You are on page 1of 16

CZYTAJ OBOWIZKOWO

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA od 2006 r.


Biece
i archiwalne
Kdzierzyn-Kole numery

Racibrz

Wodzisaw lski
Pene wydanie na: GazetaInformator.pl
DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XII | 22 lutego 2017 | Nr 4 (231) GazetaInformator.pl

REGION EKOLOGIA KDZIERZYN-KOLE KONCERTY

Dotacje na wycignicie rki WALENTYNKOWY


KONCERT
WFOiGW wyciga rk w kierunku mieszkacw, ktrzy chc wczy si JOHNA PORTERA
w walk ze smogiem.
Rockowe brzmienie i nie- Utwory z pyty Honey
banalne teksty piosenek Trap, ktre mona byo usy-

Fot. WFOiGW w Opolu


KATARZYNA CZY walijskiego muzyka przy- sze podczas koncertu, poru-
cigny nie tylko zako- szaj problemy egzystencjalne,
Walka z zanieczyszczonym chanych. na przykad relacje midzy-
powietrzem, ch dugotermi- 14 lutego w Domu Kultury ludzkie, ukryte lki czy obsesje,
nowych oszczdnoci czy ko- Kole odby si walentynkowy a wszytko w rytmach rocka. Da-
nieczno wymiany pieca, kt- koncert Johna Portera pro- j o sobie zna korzenie muzy-
ry nie nadaje si ju do uytku mujcy najnowsz pyt arty- ka osadzone w latach 60-tych i
niezalenie od motywacji, sty Honey Trap, ktra jest 70-tych. Jak podkrelaj kry-
kwestia wymiany rda ogrze- w sprzeday od padziernika tycy dziki zastosowaniu old-
wania lub ocieplenia domu do- ubiegego roku. Solowy projekt schoolowej technologii oraz
tyczy wielu mieszkacw regio- jest kontynuacj albumu Back rejestracji nagra w trybie live
nu. Wiele osb nie jest jednak In Town z 2011 roku. Muzyk Honey Trap ma niezwykle y-
w stanie samodzielnie snan- zapowiada trzeci pyt spod we i organiczne brzmienie.
sowa kosztownej inwestycji Dziki wsppracy samorzdowcw i wadz WFOiGW w Opolu mieszkacy wojewdztwa znaku mrocznego rocka. J
dlatego Wojewdzki Fundusz bd mogli zasign porady w sprawie wymiany pieca czy ocieplenia domu w swojej
Ochrony rodowiska i Gospo- gminie. Urzdnicy bd wspiera zainteresowane osoby, nie tylko udostpniajc potrzebne
darki Wodnej w Opolu propo- dokumenty, ale take dzielc si swoj wiedz. Wszystko po to, by powietrze w naszym
nuje wacicielom domw jed- regionie z kadym rokiem byo coraz czystsze.
norodzinnych solidne wsparcie
w tym zakresie. Problem w ski. Oprcz udzielania infor- budynku wraz z wymian r- tw opalanych paliwami sta-
tym, e wci zbyt niewielu z macji o ofercie przygotowanej da ciepa (EKO-DOM), a w ymi (biomasa, ekogroszek),
nas dobrze zna ofert Fundu- przez WFOiGW dla waci- ramach czwartej mona uzy- kotw gazowych, kotw na
szu i wie, jak mona si ubie- cieli domw jednorodzinnych, ska poyczk na zakup i mon- lekki olej opaowy, piecw za-
ga np. o poyczk na wymian przeszkoleni urzdnicy bd ta odnawialnych rde ener- silanych prdem elektrycznym
okien i drzwi, ocieplenie bu- mogli te wstpnie sprawdzi gii (OZE). Do skorzystania z lub podczenie do sieci cie-
dynku lub zakup nowego kota. poprawno wypenienia for- pierwszych trzech wariantw powniczej wraz z wewntrzn
Okazuje si jednak, e pracow- mularza, a przede wszystkim poyczki uprawnione s oso- instalacj centralnego ogrze-
nicy WFOiGW zdaj sobie z pomc wybra najkorzystniej- by zyczne, bdce wacicie- wania i ciepej wody uytkowej.
tego spraw i postanowili wyj sz ofert. Wszystko po to, by lami, wspwacicielami lub Program EKO-TERM
naprzeciw potrzebom miesz- maksymalnie uatwi miesz- wieczystymi uytkownikami zakada z kolei snansowa-
kacw regionu. 1 i 2 lutego w kacom dostp do potrzeb- nieruchomoci, stanowicych nie przedsiwzi polegaj-
siedzibie opolskiego Funduszu nych informacji, dziki ktrym budynki jednorodzinne po- cych m.in. na wymianie okien,
podpisano z gminami z caego wszyscy zainteresowani bd oone na terenie wojewdz- drzwi, bram garaowych, ocie-
wojewdztwa Porozumienie mogli podj decyzj o zoeniu twa opolskiego. Natomiast o pleniu cian zewntrznych,
dotyczce wsppracy, w ra- wniosku o poyczk czy dotacj wsparcie w ramach czci pt. stropw czy podg. Nato-
mach ktrego realizowany jest bez koniecznoci wyjedania OZE mog ubiega si oso- miast benecjenci korzysta-
Program ograniczenia niskiej poza swoj gmin. Natomiast by zyczne, bdce wacicie- jcy z programu OZE bd
emisji w wojewdztwie opol- same wnioski oraz uzupenie- lami, wspwacicielami lub mogli zainstalowa w swoich
skim dla osb zycznych przy nie ewentualnych brakw czy wieczystymi uytkownikami domach np. panele fotowolta-
udziale rodkw WFOiGW przedstawienie poprawek, kt- nieruchomoci, stanowicych iczne, pompy ciepa czy kolek-
w Opolu. Co w praktyce b- re wska pracownicy WFO- jednorodzinne budynki miesz- tory soneczne.
dzie oznacza realizacja Poro- iGW mona skada rwnie kalne istniejce bd w trak- Co wane, osoby, ktre
zumienia? za porednictwem poczty. cie budowy lub nieruchomoci uzyskaj poyczk z WFO-
Do kadej z gmin tra spe- Program Ograniczania Ni- przeznaczonych do zabudowy iGW mog si ubiega o
cjalnie opracowane materia- skiej Emisji w zakresie dziaa jednorodzinnej pooonych na jej umorzenie w 20-30%.
y informacyjno-promocyjne, podejmowanych przez oso- terenie wojewdztwa opolskie- Wodarze gmin, ktre pod-
ktre przybli mieszkacom by zyczne w wojewdztwie go, jak rwnie waciciele lub pisay Porozumienie z Fundu-
ofert Funduszu. W urzdach opolskim skada si z czterech wspwaciciele lokali miesz- szem zapewniaj, e kampania
bdzie te mona otrzyma for- czci. Pierwsza z nich za- kalnych, jeeli istniej technicz- informacyjna bdzie prowa- Muzyk, kompozytor i autor tekstw John Porter urodzi si
mularze niezbdne do ubiega- kada wymian rda ciepa ne i prawne moliwoci monta- dzona nie tylko w urzdach, ale w 1950 roku w Walii. Gra na gitarze elektrycznej i akustycz-
nia si o wsparcie. (EKO-PIEC), druga obej- u instalacji OZE. take w mediach spoeczno- nej, harmonijce ustnej oraz banjo. Prywatnie i zawodowo
Samorzdy bd infor- muje przeprowadzenie termo- A jakie konkretne inwesty- ciowych, na stronach interne- zwizany by z polsk wokalistk Anit Lipnick. W listo-
moway mieszkacw, e rod- modernizacji budynku miesz- cje mona przeprowadzi, towych czy za porednictwem padzie 2003 roku ukazaa si ich pierwsza wsplna pyta
ki Wojewdzkiego Funduszu kalnego bez wymiany rda korzystajc z poyczek kociow. Dziki temu nikt pt. Nieprzyzwoite piosenki wydana w jzyku angielskim.
np. na termomodernizacj ciepa (EKO-TERM), trzecia, WFOiGW? nie bdzie mg powiedzie, Utwr promujcy pyt Bones of Love przez klika tygodni
s dostpne wyjania Pre- najbardziej kompleksowa, ma Wariant EKO-PIEC za- e zatruwa swoje otoczenie, bo by na pierwszym miejscu na listach przebojw. Zdobyli
zes Funduszu Piotr Soczy- na celu termomodernizacj kada wsparcie dla zakupu ko- nie wie, jak mona to zmieni. razem wiele nagrd.

R E K L A M A

terminale patnicze terminale


kasy fiskalne najtaniej
suma
wszystkich zalet
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 697 212 351
softib.pl centrumkasskalnych.pl
2 Druga strona 22 lutego 2017, nr 4 (231) << GazetaInformator.pl
KDZIERZYN-KOLE SZPITAL

Kdzierzyska pediatria wci walczy o powrt do zdrowia


Grudniowe wypowiedzenie umowy o prac zoone przez dr Gmyrek powanie zaniepokoio rodzicw maych
pacjentw oraz dyrekcj szpitala. Teraz do akcji wkroczya starosta powiatu.

KATARZYNA CZY pediatr, ktrych miaaby si klaruje, e zdaje sobie spraw

Taka wiadomo w wi-


podj kdzierzyska starosta
Magorzata Tudaj. Postanowi-
z problemw, o ktrych m-
wia ordynator, ale nie jest w
KOMENTARZ NA GORCO
ta? Czsto bywam z crk na limy sprawdzi, na jakim eta- stanie rozwiza ich z dnia na
oddziale dziecicym... i tylko pie s obecnie owe mediacje i dzie. Mimo to, zarwno dy- Marek Staszewski baza lokalowa lokalizacja sieci szpitali (zmiana dotyczy
dziki dr Gmyrek czuj si tam czy s szanse na zatrzymanie rektor jak i pani doktor nie za- dyrektor SPZOZ w osobnym budynku. rwnie przejcia nocnej po-
bezpiecznie.. i co teraz? Masa- dr Gmyrek. przestali prowadzenia rozmw w Kdzierzynie-Kolu Kwestia kopotw kadro- mocy lekarskiej przez Szpi-
kra!!! tak na portalach spo- Rzecznik starostwa, do kt- na temat rozwizania trudnej Pani dr Gmyrek zoy- wych nasilia si w poowie tal). Ze wzgldu na koniecz-
ecznociowych reagowali ro- rego napisalimy w tej spra- sytuacji. Dr Gmyrek obiecaa, a pisemne wypowiedzenie ubiegego roku; z piciooso- no dostosowania warunkw
dzice maych pacjentw, gdy w wie, skierowa nas do dyrek- e jeszcze raz przemyli swo- 23 grudnia 2016, wic jego 3 bowego, etatowego skadu lokalowych szpitala do obo-
grudniu ubiegego roku media tora kdzierzyskiej lecznicy, j decyzj oraz, na prob dy- miesiczny termin upywa w dwie panie poinformoway, wizujcych przepisw w za-
poinformoway o zoeniu rezy- zapewniajc, i odpowie on na rektora placwki, przygotuje ostatnim dniu marca br. Na e zaszy w ci i od tego cza- kresie oddziau intensywnej
gnacji przez ordynator kdzie- wszystkie pytania. Marek Sta- swoje propozycje co do dalsze- pocztku lutego z inicjatywy su przebywaj na L4, a pan terapii i bloku operacyjnego
rzyskiej pediatrii. Dr Danuta szewski potwierdzi, e z ini- go funkcjonowania oddziau. pani starosty M. Tudaj, w jej doktor zmar tragicznie. Od musimy w pierwszej kolejno-
Gmyrek bya przez internau- cjatywy starosty Tudaj odbyo Staszewski zapewnia, e uwa- gabinecie, odbyo si spotka- tej pory dynamicznie szuka- ci wykona te dwa zadania -
tw okrelana jako najlepszy si w jej gabinecie spotkanie, w nie je przeanalizuje, ale trudno nie, w ktrym uczestniczyli: my uzupenienia kadry (na koszt ok. 25 mln z. Dopiero w
pediatra na wiecie oraz gwa- ktrym oprcz niego, starosty spodziewa si szybkich i rady- p. dr Gmyrek, razie udao si tylko na dyu- dalszej kolejnoci planowana
rant waciwej opieki nad prze- i dr Gmyrek uczestniczyli tak- kalnych zmian. p. dr Zaraska (mj z-ca ds. ry), kopoty lokalowe ... nie od jest nadbudowa dwch piter
bywajcymi w szpitalu dziemi. e dr Dorota Zaraska (zastp- A co jeli dr Gmyrek nie medycznych), wczoraj. na budynku gwnym gdzie
Ale nie brakowao te wpisw ca dyrektora ds. medycznych) zmieni zdania i w marcu odej- p. dr Duszel (lekarz naczelny Ustalenia po spotkaniu umieszczone bd oddziay z
wyraajcych zrozumienie de- oraz dr Grzegorz Duszel (lekarz dzie ze szpitala? Po zoeniu szpitala), i oczywicie ja. p. dr Gmyrek jeszcze raz prze- ul. Judyma geriatria, pulmo-
cyzji pani doktor: Dziwicie naczelny szpitala). Spotkania przez pani dr Gmyrek wypo- Spotkania nie mona na- myli swoje wypowiedzenie, w nologia i dermatologia) oraz
si? Od lat pani doktor stara nie mona jednak nazwa me- wiedzenia (bardzo powanie zwa mediacjami poniewa ubiegym tygodniu spotkaem oddzia pediatryczny koszt
si o remont tego oddziau i diacjami, poniewa mediacje traktuj tego typu sytuacje; mediacje odbywaj si mi- si z p. dr Gmyrek i poprosi- ok. 15 mln z.
maja zarwno j jak i maych odbywaj si midzy dwoma uwaam, e takie decyzje po- dzy dwiema SKONFLIKTO- em o pisemne przedstawie- Ju od roku szukam leka-
pacjentw w nosie! Na pewno skoniktowanymi stronami, a dejmuje si rozwanie) rozpo- WANYMI stronami, a ja nie nie swoich propozycji, co do rzy pediatrw oczywicie po
gdzie indziej j doceni, dla nas ja nie oceniam tej sytuacji jako czem poszukiwania nastp- oceniam tej sytuacji jako kon- dalszej pracy oddziau; pro- zoeniu przez p. dr Gmyrek
niestety strata pisaa jednak z koniktu pomidzy pracow- cy. Podczas spotkania u pani iktu pomidzy pracownikiem pozycji ktre mog zmieni jej wypowiedzenia (bardzo po-
matek. Nic dziwnego, kto by nikiem a pracodawc pod- starosty poinformowaem, e a pracodawc. decyzj ja si do tych propo- wanie traktuj tego typu sy-
chcia pracowa w takim sye i krela Staszewski. Na prob jeeli pani dr Gmyrek zmieni Podczas spotkania, na zycji rwnie powanie odnio- tuacj; uwaam, e takie decy-
tyra za innych wtrowaa jej starosty dr Gmyrek miaa uza- swoj decyzj i wycofa swoje prob p. Starosty p. dr Gmy- s, przy czym z gry zapowie- zje podejmuje si rozwanie)
inna kobieta. Od zoenia wy- sadni swoj decyzj o odejciu wypowiedzenie, to ja oczywi- rek poinformowaa o swo- dziaem, e nie jest moliwe rozpoczem poszukiwania
powiedzenia przez dr Gmyrek ze stanowiska w oparciu o dwa cie na to wycofanie wypowie- jej decyzji i w kilku zdaniach natychmiastowe przeniesienie nastpcy. Podczas spotkania u
miny ju dwa miesice i na gwne zagadnienia. Pierw- dzenia si zgodz powiedzia j uzasadnia. Uzasadnienie oddziau do budynku gwne- p. Starosty poinformowaem,
razie nie wida oznak zblia- szym z nich s kopoty kadro- Staszewski. Biorc jednak pod opierao si na dwch podsta- go, a uruchomienie dodatko- e jeeli p. dr Gmyrek zmieni
jcej si zmiany podjtej przez we, a take brak dodatkowego uwag fakt, i na oddziale ju w wowych kwestiach: wego dyuru pediatrycznego swoj decyzj i wycofa swoje
lekark decyzji. Niedawno w dyuru pediatrycznego na SOR tej chwili brakuje lekarzy, naj- kopoty kadrowe na oddziale bdzie moliwe dopiero po wypowiedzenie, to ja OCZY-
mediach pojawiy wielkie na- oraz fakt, i oddzia dzieci- blisza przyszo naszej pe- oraz brak dodatkowego dy- planowanych przez ministra WICIE na to wycofanie wy-
gwki o mediacjach, pomi- cy wci znajduje si w osob- diatrii rysuje si jednak niezbyt uru pediatrycznego na SOR, zdrowia zmianach w zakresie powiedzenia si zgodz.
dzy dyrekcj szpitala a cenion nym budynku. Staszewski de- optymistycznie.

