You are on page 1of 43

Masterplan De Hurk

te Eindhoven

Gemeente Eindhoven
Eindhoven, februari 2006
Woord vooraf

Voor u ligt het ‘Masterplan De Hurk’. In dit plan heeft het georganiseerde bedrijfsleven
van De Hurk - Ondernemerskontakt De Hurk (ODH) - tezamen met de gemeente
Eindhoven een gezamenlijk ambitieniveau neergelegd ten aanzien van het terugdringen
van het proces van veroudering van het bedrijventerrein De Hurk. In één woord wordt dit
aangeduid met ‘revitalisering’. Dit masterplan hoort bij de Koepelvisie Topproject
Eindhoven. Hierin is op basis van een analyse van de overeenkomsten tussen de
bedrijventerreinen Ekkersrijt, De Hurk en De Kade een aantal speerpunten gedefinieerd
die voor alle drie de terreinen geldt en die zoveel mogelijk gezamenlijk worden opgepakt.

Alle partijen beseffen dat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid.


Immers, revitalisering is niet alleen het verbeteren van het publieke deel van een
bedrijventerrein, maar omvat ook het aanpakken van de verpaupering van het private
deel van het terrein. Het spreekt dan ook voor zich dat gemeente en bedrijfsleven tot
een gezamenlijke aanpak komen.

Dit masterplan is het eerste gezamenlijke concrete product van beide partijen. In dit plan
zijn de ‘boodschappenlijstjes’ vertaald in gezamenlijk beoogde projectresultaten.
Gewezen wordt op het revitaliseren van een drietal deelgebieden op De Hurk en op één
overkoepelend revitaliseringsproject, waardoor de kwaliteit van het totale gebied sterk
wordt verbeterd. Verder hebben het ODH en de gemeente besloten de komende jaren
parkmanagement verder uit te bouwen. Ten slotte staat verbetering van de veiligheid en
terugdringing van criminaliteit hoog op de agenda van beide partijen.

Revitalisering is een moeilijke materie. Het kost veel energie, doorlooptijd en vooral geld.
Wij zijn daarom verheugd dat De Hurk op de zogeheten TOP-lijst van het ministerie van
Economische Zaken prijkt, op basis waarvan initiatieven in aanmerking komen voor een
subsidiebijdrage. Door een ministeriële bijdrage kunnen projecten zoals het project
Hastelweg e.o. nu toch tot ontwikkeling komen. Voorts heeft het project de belangstelling
van de provinciale overheid. Onder regie van de Brabantse
Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) zal verder worden gewerkt
aan de realisatie van het eerste deelproject.

Wij zijn ervan overtuigd dat de revitalisering van De Hurk een gezamenlijk succes moet
worden. Dat is van het grootste belang voor de economie en de werkgelegenheid van
Eindhoven, en van Zuidoost-Brabant.
Wij besluiten met de constatering dat herstructurering geen statische bezigheid is. Indien
daartoe aanleiding bestaat zullen wij het masterplan zonodig aanpassen.

Eindhoven, 21 februari 2006

Gemeente Eindhoven Ondernemerskontakt De Hurk

De heer J.C. Schut De heer W.F.P.N. Snep


Wethouder Economische Zaken Voorzitter

Masterplan De Hurk te Eindhoven


Inhoudsopgave

Woord vooraf

1 Situatieschets De Hurk 4
1.1 Doelstelling masterplan 4
1.2 Kengetallen Eindhoven 4
1.3 Geschiedenis De Hurk 7
1.4 Type terrein en bedrijvigheid 7

2 Probleemschets 9
2.1 Publiek gebied 9
2.1.1 Externe ontsluiting 9
2.1.2 Interne ontsluiting en entree 10
2.1.3 Openbaar groen 12
2.1.4 Parkeren 13
2.1.5 Bewegwijzering 14
2.1.6 Milieu 14
2.1.7 Functieverandering sportpark 15
2.1.8 Multifunctionele zaken 16
2.2 Privaat gebied 16
2.2.1 Presentatie van bedrijven 16
2.2.2 Leegstand 17
2.2.3 Parkmanagementactiviteiten 17
2.2.4 Veiligheid 18
2.3 SWOT-analyse 20

