You are on page 1of 3

UCHWAA NR XLIII/392/10 RADY GMINY GODW z dnia 27 wrzenia 2010 r.

w sprawie okrelenia szczegowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spacie nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny, przypadajcych Gminie Godw i jej jednostkom podlegym oraz warunki dopuszczalnoci pomocy publicznej w przypadkach,w ktrych ulga stanowi bdzie pomoc publiczn Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz.U.2001, Nr 142, po. 1591 z pniejszymi zmianami), art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2009, Nr 157, poz. 1240 z pniejszymi zmianami) po konsultacji z Urzdem Ochrony Konkurencji i Konsumentw Rada Gminy Godw, uchwala: 1. Okrela si szczegowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapaty oraz rozkadania na raty nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny, przypadajcych gminie Godw zwanych dalej nalenociami", od osb fizycznych, osb prawnych a take jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej, zwanych dalej dunikami". 2. Przepisw niniejszej uchway nie stosuje si do nalenoci, ktrych zasady, tryb umarzania, odraczania spaty oraz rozkadania na raty okrelaj odrbne przepisy. 3. Umorzenie nalenoci w caoci z urzdu moe nastpi jeeli: 1)osoba fizyczna zmara i nie pozostawia adnego majtku albo pozostawia majtek, ktry nie podlega egzekucji na podstawie odrbnych przepisw, albo pozostawia przedmioty codziennego uytku domowego, ktrych czna warto nie przekracza kwoty 6.000 z, 2)osoba prawna - zostaa wykrelona z waciwego rejestru osb prawnych przy jednoczesnym braku majtku, z ktrego mona egzekwowa naleno, a odpowiedzialno z tytuu nalenoci nie przechodzi na osoby trzecie z mocy prawa, 3)jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej zostaa zlikwidowana, 4)zachodzi wany interes publiczny lub interes dunika, 5)gdy wysoko nalenoci nie przekracza kwoty 50,00 z. a przewidywany koszt jej dochodzenia w postpowaniu egzekucyjnym i sdowym byby niewspmiernie wysoki w stosunku do tej nalenoci 4. 1. Umorzenie nalenoci, w caoci lub w czci, moe nastpi na wniosek dunika jeeli, w toku postpowania wyjaniajcego dunik wykae, e: 1)umorzenie uzasadnione jest wanymi wzgldami spoecznymi lub gospodarczym, 2)pobranie nalenoci zagraa istotnym interesom dunika, zwaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu, 3)inne szczeglne okolicznoci zwizane z wanym interesem dunika lub interesem publicznym, ktre uzasadniaj dokonanie umorzenia. 2. Umorzenie nalenoci gwnej powoduje rwnie umorzenie nalenoci ubocznych w caoci lub w takiej czci, w jakiej zostaa umorzona naleno gwna. Wysoko odsetek ustala si na dzie zoenia wniosku. 5. 1. W przypadkach uzasadnionych wanym interesem dunika lub interesem publicznym mona odroczy termin spaty caoci lub czci nalenoci albo rozoy patno caoci lub czci nalenoci na raty biorc pod uwag moliwoci patnicze dunika oraz uzasadniony interes gminy. 2. Odroczenie terminu zapaty lub rozoenie terminu patnoci na raty moe by udzielone na okres nie duszy ni 6 miesicy liczc od dnia uwzgldnienia wniosku. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach okres rozoenia na raty lub odroczenia terminu patnoci moe by duszy. 3. Od nalenoci w stosunku, do ktrych zastosowano jedn z ulg wymienionych w ust 1 nie nalicza si odsetek za zwok za okres od daty zoenia wniosku do upywu ustalonych terminw zapaty, chyba e przy zastosowaniu ulgi postanowiono inaczej.

Id: SEVBJ-XEFFX-HOZAC-UOSCE-EZOKC. Podpisany

Strona 1

4. Jeeli dunik nie spaci w terminie albo w penej wysokoci nalenoci, ktrej termin patnoci odroczono albo nie spaci w penej wysokoci ustalonych rat, naleno pozostaa do zapaty staje si natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwok o ktrych mowa w ust 3. 5. Do dokonania czynnoci okrelonych w ust. 1 uprawnieni s: 1)Wjt Gminy w odniesieniu do nalenoci przypadajcych Urzdowi Gminy, 2)Kierownicy pozostaych jednostkom. jednostek organizacyjnych gminy do nalenoci przypadajcych tym

