You are on page 1of 16

Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

R E K L A M A
PIERWSZA bezpatna gazeta w Regionie od 2006 r.
rok IX, nr 3 (155)
12 LUTEGO 2014
ISSN: 2080-3664
DWUTYGODNIK
Region spRawy kontRoweRsyjne
Region policja
wodzisaw lski Religia
Raciborzanie w obronie lasw
Rzd zamierza wycign z Lasw Pastwowych dodatkowe 1,6 mld z.
Zabjcy z Raciborza
szuka caa Polska
ARCHANIO W KOCIOACH
Kwiatek na sidmym miejscu
top listy zabjcw.
wojciech oneczko
P
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl, tel. fax 32 415 98 18 rog Klasztornej i Ogrodowej
kasy dla kadego
N
e
g
o
c
j
u
j
!
F
o
t
.
p
o
l
i
c
j
a
.
g
o
v
.
p
l
CZYTAJ OBOWIZKOWO
Nowy
proboszcz
w Bojanowie
9 lutego ks. Andrzej Styra
ofcjalnie obj paraf Chry-
stusa Krla w Bojanowie.
wicenia kapaskie przyj
10 czerwca 2000 roku. W przeszoci by wikariuszem parafi
Niepokalanego Serca Maryi w Kolonkowskiem oraz w parafi
w. Jadwigi lskiej w Opolu-Malinie.
Czytaj wicej na: GazetaInformator.pl
Krzysztof Kwiatkowski z
Raciborza znalaz si na licie
najbardziej poszukiwanych
zabjcw. Wrd wielu po-
stawionych mu zarzutw zna-
lazo si zabjstwo a take po-
rzucenie osoby poniej lat 15
wbrew obowizku troszczenia
si o te osob, nastpstwem
czego bya jej mier.
Jesieni 2013 roku raci-
borska komenda policji prze-
prowadzia zmasowan akcj
poszukiwawcz. Wizerunki
przestpcw byy publikowa-
ne w mediach. Dziki temu
udao si uj 64 poszukiwa-
nych. Na wolnoci wci po-
zostaje 150 poszukiwanych
mieszkacw Raciborza i po-
wiatu raciborskiego. Wrd
nich Krzysztof Kwiatkowski
vel Kwiatek.
Zapewniamy pen ano-
minowo kadej osobie, ktra
pomoe w zatrzymaniu osoby
poszukiwanej lub te przeka-
e informacje, ktre pomog
w zatrzymaniu poszukiwane-
go informuje podkom. Mi-
rosaw Szymaski z KPP Ra-
cibrz. Wizerunek Krzysztofa
Kwiatkowskiego traf rwnie
do oglnopolskich mediw, 10
lutego znalaz si on na sid-
mym miejscu "TOP listy za-
bjcw" przygotowanej przez
Wirtualn Polsk.
et
Peregrynacja fgury
w. Michaa archanioa
w wodzisawskich kocio-
ach.
25-28 marca w parafi
Matki Boej Czstochowskiej
oraz 22-24 kwietnia w para-
fi Wniebowzicia Najwit-
szej Maryi Panny bdzie mia-
a miejsce peregrynacja fgury
przedstawiajcej Ksicia wojsk
niebieskich w stroju legionisty
rzymskiego, pod ktrego sto-
pami ley pokonany Szatan.
Planowane przez rzdy
zmiany w ustawie o Pastwo-
wym Gospodarstwie Lenym
Lasy Pastwowe spotkay si
ze sprzeciwem nie tylko orga-
nizacji ekologicznych, ale rw-
nie rodowisk patriotycznych,
ktre mwi otwarcie: chodzi
o grabie Polski. Wielu racibo-
rzan aktywnie wczyo si w
akcj zbierania podpisw pod
wnioskiem o przeprowadzenie
oglnopolskiego referendum w
tej sprawie.
Lenicy byli w Sejmie i
ostrzegali przed zmianami w
ustawie o Lasach Pastwo-
wych, ale nikt z nimi nie dys-
kutowa. Zacznie si wielkie
rbanie. u nas te! napisa
w licie do redakcji Czytelnik z
Raciborza.
wielka mobilizacja
W Raciborzu jest wiele
osb, ktrym zaley na Polsce.
Zwrciem si do wacicielki
zakadu krawieckiego przy ul.
Ogrodowej 36 z prob o za-
wieszenie plakatu i stworzenie
moliwoci skadania podpisw
pod wnioskiem o referendum.
Zgodzia si mwi zaangao-
wany w akcj mieszkaniec Ra-
ciborza. Podobnie byo ze skle-
pem warzywnym w pobliskiej
kamienicy.
udao nam si ustali, e w
akcj zbierania podpisw w-
czyy si rwnie raciborskie
parafe. Siostrom z klasztoru
Annuntiata udao si zebra
ponad 100 podpisw. Gdzie
indziej jest podobnie.
akcja oglnopolska
Celem organizowanej przez
Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Zrwnowaonego Roz-
woju Polski oraz Parlamentar-
ny Zesp ds. Zrwnowaonego
Rozwoju Europy (w porozu-
mieniu z Klubem Parlamentar-
nym Prawa i Sprawiedliwoci)
jest przymiarka do oglnokra-
jowego referendum w tej spra-
wie. Drugi czon akcji dotyczy
postulatu renegocjacji Trakta-
tu Akcesyjnego w zakresie wol-
nego obrotu polsk ziemi dla
obcokrajowcw.
wielkie bogactwo lasw
Lasy Pastwowe gospo-
daruj na 1/4 gruntw Polski.
W 2012 roku przychody La-
sw Pastwowych przekro-
czyy 8,25 mld z, przychody ze
sprzeday wyniosy ok. 7,8 mld
z, a zyski netto 250 mln z.
Majtek Lasw Pastwowych
szacowany jest na 300 mld z.
Ogromne pienidze kusz rz-
dzcych. Ju 2010 roku w-
czesny minister fnansw Jan
vincent Rostowski zapropono-
wa zaliczenie Lasw Pastwo-
wych do sektora fnansw pu-
blicznych (w ten sposb rodki
fnansowe bdce w posiada-
niu przedsibiorstwa mogyby
zosta wykorzystane do obsu-
gi dugu publicznego), jednak-
e plany te nie zostay zrealizo-
wane. W protecie przeciwko
temu rozwizaniu udao si
zebra 1 mln podpisw! Obec-
ne plany signicia do "kasy"
Lasw Pastwowych polegaj
na naoeniu dwuletniego "ha-
raczu" (jak okrelaj to obro-
cy lasw) na LP w wysokoci
(cznie) 1,6 mld z. Dodatko-
wo od 2016 roku LP byyby zo-
bowizane rokrocznie zasila
budet kwot 100 mln z (nie-
zalenie od tego, czy w danym
roku uda si wypracowa zysk).
Pki co w caej Polsce udao si
zebra 100 tys. podpisw. Swo-
j cegiek do tej liczby dooyli
rwnie mieszkacy Raciborza,
ktrym do tej pory udao si ze-
bra ok. 1000 podpisw. Akcja
trwa nadal.
Pani Zuzanna Bolibrzuch, wacicielka Zakadu Krawieckie-
go przy ul. Ogrodowej 36 (obok Novexu) zaangaowaa si
w akcj zbierania podpisw w obronie Lasw Pastwowych.
W jej zakadzie mona zoy podpis pod wnioskiem
o referendum, pobra pust list i zoy ju wypenion.
Majtek Lasw
Pastwowych
szacuje si na
300 mld z
Akcj wspieraj
raciborz.com.pl
GazetaInformator.pl
Kada osoba, ktra posia-
da jakkolwiek informacj
na temat miesca pobytu
Krzysztofa Kwiatkowskie-
go proszona jest o prze-
kazanie ten informacji do
KPP w Raciborzu
(tel. 32 459 42 86).
2 Wiadomoci GazetaInformator.pl 12 lutego 2014, nr 3 (155)
<<
14 lutego nie powinien ko-
jarzy si nam wycznie z wa-
lentynkami. To wanie wtedy
przypada rocznica przemiano-
wania dziaajcego w czasie II
wojny wiatowej Zwizku Wal-
ki Zbrojnej w Armi Krajow
(14.02.1942) jedyn w swoim
rodzaju tak liczn i skuteczn
podziemn organizacj wojsko-
w w walczcej z Niemcami Eu-
ropie. Wci yj bohaterowie
tamtych lat, ktrzy po latach
komunistycznego terroru i stra-
chu o wasne ycie, ukrywajcy
sw bohatersk przeszo, mo-
g dzi gono mwi o faszer-
stwach historii, odsoni nam
jej prawdziwe oblicze, przeka-
za ideay, ktrymi si kierowali
i nadal kieruj.
Weterani AK z Raciborza od
24 latach jawnie dziaaj w wia-
towym Zwizku onierzy Armii
Krajowej. W czasach wietnoci
organizacja liczya 50 czonkw.
Dzi... Zostao nas trzech. W
ostatnim kwartale ubiegego ro-
ku poegnalimy dwch m-
wi prezes raciborskiego oddzia-
u Marian Szlapaski. Weterani
stawiaj na edukacj modzie-
y. Najlepiej ukada nam si
wsppraca z Gimnazjum nr 5,
Zespoem Szk Oglnokszta-
ccych nr 2 oraz Zespoem Szk
Ekonomicznych. W pierwszych
dwch dziaaj Koa Przyjaci
Armii Krajowej mwi Marian
Szlapaski.
Byli onierze AK mimo
podeszego wieku nie ustaj w
wysikach na rzecz propago-
wania ideaw II Rzeczpospo-
litej i Armii Krajowej, tak aby
dewiza "Bg, Honor, Ojczy-
zna" nie bya czczym hasem,
eby modzi ludzie j zrozu-
mieli i stosowali. Te ideay
nie s dzisiaj naleycie prze-
kazywane, czsto s przemil-
czane. Mwi si, e idziemy
do wsplnoty europejskiej i
patriotyzm nie ma racji bytu,
a to jest nieprawda - przeko-
nuje M. Szlapaski.
Raciborski oddzia zwizku
onierzy AK wysa w tym ro-
ku pisma do wszystkich szk
ponadgimnazjalnych, przypo-
minajc o wanych rocznicach
historii Polski i deklarujc
moliwo przybycia na sto-
sowne prelekcje dla uczniw,
jeli tylko bdzie taka wola.
Chcemy dziaa rwnie
w powiecie. Zwracamy si z
apelem do wszystkich dziaa-
jcych w powiecie szk, jeli
bdzie taka wola przyjedzie-
my i opowiemy o historii de-
klaruje M. Szlapaski.
Pozostaje mie nadziej,
e wycignita przez bohate-
rw historii rka nie zostanie
odtrcona.
Region gospodaRka komunalna RacibRz spRawy kontRoweRsyjne
Walcz o miejsce w naszej pamici
Rewolucja mieciowa:
na co moemy sobie pozwoli?
RySZARD FRCZEK CHCE PRZENIE
ARCyBISKuPA
Weterani Armii Krajowej wycigaj rk do szk.
Pose radzi: jeli gmina nie reaguje,
zgo to do inspektora ochrony rodowiska.
powiat RaciboRski patRiotyzm
Wydawca:
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Sonia Rupniewska: 797 593 747
sonia.rupniewska@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Pierwszy
portal w regionie
W S P P R A C A R E D A K C Y J N A
et
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
KOMENTARZ NA GORCO
Dariusz Malinowski
dyrektor Gimnazjum nr 5
w Raciborzu
Gimnazjum nr 5 byo
pierwsza szko, w ktrej zo-
stao zaoone Koo Przyjaci
Armii Krajowej. Skontaktowa
si z nami pan Marian Szla-
paski z propozycj jego zao-
enia, zgodzilimy si i od te-
go czasu regularnie spotykamy
si w Katowicach z zarzdem
lskiego Okrgu wiatowego
Zwizku onierzy Armii Kra-
jowej i z innymi koami tereno-
wymi, przede wszystkim raci-
borskim.
Zajcia dla uczniw s nie-
obowizkowe, odbywaj si cy-
klicznie. Prezentowane s na
nich sylwetki "cichociemnych",
onierzy ZWZ, AK, mona zoba-
czy flmy o tej tematyce. Dziaal-
no tego typu koa w gimnazjum
jest bardzo wana, poniewa
podstawa programowa nauki
historii koczy si na I wojnie
wiatowej, a to wanie II wojna
wiatowa budzi najwiksze zain-
teresowanie uczniw. Nauka hi-
storii w szkoach rednich rozpo-
czyna si od II wojny wiatowej i
dziaalno tego typu koa moe
stanowi doskonae wsparcie w
procesie nauczania.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
W ostatnim kwartale 2013 roku weterani Armii Krajowej z Raciborza poegnali dwjk swo-
ich przyjaci. Obecnie w raciborskim oddziale wiatowego Zwizku onierzy AK dziaa ju
tylko trzech byych onierzy AK. Na zdj. prezes oddziau Marian Szlapaski.
wojciech oneczko
Osoby, ktre jeszcze nie
zadeklaroway (a maj zamiar)
odpisu 1% podatku na rzecz or-
ganizacji poytku publicznego
zachcamy do odpisu na rzecz
Okrgu lskiego wiatowego
Zwizku onierzy Armii Kra-
jowej (40-029 Katowice, ul.
Wadysawa Reymonta 24/6,
KRS 0000113420), ktry na-
stpnie rozdysponuje uzyskane
w ten sposb rodki pomidzy
poszczeglne oddziay zwizku
zgodnie ze rdem wpaty. W
ten sposb mona wspomc
dziaalno raciborskiego od-
dziau wiatowego Zwizku
onierzy AK.
pom weteRanom aRmii kRajowej!
Marek Krzkaa (PO) z
Rybnika zosta zasypany pyta-
niami zwizanymi ze skutkami
rewolucji mieciowej, na ktre
postanowi odpowiedzie. Jego
rady dla mieszkacw Rybnika
mog zainteresowa rwnie
raciborzan, ktrym rewolu-
cja mieciowa niejednokrotnie
daa si ju we znaki. Z jakich
uprawnie moe skorzysta
mieszkaniec, gminy, wobec
ktrego nie speniono obowiz-
ku wywozu odpadw komunal-
nych w danym okresie?
W wietle przepisw
ustawy (a szczeglnoci art. 6c)
gmina nie jest odpowiedzial-
na jedynie za przeprowadze-
nie przetargu i wybr frmy, ale
rwnie za faktyczne odebra-
nie i zagospodarowywanie od-
padw komunalnych z terenu
gminy. Jeli zatem wyoniona
w przetargu frma nie realizuje
ustale, jakie powzia gmina
w przedmiocie terminw od-
bioru odpadw komunalnych,
waciciel nieruchomoci ma
moliwo bezpatnego sko-
rzystania z usugi innej frmy
(wpisanej do rejestru dziaal-
noci regulowanej) odbierze
ona odpady i obciy koszta-
mi wynikajcymi z zrealizowa-
nia takiego wiadczenia gmin
(art. 6s), gdy to frma dziaaj-
ca w jej imieniu nie wywizuje
si z obowizkw wynikajcych
z umowy informuje Biuro Po-
selskie Marka Krzkay.
Ponadto M. Krzkaa przy-
pomina, e jeli gmina nie re-
aguje na fakt nieodbierania
odpadw komunalnych przez
frm realizujc t usug, na-
ley to zgosi do wojewdz-
kiego inspektora ochrony
rodowiska. uwagi na temat
funkcjonowania ustawy mo-
na zgasza na
www.naszesmieci.mos.gov.pl.
PS
Otoczenie lokali, w
ktrych sprzedaje si alko-
hol to nie jest godne miej-
sce na pomnik Gawliny.
W tym roku przypada 50.
rocznica mierci Jzefa Gaw-
liny, generaa dywizji Wojska
Polskiego, biskupa polowego
Wojska Polskiego. Z tej okazji
m.in. powiat raciborski ogosi
rok 2014 "Rokiem Gawliny".
Podczas styczniowiej sesji rady
miasta zasugi wybitnego syna
ziemi raciborskiej przypomnia
radny zwizany z prawic Ry-
szard Frczek. Zauway przy
tym, e lokalizacja pomnika
biskupa w Raciborzu, na sty-
ku ulic Odrzaskiej i Chopina,
jest "bardzo za". W tej chwi-
li knajpy oblegaj biskupa, tak
nie moe by z tymi sowami
zaproponowa prezydentowi
rozwaenie przeniesienia mo-
numentu. Tym bardziej, e w
ubiegym roku z powodzeniem
zrealizowano podobn operacj
z pomnikiem Arki Boka.
Adresat interpelacji, czy-
li prezydent Lenk, zauway i
miejsce w ktrym stoi pomnik
sprzyja utrwalaniu pamici po-
staci biskupa. Podczas wit
pastwowych delegacje prze-
chodzce z kocioa farnego
pod Matk Polk przechodzc
koo Gawliny skadaj tam
kwiaty. Niemniej jednak obie-
ca rozway propozycj, jeli
znajdzie si wicej tego zwo-
lennikw. Ale nie pal si do
tego, bo pamitam ile kopotw
sprawia takie przedsiwzicie -
podsumowa.
Ryszard Frczek uwaa, e
skoro dao si przenie po-
mnik Arki Boka, to mona
rwnie przenie pomnik
abpa Jzefa Gawliny.
KOMENTARZE DO ARTYKUU
~basta
To nie wity a zasuony a
Kolumna Maryjna od wiekw
tam stoi i jako nic si jej nie
stao i nikt nie protestowa.
Teraz zaczn sypa si pomysly
za pomysem :)
~Szachista
Mona by rotacyjnie zamienia
pomniki co jaki czas. Gawlin
za Matk Polk, Matk za Ark
Boka, Boka za Papiea, Papiea
za Moniuszk, Moniuszk za
Gawlin, itp., itd.
~kto
radni zajmuj si niczym
bezrobocie ronie ,obwodnicy
brak itd.
~katamaran
Radny-bezradny Frczek jak
zwykle zabra gos w przegranej
sprawie!! Zostawcie pomniki
w spokoju. Bierzcie si za
prawdziw robot!! Twrzcie
w miecie miejsca pracy, bo
zostaniecie z grup urzdnikw
i starcw w opustoszaym
miasteczku!!!
~Grze
Siedzia pewnie w domu i
nagle mam pomysa cycu. Ot
przeniesiemy pomnik. Ludzie
tam mieszkaj i nimi nikt si
nie przejmuje a tu martwi si o
pomnik, zatroskany radny. A jaki
pan Frczek ma pomys aby w
tym miecie ludzie mieli prac?
Na kadym forum raciborzanie
pisz o bezrobociu i jako nikt
tego tematu nie podejmuje.
~jaja
Trzeba byo mysle zanim
pomink postawili - rynek wtedy
tak samo zawalony byl piwnymi
