Siekniewicza.

Zobacz ca fotorelacj

W Wodzisawiu lskim aktorzy teatru Classic Ballanga


wykonali inscenizacj do fragmentw adaptacji Quo vadis
Tomasza Burka.
Cho rydutowska akcja bya wieci Marii Dbrowskiej Nonajskromnijesza to tylko w tym ce i dnie. Akcja Narodowe Czymiejscu kady chtny mg wa- tanie organizowana jest przez
snym gosem wczy si w ak- Prezydenta RP od 2012 roku.
cj. Na uczestnikw czekao dzie- Zostaa zainicjowana wspln
o Sienkiewicza oraz prezent od lektur Pana Tadeusza Adabiblioteki w Rydutowach. Po- ma Mickiewicza. W 2013 roku
dobnie jak w ubiegym roku, na w caej Polsce odbyo si czytaterenie kadego z miejsc wszy- nie dzie Aleksandra Fredry, a w
scy chtni mogli ozdobi swoje rok pniej Trylogii Henryka
egzemplarze powieci specjaln Sienkiewicza. W ubiegym roku
pieczci.
Para Prezydencka rozpocza
Tegoroczna lektura zostaa Narodowe Czytanie Lalki Bowybrana podczas internetowe- lesawa Prusa w warszawskim
go gosowania spord piciu Ogrodzie Saskim. W caej Polsce
propozycji, gdzie konkurowa- to dzieo literackie przeczytano
o z Chopami Wadysawa St. w ponad 1600 miejscowociach.
Reymonta, Weselem Stanisa- Tegoroczne czytanie odbyo si
wa Wyspiaskiego, Popioami w ponad 2000 miejscach w kraStefana eromskiego oraz po- ju oraz za granic.

Zobacz ca fotorelacj

Pomino, e w czasie raciborskiego Czytania Narodowego


na Zamku Piastowskim odbywa si zlot food truckw, to
mieszkacy chtnie suchali te Quo vadis.
Zobacz ca fotorelacj

Rydutowianie przekonali si, e Narodowe Czytanie jest nie


tylko promocj literatury narodowej, ale rwnie inspirujc refleksj, przynoszc rado z kontaktu z prawdziwie
wielk spucizn naszych przodkw.

10 Z regionu

zdrowie

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

<< GazetaInformator.pl

REGION STYL YCIA

Zabawa z dziemi
proste zadanie, czy wyzwanie?
Zabawa z dziemi wymaga odpowiedniego podejcia,
cierpliwoci oraz wraliwoci. Kady, kto uzbroi si w te cechy,
poradzi sobie z tym wyzwaniem.
Dzieci stanowi bardzo specyczna grup ludzi, ktr wbrew
pozorom nie tak atwo jest zadowoli. Podczas zabawy, naley
by szczeglnie wraliwym i wyczulonym na ich potrzeby, aby
nie zgasi ich zapau, a rwnoczenie nie da sobie wej na gow.
Dopasuj zabaw
do wieku dziecka
Podstawow zasad przy doborze odpowiednich zabaw dla
dzieci jest dostosowanie poziomu ich trudnoci i skomplikowania do wieku dziecka, w zwizku
z czym, w czasie przygotowania
do zabaw prawie zawsze naley dzieli dzieci na odpowiednie
grupy wiekowe.
Jasno sprecyzuj zasady
Przed rozpoczciem kadej
zabawy wszystkim jej uczestnikom naley dokadnie wytumaczy zasady, jakie w tej zabawie
obowizuj, a nastpnie sprawdzi, czy dzieci rzeczywicie te
zasady rozumiej. Naley to zrobi poprzez zadanie pytania, czy
wszystko jest jasne. Mona rwnie poprosi jedno z dzieci, aby
swoimi sowami opisao innym
dzieciom reguy przedstawione
przed chwil przez animatora.

