You are on page 1of 8

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

CZYTAJ OBOWIZKOWO

od 2006 r.

Kdzierzyn-Kole, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

V Bieg
Koziokw

DWUTYGODNIK

rok X, nr 12 (189)

25 CZERWCA 2015
ISSN: 2080-3664

W 10 kilometrow tras biegu wyruszyo ponad 200 osb.


Na mecie jako pierwszy pojawi si Dawid Malina z Rybnika, kolejno na met wbiegli take Jacek Sobas oraz Przemysaw Chatys z Kdzierzyna-Kola. Pierwsz z pa na mecie
bya Anna Skalska z Bytomia, a zaraz po niej Daria Kudio z
Rybnika oraz Anna Rygua z Opola.

Wicej na: GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole inwestycje

kdzierzyn-kole - policja

May chrzszcz, wielka szansa

Plantacja marihuany
Fot. Wikipedia.pl

katarzyna solarz

Sawicice, to wschodnia cz miasta Kdzierzyna-Kola pooona nad Kanaem Gliwickim, dawniej


odrbne miasto. Znajduje
si tu jeden z najwikszych
parkw wojewdztwa opolskiego na terenie ktrego
usytuowane s m.in. pozostaoci po zespole paacowym z XVIII i XIX wieku
(dzi po obiekcie pozostao
jedynie wschodnie wejcie przyp. red.), barokowy pawilon ogrodowy - Belweder
z 1802 roku czy fragmenty
pno klasycystycznego domu ogrodnika z 1830 roku.
Park, ktry zaprojektowano
w stylu angielskim, by kiedy czci rozlegej posiadoci ksit Hohenlohe.
W 2014 roku, przez okres
siedmiu miesicy gmina
wraz z Fundacj Wiedzie
Wicej realizowaa projekt
Ostoje Przyrody. Jego
celem byo m.in. zinwentaryzowanie przyrodnicze
alei, szpalerw drzew i ich
skupisk, gwnie pod ktem wystpowania tzw. gatunkw parasolowych, do
jakich naley pachnica dbowa. - Na terenie miasta
wystpuje okoo 40 stanowisk, w ktrych zlokalizowalimy pachnic, m.in na
kozielskich plantach, na
wyspie i kilka na terenie
sawicickiego parku - tumaczy Kamil Nowak, prezes
Fundacji Wiedzie Wicej.
Teraz pachnica moe
przyczyni si do rozbudowy zabytkowego parku
i sprawi, e wypiknieje.
Pienidze na ten cel mona pozyska z Urzdu Marszakowskiego, ktry w tym
roku na zadania dotyczce
rozbudowy i ochrony biornorodnoci na terenie
Opolszczyzny,
zamierza
przeznaczy 15 milionw
zotych. Jednym z miejsc,
ktre moe zasili unijna

Fot. KPP Kdzierzyn-Kole

450 krzakw konopii


indyjskich w piwnicy.

Dziki pachnicy dbowej miasto moe pozyska nawet


1,5 miliona zotych na rewitalizacj zabytkowego parku w Sawicicach.

Jest szansa, e jeden z najwikszych parkw


wojewdztwa opolskiego odzyska przedwojenny blask.
dotacja jest park w Sawicicach, wanie dlatego, e
mieszka w nim pachnica
dbowa. Nie bez przyczyny
ten rzadki gatunek chrzszcza uznawany jest za relikt
lasw pierwotnych, gdy
zarwno w Polsce, jak i w
innych pastwach, w ktrych wystpuje, objty jest
ochron prawn. Urzd
Miasta w Kdzierzynie-Kolu zoy niedawno wniosek o dofinansowanie projektu rewitalizacji parku do
samorzdu wojewdzkiego. - Wstpnie szacujemy,
e projekt pochonie okoo
1,5 miliona zotych - informuje Beata Pierzchlewicz z
wydziau strategii, rozwoju i rodkw pomocowych
kdzierzysko- kozielskiego magistratu. Dotacja ma
przede wszystkim pomc w
odnowie i ochronie fauny i
flory sawicickiego parku
(w tym pachnicy dbowej przyp. red.) - tumaczy Beata Pierzchlewicz. Jeli samorzd poprze wniosek, to
jeszcze w tym roku ruszymy
z prac.
Na 12 hektarach parku,
ktre obejm prace rewi-

talizacyjne miasto planuje


usunicie rolin inwazyjnych (to takie, ktre wypieraj lub niszcz biornorodno gatunkow - przyp.
red.) i nasadzenie nowych.
Powstan tu cieki edukacyjne i pieszo-rowerowe,
wraz z ma infrastruktur
np. stojaki na rowery, pojawi si nowe awki i latarnie. - Dooymy wszelkich stara, by park sta si
przyjemnym miejscem wypoczynku, a prace rewitalizacyjne przeprowadzone
byy tak, by nie ingerowa w
istniejcy tu ekosystem - zapewnia Beata Pierzchlewicz.
Warto wspomnie, e
synny sawicicki Belweder
oraz przylegajcy do niego
park w stylu angielskim by
czci wspaniaego ogrodu,
ktry znajdowa si pod sta opiek europejskiej sawy ksicych ogrodnikw,
ktrzy z pietyzmem dbali o
rzadkie okazy drzew i krzeww. Przed wojn park by
jednym z najokazalszych
i pierwszym tego typu na
lsku.
- Do tej pory zachoway si tu ciekawe gatun-

R E K L A M A

Kasy fiskalne
oprogramowanie

wdroenia

ki drzew i krzeww - uwaa Kamil Nowak, prezes


Fundacji Wiedzie Wicej.
- Docelowo na terenie parku mogoby powsta arboretum lub ogrd botaniczny, jednak jest to zadanie
na kolejne lata, wymagajce nakadw rodkw i
przychylnoci wadz, ktre
zobacz w tym parku potencja do wykorzystania zaznacza Nowak.
Jeli dojdzie do sfinalizowania projektu odbudowy
parku w Sawicicach, miasto przeprowadzi dokadn
inwentaryzacj przyrodnicz oraz opracuje dokumentacj techniczn.
- W oparciu o nie, powstanie
plan
ochrony
biornorodnoci,
opis
lokalizacji gatunkw chronionych, zostan wyznaczone nowe pomniki przyrody
oraz uregulowane i uporzdkowane dotychczasowe
trasy cieek pieszych i rowerowych - zapewnia Beata
Pierzchlewicz z kozielskiego magistratu. Czas pokae,
czy dziki maemu owadowi
park odzyska swj przedwojenny blask.

Krzaki konopi indyjskiej i 450 kilogramw


tytoniu bez akcyzy w piwnicy 28-latka.
Policjanci z KdzierzynaKola ustalili, e w jednym z gospodarstw na terenie powiatu moe znajdowa
si plantacja marihuany. Policjanci przeszukali posesj.
Tam w pomieszczeniach gospodarczych wynajmowanych przez 28-latka ujawnili
nielegaln plantacj konopi indyjskich. Bya ona wyposaona midzy innymi w
urzdzenia do odpowiedniego nawietlenia, termometry, wentylacj jak rwnie
specjalny system nawadniania. Caa uprawa bya sterowana automatycznie. Jak
ustalili policjanci, energi
elektryczn wykorzystywano z pominiciem licznikw. Funkcjonariusze cznie znaleli i zabezpieczyli
ponad 450 krzakw konopi
indyjskich w rnych fazach
wzrostu.

Terminale patnicze

najtaniej

Podczas przeszukania budynku mundurowi natrafili na


kolejne pomieszczenie, ktre
prawdopodobnie byo przygotowywane do powikszenia plantacji. W rodku znajdowao si
midzy innymi 160 doniczek,
kolejne elementy wyposaenia
oraz 38 workw z krajank tytoniow bez polskich znakw
akcyzy o cznej wadze 450 kilogramw. Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzt do uprawy rolin o wartoci ponad 30 tysicy
zotych. W tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali kolejnego
28-latka. W jego aucie policjanci znaleli narkotyki. Obaj mczyni usyszeli ju prokuratorskie zarzuty nielegalnej uprawy
znacznej iloci konopi, za co
grozi im do 8 lat wizienia. Zatrzymani to mieszkacy wojewdztwa lskiego.
p

szczegy
str. 7

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18

2 Wiadomoci

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole komunikacja

komentarz na gorco

SMS do mieszkacw
Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

Urzd Miasta zaprzga nowoczesn technologi do komunikacji z obywatelami.


leszek iwulski

W dzisiejszym wiecie
komunikacja ma pierwszoplanowe znaczenie. Rwnie samorzdy terytorialne
nie mog sobie pozwoli, by
ignorowa gosy mieszkacw. Obywatele coraz czciej domagaj si bardziej
aktywnego wpywu na decyzje podejmowane w ratuszach. Na stae w repertuarze
organizacji pozarzdowych,
animatorw ycia spoecznego i radnych pojawiy si
takie zwroty jak partycypacja
obywatelska, budet obywatelski, konsultacje spoeczne. Podstaw jednak tych
wszystkich dziaa musi by
wiadomy, dobrze poinformowany obywatel. To wanie wiedza o tym, co dzieje
si w miecie, musi by podstaw jego dziaania, oczekiwa, prb, zaale, skarg
czy wasnych inicjatyw. Dlatego te samorzdy staraj si, w jak najwikszym
stopniu doprowadzi do sytuacji, w ktrej mieszkaniec
bdzie zna terminy miejskich imprez, wyborw, czy
dowiadywa si o grocym
mu ryzyku z uwagi na jak
klsk ywioow. Kierujc
si t logik, Urzd Miasta
w Kdzierzynie zdecydowa
si na wdroenie nowego
systemu komunikacyjnego
opartego na telefonii komrkowej. Aby zosta uytkownikiem miejskiego systemu
powiadomie, dana osoba
musi jedynie zarejestrowa
si, wysyajc SMS rejestra-