ogrodkami i nikomu to nie
przeszkadzalo.
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
116 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
Wiadomoci 3 GazetaInformator.pl >>
12 lutego 2014, nr 3 (155)
Od pocztku budowa
Zbiornika Racibrz Dolny
sprawiaa mnstwo kopotw.
Na pocztek przesiedlenie
mieszkacw z terenw, ktre
bd tworzy czasz zbiornika,
a pniej rozmowy z rolnika-
mi. Naszej gminie, jako je-
dynej udao si zaatwi grunty
zamienne dla czci rolnikw.
Inwestor nie widzia takiej
potrzeby, bo uwaa, e jeli
jest to zbiornik suchy to rol-
nicy mog uprawia tam zie-
mi. Ja si z tym zdaniem nie
zgadzam, ale na szczcie ten
problem zosta rozwizany
tumaczy wjt gminy Krzy-
anowice, Grzegorz utracki.
Warto doda, e pod budow
zbiornika zabrano 1300 ha zie-
mi, nalecej do rolnikw z te-
renu gminy. Komisja fnansw
dokonaa stosownych oblicze
i poinformowaa, e przyniesie
to dla budetu gminy 10 tys. z
straty rocznie. Zmniejsz si
bowiem dochody z tytuu po-
datku rolnego.
Gmina na tym nie poprze-
stanie. Mieszkacy domw,
ktre znajdowa si bd w po-
bliu obwaowa zbiornika tak-
e chc aby inwestor wykupi
ich ziemi, jednak konkretne
kroki w tym zakresie nie zosta-
y jeszcze podjte. Gmina de-
klaruje pomoc. Wszyscy mar-
twi si rwnie o stan drg.
Ju teraz cikie samochody
rozjedaj gminne drogi.
Wszystkich niepokoi jesz-
cze jeden fakt. Gmina Krzya-
nowice nie posiada kanaliza-
cji. Moglimy zaatwi to z
funduszu Banku wiatowego.
Wszystkie gminy wok zbior-
nika miay mie rozwizany
problem gospodarki wodno-
ciekowej w ramach ochrony
zlewni zbiornika. By moe
uda nam si ten problem jesz-
cze rozwiza, ale najpierw
musimy wyj z Aglomeracji
Racibrz, a to nie jest takie
proste. Do tego czasu mamy
zwizane rce dodaje wjt
utracki. Temat ten wzbudza
wiele emocji. Swoj pomoc w
tej sprawie zadeklarowa tak-
e byy wjt gminy Wilhelm
Wolnik. Gmina nie jest e-
brakiem, ale te pienidze jej
si nale. Trzeba walczy o
odszkodowania z tytuu utraty
gruntw rolnych i pienidze te
przeznaczy na budow kanali-
zacji apeluje.
ReGiOn
w skrcie
RacibRz uRzd miasta
powiat RaciboRski samoRzd
BEZPATNE PORADy
PRAWNE DLA
MIESZKACW
MILIONER PODPOWIE
RADNyM
Gmina bdzie walczy o swoje
wodzisaw lski gospodaRka
ndza inwestycje
ulica Tysiclecia tonie w mroku
Gmina walczy o dofnansowanie do LKS-w
Brak parkingw nie jest najwiksz bolczk mieszkacw.
Ludowe kluby sportowe z Ndzy i Grek lskich bd miay si lepiej.
PRzebuDuj bOiskO
Najpniej w sierpniu ma
zosta zakoczona moderni-
zacja boiska przy Gimnazjum
nr 1 w Rydutowach. Obec-
na, asfaltowa nawierzchnia
boiska ma zosta wymieniona
na poliuretanow. Przesunite
zostanie take boisko do siat-
kwki plaowej. Dodatkowo
wok zamontowane zostan
pikochwyty.
ROzszCzelnienie
CysteRny
Plutony chemiczne z Gliwic i
Kdzierzyna-Kola oraz zast-
py PSP z Raciborza skierowano
7 lutego do akcji w Chaup-
kach. Rozszczelnia si tam cy-
sterna z benzenem. Substancja
ma silne waciwoci rako-
twrcze (po spoyciu powoduje
podranienie luzwki od-
ka, mdoci i wymioty. Przy
pochoniciu wikszych iloci
powoduje ble gowy, drgawki
i zgon). Akcja zakoczya si
jednak sukcesem.
MiastO ODDa
saMOChD
Miasto Wodzisaw lski
przekae nieodpatnie stary
samochd ganiczy OSP Ra-
dlin II gminie Stanisaww.
W padzierniku zeszego roku
jednostka OSP w Radlinie II
otrzymaa nowy samochd ra-
towniczo-ganiczy, a przeka-
zanie starego gminie Stani-
saww pozwoli na obnienie
kosztw utrzymania pojazdw
OSP.
bDzie PRzebuDOwa
ChODnikw
100 tysicy zotych przekae
gmina Krzyanowice powiato-
wi raciborskiemu na przebu-
dow chodnikw w Tworkowie
i Krzyanowicach. Chodniki
pooone s przy drogach po-
wiatowych, std pomoc fnan-
sowa gminy.
PROjekt MaMy
talent
Gminne Centrum Kultury w
Ndzy zaprasza modzie do
udziau w projekcie "Mamy
talent". W programie midzy
innymi warsztaty freshow,
szczudlarstwa, onglerki,
warsztaty cyrkowe. Rekruta-
cja trwa do 14 lutego. Zapisy
przyjmowane s pod numerem
telefonu 601 961 012.
nie bDzie Czenia
kOPal
Zarzd Kompanii Wglowej
S.A. w kocu doszed do po-
rozumienia ze zwizkami za-
wodowymi. Zarzd Kompanii
Wglowej zobowiza si do
odstpienie od zwolnie 884
pracownikw administracji, w
zamian za zawieszenie wypa-
cania 14. pensji dla tej grupy
zawodowej na trzy lata. Nie
bdzie take czenia kopal,
a nowo przyjci pracownicy po
przejciu na emerytur nie b-
d uprawnieni do otrzymywa-
nia bezpatnego wgla.
likwiDaCja szkOy
Od nowego roku szkolnego
modzi mieszkacy Niebo-
czw bd dojeda do szkoy
w Lubomi. Wikszo rodzin
opucia ju swoje domy, gdy
wkrtce wie zamieni si w
plac budowy Zbiornika Raci-
brz, jednak kilka pozostao.
Gdyby rada gminy nie podja
decyzji o likwidacji to od wrze-
nia do szkoy uczszczaoby 6
uczniw.
Rolnicy stracili 1300 hektarw ziemi.
paulina krupiska
RacibRz inwestycje
wodzisaw lski bezpieczestwo
NOWy SZALET NA NOWy
SEZON
NA RATuNEK NOWyM
WOZEM
kRzyanowice gospodaRka
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
Szczegy konkursu Domu Ksiki
w Raciborzu na portalu gazetainformator.pl
Do wygrania ksika Zimowe stolice Europy
Konkurs Domu Ksiki w Wodzisawiu lskim!
W ktrym roku Wodzisaw lski zosta wczony
do pastwa Polskiego?
P
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Budowa zbiornika wedug harmonogramu miaa zakoczy
si w styczniu 2017 roku. Ju dzi wiadomo, e termin ten
znacznie si przesunie. Specjalici szacuj, e moe by to
nawet rok.
Prezydent Mieczysaw Kie-
ca zapowiedzia, e wkrtce
na ulicy Tysiclecia pojawi
si nowe miejsca parkingowe.
Przebudowany ma zosta tak-
e chodnik. Mieszkacy jednak
maj inny problem, a mianowi-
cie niewystarczajce owietle-
nie. Czy przy okazji budowy
miejsc parkingowych nie mo-
na byoby dowietli odcinka
drogi od numerw 60 do 64?
Jeli popatrzymy na map to
w ogle nie istniej tam adne
punkty wietlne, a moliwoci
do ich utworzenia s. Warto o
tym pomyle przy okazji tej in-
westycji zauwayli radni.
Wiceprezydent Dariusz
Szymiczek zapowiedzia, e
wanie powstaje plan moder-
nizacji sieci w dzielnicy No-
we Miasto. Jego realizacja b-
dzie kosztowaa 900 tys. z.
Owietlenie uliczne, istniej-
ce w dzielnicy Nowe Miasto jest
owietleniem, ktre jest zawie-
szane na supach przesyowych
redniego napicia. Wiem, e
byy braki i lampy byy dowie-
szane na budynkach. Zgosi
si do nas zarzdca sieci, czyli
frma Tauron i zapowiedzia, e
wkrtce bdzie likwidowa sieci
napowietrzne i montowa supy
naziemne tumaczy wicepre-
zydent.
Konkurs potrwa do 21 lutego.
jeden z najbogatszych
Polakw spotka si z rad-
nymi.
Powiat raciborski ma spo-
ry potencja do inwestowania,
ale mao kto z powanych in-
westorw o tym sysza. Przy-
cignicie ludzi i frm z kapi-
taem to jeden z ulubionych
tematw Leonarda Malchar-
czyka, przewodniczcego po-
wiatowej komisji rozwoju go-
spodarczego.
Szef InPostu Rafa Borzo-
ska oraz Pawe Sassowsky na
zaproszenie radnego podzie-
l si swoimi spostrzeenia-
mi na temat regionu. - Mam
nadziej, e dowiemy si jakie
oczekiwania maj inwesto-
rzy wzgldem regionu gdzie
chc ulokowa swj biznes
tumaczy Malcharczyk. Do-
wiadczenia te chce przeku
na konkretne dziaania, by
oywi gospodarczo powiat
raciborski.
Rafa Brzoska w cigu 5 lat
zbudowa od podstaw Gru-
p Kapitaow Integer.pl,
wycenian aktualnie przez
rynek na 680 mln z.
PS
F
o
t
.
I
n
p
o
s
t
Prawnicy magistratu
zoyli propozycj M. len-
kowi.
Prezydent Lenk zastanawia
si nad uruchomieniem bez-
patnych porad dla raciborzan,
ktrych nie sta na usugi praw-
nika. Temat wywoa w trakcie
styczniowej sesji rady mia-
sta Ryszard Frczek, pytajc
o moliwo wsparcia take
prawnego dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych.
Okazao si, e do prezy-
denta wpyna propozycja ze
strony magistrackiego nadzoru
prawnego. Grupa prawnikw
chce prowadzi w urzdzie biu-
ro porad prawnych. Co ciekawe,
skonni oni s robi to bezpat-
nie. By moe w najbliszym
czasie dwie takie godziny w ty-
godniu uruchomimy w urzdzie
informuje prezydent.
PS
Grupa prawnikw chce
prowadzi w urzdzie
biuro porad prawnych.
F
o
t
.
G
a
z
e
t
a
I
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
lenk: w ubiegym roku
troch zaspalimy, ale te-
raz szalet w parku stanie.
Temat szaletw w parku
Roth jest moe bahy, niemniej
jednak ich brak odczuwaj
wszyscy, ktrzy odwiedzaj to
popularne wrd mieszkacw
miejsce odpoczynku zwaszcza
latem. Std co rusz radni upo-
minaj si o sanitariaty, zwasz-
cza e ju w 2013 roku miay
by gotowe.
W ubiegym roku si nie
udao i bior to na siebie. Ale
w tym na pewno bdzie, jesz-
cze przed sezonem - zapowiada
prezydent.
Z uwagi na przebieg sieci
kanalizacyjnej szalet zostanie
zlokalizowany w okolicy scho-
dw przy ul. Kochanowskiego,
niedaleko muszli koncertowej.
Miasto zaoszczdzi na obsu-
dze, gdy nie przewidziano za-
trudnienia pracownika. Wy-
brany model bdzie czyci si
sam.
PS
straacy dotr w kade
miejsce.
Komenda Powiatowa Stra-
y Poarnej w Wodzisawiu
lskim wzbogacia si o nowy
samochd rozpoznawczo-ra-
towniczy. Nissan Nawara jest
picioosobowym samochodem
o napdzie terenowym. Cako-
wity koszt zakupu samochodu
wynis 100 tys. z, po 50%
rodkw przekazao Staro-
stwo Powiatowe i urzd Mia-
sta Wodzisawia lskiego.
Radni Gminy Ndza zdecy-
dowali o przesuniciu rodkw
z czci nadwyki budetowej
na inwestycje w Ludowych Klu-
bach w Ndzy i Grkach l-
skich. Gmina bdzie stara si o
dofnansowanie przedsiwzi
ze rodkw Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki (50%).
LKS w Ndzy zyskaby zra-
szacze murawy, a take siowni
i saun. Z kolei LKS w Grkach
lskich moe doczeka si re-
montu szatni, toalet, natryskw,
a take modernizacji boiska i je-
go owietlenia. Wojt Anna Iska-
a liczby, e inwestycje uda si
zrealizowa, co przeoy si na
lepszy rozwj zawodnikw.
et
P
GazetaInformator.pl 12 lutego 2014, nr 3 (155)
<< 4 Sylwetki
W tym roku przypada
120. rocznica urodzin oraz 70.
rocznica mierci Henryka Sa-
wika - powstaca lskiego,
posa do Sejmu lskiego, re-
prezentanta interesw lska
w Lidze Narodw w Genewie,
Delegata Rzdu Polskiego ds.
uchodcw na Wgrzech, za-
mordowanego w 1944 r. w nie-
mieckim obozie koncentracyj-
nym w Mauthausen-Gusen za
ratowanie ydowskich dzieci.
Dla upamitnienia bo-
hatera trzech narodw - pol-
skiego, wgierskiego i ydow-
skiego, Sejmik Wojewdztwa
lskiego ogosi rok 2014
"Rokiem Henryka Sawika"
(uchwaa w tej sprawie zostaa
podjta na sesji Semiku Woje-
wdztwa lskiego 18 listopa-
da 2013 roku ).
Jzef Oleszek (1934 2014)
by postaci niezwyk: niezrw-
nany pedagog, wietny nauczy-
ciel, wieccy przykadem oj-
ciec, spoecznik... Caym swoim
yciem zasuy na miano wy-
chowawcy Ziemi Raciborskiej.
urodzi si w Twierdzy pod
Lwowem, gdzie odebra wycho-
wanie w duchu patriotycznym i
religijnym, ktre mona sprowa-
dzi do trzech wartoci bliskich
sercu kadego polskiego patrio-
ty, wyraonych w niemiertelnej
dewizie: Bg, Honor, Ojczyzna.
ze lwowa na zachd
Po zakoczeniu II wojny
wiatowej zosta przesiedlony
na Dolny lsk (Przeworno pod
Wrocawiem), gdzie dni wype-
niaa mu cika praca na roli,
nauka oraz posuga w charakte-
rze ministranta w miejscowym
kociele. Odebra staranne wy-
ksztacenie, by absolwentem
Pastwowego Instytutu Peda-
gogiki Specjalnej w Warszawie,
ukoczy rwnie studia w za-
kresie prawa administracyjnego
w Wyszej Szkole Administracji
w Krakowie oraz na wydziale f-
lozofi uniwersytetu Wrocaw-
skiego.
Nastpnie los rzuci go do
Raciborza, gdzie rozpocz prac
jako wychowawca-nauczyciel w
Orodku Szkolno-Wychowaw-
czym dla Guchych. Wkrtce
zacz udziela si dodatkowo -
jako instruktor Koa Terenowe-
go Polskiego Zwizku Guchych,
tumacz sdowy jzyka migowe-
go, harcerz-instruktor w raci-
borskiej komendzie ZHP.
twrca MDk-u
Po kilkunastu latach pra-
cy zosta dyrektorem Ogniska
Pracy Pozaszkolnej. To dziki
zabiegom Jzefa Oleszka uda-
o si przeprowadzi remont
ogniska, a take boiska i pla-
cu zabaw przy ul. Stalmacha,
ktre to przedsiwzicia oso-
bicie nadzorowa. udao mu
si rwnie doprowadzi do
podniesienia rangi placwki,
ktra zostaa przemianowana
na Modzieowy Dom Kultury.
Pomnoy liczb kek zainte-
resowa, tak aby odpowiaday
one moliwie najwikszej gru-
pie modziey, ktr stara si
przycign do MDK-u orga-
nizujc liczne konkursy szkol-
ne, wycieczki, kolonie w czasie
wakacji i ferii zimowych.
Jakby tego byo mao w
midzyczasie zosta rwnie
prezesem raciborskiego WO-
PR-u. Propagowa wrd mo-
dziey bezpieczny wypoczynek
nad wod, organizowa kursy
na ratownikw, by autorem
trzech edycji plakatw na te-
mat ratownictwa wodnego w
Polsce. Jako przewodniczcy
stowarzyszenia katolickiego
Civitas Christiana organizowa
spotkania kulturalno-owia-
towe oraz pielgrzymki dla se-
niorw. Inicjowa liczne akcje
charytatywne, kulturalne, tu-
rystyczne itd. By reprezentan-
tem, czonkiem zarzdw oraz
delegatem na zjazdy owych
organizacji na szczeblu woje-
wdzkim i krajowym.
emerytura
Po przejciu na emerytur
nie zrezygnowa z aktywnego
trybu ycia: pozosta prezesem
Towarzystwa Przyjaci Dzieci,
wykada flozof w Studium
Nauczycielskim, udziela si
w Radzie Miasta Racibrz. By
rwnie prezesem raciborskie-
go oddziau Polskiego Czerwo-
nego Krzya. Lata dziaalnoci
dla spoeczestwa zostay uho-
norowane licznymi odznacze-
nia i nagrodami, zarwno
miejskimi jak i pastwowymi.
Wszystkiego tego byo jed-
nak mao, niestrudzona aktyw-
no skierowaa go za Ocean,
gdzie udao mu si przekona
Poloni do sfnansowania wy-
cieczki do uSA dla dzieci z Do-
mu Dziecka w Strzegowie (nie-
opodal Przeworna).
Razem z czonkami Sto-
warzyszenia "Dobro Ojczyzny"
oraz raciborskim oddziaem
wiatowego Zwizku onie-
rzy Armii Krajowej odwiedza
szkoy, zaznajamiajc modzie
z histori Polski, w szczeglno-
ci etosem II RP i Armii Krajo-
wej, ktrej szkolne koa poma-
ga zakada. Mia jeszcze wiele
planw, ale te zostan ju zre-
alizowanego bez jego udziau...
Zmar nagle, 21 stycznia 2014
roku w Raciborzu.
RacibRz sylwetki
Wspomnienie o Jzefe Oleszku
wychowawcy Ziemi Raciborskiej
uczcz pami
powstaca
By tytanem pracy do koca swoich dni.
30 tys. ludzi zawdzicza mu ycie.
R E K L A M A
wojciech oneczko
F
o
t
.
M
i
c
h
a