Zabawa z Zoolandi
Na terenie placw zabaw
ZOOLANDIA zabawy z dziemi przeprowadzane s w sposb
cigy. Oznacza to, e na placu
zabaw nieustannie znajduje si
przynajmniej jeden animator,
ktry organizuje dzieciom czas.
Zasada obowizujca w
ZOOLANDII jest taka, e animacje s przeprowadzane w momencie, kiedy na placu zabaw
bawi si minimum dziesicioro
dzieci. Wtenczas przeprowadzane s minimum dwie animacje
na godzin.
Natomiast w przypadku
mniejszej iloci dzieci, animatorzy staraj si by wyczuleni na
ich potrzeby, aby przez wzgld
na brak odpowiedniej iloci towarzystwa dzieci si nie nudziy. Od czasu do czasu podchodz
do dzieci, sprawdzaj, czym si

zajmuj i jak si czuj, a w razie


potrzeby organizuj wspln zabaw.
Tre niniejszego artykuu
zostaa opracowana na podstawie podrcznika operacyjnego:
Zoolandia Dbamy o rozwj
Twojego dziecka. Zmieniamy si
dla Twojego dziecka i dla Ciebie.

ZOOLANDIA
ul. Targowa 5
44-300 Wodzisaw lski
tel. 32 454 70 80
e-mail: biuro@zoolandia.eu
www.zoolandia.eu
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

POWIAT WODZISAWSKI ZDROWIE

WYPOYCZALNIA EK
DLA CHORYCH
Z pocztkiem sierpnia
Orodek Caritas Archidiecezji Katowickiej w.
Hiacynta i Franciszek w
Wodzisawiu lskim uruchomi wypoyczalni specjalistycznych ek dla
osb chorych.
Orodek Caritas Archidiecezji Katowickiej w. Hiacynta i Franciszek w Wodzisawiu
lskim prowadzi od sierpnia
wypoyczalni ek specjalistycznych dla osb chorych. Na
stanie jest 20 nowych ek (w
komplecie z kami wypoyczane s materace) wyposaonych w wysigniki z uchwytami
do rki, zintegrowane barierki boczne, koa antystatyczne blokowane indywidualnie
oraz bezpieczne zasilanie 24 V
(transformator umieszczony we
wtyczce sieciowej). S to materace standardowe, ale nie ma
przeszkd, by zainteresowane
osoby we wasnym zakresie za-

stpiy je np. materacami przeciwodleynowymi tumaczy


dyrektor orodka Andrzej Paka.
Zainteresowanie jak przyznaje dyrektor orodka - jest
spore. Dwa ka zostay ju wypoyczone. Miesiczny koszt
wynajmu to 70 z. Biorc pod
uwag ceny rynkowe, to nieduo, ale chcemy, aby nasza oferta
bya dostpna rwnie dla osb
gorzej sytuowanych wyjania
Paka.
Zainteresowane osoby proszone s o kontakt telefoniczny
lub osobisty z Warsztatem Terapii Zajciowej w Wodzisawiu
l. przy ul. Waowej 30 (budynek byego tzw. starego szpitala) albo Orodkiem Wsparcia w
Poomi przy ul. Centralnej 48,
tel. 32 456 36 62, 32 440 27 77
lub 663 813 603. Informacji na
temat zasad dziaalnoci wypoyczalni udziela Marta Hejna.
J

wiadomoci

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

KDZIERZYN-KOLE GASTRONOMIA

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

Brakuje Ci czasu na przygotowywanie posikw? Nie masz


ochoty codziennie robi zakupw? Jeste niezadowolony ze swojej sylwetki? Jeli tak mamy dla Ciebie idealne rozwizanie.

Dlaczego catering dietetyczny jest idealnym rozwizaniem?


Niebanalny catering dietetyczny w centrum miasta to idealne miejsce dla wszystkich, ktrzy chc je smacznie, zdrowo
i rnorodnie. Codziennie przygotowujemy wiee posiki, ktre moesz zje u nas na miejscu
lub zabra ze sob spakowane
do pudeka. Od rana serwujemy kanapki, saatki, wieo wyciskane soki oraz lunche i dania