3 Partijen 21

4 Herstructureringsstrategie 23
4.1 Ambitie en visie 23
4.1.1 Gemeentelijke ambitie en visie 23
4.1.2 Ambitie en visie bedrijfsleven 26
4.1.3 Gezamenlijk ambitieniveau 26
4.2 Beoogde resultaten 27
4.2.1 Revitalisering en transformatie 28
4.2.2 Parkmanagement 28
4.2.3 Criminaliteitspreventie 30

5 Deelprojecten 31
5.1 Flankerende herstructureringsactiviteiten 31
5.2 Revitalisering 31
5.2.1 Hastelweg e.o. 33
5.2.2 Sportlaan e.o. 34
5.2.3 Inrichting, infrastructuur en uitstraling 34
5.2.4 Meerenakkerweg e.o. 35
5.3 Parkmanagement 36
5.4 Criminaliteitspreventie 36
5.5 Actiepuntenprogramma 37

6 Begroting 42

Masterplan De Hurk te Eindhoven


1 Situatieschets De Hurk

Dit masterplan begint met een situatieschets van Eindhoven en bedrijventerrein De Hurk.
Daarna beschrijft het de problemen die op De Hurk ervaren worden. Hierna worden de
rollen en belangen van de partijen beschreven, zodat vervolgens ingegaan kan worden
op de ambitie, doelstellingen en beoogde resultaten. Vervolgens komen de verschillende
deelprojecten aan bod en wordt dit masterplan afgesloten met een begroting.

Dit eerste hoofdstuk begint met de doelstelling van dit masterplan. Hierna volgt een
algemeen deel over Eindhoven. Daarna wordt ingezoomd op het bedrijventerrein De
Hurk. In paragraaf 1.3 wordt de geschiedenis van het bedrijventerrein besproken.
Vervolgens wordt in paragraaf 1.4 ingegaan op het type terrein en de bedrijvigheid.

1.1 Doelstelling masterplan

Met dit masterplan brengen de partijen de problemen op De Hurk in beeld en stellen op


basis daarvan en de speerpunten uit de Koepelvisie hun ambities en beoogde resultaten
vast. Aanleiding voor dit masterplan is de vaststelling door gemeente en bedrijfsleven
dat De Hurk aan een verdere structurele verbetering toe is. Gemeente en bedrijfsleven
vinden dat het gezamenlijk aanpakken van de problemen noodzakelijk is om te
voorkomen dat een negatieve spiraal optreedt, waardoor De Hurk (verder) in verval
raakt. De partijen ambiëren om van De Hurk wederom een modern en dynamisch
bedrijventerrein te maken teneinde het aantal arbeidsplaatsen te doen toenemen en
zodoende de lokale, regionale en landelijke economie een belangrijke impuls te geven.

1.2 Kengetallen Eindhoven

Om het bedrijventerrein De Hurk beter in zijn omgeving te kunnen plaatsen, wordt eerst
gekeken naar de gemeente Eindhoven. Hierbij komen de ligging, de bereikbaarheid, de
diverse (bedrijven)terreinen in de gemeente en de werkgelegenheid aan de orde.

Ligging
Eindhoven behoort tot de vijf grootste steden van Nederland. Eindhoven ligt in de regio
Zuidoost-Nederland, een gebied dat een aandeel van 19% in de nationale stuwende
werkgelegenheid heeft. Het gebied is tevens onderdeel van een grensoverschrijdende
economische regio, waartoe ook Belgisch Limburg (Hasselt-Genk), Leuven en de regio’s
rond Aken en Luik behoren.
De regio Zuidoost-Brabant met Eindhoven als centrum, ligt in het hart van de driehoek
Randstad, Ruhrgebied en de zone Brussel/Antwerpen. Zuidoost-Brabant met de A2-zone
is in de Nota Ruimte aangemerkt als economisch kerngebied.