B
u
l
s
a
,
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
r
o
d
z
i
n
y
O
l
e
s
z
e
k
et
Wyrazy szczerego podzi-
kowania skadamy za tak licz-
ne zgromadzenie si w dniu
25 stycznia na ostatniej Mszy
witej naszego Ojca, p. J-
zefa Oleszek, oraz wszystkim
uczestniczcym w pogrzebie,
szczeglnie delegacji pracow-
nikw MDK-u, ratownikom
WOPR-u, TPZR, ZAK, ZNP,
St.Dobra Ojczyzna, delega-
cjom szkolnych, koleankom i
kolegom z pracy i innym. Dzi-
kujemy take czonkom rodzi-
ny, ssiadom, przyjacioom za
sowa otuchy, wyrazy szcze-
rego serdecznego alu oraz
wspczucie.
p. Jzef Oleszek by czo-
wiekiem skromnym, nie da
za wiele, chocia wiele dawa.
Cieszy si ze szczcia innych,
bez nalenych gratyfkacji, ho-
noru i przywilejw. By czo-
wiekiem, ktry kocha ludzi,
by TyTANEM pracy do ko-
ca swoich dni! Historia ycia
naszego Ojca, jego dorobku i
osigni zasuguje na pami,
wspomnienie i na wdziczno
ludzk. Cze Jego pamici!
Synowie
podzikowanie!
urodzi sie w Szerokiej
(obecnie Jastrzbie-Zdrj) w
1894 roku. uczestnik trzech
powsta lskich, dziaacz ple-
biscytowy, redaktor naczelny
"Gazety Robotniczej", radny
Katowic, czonek rady Naczel-
nej Polskiej Partii Socjalistycz-
nej. Po klsce 1939 roku znalaz
si na Wgrzech, gdzie organi-
zowa pomoc dla internowa-
nych wojskowych i uchodcw
cywilnych we wsppracy z
delegatem wgierskiego rzdu
Jzefem Antallem wystawia
uchodcom dokumenty, kt-
re wielu z nich (zwaszcza pol-
skim ydom) uratoway ycie.
Aresztowany przez Niem-
cw w 1944 roku. W toku
prowadzonego ledztwa ca-
"win" wzi na siebie (nie
przyzna si do znajomoci z
J. Antallem). Zamordowany 23
sierpnia w niemieckim obozie
koncentracyjnym Mauthau-
sen-Gusen. Wedug wiad-
kw egzekucji, przed mierci
krzykn "Jeszcze Polska!". 25
lutego 2010 roku pomiertnie
odznaczony Orderem Ora Bia-
ego.
HenRyk sawik
powstaniec, kawaleR oRdeRu
oRa biaego
Region HistoRia
RacibRz spoRt
p. Jzef Oleszek nie da wiele, cho wiele dawa.
Henryk Sawik zasuy sobie na tytu Sprawiedliwego
Wrd Narodw wiata.
sukcesy zapanikw
w Paryu.
Mateusz Wolny, zawodnik
MKZ unia Racibrz podczas
midzynarodowego turnieju
FILA w Paryu zdoby srebrny
medal. Przegra w walce fnao-
wej z Gruzinem Zurabim Datu-
nasvhilim 0:3. We wczeniej-
szych fazach turnieju w Paryu
raciborzanin wyeliminowa Au-
striaka Floriana Marchla, a tak-
e dwch reprezentacyjnych ko-
legw. Najpierw zrewanowa
si Arkadiuszowi Kuynyczowi
za przegrany fna Pucharu Pol-
ski w Raciborzu, a w pfnale
po wyrwnanej walce pokona
Piotra Przepirk.
W kategorii do 59 kg wy-
startowa Dawid Ersetic, ktry
uplasowa si tu za podium na
5 miejscu. W walce o brzowy
medal przegra z zawodnikiem z
Francji Ozaym yacinem. Warto
doda, e Grzegorz Wanke za-
wodnik ZKS Miastko trenujcy
w Orodku Szkolenia Sportowe-
go w Raciborzu zdoby srebrny
medal w kategorii do 66 kg.
SREBRO WOLNEGO
et
Midzynarodowy
turniej zapanikw FILA
w Paryu okaza si
szczliwym dla Mateusza
Wolnego, ktry wywalczyl
srebro.
F
o
t
.
M
K
Z
U
n
i
a
R
a
c
i
b