REGION POLITYKA

Platforma nie pozwoli zostawi Polski tym zbjom i bandytom z PiS-u


Przegralimy wybory, bo dalimy sobie wmwi, e Polska jest w ruinie, a to nieprawda z takim przesaniem ruszyli do ludu
posowie Platformy. W Raciborzu gocili Stanisaw Gawowski, Ewa Drozd i Janusz Cicho.
PAWE STRZELCZYK partia ta (jako partia wojny) by kadym razem, gdy zabierali gos

Spotkanie odbyo si w ro-


si nie zabraa, tam wszystko bu-
rzy i zostawia zgliszcza. Tak byo
podkrelali, i s tylko ludmi,
nie zawsze wszystko robili naj-
KOMENTARZ NA GORCO
d, 15 lutego, w sali konferen- z trybunaem konstytucyjnym, lepiej i wielokrotnie zdarzao si
cyjnej Zamku Piastowskiego. obecnie jest z owiat, a w nie- im i ich formacji popenia b- Katarzyna Dutkiewicz Czy tego naleao spodziewa mentowa, nijak nie przystaj
Gocie bardziej skupili si na dalekiej przyszoci bdzie z sa- dy. Tych jednak nie sposb unik- radna powiatowa (PiS) si po politykach dowiad- do wypowiedzi na poziomie i
przedstawianiu dokona Plat- morzdem lokalnym, ktry PiS n w natoku realizowanych za- Wiele czasu musiao upy- czonych wieloletnim okresem nie powinny by formuowane
formy i wizjach przyszoci kraju take chce zawaszczy. Platfor- da. Nie mog te one rzutowa n, by politycy Platformy sprawowania peni wadzy..? w dyskusji publicznej. A jed-
pod rzdami Prawa i Sprawiedli- ma postanowia temu przeciw- na caoksztat rzdw Platfor- Obywatelskiej zorientowa- Inna sprawa, e podkre- nak zostay sformuowane w
woci. dziaa, std te nowa strategia my i przesania osigni. Taka li si, e spotkania z ludmi lanie roli wasnej formacji ja- Raciborzu, w obecnoci naj-
Przegralimy wybory, bo i bardziej bezporedni kontakt narracja przewijaa si w trakcie s nieodzownym elementem ko opozycji totalnej wzbudza waniejszych przedstawicieli
dalimy sobie wmwi, e Pol- z wyborcami w terenie (podob- caego spotkania. dziaalnoci publicznej, w tym moe niepokj, wszak ozna- naszej lokalnej wadzy samo-
ska jest w ruinie, a nie bya ne spotkania w tym samym cza- Pomimo wielu popenio- wykonywania mandatu posel- cza odejcie od dziaa mery- rzdowej. Osiem lat rzdzi-
rozpocz Stanisaw Gawowski, sie miay miejsce w wielu innych nych bdw w Platformie skiego i senackiego. To pierw- torycznych i skupianie si na a Platforma Obywatelska. Po
wedug ktrego haso to dosko- miastach; maj one by konty- potra si na nich uczy i szy wniosek jaki mona wy- protestowaniu dla protestowa- czym przegraa wybory. Jak
nale wpisuje si w program PiS, nuowane rwnie w przyszoci). wyciga wnioski. Mamy sun, analizujc przebieg nia. Wsuchujc si w relacje, wida z nieuleczalnym dotd
gdy za jaki obszar dziaalnoci Gocie zgodnie i praktycznie za wiadomo, e Polska jest w niespodziewanego spotkania wydaje si, e nawet sympa- nadmiarem prnoci i pychy,
parlamentarzystw Platformy tycy PO z naszego miasta, kt- ktre upiy reeksj, e ad-
z mieszkacami powiatu ra- rzy uczestniczyli w spotkaniu na wadza nie jest dana na za-
ciborskiego, ktre odbyo si dostrzegli t sabo, stawiajc wsze, e brak staego kontaktu
Zesp redakcyjny Wydawca: Raciborskie Media 15 lutego tego roku na Zamku przy okazji zarzut wsppracy z ludmi jest jedn z waniej-
Pawe Strzelczyk, Mateusz Herba 47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12 Piastowskim. Wniosek drugi z liderem KOD Mateuszem szych przyczyn politycznych
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
to nieprzerwany potok krytyki, Kijowskim, ktry nie tak daw- poraek i e takiej energii i de-
Redakcje: Skad: Agnieszka Subocz ISSN: 2080-3664
protest i kontestacja, ktrych no nawoywa wprost do wypo- terminacji jak generuje opo-
47-200 Kdzierzyn-Kole Dzia graki i reklamy: dowiadczyli uczestnicy za- wiedzenia posuszestwa wa- zycja by by totaln, yczy
Druk: POLSKAPRESSE
ul. W. Planetorza 9/2 Marzena Ruczaj: 533 362 362 Sp. z o. o. Sosnowiec miast oczekiwanych konkre- dzy. Okrelenia typu zbj czy trzeba byoby nam wszystkim
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
Martyna Sitek: 533 377 855 Nakad: 10 000 egz.
tw, propozycji, argumentw. bandyta trudno w ogle ko- w merytorycznej pracy.
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 martyna.sitek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866 Wszystkie prawa autorskie do opracowa
44-300 Wodzisaw l., ul. w. Jana 16
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl gracznych i reklam zastrzeone.
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek zych rkach, mamy zapa wao, czy zbieranie podpisw cz t si w postaci gosu z po-
inwestycyjn, najgorsz od 27 pod wnioskiem o referendum wiatu to si ugn, tak jak byo
W S P P R A C A R E D A K C Y J N A lat. Wystpujemy jako opozy- w sprawie jej wstrzymania ma w przypadku protestu kobiet

Pierwszy
cja totalna, bo widzimy, e to sens, skoro zostao niewiele w sprawie zaostrzenia przepi-
co realizuje PiS to niecny plan czasu. Ma sens brzmiaa sw aborcyjnych. Nie wolno
przekonywa Janusz Cicho. odpowied. Parlamentarzyci zostawia Polski tym zbjom
portal w regionie Jeli chodzi o reform
owiaty, to zebranych intereso-
podkrelali, e jedyne z czym
PiS si liczy to sia. Jeli zoba-
nie przebiera w sowach Gaw-
owski.
GazetaInformator.pl >> 22 lutego 2017, nr 4 (231) Wiadomoci 3
KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA KDZIERZYN-KOLE RELIGIA

LUDZIE CHC PIEWA


W POWIATOWYM CHRZE
Cmentarz Kuniczka zostanie
Nabr do chru przers ganizacyjne, a przede wszyst-
rozbudowany
oczekiwania. Na pierwsz kim wsplnie zapiewano.
prb przyszo 40 osb.
Kdzierzyskie starostwo
Powiem szczerze, suchaem
wszystkich z uwag i musz
Po dwch latach stara, akt notarialny zosta podpisany, a tereny pomi-
wyszo z inicjatyw stworze- powiedzie, e nikt nie faszo- dzy miastem a nadlenictwem wymienione. W tym roku ruszy rozbudowa
nia powiatowego chru. Pierw- wa, mamy szczcie, najwa-
sza prba spotkaa si z duym niejsze bd jednak chci do miejskiego cmentarza.
zainteresowaniem ze strony pracy, a tej czeka nas sporo

Fot. Nadlenictwo Kdzierzyn


mieszkacw. Do Pastwowej mwi Gotfryd Wodarz, dyry- marta nabrdalik take dodatkowe miejsca par-
Szkoy Muzycznej w Kdzierzy- gent i zarazem dyrektor Pa- kingowe. W zamian za przeka-
nie-Kolu przyszo a 40 osb, stwowej Szkoy Muzycznej w Rozbudowa cmentarza na zany przez nadlenictwo grunty
ktrych czy ch do piewa- Kdzierzynie-Kolu, ktry sy- osiedlu Kuniczka bya jedn miasto przekazao grunty lene
nia zarwno modzie, jak i nie z tego, e jest wymagajcym z priorytetowych kwestii, nad pooone na osiedlu Pogorze-
starsi. Podczas spotkania za- nauczycielem. ktr w Urzdzie Miasta pra- lec, musi take dopaci 822
planowano terminy kolejnych cowano ju od dwch lat. tys. z. Rozbudowany w pierw-
prb, omwiono sprawy or- mn Akt notarialny podpisa- szym etapie cmentarz ma za-
ny, tereny wymienione. Po spokoi potrzeby mieszkacw
Fot. Starostwo Powiatowe KK

dwch latach prac spraw uda- na najblisze lata.


o si w kocu sfinalizowa Kolejny etap rozbudowy za-
komentuje prezydent Sabina planowano za dwa bd trzy la-
Nowosielska. ta. Dugie procedury zwizane
Rozbudow nekropolii po- ze zmian miejscowego planu
dzielono na dwa etapy. Pierw- zagospodarowania przestrzen-
szy z nich rozpocznie si na nego hamuj rozpoczcie prac.
przejtych przez gmin K- Dopiero po zakoczeniu spraw
dzierzyn-Kole terenach zlo- formalnych, miasto moe roz- Cmentarz Kuniczka ma by powikszony w kierunku pnoc-
kalizowanych przy ul. Gajowej. pocz rozmowy w sprawie nym, a jego powierzchnia ma wzrosn o 5 hektarw. Oprcz
Na ponad 3,6 hektara powsta- przejcia terenw pod rozbu- tego ma powsta droga dojazdowa od ul. Grunwaldzkiej. Na
n nowe miejsca pochwku, a dow nekropolii. zdj. (z prawej) prezydent S. Nowosielska.