Fig. 1.1 Plattegrond positie Eindhoven in de regio

Masterplan De Hurk te Eindhoven 4


Brainport Eindhoven/Zuidoost-Brabant
De regio Eindhoven/Zuidoost-Brabant staat te boek als Brainport, hot spot binnen de
toptechnologieregio Zuidoost-Nederland. De schaal van Brainport is grensoverschrijdend,
met als hotspot Eindhoven. Brainport Zuidoost-Brabant, met Eindhoven als centrum, is
een belangrijke motor voor de Nederlandse kenniseconomie en van nationaal belang als
centrum van innovatie en kennis. Brainport is nr. 1 op het gebied van R&D in Nederland
en zorgt ervoor dat Nederland een plaats heeft in de top van het Europese Innovation
Scoreboard.
Sinds de industrialisatie is technologie dé stuwende kracht achter de regionale economie.
Eindhoven is door een veelvoud aan investeringen uitgegroeid tot een internationaal
vooraanstaand en toonaangevend laboratorium waar op grote schaal nieuwe goederen en
diensten worden bedacht, ontworpen en ontwikkeld. De regio beschikt, als enige in
Nederland, over een hightech maakindustrie compleet met bijbehorende onderwijs-,
ontwerp- en onderzoeksinstellingen, een toegesneden dienstensector en een fijn vertakt
regionaal netwerk van leveranciers. Een optimaal ecosysteem voor kennisontwikkeling en
ondernemerschap waarbinnen de kerncompetenties mechatronics, automotive, ICT, life
sciences en nano- en biomedische technologie goed gedijen en nieuwe sectoren en
clusters zoals design en creatieve industrie zich aandienen.

Brainport is niet alleen het trekpaard van de Nederlandse economie, maar scoort ook
hoog in de top van Europa. De kerncijfers:
• 50% van de high tech en medium hightech bedrijven van Nederland;
• bijna 40% toegevoegde waarde Nederlandse maakindustrie;
• ruim 40% van de private bestedingen aan R&D in Nederland;
• ruim 30% industriële werkgelegenheid in Nederland;
• nummer 1 in Europa in verhouding patenten/beroepsbevolking.

Brainport ontwikkelt zich van industriële mainport naar toptechnologieregio door:


• handhaving van de bestaande focus en voorsprong in technologie en kennis;
• gerichtheid op toegepaste technologie;
• van maakindustrie naar (internationale) ontwerpindustrie en –diensten;
• naast kennis en technologie meer aandacht voor markt en innovatie ook in het MKB.

Bereikbaarheid
De kwaliteit van het vestigingsklimaat wordt in grote mate bepaald door de aanwezigheid
van een goede infrastructuur. Eindhoven is bereikbaar via de weg, over water en per
spoor. Op korte afstand bevindt zich de Eindhovense luchthaven Welschap, maar ook de
luchthaven Maastricht/Aachen.

Eindhoven ligt direct aan de A2 en is zodoende gelegen aan een voor Nederland
belangrijke noord-zuidverbinding. Echter, deze verbinding is onvoldoende om al het
verkeer af te kunnen wikkelen. De laatste jaren heeft Eindhoven tijdens de spitsuren en
ook daarbuiten vrijwel dagelijks te maken met filevorming, zowel op de invalswegen naar
de stad toe als op de A2/randweg. De roep om het afronden van de “ruit rond
Eindhoven”, ten oosten van Eindhoven, wordt dan ook steeds luider. Deze “ruit” houdt in
dat het verkeer ook aan de noord- en oostzijde van Eindhoven kan passeren. Op dit
moment wordt onderzocht waar de ruit het beste kan worden gerealiseerd.
De snelwegen A58 en de A67 vormen een belangrijke oost-westverbinding naar
respectievelijk West-Nederland en Duitsland/België.

Het Beatrixkanaal, dat tijdens de recessie van de dertiger jaren als werkverschaffings-
project is gegraven, verbindt Eindhoven via het Wilhelminakanaal en de Zuid-
Willemsvaart met de Maas. Het bedrijventerrein De Hurk is als enig bedrijventerrein in
Eindhoven bereikbaar over het Beatrixkanaal.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 5


Per spoor is Eindhoven zeer goed bereikbaar voor personen, er zijn twee stations. Op het
Goederen Distributie Centrum/Acht zijn diverse overslagmogelijkheden waaronder een
verbinding met het spoor.