r
z
GazetaInformator.pl >>
12 lutego 2014, nr 3 (155)
Reklama 5
Region zdRowie
Jest kilka powodw do umiechu, jeden z nich to
produkty Oral-B
Wkrtce raciborska odsona sponsorowanej przez Oral-B akcji Zdrowa Jama ustna.
R E K L A M A
F
o
t
.
B
a
r
b
a
r
a
F
r
y
d
r
y
k
Masz do
wielu
rat?
Uoymy je
w jedn.
Poyczka
Konsolidacyjna
Zapraszamy do placwki.
RACIBRZ
ul. Mickiewicza 11
tel. (32) 415-88-21
*
k
o
s
z
t

p
o

c
z
e
n
i
a

z
g
o
d
n
y

z

t
a
r
y
f


o
p
e
r
a
t
o
r
a
*
k
o
s
z
t

p
o

c
z
e
n
i
a

z
g
o
d
n
y

z

t
a
r
y
f


o
p
e
r
a
t
o
r
a
Ju od ponad 50-ciu lat
marka Oral-B dostarcza Tobie,
Twojej rodzinie oraz dentystom
na caym wiecie produkty naj-
wyszej jakoci przeznaczone
do pielgnacji i higieny jamy
ustnej. W swojej ofercie posia-
da nastpujce produkty:
pasty do zbw,
nici dentystyczne,
pyny do pukania jamy
ustnej,
szczoteczki manualne,
szczoteczki elektryczne.
Na co zwraca uwag wy-
bierajc past? Oczywicie mo-
na kupi kilka rodzajw past do
zbw odpowiadajcych gu-
stom i potrzebom czon-
kw Twojej rodziny.
Jednak powinni-
my dokonywa
wyborw wia-
domie, dlate-
go niektre
pasty zawie-
raj rodki
przeciwdrob-
noustrojowe,
np. na przykad
fuorek cyny (II)
- rodek antybakte-
ryjny, ktry wykazuje take
dziaanie przeciwprchnicowe
oraz korzystnie wpywa na re-
dukcj nadwraliwoci zbw.
Niektre pasty kontroluj
odkadanie si kamienia nazb-
nego. Zawieraj one przewanie
pirofosforan sodu, ktry zapo-
biega odkadaniu si kamienia
na zbach lub szeciometafosfo-
ran sodu, ktry jeszcze lepiej za-
pobiega odkadaniu si kamie-
nia jak rwnie powstawaniu
przebarwie na zbach powyej
linii dzise. Ale jeli ju teraz
masz problemy z uporczywym
kamieniem nazbnym, pasta
do zbw go nie usunie twoje
zby wymagaj profesjonalnego
czyszczenia wykonanego przez
stomatologa lub higienistk sto-
matologiczn.
Oczywicie, ka-
dy chce codzien-
nie wita wiat
szerokim, zdro-
wym, janiej-
szym umie-
chem. Std
pomys na
pasty o wa-
ci woci ach
wybielajcych.
Zawieraj one
skadniki chemicz-
ne lub cierne sprzyjajce
usuwaniu i/lub zapobieganiu
powstawania przebarwie na
zbach np. Blend-a-med 3D
White Luxe, ktra usuwa na-
wet do 90% przebarwie po-
wierzchniowych.
Jeeli ju wszystko wiemy
o pastach to musimy naby
szczoteczk. Z reguy szczo-
teczk do zbw kupujemy ta-
k, ktra adnie wyglda, ktr
mamy pod rk lub najtasz
- zupenie bezmylnie. Cz z
nas nawet nie zdaje sobie spra-
wy jak wany jest indywidual-
ny dobr szczoteczki do zbw.
Lekarz stomatolog czy te higie-
nistka stomatologiczna dokad-
nie wyjani i podpowiedz ja-
kiej szczoteczki szuka. Dlatego
warto zapyta ich o rad. Firma
Oral-B ma duy wybr szczote-
czek manualnych jak i elektrycz-
nych. Szczeglnie te ostatnie zo-
stay poddane wielu badaniom
klinicznym, ktre udowodniy
najwysz skuteczno opraco-
wanej przez frm technologii
oscylacyjno-rotacyjnej.
Aby przedstawione przez
nas informacj na temat pro-
duktw frmy Oral-B nie byy
tylko such teori, zaprasza-
my Czytelnikw i mieszkacw
Raciborza do bezpatnej kon-
sultacji dnia 21 lutego w godzi-
nach od 9 do 15 w NZOZ Pro-
dentum S.C w Raciborzu przy
Placu Bohaterw Westerplat-
te 12. Badania bd przepro-
wadzone przez higienistki sto-
matologiczne ksztacce si w
Centrum Ksztacenia Zawodo-
wego i ustawicznego (Medyk)
w Raciborzu. Akcja promujca
Zdrow Jam ustn organizo-
wana jest pod patronatem fr-
my Oral-B, ktra przygotowaa
niespodzianki dla wszystkich
odwiedzajcych wyej wymie-
nion placwk.
Przyjd 21 lutego w godzinach 9 15 do NZOZ Prodentum w Raciborzu (Plac Bohaterw
Westerplatte 12) na bezpatne konsultacje stomatologiczne. Dla wszystkich goci frma Oral-B
przygotowaa niespodzianki!.
aRtyku sponsoRowany
nzoz pRodentum s.c. RacibRz
placu boHateRw westeRplatte 12
tel. 32 453 90 50
ZDROW
A
JAM
A USTN
A
2
1
lu
te
g
o
Racibrz,
Pl. Bohaterw Westerplatte 12
B
E
Z
P
A
TN
E
konsultacje stomatologiczne
godz. 9 15
12 lutego 2014, nr 3 (155)
<< 6 Zapowiedzi
13 lutego mok Radlin
W czwartek, 13 lutego o godz. 17.30 w kawiarni Miejskiego
Orodka Kultury w Radlinie odbdzie si koncert "Ballady Co-
hena" w wykonaniu Kuby Michalskiego.
14 lutego koniec wiata RacibRz
W pitek, 14 lutego o godz. 21.00 na Przystanku Kulturalnym
"Koniec wiata" odbdzie si "Walentynkowa festa". W pro-
gramie midzy innymi pokaz tancerzy ze studia La Fiesta.
14 lutego Rck Rydutowy
W pitek, 14 lutego o godz. 17.00 w Rydutowskim Centrum
Kultury odbdzie si koncert Damiana Holeckiego. Bilety w
cenie 35 z.
14 lutego moksiR kunia RaciboRska
W pitek, 14 lutego o godz. 19.00 w MOKSiR w Kuni Ra-
GazetaInformator.pl
wodzisaw lski wck 14 lutego
KONCERT MACIEJA
MALECZuKA
patRonat medialny:
Rudnik koci w. kataRzyny 14 lutego
KONCERT ORKIESTRy
WOJSK LDOWyCH
Rydutowy Rck 18 lutego
SPEKTAKL CZy JEST NA
SALI LEKARZ?
kultuRa RozRywka
Repertuar imprez
RacibRz Rck 16 lutego
SPEKTAKL REWIA
FOREvER
RacibRz Rck 28 lutego
KLIMAKTERIuM 2, CZyLI MENOPAuZy SZA W RCK
W pitek, 14 lutego w ra-
mach obchodw Roku Gaw-
liny w kociele w. Katarzyny
w Rudniku zagra Orkiestra
Reprezentacyjna Wojsk L-
dowych z Wrocawia. Na 14
lutego zaplanowano szereg
wydarze: moliwo odwie-
dzin miejsca urodzin J. Gaw-
liny Strzybnik (godz. 16.00),
zwiedzanie okolicznociowej
wystawy Rudnik w salce
katechetycznej (godz. 16.30),
uroczysta Msza w. w kociele
w. Katarzyny w asycie Orkie-
stry Reprezentacyjnej Wojsk
Ldowych z Wrocawia Rud-
nik (godz. 17.30). W 2014 roku
przypada 50. rocznica mierci
abpa J. Gawliny.
KONKURS VIDEOWORLD
Do wygrania miesiczne karnety! Ogldaj co chcesz przez cay miesic!
VIDEOWORLD prowadzi skup, sprzeda i wymian gier PS3 oraz XBOX
Szczegy konkursu na portalu raciborz.com.pl
W pitek, 14 lutego o godz.
19.00 w Wodzisawskim Cen-
trum Kultury wystpi Maciej
Maleczuk z zespoem Psycho-
dancing. Psychodancing to no-
wy, koncertowy projekt Macieja
Maleczuka. Jest kontynuacj
"Psychopopu" pyty nagranej
przez Maleczuka z zespoem
Pdelsi. Na scenie, obok Ma-
leczuka, wystpuje czterech
muzykw. Kwartet gra w ska-
dzie: Maciej Muraszko perku-
sja, Andrzej Laskowski gitara
basowa, Kuba Frydrych gita-
ra, Grzegorz Stasiuk - electronic
keyboard. Program obejmuje
zarwno utwory Maleczuka,
jak i stare, sprawdzone, do-
brze znane przeboje z reper-
tuaru m.in. Bohdana azuki,
Wojciecha Mynarskiego, Sta-
nisawa Grzesiuka, Johny'ego
Casha, Franka Sinatry i innych.
Wszystkie utwory, zarwno
dawne piosenki Macieja Male-
czuka, jak i przeboje innych wy-
konawcw, grane s w nowych
aranacjach. Bilety na koncert
w cenie 70 zotych.
We wtorek, 18 lutego o
godz. 19.00 w Rydutowskim
Centrum Kultury obejrze b-
dzie mona spektakl "Czy jest
na sali lekarz?". Spektakl ten to
szalona, pena absurdw i za-
bawnych nieporozumie, ko-
medio-farsa, bdca odzwier-
ciedleniem tego wszystkiego,
co dzieje si w tzw. subie
zdrowia. Nieudolni, skorum-
powani lekarze, brak lekarstw,
szpitalny niead, terminy ba-
da sigajce nieskoczonoci,
biurokracja, chamstwo i oglny
brak kompetencji. Szpital nada-
je si w zasadzie do zamknicia.
Personel szpitala przez cay czas
w napiciu oczekuje wizyty ko-
mornika. Cao jest przeplecio-
na, atwo wpadajcymi w ucho,
piosenkami oraz miesznymi
dialogami, ktre sprawiaj, e
publiczno szybko odnajdu-
je i konfrontuje swoje wasne
dowiadczenia, ktre zdya
zdoby w kontaktach z naszym,
stojcym na gowie, systemem
lecznictwa. Dwie godziny do-
brej zabawy. Bilety na spek-
takl w cenie 60 zotych w kasie
RCK.
16 lutego o godz. 17.00 w
sali widowiskowej Racibor-
skiego Centrum Kultury obej-
rze bdzie mona spektakl
"Rewia forever" w wykonaniu
Teatru Sabat. Rewia to najbar-
dziej widowiskowe, najbardziej
ekskluzywne ale te najdrosze
widowisko jakie stworzono w
historii rozrywki. To wspaniay
i wszechstronny balet, pikne
tancerki, olniewajce kostiu-
my, przebojowe piosenki. Cho
jej pocztki sigaj koca XIX
wieku cieszy si ona do dzi
niesabncym powodzeniem
wrd widzw na caym wie-
cie. Najnowszy spektakl Teatru
Sabat Rewia Forever jest tego
najlepszym dowodem. Pierw-
sza cz to wielkie przeboje
i najwiksze gwiazdy historii
musicalu i rewii: midzy inny-
mi Marlena Dietrich, Marylin
Monroe, Hanka Ordonwna.
Bilety w cenie 85 i 95 zotych.
W pitek, 28 lutego o
godz. 17.00 w Raciborskim
Centrum Kultury obejrze b-
dzie mona spektakl Klimak-
terium 2, czyli menopauzy
sza. O spektakularnym suk-
cesie Klimakterium... i ju
wie kady, kto cho troch in-
teresuje si kultur i teatrem.
Socjologowie popularno tej
sztuki uznali wrcz za cieka-
wy fenomen spoeczny. Cho
spektakl nadal cieszy si nie-
sabnc popularnoci, twr-
cy dziea, na wyran prob
publicznoci, postanowili do-
pisa cig dalszy losw boha-
terek ju nie modych, ale
jake modych. Bilety w cenie
60, 70 i 80 z.
ciborskiej rozpocznie si koncert zespou Chwila Nieuwagi.
Bilety w cenie 10 z.
14 lutego Rck RacibRz
W pitek, 14 lutego o godz. 19.00 w Raciborskim Centrum
Kultury obejrze bdzie mona spektakl walentynkowy Cie-
nie samotnoci w wykonaniu zespou tanecznego Skaza.
Bilety w cenie 10 z.
14 lutego wck wodzisaw l.
W pitek, 14 lutego o godz. 19.00 w sali widowiskowej Wo-
dzisawskiego Centrum Kultury odbdzie si koncert Macieja
Maleczuka z zespoem Psychodancing. Bilety na koncert w
cenie 70 zotych.
14 lutego mok Radlin
W pitek, 14 lutego o godz. 18.00 w Miejskim Orodku Kul-
tury w Radlinie odbdzie si impreza Reggae Walentynki.
Gwiazd bdzie zespl Roots Rockets. Bilety w cenie 5 z.
15 lutego koniec wiata RacibRz
W pitek, 15 lutego o godz. 20.00 na Przystanku Kulturalnym
Koniec wiata odbdzie si koncert Lubelskiej Federacji Bar-
dw. Bilety w cenie 25 i 30 z.
15 lutego Rck RacibRz
W sobot, 15 lutego o godz. 16.00 w sali widowiskowej Raci-
borskiego Centrum Kultury obejrze bdzie mona spektakl
dla dzieci Zielony wdrowiec w wykonaniu teatru Guzi-
czek. Bilety w cenie 15 z.
15 lutego koniec wiata RacibRz
W sobot, 15 lutego o godz. 16.00 na Przystanku Kulturalnym
Koniec wiata w Raciborzu odbd si warsztaty Speed
Stacks. W programie midzy innymi pokaz Speed Stacks oraz
zawody dla pocztkujcych.
16 lutego wck wodzisaw l.
W niedziel, 16 lutego o godz. 10.00 w Wodzisawskim Cen-
trum Kultury rozpocznie si Dzie Dawcy Szpiku z Fundacj
DKMS. Do godz. 18.00 w sali klubowej bdzie miaa miejsce
rejestracja potencjalnych dawcw.
R E K L A M A
Rada Miasta Wodzisa-
wia lskiego we wsppracy
z Radami Dzielnic opraco-
waa plan inwestycji na 2014
rok. Wrd najwaniejszych z
nich znalazo si wykonanie
projektu Drogi Gwnej Pou-
dniowej. Sama dokumentacja
pochonie milion z, z czego
200 tys. z bdzie pochodzio
z budetu miasta. Na moder-
nizacj drg miejskich zare-
zerwowano 600 tys. z, a na
modernizacj drg powiato-
wych 350 tys. z. Ten ostatni
punkt to nowo w budecie.
Dobrze, e zarezerwowa-
limy kwot na ten cel, bo
zawsze by z tym problem -
skomentowa radny Adam
Krliczek. Obie rady spotkaj
si na wsplnym posiedzeniu,
na ktrym ustal ktre drogi
bd remontowane.
Przebudowane maj zo-
sta rwnie ulice Jana Pawa
II, Kubsza oraz Gowackiego.
Na ulicy Paderewskiego poja-
wi si natomiast wicej miejsc
parkingowych. Oprcz inwe-
stycji drogowych urzd Mia-
sta planuje take przebudow
basenu MOSiR Centrum (70
tys. z), budow nowego pla-
cu zabaw w Parku Miejskim
(260 tys. z) oraz opracowa-
nie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego
miasta (124 tys. z). Bez wt-
pienia najwiksz inwestycj
2014 roku bdzie ukocze-
nie budowy Rodzinnego Par-
ku Rozrywki "Trzy wzgrza".
Koszt caej inwestycji to 15,7
mln z. Wikszo tej sumy
pochodzia bdzie jednak ze
rodkw unijnych. Budowa
rozpocza si w 2013 ro-
ku. Do dyspozycji mieszka-
cy bd mie midzy innymi
ogrdki jordanowskie, skate
park oraz park linowy.
GazetaInformator.pl 12 lutego 2014 nr 3 (155) Dodatek tematyczny 3/2014
PLUSY BIZNESu DLA
RacibRz
R E K L A M A
gospodaRka
Udzia fnansowy RAFAKO w realizacji gigantycznej inwestycji zosta okrojony.
Kto zarobi najwicej na Elektrowni Opole?
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw, obsuga frm
materiay eksploatacyjne
kasy fskalne, wagi, metkownice
NOW
O!
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. 32 415 98 18
Pierwsza kasa fskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym
KUPUJC
KAS FISKALN