Urzd Miasta zachca mieszkacw do korzystania


z nowego bezpatnego systemu informowania.
cyjny pod numer 661 000
112. Posiadacze tradycyjnych aparatw bd mogli
odbiera sms z powiadomieniami o rnych elementach
ycia miasta. Ci mieszkacy
natomiast, ktrzy posiadaj nowoczesne smartfony,
bd mogli liczy na duo
bardziej rozbudowane aplikacje. Osoby, ktre bd

chciay korzysta z takiego


miejskiego serwisu, bd
mogy otrzyma interesujce je zdjcia, filmy lub pliki audio. By skorzysta z tej
opcji posiadacze smartfonw
musz pobra aplikacj pod
nazw komunikator SISMS.
Jest on dedykowany dla posiadaczy telefonw wyposaonych w system Android

lub OS. Warto nadmieni, e


system powiadomie za pomoc SMS nie jest dla mieszkacw specjaln nowoci.
Dziaa on w Kdzierzynie
ju od kilku lat. Osoby, ktre s w nim zarejestrowane, nie bd musiay si rejestrowa na nowo. Nowy
system bdzie oparty o trzy
funkcje. Po pierwsze, bd
w nim zawarte informacje
dotyczce bezpieczestwa
mieszkacw. Wrd wiadomoci, ktre bd wysyane
do uytkownikw tego systemu znajd si m.in. wiadomoci o zagroeniach w
rodzaju burz, wichur, skae
czy te powodzi. Po drugie,
ma spenia rol miejskiego przewodnika kulturalno
rozrywkowego. Uytkownicy systemu bd mogli
dziki niemu znakomicie zorientowa si w kalendarium
rnych koncertw, wernisay, wystpw tanecznych czy
te zawodw sportowych. Po
trzecie, uytkownicy telefonw, ktrzy zdecyduj si
na korzystanie z tego typu
udogodnienia, bd rwnie
mogli szybko dowiedzie si
o rnych programach, ktre maj miejsce w miecie.
Chodzi tu np. o programy
zdrowotne, czy te informacje o punktach rehabilitacji. Moliwo korzystania z aplikacji ma charakter
cakowicie darmowy, a jeli
mieszkacowi znudzi si stay dopyw informacji o yciu
miejskim, wwczas moe bez
adnego problemu si z systemu wyrejestrowa.

Jacek Bednarek
Urzd Miasta
Kdzierzyn-Kole
Nowy system powiadamiania jaki chcemy zaproponowa mieszkacom Kdzierzyna-Kola ma na celu przede
wszystkim poszerzenie oferty informacyjnej. Do tej pory
system powiadomie, ktry
powsta jeszcze za prezydentury Wiesawa Ffary by wykorzystywany przede wszystkim
przez nasz Wydzia Reagowania Kryzysowego. Mieszkacy
mogli dziki niemu dowiedzie
si o moliwych zagroeniach.
Informacje, jakie obywatele
Kdzierzyna-Kola otrzymywali dotyczyy takich spraw
jak zagroenie powodziowe,
nadchodzce gwatowne burze, utrudnienia zwizane z
moliwoci skaenia terenu
np. przez cystern, ktra ulega wypadkowi. To rozwizanie miao jednak pewn wad.
Mianowicie pula sms-w, ktr miasto dysponowao bya
ograniczona. Powodowao to,
e usugi nie mona byo rozszerzy nie naraajc si na
dodatkowe koszty. Narzdzie
wic wykorzystywalimy jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych. Postp technologiczny
sprawi, e dzisiaj dysponujemy daleko bardziej idcymi
rozwizaniami, ktre pozwalaj nam omin te wczorajsze
ograniczenia. Uruchamiajc
usug Komunikator dedykowan na telefony typu smartfon, jestemy w stanie dostarczy mieszkacowi bardzo
szeroki wachlarz informacji.
Miasto bowiem bdzie wykupowa miesiczny abonament,
ale w aden sposb nie bdzie
funkcjonowa limit treci, ktre bdziemy mogli wysya do

obywateli. Jeli chodzi o obsug systemu, to wystarczy


cign z sieci internetowej
aplikacj, ktra zostaa zamieszczona na odpowiednich
stronach internetowych, by
mc do woli korzysta z systemu powiadomie. Dla mieszkaca cignicie tej aplikacji
ma charakter cakowicie darmowy. Treci, jakie bdziemy
przekazywa kdzierzynianom nie bd teraz wycznie
ogranicza si do wiadomoci
o moliwoci nadejcia klski
ywioowej, chocia ta cz
informacji rwnie bdzie dostarczana. W chwili obecnej
odpowiednie wydziay urzdu
bd dostarcza informacje o
nadchodzcych koncertach,
rnego rodzaju eventach,
wystawach malarskich czy
fotograficznych, ale take o
funkcjonujcych w miecie
programach zdrowotnych,
czy ofercie rehabilitacyjnej. Z
aplikacji bd mogy korzysta
rwnie instytucje takie jak
Miejski Orodek Kultury czy
biblioteki, ktre ju tej chwili
posuguj si mailingiem. Mamy nadziej, e system odniesie sukces, bo w duej mierze
dziki niemu mieszkacy bd mieli wiksze poczucie bliskoci z yciem miasta. W ten
sposb obywatel, ktry skorzysta z oferty, bdzie mia pewno, e nie zosta pominity,
niepoinformowany. Ze starego
systemu powiadomie skorzystao ok. 3000 uytkownikw.
W przypadku nowego rozwizania liczymy na jeszcze wikszy sukces, bo informacje teraz
bd pojawia si duo czciej, ich zakres bdzie duo
szerszy, ponadto bd miay
bardziej cykliczny i stay charakter.

kdzierzyn-kole - zdrowie

Bank komrek macierzystych w kozielskim szpitalu


leszek iwulski

Opini publiczn od pewnego czasu zaprztaj dyskusje


o moliwociach, jakie ukazuje
czowiekowi nowoczesna medycyna. W telewizorach, radioodbiornikach, czy na amach prasy
cyklicznie ukazuj si informacje
o tym, jakie postpy czyni nauka
w walce z rakiem, czy z takimi
chorobami jak AIDS. Coraz czciej odbiorca wiadomoci syszy
o inynierii genetycznej. Rozmowy ekspertw wskazuj, e z
jednej strony przed czowiekiem

staj zupenie mu nieznane moliwoci przeduenia sobie ycia,


z drugiej natomiast bardzo trudne kwestie etyczne. Jednak nawet najbardziej gorce dyskusje
nie mog powstrzyma dziaa,
ktre w konsekwencji bd miay suy walce z gronymi chorobami. W kozielskim szpitali,
na oddziale ginekologiczno pooniczym zaczto wanie pobiera krew ppowinow, ktra ma
trafia do banku krwi. To wanie
ten rodzaj krwi ma by cennym
rdem komrek macierzystych.
Wedug specjalistw krew ppoRedaktor naczelny: Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Krystyna Stanik, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

winowa moe by wykorzystana


do leczenia dziecka w przypadku
ponad 70 rnych chorb, wrd
ktrych znajduj si tacy zabjcy
jak biaaczka, udary mzgw, nowotwory, czy te wady serca. W
chwili obecnej naukowcy poszukuj rozwiza, ktre umoliwiyby leczenie za pomoc komrek
macierzystych takich chorb jak
Alzhaimer, Parkinson, stwardnienie rozsiane oraz niektrych
chorb genetycznych. Komrki
macierzyste nazywane s rwnie komrkami wielopotencjalnymi, poniewa daj pocztek

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

Do pobierania krwi ppowinej przeszkolono personel caego oddziau ginekologiczno - pooniczego.

W szpitalu w Kdzierzynie-Kolu jest ju nowoczesna usuga


pobieranie komrek macierzystych.
wszystkim tkankom organizmu
(nerwowej, kostnej, miniowej). Ten rodzaj komrek przybiera ma niejako podwjn form, co wynika z faktu, e dziel
si one w trakcie rozwoju podu.
Z jednej puli wydzielaj si komrki tworzce wyspecjalizowane narzdy (wtrob, skr, nerwy itd.), natomiast druga cz
pozostaje niejako w rezerwie,
ktra moe przeksztaca si w
dowolne komrki. Gdy dziecko
si ju urodzi ta druga cz komrek pozostaje obecna w szpiku kostnym i w tzw. krwi obwodowej. S one jednak duo mniej

zdolne do przeksztace. Po przeszczepieniu komrki macierzyste namnaaj si w organizmie


biorcy. Niezwykle wan zalet
takich przeszczepw jest fakt, e
w ich przypadku nigdy nie dochodzi do odrzucenia. Najwicej
komrek macierzystych znajduje si w ludzkich embrionach, ale
w duych ilociach wystpuje ona
ponadto wanie w krwi ppowinowej. Do niedawna krew ta bya
niszczona wraz z oyskiem tu po
urodzeniu dziecka. Dzisiaj mona
pobra tak krew, dziki stosunkowo prostemu zabiegowi, ktry
jest cakowicie bezpieczny zarw-

no dla matek jak i dla dzieci.


Metoda jest cakowicie bezbolesna. Krew pobiera si za pomoc strzykawki z oyska zaraz po
przeciciu ppowiny. Nastpnie
trafia ona do tzw. bankw krwi,
gdzie jest przechowywana w
temperaturze prawie 200
stopni Celsjusza. Taki bank
krwi powstanie rwnie w kozielskim szpitalu. Zarwno lekarze, jak i pielgniarki poone
zostay ju przeszkolone do tego
typu operacji. Szef porodwki
w kozielskiej lecznicy Jarosaw
Karo zauway: - Bankowanie komrek macierzystych to
niezwykle innowacyjna metoda leczenia. Na rynku usug
medycznych pojawia si ona
niedawno, ale wielu wie z ni
bardzo due nadzieje. Zauwaamy rwnie due zainteresowanie ze strony przyszych matek,
ktre pytaj o komrki macierzyste. Std te zapady decyzje
o realizacji tej usugi rwnie
przez nasz szpital. Personel zosta przeszkolony w tym kierunku. Prowadzimy rwnie szerok i rzeteln akcj informacyjn,
by potencjalni zainteresowani
t procedur mogli si o niej jak
najwicej dowiedzie.