KDZIERZYN-KOLE WYSTAWY

Chr ma reprezentowa powiat kdzierzysko-kozielski na


wydarzeniach kulturalnych na szerok skal. Za niedugo ma
Wernisa wystawy Stanisawa Kawali,
powsta oficjalne logo chru oraz nowa nazwa. Mieszkacy
mog pomc w ich utworzeniu, kontaktujc si z wydziaem
promocji starostwa powiatowego w Kdzierzynie-Kolu.
urodzonego optymisty...
Najciekawsze propozycje zostan nagrodzone.
O tym jak bardzo lubi malowa, opowiada kdzierzynianin
KDZIERZYN-KOLE KULTURA podczas otwarcie ju czwartej wystawy swoich prac.
KINO CHEMIK ZYSKAO krystyna stanik zawsze ta pierwsza. W krgu u S. Kawali burza kolorw z mnie samego dodaje Stani-
NOWE NAGONIENIE Wystawa, ktr mona zo-
moich najbliszych znajomych
nikt nie wiedzia, e maluj.
wyjtkiem czarnego. Uni-
kanie koloru czarnego wyni-
saw Kawala. Artysta przygod
z malarstwem rozpocz dwa
baczy w Domu Kultury Che- Ilo prac pozwolia na orga- ka prawdopodobnie z mojego lata temu. W 2015 roku Ka-
Fot. Urzd Miasta KK

Nowy system nagonienia mik, jest to ju czwarta wysta- nizacj w 2015 roku pierwszej wrodzonego optymizmu. Po- tarzyna Nossek-Daluk arty-
jest ju zamontowany. Ki- wa prac Stanisawa Kawali w indywidualnej wystawy. Emo- szukujc radoci ycia i chcc sta malarz z Kdzierzyna-Ko-
nomaniacy i fani koncer- Kdzierzynie-Kolu. Jak przy- cje ogromne, odbir bardzo, j dawa w swoich pracach, ko- la wyrazia pozytywn opini,
tw mog liczy na jeszcze znaje kada wystawa niesie bardzo pozytywny wspomi- lor czarny pozostawiam innym widzc jeden z moich starych
lepsz jako dwiku. ze sob rnorakie emocje i na artysta. na inne okazje wyjania. obrazw. Potrzebowaem tro-
Monta nowego nagonie- oczekiwania. Spore emocje by- Wystawa, ktr moemy Maluj obrazy, ktre s cz- ch czasu, zanim uwierzyem w
nia trwa kilkanacie godzin. y przed otwarciem pierwszej zobaczy do 5 marca, powi- ci mojej osobowoci, umie- swoje umiejtnoci wyjania.
Dom Kultury Chemik zakupi wystawy. Najwaniejsza jest cona jest kobietom. Jak zwykle jtnoci i jako takie pokazuj
system audio najwyszej jako-
ci. To sprzt z grnej pki,
skonfigurowany do potrzeb Nowe nagonienie bdzie
sali kinowej zapewnia Piotr mona sprawdzi podczas
Gabrysz, dyrektor Miejskiego koncertu Czesawa Mozila,
Orodka Kultury. Dostawca zaplanowanego w ostatnim
nowego systemu nagonienia dniu marca.
zosta wybrany ju w ubiegym
roku. dla wszystkich. Najwaniej-
Miejski Orodek Kultu- sz rzecz bdzie rwnomierne
ry naby goniki w formie le- nagonienie caej sali kinowej,
asingu, a czny koszt wyniesie zarwno dou jak i balkonu
350 tysicy zotych i zostanie dodaje dyrektor MOK.
rozoony na trzy lata. Zmia-
na powinna by odczuwalna mn

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

RUSZYY ROBOTY NA
BASENIE W AZOTACCH
Zgodnie z umow obiekt staoci zostan wykorzystane
ma by gotowy w listopa- w nowym kompleksie. Ten etap
dzie tego roku. prac ma zosta zakoczony w
Dugo wyczekiwana przez kwietniu, a caa inwestycja ju
mieszkacw inwestycja bu- w listopadzie ma by gotowa.
dowa basenu ruszya na dobre. Przepeniony basen przy
Do tej pory prace przebiegay al. Jana Pawa II nie posiada
gwnie w biurze, poniewa fir- czci rekreacyjnej, na nowy
ma realizujca inwestycj naj- kompleks czeka wielu miesz-
pierw musiaa zaprojektowa kacw. Obiekt powstaje w
cay kompleks. Teraz wida ju miejscu dawnego kompleksu
prace realizowane w terenie. Azotor, a jego budowa ma po-
Trwaj prace rozbirkowe. Ist- chon 20,4 mln z. Co daje malowanie. Realizacja siebie, ten szczeglny rodzaj radoci, przygody intelektualnej, satysfakcji. Chwila kiedy kad ostatnie
niejcy budynek zostanie cz- pocignicia to rado, rado. A kiedy patrz na twarze ogldajcych podczas wernisau, widz ca gam emocji podkrela k-
ciowo zburzony, a jego pozo- mn dzierzynianin Stanisaw Kawala, ktrego obrazy mona zobaczy w DK Chemik.
4 Rozrywka 22 lutego 2017, nr 4 (231) << GazetaInformator.pl
KDZIERZYN-KOLE SYLWETKI

Wystawa fotografii Pauliny Goombek


Zdjcia prezentowane w Domu Kultury Kole powstay podczas zaj sekcji fotograficznej
pod kierunkiem Bartosza Kupczyka. S to gwnie portrety wykonane w rnej technice.
krystyna stanik y w trakcie jej uczestnictwa w dziej w celach pamitkowych, a si nie tyle co moj pasj, ale znaje nie wszystkie. Mam luna atmosfera, nie dziaamy
zajciach sekcji fotograficznej pniej z nudw i tak od zdj- czym co mnie zainteresowao, pojedyncze przyjaciki, kt- pod adn presj ani w ad-
14 lutego odby si wernisa Bartosza Kupczyka. Paulina cia do zdjcia zaczo mi si to co lubiam robi mwi moda rym stale robi zdjcia. Wszyst- nym okrelonym celu. Robimy
wystawy Pauliny Goombek, Goombek swoj przygod z fo- po prostu podoba. Werbowa- fotografka. kie czujemy si w tym bardzo to, co lubimy, a jak nie wyjdzie,
modej fotografki z Kdzierzy- tografi zacza jeszcze w gim- am coraz to nowsze koleanki Najbardziej lubi fotografo- wygodnie, to wanie podnosi to prbujemy innym razem
na-Kola. Fotografie powsta- nazjum. Robiam zdjcia bar- do wsppracy. Fotografia sta- wa kobiety. Jednak jak przy- estetyk pracy. Jest naprawd wyjania.

Dla Pauliny Goombek fotografia to hobby. Przyszoci zawodowej nie wie ze zdjciami. Na wystawie w Domu Kultury Kole s gwnie fotografie czarno-biae. Jak przyznaje
Jeeli znajd w przyszoci wolny czas to tak, bd robi zdjcia. Mam jednak inne cele Paulina Goombek - zwykle robi zdjcia kolorowe. - Jednak czarno-biae zdjcia maj swj
yciowe, ktrych si bd trzyma podkrela. urok. Dlatego to one wanie gruj na wystawie - wyjania.

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Maturzyci zataczyli poloneza na placu Wolnoci


Wsplnego poloneza poprowadzili Zygmunt Babiak, aktor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora oraz Aleksandra Saacka,
II Wicemiss Opolszczyzny 2016.
krystyna stanik poloneza na placu Wolnoci. solwentka kozielskiego liceum. rownik wydziau owiaty sta- ta Tudaj yczya maturzystom wam go yczymy z caego ser-
Poloneza poprowadzili Zyg- Za nimi maturzystw popro- rostwa oraz radny powiatowy szczcia podczas egzaminw. ca, a polonez niech doda wam
8 lutego kilkuset maturzy- munt Babiak, aktor Opolskie- wadzili samorzdowcy: prezy- Pawe Maseko. Jestemy z wami i mocno energii i bdzie dla was miym
stw szk ponadgimnazjal- go Teatru Lalki i Aktora oraz dent Sabina Nowosielska i wi- Dla maturzystw nie za- trzymamy kciuki, nauka to jed- wspomnieniem, kiedy ju opu-
nych z powiatu kdzierzy- Aleksandra Saacka, II Wice- ceprezydent Wojciech Jagieo, brako te ycze od wadz no, ale jak to w yciu, potrze- cicie mury naszych szk
sko-kozielskiego zataczyo miss Opolszczyzny 2016, ab- a take Aurelia Stpie, kie- powiatu. Starosta Magorza- ba te odrobiny szczcia, i my podkrelaa Magorzata Tudaj.

Maturzystom, taczcym poloneza na placu Wolnoci, kibicowao wielu mieszkacw, ktrzy przyszli zobaczy taniec. Wsplny taniec trwa ponad 20 minut. Maturzyci nie kryli zadowolenia z
moliwoci zataczenia poloneza na placu Wolnoci.
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 4/2017 GazetaInformator.pl 22 lutego 2017 nr 4 (231)
OPOLE PRACA KDZIERZYN-KOLE BIZNES

Wojewdzki Urzd Pracy w Opolu Stawiaj na rozwj


otrzyma ponad 3,8 mln z na szkolenia przedsibiorczoci
W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Wojewdzki Urzd Pracy Starosta Magorzata Tudaj wzia udzia
w Opolu otrzyma prawie 4 mln z na finansowanie ksztacenia ustawicznego. w Konwencie Starostw Wojewdztwa Opol-
skiego, na ktrym rozmawiano o rozwoju
przedsibiorczoci.
Fot. Fundacja TP

niowego mona przeznaczy UMWO, poinformowaa o na-


zgodnie z potrzebami praco- borach wnioskw na dziaania
dawcy m.in. na finansowanie: skierowane do przedsibiorcw
ksztacenia ustawicznego, kur- w ramach RPO. S to przede Dyrektorzy Powiatowych W pierwszym dniu konfe-
sw i studiw podyplomowych, wszystkim: wzmocnienie oto- Urzdw Pracy z wojewdz- rencji rozmawiano na temat
egzaminw umoliwiajcych czenia biznesu, szkolenie, do- twa opolskiego uczestniczyli biecej sytuacji na rynku pra-
uzyskanie dyplomw potwier- radztwo dla przedsibiorcw w Konwencie Starostw Wo- cy oraz zaprezentowano naj-
dzajcych nabycie kwalifikacji i pracownikw oraz wsparcie jewdztwa Opolskiego. Ma- waniejsze informacje na te-
lub uprawnie zawodowych, ksztacenia ustawicznego. gorzata Tudaj reprezentowa- mat rodkw przyznanych z
a take na badania lekarskie i Z kolei Roland Wrzeciono, a nasz powiat, a samorzd Funduszu Pracy na 2017 rok.
psychologiczne niezbdne do dyrektor Opolskiego Centrum Drugi dzie zosta powico-
rozpoczcia ksztacenia lub Rozwoju Gospodarki, zapowie- Rozmawiano o sytu- ny moliwociom zwizanym
podjcia pracy po jego uko- dzia na ten rok cztery nabory z uzyskaniem rodkw z Kra-
Pracodawcy na szkolenie jednego pracownika mog czeniu oraz na ubezpieczenie od dla firm (maj, dwa w czerwcu i acji na rynku pracy jowego Funduszu Szkolenio-
otrzyma nawet 12 tys. z. nastpstw nieszczliwych wy- jeden w listopadzie) na inwesty- oraz przedstawiono wego przez pracodawcw na
padkw w trakcie ksztacenia. cje w infrastruktur spoeczn, informacje na temat wsparcie szkole pracowni-
marta nabrdalik samym jako samej firmy. W Pracodawcy mog otrzy- w podmioty ekonomii spoecz- kw.
2016 roku wojewdztwo opol- ma 80% kosztw ksztacenia, nej oraz innowacje w gospo- rodkw przyzna- Departament Koordyna-
Wzorem poprzednich lat, skie byo krajowym liderem ktre stanowi nie wicej ni darce. nych z Funduszu cji Programw Operacyjnych
Wojewdzki Urzd Pracy w wykorzystania pienidzy po- 300% przecitnego wynagro- Z kolei Roland Wrzeciono, Urzdu Marszakowskiego za-
Opolu otrzyma pienidze na chodzcych z Krajowego Fun- dzenia w danym roku na jed- dyrektor Opolskiego Centrum Pracy na 2017 rok. prezentowa baz usug rozwo-
finansowanie ksztacenia usta- duszu Szkoleniowego. Dyrektor nego uczestnika, czyli okoo 12 Rozwoju Gospodarki, zapowie- jowych, a Opolskie Centrum
wicznego w ramach Krajowego Wojewdzkiego Urzdu Pracy, tys. z. Natomiast mikroprzed- dzia na ten rok cztery nabory wojewdztwa marszaek An- Gospodarki omwio instru-
Funduszu Szkoleniowego. Mar- Jacek Suski przypomnia, e sibiorcy mog liczy nawet na dla firm (maj, dwa w czerwcu i drzej Bua. Najwaniejszym menty inynierii finansowej
szaek wojewdztwa, Andrzej dziki 4,438 mln z ze szkole zwrot 100% kosztw ksztace- jeden w listopadzie) na inwesty- tematem spotkania by rozwj realizowane w ramach Regio-
Bua zachca pracodawcw z skorzystao 3530 osb, a redni nia ustawicznego. cje w infrastruktur spoeczn, przedsibiorczoci w regionie, nalnego Programu Operacyj-
Opolszczyzny, aby skorzystali koszt szkolenia wynis 1257 z. Kamila Bedrunka, dyrek- w podmioty ekonomii spoecz- a take wyzwania stojce przed nego na lata 2014-2020.
z funduszy, by podnie kwa- W tym roku pienidze z tor Departamentu Koordyna- nej oraz innowacje w gospo- samorzdami oraz instytucjami
lifikacje pracownikw, a tym Krajowego Funduszu Szkole- cji Programw Operacyjnych darce. wspierajcymi rynek pracy. mn

PRZEDSIBIORCO ZAREJESTRUJ SI W SYSTEMIE

PLUSY dlaBIZNESU OPIS PROJEKTU W KILKU ZDANIACH:

Platforma Informacyjna PLUSYdlaBIZNESU powstaa w celu wspierania lokalnych


PROSTA REJESTRACJA W TRZECH KROKACH: przedsibiorcw oraz dziaa na rzecz rozwoju biznesu w regionie. Jest narz-
rejestracja dziem zapewniajcym przepyw informacji pomidzy uytkownikami, miejscem
weryfikacja (dla ochrony lokalnego rynku) publikacji wiadomoci gospodarczych a take prezentacji i promocji lokalnych
utwrz i zarzdzaj wpisem swojej firmy firm.
Uytkownikiem systemu moe zosta kady przedsibiorca,
NASI DORADCY CHTNIE POMOG:
zadzwo: tel. 533 399 344, 502 21 31 22
IE! ktry prowadzi dziaalno gospodarcz na lokalnym rynku.

wylij maila: kontakt@plusydlabiznesu.pl


TN
A GWNE CECHY BRANOWEGO KATALOGU FIRM

ZP atrakcyjna prezentacja wpisu firmy (logotyp, zdjcia, mapa lokalizacji)

BE
system ogosze firm do samodzielnego zarzdzania
branowe artykuy wizerunkowe powizane z firmami
nowoczesna wyszukiwarka (po brany, sowach kluczowych, adresie, nazwie firmy)

KORZYCI Z REJESTRACJI W SYSTEMIE:


bezpatna rejestracja
bezpatny wpis do Branowego Katalogu Firm
newsletter z wyselekcjonowanymi treciami gospodarczymi
promocja firmy w internecie oraz wrd innych uytkownikw
dostp do wielu opcji dla statusu Partner Biznesowy
publikowanie wasnych ogosze powizanych z wpisem uytkownika