obiadowe. Nasze usugi s idealnym pomysem na zdrowy i


smaczny posiek w pracy czy w
szkole. Wychodzimy naprzeciw
take tym, ktrzy dbaj o kaloryczno potraw i stae pory ich
konsumpcji. Przygotowujemy
zestawy posikw na cay dzie i
dostarczamy pod wskazany adres. Nie musisz si ju martwi
o to, co zjesz na niadanie, obiad
czy kolacj. Z zamwienie i
ciesz si zyskanym czasem i bogactwem smakw.
Indywidualne podejcie do
klienta
Na co dzie wsppracujemy z dietetykiem, ktry pomaga tworzy receptury naszych
posikw z uwzgldnieniem indywidualnego zapotrzebowania
osb dbajcych o swj jadospis.
Realizujemy take spersonalizowane zamwienia dla osb
zmagajcych si z cukrzyc lub
problemami z tarczyc. Powiedz
nam, czego nie chcesz lub nie
moesz je, a zastpimy to innym wartociowym produktem.
Bez wzgldu na to, czy jeste na

diecie, czy masz ochot na steka,


u nas gwarantujemy, e wyjdzie
Ci to na zdrowie!
Domowe posiki
Saatki jarzynowe, galaretki drobiowe, steki z karczku,
zapiekanki i frytki wszystko
przygotowujemy od podstaw!
Zapraszamy, przekonaj si sam.

Catering Dietetyczny
ul. Gowackiego 4a
47-220 Kdzierzyn-Kole
Tel. 692 103 106
Zapraszamy
pn.-pt. 7:00-16:30
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

Zobacz sal szkoleniow

Najnowsza aparatura ju dziaa


Dziki zakupionemu sprztowi kozielski szpital znalaz si w
czowce szpitali leczcych pacjentw z kamieniami nerkowymi.
Na zwoanej w kozielskim
szpitalu konferencji prasowej
zostaa zaprezentowana najnowsza aparatura, suca do
rozbijania kamieni nerkowych
na oddziale urologii. Kosztowaa 400 tys. z i to najdroszy
do tej pory zakup, jaki przeprowadzia placwka z wasnych
pienidzy powiedzia dyrektor szpitala, Marek Staszewski.
Zakupione urzdzenie pozwolio kozielskiemu szpitalowi
znale si w czowce szpitali,
ktre mog kompleksowo leczy
pacjentw z tymi schorzeniami.
Kozielski ZOZ jest orodkiem,
ktry ma najwiksze dowiadczenie w kruszeniu kamieni w
caej Polsce. Wykonalimy
ju okoo 16 tys. tego typu zabiegw wylicza dr Andrzej
Kdzierski, ordynator oddziau
urologii - Urzdzenie jest duo
nowoczeniejsze od poprzedniego, a sam zabieg po prostu
mniej boli. Zabiegi trwaj te
krcej, poprzednio generowalimy 120 impulsw na minut,
teraz to 240, zatem nawet dwa
razy szybciej - dodaje.
Mamy tu przykad pewnej

Fot. Starostwo Powiatowe KK

Catering Dietetyczny nowe


miejsce na kulinarnej mapie
miasta
Wyobra sobie, e uciliwe stanie i przygotowywanie
posikw przy kuchennym blacie odeszo do przeszoci. Zero
zmywania, sprztania i kopotu.
Catering Dietetyczny oferuje gotowe, zdrowe, niestandardowe a
do tego bardzo smaczne posiki,
przygotowywane zgodnie z yczeniem Klienta. Dziki naszej
firmie zapomnisz o problemie
pustej lodwki i braku pomysu
na posiki dla siebie i najbliszych. Nie wierzysz? Zapoznaj
si z nasz ofert i zobacz jakie
to proste.

Z regionu 11

Kozielski ZOZ jest orodkiem, ktry ma najwiksze dowiadczenie w kruszeniu kamieni w caej Polsce.
modej pacjentki, ktrej rozbilimy 2,5 centymetrowy kamie,
nie uywajc nawet standardowej iloci impulsw rzdu 3 tysicy, w tym wypadku wystarczyo 1,5 tysica informuje
szef kozielskiej urologii. W oficjalnym odbiorze urzdzenia
wzili udzia starosta Magorzata Tudaj, wicestarosta Jzef Gisman oraz dwch czonkw Zarzdu Powiatu Jadwiga
Mroczko i Rajmund Frischko.
Obecnie czas oczekiwania
na zabieg wynosi 2 tygodnie, a
w nagych przypadkach wyko-

nywane s natychmiast. Zabieg


trwa okoo 30 minut i wymaga
bardzo duej dokadnoci i precyzji, aby nie uszkodzi nerki.
Szpital w Kdzierzynie-Kolu
sta si jeszcze bardziej konkurencyjny na rynku usug medycznych. Sama urologia wykonuje warty 4 mln z kontrakt z
NFZ. Podczas konferencji prasowej dr Andrzej Kdzierski podzikowa caemu personelowi
oddziau za zaangaowanie i
dotychczasow prac.
mn