GazetaInformator.pl >>

Wyremontowan
drog do Karchowa

Kierowcy bd na bieco informowani


o utrudnieniach w ruchu w zwizku z remontem Mostowej.
otrzymao wicej punktw
podczas starania si o dofinansowanie. Ruszy pierwszy etap
remontu, kolejny ma zosta
przeprowadzony w przyszym
roku, take dziki dofinansowaniu zewntrznemu - informuje Starostwo Powiatowe w
Kdzierzynie-Kolu. Modernizacja Mostowej zgodnie z planem powinna zakoczy si na
przeomie lipca i sierpnia. Zakres prac obejmie m.in. pooenie nowej nawierzchni oraz
poszerzenie chodnika, ktry ma peni rwnie funkcj
cieki rowerowej.
j

kdzierzyn-kole - szpital

Pienidze
na neurologi
lipca nasz oddzia bdzie trzecim takim w skali caego wojewdztwa, gdzie za pomoc
trombolizy leczy si pacjentw
z udarem - podkrela Adam
Lecibil z starostwa. Do kozielskiej neurologii trafiaj pacjenci z powiatw ociennych.
S osoby ze Strzelec Opolskich, Gubczyc, Prudnika, a
nawet Raciborza, no i oczywicie Kdzierzyna. Wikszo
dotara do nas przed upywem
drugiej godziny od wystpienia objaww. Czas jest bardzo
istotny, poniewa powyej 120
minut tylko jeden na siedmiu
chorych ma szanse na wyjcie
z udaru - dodaje dr Bogusaw
Wyuda, kierownik kozielskiej
neurologii.
j

kdzierzyn-kole - edukacja

Konkurs na dyrektora Dwudziestki


Magistrat ogosi konkurs na dyrektora Publicznej Szkoy Podstawowej nr 20.
Szczegy na temat
wymaga na stanowisko
dyrektora Szkoy Podstawowej nr 20 w Kdzierzynie-Kolu mona

znale na stronie internetowej Urzdu Miasta, gdzie


znajduje si ogoszenie o
konkursie. Oferty mona
skada do 29 czerwca w
kancelarii Urzdu Miasta
Kdzierzyn-Kole.
j

w skrcie

Zakoczya si modernizacja drogi


w kierunku Karchowa w gminie Pawowiczki.
Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

Rozpocz si
remont Mostowej

Szpital w Kdzierzynie-Kolu wygra konkurs


ogoszony przez opolski
NFZ.
Kdzierzyski szpital bdzie mg leczy pacjentw
na nowym oddziale neurologicznym z pododdziaem udarowym w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Podpisanie umowy
z NFZ to dobra wiadomo dla
mieszkacw Kdzierzyna i
okolic. - Mieszkacy z naszego
i ociennych powiatw bd leczeni na nowym oddziale neurologicznym z pododdziaem
udarowym w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Dyrektor Marek Staszewski podpisa ju protok
uzgodnie, teraz placwk czeka jeszcze zawarcie umowy. Od

region

kdzierzyn-kole inwestycje

kdzierzyn-kole - inwestycje

Drogowcy rozpoczli prace na ulicy Mostowej. Zostanie wyremontowany w


tym roku odcinek od przejazdu kolejowego do bramy bierawskiej.
Remont kilometrowego
odcinka zuytej drogi w stron
os. Azoty bdzie kosztowa 1,5
mln z. Inwestycja starostwa
jest moliwa, dziki pozyskaniu rodkw zewntrznych. Poowa pienidzy pochodzi z
Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych, reszta z budetu powiatu. Cz
rodkw dooy te ZAK S.A
oraz kozielski magistrat. To
spowodowao, e starostwo

Wiadomoci 3

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

paulina krupiska

Modernizacja drogi krajowej nr 38 w kierunku Karchowa w gminie Pawowiczki dobiega koca. Inwestycja
starostwa obja 3,5 km drogi i kosztowaa okoo 2 mln
z. Prace objy pooenie nowej nawierzchni oraz utwardzenie pobocza, odtworzenie
roww i wykonanie oznakowania poziomego. Prace odbyy si w dwch etapach.
Przypomnijmy, w zeszym
roku w ramach pierwszego
etapu wyremontowano kilometrowy odcinek drogi, za
w ramach drugiego etapu,
ktry zaplanowano na rok
2015 zmodernizowano 2,5
km. Remont drogi by moliwy dziki pozyskaniu pieni-

Prace objy rwnie odbudow zjazdw oraz przepustw.


dzy z Narodowego Programu
Przebudowy Drg Lokalnych
(rodki wystarczyy na po-

krycie poowy kosztw) oraz


wsparciu finansowym gminy
Pawowiczki.

kdzierzyn-kole - zabytki

Zabytki bd miay opiekuna


Ju wkrtce w Kdzierzynie-Kolu ma zosta
powoany urzd powiatowego konserwatora
zabytkw.
Do tej pory po zgod na
wszelkie prace budowlane
przy obiektach zabytkowych
(np. pomalowanie cian w
starej kamienicy) trzeba
byo jecha do Opola, gdzie
mieci si siedziba Opolskiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw. Teraz
jest szansa na to, e osob
odpowiedzialn za stan zabytkw w powiecie kdzierzysko-kozielskim, ich renowacj czy rekonstrukcj,
bdziemy mie na miejscu.
- To efekt porozumienia
pomidzy miastem, powiatem oraz wojewdzkim
konserwatorem zabytkw
- informuje Adam Lecibil,
rzecznik prasowy Starostwa
Powiatowego w Kdzierzynie-Kolu. - Poow kosztw
zwizanych z zapewnieniem
etatu poniesie WKZ, reszt
pokryje miasto na spk z
powiatem. Stanowisko ua-

twi funkcjonowanie wielu


instytucji z terenu miasta
i powiatu. Osoba penica
ten urzd bdzie zajmowaa
si np. pozyskiwaniem pienidzy z funduszy unijnych
na inwestycje zwizane chociaby z renowacj obiektw zabytkowych - dodaje
Lecibil.
Na potrzeb powoania
takiego urzdu wielokrotnie zwraca te uwag, radny Andrzej Kopacki. - Przy
obecnym, opakanym stanie obiektw zabytkowych
w naszym miecie, powoanie takiego stanowiska jest
wrcz konieczne - alarmuje Kopacki. - Musi to by
osoba, ktra tu na miejscu
bdzie moga monitorowa
dziaania zwizane z ochron naszych pomnikw historii - uwaa Kopacki. Wojewdzki konserwator
zabytkw jest po prostu za
daleko, eby by na bieco z tym, co dzieje si w Kdzierzynie-Kolu, a takich
obiektw, ktre popadaj
w ruin jest w skali woje-

wdztwa dziesitki tysicy.


Radny zwraca te uwag na
palcy problem, jakim jest
niezwoczne
pozyskanie
funduszy unijnych na renowacj zabytkw, bowiem
rodki przeznaczone na ten
cel, po 2020 nie bd ju
dostpne. - Trzeba zrobi
wszystko, eby usprawni
machin biurokratyczn,
przej przez szereg skomplikowanych procedur i sign po te pienidze. Do
tego jednak potrzebna jest
osoba, ktra dziki swoim
kompetencjom sprawnie
pokona te problemy. Do tej
pory tematyka zabytkw nie
bya priorytetem wadz w
Kdzierzynie-Kolu i teraz
trzeba to po prostu zmieni
konkluduje Kopacki. Powiatowy konserwator zabytkw bdzie mg rozpocz
prac prawdopodobnie ju
z pocztkiem nowego, 2016
roku. Wczeniej jednak zostanie rozpisany konkurs na
to stanowisko.
k

kdzierzyn-kole - ekologia

Magistrat czeka
na opinie mieszkacw
Projekt Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta
KdzierzynKole udostpniony jest na stronie
internetowej urzdu.
W celu zasignicia opinii
mieszkacw Urzd Miasta w
Kdzierzynie-Kolu publikuje na swojej stronie internetowej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. - Jest to dokument
o znaczeniu strategicznym.
Wskazuje si w nim dziaania
prowadzce do transformacji
wszystkich sektorw gospodarki, ktrej efektami bd:
redukcja emisji gazw cieplarnianych, zwikszenie udziau
energii pochodzcej ze rde

odnawialnych i redukcja zuycia energii finalnej poprzez


podniesienie
efektywnoci
energetycznej. PGN to rwnie szansa na pozyskanie w
najbliszych latach rodkw
unijnych na realizacj zada
inwestycyjnych przez podmioty publiczne i prywatne, ktre
zgosiy ch uczestniczenia w
tym Planie i przedstawiy propozycje swoich dziaa. Celem publikacji wstpnego projektu dokumentu jest przede
wszystkim zasignicie opinii
mieszkacw, ktrzy stanowi gos doradczy w tym projekcie. Zgoszone uwagi bd
mie wpyw na dalszy kieru-

nek dziaa w opracowywanym Planie gospodarki niskoemisyjnej - informuje urzd.


Wszystkie uwagi do Projektu
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej mona wysya na adres
pgn@kedzierzynkozle.pl lub
dostarczy osobicie do Urzdu Miasta Kdzierzyn-Kole,
ul. Piramowicza 32 (pokj nr
427 lub 411). O szczegy mona pyta rwnie koordynatorw projektu, pod numerami
telefonw: 77 40 50 387 (p.
Ewa Kania-Akonom) oraz 77
40 50 363 (p. Edyta Brabaska-Gawlica).
j

Podium
dla Lewady
W Brnie rozegrane zostay
Midzynarodowe Zawody
w Ujedaniu CDI. Nie zabrako na nich zawodniczek
z klubu Lewada w Zakrzowie. Najlepiej zaprezentowaa si aneta Skowroska.
Zaja trzecie miejsce.
Zderzenie
golfa z dzikiem
Na DK 45 w Krapkowicach
doszo do wypadku. Dzik
wybieg na drog. Wjecha
w niego samochd, ktrym
podroway trzy osoby. Pniej pojazd zjecha do rowu.
Dwie osoby zostay przewiezione do szpitala. Potrzebna
bya take interwencja stray
poarnej, gdy jedna z poszkodowanych zakleszczya
si w pojedzie.
Powiat wyrniony
Kdzierzyskie starostwo
wyrnione na Kongresie Regionw we Wrocawiu, gdzie
m.in. Newsweek Polska
doceni najlepsze polskie samorzdy. W rankingu powiat
kdzierzysko-kozielski zaj
pite miejsce w kraju. List
najlepszych polskich gmin
i powiatw znajdziemy w aktualnym wydaniu tygodnika.
Czysta woda
S ju te najnowsze dane
dotyczce czystoci wody
w akwenie Dbowa. Nie
ma w niej bakterii, mona si
spokojnie kpa, jeli co
w tej sprawie ulegnie zmianie, natychmiast o tym poinformujemy, tak moe by
np. w przypadku pojawienia
si sinic - powiedziaa Magorzata Kopczyska, Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Casting do serialu
Tako Media, producent seriali paradokumentalnych
Trudne Sprawy, Dlaczego
Ja?, Pamitniki z wakacji, zaprasza na casting do
wszystkich swoich produkcji, ktry odbdzie si w Kdzierzynie-Kolu. Casting
odbdzie si 26 czerwca w
Domu Kultury Chemik przy
Alei Jana Pawa II. Potrwa
od 10:00 do 17:00.
Sucharski
do remontu
Jedna z najwikszych wodnych jednostek szkoleniowych w Polsce zostanie
zmodernizowana. Statkiem
Sucharski zajmie si kozielska stocznia, ktra wygraa przetarg na to zadanie.
W ramach praktyk zawodowych korzysta z niego 170
uczniw technikum Zespou
Szk eglugi rdldowej w
Kdzierzynie-Kolu. Najduszy rejs po Odrze odby
si do Szczecina. Za remont
powiat zapaci 366 tys. z.
Trasa
Rybnik-Chaupki
Trwa remont na 30-kilometrowym odcinku kolejowej
trasy Rybnik-Chaupki.
Wymieniana jest caa infrastruktura - od podkadw
przez semafory a po wyposaenie peronw. Mimo,
e pojawiy si informacje
o opnieniach w remoncie
to inwestor, czyli PKP PLK,
zapewnia, e pocigi bd
kursowa ju pod koniec roku. Po zakoczeniu remontu
czas przejazdu t tras ma
si skrci, gdy pocigi bd
mogy porusza si po niej
z prdkoci 80 km/h.