Bedrijventerreinen
Het gebied in en rond Eindhoven kent een hoge concentratie van publieke en private
R&D, denk aan de TU Eindhoven, TNO en de High Tech Campus. Deze R&D is echter niet
alleen op deze locaties gevestigd. Op de verschillende bedrijventerreinen in Eindhoven is
een keur aan bedrijvigheid gevestigd die direct of indirect gekoppeld is aan de hightech
maakindustrie van Eindhoven.

Ongeveer 30% van de werkgelegenheid is gevestigd op de bedrijventerreinen in


Eindhoven. In Eindhoven zijn de volgende bedrijventerreinen te vinden:
• Kapelbeemd: een gemengd terrein
• Achtse Barrier: een gemengd terrein
• Esp: een gemengd terrein
• Goederen Distributie Centrum: bedoeld voor VAL-activiteiten, transport en distributie
• Eindhoven Airport: bedoeld voor luchtvaartgebonden activiteiten
• Vlokhoven/de Tempel: twee kleine binnenstedelijk gemengde terreinen
• Rapenland: een binnenstedelijk, klein, gemengd terrein
• High Tech Campus: bedoeld voor hightech bedrijvigheid
• De Hurk: een gemengd terrein
• De Kade: een gemend terrein

De bedrijventerreinen De Hurk (212 hectare bruto) en De Kade (155 hectare bruto)


vormen de grootste bedrijventerreinen in Eindhoven. Ook is op deze terreinen de
werkgelegenheidsconcentratie het hoogst.

Fig. 1.2 Stadsplattegrond Eindhoven

Masterplan De Hurk te Eindhoven 6


Werkgelegenheid
Zowel landelijk als regionaal daalt de groei van de bevolking. Het inwoneraantal van
Eindhoven neemt nog altijd toe. Begin 2004 heeft Eindhoven 207.900 inwoners.

De totale werkgelegenheid, uitgedrukt in banen, bedraagt per april 2004 in Eindhoven


133.770 arbeidsplaatsen. Daarmee is er na drie opeenvolgende jaren van afname, voor
het eerst sinds 2001 weer sprake van een lichte stijging van de werkgelegenheid.
Uit de economische samenstelling van Eindhoven blijkt dat de sectoren industrie en
zakelijke dienstverlening goed zijn voor circa 55% van de bruto toegevoegde waarde van
Eindhoven. In werkgelegenheid uitgedrukt, is deze functie kleiner: deze twee sectoren
herbergen 30% van de werkgelegenheid in de stad. Hun aandelen in toegevoegde
waarde overstijgen dus ruimschoots de werkgelegenheidsaandelen. Het
tegenovergestelde geldt voor de arbeidsintensieve handel en gezondheidszorg.

Fig. 1.3 Ontwikkeling werkgelegenheid industrie en zakelijke dienstverlening

1.3 Geschiedenis De Hurk

De naam De Hurk betekent eigenlijk ‘afgelegen hoek’. Dit verwijst naar de tijd waarin het
gebied voornamelijk bestond uit uitgestrekte heidevelden met kleine vennen, kleine
natuurlijke bosjes, stuifduinen en enkele gehuchten. De gehuchten zijn rond 1920 door
Eindhoven geannexeerd.

Het bedrijventerrein De Hurk is eind jaren 50 tot ontwikkeling gekomen. De bedrijvigheid


concentreerde zich in eerste instantie aan de kop van het Beatrixkanaal, dat in de jaren
dertig is gegraven. Door de aanleg van rijkswegen rond het terrein in de zestiger en
zeventiger jaren werd aansluiting op de nationale infrastructuur gerealiseerd. Hierna
groeide De Hurk uit tot het grootste bedrijventerrein van Eindhoven.

1.4 Type terrein en bedrijvigheid

De Hurk is een gemengd bedrijventerrein dat een belangrijke rol vervult in de stad. Het
terrein is volop in ontwikkeling. Bedrijven zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden of
stoten gebouwen af. Nieuwe bedrijvigheid dient zich aan met een specifieke
huisvestingsvraag. Vanuit de overheid is meer aandacht voor intensief ruimtegebruik en
externe veiligheid.

