You are on page 1of 4

UCHWAA NR XLI/246/2010 RADY GMINY DBRWKA z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany budetu Gminy Dbrwka na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.) Rada Gminy w Dbrwce uchwala, co nastpuje ; 1. 1. Zwiksza si plan dochodw budetu gminy o kwot 2.110.258,58z, ktry po zmianach wynosi 20.111.198,26z z tego : a) dochody biece 17.590.199,26z, b) dochody majtkowe 2.520.999,00z, zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway. 2. Dokonuje si przeniesienia dochodw, zgodnie z zacznikiem nr 1a do niniejszej uchway. 2. 1. Zwiksza si plan wydatkw budetu gminy o kwot 2.530.173,58z, ktry po zmianach wynosi 24.131.579,26z z tego : a) wydatki biece 17.492.993,26z, b) wydatki majtkowe 6.638.586,00z, zgodnie z zacznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchway. 2. Dokonuje si przeniesienia wydatkw, zgodnie z zacznikiem nr 2b do niniejszej uchway. 3. Zwiksza si limity na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012 zgodnie z zacznikiem nr 2c do niniejszej uchway. 4. Zwiksza si wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spjnoci zgodnie z zacznikiem nr 2d do niniejszej uchway. 3. 1. Ustala si deficyt w wysokoci 4.020.381,00z sfinansowany przychodami pochodzcymi z: a) zacignitych kredytw w kwocie 423.138z, b) zacignitych poyczek w kwocie 3085.243z, c) wolnych rodkw, jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu gminy, w tym wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych w kwocie 512.000z 2. Ustala si przychody budetu w kwocie 6.273.460,00z, z nastpujcych tytuw; a) zacignitych kredytw w kwocie 2.676.217z, b) zacignitych poyczek w kwocie 3.085.243z, c) wolnych rodkw, jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu gminy, w tym wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych w kwocie 512.000z 3. Ustala si rozchody budetu w kwocie 2253.079,00z, z nastpujcych tytuw; a) spaty otrzymanych kredytw w kwocie 662.500z, b) spaty otrzymanych poyczek w kwocie 1590.579,00z zgodnie z zacznikiem Nr 3. 4. Zmienia si plan dotacji udzielonych z budetu gminy podmiotom nalecym i nie nalecym do sektora finansw publicznych zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway. 5. Wykonanie Uchway powierza si Wjtowi.