4 Edukacja

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

racibrz praca

racibrz - edukacja

Zdobd solidny
zawd w Raciborzu

Fot. Grzegorz Nowak

Ciekawi Ci praca
w reklamie i handlu?

Zawd plus sukces daje zadowolenie.


Pocztki Zespou Szk Zawodowych w Raciborzu sigaj
1963 roku. Proponujemy bogat ofert kierunkw ksztacenia. To ucze jest naszym najwikszym skarbem. Zdobyta
wiedza ma mu zapewni w
przyszoci profesjonalne wykonywanie zawodu. Nadrzdnym celem szkoy jest wydobycie i uaktywnienie potencjau
lecego w kadym uczniu.
Oto kilka wypowiedzi, ktre konfrontuj oczekiwania
uczniw z warunkami panujcymi w szkole. - Technik hotelarstwa to perspektywa dobrej
pracy na caym wiecie. Oprcz
wiedzy teoretycznej zdobywam
te dowiadczenie dziki praktykom zawodowym, ktre kady moe odby w dowolnie
wybranym przez siebie hotelu. Od tego roku zdolni i pracowici uczniowie maj szans
odby miesiczne praktyki za
granic, gdzie bd mogli zgbi nie tylko tajniki przyszego
zawodu, ale rwnie skorzysta
z kursw jzykowych - mwi
Emilia, uczennica klasy II Z.
- Nie mog doczeka si
interesujcych dowiadcze
technik analityk. Nie spodziewaam si tego, e w szkole
mona tak dobrze si czu i i
do niej z umiechem na twarzy.
Sympatyczni i wyrozumiali nauczyciele, jak i otwarci uczniowie zrobili na mnie dobre wra-

<< GazetaInformator.pl

enie - mwi Dominika z klasy


I B. - Wybieraj i rb to, co Ci
interesuje technik ywienia i
usug gastronomicznych. Lubi to, czego ucz si w mojej
nowej szkole. Lubi omawia
problemy ywienia, ustala kaloryczno potraw. Lubi woy swj fartuch i gotowa, doprawia, smakowa - opowiada
Jessica z klasy I A. - Praktyki
ucz mnie punktualnoci i rzetelnej pracy - cukiernik. Wybierajc zawd cukiernika bylimy pewni, e to praca atwa,
przyjemna i sodka. Okazao
si, e wymaga od nas powicenia. Kady udany wypiek to
dla nas ogromna satysfakcja i
oczywicie wielka przyjemno
darmowej degustacji - dodaj
Ada i Daniel z klasy III W.
- ZSZ oferuje wiele moliwoci fotograf. Duym zawodowym przeyciem bya
dla mnie sesja fotograficzna,
ktr zorganizowaam dziki pomocy nauczycieli z mojej szkoy, dla zespou Zyg-Zak
oraz przedszkolakw z Wojnowic. ZSZ oferuje wiele moliwo - mwi Sandra z klasy III
N. - Telewizja pomoe znale
on rolnik. Wybralimy zawd rolnika, bo w przyszoci
atwiej nam bdzie prowadzi
wasne gospodarstwo i dokumentacj z tym zwizan. Bdziemy wytwarza produkty,
ktre pniej trafiaj na pol-

skie i zagraniczne stoy. I cho


rolnictwo to cika harwka,
to jest duo plusw. Zasadniczy rolnicy jed bardziej
wypasionymi traktorami ni
biznesmeni limuzynami..
Drogi Gimnazjalisto! W
yczliwej atmosferze moesz
spdzi najblisze lata swego
ycia, by zdoby solidny zawd
i zapewni sobie przyszo jakiej oczekujesz. Czekamy na
Ciebie. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne.

Zesp Szk Zawodowych


ul. Wileska 8,
47-400 Racibrz,
tel. 32415 29 63
e-mail:
zespolrac@poczta.onet.pl
www.zespolrac.republika.pl
Artyku sponsorowany

Technicy organizacji reklamy z ZSE organizuj wasne


wystawy. Ostatnia miaa miejsce w marcu. Prace uczniw
mona byo oglda w zamkowych murach.
Zesp Szk Ekonomicznych proponuje nauk
na kierunkach: technik
organizacji reklamy i
technik handlowiec.
Rynek reklamy w Polsce wci si rozwija. Cigle powstaj nowe agencje
reklamowe, za te istniejce poszerzaj krg swoich
klientw. Tobrana, w ktrej
stale poszukuje si specjalistw zwizanychz organizacj itworzeniem reklamy.
Praca w tej dziedzinie jest
kreatywna iciekawa, stwarza
nieustannie nowe wyzwania.
Wychodzc naprzeciw
zapotrzebowaniu,
Zesp
Szk Ekonomicznych wRaciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 proponuje kierunek
ksztacenia: technika organizacji reklamy, gdzie nauka trwa cztery lata. Szkoa proponuje ksztacenie na

poziomie rednim z tytuem technika oraz matur.


Nauka w tym zawodzie jest
wielopaszczyznowa, czy w
sobie umiejtnoci psychologiczne, ekonomiczne, plastyczne oraz informatyczne.
Absolwent
przygotowany
jest do wykonywania usug
reklamowych, prowadzenia
lub uczestniczenia w projektach promocyjnych rnych
instytucji i firm, organizowania wystaw, sesji fotograficznych, pokazw, public relations oraz projektowania
graficznego, obsugi programw: PowerPoint, Ilustrator, Photoshop, CorelDraw.
Absolwenci s zatrudniani
w agencjach reklamowych,
mediach, studiach graficznych i drukarniach, rodkach masowego przekazu
lubmog prowadzi wasn
dziaalno gospodarcz.

A moe chcesz pracowa


jako przedstawiciel handlowy? Drug propozycj szkoy jest kierunek: technik
handlowiec. To propozycja
dla tych, ktrzy interesuj
si sprzeda. Ucze opanowuje wiedz gwnie z ekonomii, zarzdzania, prawa
i negocjacji. Nabywa umiejtnoci obsugi kasy fiskalnej, programw magazynowo- hurtowych. Dziki temu
absolwenci zdobywaj moliwo pracy wszdzie tam,
gdzie potrzebna jest fachowa wiedza handlowa z zakresu sprzeday inegocjacji
np. znajd zatrudnienie jako
sprzedawcy, przedstawiciele
handlowi, dystrybutorzy lub
kierownicy dziaw sprzeday oraz mog prowadzi wasn dziaalno handlow.

Zesp Szk
Ekonomicznych
ul. Gimnazjalna 3
Racibrz
tel. 32 415 48 90
e-mail:
zse-raciborz@alpha.pl
www.zse-raciborz.alpha.pl
Artyku sponsorowany

laureaci Olimpiady
ze Sawicic

nowy dyrektor
w koperniku

Wielki sukces
ratownikw z II LO

Uczniowie Zespou Szk nr 3 z dum reprezentowali


szko na etapie centralnym olimpiady. Maj nadziej,
e w przyszym roku pjdzie im jeszcze lepiej.
W Warszawie odbya si
uroczysta gala, podczas
ktrej uhonorowani zostali laureaci, finalici
oraz uczestnicy etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczoci.
Celem Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczoci byo przyblienie modziey
ze szk ponadgimnazjalnych
tematyki innowacyjnoci oraz
nowych technologii, aktywizacja mylenia technologiczno-badawczego oraz edukacja w
zakresie umiejtnoci zwizanych z dokonywaniem i zgaszaniem projektw wynalazczych. Olimpiada odbywaa
si pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki Janusza Piechociskiego oraz

prezesa Urzdu Patentowego dr Alicji Adamczak. Anna


Chrin, Arkadiusz Kisiel i Mateusz Prorok zostali finalistami olimpiady. Do etapu oglnopolskiego zakwalifikowali
si rwnie uczniowie: Anna
Bury i Borys Semczuk. Opiekunem prac bya mgr Anna
Ledwig. Pamitkowe puchary i
dyplomy wrczyli: przewodniczcy komitetu gwnego Polskiego Zwizku Stowarzysze
Wynalazcw i Racjonalizatorw prof. dr hab. in. Zdzisaw
Adamczewski, wiceprezydent
PZSWiR Zbigniew Matuszczak oraz sekretarz stanu w
kancelarii Prezesa Rady Ministrw senator Andelika Modanowska.
d