ORTOWICE UROCZYSTOCI

WSPOMNIENIE WIELKIEGO POARU


LASU SPRZED 24 LAT
Samorzdowcy i delegacje
uczcili pami straakw,
ktrzy zginli w trakcie akcji ganiczej.
Delegacje przybye do Ortowic uczciy pami dwch straakw, ktrzy zginli podczas
walki z najwikszym w Europie poarem lasu od czasw II
Wojny wiatowej. W pobliu
Kdzierzyna-Kola i Kuni Raciborskiej, 24 lata temu spono ponad 15 tys. ha lasu, a
w akcj ganicz byo zaangaowanych blisko 10 tys. osb.
ywio pochon dwie ofiary
wrd straakw: aspirant Andrzej Kaczyna oraz druh Andrzej Malinowski zginli w trakcie akcji ganiczej. Po 24 latach
od poaru wadze i mieszkacy
nadal pamitaj o tej tragedii.
Na terenie przyszego
zbiornika w Ortowicach zoo-

Fot. Starostwo Powiatowe KK

GazetaInformator.pl >>

no kwiaty i oddano hod tym,


ktrych nie udao si uratowa.
Podczas uroczystoci podpisano rwnie memorandum popierajce powstanie zbiornika.
Podpisy zoyo wielu samorzdowcw, w tym wicestarosta
powiatu kdzierzysko-kozielskiego, Jzef Gisman. Do Kotlarni przyjechali przedstawiciele sub odpowiedzialnych
za bezpieczestwo przeciwpowodziowe oraz przeciwpoarowe. Zbiornik, ktry ma po-

wsta na tym terenie, bdzie


mia ogromny wpyw na bezpieczestwo w razie powodzi.
Jego pojemno jest szacowana na 42 mln metrw szeciennych. Wadze samorzdw oraz
wojewoda staraj si o dofinansowanie w wysokoci 70 mln z.
Jeeli przyjte zaoenia pjd
zgodnie z planem, zbiornik powstanie w cigu najbliszych
dwch lat.
mn

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

OPEN FINANCE S.A.


Konsolidacja kredytw. Prowizja: od 0%, Opata brokerska: 0%. Kdzierzyn-Kole, ul.
Marii Skodowskiej-Curie 2.
Tel. 669 564 718, 785 906 451.

Sprzedam mieszkanie wasnociowe, bez czynszowe o powierzchni


mieszkalnej 75 m2. Mieszkanie
znajduje si na parterze w budynku dwukondygnacyjnym. Mieszkanie posiada zadaszony taras o
powierzchni 35 m kw. z wyjciem
na duy ogrd, dwie piwnice oraz

Praca dla opiekunek osb


starszych w Niemczech od zaraz. Wodzisaw l., Waowa 2
Tel. 796 999 605

TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511 929
121.

Dworek Komorno przyjmie do


pracy od zaraz barmana/barmank. W zmianowym systemie pracy.
Tel. 882 053 895.

Nauka jzyka niemieckiego


na poziomie komunikatywnym i korepetycje. Tel. 888
723 964.

Firma porzdkowa poszukuje osoby do sprztania sklepu odzieowego CH Galerii Ogrody Odrzaskie od godziny 8-10, od pon. do
niedz. 9 z/godz. Tel. 732 918 358.

Zatrudni fryzjerk damsko-msk. Salon Fryzjerski w Kdzierzynie-Kolu. Peny etat, typ


umowy: umowa o prac Tel. 505
665 752.
Firma Knig Metall Polska z Kdzierzyna Kola zatrudni osob
na stanowsko operatora maszyny zgrzewajcej. Zgrzewnie naktek do elementw metalowych
na maszynie zgrzewajcej i kontrola tych elementw. Inne prace lusarskie. Praca w systemie
3 zmianowym. Tel. 77 4801210.

