You are on page 1of 5

Uchwaa Nr XXVII/240/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 5 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudow mieszkaniow, usugi sportu i parking wraz z zieleni towarzyszca dziaek nr nr 370/2, 371 i 372 we wsi Lubnia, gm. Brusy dla dziaki nr 370/5
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwizku z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 27, art. 29 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pzn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pzn. zm.) oraz stwierdzajc zgodno z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Brusy, zatwierdzonym uchwa Nr IV-32/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 lutego 1999 roku,

Rada Miejska uchwala, co nastpuje:


1 Zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudow mieszkaniow, usugi sportu i parking wraz z zieleni towarzyszca dziaek nr nr 370/2, 371 i 372 we wsi Lubnia, gm. Brusy zatwierdzonym uchwa Nr VI-77/2003 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 15 wrzenia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 10, poz. 172 z 26 stycznia 2004 r.) polegajc na zmianie przeznaczenia terenu dziaki nr 370/5 w Lubni z budownictwa mieszkalnego na teren zabudowy usugowo - mieszkalnej, w granicach okrelonych na zaczniku Nr 1 do niniejszej uchway, zwan dalej zmian. Rozdzia 1 Przepisy oglne 2 Zmiana o ktrej mowa 1 obejmuje obszar dziaki nr 370/5 pooonej w Lubni, gm. Brusy. 3 Przedmiotem ustale zmiany jest teren zabudowy usugowo - mieszkalnej, oznaczony na rysunku zmiany symbolem U/MN. 4 1. 2. 3. Integraln czci uchway jest rysunek zmiany w skali 1:1000, stanowicy zacznik Nr 1 do niniejszej uchway. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany stanowi zacznik Nr 2 do niniejszej uchway. Rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi zacznik Nr 3 do niniejszej uchway.

4.

Do obowizujcych ustale zmiany nale nastpujce oznaczenia graficzne: 1) granica opracowania i uchwalenia zmiany, 2) linie rozgraniczajce tereny o rnym sposobie uytkowania - cile okrelone, 3) nieprzekraczalna linia zabudowy. 5

Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) zmianie naley przez to rozumie ustalenia zmiany w miejscowym planie o ktrym mowa w 1 a okrelone w Rozdziale 2 niniejszej uchway, 2) uchwale - naley przez to rozumie niniejsz Uchwa Rady Miejskiej w Brusach, 3) rysunku zmiany - naley przez to rozumie rysunek zmiany w planie miejscowym wykonany na mapie sytuacyjno - wysokociowej w skali 1:1000, stanowicy zacznik Nr 1 do niniejszej uchway, 4) liniach rozgraniczajcych - naley przez to rozumie linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania, 5) terenie - naley przez to rozumie teren wyznaczony na rysunku zmiany liniami rozgraniczajcymi, oznaczony symbolem okrelajcym rodzaj przeznaczenia i sposb zagospodarowania terenu, 6) usugach o charakterze nieuciliwym dla mieszkalnictwa naley przez to rozumie dziaalno usugow, ktra nie spowoduje przekroczenia okrelonych w obowizujcych przepisach standardw jakoci rodowiska dla pomieszcze mieszkalnych, 7) uciliwoci - naley przez to rozumie przekroczenie standardw jakoci rodowiska okrelonych w obowizujcych przepisach, 8) nieprzekraczalnej linii zabudowy naley przez to rozumie lini zabudowy bryy budynku, ktrej nie mona przekroczy w stron drogi z dopuszczeniem wysunicia przed t lini wykuszy, okapw, schodw itp.), 9) powierzchni biologicznie czynnej - naley przez to rozumie powierzchni dziaki niezabudowan i nieutwardzon, 10) harmonijnym charakterze zabudowy - .naley przez to rozumie wymg realizacji obiektw o podobnych walorach architektonicznych charakteryzujcych si podobnymi parametrami (np. proporcje, rodzaj dachu, rodzaj materiaw wykoczeniowych elewacji, dachu oraz ich kolorystyka)