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

kdzierzyn-kole - konkursy

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

kdzierzyn-kole - edukacja

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

kdzierzyn-kole - edukacja

W konkursie na stanowisko dyrektora II Liceum


Oglnoksztaccego im. Mikoaja Kopernika wzio udzia 3
kandydatw. Wygraa Katarzyna Arciszewska-Stpie.
Od wrzenia 2015 roku
stanowisko dyrektora II
Liceum Oglnoksztaccego im. Mikoaja Kopernika obejmie Katarzyna
Arciszewska-Stpie.
Katarzyna Arciszewska-Stpie zastpi Zofi Wyrozumsk na stanowisku
dyrektora II Liceum Oglnoksztaccego im. Mikoaja
Kopernika. Przysza dyrektor
przewodzenie szkole traktuje jako olbrzymie wyzwanie,
jest wiadoma zmian jakie
zachodz we wspczesnej
edukacji i zapewnia, e jest
na te zmiany przygotowana.
Przekonaa do siebie komisj konkursow interesujc

koncepcj rozwoju placwki,


zgodnie z ktr chce dy
do maksymalnego wykorzystania potencjau grona pedagogicznego oraz wspodpowiedzialnoci uczniw za
wasne inicjatywy. Zapowiada rwnie, e wprowadzi
okrgy st, ktry ma posuy wzmocnieniu roli rodzicw i uczniw. Katarzyna
Arciszewska-Stpie jest dowiadczonym pedagogiem.
wietnie zna swoj szko, z
ktr zwizana jest od 20 lat.
Przez ten czas miaa okazj
uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych.
d

Druyna ratownikw z II LO zdobya trzecie miejsce w finale


Oglnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.
Grupa modych ratownikw z II Liceum Oglnoksztaccego jest trzeci najlepsz druyn w
kraju.
W finaowych zawodach Oglnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy
PCK wzio udzia 16 szkolnych druyn ratowniczych
z caego kraju oraz komitety PCK. Wojewdztwo opolskie reprezentowaa druyna
z II LO w Kdzierzynie-Kolu na czele z kapitanem
Agnieszk Kozio. Rywalizacja polegaa na wykonaniu

czynnoci ratowniczych na
7 stacjach urazowych oraz
wykazaniu si wiedz ogln z zakresu pierwszej pomocy, prawa humanitarnego oraz ruchu PCK na tzw.
stacji test. W kocowej klasyfikacji ekipa z Kdzierzyna uplasowaa si na trzecim miejscu. Miejsce drugie
wywalczya druyna z woj.
mazowieckiego, ustpujc
miejsca zwycizcom - reprezentantom woj. witokrzyskiego.
d

GazetaInformator.pl >>

Sylwetki 21

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

kdzierzyn-kole hobby

Damska torebka na warsztat


katarzyna solarz

- Zaczynam prac od
cikiego sprztu stolarskiego - mwi Karolina Bytnar. W ruch id motki szlifierki,
piy do drewna, brzeszczoty,
rubki, wkrtarki, sowem
wiry si sypi, a ja jestem
w sidmym niebie - opowiada wieo upieczona absolwentka gliwickiej Wyszej
Szkoy Przedsibiorczoci
na wydziale wzornictwa.
Karolina Bytnar jest wacicielk firmy Kolokaina i
to w jej domowej pracowni,
i spod jej rk wychodz jedyne w swoim rodzaju damskie, drewniane torebki. S
jak dziea sztuki misternie
wykonane, niepowtarzalne,
robione w jednym egzemplarzu na zamwienie, z wyszywan dedykacj lub inicjaami waciciela, kada w
innym stylu. Awangardowe
listonoszki z ludowymi nadrukami czy eleganckie kopertwki na szykownym
zotym acuszku jak od Coco Chanel. Ich baz materiaow jest cieniutki i plastyczny fornir, wygldajcy
i pachncy jak naturalne

drewno, z widocznymi sojami. Wbrew pozorom torebki nie s cikie, ich boki wykonane s ze sklejki, a
reszta obudowy zgrabnych
i kobiecych skrzyneczek to
wspomniany fornir.
Jak Karolina Bytnar
wpada na pomys stworzenia oryginalnego wzoru? Zadecydowa przypadek, gdy
rok temu koleanka, te projektantka, namwia mnie
na wyjazd na targi modych
projektantw Swap Party w
Katowicach. Miaymy niewiele czasu na przygotowanie produktu, a ja w dodatku nie miaam pomysu na
projekt ani materia do jego
wykonania. Zaczam intensywnie szuka natchnienia
w rnych sklepach budowlanych, papierniczych, a
wpadam na pomys, e wykorzystam skrzynki do dekupau i to wanie z nich
powstay pierwsze modele
torebek - tumaczy Karolina Bytnar. Tak zacza si
historia drewnianej torebki.
Potem wiadomo o tym,
e w Kdzierzynie-Kolu
mieszka jedyna w Polsce,
a moe i na caym wiecie

Fot. Katarzyna Solarz

Motek, szlifierka i pia. To narzdzia pracy projektantki torebek, Karoliny Bytnar.

Karolina Bytnar projektuje torebki z drewna.


Inspiracji szuka rwnie w second handach,
wykorzystujc materiay z odzysku daje im drugie ycie.
projektantka drewnianych
torebek szybko obiega media. Do drzwi modej projektantki zapukaa TVP Opole,

Teleexpress i telewizyjna
Dwjka z propozycj wzicia
udziau w programie Pytanie na niadanie. - To by-

o w zeszym roku, tu przed


witami, wic po projekcji
nagra miaam pene rce
roboty, bo zamwienia sypay si jedno za drugim - opowiada Karolina. - Nie byo
atwo, bo na kadorazowe
wykonanie torebki potrzeba
rednio dwa tygodnie. - To
duga i mudna praca, drewno musi by zaimpregnowane, materia musi wyschn
- tumaczy projektantka.
Inspiracji i materiau do
tworzenia swoich projektw
szuka przewanie w second
handach, wybiera uywane
torebki, paski, wykorzystuje
ich okucia, czyli wszystkie
zapicia, sprzczki, keczka, dajc im, jak mwi drugie ycie. Tak szans dostaj te uywane skrzane
kurtki, chusty czy makatki
cienne z ludowymi i etnicznymi motywami, ktrymi
wykacza zarwno wierzch
torebki, jak i jej wntrze.
Torebki zwykle wykonywane
s na zamwienie, wic jeli
kto jest mionikiem zwierzt, projektantka wzbogaca
wygld jego torebki nadrukami z ich podobizn. Warto doda, e dziki temu, e

materia na torebki projektantka czerpie czciowo


z odzysku, daje przyszym
wacicielkom pewno, e
s one ekologiczne. - Ostatnio wpadam na pomys, by
rczki torebek miay ksztaty zwierzt - mwi Karolina
Bytnar. - Do wykonania tych
dodatkw uywam drukarki 3D dodaje. Efekt kocowy wykonania torebki na
przykad z rczk - koniem
czy kotem jest imponujcy,
dlatego nie dziwi fakt, e ich
przysze wacicielki s w
stanie zapaci za gotow torebk w granicach od 250 do
300 zotych. Jednak, kady
mionik rcznej roboty wie,
e to nie jest wygrowana
cena. Na razie projektantka zawiesia swoj firmow
dziaalno ze wzgldu na
to, e przygotowuje si do
egzaminw na Akademi
Sztuk Piknych we Wrocawiu, ale zapewnia, e pomysw na nowe projekty torebek przybywa i nadal bdzie
je projektowa. Zapowiada
te, e tym razem na warsztat pjd takie materiay jak
papier, karton, korek i kora
drewniana.

racibrz - sylwetki

Tylko taniec - wywiad z Dajan Krzyka


marta tambor

Dajana Krzykaa, przewodniczca


samorzdu
uczniowskiego Gimnazjum
nr 5 gra na skrzypcach, pianinie i taczy w zespole SKAZA.
Marta Tambor: Rok temu
wystartowaa w wyborach do SU, gdzie zostaa wybrana na przewodniczc. Jak oceniasz
swoj prac?
Dajana Krzykaa: Hmm
prac w samorzdzie oceniam
na plus, mio mi si pracowao, jednak cigle mam wraenie, e zrobiam za mao, mogam zrobi co wicej
Oprcz pracy w Samorzdzie pilnie uczestniczysz
w zajciach tanecznych
w zespole SKAZA, dziaajcym przy Raciborskim
Centrum Kultury.
Owszem, chtnie uczestnicz w zajciach ju od 4 lat,
od samego pocztku zespou.
Wczeniej taczyam w Lila
Hause, ale swoj przygod z
tacem zaczam w Modzieowym Domu Kultury. W
R E K L A M A

ogle przyszo wi z tacem, chc pj na studia taneczne.


Jak wyglda praca w zespole, dobrze si tam czujesz? Przychodzisz na zajcia z chci?
Zawsze tylko czekam a
bdzie czwartek, eby ju pj
na tace. Czuj si dobrze, poniewa zesp pomaga mi rozwija swoj pasj. Zajcia odbywaj si 2 razy w tygodniu
(czwartek, pitek) i na tych zajciach gwnie wiczymy choreografie na pokazy lub konkursy. W luniejszym sezonie
wiczymy tak zwane ukady
na jedne zajcia, ktre rozwijaj nasze umiejtnoci,
Odkd zajcia odbywaj si 2
razy w tygodniu jeden dzie
powicamy na doskonalenie
techniki przez np. klasyk czy
powtarzanie krokw podstawowych.
Czy oprcz taca masz
jeszcze jakie inne zainteresowania?
Kiedy piewaam w zespole wokalnym Perspektywa, rwnie dziaajcego
przy Raciborskim Centrum

Fot. Justyna Moejko

Utalentowana przewodniczca samorzdu uczniowskiego Gimnazjum nr 5 w Raciborzu.