Oferuj pomoc przy sprztaniu,


gotowaniu, zakupach, transporcie
do lekarza, itp. Na terenie Kdzierzyna i okolic. Tel. 502 990 667.
Zapraszam na masa: klasyczny, limfatyczny, relaksacyjny.
Czciowy lub caociowy. Plecy
(40z). Profesjonalnie, posiadam
kozetk i mog do domu pacjenta
przyjecha, lub w gabinecie w Raciborzu moliwo dogadania
si. Tel. 504 355 510.
DJ z wasnym nagonieniem o
bardzo duej mocy oraz owietleniem ktrego nie powstydziy by
si nawet kluby oraz due sale weselne (ruchome gowice oraz Led
pary i wiele innych efektw)! Tel.
889 915 576.
Firma wiadczy usugi spawalniczo-monterskie na terenie woj.
opolskiego, lskiego, moliwe
rwnie dalsze wyjazdy. W razie
pyta o szczegy prosz o kontakt tel. 533 807 205.

MOTORYZACJA
Piaskowanie, szkiekowanie, rutowanie dowolnej powierzchni materiaem ciernym w strumieniu
spronego powietrza, ewentualnie
cieczy. Efekt piaskowania jest podobny do szlifowania, jednak czyszczona powierzchnia jest rwniejsza
i uzyskuje wymagan do malowania szorstko, a take nie ma problemw z czyszczeniem trudno dostpnych rogw lub zakrzywie.
Tel. 604 124 057, 797 168 546.

SPRZEDAM
SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 150 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

Wylewki maszynowe Mixokretem


zacierane mechaniczne oraz tynki
maszynowe gipsowe i cementowe
z agregatu na terenie wojewdztwa lskiego. Oferujemy bezpatny, niezobowizujcy pomiar.
Pracujemy dla osb prywatnych
oraz rm. Tel. 510 575 039
Transport przeprowadzki, Odbir
Starych Mebli! Skrcanie Mebli W
Paczkach! CAY KRAJ! Tel. 604
563 984.

SERWIS
SAMOCHODOWY

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

od strony lasu duy plac parkingowy. Cao ogrodzona. Ogrzewanie miejskie, gaz, prd, zewntrzne docieplenie. Okolica spokojna,
w pobliu sklepy, przychodnia,
apteka, szkoa, przedszkole, przystanek autobusowy oraz park. Tel.
668 892 319.

RNE

PRACA

Firma zartudni pracownika zycznego. Praca przy zakladaniu ogrodow I utrzymaniu zieleni. Wymagania: dowiadczenie przy pracach
budowlanych . Murki, kostka brukowa, podstawowa znajomosc
pielegnacji roslin. Mile widziane
prawojazdy kat. B. Oferujemy:
atrakcyjne wynagrodzenie w zalenoci od posiadanych umiejtnoci. Tel. 693 520 752.

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

NIERUCHOMOCI

FINANSE
Biznes-plany, konsultacje, pisanie wnioskw na potrzeby Urzdu
Pracy. Due dowiadczenie i wiele sukcesw- posiadam referencje. Pomog rwnie w kwestiach
ksigowych i prawnych. Konsultacje po otwarciu dziaalnoci w
cenie (e-mailowe oraz telefoniczne). Tel. 518 326 696.

na kolorowym tle 14 z

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

Ford tranzit 1.5 t MAX plus przyczepa kraj i zagranica, dyspozycyjno, Vat, 663 735 317
Zapraszamy na niezwyke sesje
zdjciowe! Lokalizacje sesji dziecicych/rodzinnych: Kdzierzyn-Kole, Opole, Kluczbork, Namysw i okolice. Foto Smykaa, tel.
535 215 170, www.foto-smykala.pl
Kompleksowe usugi wykocze i
remontw wntrz domw, mieszka, biur: malowanie, szpachlowanie, suty podwieszane, zabudowy
karton- gips, , cianki dziaowe,
monta drzwi, okien, parapetw, ,
ukadanie glazury, paneli, drobne
instalacje elektryczne, owietleniowe i hydrauliczne i inne. Posiadam
wieloletnie dowiadczenie w wykonywaniu tego typu prac. Usugi
dobrej jakoci w rozsdnej cenie.
Tel. 794 102 184.
Kompletny zestaw do piaskowania. Sprarka Atlas Copco 4m
sze na min.Silnik Deutz 3 cyl.
Po wymianach oleju. Sporo wy