3 M
IESICE
REKLAMY
G
RATIS!
wodzisaw lski gospodaRka
Plan inwestycji zatwierdzony
27,5 mln z zostanie przeznaczone na inwestycje w Wodzisawiu lskim.
F
o
t
.
G
a
b
r
i
e
l
T
a
n
d
e
r
a
,
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
P
Najpierw wielka rado z
wygranego przetargu i podpi-
sania kontraktu, potem duga
procedura wydania decyzji ro-
dowiskowej dla inwestycji, tak
duga, e zaczy pojawia si
gosy powtpiewajce w sens
(opacalno) jej realizacji, in-
terwencje politykw i szczli-
wy fna wydanie dugo ocze-
kiwanego polecenia rozpoczcia
prac. Tak w skrcie mona opi-
sa epopej, ktrej bohatera-
mi byy Polska Grupa Energe-
tyczna, Elektrownia Opole oraz
RAFAKO. Epopej, ktrej losy
z zapartym tchem i obaw o
przyszo zakadu i swoj wa-
sn yo 2 tysice pracownikw
najwikszego zakadu pracy w
Raciborzu. Najwikszym wy-
granym jest polska energety-
ka komentuje wydanie pole-
cenia rozpoczcia prac prezes
RAFAKO Pawe Mortas.
tykajcy zegar
31 stycznia 2014 o godz.
15.30 w Bechatowie RAFAKO
S.A. otrzymao od zamawiajce
(PGE) list w sprawie polecenia
rozpoczcia prac, w myl ktre-
go czas realizacji zamwienia
rozpocz si 1 lutego. Od tego
dnia zwyciskie konsorcjum
odpowiedzialne za wykonanie
inwestycji (RAFAKO jako lider
wesp z Polimeksem-Mosto-
stal oraz Mostostalem Warsza-
wa) ma 54 miesice na przeka-
zanie do eksploatacji bloku nr
5 oraz 62 miesice na przeka-
zanie do eksploatacji bloku nr
6 Elektrowni Opole II.
Cuda technologii
Bloki nr 5 0 6 w Elektrow-
ni Opole II bd emitowa naj-
mniejsz ilo dwutlenku wgla
do atmosfery, w przeliczeniu
na jednost wyprodukowa-
nej energii, spord wszyst-
kich elektrowni wglowych w
Polsce. W projektowaniu i bu-
dowie blokw zostan zasto-
sowane najnowsze i najlepsze
dostpne na rynku technologie,
tzw. BAT (ang. Best Available
Technology). Kady z blokw
energetycznych bdzie posia-
da moc brutto 900 MW.
udzia RAFAKO w realiza-
cja najwikszej inwestycji III
RP zapewni RAFAKO miejsce
w historii polskiej gospodarki,
jednake na ten idylliczny ob-
raz kadzie si cie, w ktrym
przyczai si wielki konkurent
raciborskiego zakadu, wiato-
wy gigant brany energetycznej
Alstom Power.
Cena ugody
14 sierpnia 2013 roku RA-
FAKO i Alstom doszy do po-
rozumienia, ktre zakoczyo
cigncy si od 2011 konfikt
dotyczcy wzajemnych rosz-
cze zwizanych z projekta-
mi Karlsruhe, Westfallen oraz
Bechatw. Na mocy ugody
(wesza w ycie 7.11.13) Alstom
wypaci raciborskiemu zaka-
dowi 23 mln euro, zobowizu-
jc si do przelania kolejnych
20,5 mln euro w cigu miesi-
ca od wydania przez PGE GiEK
polecenia rozpoczcia prac przy
budowie blokw w Opolu. Pole-
cenie zostao wydane, pozostaje
czeka na pienidze.
ugoda, cho korzystna, nie
jest cakowitym zwycistwem
RAFAKO z jednej strony i kapi-
tulacj Alstomu z drugiej ko-
rzyci maj odnie obie strony.
Miliony euro, ktre wpyny
i wpyn na konto RAFAKO
Alstom odkuje sobie wanie
w Opolu, gdzie jako kluczowy
podwykonawca przyj na sie-
bie rol generalnego projektan-
ta oraz koordynatora prac pro-
jektowych. udzia RAFAKO w
realizacji gigantycznej inwesty-
cji ograniczy si do dostarczenia
urzdze i elementw na sum
650 mln z. Pienidze ogromne,
ale warto przypomnie, e cz-
na warto zawartego z PGE
kontraktu wynosi 11,558 mld
z (brutto). Przychody Alstomu
z podwykonawstwa przy opol-
skim projekcie wynios 1,25
mld EuRO. Zestawienie tej
kwoty z udziaem RAFAKO w
projekcie Opole oraz wpywami
z tytuu zawartej z Alstomem
ugody pozostawiamy Czytelni-
kom bez komentarza.
wojciech oneczko
Na mocy zawartej z RAFAKO ugody udzia "wielkiego przegranego" Alstomu w realizacji opolskiej inwestycji wzrs, jak poda
sam zainteresowany w komunikacie, do 1,25 mld euro. Ofcjalnie spka jest uznawana za podwykonawc wielkiej inwestycji.
Najwiksz cz kwoty, przeznaczonej na zadania inwestycyjne, pochonie budowa
Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgrza. Na zdjciu projekt parku linowego,
ktry bdzie jedn z najwikszych atrakcji.
Przychody Alstom
Power za
podwykonawstwo
w Opolu wynios
1,25 mld
euro
GazetaInformator.pl 12 lutego 2014, nr 3 (155)
<< 8
PLUSY BIZNESu DLA
Pocztek roku zacz
si fatalnie.
Wedug danych szacun-
kowych na koniec stycznia
biecego roku w PuP zare-
jestrowanych byo 3370 osb
(to o 251 osb wicej ni w
grudniu 2013 roku), w tym
2005 kobiet. Do 25 roku ycia
jest zarejestrowanych 706
osb, dugotrwale bezrobot-
nych 1461 osb, powyej 50
roku ycia 864 osb, niepe-
nosprawnych 272 osb.
W omawianym okresie
zgoszono i pozyskano 185
ofert pracy. Najczciej ofer-
ty pracy zgaszane byy na na-
stpujce stanowiska: sprze-
dawca, pracownik ochrony,
rewident taboru kolejowego,
kierowca samochodu ciaro-
wego kat. C, sprztaczka, par-
kingowy.
Stopa bezrobocia w po-
wiecie raciborskim na koniec
grudnia ubiegego roku wyno-
si 9,1%.
R E K L A M A
wodzisaw lski usugi
Spakuj dziecku kanapki i zostaw je na
cay dzie za jedyne 20 z.
Wyjtkowe miejsce
dla dzieci i rodzicw
POYCZKA
GOTWKOWA
do 150 tys. z bez zabezpiecze
okres kredytowania do 10 lat
rodki nawet w 1 dzie
Racibrz
ul. Chopina 14/6
32 723 23 66
POYCZKA GOTWKOWA
RacibRz pRaca RacibRz usugi
BEzROBOciE
W gR
Przyjd ze swoj pociech
ju dzi, a przekonasz si,
e Zoolandia jest bezkon-
kurencyjna!
F
o
t
.
z
o
o
l
a
n
d
i
a
.
e
u
PS
Plac Zabaw Zoolandia to
niepowtarzalne miejsce, w kt-
rym dzieci mog rozadowa
swoj niespoyt energi. a-
ujesz, e za Twoich dziecicych
lat nie byo takiego miejsca? Nic
straconego! W Zoolandii mo-
esz bawi si do woli tak samo
jak Twoja pociecha, a przy tym
spalisz zbdne kalorie. Jeli jed-
nak wolisz odpocz, kawiaren-
ka Zoolandii speni Twoje ocze-
kiwania. wieo mielona kawa,
aktualna prasa, wi-f czy telewi-
zja, sprawi, e odpoczniesz od
codziennych obowizkw.
W soboty w godzinach 10
21, a w niedziel od 15 21, dla
wszystkich dzieci organizowane
s zabawy, konkursy, tace i in-
ne atrakcje, prowadzone przez
profesjonalne animatorki.
A jeli zbliaj si urodziny
Twojej pociechy... powiedz nam,
a my zorganizujemy im czas w
Twoim domu lub u nas. Moesz
wynaj jedn z naszych anima-
torek. Kada ma due dowiad-
czenia w prowadzeniu tego typu
imprez i na pewno wietnie zor-
ganizuje czas dla solenizanta i
jego goci. Zoolandia organizu-
je rwnie baliki karnawaowe,
andrzejkowe, halloweenowe na
miejscu oraz w terenie. Powo-
dzeniem ciesz si imprezy noc-
ne, najblisza Magiczna noc
odbdzie si 1 marca!
aRtyku sponsoRowany
zoolandia
wodzisaw lski, ul. taRgowa 5
tel. 32 454 70 80
czynne: codziennie 10.00 21.00
www.zoolandia.eu
zatrudnienie na etat osoby, ktra zajmie si sprztaniem naszej
frmy moe by bardzo kosztowne.
czysto w domu i w frmie za
niewielk cen
Zwyczaj wynajmowania
zewntrznych frm sprzta-
jcych sta si naturalnym
dziaaniem wielu podmio-
tw gospodarczych a nawet
osb prywatnych. W znacz-
nym stopniu ogranicza kosz-
ty utrzymania czystoci w
pomieszczeniach poniewa
zbdne jest utrzymanie etatu
osoby sprztajcej.
Oferta usug frmy sprz-
tajcej jest kierowana do
szerokiej grupy odbiorcw.
Serwis utrzymania czystoci
widoczny jest na przykad:
w blokach mieszkanio-
wych, dziki czemu przyjem-
niej mieszka si w czystym
otoczeniu,
przedsibiorstwach pry-
watnych i pastwowych,
sieciach handlowych,
przy odnieaniu, ko-
szeniu trawnikw i ywopo-
tw, itp.
Firma sprztajca poja-
wia si o zleconych godzinach
i dobrze wykonuje swoj pra-
c. To ona zajmuje si rekru-
tacj personelu dbajcego o
czysto, zapewnia wasne
rodki czystoci i sprzt oraz
dba o wysoki poziom swoich
usug.
ukryt korzyci wsp-
pracy z frm sprztajc jest
take moliwo odliczenia
kosztw (vAT). W wyniku
tego outsourcing frmy sprz-
tajcej jest jeszcze bardziej
zdroworozsdkowy.
W naszym regionie wio-
dc frm w zakresie do-
starczania usug sprzta-
jcych, zarwno wewntrz
obiektw jak i na terenie ze-
wntrznym, jest Grupa Mi-
czek. Firma w swojej solidnej
ofercie posiada take serwis
mat wejciowych, ktre po-
zwalaj zatrzyma nieczysto-
ci z obuwia przed wejciem
do pomieszczenia. Maty takie
mona zamwi z dowolnym
symbolem grafcznym. Co
wane klient paci tylko za
wymian zanieczyszczonych
mat na czyste.
Firma Miczek zostaa do-
ceniona przez wiele frm oraz
instytucji, o czym wiad-
cz wystawione referencje.
Oprcz swojej podstawowej
dziaalnoci Grupa Miczek
udziela si take charytatyw-
nie (m.in. Szlachetna Paczka,
WOP, Zbieranie zakrtek )
oraz sponsoruje rne wyda-
rzenia (np. Sponsor Goli Ru-
chu Chorzw).
aRtyku sponsoRowany
gRupa miczek
RacibRz, ul.mickiewicza 13b/2
tel. kom. 507 463 629
tel biuRo: 32 410-48-80
e-mail: p.gendosz@gRupamiczek.pl
Stopa
bezrobocia
w powiecie
raciborskim na
koniec grudnia
ubiegego roku
wynosi
9,1%
GazetaInformator.pl >>
12 lutego 2014, nr 3 (155)
9
PLUSY BIZNESu DLA
W kolejnym numerze dodat-
ku Plusy dla Biznesuprezen-
tujemy gar porad prawnych
dla przedsibiorcw.
Kiedy naley powiadomi
inspekcj pracy?
Pastwowa Inspekcja Pracy
jest organem kontrolnym po-
woanym do nadzoru, kontroli
i przestrzegania prawa pracy,
w szczeglnoci przepisw i
zasad bezpieczestwa higie-
ny pracy. Dopiero w chwili za-
trudnienia przez przedsibior-
c pierwszego pracownika
naley powiadomi Pastwo-
w Inspekcj Pracy. Kady
pracodawca, ktry rozpocznie
dziaalno jest zobowizany
w terminie 30 dni od dnia
rozpoczcia dziaalnoci po-
wiadomi w formie pisemnej
odpowiedniego Pastwowe-
go Inspektora Pracy. Naley
take pamita o powiado-
mieniu Pastwowej Inspekcji
Pracy o wszelkich zmianach w
frmie lub o jej likwidacji.
Kiedy przedsibiorca powie-
nien powiadomi inspekcj
sanitarn?
2 tygodnie od daty rozpocz-
cia dziaalnoci gospodarczej
ma kady przedsibiorca na
to, aby zawiadomi pisemnie
Pastwowego Inspektora Sa-
nitarnego w Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
o miejscu, zakresie i rodza-
ju wykonywanej dziaalnoci
gospodarczej oraz o prze-
widywanej liczbie pracow-
nikw. Wszystkie informacje
dotyczce wymaga, jakie
powinny by spenione w
przyszej dziaalnoci gospo-
darczej pod ktem zagadnie
higienicznych i sanitarnych
przedsibiorca moe uzyska
w Powiatowych Stacjach Sa-
nitarno-Epidemiologicznych
na terenie swojego zamiesz-
kania.
Czy kada dziaalno mu-
si posiada wasn pieczt-
k?
Nie istnieje aden ustawo-
wy przymus legitymowania