6. 1. Umorzenie, odroczenie lub rozoenie na raty spaty nalenoci na wniosek dunika prowadzcego dziaalno gospodarcz bez wzgldu na form organizacyjno-prawn oraz sposb finansowania (zwanego dalej przedsibiorc"), stanowice pomoc publiczn odbywa si bdzie w ramach pomocy de minimis, ktrej udzielenie nastpuje zgodnie z Rozporzdzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE seria L, nr 379 z 28.12.2006 r.). Pomoc de minimis stanowi wsparcie okrelone w 3 pkt 5, 4 ust. 1 oraz 5 ust. 1 niniejszej uchway. 2. Pomoc moe by przyznana podmiotom we wszystkich sektorach, za wyjtkiem okrelonych w art. 1 Rozporzdzenia Komisji (WE) nr 1998/2006, o ktrym mowa w ust. 1. 3. Ulgi w postaci umorze, odrocze lub rozoenia na raty nalenoci mog zosta udzielone jedynie w przypadku, gdy warto pomocy de minimis udzielanej przedsibiorcy na podstawie niniejszej uchway, cznie z wartoci innej pomocy de minimis uzyskanej przez niego w rnych formach i z rnych rde w biecym roku kalendarzowym oraz w dwch poprzedzajcych latach kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowicej rwnowarto 200 tys. euro; a dla przedsibiorcw dziaajcych w sektorze transportu drogowego kwoty stanowicej rwnowarto 100 tys. euro. 4. Przedsibiorca wraz z wnioskiem o umorzenie, odroczenie lub rozoenie na raty spaty nalenoci przedkada dodatkowo: 1)owiadczenie lub kopie wszystkich zawiadcze o uzyskaniu bd braku uzyskania pomocy de minimis w biecym roku kalendarzowym oraz w dwch poprzedzajcych latach kalendarzowych. 2)wypeniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu pomoc de minimis, stanowicego zacznik do Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis (Dz.U.Nr 53, poz. 311) 3)sprawozdania finansowe za okres 3 lat obrotowych, sporzdzane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoci 7. 1. Po wniesieniu przez dunika pisemnego wniosku, a take w przypadku skorzystania z moliwoci udzielenia ulgi z urzdu, wjt gminy lub kierownik jednostki organizacyjnej, ktrej zakresu dziaania naleno dotyczy, przeprowadza postpowanie wyjaniajce majce na celu ustalenie czy zachodz przesanki wskazane w 3 lub w 4, a w przypadku przedsibiorcy, czy spenione s warunki okrelone w 6. 2. W przypadku ulg udzielanych na wniosek osoba wymieniona w ust 1 zbiera szczegowe informacje o sytuacji rodzinnej i majtkowej dunika. Dowodem potwierdzajcym sytuacj majtkow i rodzinn moe by wszystko, co przyczyni si do wyjanienia sprawy i nie jest sprzeczne z prawem. 3. Osoba wymieniona w ust 1 moe wezwa dunika do zoenia lub uzupenienia dokumentw uzasadniajcych przesanki zastosowania ulg w spacie nalenoci. Jako dowd naley dopuci wszystko, co moe przyczyni si do rozstrzygnicia sprawy a nie jest sprzeczne z przepisami prawa. 4. Do umarzania wierzytelnoci uprawnieni s: 1)Wjt w odniesieniu do nalenoci przypadajcych Urzdowi Gminy jeeli kwota nalenoci nie przekracza jednorazowo - 3.000,00 z. 2)Kierownicy pozostaych jednostek organizacyjnych gminy do nalenoci przypadajcych tym jednostkom jeeli kwota nalenoci nie przekracza jednorazowo 1.000,00 z. 3)Wjt Gminy i kierownicy pozostaych jednostek organizacyjnych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budetu jeeli kwota nalenoci przekracza kwot wymienion w pkt.1 i 2 ust. 4 a nie przekracza kwoty 5.000,00 z. 4)Rada Gminy jeeli kwota nalenoci przekracza kwot 5.000,00 z.

Id: SEVBJ-XEFFX-HOZAC-UOSCE-EZOKC. Podpisany

Strona 2

8. Umorzenie nalenoci oraz odroczenie terminu zapaty caoci lub czci nalenoci albo rozoenia patnoci caoci lub czci nalenoci na raty nastpuje na podstawie przepisw prawa cywilnego w formie pisemnej. 9. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy przedstawiaj Wjtowi Gminy sprawozdanie z przyznanych ulg dotyczcych nalenoci z zakresu dziaania jednostek. 2. Sprawozdanie o ktrym mowa w ust. 1 sporzdza si wedug stanu na 30 czerwca i 31 grudnia kadego roku w terminie 30 dni od upywu okresu sprawozdawczego. Dane w sprawozdaniu wykazuje si narastajco od pocztku roku. 10. Trac moc: 1)Uchwaa Nr XVII/154/08 Rady Gminy Godw z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie: szczegowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapaty oraz rozkadani na raty wierzytelnoci przypadajcych gminie Godw oraz jednostkom organizacyjnym z tytuu nalenoci pieninych do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organw do tego uprawnionych, 2)Uchwaa Nr XVIII/164/08 Rady Gminy Godw z dnia 05 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchway Nr XVII/154/08 Rady Gminy Godw z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie: szczegowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapaty oraz rozkadani na raty wierzytelnoci przypadajcych gminie Godw oraz jednostkom organizacyjnym z tytuu nalenoci pieninych do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organw do tego uprawnionych. 11. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Godw i kierownikom jednostek organizacyjnych. 12. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Antoni Tomas

Id: SEVBJ-XEFFX-HOZAC-UOSCE-EZOKC. Podpisany

Strona 3