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205
Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

gumowych. Piaskarka 100l Sinva


plus hem z doprowadzonym powietrzem do oddychanaia. Zestaw
sprawny , gotowy do pracy. Nie
zamieniam . Prosz o kontakt po
godzinie 18,00. Tel. 512 465 295.
Oferuje usugi w zakresie : Kafelkowanie malowanie gladzie suche
zabudowy wntrz tapetowanie kamie ozdobny panele chtnie doradze. Tel. 665 776 203.
Masa klasyczny,relaksacyjny i
antycellulitowy bak chisk.
Dojazd do mieszkania pacjenta.
Moliwo umwienia wizyty w
godzinach wieczornych i popoudniowych. Masaz wykonuje zjoterapeuta z dowiadczeniem. Tel.
667 100 310.

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

Nauczyciel logopeda oferuje pomoc w usuwaniu wad wymowy


u dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym, terapi niepynnoci
mowy, terapi dzieci z trudnociami w czytaniu i pisaniu. Tel. 511
954 020.
Kompleksowe usugi wykocze i
remontw wntrz domw, mieszka, biur: malowanie, szpachlowanie, suty podwieszane, zabudowy
karton- gips, , cianki dziaowe,
monta drzwi, okien, parapetw, ,
ukadanie glazury, paneli, drobne
instalacje elektryczne, owietleniowe i hydrauliczne i inne. Posiadam
wieloletnie dowiadczenie w wykonywaniu tego typu prac. Usugi
dobrej jakoci w rozsdnej cenie.
Tel. 794 102 184.

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 5

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
IMPREZY

Gitariada po raz pity


JUSTYNA KONISZEWSKA

2 wrzenia w Kdzierzynie-Kolu odby si pierwszy


dzie Gitariady. Pomysodawca Mirosaw Nowakowski
otrzyma od wadz miasta spe-

cjaln statuetk. Zaskoczony


i szczerze wzruszony uroni
zy na scenie. Podobne wyrnienie trao do Henryka
Sterkowicza, ktry by mocno
zaangaowany w przygotowanie imprezy. W kozielskim

parku Pojednania zagrao kilkudziesiciu artystw, a publiczno bawia si znakomicie przy przebojach sprzed
lat i nowszych piosenkach takich zespow jak: Muzozaury, Kenedth, Krystyna Broek,

Waldemar Nowak, Stream,


3R12, Czerwone i Czarne, Old
Kaskada, Drill Stone, Darek
Band. Na koniec dyskotek w
klimatach lat szedziesitych
i siedemdziesitych rozkrci
DJ Ernest.

Zobacz caa fotorelacj

Kdzierzyska Gitariada odbywa si od 5 lat. Co roku cieszy si ogromnym powodzeniem wrd mieszkacw. Jej gwnym celem jest spotkanie ludzi, ktrych poczya i nadal czy muzyka.
R E K L A M A

Fot. Iwona Naworska

V edycja kdzierzyskiej Gitariady ju za nami. Na plenerowej scenie zaprezentoway si lokalne zespoy


oraz artyci, ktrzy trzydzieci, czterdzieci, a nawet wicej lat temu tworzyli lokaln muzyk.

6 Sport

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

<< GazetaInformator.pl

ZAKRZW WYDARZENIE SPORTOWE

XIX Jedzieckie Mistrzostwa Gwiazd Lewada Art Cup w Zakrzowie


Do Zakrzowa zjechali popularni artyci, pasjonaci koni, by wzi udzia w Jedzieckich Mistrzostwach
Gwiazd Lewada Art Cup.
Zobacz caa fotorelacj

W dniach 27-28 sierpnia


w Zakrzowie koo Kdzierzy-

na-Kola odbyy si XIX Jedzieckie Mistrzostwa Gwiazd


Lewada Art Cup w Zakrzowie.
Wzili w nich udzia znani ak-

torzy, piosenkarze, sportowcy


i plastycy, ktrzy rywalizowali w czterech kategoriach. W
ujedaniu najlepsza okazaa

si Anna Powierza, w skokach


Mariusz Krzemiski. Zawody
western riding wygra Micha
Malinowski, a w powoeniu

najlepszy wynik uzyskali Mateusz Masternak i Daria Masternak.