Het netto oppervlak van De Hurk is 165 hectare groot, bruto is het 212 hectare groot. De
Hurk is het grootste bedrijventerrein in de regio. Het terrein wordt afgebakend door de
A2, de Noord-Brabantlaan, de Zeelsterstraat, de Limburglaan en de Beemdstraat.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 7


Figuur 1.4 Bedrijfsfuncties De Hurk

Op de Hurk zijn ruim 15.000 personen werkzaam (2004) bij circa 300 bedrijven. De Hurk
draagt voor 10% bij aan de totale werkgelegenheid in Eindhoven. Tussen 1999 en 2004
is de werkgelegenheid op de Hurk gedaald met meer dan 2.000 personen. Vooral de
industriële sector en de sectoren consumenten- en zakelijke dienstverlening zijn in
werkgelegenheid gedaald. De industriële sector is met een aandeel van 31% nog wel de
grootste sector op de Hurk, gevolgd door de zakelijke dienstverlening (19%). De
quartaire sector (overheidsinstellingen) is tussen 1999 en 2004 gestegen naar een
aandeel van 9%. Enkele grote bedrijven/stichtingen zijn daarvoor verantwoordelijk. De
werkgelegenheid op de Hurksestraat is het hoogst.

De Hurk kent een aantal grote bedrijven. Op het terrein zijn twee bedrijven gevestigd die
meer dan 500 personen in dienst hebben. Het zijn de bedrijven Stichting De Plaatse en
CSU Schoonmaak. Wel is het zo dat de werkgelegenheid niet daadwerkelijk op De Hurk
zit, maar elders in de regio. Twee bedrijven hebben 300 tot 500 personen in dienst. Het
betreft hier Philips en HVL. Voor een groot deel zit deze werkgelegenheid wél op de Hurk.
In totaal hebben 21 bedrijven meer dan 100 werkzame personen. Dit betreft 5.029
personen (37% van de totale werkgelegenheid). Het overgrote deel van deze bedrijven
behoort tot de industriële sector (39%), gevolgd door 16% uit de overheid en quartaire
sector. Daarna volgt zakelijke dienstverlening met 15%.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 8


2 Probleemschets

In paragraaf 2.1 wordt het publiek gebied van De Hurk nader bekeken. Paragraaf 2.2 zal
inzoomen op de private ruimte. Tot slot bevat paragraaf 2.3 een SWOT-analyse die de
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen uit de paragrafen 2.1 en 2.2 bij elkaar brengt.

2.1 Publiek gebied

De sterke en zwakke punten in het publieke gebied van De Hurk zijn door de gemeente
en het bedrijfsleven in kaart gebracht. De punten laten zich in de volgende categorieën
schetsen.

2.2.1 Externe ontsluiting

Het bedrijventerrein De Hurk is goed verankerd in het stedelijk en landelijk verkeers- en


vervoersnetwerk.

Bedrijventerrein De Hurk heeft als voordeel direct te liggen langs de Ring, de A2 en vlak
voor het knooppunt de Hogt, waar de A2 en de A67 elkaar ontmoeten. Echter, de
filevorming op deze wegen is een groot nadeel. De laatste jaren heeft Eindhoven tijdens
de spitsuren en ook daarbuiten vrijwel dagelijks te maken met filevorming, zowel op de
invalswegen naar de stad toe als op de A2/randweg. Het woon-werkverkeer uit de
omgeving en het zakelijk verkeer van De Hurk ondervinden dagelijks hinder en
oponthoud van de files op deze wegen. De aanleg van de spitsstroken op de A2 heeft de
verkeersdruk enigszins ontlast, maar bij ieder verkeersongeval vormen zich weer lange
files. Samen met de regionale partners zet de gemeente Eindhoven zich in om de “ruit”
rond Eindhoven-Helmond te realiseren.

De Hurk heeft een helder en ruim wegenpatroon dat in alle richtingen aantakt op
belangrijke stroomwegen in de stad: de Ring, Noord-Brabantlaan en Karel de Grotelaan.
Met de ombouw van de A2 (2006-2011) krijgt De Hurk via de Meerenakkerweg een eigen
aansluiting op de parallelbanen van de landelijke ‘A2-Kennisas’. De autobereikbaarheid
van De Hurk is daarmee voor langere termijn gegarandeerd. Nadeel is dat tijdens de
werkzaamheden de bereikbaarheid in eerste instantie aanzienlijk verslechterd.