Kultury. Oprcz tego kolejn
moj pasj jest gra na instrumentach. Przez 6 lat uczyam
si gry na skrzypcach oraz na
pianinie w PSM w Raciborzu.
atwo jest ci pogodzi pasj z nauk i innymi obowizkami? Czy starczyo ci
czasu na wyjcia ze znajomymi, imprezy, mioci?
Jest to trudne, ale daj rad, no niestety z czego trzeba
zrezygnowa, ale od czasu do
czasu wyjd gdzie ze znajomymi, na imprez te zdarzy
mi si i, ale nie jest to tak
czste jak u innych moich znajomych. Na wszystko trzeba jako zagospodarowa czas, tak
by nie zaniedba znajomych,
przyjaci, chopaka i oczywicie nauki.
W swoim yciu poznaa
rne style taca, ktry z
nich jest ci najbliszy?
Nie mam takiego stylu,
prbowaam ju chyba wszystkich stylw i nie potrafiabym
wybra jednego.
Skd bierzesz si do codziennych zmaga ze swo-

Dajana Krzykaa na co dzie taczy w zespole Skaza.


im ciaem na sali? Czy jest
to jaka tajemna receptura?
Po prostu trzeba chcie
i kocha to. Nie zawsze jestem pena si, ale to wanie
taniec mi j daje. Wchodzc
na sal, czuj bijc od niej
pozytywn energi, dziki
ktrej mog zrobi tak naprawd wszystko.
Jakiej muzyki suchasz,
gdy chcesz si zrelaksowa, a do jakiej uwielbiasz taczy?
W sumie to sucham

wszystkiego. Od rapu, przez


rock i metal, zahaczajc o
pop i koczc na disco czy
techno. Musz przyzna, e
atwiej przychodzi mi taczy jazz, wic wol piosenki, do ktrych mog taczy
wanie ten styl.
Jak sobie radzisz z kontuzjami, ktrych nie da
si unikn przy intensywnych treningach ?
No niestety si nie da.
No jako trzeba sobie z tym
radzi. Zawsze smaruj si
maciami na stuczenia lub

staram si to wyleczy sama,


lub po prostu czekam, a samo si zagoi, a dopiero w
ostatecznoci id do lekarza.
Co robisz na co dzie,
gdzie mona Ci oglda?
Na co dzie to raczej
wiadomo, e chodz do
szkoy, ucz si, czasem
spotkanie ze znajomymi,
przyjacimi no i oczywicie tacz. Nawet jeli nie
mam zaj, to idc z pokoju do kuchni nie mog si
powstrzyma i nie wykona
jaki krokw tanecznych.
Mog to nazwa nawet uzalenieniem. Oglda mona mnie na uroczystociach
szkolnych, w Raciborskim
Centrum Kultury oraz na
licznych pokazach w Raciborzu i okolicach.
Jakie s Twoje marzenia, co jeszcze chciaaby osign?
Zawsze marzyam, by
pojecha na Malediwy i odpocz. Hmm... na pewno dalej chc odnosi takie
sukcesy jak dotychczas, a
nawet i wiksze, tym bardziej, e sukcesy SKAZY motywuj mnie do coraz wikszej pracy nad sob. Nie ma
konkursu, z ktrego bymy
przyjechali z pustymi rekami. SKAZA zaczyna by coraz bardziej rozpoznawalna
na polskich scenach. Wyjedamy take za granice,
gdzie dajemy pokazy. Moe
kiedy wystpimy na Malediwach.

22 Ogoszenia
OGOSZENIA

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

zamieszczaj

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


o
za darmecie drobne:
moduowe:
20,6
,n
r
w inte
35,10,- tekstowe - w ramce - na tle kolorowym -

14,-

- tekstowe - graficzne -

ceny brutto (z VAT)

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole, tel. 77 482 67 47, 533 355 477, biuro@raciborskiemedia.pl
FINANSE
Poyczki gotwkowe na dowolny
cel ju od kwoty 800 z. Wysoka
przyznawalno, szybka decyzja,
bez zbdnych formalnoci. Zapraszam do kontaktu: Kdzierzyn-Kole tel. 609 403 344
Lombard w K-Kolu na ulicy Gowackiego 16, natychmiastowe poyczki pod zastaw. Najnisze odsetki w miecie i rabaty dla staych
klientw!!! Tel. 504-085-143
Kdzierzyn-Kole: Poyczka gotwkowa na dowolny cel w kwocie
od 300 z do 2.000 z z wygodn
obsug klienta w domu. Szybko
i bezpiecznie! Minimum formalnoci! Bez sprawdzania baz BIK
- rwnie dla osb z komornikiem. Wnioski na tel. w godz. 9-17
od poniedziaku do pitku 77 887
23 68
Poyczka gotwkowa od rki. Pienidze w 10 min. adnych ukrytych kosztw - wszystko czarno na
biaym! Zadzwo 77 445 81 31. Zapraszamy do oddziaw:
- Kdzierzyn, al. Jana Pawa II 4
pok.100
- Nysa, ul. Wyzwolenia 1,
- Opole, ul. Kotaja 4, I pitro
POYCZKI DLA KADEGO POD
ZASTAW !!! Wystarczy Dowd
Osobisty!!! Pienidze od rki!!!
Kdzierzyn Kole naprzeciwko
Kocioa przy rynku, w okolicy
dworca PKS. Tel.77 472 30 46
Kredyty, poyczki bez BIK, 40
instytucji w jednym miejscu
Krapkowice. Deutsche Bank,
Alior, Meritum, Pocztowy i wiele
innych. Zapraszam do kontaktu
797 618 826

motoryzacja
Oferuj transport pojazdw o
dopuszczalnej masie wasnej
1760kg. Istnieje moliwo wynajcia autolawet z wycigarkami. Ceny od 150z Januszkowice,
tel. 691 220 030
Sprzedam Nissana w dobrej
kondycji, klimatyzacja, el szyby,
komplet kol zimowych. Wiecej
informacji telefonicznie. Cena
2900z, Ostronica, tel. 507 845
580
Na sprzeda Honda Vtr 1000 F.
W motorze zosta wymieniony
olej, klocki s w stanie dobrym,
posiadam take oryginalne tumiki. Cena 5700z. Zapraszam
do ogldania, Stare Kole. Prosz
pisa sms-y, a ja oddzwoni: 795
812 222
VW CADDY 1.9TDI 105KM Klimatyzacja, el. szyby + lusterka,
centralny zamek z pilotem, radio CD, drzwi tylne otwierane
z obu stron. Rok 2006. Cena 18
300 z, Kdzierzyn-Kole tel. 602
314 385
Honda CRV 1997r. w bardzo dobrym stanie technicznym. Bogato wyposaone. Od roku zaoona instalacja LPG sekwencyjna.
Po regulacjach i wymianach. Gorco polecam. Kdzierzyn-Kole,
cena 10000z, tel. 503 574 394
Do sprzedania Honda Shadow
VT500. Motocykl przez zim
przeszed gruntowny remont i
zosta przygotowany do sezonu.
Wszystko sprawne w 100%. Cena
4600z. Zapraszam, Kdzierzyn-Kole, tel. 602 518 704

Okazja Mocno Doiwestowany


Golf 1.9Tdi Gt. 1995Rok. Alufelgi.90km Nowe oplaty! Cena
2999z, Kdzierzyn-Kole, tel.
513 195 101
Komplet k zimowych, R15 Fiat
Stilo, felgi stalowe malowane
proszkowo w zeszym sezonie.
Opony195/65R15, 2 x HANKOOK, 2 x INFINITY, bienik powyej 5,5mm. Kdzierzyn-Kole,
cena 600z, tel. 607 500 113

nieruchomoci
Sprzedam adny dom w
Gocicinie, 15 km od Kola. Dziaka 16a. Dom do zamieszkania, stan dobry,
posesja ogrodzona. Cena
do negocjacji. Tel.kontaktowy 605 742 269
Sprzedam lokal mieszkalny w Kdzierzynie-Kolu, pooony na 4
pitrze o powierzchni 38m2. Cena
105000z. Mieszkanie skada si z
pokoju, kuchni, azienki i przynalenej piwnicy. Ogrzewanie miejskie. Wicej informacji udziel telefonicznie 885 808 111
Sprzedam dom pooony w Kdzierzynie Kolu na osiedlu Kuniczka. Dom o powierzchni uytkowej 200m2 + 100m2 piwnica z
garaem na dwa auta. Ogrzewanie
gazowe, wglowe. Cena 550000z,
tel 885 808 111
Dziaki w Kodnicy na sprzeda
na nowo powstaym osiedlu. Cena
70000z. Tel.602 628 773
Do wynajcia mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 48 m2 w Kzierzynie-Kolu na Piastach.Cena
wynajmu 500 z + czynsz i media.
Kaucja zwrotna wynosi 1,200 z.
Wicej informacji przez telefon.
535 954 014
Wynajm mieszkanie w centrum
Pawowiczek umeblowane na
pierwszym pietrze. Do mieszkania przynaley piewnica i strych.
Opaty za mieszkanie w granicach
400z. Niewielka kaucja. Prosz
dzwoni po 18.00 tel. 797 696 863
Wynajm budynek wolnostojcy
o powierzchni 180m2, znajdujcy
si na dziace 12 arw. W budynku znajduje si pomieszczenie biurowe, socjalne oraz trzy pomieszczenia o wysokoci 3,30m. Lokal
znajduje si w Kdzierzynie-Kolu
kierunek Lenartowice.
Tel. 515 120 600

Do wynajcia nowy kiosk pooony


w Kdzierzynie-Kolu na osiedlu
Azoty w pobliu przystanku MZK.
Powierzchnia uytkowa 20m2, wyposaony w media woda, energia
elektryczna posiada ogrzewanie i
klimatyzacj. Moliwa sprzeda.
602-318-062
Gara do wynajcia w Kdzierzynie-Kolu na Os. Piastw, przy
Kanale Gliwickim. Gara posiada
solidn, metalow bram z dodatkowym zamkiem, kana do napraw
lub przechowywania, prd elektryczny i licznik. 502 280 419
Tanie w utrzymaniu i ciepe mieszkanie zlokalizowane na o. Pogorzelec. Mieszkanie skada si z
dwch niezalenych pokoi, widnej kuchni, azienki oraz balkonu.Ogrzewanie miejskie. Cena
98000z, tel. 886 460 481
Do wynajcia hala z zapleczem, kanaem oraz parkingiem.Powierzchnia 120m2. Cena 1000 z plus opaty. 512 365 165
Wynajme pilnie budynek biurowo-mieszkalny, powierzchnie magazynowo-garaowe oraz wiaty w
Kedzierzynie-Kolu. czna powierzchnia dziaki to 2 488m2,
czna powierzchnia uytkowa
645,9m2. Cena 4000z, tel. 506
141 240

usugi
TAXI na lotniska i w kade
inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn Kole i okolice
tel. 511 929 121
Oferuje przewoz osob i przesylek w kraju i za granice samochodem VW PASSAT KOMBI.
Kierowca zawodowy, wszystkie
kategorie, certyfikat i licencja
na przewoz osob. Dyskoteki,
wyjazdy dyskretne-spotkania,
szpitale, dworce, hotele, lotniska. Kontakt 24h / 7 dni w tygodniu 505 275 275
Polecam. Tanio wykonam
wszelkie remonty budowlane.
Cena przystpna. Wycena i
kosztorys. Gratis, Kdzierzyn-Kole tel 724 731 470
Usugi BHP, szkolenia, instrukcje, ocena ryzyka zawodowego, udzia w kontroli. Kdzierzyn-Kole
tel. 695 704 105