si frmow piecztk. Nie
ma zatem koniecznoci uy-
wania piecztki przy urzdo-
wych drukach, fakturach, czy
umowach, cho za jej posia-
daniem przemawiaj wzgl-
dy praktyczne.
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
R E K L A M A
F
o
t
.
G
a
z
e
t
a
I
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
Po przejciu budynku dworca przez Gmin Racibrz
wzrosn szanse na jego zagospodarowanie.
RacibRz gastRonomia
Dlaczego warto odwiedzi jedyny w Raciborzu minibrowar?
Piwo warzone z serca i pasji
et
Wiele mwi si o pozy-
tywnych waciwociach pi-
wa. Problem w tym, e kon-
cerny wprowadzaj klientw
w bd sugerujc e piwo nie-
pasteryzowane lub niefltro-
wane" to taki sam produkt jak
piwo z mini browarw, ktre
zawsze s niefltrowane i nie-
pasteryzowane. Pisze si np.
niepasteryzowane a data do
spoycia p roku...? W rzeczy-
wistoci piwo poddawane jest
procesowi mikrofltracji, kt-
ry daje jeszcze gorszy efekt ni
pasteryzacja, gdy wyjaawia
piwo z wszelkich wartocio-
wych skadnikw odywczych
i pogarsza smak. Jak w gsz-
czu dostpnego na rynku zo-
cistego trunku rozpozna ten
prawdziwy oraz w czym tkwi
sekret jego walorw smako-
wych i zdrowotnych? Wystar-
czy spojrze na termin przy-
datnoci do spoycia. Jeli jest
on duszy ni miesic mona
by pewnym, e piwo byo mi-
krofltrowane lub utrwalane w
inny sposb. O tym wszystkim
dowiedzielimy si odwiedza-
jc Browar Rynek zlokalizo-
wany, a jake, na raciborskim
rynku. Mielimy to szczcie,
e akurat trwa proces warze-
nia nowej partii wymienite-
go piwa pszenicznego, zbiera-
jcego bardzo dobre recenzje
wrd biroflw z caej Polski.
Ju przy wejciu do re-
stauracji Browar Rynek na-
sz uwag przykuwa ogromna
miedziana kad serce bro-
waru oczko w gowie Marka
Krpe, znanego w caej Polsce
piwowara, ktry do Raciborza
przyjecha ze swojego rodzin-
nego Bielska-Biaej skuszony
perspektyw uruchomienia
wsplnie z wacicielk lokalu
pierwszego w Raciborzu mi-
nibrowaru restauracyjnego.
Prawdziwe piwo powinno by
przygotowane tylko z czterech,
ale cakowicie naturalnych
skadnikw tj. wody, drody,
chmielu i sodu. Zgodnie z za-
sad czystoci z 23.04.1516 r.
Bayerischen Reinheitsgebot.
Bez nich piwo bdzie smako-
wa jak setki innych, od kt-
rych uginaj si pki sklepo-
we. Dzisiaj ludzie szukaj
zdrowych produktw ekolo-
gicznych, prawdziwych w-
dlin,ekologicznych warzyw i
owocw. Otwierajc Browar
Rynek chciaam zaoferowa
mieszkacom Raciborza i oko-
lic, a take odwiedzajcym na-
sze miasto turystom wanie
taki produkt naturalny, bez
sztucznych dodatkw. Piwo,
ktre bdzie si wyrniao
swoj jakoci, smakiem i aro-
matem. Produkt nie masowy a
jednostkowy, tworzony z ser-
cem i pasj, 100% naturalny z
wysokiej jakoci skadnikw,
to dla nas bardzo wane m-
wi wacicielka lokalu Dorota
Bernadzik.
uczciwie trzeba przyzna,
e te zamierzenia udao jej si
zrealizowa w 100%. Dostp-
ne na miejscu piwa nie s ani
pasteryzowane, ani fltrowa-
ne, dziki czemu wyrniaj
si gbokim smakiem oraz
zawartoci witamin i minera-
w korzystnie wpywajcych
na nasze zdrowie. Kto nigdy
nie prbowa prawdziwego
piwa, tego zaskoczy niska za-
warto gazu, czy fakt, e po-
dawany trunek jest chodny,
ale nie zimny (w tym drugim
wypadku straciby smak i aro-
mat!). Polecamy Czytelnikom
lektur kolejnych artykuw
w GazetaInformator.pl, w
ktrych z pomoc piwowa-
ra Marka Krpe postaramy
si zdradzi tajniki wyrobu
prawdziwego piwa, opowiemy
szczegowo o jego waciwo-
ciach zdrowotnych, opisze-
my dlaczego piwo nie powin-
no by zbyt mocno gazowane
ani za zimne itd.
Tymczasem, aby lepiej ro-
zezna si w tym co piszemy,
polecamy Pastwu odwiedzi-
ny Browaru Rynek w Racibo-
rzu. Od poniedziaku do pit-
ku w godzinach od 10 do 17
mona tu zje pyszny lunch
ju za jedyne 10 z oraz degu-
stowa piwo (2 w cenie 1, za
6,5 z).
Piwowar Marek Krpe szybko zadomowi si w Racibo-
rzu. Warzone przez niego piwo zaskarbia mu sympati
coraz to nowych goci restauracji Browar Rynek.
W oferowanych w Browarze Rynek piwach zasmakoway
ju gwiazdy, m. in. K. Kowalska oraz M. Walach zagocia
na lunchu w naszej restauracji przed spektaklem.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
F
o
t
.
B
r
o
w
a
r
R
y
n
e
k
aRtyku
sponsoRowany
bRowaR Rynek
RacibRz, Rynek 14
tel. kom. 606 900 427
tel. 32 415 84 84
pn. sb. 10:00 00:00
nd. 12:00 00:00
LICENCJONOWANE BIURO
NIERUCHOMOCI
TEAM FINANSE
I NIERUCHOMOCI
sprzeda, kupno, wynajem
www.team-nieruchomosci.pl
tel. 531 617 531
CENTRUM
KREDYTOWO-CHWILWKOWE
kredyty bez BIK
chwilwki bez odsetek
odduenia, konsolidacje
www.teamfnanse.pl
tel. 692 454 651
PROMOCJA
2 piwa w cenie 1
za 6,50z
pn.-pt. 10-17
Dobiegaj koca negocjacje
pomidzy wadzami Raciborza
a przedstawicielami spki PKP
(waciciel nieruchomoci). Jak
udao nam si ustali, obiekt
zostanie sprzedany miastu w
trybie bezprzetargowym.
Zrezygnowalimy ze
sprzeday obiektu na rynku
komercyjnym. Rwnie z uwa-
gi na fakt, e budynek wymaga
remontu. Jestemy na etapie
RacibRz nieRucHomoci
Dworzec przestanie straszy
Rozmowy wadz miasta z PKP na fniszu.
fnalizowania rozmw z mia-
stem, tak eby dworzec jak naj-
szybciej mg suy mieszka-
com poinformowa redakcj
GazetaInformator.pl rzecznik
prasowy Oddziau Gospodaro-
wania Nieruchomociami PKP
S.A. Bartomiej Sarna.
Po przejciu budynku dwor-
ca przez Gmin Racibrz wzro-
sn szanse na zagospodarowa-
nie nieruchomoci.
GazetaInformator.pl 12 lutego 2014, nr 3 (155)
<< 10 Zdrowie
RacibRz zdRowie
Nasze zdrowie
w niebezpieczestwie
Nowy ambulans dla
raciborskiego szpitala
Po zdrowie do Rabki
STARANIA O PuNKT OBSuGI NFZ
PACJENCI SI NIE SKAR
Identyfkacja potrzeb wasnego organizmu to pierwszy
krok na drodze do dobrego zdrowia i samopoczucia.
Do ratowania ycia potrzeba mocnego sprztu.
Ju wkrtce pierwsi mieszkacy Wodzisawia bd mogli
odetchn wieym powietrzem.
powiat RaciboRski szpital
wodzisaw lski zdRowie powiat wodzisawski zdRowie
powiat RaciboRski szpital
et
Do ycia s nam potrzeb-
ne: powietrze, woda, jedzenie
i ruch. Wszyscy sobie z tego
zdajemy spraw, ale jaki ma-
my wpyw na to co potrzebne
do ycia i co w tym zakresie
robimy?
Na to czym oddychamy nie
mamy wpywu, mieszkamy na
lsku wic nie jest najlepiej.
Czy zastanawiamy si nad
tym co pijemy? Wszyscy wie-
my, e najzdrowsza jest woda,
a my pijamy napoje gazowa-
ne, wysoko sodzone, w coraz
wikszych opakowaniach. Kto
wypije jedn szklank? Nikt.
Zamiast tego wypijemy 3 litry.
Jedzenie to nastpna pu-
apka. Nie czytamy tego, co jest
napisane na opakowaniach,
za mao jadamy surowych wa-
rzyw i owocw, jemy w biegu,
szybko, omijamy niadania. Za
to wszystko zapacimy w przy-
szoci nadwag i chorobami.
Ze nawyki ywieniowe najbar-
dziej odczuj dzieci ich pro-
blemy ze zdrowiem zaczn si
szybciej.
Duy wpyw na jako y-
cia ma ruch. Przytaczajca
nas codzienna walka o zwi-
zanie koca z kocem, pogo
za "kas" nie sprzyjaj prowa-
dzeniu zdrowego aktywne-
go stylu ycia. Zamiast biega,
spacerowa, pywa, pogra w
pik z dziemi, spdzamy czas
przed telewizorem, kompute-
rem a to nie sprzyja naszemu
zdrowiu.
Duo na ten temat wiemy,
ale w obecnym czasie naley zi-
dentyfkowa potrzeby wasne-
go organizmu, nauczy si co
nam suy. Tak wiedz udo-
stpniamy na kursach zdro-
wego odywiania i kursach
zdrowego odchudzania. Ka-
demu zabezpieczamy zindywi-
dualizowan opiek i wsparcie
przy odchudzaniu. Rejestracja
do poradni 663 153 968. Na
pierwsz wizyt prosz prze-
znaczy godzin czasu.
aRtyku sponsoRowany
centRum odcHudzania
47-400 RacibRz ul. zboRowa 4
tel. 663 153 968
W drugiej poowie stycz-
nia 2014 roku dyrekcja Szpi-
tala Rejonowego im. dr. Jze-
fa Rostka w Raciborzu ogosia
przetarg na dostaw ambulan-
su ratunkowego wraz z wypo-
saeniem. W dniu 4 lutego
miao miejsce otwarcie ofert.
Wpyny trzy: AMZ-KuTNO
Sp. z o. o. z Kutna 279 975
z, ZESZuTA Sp. z o. o. z War-
szawy 334 189,56 z, MED-
FINANCE S.A. z odzi 298
944,87 z (ceny brutto).
Jak poinformowa nas dy-
rektor szpitala Ryszard Rud-
nik, nowy ambulans zastpi
wysuony ju sprzt. Po-
trzeba zakupu nowego ambu-
lansu bya tym wiksza, e od
nowego roku przejlimy re-
jon dziaania w Kuni Racibor-
skiej dodaje dyrektor. Do tej
pory (31 grudnia 2013 roku)
na wzmiankowanym obszarze
operowa podwykonawca.
Nowy ambulans nie po-
winien by wyprodukowany
przed 2013 rokiem. Przebieg
samochodu nie moe by wy-
szy ni 200 km. Moc silnika
(wysokoprny turbodiesel o
pojemnoci od 2000 cm
3
) am-
bulansu powinna wynosi nie
mniej ni 160 koni mechanicz-
nych. Aktualnie trwa spraw-
dzanie ofert. Jeli wszystkie
bd speniay wymagania za-
mawiajcego, wwczas o wy-
borze zwycizcy zadecyduje
najnisza cena.
Jak dowiedzielimy si w
dziale zamwie publicznych
raciborskiego szpitala, wyst-
piono ju do najtaszego ofe-
renta o uzupenienie oferty i
dostarczenie stosownych cer-
tyfkatw. Ale na dzie dzi-
siejszy postpowanie nie jest
jeszcze zakoczone zastrze-
gaj badajcy oferty pracowni-
cy raciborskiego szpitala.
F
o
t
.
P
a
t
r
y
c
j
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Poprzednia karetka dla raciborskiego szpitala (pogotowia ratunkowego) zostaa dostar-
czona 31 stycznia 2013 roku.
Mieszkacy powiatu
wodzisawskiego s zmu-
szeni do korzystaniaz
punktu obsugi klientw
nFz w Raciborzu lub w
Rybniku.
Od 2009 roku radny po-
wiatu wodzisawskiego, Grze-
gorz Kamiski upomina si o
uruchomienie w Wodzisawiu
lskim biura punktu obsugi
klienta Narodowego Funduszu
Zdrowia. Do tej pory jednak
biura nie udao si otworzy.
Moglibymy podj kolejne
prby. Nasz powiat zamieszku-
je 150 tysicy osb, a musz one
jedzi z wszystkimi sprawami
do Raciborza lub Rybnika. Dla
starszych osb to naprawd
trudna i duga wyprawa ape-
lowa do starosty podczas stycz-
niowej sesji radny Kamiski.
Starosta prb podejmie,
jednak przypomnijmy, e w
2009 roku starania zakoczyy
si faskiem. Wwczas usysza
od przedstawicieli NFZ, e ze
wzgldw fnansowych nie jest
to moliwe. Powiat zadeklaro-
wa, e udostpni pomieszczenie
na ten cel, jednak przeszkolenie
pracownikw oraz ich pensje
pozostayby w gestii NFZ. Czy
tym razem bdzie inaczej?
Ostatnio, dziki staraniom starostwa udao si ponow-
nie otworzy biuro paszportowe. To due udogodnienie
dla mieszkacw. Czy z punktem obsugi NFZ bdzie tak
samo?
F
o
t
.
p
o
w
i
a
t
w
o
d
z
i
s

