You are on page 1of 5

POROZUMIENIE NR 79/KT/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. pomidzy : Wojewdztwem lskim, z siedzib w Katowicach przy ul.

Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzd Wojewdztwa w osobach: Zbyszka Zaborowskiego Adama Stacha a Gmin Wilkowice , z siedzib w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 reprezentowan przez Wjta Mieczysawa Rczk 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Wilkowice prowadzenia zadania p.n.: Budowa chodnika i cieki pieszorowerowej wraz z kanalizacj w cigu drogi wojewdzkiej nr 942 w miejscowociach Bystra i Meszna etap I. 2. Wojewdztwo lskie powierza Gminie Wilkowice penienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidowej realizacji zadania okrelonego w pkt 1 cznie z ustanowieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. Zakres rzeczowy zadania okrelonego w pkt. 1 obejmuje: budow cieki pieszo-rowerowej od km 1+087,5 do km 2+304,93 wraz z zatok autobusow od km 1+122,25 do km 1+178,25 oraz poszerzeniem mostu w km 1+673,14, budow kanalizacji deszczowej na odcinkach od km 1+089,57 do km 1+605, od km 1+673,14 do km 1+808 i od km 2+027,5 do km 2+072 oraz poszerzenie drogi na wybranych odcinkach od km 1+087,5 do km 2+304,93 zgodnie z projektem. 4. Gmina Wilkowice posiada pozwolenie na budow Nr 41/09/B-B (IF/Vb/7111/1/19/09) z dnia 17 listopada 2009 r. wydane przez Wojewod lskiego. 5. Termin zakoczenia realizacji rzeczowej zadania okrelonego w pkt 1 planowany jest do 30 listopada 2010 r. 2. 1. Szacunkowy koszt zadania stanowicego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane oraz koszty nadzoru i wynosi 1.987.170 z (jeden milion dziewiset osiemdziesit siedem tysicy sto siedemdziesit zotych) w tym: 1.1. 1.531.143 z koszt budowy cieki pieszo-rowerowej wraz z zatok autobusow i poszerzeniem mostu oraz koszt nadzorw, 1.2. 456.027 z koszt budowy kanalizacji deszczowej i poszerzenia drogi. 2. Gmina Wilkowice uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokoci: 2.1. 50 % kosztu budowy cieki pieszo-rowerowej wraz z zatok autobusow i poszerzeniem mostu oraz kosztu nadzorw okrelonego w pkt. 1.1., 2.2. 20 % kosztu budowy kanalizacji deszczowej i poszerzenia drogi okrelonego w pkt. 1.2. 3. Gmina Wilkowice posiada rodki finansowe na zabezpieczenie udziau finansowego w 2010 r. w wysokoci 856.777 z. 4. Wojewdztwo lskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokoci: 4.1. 50 % kosztu budowy cieki pieszo-rowerowej wraz z zatok autobusow i poszerzeniem mostu oraz kosztu nadzorw okrelonego w pkt. 1.1., 4.2. 80 % kosztu budowy kanalizacji deszczowej i poszerzenia drogi okrelonego w pkt. 1.2. 5. Wojewdztwo lskie posiada rodki finansowe na zabezpieczenie udziau finansowego w 2010 r. w wysokoci 1.130.393 z. Wicemarszaka Wojewdztwa lskiego Wicemarszaka Wojewdztwa lskiego

