You are on page 1of 5

UCHWAA Nr XXX/159/09 RADY GMINY KOMACZA z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie okrelenia regulaminu przyznawania nagrd dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagrd za osignicia dydaktyczno - wychowawcze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.) art. 49 ust. 2, i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.), oraz po uzyskaniu opinii zwizkw zawodowych zrzeszajcych nauczycieli Rada Gminy Komacza uchwala, co nastpuje: Regulamin okrelajcy tryb i kryteria przyznawania nagrd dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagrd za ich osignicia dydaktyczno-wychowawcze. Rozdzia I Sposb podziau rodkw 1. 1. rodki na nagrody organu prowadzcego planowane s w rocznym planie finansowym gminy a rodki na nagrody dyrektora w rocznym planie finansowym szkoy. 2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagrd wypaca si niezwocznie po jej przyznaniu, jednak nie pniej ni do koca miesica, w ktrym nagroda zostaa przyznana. Rozdzia II Wysoko nagrody organu prowadzcego i dyrektora szkoy 2. 1. Wysoko nagrody organu prowadzcego oraz dyrektora szkoy ustalana jest corocznie w uchwale budetowej. 2. Wysoko nagrody organu prowadzcego nie moe by nisza ni 60% redniego wynagrodzenia nauczyciela staysty. 3. Wysoko nagrody dyrektora szkoy nie moe by nisza ni 40% redniego wynagrodzenia nauczyciela staysty. 4. Dopuszcza si moliwo przeniesienia rodkw finansowych przeznaczonych na nagrody organu prowadzcego, o ktrym mowa w ust. 2 z jednej szkoy do drugiej. Rozdzia III Kryteria przyznawania nagrd 3. 1. Nagrody mog by przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole prowadzonej przez Gmin Komacza co najmniej 1 roku. Nagroda organu prowadzcego oraz dyrektora szkoy moe by przyznana nauczycielowi za osignicia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuczej, w tym realizacji zada zwizanych z zapewnieniem bezpieczestwa uczniom w czasie zaj organizowanych przez szko. Ponadto w przypadku nagrody organu prowadzcego nauczyciel powinien spenia co najmniej sze z niej wymienionych kryteriw, natomiast nagrody dyrektora szkoy co najmniej cztery z niej wymienionych kryteriw. 2. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 1) 2) 3) osiga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniw, przeprowadzanych przez okrgowe komisje egzaminacyjne, podejmuje dziaalno innowacyjn w zakresie wdraania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programw i publikacji, osiga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniw do udziau w zawodach II stopnia (okrgowych) lub III stopnia (wojewdzkich lub centralnych), oglnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajciem przez uczniw (zesp uczniw) I - III miejsca w konkursach, zawodach, przegldach i festiwalach wojewdzkich i oglnopolskich,

4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

posiada udokumentowane osignicia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami majcymi trudnoci w nauce, przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoci szkolne lub rodowiskowe m. in. takie jak: nadanie szkole imienia, wrczenie sztandaru, dni patrona szkoy itp., prowadzi znaczca dziaalno wychowawcz w klasie, szkole lub placwce przez organizowanie wycieczek, udziau uczniw w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, prawidowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i modziey, osiga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, posiada wyrniajce osignicia w przygotowaniu i przeprowadzaniu sprawdzianw i egzaminw oraz w opracowywaniu wynikw sprawdzianw i egzaminw z rekomendacjami dla wadz samorzdowych i pastwowych dotyczcych polityki owiatowej, uzyskuje szczeglne osignicia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania. 3. W zakresie pracy opiekuczej:

11)

1) 2) 3)

zapewnia pomoc i opiek uczniom lub wychowankom bdcym w trudnej sytuacji materialnej lub yciowej, pochodzcym z rodzin ubogich lub patologicznych, prowadzi dziaalno majc na celu zapobieganie i zwalczanie przejaww patologii wrd dzieci i modziey, w szczeglnoci narkomanii, alkoholizmowi i agresywnym zachowaniom, organizuje wspprac szkoy z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policj, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejaww patologii i niedostosowaniu spoecznemu dzieci i modziey, organizuje udzia rodzicw w yciu szkoy lub placwki, rozwija formy wspdziaania szkoy lub placwki z rodzicami. 4. W zakresie dziaalnoci gospodarczo - finansowej szkoy - kryterium dotyczy dyrektora szkoy:

4)