REJESTRACJA W SYSTEMIE:

Zrzut ekranu serwisu plusydlabiznesu.pl

*) Niniejsze ogoszenie nie ma znamion ofert w rozumieniu przepisw handlowych. O szczegy zapytaj administratora lub doradcw.
Administratorem systemu jest SOFT-IB, dziaajca w oparciu o wdroon polityk bezpieczestwa informacji zgodnie z zaoeniami GIODO.
2 PLUSY dlaBIZNESU 22 lutego 2017, nr 4 (231) << GazetaInformator.pl

Pion fiskalny Niezbdnik przedsibiorcy


ledzimy zmiany
Kasy i drukarki fiskalne Za dwa tygodnie mija termin
kasy przenone, mobilne obowizkowego przesania ministerstwu
elektronicznych raportw VAT
kasy systemowe, sieci kasowe
27 lutego upywa termin przesyania skusowi przez mae i rednie
drukarki fiskalne, niefiskalne rmy ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

materiay eksploatacyjne, rolki do kas

Fot. PIXABAY
Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale Dotychczas obowizkiem Zastpi do dotychczasowy jawi si wiele komplikacji

patnicze
ib.pl
tym byo objtych tylko 5 tys. sposb wysyania dokumen- w zakresie przesyu danych
Wszystkie atuty w rku! najwikszych spek, tym ra- tw w wielu rnych forma- z powodu duej iloci rm,
zem swoje dane ujawni 134 tach. ktre wysya bd JPK na
tys. rm. Od 1 stycznia 2017 roku ostatni moment. Nie ustaj
6 20 03 Jednolity Plik Kontrolny nowe przepisy objy due te dywagacje jak rozwiza

Terminale , urzdzenia niefiskalne


ma za zadanie uszczelni sys- spki (zatrudniajce ponad problemy z interpretacj no-
67 47, 697 212 351
tem podatkowy, walk z szar 250 pracownikw lub wyko- wych przepisw. Na przykad
raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl
stref, a jednoczenie uatwi nujce ponad 50 milionw budz wtpliwoci zapisy jak

terminale patnicze dla kadej brany przedsibiorcom komunika-


cj z organami podatkowymi.
Zmiany w ordynacji podatko-
euro rocznego obrotu). Obec-
nie obowizek JPK obejmie
take sektor MP czyli rmy,
wykaza sprzeda z kas -
skalnych, do ktrych wysta-
wia si faktury VAT w p-

czytniki kodw kreskowych wej, przewidujcej wprowa-


dzenie JPK wdraane s od
wrzenia 2015 r.
ktre zatrudniaj powyej 10
osb i wykazuj roczny obrt
powyej 2 mln euro rocznie.
niejszym okresie. Niezalenie
od wszystkiego warto nie od-
wleka obowizkowego za-
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe Dziki wprowadzeniu
przesyu danych urzdy skar-
Szacuje si, e jest to okoo
134 tys. rm w Polsce.
dania do dnia 27 lutego, gdy
ustawodawca przewidzia so-
bowe otrzymuj w atwym do ne kary za spnienie (do 2,8
przetworzenia formacie elek- Mog pojawi si tys. z).
Oprogramowanie dla firm tronicznym komplet infor-
macji ksigowych dotycz-
problemy techniczne
Eksperci digitalizacji - IRENEUSZ BUREK
cych rozlicze podatku VAT. skalnej donosz, e moe po- WACICIEL SOFT-IB
oprogramowanie magazynowe
Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy
oprogramowanie gastronomiczne opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

aktualizacje, opieka serwisowa ZA T R U DNI MY


bezpieczestwo danych, backupy na stanowisku: Serwisant sprztu komputerowego

szkolenia i wdroenia Opis: praca w rmie informatycznej o 20-letnim dowiadczeniu i ugruntowanej


pozycji na rynku, w ktrej kluczowym zagadnieniem jest obsuga klientw biz-
nesowych oraz indywidualnych.
Praca w bardzo ciekawej brany informatycznej dajca moliwoci rozwoju

Serwis fiskalny w szerokim zakresie, m.in.:


diagnozowanie i naprawa sprztu komputerowego

szkolenia z obsugi kas fiskalnych oprogramowanie biurowe i systemowe instalacja i opieka


obsuga informatyczna rm
instalacje sieciowe
naprawa kas i drukarek fiskalnych integracja systemw IT
instalacja oraz serwis urzdze skalnych
Wymagania:
minimum rednie wyksztacenie techniczne
KUPUJC rozeznannie w brany IT
dowiadczenie w diagnozowaniu i naprawie sprztu komputerowego

KAS FISKALN prawo jazdy kat. B


Rekrutacja: CV naley wysa na adres biuro@softib.pl (warunek niezbdny
PAKIET REKL AMY w procesie rekrutacji)

GRATIS! Firma SOFT-IB zastrzega sobie prawo do nie odpwiadania na wszystkie aplikacje.

*)
D o 60% wartoci Wicej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27
Oddziay:
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477
ib.pl Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
*)
O szczegy promocji pytaj handlowcw. softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 22 lutego 2017, nr 4 (231) PLUSY dlaBIZNESU 3

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl P R O M O C JA
platforma PLUSYdlaBIZNESU A R T
S T R O N A N A S T
Agencja reklamowa je:
Promocja obejmu
reklama zewntrzna wykonanie wizytw
kowej
strony internetowej
poligrafia domena
kreacja wizerunku hosting
domenie
e-mail we wasnej
marketing internetowy
...Z A JEDYNE
400 Z NETTO! *)

*)
promocja trwa do 31 marca 2017 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

R E K L A M A
4 PLUSY dlaBIZNESU 22 lutego 2017, nr 4 (231) << GazetaInformator.pl
CIESZYN JUBILEUSZE

12. urodziny Zamku Cieszyn: Dizajn i ekonomia


Zamek w Cieszynie zaprasza na trzy dni pene spotka, warsztatw, wernisay, spacerw, wycieczek
i gorcych dyskusji na temat ekonomii.

W dniach od 24 do 26 lutego z okazji swoich 12. urodzin Zamek w Cieszynie zaprasza na trzydniow imprez Dizajn i ekonomia.
Uczestnicy wydarzenia porozmawiaj o tym, jak zarzdza firm, organizacj, projektem, a zwaszcza wasnym yciem. Orga-
nizatorzy planuj rwnie ostatkow imprez z niespodziankami.

PITEK, 24.02.2017 Rozwoju Przedsibiorczoci Spoecznej By Razem, 14:30-15:30 EKONOMIA I RWNOWAGA, czyli well-
10:00-13:00 EKONOMIA I ZMIANA, czyli przedefinio- ul. Waowa 4, Cieszyn being by design Kathryn Best/budynek B, sala wy-
wanie biznesu Zuzanna Skalska/budynek A Oran- 10:00-12:00 Warsztaty: kulinarny Kuchnia lska po stawowa
eria, sala konferencyjna liftingu lub stolarski Love sklejkowe 15:30 AGD Zlin wernisa wystawy/budynek B, an-
17:00 Zamkowa inwentura Ewa Gobiowska/bu- 11:00-12:30 Przedsibiorczo spoeczna w prak- tresola
dynek B, sala wystawowa tyce panel dyskusyjny Laura Andrukiewicz, Jakub 16:00 Graduation Projects 2016 wernisa wysta-
17:30-19:30 EKONOMIA I WARTOCI, czyli jak do- Jurczyk, Klaudia Kasprzak (zgoszenie na warsztaty: wy/budynek A Oraneria, sala wystawowa
brze gospodarowa tym, co mamy? Maja Ganszy- biuro@welldone.co, tel. 501 771 619 (wicej w zakad- 17:00-20:00 Awangardowy Cieszyn, czyli spacer po
niec, Przemysaw Powalacz, Zuzanna Skalska, Dawid ce warsztaty) miecie widzianym oczami Jerzego Kronholda, Tade-
Sokoowski, Micha Stefanowski, moderuje: Wojciech 11:00-12:00 EKONOMIA I ROZWJ, czyli co projektant usza Sawka i Joanny Wowrzeczki
awniczak, rysuje: Studio Ilustratorsko-Projektowe powinien wiedzie/budynek A Oraneria, sala kon- 17:30-20:30 Smakowanie ycia, czyli pochwaa po-
Dinksy/budynek B, sala wystawowa ferencyjna wolnoci warsztaty slow life Ilona Opaszowska/
19:30 Czowiek Dystrybucja Zasobw II wernisa 12:00-13:30 EKONOMIA I NIEZALENO model ka- budynek A Oraneria, sala konferencyjna (udzia: 30
wystawy/budynek B, Basteja riery, a moe sposb na ycie? Mateusz Bzwka, An- z)*
20:00-2:00 Ostatki! imprez rozkrcaj Silesian ne Fischer, Anna Mareov, Agata Matlak-Lutyk, Ur-
szula Szwed, moderuje: Andrzej miaek/budynek B, NIEDZIELA, 26.02.2017
Dixie Band oraz wyjtkowi DJ-e, poza tym przestrze
do rozmw, co na zb/Browar Zamkowy Cieszyn sala wystawowa 7:00-17:00 Wycieczka do Zlina miasta modernizmu
Dla spragnionych dodatkowych wrae nocne zwie- 12:20-15:00 ROZWOJU CIG DALSZY, czyli oko w oko i Baty (udzia: 40 z + 150 k)*
dzanie browaru (udzia: 20 z)* z ekspertem warsztaty i konsultacje: Ryszard Bal- 11:00-14:00 Wyprzeda warsztaty rodzinne
cerkiewicz, Mateusz Maik, Magdalena Miernik, Agata Magdalena Kreis i Natalia Romaszkan (3D czyli Dizajn
SOBOTA, 25.02.2017 Szydowska, Aleksandra Wicka/budynek A Orane- Dla Dzieci)/budynek B, sala konferencyjna
10:00-12:30 EKONOMIA I WSPDZIELENIE, czy- ria 15:00-17:00 Joga dla kadego Aleksander Wojtasik
li przedsibiorczo spoeczna w praktyce Fundacja 13:30-14:30 Lunch/budynek B, sala konferencyjna (Mandala Studio)/budynek B, sala wystawowa.

Wstp na wydarzenia oznaczone * jest patny. Na pozostae wstp wolny. Na wszystkie organizowane wydarzenia
obowizuj jednak zapisy. Aplikacja rejestracyjna na stronie internetowej zamku: www.zamekcieszyn.pl
R E K L A M A

wizytwki
ulotki >>>
32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl
GazetaInformator.pl >> 22 lutego 2017, nr 4 (231) PLUSY dlaBIZNESU 5
GORZYCE INWESTYCJE
wizytwki 32 414 90 30 Dzia graki i reklamy:

Pierwsi inwestorzy na stree ulotki >>> 533 355 277 reklama@GazetaInformator.pl

przemysowej przy A-1


Tereny inwestycyjne pooone w Gorzyczkach, w pobli-
u wza autostrady A-1, przy granicy z Czechami, oferuje
przedsibiorcom gmina Gorzyce.

Fot. UG Gorzyce

KRYSTYNA STANIK 2325/291 o pow. 0,9385 ha, cyjne stawki podatkowe, jedne
dziak nr 2278/33 o pow. z najniszych w skali naszego
Strefa przemysowa w Go- 1,1083 ha. Wkrtce bd prze- powiatu, sukcesywnie wprowa-
rzyczkach w pobliu wza au- znaczone do sprzeday kolejne dzane bd nowe zwolnienia z
tostrady A-1, przy granicy z dziaki. Obecnie prowadzona podatku od nieruchomoci dla
Republik Czesk to prawie jest budowa uzbrojenia. Inwe- przedsibiorcw inwestuj-
39 ha. Gmina Gorzyce posia- stujcym gmina oferuje m.in.: cych na terenie gminy Gorzy-
da 13 ha. W ramach przetar- grunty inwestycyjne, niewy- ce, powizane z zainwestowan
gu w styczniu biecego roku magajce odrolnienia, prze- kwot lub zwikszeniem liczby
sprzedano dwie dziaki. Teraz znaczone w planie zagospoda- zatrudnienia pracownikw i
gmina zamierza sprzeda ko- rowania przestrzennego pod poszerzeniem dziaalnoci go-
lejne dziaki pooone na tere- inwestycje, bezporednie s- spodarczej, tereny gminy nie
nie strefy: dziak nr 2323/291 siedztwo wza autostrady A1 i s objte eksploatacj grnicz
o pow. 0,6741 ha, dziak nr granicy pastwa, bardzo atrak- i jej skutkami.
R E K L A M A

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE

www.delfin-raciborz.pl
47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Godziny otwarcia: Tel./fax (32) 415 29 34
pn.-pt. 8:00-16:00 (32) 430 30 36
sob. 9:00-13:00 Kom. 512 936 444
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 22 lutego 2017, nr 4 (231)
Z regionu
REGION ZDROWIE

Moja depresja nie jest zaraliwa!


23 lutego przypada Oglnopolski Dzie Walki z Depresj, ktra dotyka milionw ludzi na caym wiecie.
Ale my wci wstydzimy si o niej mwi...