Fot. Iwona Naworska

iwona naworska

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

KDZIERZYN-KOLE BONIA 16-17 WRZENIA

X DNI TWIERDZY KOLE


W dniach 16-17 wrzenia
odbd si X Dni Twierdzy
Kole. Zapraszamy na bonia obok Domu Kultury Kole przy ul. Skarbowej, gdzie o
godz. 16:00 odbdzie si inscenizacja bitwy z 1807 roku. Znowu usyszymy huk armat i wystrzay z karabinw. Jednaka to
nie jedyne atrakcje tegorocznej
edycji tej imprezy zachcaj
organizatorzy.
W programie wydarzenia znajduj si rwnie: po-

kaz ostrzau Kola przez Odr,


manewry wojsk i prezentacja
musztry, koncert orkiestr dtych. Odbd si take jarmark
rkodzielnictwa oraz pokazy
i warsztaty z tkactwa, wyrobu
garnkw z gliny, powronictwa.
Na smakoszy bd czekay stoiska prezentujce dawn sztuk
kulinarn. W sobot o godzinie
20:00 na zakoczenie imprezy
wystpi zesp Kapela ze wsi
Warszawa.

KDZIERZYN-KOLE DK KOLE 18 WRZENIA

DWAJ PANOWIE
Miejski Orodek Kultury w
Kdzierzynie-Kolu zaprasza na
kolejne spotkanie w ramach Kozielskiej Sceny Komediowej. W
niedziel, 18 wrzenia, o godz.
18:00 w DK "Kole" wystpi
duet wrocawskich improwizatorw zwizanych z Teatrem
Improwizacji Improkracja oraz
Akademi Improwizacji - "Dwaj
panowie". Ich spektakle to improwizowane komedie, ktre s
nacechowane gstymi relacjami
postaci, dawk dobrego humoru i zaskakujcymi sytuacjami.
Mateusz Pocha aktor/lalkarz/improwizator, absolwent
Pastwowej Wyszej Szkoy
Teatralnej we Wrocawiu, od
kilku lat aktywny czonek Teatru Improwizacji Improkracja. W 2014 roku szkoli si z
improwizacji w Chicago m. in.
R E K L A M A

Zapowiedzi 7

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

w O Chicago, Annoyance Theater oraz u Jimmiego Carrane'a


. Prowadzi warsztaty z improwizacji. Wspzaoyciel grupy impro 3-Way, z ktr improwizuje
w jzyku angielskim. Wsppracuje z Teatrem Lubuskim w Zielonej Grze. Artur Jskowiak
aktor improwizator, nauczyciel, trener improwizacji oraz
biznesu, komik, konferansjer,
absolwent lologii polskiej na
Uniwersytecie Wrocawskim,
zaoyciel Teatru Improwizacji
Improkracja oraz Kabaretu Nic
Nie Szkodzi . Prowadzi warsztaty z teatru improwizacji oraz
improwizacji w biznesie. Laureat najwikszych festiwali komediowych w kraju (PAKA, Szpak,
Lidzbarskie Wieczory Humoru
i Satyry, Mulatka). Bilety w cenie 15 z.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
9-10 WRZENIA KOCI WNIEB. NMP KOLE
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na Europejskie Dni
Dziedzictwa 2016, ktre odbd si w Kociele Wniebowzicia
Najwitszej Maryi Panny w Kolu o godz. 10:00 w pitek, 9 wrzenia. W sobot, 10 wrzenia o godz. 14:30 wycieczka do Polskiej
Cerekwi. W programie zwiedzanie zespou paacowego i kocioa
oraz prelekcja Inspektora ds. Ochrony Zabytkw.
17 WRZENIA DDP NASZ DOM KDZIERZYN
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Kdzierzynie-Kolu wraz z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie organizuje III Turniej
Szachowy Instytucji Pomocy Spoecznej 2016, ktry odbdzie si w sobot, 17 wrzenia w Domu Dziennego Pobytu nr 5
Nasz Dom na ul. Kociuszki 43B w godzinach 9:00-16:00.
17 WRZENIA KAMELEON JAZZ CLUB BRZECE
Koncert Jana Bezek Trio Jazz, Free, Classic midzynarodowa wsppraca muzyczna sowackiej pianistki z polskimi
muzykami kontrabasist Wojciechem Szwugierem oraz perkusist Piotrem Skrzyskim. Pocztek wystpu o godz. 20:00. Bilety:
20 i 30 z.