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer/per bus is slecht. Lijn 14 (alleen in


spitsuren) en 177 rijden over het bedrijventerrein De Hurk. De frequentie van beide
lijnen is echter te laag. Aan de noordkant van het bedrijventerrein rijden op de Noord-
Brabantlaan de buslijnen 16 en 17. Door de komst van het hoogwaardig openbaar
vervoer (HOV) Phileas binnen afzienbare tijd, zullen deze busverbindingen geschrapt
worden. Weliswaar komt Phileas ook over de Noord-Brabantlaan, maar de afstand
hiernaartoe is vanaf diverse delen van De Hurk te groot om uitnodigend te zijn. Hierom is
het wenselijk om te zoeken naar slimme oplossingen waarmee het openbaar vervoer toch
aantrekkelijk wordt gemaakt, zoals het project fietsuitleenpost bij de HOV-busstop.
Daarnaast vraagt Eindhoven van de Provincie en het Rijk om het OV-netwerk
Brabantstad zo spoedig mogelijk op de rails te zetten.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 9


Fig. 2.1 Fietsuitleenpost op Noord-Brabantlaan

De Hurk is als enig bedrijventerrein in Eindhoven bereikbaar over het Beatrixkanaal. Vier
bedrijven op De Hurk maken gebruik van dit kanaal voor de aan- en afvoer van hun
producten. In totaal gaat het om 30.000 ton. Uit de verkenning BERZOB1, blijkt dat
vervoer over water potentie heeft. Als gevolg van slib is de diepgang van het kanaal
beperkt en daarmee de bevaarbaarheid van het kanaal. De gemeente heeft plannen om
het kanaal binnen afzienbare tijd uit te baggeren en de beschoeiing aan te passen. Dit is
niet alleen gunstig voor de bedrijven die van het kanaal gebruik van maken, maar ook
voor de gebruikers van de recreatiehaven (gelegen buiten De Hurk). Bij het uitbaggeren
van het kanaal moet er wel rekening mee gehouden moeten worden dat het slib vervuild
is.
De noordzijde van het Beatrixkanaal op De Hurk is een laad- en loszone. Veronderstelt
wordt dat bedrijventerrein De Hurk op termijn voldoende goederenstromen genereert die
in aanmerking kunnen komen voor multimodaal transport. Het kan dan gaan om
reguliere binnenvaart, maar ook om een multimodaal concept van kleinschalige schepen
in combinatie met een distributiecentrum aan het water.

Naast deze fysieke ontsluiting, staat De Hurk digitaal nog onvoldoende op de kaart. Een
modern bedrijventerrein kan niet zonder een goede digitale ontsluiting. De wens is er om
een glasvezelnetwerk in gebruik te nemen.

2.1.2 Interne ontsluiting en entree

De verkeersstructuur van De Hurk markeert de relatie met het omliggende gebied.


Aansluitingen op De Ring, Noord-Brabantlaan en de A2 verdienen als entrees meer
uitstraling. Dat kan in de vorm van bebouwingsvolume, maar ook in robuust groen, kunst
of reclame-uitingen. Hetzelfde geldt voor de strook langs de A2 waarbij het
bedrijventerrein, meer specifiek bedrijven met een kantoorachtige uitstraling, een gezicht
kunnen tonen naar de nationale ‘A2-Kennisas’. Binnen het Regionaal Structuurplan van
SRE wordt deze strategische ontwikkelingsvisie verder uitgewerkt tot een ‘beeldende en
stedenbouwkundige’ visie. Interessant is het om de doelgroepen zoals benoemd in
‘Brainport Eindhoven’ langs de A2 een plek te geven. Zodoende wordt de kwaliteit van de
bedrijven op De Hurk meer zichtbaar.

De wegen op De Hurk zijn veelal ruim gedimensioneerd. De hoofdontsluitingswegen en


de verzamelwegen zijn deels geasfalteerd. Door het geheel asfalteren van deze wegen
wordt bereikt dat voldaan wordt aan de eisen die het hedendaagse vrachtverkeer eist.