Rozdzia 2 Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 6 1. 2. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usugowo - mieszkalnej, oznaczony na rysunku zmiany symbolem U/MN. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) na terenie o ktrym mowa w ust. 1 dopuszcza si: a) zabudow usugow, o charakterze nieuciliwym dla mieszkalnictwa, b) zabudow usugowo - mieszkaln (usugi nieuciliwe dla mieszkalnictwa), c) zabudow mieszkaniow jednorodzinn, d) budow urzdze sportowych i rekreacyjnych,

e) lokalizacj budynkw gospodarczych, magazynowych i garaowych, innych ni blaszane, wolno stojcych, ewentualnie dobudowanych do zabudowy usugowej, usugowo - mieszkalnej lub mieszkaniowej tworzcych z nimi jednolit bry architektoniczn, f) lokalizacj elementw maej architektury i ogrodze o wysokich walorach estetycznych i wygldzie zharmonizowanym z otoczeniem, g) realizacj sieci uzbrojenia technicznego, 2) na terenie o ktrym mowa w ust. 1 nakazuje si: a) zachowa nieprzekraczaln lini zabudowy wykrelon na rysunku zmiany oraz odlego od ciany lasu zgodn z obowizujcymi przepisami, b) zachowa harmonijny charakter zabudowy, 3) na terenie o ktrym mowa w ust. 1 zakazuje si: a) lokalizowania obiektw tymczasowych oraz obiektw blaszanych, b) stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i pokrycia dachu. 3. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) dziaalno usugowa musi spenia wymg zastosowania takiej technologii, aby uciliwo tej dziaalnoci nie wykraczaa poza granice zewntrzne dziaki (dotyczy to rwnie uciliwoci z tytuu parkowania pojazdw) - pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajdujce si w zasigu uciliwoci prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, winny by wyposaone w techniczne rodki ochrony przed tymi uciliwociami, 2) naley wyznaczy miejsce do czasowego gromadzenia odpadw staych z moliwoci ich atwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub unieszkodliwiania gospodarka odpadami winna by zgodna z przepisami odrbnymi, 3) przed uzyskaniem pozwolenia na budow konieczne jest ucilenie warunkw geologicznych podoa zgodnie z obowizujcymi przepisami, 4) obowizuje zakaz nasadze rolinnoci egzotycznej i tropikalnej oraz gatunkw obcych florze rodzimej, 5) obowizuj przepisy wynikajce z pooenia dziaki na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakw Bory Tucholskie w ramach europejskiej sieci Natura 2000; zabrania si podejmowania dziaa mogcych, osobno lub w poczeniu z innymi dziaaniami, znaczco negatywnie oddziaywa na cele ochrony obszaru Natura 2000, 6) projektowane uytkowanie i zagospodarowanie terenu nie moe stanowi rda zanieczyszcze dla rodowiska gruntowo-wodnego, 7) ze wzgldu na pooenie terenu w zlewni rzeki Brdy wymagane jest wprowadzenie i utrzymanie wysokiego reimu ochronnego w odniesieniu do zasobw wodnych w celu uniknicia skaenia rzeki, 8) teren objty planem znajduje si w granicach Obszaru Najwyszej Ochrony Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 21, 9) w celu zachowania istniejcych warunkw hydrologicznych zaleca si wzmoon ostrono w trakcie budowy sieci infrastruktury technicznej, ktra moe doprowadzi do odwodnienia niektrych obszarw; nie zaleca si realizacji systemw drenarskich wok budynkw, ktre doprowadzi mogyby do pogorszenia warunkw siedliskowych ssiednich terenw, 10) przy wdraaniu ustale planu naley bezwzgldnie stosowa si do przepisw dotyczcych ochrony gatunkowej rolin, zwierzt i grzybw tj. Rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkw dziko wystpujcych rolin objtych ochron (Dz. U. Nr 168, poz. 1764 ), Rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 28 wrzenia 2004 r. w sprawie gatunkw dziko wystpujcych zwierzt objtych