Id: JXWOC-PWJWN-KZUQE-BDDFE-MZLFD. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie W uchwale budetowej dokonuje si nastpujce zmiany: ZWIKSZA si dochody budetu gminy na 2010 rok o nastpujce pozycje: - 1.844.262,00z pomoc finansowa w 2010 roku na realizacj projektu Rozbudowa infrastruktury wodocigowo-kanalizacyjnej wok obszaru Natura 2000 (I etap) w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich, o 3 Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej, dziaanie 321 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej. Zgodnie z podpisan umow z Samorzdem Wojewdztwa Mazowieckiego na realizacj w/w projektu w latach 2010 2011 przyznana zostaa pomoc finansowa ogem w wysokoci 3.972.522,00z, - 86.866,58z dofinansowanie projektu systemowego Aktywno drog do sukcesu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, priorytet VII Promocja integracji spoecznej, dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej, - 67.000,00z rodki pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych, - 25.130,00z niewykorzystane wydatki niewygasajce z 2009 roku, - 65.000,00z pomoc finansowa z Powiatu Woomiskiego na budow chodnikw, - 22.000,00z pomoc finansowa z Powiatu Woomiskiego na zadania z zakresu gospodarki odpadami i ochrony rodowiska. W ramach PRZENIESIENIA dochodw dokonuje si zmiany czwartej cyfry klasyfikacji budetowej przy realizowanych przez Gmin projektach unijnych - Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ramach zagospodarowania centrum wsi Guzowatka. Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ramach zagospodarowania centrum wsi Zacienie i Dc do edukacji polegajcej na przeniesieniu kwot dofinansowania z 6298 do 6297 w celu dostosowania uchway do obowizujcej klasyfikacji budetowej. ZWIKSZA si wydatki budetu gminy na 2010 rok o nastpujce pozycje: - 1.844.262,00z na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa infrastruktury wodocigowo-kanalizacyjnej wok obszaru Natura 2000 (I etap Jzefw-Cisie-Trojany)- udzia unijny, - 67.000,00z na budow drogi Chruciele Zacienie (FOGR), 65.000,00z na budow chodnikw w miejscowociach Kuligw, Jzefw, Zacienie - 86.866,58z na realizacj projektu Aktywno drog do sukcesu, - 20.000,00z na zakup nowowybudowanych odcinkw sieci wodocigowej, - 1.220,00z na zapat za nadzr autorski przy realizacji projektu Zagospodarowanie centrum miejscowoci Guzowatka i Zacienie, - 2.000,00z na wykonanie wytyczenia drogi w Chajtach, - 411.825,00z zwikszona dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, - 22.000,00z na realizacj nastpujcych zada: usuwanie wyrobw zawierajcych azbest, likwidacja nielegalnych wysypisk mieci, uprztnicie linii brzegowej Bugu w obszarze Natura 2000, - 10.000,00z na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania Zagospodarowanie centrum miejscowoci Dbrwka. W ramach PRZENIESIENIA wydatkw dokonuje si nastpujce zmiany: 1. Z wydatkw biecych zabezpieczonych w drogach gminnych na budow chodnikw przenosi si 151.123,00z na realizacj nastpujcych zada inwestycyjnych: Zagospodarowanie centrum miejscowoci Kuligw 50.500,00z, Zagospodarowanie centrum miejscowoci Jzefw 50.500,00z, Zagospodarowanie centrum miejscowoci Zacienie II etap 50.123,00z 2. Z wydatkw biecych w drogach wydziela si kwot 38.000,00z na realizacj zadania pn. Budowa drogi Chruciele Zacienie. 3. Z wydatkw biecych w straach wydziela si kwot 4.820z na zakup inwestycyjny urzdzenia radiowego do selektywnego powiadomienia dla OSP Kuligw. 4. W owiacie w ramach wydatkw biecych zabezpiecza si wydatki na dowoenie uczniw do szk, oraz na zakup programu komputerowego do ewidencji dzieci realizujcych obowizek szkolny. 5. W pomocy spoecznej z wydatkw biecych wydziela sie udzia wasny zabezpieczony na realizacje projektu Aktywno droga do sukcesu. 6. Z wydatkw biecych w sporcie w ramach wydatkw zabezpieczonych na Fundusz Soecki wydziela si zadanie inwestycyjne pn. Plac zabaw dla dzieci w miejscowoci Chajty. 7. Dokonuje si zmiany czwartej cyfry klasyfikacji budetowej przy realizowanym przez Gmin projekcie unijnym pn. Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ramach zagospodarowania centrum wsi Guzowatka. Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ramach zagospodarowania centrum wsi Zacienie polegajcej na przeniesieniu planu wydatkw z 6058 do 6059 w celu dostosowania uchway do obowizujcej klasyfikacji budetowej.

Id: JXWOC-PWJWN-KZUQE-BDDFE-MZLFD. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLI/246/2010 Rady Gminy Dbrwka z dnia 7 czerwca 2010 r. Zalacznik1.pdf zacznik Nr 1 Zacznik Nr 1a do Uchway Nr XLI/246/2010 Rady Gminy Dbrwka z dnia 7 czerwca 2010 r. Zalacznik1a.pdf zaacznik nr 1a Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLI/246/2010 Rady Gminy Dbrwka z dnia 7 czerwca 2010 r. Zalacznik2.pdf zaacznik Nr 2 Zacznik Nr 2a do Uchway Nr XLI/246/2010 Rady Gminy Dbrwka z dnia 7 czerwca 2010 r. Zalacznik2a.pdf zacznik nr 2a Zacznik Nr 2b do Uchway Nr XLI/246/2010 Rady Gminy Dbrwka z dnia 7 czerwca 2010 r. Zalacznik2b.pdf zacznik nr 2b Zacznik Nr 2c do Uchway Nr XLI/246/2010 Rady Gminy Dbrwka z dnia 7 czerwca 2010 r. Zalacznik2c.pdf

Id: JXWOC-PWJWN-KZUQE-BDDFE-MZLFD. Podpisany

Strona 2

zacznik nr 2c Zacznik Nr 2d do Uchway Nr XLI/246/2010 Rady Gminy Dbrwka z dnia 7 czerwca 2010 r. Zalacznik2d.pdf zacznik nr 2d Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XLI/246/2010 Rady Gminy Dbrwka z dnia 7 czerwca 2010 r. Zalacznik3.pdf zaacznik Nr 3 Zacznik Nr 4 do Uchway Nr XLI/246/2010 Rady Gminy Dbrwka z dnia 7 czerwca 2010 r. Zalacznik4.pdf zaacznik Nr 4

Id: JXWOC-PWJWN-KZUQE-BDDFE-MZLFD. Podpisany

Strona 3