18 WRZENIA PARKING PRZED PYWALNI


KDZIERZYN-KOLE
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji ju po raz drugi organizuje
Bieg GAZ-System na pitk. O godz. 11:00 startuje bieg dzieci
i modziey, o 12:15 bieg gwny. Zapisy do 13 wrzenia lub w dniu
zawodw.
18 WRZENIA HALA AZOTY
KDZIERZYN-KOLE
W niedziel, 18 wrzenia, o godz. 15:00 odbdzie si II Midzynarodowe Spotkanie Orkiestr Dtych objte honorowym
patronatem Prezydenta Miasta Kdzierzyn-Kole. Wstp wolny.
23-24 WRZENIA DK CHEMIK
KDZIERZYN-KOLE
XXIX Oglnopolski Przegld Poezji piewanej Piosenki Turystycznej i Sztuk Rnych Wrzosowisko 2016
odbdzie si w DK Chemik w Kdzierzynie. W pitek, 25 wrzenia
Wystpi Grzegorz Grunwald, Piotr Bukartyk, a w sobot, 24
wrzenia Wiktoria Grudniok i gwiazda wieczoru Maria Peszek.
Bilety do nabycia w kasach kin Twierdza i Chemik.

8 Wiadomoci
KDZIERZYN-KOLE

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

<< GazetaInformator.pl

BEZPIECZESTWO

Stra Miejska witowaa swoje 25-lecie


Fot. UM Kdzierzyn-Kole

Stranicy miejscy otrzymali awanse z rk prezydent Sabiny Nowosielskiej.


marta nabrdalik

Stra Miejska w Kdzierzynie-Kolu dziaa ju od 25 lat. Z


tej okazji funkcjonariusze odebrali awanse i gratulacje z rk
prezydent Sabiny Nowosielskiej. Dawniej, stra miejska w
naszym miecie liczya 9 osb,
natomiast dzi o porzdek dbaj a 24 osoby, w tym 3 kobiety.
Stranicy chodzili na pocztku po cywilnemu, nie mieli
mundurw, korzystali z jednego
pokoju. Z upywem czasu przybywao nam uprawnie i obowizkw, najwiksze zmiany
zaszy w 1997 roku, gdy pojawia si ustawa o stray miejskiej.
Ujednolicio si umundurowanie, doszy nowe zadania,
wszystko to wpywa na to, e
jestemy potrzebn sub
wspomina pocztki SM obecny
komendant Grzegorz Grzesik.
Dzi do dyspozycji maj oprcz umundurowania - take
trzy samochody i cztery rowery.
Prezydent Sabina Nowosielska
zapowiedziaa te remont siedziby stray i zorganizowanie
w miecie sieci monitoringu. Mam nadziej, e radni si zgodz, ebymy co roku kupowali
kilka kolejnych kamer i rozbudowywali sie podsumowaa.
Uroczysto w urzdzie
miasta bya rwnie okazj do
przyznania stranikom awansw. Prezydent przy wrczaniu
nominacji podkrelia, e jest
zadowolona z dziaa i kondycji
stray miejskiej.
R E K L A M A

Stranicy Miejscy zauwaaj, e spoeczestwo ma wobec nich coraz wiksze wymagania. Mieszkacy chcieliby, eby stranik by wysportowany,
elokwentny, wyksztacony i dorwnywa policjantom.
Z okazji 25-lecia ycz
dalszych lat wsppracy i powicenia, bo to nie jest praca, ktr mona odstawi na

bok po powrocie do domu.


Duo zdrowia, wytrwaoci i
dobrej formy.
Sami straacy w dniu

swojego wita maj yczenia sami dla siebie. Wikszej wsppracy mieszkacw
oraz wikszej otwartoci w

kontaktach z nami. Niektrzy


wiele od nas oczekuj, ale nie
rozumiej, e bez ich wsppracy nie bdziemy w stanie

skutecznie dziaa na potrzeby naszego miasta powiedzia komendant Grzegorz


Grzesik.

You might also like