a
w
s
k
i
P
R. Rudnik: nie chcia-
bym nikogo ywi za te
pienidze.
13,80 z wynosi dzienna
stawka ywieniowa na jednego
pacjenta w raciborskim szpita-
lu. Mimo to, jak zapewnia dy-
rektor, pacjenci si nie skar-
. Za te pienidze jedynie
wyspecjalizowane frmy mog
przygotowa posiki wyja-
nia szef szpitala. Przyznaje, e
gdyby nie usugi wiadczone na
rzecz lecznicy przez wyonion
w przetargu frm cateringow,
jego wydatki byyby duo wy-
sze. Jak sam twierdzi, stawka
nie jest zbyt wysoka, mimo to
nie sysza o skargach na jako
wyywienia w placwce.
Zlecenie usug jak ywienie
czy sprztanie zewntrznym
frmom pozwala ograniczy
koszty i dyrektor nie wyobra-
a sobie, by musia wrci do
czasw kiedy wszystko to robili
pracownicy zatrudniani przez
szpital. Gdybymy dzisiaj
zatrudniali np. wasne salowe,
mielibymy spore problemy
fnansowe. usugi oparte na
outsourcingu sprawiaj, e wy-
dajemy na to przynajmniej o
poow mniej, zyskujemy rw-
nie na jakoci. W takiej sytu-
acji tylko pacimy i wymagamy
podsumowuje.
PS
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
g
a
z
e
t
a
i
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
Stenie pyu zawieszonego
w powietrzu moe powodowa
szereg chorb. Miasto Wodzi-
saw lski rozpoczyna realiza-
cj programu, dziki ktremu
uczniowie szk podstawowych
bd mogli wyjecha z miasta i
odetchn wieym powietrzem.
uczniowie ju bior udzia w za-
jciach teoretycznych w szkole.
Ich zwieczeniem bdzie wyjazd
do Rabki Zdrj. Wodzisawski
magistrat wanie ogosi prze-
targ na zadanie: "Kompleksowa
organizacja wyjazdu proflak-
tycznego uczniw klas pitych
szk podstawowych do Rabki
Zdrj dla potrzeb realizacji pro-
jektu: Eko-styl od modzie-
czych lat program proflakty-
ki zdrowotnej dla uczniw klas
pitych szk podstawowych z
Wodzisawia lskiego".
Wyjazdy rozpoczynaj si
ju 24 marca. W sumie, w 8 tur-
nusach, trwajcych 7 dni kady,
wemie udzia ponad 350 dzieci
ze szk podstawowych nr: 1, 2,
3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 21, 28.
- Wykonawca bdzie zobowi-
zany do zorganizowania wyjaz-
du proflaktycznego w Rabce, w
bezpiecznym orodku lub sana-
torium. Musi zapewni stow-
k na terenie orodka, 3 posiki
dziennie, pokoje 2,3,4-osobowe
z penym wzem sanitarnym.
Dostpne dla dzieci musz by
rwnie plac zabaw, boisko,
wietlica, sale, w ktrych mo-
na bdzie przeprowadzi lek-
cje informuje rzecznik wodzi-
sawskiego magistratu, Barbara
Chrobok. W specyfce przetargu
zaznaczono take, e uczniowie
maj mie zagwarantowane za-
biegi medyczne ustalone przez
lekarza oraz co najmniej dwie
wycieczki fakultatywne.
P
Uczniowie klas pitych wodzisawskich podstawwek wez udzia w projekcie
proflaktycznym "Eko-styl od modzieczych lat".
F
o
t
.
G
a
z
e
t
a
I
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
GazetaInformator.pl >>
12 lutego 2014, nr 3 (155)
Zdrowie 11
RacibRz zdRowie
BEZPATNA
MAMMOGRAFIA
Rodzicu! Zadbaj o zdrowe zby swojego dziecka!
Rusza pierwsza edycja Akademii Maego Stomatologa.
R E K L A M A
wodzisaw lski zdRowie
zawalcz o swoje zdro-
wie.
17 lutego mammobus za-
wita do Wodzisawa lskie-
go. Przy ulicy Bogumiskiej 8
(MOSiR) kobiety w wieku 50-
69 lat, ktre w ostatnich dwch
latach nie byy poddawane ta-
kiemu badaniu, bd mogy
podda si mammografi.
Aby unikn czekania w
kolejkach warto si wczeniej
zarejestrowa. - Rejestracja
telefoniczna czynna jest przez
7 dni w tygodniu. Zarejestro-
wa si mona pod numera-
mi: 801 080 007 lub 58 666 2
444 - zachca Agata Jabonow-
ska, przedstawiciel frmy Fado,
ktra kry mammobusami po
kraju.
Panie, ktre z racji wie-
ku nie kwalifkuj si do bez-
patnych bada rwnie mog
skorzysta z mammobusu przy
ulicy Bogumiskiej, jednak ju
odpatnie.
et
Zastawiasz si, jak prze-
ama strach swojego dziecka
przed stomatologiem? Fotel
dentystyczny budzi jego fru-
stracj? Zastanawiasz si jak
to zmieni? Akademia Maego
Stomatologa znajdzie rozwi-
zanie!
Gabinet stomatologiczny w
oczach maego pacjenta moe
budzi rne uczucia. Poczw-
szy od ciekawoci, poprzez nie-
pewno, na strachu koczc.
Warto wic w sposb przemy-
lany zaprzyjani dziecko z
tym miejscem, by chtnie do
niego przychodzio przez cae
swoje ycie.
Doskonale zdaj sobie
spraw, jak bardzo brakuje
profesjonalnej proflaktyki-
zwaszcza dla najmodszych.
W przedszkolach oraz szko-
ach mamy jedynie akcje fu-
oryzacji, czasem poczone z
przegldem stomatologicz-
nym. Lecz niestety - to za ma-
o, poniewa mimo to czsto
zdarza si e przychodzimy
do gabinetu ze swoj pociech
zbyt pno. Dlatego widzc po-
trzeby maych pacjentw, Den-
tal universe, pod patronatem
Centrum Stomatologicznego
Neo-Dent, otwiera pierwsz
na rynku lokalnym Akademi
Maego Stomatologa.
Akademia Maego Stoma-
tologa to nowoczesne podej-
scie do proflaktyki stomatolo-
gicznej kierowanej do dzieci w
wieku 5 - 12 lat. Proponujemy
cotygodniowe, godzinne spo-
tkania, na ktrych dzieci za-
mieniaj si w prawdziwego
dentyst. Pod gwnym mot-
to akcji - mdro-zabawa-
zdrowie - przebrane za sto-
matologw dzieci odkrywaj
tajemnice gabinetu stomato-
logicznego, zaprzyjaniaj si
z Bronkiem, maskotk-mode-
lem, ktry pilnuje nauki pra-
widowego szczotkowania z-
bw oraz kontroluje postpy
na kadej wizycie.
Ponadto Maych Stomato-
logw czeka mnstwo absor-
bujcych dowiadcze. Dzieci
eksperymentuj z pytk na-
zbn a bawic si w szpiega
same dochodz przyczyny jej
powstawania. Poznaj twier-
dze stworkw-potworkw,
poszukuj zaginionych skar-
bw dentysty. Podczas spo-
tka dziecko zdobywa take
cenne wiadomoci dotyczce
powstawania prchnicy, bu-
dowy zba, uzbienia mlecz-
nego oraz staego - wszystko
w zabawnej, dostosowanej do
wieku formie.
Kade spotkanie powiza-
ne jest ze sob tematycznie i
niesie nowe umiejtnoci, wia-
domoci oraz mnstwo zabawy
i umiechu. Akademia Maego
Stomatologa to fantastyczna
zabawa, ale i nie tylko. Wiada-
mo, e nauka poprzez zabaw
to najlepsza forma edukacji
najmodszych. Dla nas najwa-
niejsze jest, by dziecko zdoby-
o prawidowe nawyki dbania
o zby. Dlatego wykorzystujc
dzieciec ciekawo Bronek
wprowadza dzieci w zbowy
wiat prawidowych nawykw
dbania o zby, wyjania jak
prawidowo je my, a co naj-
waniejsze, na kadej wizycie
utrwala zdobyte wiadomoci
oraz kontroluje uzyskane efek-
ty. Ogromnym atutem akade-
mii jest wykonanie zalecanych
zabiegw proflaktycznych u
dzieci po wczeniejszym prze-
gldzie stomatologicznym.
Caa edycja Akademii Ma-
ego Stomatologa trwa 3 mie-
sice. Koczy si uroczystym
rozdaniem certyfkatw, kt-
re stanowi przepustk na ko-
lejn, bardziej zaawansowan
edycje Akademii Maego Sto-
matologa. Dodatkowo spe-
cjalny paszport potwierdzaj-
cy uczestnictwo w Akademii
Maego Stomatologa niesie
ze sob znik na ewentual-
ne leczenie stomatologiczne
w Centrum Stomatologicz-
nym Neo-Dent przez cay czas
uczestnictwa dziecka w spo-
tkaniach.
Rodzicu, podaruj swoje-
mu dziecku to co najcenniej-
sze- zdrowie. Akademia Mae-
go Stomatologa zaprasza!
wiecej infromacji oraz
zapisy:
Dental universe
joanna jarosz,
ul. Mickiewicza 18
tel. 32 755 21 31
aRtyku sponsoRowany
dental univeRse
ul. mickiewicza 18
tel. 32 755 21 31
www.neo-dent.pl
GazetaInformator.pl 12 lutego 2014, nr 3 (155)
<< 12 Finanse
R E K L A M A
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38
PIT-39, PIT-16A, PIT-19A za 2013 rok
M
oliw
o rozliczenia w
splnie z m
aonkiem
Bez podpisu kw
alikow
anego
M
oliw
o zoenia korekty deklaracji
*)
Pena lista organizacji uytecznoci publicznej zobacz na portalach raciborz.com.pl i GazetaInformator.pl
Zanim oddasz 1%
swojego podatku,
zobacz, ktre lokalne stowarzyszenia
*)
licz na Twoje wsparcie.
s
z
y
b
k
i
p
i
t
.p
l
Urzd Skarbowy
w Raciborzu
zachca do rozliczania si na:
e-deklaracje.gov.pl
Przycz si do akcji wasnej redakcji:
Akcja wspierana przez Urzd Skarbowy w Raciborzu oraz
Z
o
s
t
a
w