Pielgnacja ogrodw, terenw


zieleni, koszenie trawnikw.
Kdzierzyn-Kole. Kontakt:
512 570 512
Remonty mieszka, domw,
due i mae. Kdzierzyn, Gliwice i okolice. Malowanie kafelkowanie, tapetowanie, gadzie,
tynki ozdobne, kompleksowo
azienki, podogi, wylewki, zabudowy karton gips itd. 517
639 725
Oferuj profesjonalne usugi
ogrodnicze i drobne prace murarskie oraz stolarskie. Szybko, tanio i wygodnie. Satysfakcja gwarantowana. Przyjmuj
rwnie zamwienia na tworzenie ogrodw za granic.
Kdzierzyn-Kole, tel. 536 813
792
Usugi remontowe w penym
zakresie prac budowlanych
oraz wykoczeniowych, woda,
CO, kanalizacje. Wyceny oraz
opinie przed zakupem lokalu,
domu, mieszkania. Kdzierzyn-Kole. Info pod tel. 516
301 940

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, 533 355 277, biuro@raciborskiemedia.pl

Poszukuj kierowcy kat c. Praca na


terenie kraju, od zaraz. Kdzierzyn-Kole. Prosz o kontakt telefoniczny 667 902 555
Firma poszukuje do pracy na stanowicku hydraulik. Kdzierzyn-Kole.
Kontkat 781 266 012

praca

Szukam milej pani ktora chetnie


zaopiekuje sie dzieckiem (15 mcy).
Praca na lipiec i sierpien z mozliwoscia dalszej wspolpracy. Kdzierzyn-Kole, tel. 504 808 871

ATERIMA MED Zosta


Opiekunem Osb Starszych
w Niemczech. Pracuj legalnie
i bezpiecznie. Tel. 32 506 55 87

Zatrudni pomoc kuchenn na peny etat lub dorywczo w restauracji


w Sawicicach, tel. 792 210 054

Zatrudnimy w Kdzierzynie-Kolu
i okolicach lektorw jzyka angielskiego do indywidualnego nauczania w domu ucznia oraz do maych
grup w firmach. 724 234 343

Poszukujemy kierowcw na stanowisko kierowca betonomieszarki.


Wymagania: dowiadczenie w kierowaniu pojazdami ciarowymi,
prawo jazdy kat.C, karta kierowcy
(tachografy cyfrowe). Kedzierzyn-Kole, tel. 880 951 192

Przyjm od zaraz operatora koparko - adowarki z jakimkolwiek dowiadczeniem na sprzcie. Kdzierzyn-Kole. Prosz o kontakt 667
902 555

Poszukujemy osb zainteresowanych prac NA STOISKU ZE SODYCZAMI w hipermarkecie Carrefour KEDZIERZYN. Tel. 797
018 207

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Kruszywo w dwch frakcjach (032mm i 063mm)


Moliwy transport do klienta po uzgodnieniu (125 ton)

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW

ki
Piecztki Wizytw
Ulotki Plakaty
reklamowe
Katalogi Gadety
Szyldy Kasetony
ollupy
Banery Standy R

Oferuj serwis traktorw, cignikw rolniczych, posiadam


dugoletnie dowiadczenie w
naprawie cignikw produkcji Polskiej oraz marki zagraniczne. Konkurencyjne ceny,
zapraszam. Reska Wie tel.
519730020

Kliniec, tucze, podbudowa,


kamie na utwardzenie terenu
Od 20 z za ton!

Poligrafia i Reklama

tel. 509 289 833

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Praca dla Doradcy Finansowego.


Elastyczne formy zatrudnienia,
atrakcyjne zarobki wraz z moliwoci awansu. Tel. 668 681 924, Kdzierzyn-Kole
Pilnie posukuje osoby do prac przy
elewacji i na dachu. Zapewniam dojazd do miejsca pracy. Wiecej informacji udziele telefoniczne 507 134
940
SPRZEDAM ST DO
PING-PONGA STAN BARDZO DOBRY CENA 300 Z
tel. 602150886

ESD Personalservice
Polska Sp. z o.o.

Praca Niemcy, Austria dla:


elektrykw, lusarzy, spawaczy,
monterw, operatorw CNC,
mechanikw, i innych.
Wymagana znajomo niemieckiego.
ESD Personalservice Polska Sp. z o.o
- 47-400 Racibrz, ul. Kozielska 18,
tel. 503 854 464
- 47-460 Chaupki, ul. Raciborska 83,
tel. 512 690 910
rekrutacja@esd.de
>>> www.esd.info.pl <<<
Nr. certyfikatu 7373

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 23

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

Szkolenia
dla biznesu

kdzierzyn-kole - BOISKA, KORTY - LIPIEC-SIERPIE

WAKACJE NA SPORTOWO
Stadiony sportowe dostpne dla dzieci i modziey od poniedziaku do pitku w godz. 10.00-14.00.
Korty tenisowe (ul. Bolesawa miaego 2 os. Piastw)
01.07.- 31.08. w poniedziaki, rody i pitki zajcia sportowe na kortach tenisowych,
nieodpatna nauka gry w tenisa ziemnego dla dzieci i
modziey, zapewniony wykwalifikowany
instruktor
tenisa. Stadion Sportowy
Kuniczka ul. Grunwaldzka 71 24.07. pitek godz.
10.00 - olimpiada sportowa
dla grup zorganizowanych.

Strefa Sportowo-Rekreacyjna al. Jana Pawa II w soboty o godz. 11.00 Wakacyjne


turnieje szachw w plenerze.
Boisko sportowe Orlik ul. 9
Maja w pon., rody i pitki w
godz. 13.00 - 15.00 - zajcia
sportowo-rekreacyjne z instruktorem; 01.07. - 22.08.
(fina 29.08.) w soboty o
godz. 16.00 Wakacyjny turniej dwjek piki siatkowej
w kategorii OPEN, 22.08. godz. 16.00 Pikarski fina
wakacji - turniej dla dzieci. Boisko sportowe Orlik ul
Partyzantw 30 (Pogorzelec)
pon. rody i pitki w godz.

...gwarancj
Twojego sukcesu!

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:
13.00 - 15.00 zajcia sportowo-rekreacyjne z instruktorem, 22.08. godz. 16.00 Pikarski fina wakacji turniej
dla dzieci. Boisko sportowe
Orlik ul. Skarbowa (Kole)
w pon., rody i pitki w godz.

13.00 - 15.00 zajcia sportowo-rekreacyjne z instruktorem, w soboty o godz. 16.00


Wakacyjny turniej streetball
kategoria OPEN, druyny
dwuosobowe, 29.08. - godz.
16.00 - fina.

k-kole - DK CHEMIK - LIPIEC

k-kole - BIBLIOTEKA - LIPIEC

LETNI JARMARK
ROZMAITOCI

wystawa
w bibliotece

Trwaj zapisy na pkolonie w DK Chemik - 4 turnusy. Pierwszy, rozpoczyna si 6


lipca. Organizatorzy czekaj
na dzieci w wieku od 7-13 lat.
Atrakcji nie zabraknie. Bd wycieczki, warsztaty, gry
i zabawy, wyjazdy na basen.
Zajcia bd organizowane w
Domu Kultury Chemik w
Kdzierzynie-Kolu (al. Jana
Pawa II 27) oraz w terenie
rekreacyjnym. 4 tygodniowe
turnusy: 6 - 10 lipca 2015 r.
W KRAINIE KINA ROBIMY FILM, 13 17 lipca 2015
r. AFRYKA DZIKA, 20 24
lipca 2015 r. W KRAINIE DINOZAURW, 27 31 lipca
2015 r. NA DZIKIM ZACHODZIE. Odpatno za jeden
turnus wynosi 170 z. Zajcia
rozpoczynaj si o godz. 9.00,
a kocz si o godz. 15.00 z
wyjtkiem czwartkw, w ktre
organizowane s caodniowe
wycieczki w ciekawe miejsca.
O godzinach wyjazdu i powrotu rodzice bd informowani
przy wpisywaniu dziecka na
pkoloni. Dzieci bd do-

Ilustrowana
Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego bya pierwsz w
niepodlegej Polsce encyklopedi uniwersaln. Ukazywaa si w latach 1924 1927.
Zawiera teksty opracowane
krytycznie, uwzgldniono w
niej najnowsze osignicia
badawczo-naukowe i dziki temu starano si rozszerzy wiedz o rnego rodzaju dyscyplinach naukowych.
Bya przeznaczona dla ogu
czytelnikw, bez przygotowania naukowego. Osignito ten cel poprzez odpowiedni dobr wsppracownikw,
umiejcych przekaza wiedz
naukow bardzo przystpnie,
nie ujmujc niczego z naukowoci tekstu. W encyklopedii
zastosowano dwukolumnowy ukad tekstu, dziki czemu format ksiki mg by
mniejszy (jest to format B5
170x242 mm). Uyto take maego stopnia pisma
tekstowego, oraz niewiele
wikszego dla wyrnikw
hase. Do tak zoonego tek-

datkowo ubezpieczane na czas


pobytu w MOK i podczas wycieczek. Uczestnikom zapewnione bd posiki: (obiad,
napoje, owoce, a podczas wycieczek prowiant turystyczny). W kadym (5-dniowym)
turnusie organizatorzy planuj: caodniow wycieczk krajoznawcz, wyjazd na basen,
gry i zabawy edukacyjne, interesujce warsztaty
zajcia sportowe lub wizyta w sali zabaw, zajcia intergracyjno-rekreacyjne, gry i
zabawy terenowe. W ramach
odpatnoci za pkoloni
zapewniamy: wynajmy autokarw, wyywienie dzieci
(obiad, napoje), bilety wstpu. Ponadto dzieci bd pod
opiek profesjonalnej kadry
pedagogicznej, w niewielkich
grupach wiekowych (6 - 9 lat
oraz 10 - 13 lat). Ilo miejsc
jest ograniczona i decyduje
kolejno zapisu. Zapisy ju
od 15 czerwca. Szczegy: Ewa
Kowalczyk-Lecibil, tel. 77 48
02 556. Sekretariat, tel. 77 48
02 540.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
25 CZERWCA - ZAMEK - RACIBRZ
25 czerwca o godz. 17.00 na dziedzicu Zamku Piastwoskiego w
Raciborzu odbdzie si koncert z okazji 30-lecia Modzieowego Domu Kultury w Raciborzu. Wstp wolny.
26 CZERWCA - DK KOLE - KDZIERZYN-KOLE
W pitek, 26 czerwca o godz. 20.00 kolejna odsona Kozielskiej
Sceny Komediowej - tym razem bdzie to spotkanie z grup Narwani z Kontekstu. Bilety w cenie - 20 z w przedszprzeday, 25 z
w dniu koncertu.
26 CZERWCA - 1 LIPCA - TWIERDZA - K-KOLE
Od 26 czerwca Kino Twierdza zaprasza na seanse nowoci
filmowych. W repertuarze m.in. Twarz anioa re. Michael
Winterbottom, Manglehorn re. David Gordon Green oraz
Polowanie na Prezydenta re. Jalmari Helander. Szczegy na
www.kino.mok.com.pl.
26 CZERWCA - BOISKO - BOGUNICE
26 czerwca o godz. 16.00 na boisku w Bogunicach rozpocznie si
Motorockowisko. W programie koncerty zespow Trzynasta w samo poudnie, Keep on Rockin, Funk4Fun, Whisper,
Tabu. Bilety w cenie od 15 do 25 z.
26 CZERWACA - RYNEK - KDZIERZYN-KOLE
W pitek, 26 czerwca na kozielskim rynku odbdzie si koncert, organizowany specjalnie dla uczniw. Bdzie on okazj do
odreagowania caego, trudnego roku szkolnego. Pocztek o godz.
14.00. Wstp wolny. Zagraj: POP Marley, Stream oraz Old
Breakout.

