You are on page 1of 5

Zacznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok

WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W MYSZKOWIE ZA 2009 ROK

DOCHODY:
Stan pocztkowy na 2009 rok - 651.018 z Wpaty z Urzdu Marszakowskiego - 476.577 z Nalenoci ,odsetki 24.943 z --------------------------------Razem dochody 1.152.538 z

WYDATKI:
Dzia, rozdzia, paragraf DZIA 900 ROZDZIA 90011 2450 Wyszczeglnienie Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada biecych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych - dotacje dla osb fizycznych i prawnych dotyczce likwidacji zbiornikw bezodpywowych na nieczystoci cieke, bd ich adaptacji na studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej Plan / w z / 1.111.018 1.111.018 40.000 Wykonanie / w z / 571.706 571.705 7.200

40.000

7.200

Strona 1 z 5

Zacznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych - dotacje dla osb fizycznych na demonta pokry dachowych zawierajcych azbest i unieszkodliwianie odpadw 4210 Zakup materiaw i wyposaenia - zakup sprztu ogrodniczego, urzdze, paliwa oraz osprztu i materiaw eksploatacyjnych a take odziey ochronnej do utrzymania i pielgnacji zieleni miejskiej. - zakup drzew, krzeww, rolin do nasadze, ziemi, nawozw, palikw do drzew, rodkw do zwalczania chwastw, rodkw ochrony rolin elementw maej architektury oraz innych materiaw do nasadze - zakup materiaw i urzdze zwizanych z propagowaniem dziaa proekologicznych i edukacj ekologiczn oraz materiaw na akcj sprztania wiata - zakup nagrd w konkursach ekologicznych - zakup eko-toreb na akcj Ekologiczne zakupy skierowan do mieszkacw miasta Myszkowa. - przygotowanie przedstawienia o tematyce ekologicznej pn. Nasz pikny wiat mioci jest wart przez modzie miasta Myszkowa. 4260 Zakup energii 120.000 84.168

120.000 98.800

84.168 90.536

25.300

24.070

20.000

15.821

4.500 40.000 6.000 3.000 1.000

3.801 37.851 5.996 2.997 0 Strona 2 z 5

Zacznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok - zakup wody do podlewania rolin 1.000 0

4300

Zakup usug pozostaych - badanie stanu rodowiska w tym wodnego oraz opracowanie koncepcji rozwiza poprawy stanu rodowiska, ekspertyzy rodowiskowe - konserwacja urzdze kanalizacji deszczowej wraz z urzdzeniami oraz roww z zakresu ochrony wd (rowy) - konserwacja urzdze kanalizacji z zakresu ochrony wd (separatory) - przedsiwzicia zwizane z ochron wd wykonanie operatw wodnoprawnych - likwidacja nielegalnych skadowisk odpadw, oraz przedsiwzicia zwizane z gospodark odpadami i ochron powierzchni ziemi, akcja sprztania wiata: likwidacja dzikich wysypisk mieci zlokalizowanych na terenie gminy zorganizowanie odbioru odpadw zebranych podczas akcji sprztania wiata, zorganizowanie transportu odpadw zebranych przez Nadlenictwa w lasach na terenie miasta Myszkowa. - przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody w tym: projektowanie, urzdzanie i utrzymywanie terenw zieleni, zakrzewie, zadrzewie:

517.918 12.000 40.000 30.000

228.960 0 39.977 29.832

60.000

40.000

36.768

15.000

8.996

Strona 3 z 5

Zacznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenie drzew i krzeww przegldy eksploatacyjne oraz naprawa sprztu ogrodniczego projektowanie nowych terenw zieleni miejskiej przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody w tym: korekta koron drzew zlokalizowanych na terenie Gminy w zwizku z poprawa ich stanu zdrowotnego oraz popraw stanu bezpieczestwa, a take usuwanie drzew martwych i chorych lub zagraajcych bezpieczestwu - inne zadania ustalone przez Rad Gminy, suce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, wynikajce z zasady zrwnowaonego rozwoju, w tym: opracowanie programu dofinansowania ograniczenia niskiej emisji przygotowanie planw i programw z zakresu ochrony rodowiska oraz sprawozda z ich realizacji: 1. aktualizacja Gminnego Programu Gospodarki Odpadami 2. aktualizacja Gminnego Programu Ochrony rodowiska 3. program usuwania azbestu z terenu Gminy wraz z inwentaryzacj azbestu 4. sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony rodowiska 5. inwentaryzacja zbiornikw bezodpywowych na cieki bytowe oraz przydomowych oczyszczalni ciekw 41.000 0 26.000 1.000 25.000 13.324 17 0

30.000

25.252

15.500 15.000 32.000 9.000 17.500

0 15.000 32.000 9.000 0

Strona 4 z 5

Zacznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok 6. projekt planu aglomeracji w zakresie gospodarki ciekowej - zlecenie opracowania materiaw zwizanych z propagowaniem dziaa proekologicznych i edukacj ekologiczn dotyczc sprztania nieczystoci po psach - przygotowanie do realizacji systemu selektywnej zbirki odpadw - realizacja programu systemu selektywnej zbirki odpadw -przygotowanie widowiska teatralnego dla dzieci i modziey pn. Historia zaginionego papierka - prowizja bankowa za obsug konta 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 314.000 Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn: Budowa drogi czcej ul. Poln z ul. Kochanowskiego wraz z kanalizacj deszczow oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprztu ogrodniczego - zakup pomp wraz przeciwpowodziowej z wami przeznaczonych do ochrony 12.600 11.786 142.466 15.500 0

2.400 15.000 74.518 1.500

2.257 15.000 0 1.500 37

314.000 19.300 6.700

142.466 18.376 6.590

Strona 5 z 5