1
%

p
o
d
a
t
k
u
w
T
w
o
i
m

r
e
g
i
o
n
i
e
!
GazetaInformator.pl >>
12 lutego 2014, nr 3 (155)
Motoryzacja 13
R E K L A M A
motorady
JAK ROZPOZNA AuTO POWyPADKOWE?
Znalezienie kilkuletniego
bezwypadkowego auta to jak
wygrana na loterii. Wikszo
samochodw uywanych ma
za sob mniejsze lub wiksze
naprawy blacharskie. Na ryn-
ku wtrnym pojawia si bar-
dzo duo aut powypadkowych.
Niestety, eby to rozpozna, co-
raz czciej nie wystarczy sam
miernik lakieru.
Zdecydowana wikszo
aut uywanych, wedug szacun-
kw nawet okoo 80% sprzeda-
wanych na rynku wtrnym, to
samochody po kolizjach i wy-
padkach. Bez wtpienia, nie
wszystkie auta, ktre przeszy
jak napraw, naley od razu
skreli z krgu wartych zain-
teresowania. Jeli szkod prze-
prowadzono w profesjonalny
sposb i potwierdza to rzetel-
na dokumentacja, to waciwie
nie ma przyczyn, aby ba si
zakupu takiego pojazdu. Nie-
stety, takich przypadkw jest
niewiele.
Najwikszym problemem
jest zweryfkowanie czy nie-
grona stuczka parkingowa w
rzeczywistoci nie bya dacho-
waniem. Teoretycznie takie au-
to powinno traf na zom, ale
zwykle jest naprawiane naj-
niszym kosztem, by zapewni
nieuczciwemu sprzedawcy spo-
ry zysk (profesjonalna naprawa
powanych uszkodze na og
si nie opaca). Przewanie po
dwch sezonach zimowych w
naprawianych miejscach po-
jawiaj si ogniska korozji lub
powierzchnia szpachlowana
marszczy si i staje si widocz-
na pod powok lakierow.
Przed zakupem samochodu
naley zrobi wstpn selekcj,
najlepiej z kim kto popatrzy na
auto chodnym okiem. Dobrze
te zaopatrzy si w miernik la-
kieru, ale z reguy lady napraw
s widoczne goym okiem i bez
narzdzi da si je zauway.
Miernik wskae nam grubo
powoki lakierniczej jaka nao-
ona jest na blach. Wynik wy-
szy ni 150 mikrometrw (0,15
mm) wskazuje nam e element
mg by lakierowany powtr-
nie, fabryczna powoka na no-
wym aucie ma z reguy okoo
100 mikrometrw. Sprzedawcy
samochodw staraj si oszu-
ka klienta z miernikiem i
czsto po polakierowaniu ele-
mentu jest on polerowany w
celu zmniejszenia gruboci po-
woki, jest ona wtedy bardzo
podatna na odbicie nawet naj-
mniejszych kamieni.
Zwrmy rwnie uwag
na lady demontau rub mo-
cujcych ruchome elementy
pojazdu (np. zawiasy drzwi,
maski czy pokrywy baganika).
Goym okiem powinnimy te
zauway czy listwy ozdobne,
nadkola plastikowe nigdzie nie
odstaj, czy wszystkie spinki s
na swoim miejscu.
Po sprawdzeniu tych kilku
podstawowych rzeczy, moemy
uda si z samochodem do pro-
fesjonalnego warsztatu. Wane
abymy warsztat wybrali sami,
maleje wtedy ryzyko, e jego
waciciel i sprzedawca pojaz-
du si znaj. Ekspertyza pojaz-
du nie bdzie kosztowaa duo,
a moe nas uchroni od zakupu
zomu na koach.
wojciech Gawliczek
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
Kraksa koo Mechanika
Dobre warunki na drogach upiy czujno kierowcw.
RacibRz bezpieczestwo
Wiosenna pogoda upia czujno kierowcw. 5 lutego do kolizji doszo na feralnym uku na
ul. Piaskowej w Raciborzu, gdzie kierowca vw polo zderzy si z barier.
Na skrzyowaniu ulic Armii Krajowej, Bosackiej i Zamkowej czsto dochodzi do kolizji.
F
o
t
.
I
r
e
n
e
u
s
z
B
u
r
e
k
F
o
t
.
C
z
y
t
e
l
n
i
k
PS
Do gronie wygldajce-
go wypadku z udziaem peu-
geota i citroena doszo krt-
ko po poudniu (7.02.14) na
skrzyowaniu Armii Krajo-
wej, Zamkowej i Bosackiej.
Sprawczyni kolizji okaza-
a si kierujca peugeotem
48-letnia mieszkanka Ra-
ciborza. Kobieta jadc od
strony mostu chciaa skr-
ci w lewo w ul. Zamkow
i zajechaa drog prawido-
wo jadcemu 55-letniemu
raciborzaninowi. Obydwoje
uczestnicy kolizji byli trze-
wi, za sprawczyni za jej
spowodowanie zostaa uka-
rana mandatem karnym.
GazetaInformator.pl 12 lutego 2014, nr 3 (155)
<< 14 Ogoszenia
drobne 5z
drobne w ramce 9z
na tle kolorowym 12z
ramka, ogoszenie tekstowe 18z
ramka ogoszenie grafczne 30z
cennik ogosze
ul. klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz
tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl (ceny netto)
POMOC
DROGOWA
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
ZOMOWANIE WSZELKICH
POJAZDW
Holowanie gratis,
ul. Rudzka 66,
47-400 Racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
32 415 19 91, 691 960 146
MeChanika OPOny
aluFelGi FelGi
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25
tel. 504 476 839
MeChanika
POjazDOwa
szybko, tanio,solidnie
usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86
huRtOwnia ODziey
OChROnnej
i RObOCzej
Artykuy BHP, P.PO.,
spawalnicze, chemia
gospodarcza, we.
Racibrz, ul. Mariaska 56
tel./fax 32 417 70 07
www.delfn-raciborz.pl
antykwaRiat
auRuM
Skup Sprzeda
ksiek
i pyt winylowych.
Racibrz,
ul.Wileska 21
telefon: 509 144 288
www.auronantykwariat.pl
GazetaInformator.pl >>
12 lutego 2014, nr 3 (155)
Ogoszenia 15
Finanse
Rne
pRaca zdRowie
PORaDnia ORtOPeDyCzna
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna w poniedziaki
w godzinach: 16-18.
Rejestracja telefoniczna:
781 289 867
PRaCa sPeCjalista
Ds. sPRzeDay ReklaMy
Wymagania: dowiadczenie w brany reklamy prasowej
i internetowej, prawo jazdy.
Zalecane: znajomo rynku wodzisawskiego.
kontakt:
Cv prosimy wysa na adres: biuro@raciborskiemedia.pl
FiRMa staCh-DRew
Oferuje: drewno kominkowe,
drewno opaowe.
W DOBREJ CENIE
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
tel. 512 271 815
32 430 10 45
www.stach-drew.pl
Sklep wielobranowy irena
2 lata na rynku, coraz wicej za-
dowolonych klientw.
Czekamy na Ciebie.
zaprasza irena ulrich
Racibrz ul.Londzina 9/1a
PRanie Dywanw,
taPiCeRki
saMOChODOwej
oraz
taPiCeRki MeblOwej
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz
tapicerki meblowej i samochodowej.
Atrakcyjne Ceny!!!
Tel: 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
GwaRantOwany eFekt!
www.tyija365.pl, Biuro ma-
trymonialne w Raciborzu. By
moe jedno kliknicie wystar-
czy, aby pozna swojego part-
nera. Sprbuj!
Tel. 32 414 07 77
500 776 920
KOMIS OD AZ
(Kup, Sprzedaj)
Dla Kogo mie, Dla Kogo
Skarb. Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj. Przynie
sprawisz Komu rado.
Zapraszamy codziennie:
1017, w soboty 1013.
Racibrz, ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu).
Tel. 692 979 492
797 638 860
Duy wybr srebra
PRaCOwnia
PROtetyCzna
izabela kuczmierczyk
ul. Opawska 27a/1
47-400 Racibrz
tel. 513 129 915
czynne pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
naprawy Protez
FRyzjeRstwO
Joanna Swoboda-Matysek
47-400 Racibrz
ul. Opawska 82A/1B
Tel. 32 4179201
Kom. 507061632
wyPRzeDa kReDytw!
Jeeli potrzebujesz: pewne-
go, taniego, dugoterminowe-
go kredytu na dowolny cel
przyjd do nas! Oprocento-
wanie ju od 8,9%, okres kre-
dytowania do 12 lat, moliwo
konsolidacji wszystkich zobo-
wiza w jedn nisz rat!
Tel. 882 19 33 33
lub 882 19 34 34
kredyt samochodowy
na uproszczonych zasadach.
Spenij swoje marzenia i ju
dzi skorzystaj z wyprzeday
rocznika 2013. Tel. 882 19 33
33 lub 882 19 34 34
Poyczki pozabankowe
do 10 tys. z! Tel. 882 19 34 34
lub 882 19 33 33
Akupunktura, leczenie zespow
blowych krgosupa, zmian zwy-
rodnieniowych kolan, nietrzyma-
nie moczu, ylaki odbytu.
Rejestracja:
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a
781 289 867
AUTO-GARA
MERCEDES-AuDI
BMv-vOLvO
amortyzatory, oyska, ukady:
hamulcowe, kierownicze, napdowe
RACIBRZ, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027
kOMis - lOMbaRD
Nowo otwarty Komis
Lombard.
Poyczki pod zastaw. Najnisze
oprocentowanie.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a
aluzje ROlety
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a
sPRzeDaM
wynajM
MIESZKANIE
CENTRUM
Mieszkanie odnowione
72m
2
. Dwie due azienki,
dwie piwnice, pikny teren
zielony, spokojne otoczenie,
duy plac zabaw.
tel. 604 158 757
Restauracja Dzika Ra
(ul. Jana Pawa II w Raciborzu)
zaprasza do wsppracy
kelnerki i kelnerw, kucharki,
kucharzy z dowiadczeniem
oraz kierowcw do rozwoe-
nia pizzy.
kontakt: 608 455 912
32 415 77 19
wODzisaw lski
ul. Rynek 1 (nad CCC)
Team Finanse i Nieruchomoci
KREDyTy bez BIK do 30 tys.
CHWILWKI BEZ ODSETEK
ODDuENIA
nOwe CentRuM
kredytowo-chwilwkowe
tel. 692 454 651
kReDyt Dla ROlnikw
do 200 000 z uproszczona
procedura. Kredyt na DZIA-
ALNO do 50000 z bez
BIK i zawiadcze.
Tel. 508 272 057
GazetaInformator.pl 12 lutego 2014, nr 3 (155)
<< 16 Reklama
* Promocje trwaj do 14.02.2014
Szczegy promocji w regulaminie dostpnym u Sprzedawcy www.ufoto.pl
19
99
z