You are on page 1of 3

POROZUMIENIE STAROSTY SOKLSKIEGO z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie powierzenia Nadleniczemu Nadlenictwa Krynki prowadzenia niektrych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowicymi wasnoci Skarbu Pastwa nalecych do Starosty Soklskiego zawarte pomidzy Starost Soklskim Franciszkiem Budrowskim, zwanym dalej Starost, a Waldemarem Nadleniczym. Sieradzkim Nadleniczym Nadlenictwa Krynki, zwanym dalej

1. 1. Starosta dziaajc na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59) powierza Nadleniczemu prowadzenie w jego imieniu niektrych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowicymi wasnoci Skarbu Pastwa, a Nadleniczy sprawy te przyjmuje do realizacji. 2. Wykaz powierzonych spraw okrela zacznik nr 1 do porozumienia. 3. Wykaz powierzchni objtych nadzorem okrela zacznik nr 2 do porozumienia. 4. Zasady finansowania powierzonego nadzoru okrela zacznik nr 3 do porozumienia. 5. Wykaz przekazanych cechwek okrela zacznik nr 4 do porozumienia. 6. Wzr sprawozdania z nadzoru okrela zacznik nr 5 do porozumienia. 2. 1. Nadleniczy zobowizuje si powierzone mu sprawy zaatwia zgodnie z obowizujcym prawem, uwzgldniajc kryteria celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci. 2. Nadleniczy zobowizuje si wykorzystywa przekazane przez Starost zbiory danych osobowych w okrelonym celu, to znaczy do zada zwizanych cile z prowadzeniem nadzoru nad lasami niestanowicymi wasnoci Skarbu Pastwa oraz przyjmuje zakaz ujawniania ich osobom trzecim. 3. 1. Do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie spraw okrelonych w zaczniku Nr 1 do porozumienia upowaniony jest Nadleniczy. 2. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych oraz prowadzeniu korespondencji dot. zakresu porozumienia stosuje si piecz nagwkow jednostki upowanionej oraz piecz o treci Z up. Starosty Nadleniczy (imi i nazwisko). 3. W sprawach, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, a w szczeglnoci przy wydawaniu decyzji administracyjnych naley powoa si na odpowiedni przepis porozumienia. 4. Od decyzji administracyjnych wydawanych przez Nadleniczego w I instancji suy odwoanie do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Biaymstoku za porednictwem Starosty Soklskiego. 4. 1. Organizacja i sposb realizacji powierzonych spraw nale do kompetencji Nadleniczego. 2. Nadleniczy zobowizany jest do skadania Starocie procznych sprawozda z realizacji zada powierzonych porozumieniem do 15 dnia nastpnego miesica po zakoczeniu procza zgodnie z wzorem okrelonym zacznikiem nr 5 do porozumienia. 3. Starosta sprawuje nadzr i kontrol nad realizacj zada powierzonych. W tym zakresie przysuguj mu uprawnienia do wydawania zalece pokontrolnych.

Id: QOWAN-DYCLE-YHWOR-FYFLJ-CLYNI. Podpisany

Strona 1

4. Starosta raz w roku w terminie do 15 lutego, przekazuje Nadleniczemu zestawienie powierzchni lasw objtych nadzorem okrelonych zacznikiem nr 2, wedug danych ewidencji gruntw na koniec ubiegego roku, bdce podstaw do ustalenia wysokoci zapaty za prowadzenie spraw powierzonych porozumieniem. 5. 1. Na realizacj spraw powierzonych niniejszym porozumieniem Starosta przekae Nadleniczemu rodki finansowe. 2. rodki finansowe przeznaczone z budetu Powiatu Soklskiego na realizacj spraw powierzonych porozumieniem bd przekazywane Nadleniczemu w czterech kwartalnych ratach w ostatnim dniu roboczym kwartau, po wystawieniu faktury. Zapata za miesic grudzie nastpowa bdzie na podstawie rachunku wystawionego najpniej do dnia 20 grudnia. 3. Wysoko rodkw finansowych, na dany rok stanowi bdzie iloczyn stawki wyraonej w zotych za 1 hektar oraz powierzchni gruntw lenych przekazanych pod nadzr wyraonej w hektarach okrelonej zacznikiem nr 2 do porozumienia. 4. Stawka jednostkowa brutto w stosunku rocznym za 1 hektar powierzchni lenej objtej nadzorem ustalana bdzie corocznie. 6. 1. Strony mog wprowadzi zmiany do porozumienia w formie obustronnie podpisanego aneksu. 2. Zmiana lub rozwizanie porozumienia wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 7. 1. Starosta Soklski moe rozwiza porozumienie w trybie natychmiastowym w razie: 1) powtarzajcego si naruszenia prawa przy realizacji zada powierzonych porozumieniem; 2) nie respektowania przez Nadleniczego zalece i wytycznych, o ktrych mowa w 3 ust. 3. 8. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony, z moc obowizujc od dnia 1 stycznia 2011 r. 2. Strony zastrzegaj sobie moliwo trzymiesicznego okresu wypowiedzenia. rozwizania porozumienia z zachowaniem

3. Z dniem podpisania porozumienia traci moc dotychczasowe porozumienie z dnia 30 grudnia 1998 r. 9. Porozumienie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego. 10. Porozumienie sporzdzono w 3 jednobrzmicych egzemplarzach, z ktrych 2 otrzymuje Starosta, a 1 egzemplarz Nadleniczy.

Nadleniczy Nadlenictwa Krynki Waldemar P. Sieradzki

Starosta Franciszek Budrowski

Id: QOWAN-DYCLE-YHWOR-FYFLJ-CLYNI. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Porozumienia Starosty Soklskiego z dnia 23 lutego 2011 r. Zalacznik1.pdf Wykaz spraw powierzonych przez Starost do prowadzenia przez Nadleniczego, wynikajcych z ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011r.Nr 12 poz. 59). Zacznik Nr 2 do Porozumienia Starosty Soklskiego z dnia 23 lutego 2011 r. Zalacznik2.pdf Wykaz powierzchni objtych nadzorem w ramach spraw powierzonych przez Starost do prowadzenia przez Nadleniczego, wynikajcych z ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011r. Nr 12 poz. 59). Zacznik Nr 3 do Porozumienia Starosty Soklskiego z dnia 23 lutego 2011 r. Zalacznik3.pdf Zasady finansowania spraw powierzonych przez Starost do prowadzenia przez Nadleniczego, wynikajcych z ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59). Zacznik Nr 4 do Porozumienia Starosty Soklskiego z dnia 23 lutego 2011 r. Zalacznik4.pdf Wykaz cechwek przekazanych do cechowania drewna w ramach spraw powierzonych przez Starost do prowadzenia przez Nadleniczego, wynikajcych z ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011r. Nr 12, poz. 59). Zacznik Nr 5 do Porozumienia Starosty Soklskiego z dnia 23 lutego 2011 r. Zalacznik5.pdf Wzr sprawozdania z nadzoru nad lasami niestanowicymi wasnoci Skarbu Pastwa powierzonego przez Starost do prowadzenia przez Nadleniczego, wynikajcego z ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59).
Id: QOWAN-DYCLE-YHWOR-FYFLJ-CLYNI. Podpisany Strona 3