1) 2) 3) 4)

prowadzenie polityki finansowej zgodnie z obowizujcym prawem, przestrzeganie dyscypliny finansw publicznych, celowe i oszczdne wydatkowanie rodkw, racjonalne gospodarowanie majtkiem szkolnym, wymierne dziaania zmierzajce do wzbogacenia majtku szkolnego i pozyskiwania pozabudetowych rodkw finansowych, skuteczne i oszczdne prowadzenie polityki kadrowej, podejmowanie skutecznych dziaa zapewniajcych bezpieczestwo uczniom w czasie zaj organizowanych przez szko. 5. W zakresie realizacji innych zada statutowych szkoy:

1) 2) 3)

bierze udzia w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujcych prac w zawodzie nauczyciela, bierze udzia w organizowanych przez szko dziaaniach majcych na celu podniesienie poziomu bezpieczestwa w czasie zaj organizowanych przez szko. Rozdzia IV Tryb zgaszania kandydatw 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzcego moe wystpi:

1) 2)

dyrektor szkoy - dla nauczycieli zatrudnionych w szkole z wasnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej, rada szkoy - jeeli zostaa powoana,

3) 4) 5) 6)

rada rodzicw, Wjt z wasnej inicjatywy, rada pedagogiczna, zwizki zawodowe nauczycieli dziaajce na terenie gminy, 2. Wnioski o ktrych mowa w ust. 1, skada si w sekretariacie Urzdu Gminy w Komaczy. 3. Wzr wniosku o ktrym mowa w ust. 1 okrela zacznik nr 1l do regulaminu. 4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoy moe wystpi:

1) 2) 3) 4) 5)

rada pedagogiczna, rada szkoy jeeli jest powoana, rada rodzicw, dyrektor z wasnej inicjatywy, zwizki zawodowe nauczycieli dziaajce na terenie szkoy. 5. Wnioski o ktrych mowa w ust. 4 naley skada w sekretariacie szkoy lub kancelarii dyrektora szkoy. 6. Wzr wniosku o ktrym mowa w ust. 4 okrela zacznik nr 2 do regulaminu. 7. Wnioski, ktrych mowa w ust. 1 i 4 skada si w terminie do dnia 10 padziernika kadego roku. Rozdzia V Tryb przyznawania nagrd 5. 1. Nagrody organu prowadzcego przyznaje Wjt Gminy Komacza. 2. Nagrody dyrektora przyznaje dyrektor szkoy.

3. Dyrektor szkoy lub nauczyciel, ktremu zostaa przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, ktrego odpis umieszcza si w jego teczce akt osobowych. 4. Nagrody o ktrych mowa w ust.1 i 2 przyznawane s w terminie do dnia 14 padziernika kadego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach nagroda moe by przyznana w innym terminie. Rozdzia VI Przepisy kocowe 6. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Komacza. 7. Traci moc uchwala Nr XIX/100/O8 Rady Gminy Komacza z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie okrelenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. 8. Uchwala wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podkarpackiego z moc od 1 stycznia 2009 r. PRZEWODNICZCY Rady Gminy Komacza Witold Jawor

Zacznik nr 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY WJTA ZA OSIGNICIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE


Zgaszam wniosek o przyznanie nagrody Wjta Gminy Komacza Pani/Panu urodzonemu/ej wyksztacenie ............................................................................. (imi i nazwisko) .............................................................................. (data) .............................................................................. ........................................................................

sta pracy w szkole lub placwce zatrudnionej w stanowisko

........................................................................... ...............................................................................

dotychczas otrzymane nagrody ............................................................................. - rok otrzymania ................................................................................

ostatnia ocena pracy (data i stopie) ...................................................................... Uzasadnienie wniosku przez zgaszajcego:

Organ sporzdzajcy wniosek ............................. (miejscowo, data) .......................... (piecz)

(podpis)

Zacznik nr 2 WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY DYREKTORA SZKOY ZA OSIGNICIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE


Zgaszam wniosek o przyznanie nagrody Dyrektora szkoy Pani/Panu urodzonemu/ej wyksztacenie ............................................................................. (imi i nazwisko) .............................................................................. (data) .............................................................................. ........................................................................

sta pracy w szkole lub placwce zatrudnionej w stanowisko

........................................................................... ...............................................................................

dotychczas otrzymane nagrody ............................................................................. - rok otrzymania ................................................................................

ostatnia ocena pracy (data i stopie) ...................................................................... Uzasadnienie wniosku przez zgaszajcego:

Organ sporzdzajcy wniosek ............................. (miejscowo, data) .......................... (piecz)

(podpis)