1
Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant over water, een studie van o.a. SRE, KvK, gemeenten, Provincie en
Rijkswaterstaat

Masterplan De Hurk te Eindhoven 10


Fig. 2.2 Ruimtelijke hoofdstructuur

De verkeerssituatie van de Hurksestraat en de aansluiting op de Noord-Brabantlaan is


chaotisch en leidt tot onveilig verkeersgedrag. De verkeerslichten op de Noord-
Brabantlaan dragen bij aan lange wachttijden voor het vracht- en autoverkeer. Naast
ergernis brengt dit extra kosten met zich mee. Een van de oorzaken van deze lange
wachttijden is de regeling van de busbanen. Het busverkeer krijgt ten opzichte van het
andere verkeer snel en lang groen licht.

De ontsluiting via de Hastelweg is problematisch en veroorzaakt veel overlast voor de


omliggende bedrijven. De weg is niet ingericht voor het zware vrachtverkeer dat
dagelijks gebruik maakt van de Hastelweg. De verkeersfunctie van de weg is de laatste
jaren toegenomen, onder meer vanwege de bedrijvigheid die aan deze weg is gevestigd.
Het vervangen van de klinkers door asfalt dat beter berekend is op de hedendaagse
verkeersstromen, zou een belangrijke verbetering zijn. Dit geldt ook voor het scheiden
van verkeerssoorten, bijvoorbeeld autoverkeer en fietsers.
In de visie over De Hurk (zie paragraaf 4.1.1) staat aangegeven dat het streven is om de
bedrijvigheid die aan de noordkant van het Beatrixkanaal is gevestigd op het terrein te
behouden en verder te versterken. Het gaat daarbij om zware industriële bedrijvigheid
die wel gebruik maken van het Beatrixkanaal, maar toch ook nog zeer veel
vervoersbewegingen hebben. Deze bedrijvigheid maakt intensief gebruik van de
Hastelweg. Daar komt bij dat een aftakking van de Hastelweg, de Beatrixkade, tussen de
kademuren en de bedrijvigheid aan deze kade loopt. Dit levert onveilige situaties op. Het
is zowel de wens van het bedrijfsleven als van de gemeente om dit deel van de weg aan
de openbaarheid te onttrekken, met als gevolg dat de Hastelweg nog intensiever belast
gaat worden.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 11


Fig. 2.3 Interne ontsluiting

De bereikbaarheid van De Hurk voor fietsers is redelijk, maar kan beter. Het Sternet
(SRE) schampt het terrein (via Meerenakkerweg en Hastelweg) maar een veilige route
over het terrein ontbreekt. De mogelijkheden voor de fiets om goed over te steken bij de
entree van bedrijventerrein De Hurk is niet optimaal, met name het oversteken van de
Beemdstraat van/naar de Hurksestraat is problematisch. Ook de voorrangsituatie ten
aanzien van fietsers versus autoverkeer bij de kruising van het fietspad met de
Langendijk/Cranendonck schept veel verwarring en creëert daarmee gevaarlijke
situaties.

Fig. 2.4 Gevaarlijk oversteken voor fietsers aan de Beemdstraat

2.1.3 Openbaar groen

Bedrijventerrein De Hurk heeft een bijzonder groene uitstraling, dankzij de gevarieerde


en forse bomenlanen. Aan de Dillenburgstraat bevinden zich enkele monumentale eiken.
Het ontbreekt echter volledig aan andere groenelementen die noodzakelijk zijn om een
duurzaam klimaat te scheppen voor flora en fauna. Slechts weinig bedrijven maken in dit
opzicht werk van hun private buitenruimte.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 12


Fig. 2.5 Ontbrekend openbaar groen

De groenstructuur Cranendonck-Beemdstraat wordt zo robuust mogelijk gehouden als


buffer naar de woongebieden Genderbeemd en Genderdal en als begeleiding van de
regionale fietsverbinding. De oevers van het Beatrixkanaal zijn buiten De Hurk aan
weerszijden beplant, op het bedrijventerrein bepalen kademuren echter het beeld.
De openbare en private verlichting op De Hurk voldoet daarentegen wel aan alle eisen.

Door de ombouw van de A2 is het noodzakelijk op korte termijn ruimte te reserveren


voor infiltratie en de afvoer van oppervlaktewater, bijvoorbeeld in de vorm van
waterlopen. In combinatie met een verrijking van het groenaanbod kan dit een impuls
betekenen voor de openbare ruimte en daarmee de beeldkwaliteit van De Hurk.