Id: HNFCB-GRYVO-AOSZV-WBMHV-PFNXU. Podpisany

Strona 1

6. Jeeli w wyniku przeprowadzonego postpowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowicego przedmiot porozumienia wynikajcy z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwot, o ktrej mowa w pkt 1 strony niezwocznie uzgodni tryb dalszego postpowania, w tym podzia zwikszonych kosztw realizacji. Nie dopuszcza si zawarcia przez Gmin Wilkowice umowy z wykonawc bez uzyskania zgody Zarzdu Wojewdztwa lskiego. W przypadku zawarcia umowy bez tej zgody kwot przekraczajc szacunkowy koszt zadania okrelony w pkt 1 w caoci zobowizana bdzie sfinansowa Gmina Wilkowice. 7. Kwota udziau finansowego Gminy Wilkowice i kwota udziau finansowego Wojewdztwa lskiego w kosztach realizacji zadania zostan okrelone po zawarciu umowy/w z wybranym/i wykonawc/ami w aneksie do niniejszego porozumienia. 8. Gmina Wilkowice udzieli Wojewdztwu lskiemu pomocy finansowej na realizacj zadania stanowicego przedmiot porozumienia w wysokoci swojego udziau finansowego ustalonego w aneksie, o ktrym mowa w pkt 7, w formie dotacji celowej, ktrej zasady przekazania i rozliczania okreli odrbna umowa. 9. Na realizacj zadania objtego porozumieniem Gmina Wilkowice otrzyma dotacj celow obejmujc udzia finansowy Gminy Wilkowice i Wojewdztwa lskiego w kwocie wynikajcej z poniesionych i udokumentowanych kosztw. 3. 1. Zarzd Wojewdztwa lskiego przekae Gminie Wilkowice rodki finansowe dotacji celowej okrelonej w 2 pkt 9 na pisemne wnioski Wjta, na wskazany rachunek budetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia w trzech transzach: 1.1. I transza w wysokoci do 400.000 z po wykonaniu i odebraniu czci zadania, 1.2. II transza w wysokoci do 400.000 z po wykonaniu i odebraniu czci zadania, 1.3. III transza w pozostaej wysokoci, w tym rodki stanowice pomoc finansow Gminy Wilkowice, po wykonaniu i odebraniu caoci zadania. 2. Do wnioskw, o ktrych mowa w pkt 1 naley doczy potwierdzone za zgodno z oryginaem kopie: protokow czciowych lub kocowego odbioru zadania dokonanych z udziaem Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach oraz rachunkw i faktur. 3. Za dzie przekazania dotacji celowej uwaa si dzie obcienia rachunku bankowego Wojewdztwa lskiego. 4. W przypadku wystpienia kar umownych nalenych od wykonawcy robt kary te podlegaj zwrotowi na nastpujcy rachunek bankowy 70 1560 1111 0000 9070 0003 5181 w czciach rwnych udziaom Wojewdztwa lskiego w kosztach realizacji, o ktrych mowa w 2 pkt 4 wraz ze stosownym wyjanieniem sytuacji, ktrej dotycz. 4. 1. Strony ustalaj, e wyonienia wykonawcy/w oraz zawarcia umowy/w dokona Gmina Wilkowice zgodnie z przepisami ustawy prawo zamwie publicznych. 2. Gmina Wilkowice przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyonienia wykonawcy/w zadania. 3. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia w czci dotyczcej opisu przedmiotu zamwienia zostanie przedoona do uzgodnienia Zarzdowi Drg Wojewdzkich w Katowicach. 4. Gmina Wilkowice niezwocznie powiadomi Zarzd Wojewdztwa lskiego i Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach o zawarciu umowy/w z wykonawc/ami oraz przekae potwierdzon za zgodno z oryginaem kopi tej umowy/w. O ile taka okoliczno wystpi, Gmina Wilkowice przekae potwierdzon za zgodno z oryginaem kopi aneksu do umowy niezwocznie po jego zawarciu, z zastrzeeniem pkt 6. 5. Na podstawie przekazanej kopii umowy/w zostanie sporzdzony aneks, o ktrym mowa w 2 pkt 7 okrelajcy wielkoci rodkw finansowych Gminy Wilkowice i Wojewdztwa lskiego w realizacji zadania z zachowaniem udziaw ustalonych w 2 pkt 2 i 4.

