You are on page 1of 2

Katowice, dnia 29 padziernika 2010 r.

PREZES URZDU REGULACJI ENERGETYKI NR OKA-4210-29(13)/2010/216/IX/CW

DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b i lit. c w zwizku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz.104 i Nr 81, poz. 530) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228), po rozpatrzeniu wniosku zawartego w pimie z dnia 15 lipca 2010 r., Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice Spka Akcyjna z siedzib w Katowicach (zwanego w dalszej czci decyzji Przedsibiorstwem), zatwierdzam taryf dla ciepa ustalon przez Przedsibiorstwo, stanowic zacznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 30 czerwca 2012r. Uzasadnienie Na podstawie art. 61 1 ustawy Kodeks postpowania administracyjnego, na wniosek Przedsibiorstwa, posiadajcego koncesje na wytwrzanie ciepa, na przesyanie i dystrybucj ciepa oraz na obrt ciepem, w dniu 16 lipca 2010 r. zostao wszczte postpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepa, ustalonej przez Przedsibiorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, przedsibiorstwo energetyczne posiadajce koncesje ustala taryf dla ciepa oraz proponuje okres jej obowizywania. W trakcie niniejszego postpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiau dowodowego ustalono, e Przedsibiorstwo opracowao taryf zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 44 i 45 ustawy Prawo energetyczne i przepisami rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 padziernika 2006 r. w sprawie szczegowych zasad ksztatowania i kalkulacji taryf oraz rozlicze z tytuu zaopatrzenia w ciepo [(Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej czci decyzji "rozporzdzeniem taryfowym"]. Ceny i stawki opat skalkulowane zostay przez Przedsibiorstwo na podstawie kosztw uzasadnionych prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitau zaangaowanego w t dziaalno. Ocena tych kosztw zostaa dokonana na podstawie porwnania, wynikajcych z nich, jednostkowych kosztw planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikajcymi z kosztw poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzajcym pierwszy rok stosowania taryfy ( 12 ust. 2 rozporzdzenia taryfowego). Zaproponowany przez Przedsibiorstwo okres obowizywania taryfy jest waciwy z punktu widzenia tak interesw samego Przedsibiorstwa, jak i obsugiwanych przez nie odbiorcw. Majc powysze na uwadze orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE 1)Od niniejszej decyzji przysuguje odwoanie do Sdu Okrgowego w Warszawie Sdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 1 Kodeksu postpowania cywilnego). 2)Odwoanie od decyzji powinno czyni zado wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawiera oznaczenie zaskaronej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutw, zwize ich uzasadnienie,
Id: HGNQK-UEZLM-NXLQZ-JWUSN-BWPAE. Podpisany Strona 1

wskazanie dowodw, a take zawiera wniosek o uchylenie albo o zmian decyzji w caoci lub czci (art. 47949 Kodeksu postpowania cywilnego). Odwoanie naley przesa na adres Poudniowego Oddziau Terenowego Urzdu Regulacji Energetyki ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice. 3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwizku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzj zostan skierowane do ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. 4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, przedsibiorstwo energetyczne wprowadza taryf do stosowania nie wczeniej ni po upywie 14 dni i nie pniej ni do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

z up. Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki DYREKTOR Poudniowego Oddziau Terenowego Urzdu Regulacji Energetyki Marek Mikiewicz

Otrzymuj: 1)Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A. ul. Grayskiego 49 40-126 Katowice 2)lski Urzd Wojewdzki - do publikacji Uiszczono opat skarbow w wysokoci 10 z Zacznik Nr 1 do Decyzji Nr OKA-421029(13)/2010/216/IX/CW Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki z dnia 29 padziernika 2010 r. Zalacznik1.pdf

Id: HGNQK-UEZLM-NXLQZ-JWUSN-BWPAE. Podpisany

Strona 2