Fot. PIXABAY
katarzyna czy

Po prostu nie potrafisz


wsta z ka. Wydaje ci si,
e to ci przerasta. Czujesz, e
jeste beznadziejna, e wszyst-
kim byoby lepiej, gdyby zni-
ka, e nie zasugujesz na ni-
czyj uwag. I sowa we si w
gar s ostatni rzecz, ktr
chcesz usysze. Co to w ogle
ma znaczy? pyta A. Kilka
lat temu trafia do psychiatry,
ktry zdiagnozowa u niej de-
presj.
Wielu ludzi panicznie
boi si wizyty u psychiatry. Aby zgosi si do psychiatry nie trzeba mie skierowania od lekarza rodzinnego, w tym
Wyobraaj sobie, e trafiaj zakresie nie obowizuje te rejonizacja. Osoby podejrzewajce depresj u siebie lub u kogo
do niego tylko czubki, waria- bliskiego mog skorzysta ze wsparcia rnych fundacji i telefonw zaufania. Warto np.
ci, osoby, ktrym ju nic nie odwiedzi stron forumprzeciwdepresji.pl lub zadzwoni pod numer 22 594 91 00 (czynny
pomoe. A tymczasem w po- w rody i czwartki w godz. 17:00-19:00).
czekalni spotykasz modych i
starych, bogatych i niezbyt za- prowadzi do podjcia niewa- ci przytacza i wbija w podo- depresja wynika z chemii na-
monych, tych, ktrym co si ciwej terapii. g tumaczy A. szego organizmu. Zazwyczaj
w yciu posypao i tych, ktrym Przed zajciem w ci Wedug ekspertw w Pol- kiedy o tym opowiadam, to
wszyscy zazdroszcz. Czekasz (A. kilka tygodni temu urodzi- sce leczy si tylko 1/3 choruj- porwnuj j z cukrzyc. Czym
w kolejce i nikt nie rzuca si na a dziecko) prowadziam blo- cych na depresj. Dlaczego? Po ludzie przyjmujcy insulin
ciebie z noem, nie wrzeszczy, ga o modzie. Zamieszczaam pierwsze wspomniane stereo- rni si o tych, ktrzy mu-
nie robi dziwnych rzeczy. Cza- tam swoje zdjcia w wymylo- typy, po drugie zbyt maa wie- sz bra antydepresanty? Czy
sem w zwykej przychodni nych przez siebie stylizacjach. dza o przyczynach i objawach osoby chorujce na cukrzy-
spotkasz wicej wariatw ni I pewnego razu postanowiam tej choroby, po trzecie niedo- c ukrywaj to przed innymi?
u psychiatry opowiada A. napisa o swojej walce z de- stateczny dostp do specjali- Ale oczywicie to wszystko nie
Wedug wiatowej Orga- presj. Odzew by niesamowi- stw. Std rozmaite kampanie jest atwe. Dlatego bardzo wa-
nizacji Zdrowia na depresj ty, ten wpis nalea do jednego edukacyjno-informacyjne, kt- ne jest wsparcie bliskich osb, Z okazji Oglnopolskiego Dnia Walki z Depresj Powiatowy
choruje na caym wiecie ok. z najbardziej popularnych na rych celem jest propagowanie ktre niestety czasem musz Orodek Wsparcia PERA w Wodzisawiu lskim zapra-
350 mln ludzi. W Polsce licz- blogu. Po co to zrobiam? Bo wiedzy o depresji. Przegldajc posuy si nawet szantaem, sza na warsztaty dla rodzin powicone walce z t chorob.
ba chorych oscyluje wok 1,5 chciaam pokaza, e nie za- strony internetowe, warto jed- eby przekona chorego do le- Warsztaty odbd si 23 lutego od 13:00 do 15:00 w sie-
mln. S wrd nich zarwno wsze wida, e kto ma de- nak szuka rzetelnych opraco- czenia. To wszystko jest bar- dzibie orodka przy ul. Bogumiskiej 15 (obok cmentarza
dzieci najmodszy na wiecie presj. Cigle jeszcze pokutuje wa i poradnikw, najlepiej dzo skomplikowane i nie da si komunalnego) w Wodzisawiu l. Zgoszenia przyjmowane
zdiagnozowany pacjent mia stereotyp, e jeli kto choru- tworzonych przez fundacje krtko o tym opowiedzie, ale s pod nr. telefonw: 601 878 919 lub 32 456 05 16. Udzia
zaledwie dwa latka, osoby do- je, to wyglda jak siedem nie- zajmujce si tym problemem. czasem jedyn metod pomo- jest bezpatny.
rose, jak i ludzie starsi. Cho- szcz, a jeli jest zadbany Chyba najtrudniej jest cy jest postawienie sprawy na
cia najczciej chorob wykry- itd. to wszystko jest w porzd- przeama wstyd, ktry odczu- ostrzu noa. Sama zdaj sobie nych decyzji, ale na szczcie osb, ktre podejrzewaj u sie-
wa si u osb w wieku 20-40 ku. Jasne, czasem naprawd wasz nie tylko wobec innych spraw, jak nie raz mj m, a zawsze udao nam si wyj na bie lub u bliskich depresj, to
lat, to zmaga si z ni rwnie nie jeste w stanie o siebie za- ludzi, ale te przed sam sob. wczeniej narzeczony, wyka- prost. Ale wiem te, e part- powiedziaabym jedno: scho-
wiele dzieci i nastolatkw oraz dba, ale zazwyczaj, zwaszcza Trudno czasem powstrzyma zywa si wobec mnie aniel- ner osoby chorej musi mie waj wstyd i strach do kieszeni
seniorw problem w tym, jeli masz dobrze dobrane le- si przed obwinianiem siebie sk wrcz mioci, co nie zna- jaki bufor, co tylko swojego, i jak najszybciej odwied psy-
e postawienie waciwej dia- ki, funkcjonujesz cakiem nor- albo innych o swoj chorob. czy, e zawsze gaska mnie po bo stuprocentowe wspcho- chiatr. ycie jest zbyt pikne,
gnozy nie naley do zada a- malnie. Ale to nie znaczy, e w Trudno te o niej mwi. Nikt gowie, kiedy miaam gorszy rowanie moe przynie wi- by spdzi je z dusz pogro-
twych. Np. u dzieci depresja rodku, gdzie w gbi serca, nie chce by uznany za chore- dzie. Czasem naprawd by- cej szkody ni poytku... Jeli n w ciemnociach umiecha
czsto jest mylona z ADHD, co nie ma tego kamienia, ktry go psychicznie. Ale przecie limy o krok od nieodwracal- mogabym mie jak rad dla si A.

POWIAT RACIBORSKI PROFILAKTYKA R E K L A M A

Gimnastyka korekcyjna a wiczenia asymetryczne


Midzyszkolny Orodek Sportowy w Raciborzu prowadzi zajcia korekcyjne w oparciu o
metod wicze asymetrycznych, Ryszarda Harlaka gwnego konsultanta Stowarzysze-
nia Dbaj o krgosup w Bielsku-Biaej.
Fot. MOS Racibrz

W powiecie raciborskim wane s wiczenia asymetrycz-


tylko Midzyszkolny Orodek ne wolne, wiczenia elongacji
Sportowy w Raciborzu prowa- z obcieniem oraz redresji.
dzi gimnastyk korekcyjn z Proces korekcji czsto trwa kil-
wykorzystaniem metody wi- ka lat, ale uzyskiwane efekty
cze asymetrycznych. Au- pozwalaj nawet na uniknicie
torem tej metody jest Ryszard zabiegu operacyjnego.
Harlak gwny konsultant Historia jednego z wycho-
Stowarzyszenia Dbaj o krgo- wankw orodka: Aleksander
sup w Bielsku-Biaej a dziki rozpocz proces korekcyjny w
cisej wsppracy z racibor- placwce w roku 2013. Ww-
skim MOS-em, asymetryczna czas zlecono wykonanie zdj- Midzyszkolny Orodek Sportowy w Raciborzu jako
koncepcja korekcji skolioz od cia RTG krgosupa ze wzgldu jedyny w powiecie raciborskim prowadzi gimnastyk
wielu lat jest skutecznie wy- na widoczny w badaniu orto- korekcyjn w oparciu o wiczenia asymetryczne. Na
korzystywana w pracy tera- pedycznym stopie skrzywie- zajcia korekcyjne do orodka uczszcza obecnie 360 dzieci
peutycznej prowadzonej przez nia oraz du rotacj krgw. z powiatu raciborskiego.
Artura Krawca wyjania raci- Po wykonaniu zdjcia RTG w
borskie starostwo prowadzce roku 2014 okrelono skolioz oparciu o w/w metod. Proces asymetrycznych, cho terapeu-
placwk. dwuukow odcinka piersio- korekcji trwa ponad dwa lata i ci z Midzyszkolnego Orodka
Wane s systematyczne wego prawostronn z rotacj uzyskany dzi efekt w postaci Sportowego w Raciborzu zda-
wiczenia na zajciach i w do- 1,4 cm i piersiowo-ldwiow poprawy o 22o w skali Cobba j sobie spraw, e nie jest to
mu powodujce kadorazowo lewostronn o wartoci kto- naley zaliczy do wielkich suk- jeszcze koniec procesu korek-
najpierw korekcj, a z biegiem wej 78o wedug skali Cobba z cesw terapeutycznych mo- cyjnego.
czasu hiperkorekcj (czyli od- rotacj 2,5 cm. Opracowano liwych do osignicia dziki
wrcenie) skrzywienia. Stoso- specjalny program wicze w zastosowaniu metody wicze j
GazetaInformator.pl >>
styl ycia 7
22 lutego 2017, nr 4 (231)
Z regionu
REGION STYL YCIA

Wal-tynki. I nie tylko


14 lutego ile to sprzeciwu budzi w nas to amerykaskie wito mioci! Czerwone serduszka, czerwone re,
czerwone wino kojarzy si gwnie z tandet i tani zachodni komerch. A mnie kojarzy si z coroczn reflek-
sj nad wspczesnymi wartociami.
anna burek wierz w Ameryk i jej wito dy to z przeksem komentuj pojawiaj si markowe buty w m, wychodz za to na mani- dziej mi odpowiada. I moe w
zakochanych. kierowcw po szedziesitce, koszu z promocjami, a w Bie- festacje, nie chodz do kocio- Polsce szczeglnie by si przy-
Wielki sprzeciw wobec Nie pamitam, ile to ju ra- ktrym bezdyskusyjnie powin- dronce za grosze mona kupi a, wychodz jednak naprzeciw dao wprowadzi je do kalenda-
wita mioci obchodzonego zy syszaam zoliwe komenta- no si odebra prawo jazdy, skrzane torebki polskiej mar- takim tematom jak gender, ho- rza wit obowizkowych. Tyl-
na caym ju chyba cywilizo- rze na temat zakochanych pla- okazuj poirytowanie, kiedy ki. Och, ile to przemiewczych moseksualizm, ustawa anty- ko moe nazw naley zmieni.
wanym wiecie objawia si u nujcych romantyczne randki w autobusie starsza babuszka emocji budz normalni ludzie aborcyjna. S oni moim znajo- Analizujc upodobania moich
nas, Polakw, na kilka sposo- z okazji walentynek. Nie zli- bagalnym wzrokiem patrzy na wrd moich znajomych. Ni- mym szczeglnie niewygodni, znajomych, myl, e Dzie
bw. Polacy przeciwko okazy- cz niewybrednych artw i zajte przez nich miejsce, oka- by to takie normalne, ale jed- bo znacznie trudniej wymia W Ktrym Wali Ci Wszystko
waniu mioci buntuj si ma- ironicznych komentarzy, kt- zuj zo, kiedy staruszek wy- nak wiesz, jecha na drugi ko- co, czego si nie do koca ro- Dookoa, a Szczeglnie Drugi
sowo. Przejawy buntu wida w re mimowolnie docieray do kada swoje dwadziecia pro- niec miasta i sta w kolejce po zumie. Na og jednak wystar- Czowiek byby dobrym dniem
wielu obszarach, zwizanych mnie kadego roku od poczt- duktw na tamie w Auchan szynk tasz o zotwk na ki- czy kolejna kolejka, by wyzby do celebrowania. Moe wte-
np. z wiekiem, mimo e wielu ku lutego. Wikszo moich tempem, ktrym by z wiem logramie, to jednak trzeba by si zahamowa i kontynuowa dy, bdc wiecznie na przekr,
zdaje si nie zauwaa w na- znajomych to przeciwnicy wa- przegra i z takim namaszcze- gorszego troch sortu m- okazywanie emocji. Te emo- zauwayliby co wicej poza
szym kraju osb powyej wie- lentynek, zagorzali wyznawcy niem, jakbymy mieli nadal wi, nie pozostawiajc suchej cje sysze mona szczeglnie czubkiem wasnego nosa. I na
ku tzw. produkcyjnego, z klas mioci na co dzie, zwolenni- PRL. A ja lubi swoich znajo- nitki na tych, ktrzy ustawia- w weekendy, suto zakrapiane przekr durnemu witu, sta-
spoeczn, mimo e niektrzy cy okazywania uczu od ponie- mych, wic ze zrozumieniem j si nie tylko po promocyjne pitki i soboty sprzyjaj okazy- liby si raz w roku po prostu
chyba pozamykali oczy, uszy i dziaku do niedzieli, nie tylko kiwam gow, kiedy tumacz, produkty, ale i zasiki, zapomo- waniu szczerych uczu. Czowiekiem. Czowiekiem,
nie wiem co jeszcze, byleby nie od wita. I cho wiele mog im e starsi ludzie nie maj ju re- gi czy 500+. I tak oto, niezalenie od ktrego rodzice te kiedy b-
widzie tego, e s wrd nas zarzuci, to na pewno nie brak fleksu za kierownic, nie cho- S te ci, ktrzy zmuszaj pory roku, zamyka si tydzie d po szedziesitce, dziecko
tacy, ktrzy na zimowe buty konsekwencji. Konsekwencji w dz do pracy, w autobusie mo- moich znajomych do okazywa- z polskimi emocjami. Tydzie moe okaza si homoseksu-
musz oszczdza ju od lip- bezpardonowym, bezkompro- g posta, bo jed za darmo, nia innych uczu braku tole- z ycia Polaka, ktry nie chce alne, a Ty sam moesz straci
ca i w ich przypadku zima na- misowym i, czasem mam wra- a zakupy mogliby robi wtedy, rancji, zrozumienia i akcepta- okazywa uczu tylko od wi- prac i mie na obiad w restau-
prawd potrafi zaskoczy, i z enie, bezrefleksyjnym, okazy- gdy normalni ludzie pracuj. cji. To ci, ktrzy nie ustawiaj ta. Wyznaje zasad, e o swoich racji jedynie od wita. I oby to
kategori wyznaniow, mimo waniu uczu. No wanie. Normalni lu- si w kolejce po nic. Nie staj odczuciach powinno mwi si nie byo wito zakochanych.
e trzepica nami wadza usil- Okazuj wic swoje uczu- dzie. Oni te budz wrd mo- w niej nawet od wita, nawet na co dzie. I tak sobie myl, Oby nad talerzem witeczne-
nie prbuje nam udowodni, e cia wobec osb starszych. Kon- ich znajomych skrajne emocje. po komuni. Nie rzucaj si na e jak mam wybiera midzy go spaghetti nie przypomniao
suszna religia jest jedna, a wie- sekwentnie, ju od porannych Emocje, ktre dochodz do go- promocje, nie rzucaj jednak tymi codziennymi polskimi Ci o tym, jak w latach swojej
rzy mona tylko w Boga. C, godzin poniedziakowych. su szczeglnie okrutnie, kiedy te na tac. S jakby poza spo- emocjami a walentynkami, to wietnoci, zakochany bye je-
na jej nieszczcie, niektrzy Okazuj zniecierpliwienie, kie- w okolicach rody w LIDL-u eczestwem. Nie wychodz za chyba zachodnie wito bar- dynie w sobie.