Id: HNFCB-GRYVO-AOSZV-WBMHV-PFNXU. Podpisany

Strona 2

6. Wszelkie koszty za roboty dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzce w zakres okrelony w umowie z wykonawc podlegaj osobnemu uzgodnieniu pomidzy stronami porozumienia i wymagaj zawarcia aneksu ustalajcego udziay finansowe stron w tych kosztach. Okrelenie szczegowego zakresu tych robt wymaga spisania protokou koniecznoci przez przedstawicieli Gminy Wilkowice i Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach. 7. Integraln czci porozumienia jest harmonogram realizacji zadania uzgodniony w toku negocjacji. 8. Dopuszcza si zmiany w/w harmonogramu w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony, z zastrzeeniem, i wyduenie terminu zakoczenia i odbioru bdzie moliwe jedynie po udokumentowaniu przez Gmin Wilkowice zaistnienia okolicznoci niewynikajcych z zaniechania lub nieprawidowego dziaania stron porozumienia, Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy/w. 9. Gmina Wilkowice bdzie na bieco monitorowa zgodno realizacji zadania z przyjtym harmonogramem i przekazywa niezwocznie informacj o zaistnieniu okolicznoci mogcych mie wpyw na opnienie realizacji harmonogramu wraz z propozycj dziaa zaradczych. 5. 1. Nadzr nad realizacj zadania, o ktrym mowa w 1 sprawowa bdzie dziaajcy w imieniu Wojewdztwa lskiego - Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach, ktry wyznaczy inspektora koordynatora do biecej kontroli realizacji zadania przez zarzd drogi. 2. Gmina Wilkowice powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach o terminach odbiorw czciowych i kocowym zadania. 3. Odbiory zadania winny by dokonywane przez Gmin Wilkowice z udziaem Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach. 4. Upowanieni przedstawiciele Wojewdztwa lskiego mog przeprowadzi kontrol realizacji zadania objtego porozumieniem. 5. Wytworzon w ramach niniejszego porozumienia infrastruktur drogow Gmina Wilkowice przekae nieodpatnie Wojewdztwu lskiemu protokoem zdawczo-odbiorczym, ktrego kopi po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach. 6. 1. Rozliczenia dotacji o ktrej mowa w 2 pkt 9 naley dokona w terminie do 30 dni od dokonania odbioru kocowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodno z oryginaem kopii dokumentu zapaty, opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robt oraz owiadczenia Wjta o niewystpieniu kar umownych lub zobowizania o dokonaniu zwrotu kar umownych do budetu wojewdztwa lskiego niezwocznie po ich wyegzekwowaniu. 2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budetu wojewdztwa lskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 3. rodki dotacji celowej udzielonej na realizacj zadania objtego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienalenie lub w nadmiernej wysokoci podlegaj zwrotowi na rachunek udzielajcego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 7. Gmina Wilkowice owiadcza, e: a) dysponuje potencjaem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania; b) przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamwie publicznych;
Id: HNFCB-GRYVO-AOSZV-WBMHV-PFNXU. Podpisany Strona 3

c) roboty wykonywane bd zgodnie z wymogami Prawa budowlanego; d) umieci w SIWZ w warunkach umowy z wykonawc zapis zobowizujcy wykonawc do udzielenia picioletniej gwarancji na wykonane roboty. 8. Porozumienie zawiera si na okres do 31 grudnia 2010 r. 9. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagaj formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporw wynikych na tle niniejszego porozumienia naley do sdu powszechnego waciwego ze wzgldu na siedzib Wojewdztwa lskiego. 11. Porozumienie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. 12. Niniejsze porozumienie sporzdzono w trzech jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron oraz jeden dla celw publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. Wojewdztwo lskie Gmina Wilkowice

WICEMARSZAEK Zbyszek Zaborowski

WJT Mieczysaw Rczka

WICEMARSZAEK Adam Stach

SKARBNIK WOJEWDZTWA LSKIEGO Elbieta Stolorz-Krzisz

SKARBNIK GMINY mgr Alicja wiszcz

Id: HNFCB-GRYVO-AOSZV-WBMHV-PFNXU. Podpisany

Strona 4

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA I CIEKI PIESZO-ROWEROWEJ WRAZ Z KANALIZACJ W CIGU DROGI WOJEWDZKIEJ NR 942 W MIEJSCOWCIACH BYSTRA I MESZNAETAP I Zacznik do porozumienia nr 79/KT/2010 z dnia 25.06.2010

L.p 1

Nazwa dokumentu lub czynnoi wykonanej lub do wykonania Uchwaa o zabezpieczeniu rodkw finansowych na realizacj zadania

Kto wykonuje (Jest +, Brak -) + Gmina, Wojewdztwo + Gmina + Gmina Uzyskano pozwolenie na budow/zgody wacicieli na dysponowanie nieruchomociami na cele budowlane + Gmina - Gmina , Wojewdztwo - Gmina - Gmina - Gmina - Gmina , Wojewdztwo - Wojewdztwo

Planowany termin realizacji

2 Dokumentacja projektowa 3 Kosztorys inwestorski 4 Regulacja stanu prawnego terenu Decyzja pozwolenie na budow/zezwolenie na realizacj 5 inwestycji drogowej/zgoszenie budowy albo wykonania robt budowlanych 6 Podpisanie porozumienia/umowy dotyczcych realizacji zadania

Czerwiec 2010 r. Czerwiec 2010 r. Czerwiec/Lipiec 2010 r. Lipiec/Sierpie 2010 r. Listopad 2010 r. W transzach nie pniej ni do grudnia 2010 r.

7 Przygotowanie SIWZ 8 Przeprowadzenie postpowania przetargowego 9 Podpisanie umowy z wybranym w postpowaniu przetargowym wykonawc

10 Zakoczenie i odbir zadania 11 Przekazanie rodkw finansowych

Id: HNFCB-GRYVO-AOSZV-WBMHV-PFNXU. Podpisany

Strona 1

Related Interests