ochron (Dz. U. Nr 220, poz. 2237), Rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkw dziko wystpujcych grzybw objtych ochron (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt (tekst jednolity w Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.). 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: nie okrela si. 5. Wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: nie ustala si. 6. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: 1) budynek usugowy, usugowo - mieszkalny lub mieszkaniowy o wysokoci do II kondygnacji nadziemnych i ciance kolankowej do 1,2 m, 2) budynki gospodarcze, magazynowe i garaowe parterowe (dopuszcza si poddasze uytkowe), 3) poziom posadowienia parteru budynkw maksymalnie 0,6 m powyej redniej wysokoci terenu, 4) geometria dachw: a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym spadku gwnych poaci dachowych 30 - 50, kryte dachwk ceramiczn lub materiaem przypominajcym wygldem ww. pokrycie w kolorach naturalnej cegy, brzowym lub grafitowym zakaz stosowania kolorw jaskrawoczerwonych, o kalenicy usytuowanej rwnolegle lub prostopadle do linii rozgraniczajcej drog, b) wysoko kalenicy: budynku usugowego, mieszkalno-usugowego lub mieszkalnego do 9,0 m, budynkw gospodarczych magazynowych i garaowych do 6,0 m, 5) zaleca si stosowanie na elewacjach naturalnych materiaw wykoczeniowych takich jak: kamie, drewno, 6) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40% powierzchni terenu dziaki , 7) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 50 % powierzchni terenu dziaki. 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie odrbnych przepisw, w tym terenw grniczych: zgodnie z ust. 3 pkt 5 niniejszej uchway. Szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci objtych planem miejscowym: zakazuje si wtrnego podziau terenu objtego zmian. Szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakaz lokalizowania obiektw tymczasowych.

8. 9.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) obsuga komunikacyjna z przylegej drogi gminnej, 2) naley przewidzie miejsca postojowe dla samochodw osobowych w iloci co najmniej 2 miejsca postojowe dla zabudowy mieszkaniowej i dodatkowo w iloci niezbdnej dla danego profilu usug przy zabudowie usugowej i usugowo - mieszkalnej, 3) wprowadza si nakaz wyznaczenia miejsca do czasowego gromadzenia odpadw z moliwoci ich atwego wywozu, 4) wody opadowe z powierzchni utwardzonych drg parkingw przed odprowadzeniem do odbiornika winny by podczyszczone w stopniu zapewniajcym spenienie wymaga okrelonych w obowizujcych przepisach, 5) wody opadowe z poaci dachowych naley odprowadza bezporednio do odbiornika lub do gruntu w granicach dziaki,

6) zaopatrzenie w wod z wiejskiego wodocigu, 7) odprowadzenie ciekw do kanalizacji sanitarnej, 8) owietlenie wewntrzne i zewntrzne naley zaprojektowa i wykona z moliwoci przystosowania dla potrzeb OC, 9) w projektowanych obiektach zaleca si przewidzie ogrzewanie nieuciliwe dla rodowiska np. elektryczne, olejowe lub gazowe, 10) zaopatrzenie w energi elektryczn z projektowanej stacji transformatorowej projektowanymi liniami kablowymi nn, 11) dopuszcza si likwidacj lub zmian istniejcych przebiegw sieci uzbrojenia terenu na warunkach okrelonych przez gestorw sieci. 11. Sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzenia i uytkowania terenw: nie ustala si. 12. Stawki procentowe, na podstawie ktrych ustala si opat, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w przypadku zbywania nieruchomoci ustala si stawk w wysokoci 30%. Rozdzia 3 Przepisy porzdkowe i kocowe 7 W zakresie uregulowanym niniejsz uchwa trac moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudow mieszkaniow, usugi sportu i parking wraz z zieleni towarzyszca dziaek nr 370/2, 371 i 372 we wsi Lubnia, gm. Brusy zatwierdzonego uchwa Nr VI-77/2003 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 15 wrzenia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 10, poz. 172 z 26 stycznia 2004 r.) dla czci terenu oznaczonego symbolem 3MN, w granicach okrelonych na rysunku zmiany, stanowicym zacznik Nr 1 do uchway, w obrbie ktrego wprowadza si ustalenia niniejszej uchway. 8 Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Brus. 9 Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego i na stronie internetowej miasta. 10 Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od daty jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego.

Przewodniczcy Rady Robert Skrczewski

Related Interests