RACIBRZ PODRE

Raciborzanie w Gambii, czyli afrykaska przygoda z widmem wojny w tle


Nasz redakcyjny kolega w styczniu wybra si do Gambii i Senegalu. Traf chcia, e w tym samym czasie miay tam miejsce
dramatyczne wydarzenia, a wojna wisiaa na wosku.
Fot. arch. Andrzej Zieliski

byy tzw. chekpointy (posterun- przywiezione zdjcia przedsta-


ki) z uzbrojonymi onierzami. wiaj raczej obraz sielanki ni
Wielokrotnie te uczestnicy kraju zagroonego wojn.
wycieczki byli przez nich kon- Ostatecznie Jammeh, pod
trolowani. Nie pozwolono, aby naciskiem midzynarodowym
bus wiozcy turystw do Sene- i w obliczu interwencji zbrojnej
galu zwiedza synne lasy na- pastw ECOWAS (Wsplno-
morzynowe wjecha na prom ta Gospodarcza Pastw Afryki
przez graniczn rzek Gambi. Zachodniej), 21 stycznia 2017
Pierwszestwo do przeprawy ustpi ze stanowiska i zbieg z
mieli niezmotoryzowani cywilni kraju. Zieliscy byli ju wtedy
uchodcy, masowo uciekajcy w domu, wrcili 20 stycznia.
przed zagroeniem wojennym. Andrzej zapamita jeszcze, i
Oczywicie nie byo te mowy o ju na lotnisku, w momencie
dokumentowaniu fotograficz- odlotu, tamtejsza telewizja pro-
nym wydarze nawet pr- wadzia transmisj z zaprzy-
ba skierowania obiektywu w sienia Adamy Barrowa jako
stron onierzy grozia w naj- nowego prezydenta Islamskiej
lepszym przypadku konfiska- Republiki Gambii, ku oglnej
t aparatu, std te wszystkie radoci miejscowych.
Przywiezione fotografie nie odzwierciedlaj sytuacji kraju Andrzej Zieliski wraz z on wybra si na egzotyczne R E K L A M A
zagroonego wojn, gdy robienie zdj np. wojsku byo wakacje do Gambii i Senegalu. Decydujc si na wyjazd last
zabronione i grozio w najlepszym przypadku konfiskat minute, nie pomyleli, eby sprawdzi na stronie internetowej
aparatu. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy wyjazd jest bezpiecz-
ny.
pawe strzelczyk ku godzinach lotu z midzyl-
dowaniem w Las Palmas wy- grudnia przegra wybory. Po- granic staa armia senegalska,
To miaa by fajna egzotycz- ldowali w Bandul, czwartym cztkowo uzna zwycistwo li- w morze wypyna nigeryj-
na wycieczka, wynagradzajca co do wielkoci miecie Gambii. dera opozycji, Adamy Barrowa ska marynarka wojenna, mi-
cik prac w grudniu. Andrzej Gambia to najmniejszy konty- i pogratulowa mu zwycistwa. dzynarodowa opinia publiczna
Zieliski, fotograf wsppracu- nentalny kraj Afryki, pooony Po krtkim czasie jednak si naciskaa na dyktatora o ust-
jcy z raciborz.com.pl, mia bar- w rodkowo zachodniej czci rozmyli, co stao si poczt- pienie. Wojna domowa zawi-
dzo pracowity okres przed wi- kontynentu. Jest to jedno z naj- kiem kryzysu politycznego. Do sa na wosku. Dla turystw,
tami. Interesy, ktre prowadzi, biedniejszych pastw wiata. gry wkroczyy lokalne mocar- take z Polski, organizowano
byy tak absorbujce, e posta- W dodatku, w czasie gdy po- stwa, Senegal i Nigeria, groc naprdce ewakuacj. Biuro
nowi w styczniu odpocz, w jawili si tam pastwo Zieli- interwencj zbrojn w przy- podry nie ostrzego nas, e
ktrym z ciepych krajw. Po- scy, Gambii grozia interwencja padku nierespektowania przez jedziemy do kraju o niepewnej
cztkowo miaa to by Tenery- zbrojna ssiedniego Senegalu. Jammeha wynikw wyborw. sytuacji, std te nie mielimy
fa, ale przez przypadek trafi na To efekt wydarze ostatnich 17 stycznia Jammeh po- wiadomoci, e wyldujemy
ofert safari w Gambii i Senega- tygodni rzdzcy Gambi od nownie odmwi ustpienia w samym rodku zamieszania
lu. Cena bya zachcajca, wic 22 lat i zapowiadajcy, e b- ze stanowiska i wprowadzi mwi Andrzej. Przyznaje jed-
nie zastanawia si zbyt dugo. dzie u wadzy miliard lat prezy- 90-dniowy stan wyjtkowy. Sy- nak, i osobicie nie odczuwa
Andrzej z on wylecieli z dent Yahya Abdul-Azziz Jemus tuacja staa si patowa. Gambij- wielkiego zagroenia. Owszem,
Warszawy 14 stycznia. Po kil- Junkung Jammeh na pocztku skie wojsko wyszo na ulice, u w wielu miejscach wystawione
8 Z regionu ogoszenia.GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE:
dodaj bezpatne ogoszenie w internecie
drobne: tekstowe 6 z w ramce 10 z na kolorowym tle 14 z ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

FINANSE Jeli planujesz organizacj swo- rowa grupy vag audi volkswagen wierzchni 135 m2 wybudowany Dywan ze sznurka bawenianego
jej imprezy i zastanawiasz si nad seat skoda oraz naprawa sterow- w stanie surowym na dziace bu- - rczna robota, rednica 91 cm,
opraw muzyczn to dobrze tra- nikw pomp v30 vp44w silnikach dowlanej nr. 302/11 o powierzch- sznurek 5 mm, kolor jasnosza-
POYCZKI KRTKOTERMINOWE e/a. Zajmuj si prowadze- opla 2.0dti 2.2dti psg16 1.7 isuzu, ni 700 m2, przy ulicy Widokowej ry/jasnopopielaty. Cena 215 z +
32 348 61 68, 504 819 404 niem imprez okolicznociowych oraz ford 2.0tddi. Zmiana opro- w Kdzierzynie-Kolu dzielnica koszty wysyki. Tel. 515 715 789.
od prawie 7 lat i w tym czasie gramowania chip tuning. Tel. 514 Cisowa. Atrakcyjna lokalizacja
Porednik CDF S.C. rmy Matpol Finanse Sp. z o.o. miaem przyjemo gra na we- 655 163. pod lasem, nowe osiedle, dojazd
Stabilny jedzik z oparciem dla
dziecka, grajcy rne melodyjki,
selach, komersach, pmetkach, utwardzony,media doprowadzo-
Jestem doradc klienta jednej z Szukasz nietuzinkowej reklamy duy schowek pod siedzeniem.
studniwkach, sylwestrach, uro- ne do dziaki, dziaka paska. Te-
wiodcych rm na rynku. ktr ce- dla komisu, warsztatu lub innej Wspaniale wspomaga czynnoci
OPEN FINANCE S.A. dzinach i wielu innych. Posia- lefon kontaktowy 510 103 148.
chuje uczciwo oraz przejrzysto dziaalnoci zwizanej z motory- ruchowe dziecka 50z. Tel. 796
Konsolidacja kredytw. Pro- dam dowiadczenie i zaplecze
zasad. Gotwka od 300 do 12000 zacj? To jest oferta dla Ciebie. Mercedes W124 E280 Combi, 136 526.
wizja: od 0%, Opata broker- z, a dla rm od 300-15000z spa- techniczne, dziki ktrym Twoja
Oferuj naturalnych rozmiarw, manual 1995, okolo 2lat w Pol-
ska: 0%. Kdzierzyn-Kole, ul. t mona wliczy w koszty. Odpo- impreza bdzie niezapomniana.
z oryginalnymi lampami grillem sce. Stan dobry z plusem ma kilka
Marii Skodowskiej-Curie 2. wiem na wszelkie pytania. Uwaga Tel. 725 156 747.
znaczkami i ca galanteri atrap rzeczy do zrobienia. Zawieszenie, Komis od A-Z
Tel. 669 564 718, 785 906 451. Promocja! Poyczka do 4000 z bez
Muzyka weselna, zabawy, festy- samochodu mini cooper S. Jest klima, ogem okej, poza tym no- (Kup, Sprzedaj)
odsetek i prowizji na cay miesic!
Tel. 666 068 329.
ny, bale sylwestrowe, karnawao- wykonana z tworzywa sztuczne- we tarcze i klocki przd ty oleje Dla Ciebie mie,
we, studniwki. Jeszcze par wol- go- trwaa i lekka okoo 120kg. ltry akumulator polecam moli- Dla Kogo Skarb
PRACA nych terminw na 2017 rok. Tel. Mona j umieci np. na dachu wa zamiana. 690 939 947. Masz zbdne rzeczy
692 464 983. lub dowolnej konstrukcji nad zie- Nie wyrzucaj, Przynie
Sprzedam adny zadbany mo- sprawisz Komu rado.
ATERIMA MED ZATRUDNIMY Odstpi sal w restauracji Dwo-
mi. Efekt piorunujcy. Odbir ze
wzgldu na gabaryt tylko osobi-
torek Kawasaki ltd 454 1988 r. Zapraszamy
stanowisko: Serwisant rek w Komornie na 7 maja 2017 Zarejestrowany, rekreacyjny, pn.-pt. 10:00-16:30
Opiekunki sprztu komputerowego r. Sala jest przygotowana tylko i
sty. Cena 2999. Tel. 507 373 636.
sprawny. Wicej informacji: 697
47-400 Racibrz
osb starszych Wymagania:
wycznie na jedn uroczysto
nie ma mowy o drugiej imprezie
Sprzedam opony, komplety po
4 szt. Letnie Kleber i Pirelli oraz
098 074.
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
w Niemczech minimum rednie wykszta- na tej wanie sali. Koszt to wyso- zimowe Fulda. Rozmiar 205/55
Sprzedam zgrzewark do okien
cenie techniczne pcv Urban AKS 4110. Maszyna w Tel. 660 287 150
ko wpaconej zaliczki. Tel. 795 R16. Tel. 512 333 812.
Tel. 32 506 55 88 rozeznannie w brany IT 543 167.
peni sprawna. 602 328 660. 797 638 860
dowiadczenie w diagno- Sprzedam notebooka Asus
zowaniu i naprawie sprztu Przygotuj posiki na rnorod- K56CB 15,6, Intel i3, 8GB RAM,
komputerowego ne imprezy: wesela, chrzciny, ko- graka GT740 2GB, 500HDD + USUGI
prawo jazdy kat. B munie, imprezy okolicznosciowe 120SSD. Tel. 512 333 812.
(urodziny, jubileusze, imieniny). REMONTOWO-
Rekrutacja: Chemia gospodarcza FM Group.
Produtky wlasne lub dostarczone -BUDOWLANE
CV naley wysa na adres Wikszo produktw dostp-
przez klienta. Obsuguj opolsz- Zygmunt Banik
biuro@softib.pl (warunek nie- nych od rki oraz dostpnych na
czyzn. Tel. 530 902 402.
zbdny w procesie rekrutacji) zamwienie. Moliwo faktur kompleksowe
Sprztanie mieszka, biur, do- VAT. Tel. 512 333 812. wykoczenia wntrz
Firma SOFT-IB zastrzega sobie
prawo do nie odpwiadania na mw. Oferuj pomoc w zakupach
Monta anten satelitarnych, usta- Tel. 694 403 205
wszystkie aplikacje. osobom starszym, pomoc w wizy-
wienie sygnau, konguracja z de-
tach u lekarza itd. Szybko, tanio i
koderem. Tel. 32 415 98 18.
solidnie. Tel. 786 231 960.
NIERUCHOMOCI
Oferuj pomoc w tumaczeniu
Sprzedam Dom jednorodzinny Pranie dywanw, tapicerki me- ODZIE ROBOCZA
Wynajm lokal 65 m2 w Racibo- z uytkowym poddaszem o po- blowej, samochodowej, polero- Artykuy BHP, P.PO., spawalni-
dokumentw, umw, stron in-
rzu obok ronda Nerki ul. Maria- wanie maszynowe, pastowanie,
ska. Atrakcyjna cena. Tel. 604
DO WYNAJCIA ternetowych itp. Specjalizuj si cze, chemia gospodarcza, we.
w tumaczeniach medycznych, czyszczenie cian i elewacji.
520 589. warsztat samochodowy Racibrz, ul. Eichendorffa 12
technicznych oraz prawie pracy. ZAMA W CZECHACH Tel. 32 763 40 43, 504 412 875 tel./fax 32 440 30 36
Mieszkanie komfortowe do wy- z zapleczem biurowym Zlecenia przyjmuje droga ma- szybkie terminy Racibrz, ul. Ogrodowa 46 kom. 512 936 444
najcia w centrum Raciborza od socjalnym i placem ilow. Proponuj korepetycje na zapewniamy transport www.green-clean.pl www.deln-raciborz.pl
1 kwietnia 2017 r. Umeblowane, postojowym w Raciborzu kadym poziomie, zapewniam
wyposaone, do zamieszkania. refundacja NFZ (2111 z)
materiay. Chtnie zbior 1,2,3
Tel. 32 415 24 73. TEL. 698 300 561 osoby na konwersacje lub kore-
najwyszy standard zabiegu MOTORYZACJA
petycje. Cena za lekcj u mnie w Tel. 602 150 886
Wynajm mieszkanie rodzin- domu lub podjad pod adres (+
ne 60 m2 blisko centrum, II DO WYNAJCIA koszt dojazdu): 60 min 1 os./40
pitro. Tel. 601 648 350 z, 60 min 2 os./50 z, 90 min 1 NAPRAWA OBUWIA
hala 180 m2 Usugi kaletnicze
os./60z, 90 min 2 os./80 z. Tel.
na magazyn, warsztat, 693 065 564. i rymarskie
Sprzedam dziak budowlan gara lub dowoln Roman Palczewski
dziaalno Oferuj obsug w doborze ko-
o pow. 22,5 ar w Raciborzu, Malowanie tapicerki samochodo-
smetykw, najnowsze katalogi,
ogrodzon, w bardzo dobrej w Raciborzu prbki kosmetykw! Chtnie zo-
wej i meblowej, obuwia, torebek,
kurtek, naprawa obuwia ortope-
lokalizacji. Tel. 609 900 143.
TEL. 698 300 561 stan konsultantk AVON osb dycznego.
z Kdzierzyna-Kola, Krapkowic Racibrz, ul. Londzina 51,
oraz wszelkich okolic tych miej- tel. 32 414 08 21; DH Bolko, ul.
RNE
scowoci. Jeeli nie masz jeszcze Nowa 1, tel. 509 077 011 8;
Pracownia krawiecka. Szycie na ciowe oraz spotkania biznesowe swojej konsultantki. Tel. 667 324 Kunia Raciborska, ul.
wymiar odziey damskiej, m- polecamy Pastwu usugi cate- 205. Kocielna 5, tel. 324191153,
502468049;
skiej i dziecicej, naprawa odzie- ringu cukierniczego. Gwarantu- Naprawa samochodw osobo- Rybnik, ul. Powstacw l-
y oraz wszelkie przerbki, szycie jemy niepowtarzalne sodkie wych wszystkich marek , wymia- skich 17, tel. 663 466 661.
pocieli, obrusw, zason i ran i menu, indywidualnie dobrane nana rozrzdu, naprawa ukadw Punkt Ekspresowa Naprawa
renowacja tapicerki samochodo- do charakteru imprezy i wyma- zawiesze, elektromechanika sa- Obuwia obok E.Leclerc nie nale-
wej. Racibrz, ul. Brzeska 4. Tel. ga zamawiajcego. Oferujemy mochodowa, naprawa sterowni- y do rmy Palczewski.
665 989 571. wyroby z wasnej, domowej pro- kw ABS, diagnostyka kompute- naprawa-obuwia-raciborz.pl
dukcji oparte na tradycyjnych re-
Pracownia krawiecka oferuje
cepturach... wszelaki wybr tor-
profesjonalne kursy kroju i szy-
tw, ciast, ciasteczek, babeczek
cia, na potrzeby wasne i z cer- Firma STACH-DREW
tykatem. Racibrz, ul. Wojska oraz palm owocowych. Zaspaka-
oferuje drewno kominkowe,
Polskiego 11. Tel. 728 96 95 98 jamy podniebienia wyszukanych
drewno opaowe
klientw. Nasze wyroby ciesz si
Pracownia krawiecka poleca w dobrej cenie.
lekkoci i wieoci produktw.
usugi krawieckie, przerbki oraz Nasz ofert dostosowujemy do
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
szycie dla rm. 47-400 Racibrz, Tel. 512 271 815
potrzeb i indywidualnych upodo-
ul. Wojska Polskiego 11, Tel. 728 32 430 10 45.
ba Klienta. Dowozimy ciastka i
96 95 98. Skad znajduje si
torty na miejsce imprezy. Tel.
Na wesela, imprezy okoliczno- 503 816 715. z tyu budynku.
GazetaInformator.pl >> 22 lutego 2017, nr 4 (231) Publicystyka 5
RACIBRZ SYLWETKI