stu dobrano odpowiednio


wstawiane w kolumn ilustracje. Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i
Michalskiego wydrukowana
zostaa na papierze offsetowym, ktry charakteryzuje
si brakiem poysku, du
gadkoci oraz bardzo ma rozcigliwoci. Encyklopedia wyrniaa si szczeglnie starann opraw z
twardej tektury obcignitej
ptnem, ze wzmocnionym,
toczonym grzbietem, bogato zocon. Trzaska, Evert
i Michalski, Ksigarnia wydawnicza S.A. w Warszawie
to zaoona w 1920 roku, jedna z najpowaniejszych firm
ksigarskich i wydawniczych
Polski midzywojennej. Zaoycielami firmy byli dwaj wytrawni ksigarze, Wadysaw
Trzaska i Jan Michalski, przy
finansowej pomocy przemysowca Jzefa Ludwika Everta. Wystaw oglda mona
w bibliotece gwnej (w holu
na parterze i I pitrze) do 31
lipca.

27 CZERWCA - PRZEJCIE GRANICZNE - CHAUPKI


27 czerwca o godz. 10.00 z Chaupek wyruszy spyw kajakowy
Otwieranie Granicznych Meandrw Odry. Rezerwacja
kajakw pod numerem telefonu 32 419 40 50.
27-28 CZERwCA - BOISKO - ZABEKW
27-28 czerwca na boisku w Zabekowie odbdzie si zlot pojazdw zabytkowych.
27-28 CZERWCA - STAWY - KDZIERZYN- KOLE
W najbliszy weekend, 27 i 28 czerwca w Kdzierzynie-Kolu odbdzie si III runda Mistrzostw Polski modeli pywajcych, klas
M. Organizatorzy zapraszaj na stawy przy ul. Gliwickiej. Start o
godz. 9.00.
28 CZERWCA - DK KOLE- KDZIERZYN-KOLE
W niedziele, 28 czerwca w Domu Kultury Kole odbdzie si
Muzyczny wieczorek poetycki. Jest to propozycja dla mionikw nastrojowej muzyki i poezji. Wstp wolny.
4-5 LIPCA - STADION - KDZIERZYN-KOLE - CISOWA
W sobot i niedziel, 4 i 5 lipca, na stadionie w Cisowej odbdzie
si festyn osiedlowy. Podczas niego nie zabraknie atrakcji dla
dzieci i dorosych. 4 lipca - sportowe emocje i zabawa taneczna z
zespoem Kolorado, natomiast dzie pniej wszyscy spotkaj si
na stadionie, by tradycyjnie, jak co roku wita lato. Sonik Andy
rozbawi wszystkie dzieci.
LIPIEC - SIERPIE - BIBLIOTEKA - K-KOLE
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci na zajcia wakacyjne do wszystkich bibliotek na terenie miasta. Wrd rnorodnych zaj ekologicznych, plastycznych, literackich, edukacyjnych komputerowych i rozrywkowych, kade dziecko na pewno
co dla siebie znajdzie. Zajcia odbywa si bd we wszystkich
bibliotekach w godz. 11:00 - 13:00 Szczegowe harmonogramy
na www.mbpkk.pl.

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z*

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z*

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z*
Uczestnicy szkolenia otrzymuj:
materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 30.06.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt i informacje o terminach:


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 5333 55 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

24 Reklama

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

<< GazetaInformator.pl

Wicej wiata wTwoim domu

OKNOPLAST nowe otwarcie naKlienta


Zapraszamy donowego punktu OKNOPLAST wTworkowie.
ZDanielem Ryciukiem, Szefem Sprzeday naRynek Polski OKNOPLAST, rozmawia Anna Pawowicz.
ANNA PAWOWICZ: OKNOPLAST
to midzynarodowa firma, jeden
zpiciu najwikszych producentw
okien idrzwi zPVC wEuropie. Wczym
tkwi sekret sukcesu firmy?
DANIEL RYCIUK: OKNOPLAST to gracz
liczcy si na rynku europejskim. Nasza
sie sprzeday obejmuje ponad 1800
salonw w10 krajach. Nasz misj jest
tworzenie okien onajwyszej jakoci iestetyce, gwarantujcych Klientom satysfakcj
zzakupu. Rwnie wana jest fachowa
obsuga wsalonie, monta, anastpnie
opieka pozakupowa. Dziki takiemu podejciu a 70% naszych Klientw pochodzi zpolecenia. Dlatego podejmujemy
wspprac zfirm SAFER. Jestem pewny,
ewieloletnie dowiadczenie oraz profesjonalne doradztwo, ktre wyrniaj
naszego nowego Partnera, przekonaj
nawet najbardziej wymagajcych Klientw.
Ponad 1 mln 250 tys. Klientw toliczba imponujca. Codecyduje owysokiej jakoci produktw OKNOPLAST,
ktre docenio ju tak wiele osb?
Produkujemy nasze wyroby zgodnie

z rygorystyczn europejsk norm


EN14351:2006 Okna idrzwi iznakujemy produkty symbolem CE. Certyfikat
Q-Zert, niemieckiego instytutu stolarki
otworowej iftRosenheim, potwierdza
t jako, aZielone okno e produkt
jest przyjazny rodowisku.
Gwarancj najwyszej jakoci jest zastosowanie najlepszych komponentw od
renomowanych europejskich producentw. Profile stosowane przez OKNOPLAST
maj najwysz klasA zapewniaj
oknom stabilno itrwao oraz lepsze parametry izolacyjne. Co wane,
OKNOPLAST jako jedna znielicznych firm
oferuje autorskie rozwizania, dostpne
wycznie pod wasn mark, m.in.zastrzeone ksztaty profili okiennych Prolux,
Platinium Evolution iWinergetic Premium
oraz eleganckie dodatki iakcesoria linii
dESIGN+. Niepowtarzalno produktw
oraz innowacje sprawiaj, e jestemy
bardzo konkurencyjni.
OKNOPLAST to firma, ktra dba
oKlienta. Przygotowalicie take
nowe propozycje dla Klientw

Precyzyjnie wykonany profil, odpowiednio dobrany kolor, dopasowane akcesoria


okienne to elementy, ktre sprawiaj,
e okna OKNOPLAST wyrniaj si wygldem iestetyk. Wychodzc naprzeciw
potrzebom naszych Klientw, dla ktrych
naturalne wiato jest niezbdnym skadnikiem codziennego funkcjonowania
oraz rdem dobrego samopoczucia,
oferujemy im nowo okno PROLUX.
PROLUX to nowe autorskie rozwizanie
OKNOPLAST, ktre wyrnia midzy innymi wiksza powierzchnia szyby ismuklejsze profile PVC. Nowatorski system, ktry
jest pierwszym tego typu produktem
na polskim rynku stolarki otworowej, to
odpowied na trendy wnowoczesnym
projektowaniu budynkw, wktrych kluczowe role odgrywaj wiato iprzestrze.
Pomimo smuklejszych profili okiennych,
parametry techniczno-uytkowe systemu PROLUX prezentuj wysoki poziom
zaawansowania. Konstrukcja nowego
systemu OKNOPLAST daje moliwo
szklenia pakietw szybowych: bezpiecznych iantywamaniowych, wtym 2-ko-

morowych. Ponadto woknie zostao


zastosowane autorskie wzmocnienie,
wykonane zwielokrotnie gitej stali,
ktre zapewnia sztywno istabilno
konstrukcji, pozwalajc jednoczenie
naprojektowanie okien oduych gabarytach.
Przy wyborze stolarki okiennej warto
rwnie zwrci uwag nazastosowane
pakiety szybowe, ktre przy odpowiednim
dobraniu parametrw mog zapewni
mniejsze straty ciepa, lepszy bilans energetyczny, anawet zwikszy przejrzysto
czy dwikoszczelno okien. Wofercie
OKNOPLAST modele Winergetic Premium
oraz Platinium Evolution standardowo
wyposaone swnowoczesny pakiet

szybowy 4Xglass, zapewniajcy 4nowe


korzyci. Niszy wspczynnik przenikalnoci cieplnej, wiksza przejrzysto oraz lepszy bilans energetyczny iochrona przed
haasem towyjtkowe poczenie zalet
pakietu szybowego na polskim rynku.
Gdzie Klienci mog znale nowy
salon sprzeday OKNOPLAST izapozna si zbogat ofert produktow?
Wszystkich Klientw poszukujcych niestandardowych rozwiza itych, ktrzy
lubi otacza si wyjtkowymi produktami zapraszamy serdecznie dofirmy SAFER
przy ul.Raciborskiej100 wTworkowie,
gdzie mona obejrze, sprawdzi ioczywicie zakupi nasze okna.
Dzikuj zarozmow.

O aktualne promocje zapytaj w salonie Partnera Handlowego OKNOPLAST:

PARTNER
HANDLOWY:

TWORKW, ul. Raciborska100


tel. 32 308 70 00

www.oknaprolux.pl

You might also like