Naval. Od spawacza do onierza jednostki wojskowej GROM


Gdzie w grach Afganistanu skradalimy si ca noc, idc w noktowizji po dosy ostrych graniach gr...

Fot. Mateusz Herba


mateusz herba ci. Dlaczego Naval? Kiedy pierwszym ostrzale czy misj,
komu nawaliem, ale mniej- ktra wojskowemu najbardziej
Naval urodzi si w Racibo- sza z tym mia si byy gro- zapada w pamici. Gdzie w
rzu. Zanim zosta onierzem mowiec. Po czym przybierajc grach Afganistanu skradalimy
GROM-u by zwyczajnym chop- powaniejsz min, wyjani. si ca noc, idc w noktowizji
cem. Jak wikszo rwieni- - onierze jednostki specjal- po dosy ostrych graniach gr.
kw ugania si za pik. Gra w nej Grom s spadkobiercami Gdy droga si koczya uznali-
LZS Ocice. W czasach jego mo- tradycji Cichociemnych o- my z kumplem, e nie ma sen-
doci, on i jego koledzy nie mieli nierzy Armii Krajowej. Tak, jak su i dalej. Pooylimy si na
zbyt duego wyboru. Ukoczy funkcjonowaa jednostka, na takiej pce ciennej przekona-
szko zawodow. Zdoby wy- ksywach, pseudonimach funk- ni, e jest to wietne miejsce, by
ksztacenie w zawodzie: lu- cjonoway cae struktury pa- si ukry. Rano obudzio nas
sarz-spawacz. Prac podj w stwa podziemnego. Majc za- soce. Jak zobaczyem, gdzie
fabryce kotw Rafako. Jako korzenienie w tych tradycjach, pimy nie wierzyem. Spali-
chopiec mia jednak marzenie my w jednostce te si nimi my na skale 1,5x1,5 m z pik-
chcia zosta onierzem jed- posugujemy. Jest to troch za- nym widokiem, bez moliwoci
nostki specjalnej. Dziki nad- bawne, bo znasz kogo 15-20 odwrotu, wystawieni na ostrza
ludzkiej determinacji udowod- lat i nie wiesz nawet jak ma na wspomina gromowiec.
ni, e niemoliwe nie istnieje imi i nazwisko. Plus jest z te- Zaprezentowana podczas
czytamy na okadce jego naj- go taki, e na robocie nie zawo- spotkania ksika Ostatnich
nowszej ksiki Ostatnich gry- Raciborzanin Naval do elitarnej jednostki GROM dosta si dziki sile umysu, a nie mini. asz kogo po nazwisku tylko po gryz psy to opowie o szcz-
z psy. Byy operator GROM-u Pamitam jak byem na swojej selekcji i pojechalimy na basen w Legionowie. Trzeba byo ksywie mwi wojskowy. ciu jakie trzeba mie, by reali-
15 lutego w raciborskiej ksini- skoczy z 5 metrowej wiey. Porozbieralimy si. Takich szczupaczkw jak ja byo paru. Na Uczestnicy spotkania dopy- zowa cele. To powrt do dzie-
cy opowiada o kulisach pracy w widok kilku takich dobrze zbudowanych, wysokich facetw mylelimy sobie: kurcz, co ja tywali ponadto m.in. o rnic cistwa gromowca, jak i historia
jednostce. tutaj robi. Ale mija jeden dzie, drugi. Nagle jest zimno, nagle doskwiera gd i ci dobrze midzy polsk a amerykask pracy w jednostce. Pozycja jest
Jego pseudonim to pamit- zbudowani mwi: pieprz, nie bd tam dalej szed. Po tym wszystkim orientujesz si, e armi, rol kobiet w GROM-ie, do wypoyczenia w raciborskiej
ka po wydarzeniu z przeszo- nie wane jak wygldasz, ale czy uywasz gow wspomina. stres pourazowy, odczucia przy bibliotece.

RACIBRZ SYLWETKI

Magdalena Walach: Realizuj si jako mama


Aktorstwo, malarstwo, a moe projektowanie i aranowanie wntrz, w ktr stron pjdzie raciborzanka grajca
m.in. w serialu M jak mio, a na co dzie mama jedenastoletniego Piotrka?
dalsze komplikowanie ycia y mnie od dawna, ale zeszy Mwisz, e aktorstwo jest Nie jeste te osob, kt-
Fot. Mariusz Jankowski

granej przeze mnie postaci, na dalszy plan ze wzgldu na zaborczym zawodem. Co ra aktywnie udziela si w
wic mam nadzieje, e jeszcze prac, ktra jest bardzo zabor- jest Twoj odskoczni od mediach spoecznocio-
przez jaki czas bdziemy mo- cza. Ten zawd rzadko kiedy pracy? wych. Nie zabiegasz o po-
gli si przez ten szklany ekran ustpuje pola innym zaintere- Realizuj si w domu ja- pularno? Bardzo wie-
oglda (miech). sowaniom, ktrym trzeba si ko mama i zdecydowanie mi lu artystw, celebrytw
odda i powici. Jeli czo- to wystarcza. Nie potrzebuj wyraa si w taki wanie
Twj zawd sprawia, e wiek robi co z sercem, to au- adnej innej odskoczni, ktra sposb.
jeste w cigych rozjaz- tomatycznie angauje wszyst- miaaby mi dostarcza wszel- Bardzo ceni sobie swoje
dach. Jak godzisz ycie za- kie siy w to, co robi. Kiedy kiego rodzaju fajerwerkw. ycie prywatne, swoje czte-
wodowe i rodzinne? uczszczaam na zajcia do Najnormalniejsze ycie ro- ry ciany i to, co si dzieje w
Tak to bywa prosz Pa- Domu Kultury w Raciborzu i dzinne jest dla mnie czym, co moim domu. Rzadko kiedy
stwa, ale kt z nas zawodowo malowaam. Malarstwo jest w zupenoci mi wystarcza i co chciaabym, eby wychodzi-
dzi nie jest zwizany z wyjaz- jedn z moich wielkich pasji. doceniam. Nie szukam czego o to poza mury, wic raczej
dami? Zdyam si do tego Mylaam, e to wanie z ry- jeszcze. nie nale do osb, ktre co-
przyzwyczai. Zdyam si te- sunkiem, malarstwem zwi dziennie bd umieszczay
go nauczy i zdyam w jaki swoje przysze ycie zawodo- Skoro o rodzinie mowa. jakie aktualizacje na Face-
sposb nauczy si organizacji we. Potoczyo si jednak ina- Twoi fani na portalach spo- booku. By moe bd z tym
ycia prywatnego w taki spo- czej. Ale do czego zmierzam? ecznociowych sugeruj, walczy. Nie wiem, czy to si
sb, eby jak najmniej cierpia- Czym cudownym byoby e nadszed czas by j po- zmieni (umiech), jak na ra-
o na zawodowych wyjazdach. projektowanie i aranowanie wikszy. zie nie do koca w tym si od-
11 lutego na scenie RCK wystawiono sztuk teatru wntrz. To jest co, co mnie Powanie? Musz si przy- najduj.
Bagatela Najdroszy. Aktorka, raciborzanka Magda Gdyby nie zaja si ak- bardzo pociga i co wydaje mi zna, e nie do koca jestem oso-
Walach przed spektaklem udzielia redakcji wywiadu, torstwem, to co by robi- si bardzo inspirujce, kre- b, ktra ledzi wikszo opisy-
w ktrym opowiedziaa midzy innymi o swojej pracy, a w yciu? atywne. Po prostu fantastycz- wanych rzeczy. Zobaczymy, co
pasjach i aktywnoci na portalach spoecznociowych. Jest kilka takich cieka- ne pole do popisu. bdzie. Nie stajemy si w kocu Opracowanie wywiadu:
wych rzeczy, ktre pasjonowa- modsi z kada now wiosn. Mateusz Herba

rozmawia po premierze Najdrosze-


ireneusz burek go, wic wszystkie siy byy
skupione w pracy nad tym ty-
Wystpujesz na scenie i tuem, nad przygotowaniem
grasz w serialach. Jeste tego spektaklu. Jeli chodzi
rozdwojona pomidzy de- natomiast o plany poza te-
skami teatru, a szklanym atralne, to jak Pastwo wiecie
ekranem? jestem zwizana od duszego
To rozdwojenie trwa na- czasu z serialem M jak Mi- PRZEWZ OSB
dal, ale nastpio przewarto- o, ktry wci si rozwija. POLSKA-NIEMCY-POLSKA
ciowanie. Jestemy wieo Scenarzyci maj pomysy na
Polska-Niemcy
R E K L A M A
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl
6 Wspieramy Dobre Tematy 22 lutego 2017, nr 4 (231) << GazetaInformator.pl
KDZIERZYN-KOLE PODRE

Czarnobyl. 30 lat po katastrofie


Patryk Szymaski odwiedzi miejsce, w ktrym nie da si zapomnie o wydarzeniach
z 1986 r. Spotkanie z podrnikiem i fotografem odbdzie si 25 lutego w Galerii Sztuk Wszelakich.

Fot. Patryk Szymaski


USA, Indie, Etiopia... Na blogu Patryka Szymaskiego mona zaobaczy relacje z kilkunastu pastw wiata. Jednak wyprawa do miasta Prype bya wyjtkowa z wielu wzgldw.
Rwnie wykonane w jej trakcie zdjcia maj zupenie inny charakter.

go, wraz z dziemi przeya ka- miaem przyjemno pozna. co tylko mog w czasie swoich
tastrof w Czarnbylu przyp. podry. Aparat miaem od
red] , chocia to z jej powodu Na swojej stroni pisze Pan dziecka, a rodzinne albumy za-
tam w ogle pojechaem. o sobie Kulturoznawca, pychaj w domu cay rega. Ale
filmoznawca i teatrolog, s to zdjcia rodzinne, fotogra-
Czy przed wypraw do specjalista od nowych me- fi jako sztuk odkryem nieco
Czarnobyla mia Pan ja- diw, ale take fotograf. pniej.
kie wyobraenia na temat Dlaczego postawi Pan
tego, co Pan zobaczy? przede wszystkim na foto- A skd zamiowanie
Staraem si nie mie wy- grafi? do podry?
obrae, bo podre day mi Nie jestem profesjonalnym Jeli ycie w ogle ma jaki
to dowiadczenie, e takie wy- fotografem. Nie zajmuj si sens, to jest nim na pewno wy-
obraenia rzadko s prawdzi- tym zawodowo, ale fotografuj penienie go podrami.
we. Oczekiwaem po prostu
opuszczonego miasta, zawie-
szonego w czasie, w okresie
Zimnej Wojny. Jechaem tam
z jednym konkretnym celem -
zobaczy mieszkanie Swietany,
ktra jest przyjacik rodziny.
Wszystkie pozostae miejsca i
wydarzenia, chocia ciekawe,
byy drugorzdne.

Co najbardziej Pana za-


skoczyo podczas wizyty w
katarzyna czy fotograficznym. 25 lutego w tastrofy moja mama przeby- Czarnobylu?
Galerii Sztuk Wszelakich w K- waa nawet na Ukrainie, cho To, e Czarnobyl jest za-
Patryk Szymaski nie pa- dzierzynie-Kolu odbdzie si z dala od eksplozji. Czarnobyl mieszkany. Posiada obecnie
mita dnia, w ktrym w Czar- kolejne Spotkanie podrnicze od zawsze gdzie istnia obok do ok. 3 tys. mieszkacw, se-
nobylu doszo do wybuchu w MOK. Jego gociem bdzie mnie, w artykuach gazet, w zonowo. S jeszcze samosioy,
reaktora jdrowego. Mia ww- wanie Szymaski. rozmowach, w wiadomociach czyli rdzenni mieszkacy Stre-
czas zaledwie p roku. Ale za itp. Moja wystawa zdj pre- fy, ktrzy wrcili do okolicz-
spraw przyjani dwch rodzin Czy Czarnobyl od zawsze zentuje Prype oglnie, nie hi- nych wsi i mieszkaj w swoich
polskiej i ukraiskiej, 30 lat by w Pana wiadomoci? stori Swietany [Swietana domach, samotnie, jak np. Ol-
po katastrofie postanowi od- Urodziem si 6 miesicy Szynkarenko jest przyjacik ga Juszczenko, jedyna i ostatnia
wiedzi to miejsce z aparatem przed wybuchem. W czasie ka- rodziny Patryka Szymaskie- mieszkanka wsi ubianki, ktr
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 22 lutego 2017, nr 4 (231) Zapowiedzi 7
KDZIERZYN-KOLE DK KOLE - 5 MARCA
Repertuar imprez
MAREK NAPIRKOWSKI KULTURA ROZRYWKA

TRIO WYSTPI W DK 3 MARCA KONIEC WIATA RACIBRZ 12 MARCA

KOLE 3 marca o godz. 20:00 na Przystanku Kulturalnym Koniec


wiata wystpi Krzysztof Zalewski wraz z zespo-
HALA RDMIECIE KDZIERZYN-KOLE
W niedziel, 12 marca, Kabaret Paranienormalni za-
em. Bdzie promowa swoj najnowsz pyt pt. Zoto. prezentuje program pt. Pierwiastek z Trzech peen
Jazz z Wami oraz Miejski Wstp: 40/ 45 z w dniu koncertu. Ilo miejsc ograniczo- postaci i tematw niespotykanych dotd na scenie kabaretowej.
Orodek Kultury w Kdzierzy- na. Wszystko co najlepsze, czyli talent Igora, urok Roberta i energia
nie-Kolu maj zaszczyt za- Michaa rozpocznie si o godz. 15:30.
prezentowa projekt muzycz- 5 MARCA DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE
ny - Marek Napirkowski Trio. Na deskach Domu Kultury Chemik zostanie zaprezentowa- 17-18 MARCA DK KOLE KDZIERZYN-KOLE
To formacja, w ktrej skad ny niezwyky spektakl baletowy w wykonaniu dzieci Miejski Orodek Kultury zaprasza na XXIX Szantki, ktre
wchodzi trzech niezwykych z teatru Taca pod kier. Marioli Ptak z Domu Na- odbd si w DK Kole. Bilety w cenie 50 z normalny, 40 z
muzykw: gitarzysta Marek rodowego w Cieszynie, poczony z koncertem mode- ulgowy, karnet na dwa dni: 100 z normalny, 80 z - ulgowy
Napirkowski, basista Micha nenty, to dzieo rodzime, nie- go, obiecujcego zespou Lor specjalizujcego si w muzy- dostpne w sprzeday od 27 lutego w kasach kin i sprzeday on-
Baraski i perkusista Ceza- zastpionego Marka Napir- ce Indie-Folk z Krakowa. Bilety w cenie 15 z doroli, 10 z -line.
ry Konrad. Koncerty zespou kowskiego i jego kompanw. dzieci do nabycia w kasach kin i on-line.
to mieszanka ywioowej, pe- To trjca zoona z muzykw 26 MARCA DK KOLE KDZIERZYN-KOLE
nej energii improwizowanej z samych szczytw rankingo- 11 MARCA KAMELOEN JAZZ CLUB BRZECE Miejski Orodek Kultury zaprasza na monodram pt. Zakad
muzyki, ekspresyjnych partii wych gra wymienicie, brzmi Sekcja Muzyczna Kotajowskiej Kuni Prawdzi- pracy chronionej w wykonaniu Barbary Janas-Dudek.
solowych, ale take stonowa- nie mniej wietnie i do tego wych Mczyzn, jedyna taka grupa muzyczna w Polsce W 2012 r. nakadem Zauka Wydawniczego Pomyka ukazaa si
nych, lirycznych ballad. Jeden jeszcze koncertowo. wystpi w Kameleon Jazz Club w Brzecach. Pocztek ksika pt. Zakad Pracy Chronionej, ktrej jest autork. Rw-
z najlepszych gitarowych - jaz- Pocztek o godz. 18:00, bi- o godz. 20:00. Bilety: 20 z przedsprzeda, 25 z w dniu nolegle powsta monodram pod tym samym tytuem. Pocztek o
zowych krkw w tegorocznej lety do nabycia w kasach kin i koncertu. godz. 18:00 w DK Kole.
ofercie, bez podziau na konty- on-line w cenie 40 z netto.

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 31 MARCA RACIBRZ ROZRYWKA


mwi o yciu kadego czo- przebojw. W wielu rankin-
CZESAW PIEWA & ARTE SUPLEMENT wieka, o walkach, upadkach,
powstaniach, ciemnociach i
gach i podsumowaniach mu-
zycznych 2011 roku zesp
DEI SUONATORI DO WALENTYNEK nadziei. Zarwno w warstwie
tekstowej, jak i w muzycznej
uplasowaa si w cisej czo-
wce.
Litza i spka s absolutnie Support koncertu zesp
Trasa koncertowa polsko- Arte dei Suonatori to orkiestro- 26 lutego godz. 17:00 gramie koncertu usyszymy bezkompromisowi. EneDueRabe projekt kum-
-duskiego zespou Czesaw wy rozmach poczony z awan- RCK DK STRZECHA przede wszystkim piosenki o Zesp da si pozna szer- pli pochodzenia chodzieskie-
piewa bdzie przebiegaa rw- gardow fantazj na temat (ul. Londzina 38) mioci m.in. Jacquesa Brela szej publicznoci podczas go stawiajcych w muzyce na
nie przez Kdzierzyn-Kole. wspczesnej muzyki popular- Cukierki dla panienki mam, Jarocin Festiwal 2011 oraz szczero i energi bez zwa-
Tym razem barwny ensemble nej. Obowizkowa pozycja nie Od dziesiciu ju lat Atlan- Nastroje Jarosawa Wasi- podczas 17. edycji Przystan- ania na konwenanse. Wstp
multiinstrumentalistw Cze- tylko dla mionikw scenicz- tyda przygotowuje koncert ka, pij, bajki nij Marka ku Woodstock 2011 a utwr wolny. Wejciwki na kon-
sawa Mozila zagra z polsk nego luzu w wydaniu niepo- pod tytuem Suplement do Grechuty, Nie ma jak u ma- Autystyczny wspi si na cert do odbioru od 22 lutego
orkiestr barkow o midzy- kornych Duczykw, ale take walentynek. W tym roku na my Wojciecha Mynarskiego, pierwsze miejsca wielu list w RCI przy ul. Dugiej 2.
narodowej renomie. Arte dei nie lada gratka dla prawdzi- wydarzenie zapraszamy ju Legenda o mioci Jacka
Suonatori, prawdziwi mistrzo- wych melomanw. Nie zabrak- 26 lutego o godz. 17.00 do Kaczmarskiego, Mateczki-
wie muzyki dawnej, maj na
swoim koncie kilkanacie pyt i
nie rwnie znanych przebojw
zespou Czesaw piewa, jak i
sali widowiskowej RCK DK
Strzecha. Wystpi: Wero-
piosenk autorsk Karoliny
Kurzei, Kto w pomieniach
FESTIWAL JAZZ Z WAMI
kilka prestiowych nagrd mu- utworw z muzyki klasycznej. nika Pytel, Marlena Seroka, Leonarda Cohena i inne.
zycznych. Bilety w cenie: 70 z - parter, Karolina Kurzeja, Oliwia Py- Modym artystom akompa-
Koncert Czesaw piewa & 60 z - balkon, ju w sprzeday. tlik, Patrycja Rzotki, Jakub niowa bdzie Zbigniew Fory
Gomuka i Karol Sobczyski. na pianinie, na ecie zagraj
R E K L A M A Ponadto wystpi zaprosze- Oliwia Pytlik i Marlena Se-
ni gocie: tancerze z Klubu roka, na wiolonczeli Patry-
Mionikw Taca Towarzy- cja Rzotki, na gitarze Irena
skiego MAG-DANCE, Zesp Hlubek, instrumenty perku-
Taneczny SKAZA oraz by- syjne Oliwia Pytlik i Jakub
li Atlantydowicze. W pro- Gomuka. Wstp bezpatny.
18 marca godz. 18:00 z ni na dziewit z trudem
RCK RDK wymieniaj nazwisko autora
LUXTORPEDA, (ul. Chopina 21) Henryka Warsa.
Utalentowany polski pianista
ENEDUERABE Vars & Kaper Deconstruc-
tiON, Pawe Kaczmarczyk,
jazzowy i improwizator Pa-
we Kaczmarczyk wraz z zao-
Audiofeeling Trio & Mr.Krime on przez siebie utytuowan
i Kasia Pietrzko Trio. formacj Audiofeeling Trio
Vars & Kaper Deconstruc- wzi na warsztat zapomniany
tiON to nie tylko poczenie repertuar mistrzw hollywo-
korzeni polskiego jazzu, g- odzkich soundtrackw i pod-
boko tkwicych w muzyce l- da je twrczej eksperymen-
mowej dwch wielkich kom- talnej dekonstrukcji. Kasia
pozytorw: Henryka Warsa Pietrzko Trio wiey projekt
i Bronisawa Kapera. To nie muzycznym na polskiej sce-
tylko pikne, sowiaskie me- nie jazzu. Autorskie kompo-
lodie narysowane wspcze- zycje liderki zespou tworz
sn kresk. To take szukanie istotny element repertuaru
czci pomidzy DJ-em i aur grupy. Artystka miaa przy-
4 marca godz. 18:00 basist Krzysztofa Kmiecika, akustycznego trio. jemno doskonali swj pia-
RCK RDK zwizanych wczeniej z Ar- Bronisaw Kaper i Hen- nistyczny warsztat pod okiem
(ul. Chopina 21) mi oraz z formacj 2Tm2,3 ryk Wars to jedni z pierw- najwikszych saw ameryka-
oraz perkusist Tomasza szych Polakw, ktrzy posta- skiego jazzu takich jak m.in:
Koncert w ramach Narodo- Krzyaniaka, znanego wcze- wili swoje stopy w Hollywood Johnny Oneal, Aaron Parks,
wego Dnia Pamici onie- niej z Turbo i Armii. W 2011 i wsptworzyli sukces amery- Kenny Werner. Grup wraz z
rzy Wykltych. roku w trakcie nagrywania kaskiego kina Zotej Epoki pianistk Katarzyn Pietrzko
Zesp Luxturpeda po- albumu skad uzupeni wo- Hollywood. Fani Milesa Davi- wsptworz: Szymon Fran-
wsta w 2010 roku z inicja- kalista Przemysaw Frencel, sa i Johna Coltrane mog by kowski (bass) oraz Piotr Bud-
tywy Roberta Friedricha gi- raper znany z hip-hopowego zaskoczeni, e synne jazzowe niak (drums). Bilety w cenie
tarzysty i wokalisty znanego duetu 52 Dbiec. standardy On Green Dolphin 40 i 20 z do nabycia w kasach
z takich formacji jak Acid Debiutancki album zatytuo- Street i Invitation napisa RCK oraz na stronie www.rck.
Drinkers, Turbo, Flapjack, wany Luxtorpeda ukaza si Bronisaw Kaper, a polscy fani com.pl. Honorowane karty
Arka Noego, 2Tm2,3 i KN. 9 maja 2011 roku i jest po- piosenek midzywojennych: SENIOR 60+ i RODZINA+.
Do wsppracy muzyk zapro- czeniem brzmie garaowo- Mio ci wszystko wybaczy,
si gitarzyst Roberta Drka, -punkowo-rockowych, teksty Zimny Dra, Umwiem si Artyku sponsorowany

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury
8 Reklama 22 lutego 2017, nr 4 (231) << GazetaInformator.pl

wizytwki, ulotki >>> 32 414 90 30, 533 355 277


Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:
Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie

Daj sobie szans Pakiet socjalny


Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce
na lepsz prac!
Dzia rekrutacji
Nie tra czasu!
tel. (32) 459 15 64, 786 864 292
Ju dzisiaj wylij CV! e-mail: rekrutacja@ekookna.pl

You might also like