2.1.4 Parkeren

Op diverse plaatsen op het terrein wordt op de openbare weg geparkeerd. Dit leidt tot
onveilige verkeerssituaties op de Dillenburgstraat en de Beemdstraat. Op de
Hurksestraat staan regelmatig auto’s geparkeerd op de trottoirs of het fietspad, zodat
voetgangers en fietsers hier ernstige hinder van ondervinden.

Fig. 2.6 Parkeerproblemen

Aan de Rijstenweg is een parkeerterrein dat is gereserveerd voor vrachtauto’s. Dit terrein
is als zodanig onvoldoende gemarkeerd en is onvoldoende bekend.

In het verleden was het parkeerbeleid dat door de gemeente gevoerd werd niet altijd
even duidelijk. Dat hield in dat in het parkeerbeleid geen kwantificering van
parkeernormen opgenomen was. Eind 2005 wordt een transparant en uniform beleid ten
aanzien van parkeren vastgesteld. Het uitgangspunt van dit beleid is dat de gemeente

Masterplan De Hurk te Eindhoven 13


maatwerk levert. Dit beleid wordt toegepast bij nieuwe vestigingen van en uitbreiding
door ondernemers. Voor de bestaande problemen met parkeersituaties kunnen wellicht
oplossingen gecreëerd worden door de aanleg van gemeenschappelijke parkeerplaatsen
op diverse plaatsen op De Hurk.

2.1.5 Bewegwijzering

De bewegwijzering verkeert momenteel in een redelijke staat. Alle wegen zijn voorzien
van straatnaamborden. Er zijn geen borden die verwijzen naar de afzonderlijke
bedrijven.

Door de gemeente zijn plannen geopperd om van De Hurk een zogenaamde nummerwijk
te maken. Het bedrijfsleven staat hier in beginsel positief tegenover, maar wil wel de
straatnamen en straatnaamborden behouden. Het bedrijventerrein is namelijk niet
rechtlijnig ingericht, maar met slingerende wegen waardoor de nummers niet
vanzelfsprekend kunnen oplopen.

Ook de ANWB heeft plannen om de snelwegbewegwijzering naar bedrijventerreinen


voortaan aan te duiden met een nummering. Door ODH en gemeente is al aangegeven
dat zij de naam De Hurk gehandhaafd willen zien op de ANWB-bewegwijzering in verband
met de herkenbaarheid van het terrein.

2.1.6 Milieu

Op het moment bevinden zich op De Hurk 18 bedrijven die risicovol zijn. De risicocontour
van een aantal bedrijven ‘raakt’ beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten (woonboten en
bedrijfswoningen) in de buurt. Het terrein is bovendien een gezoneerd industrieterrein in
het kader van de Wet geluidhinder. Op het terrein is een zone van toepassing die
consequenties heeft voor ruimtelijke ontwikkelingen. Sommige bedrijven veroorzaken
overlast voor andere: ze belemmeren groei en ontwikkeling en daarmee het intensief
ruimtegebruik in hun directe omgeving. Bovendien maken ze het voor nieuwe bedrijven
onmogelijk om zich te vestigen.

Fig. 2.7 Zonering De Hurk

Masterplan De Hurk te Eindhoven 14


Verder uitgangspunt is dat bestaande kwetsbare objecten op De Hurk geen knelpunten
opleveren voor de gewenste bedrijfsontwikkeling op De Hurk.
Vanuit milieu wordt de zonering van het terrein volgens de ruimtelijke hoofdstructuur
ondersteund. Zonering van het terrein biedt de kans om:
• ontoelaatbare hinder tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en
woonomgeving te beperken (bufferzones), en
• het maakt de uitwisseling van kennis en ervaring tussen bedrijven met dezelfde
milieucategorie eenvoudiger.
Ook vanuit milieuoogpunt geldt: geen nieuwe bedrijfsvreemde functies op het terrein.
Nieuwe kwetsbare objecten, zoals woningen, grote kantoren, publiekstrekkers
(recreatieve attracties en detailhandel) worden op De Hurk geweerd. Deze functies
worden bij voorkeur gehuisvest in de omliggende woonwijken.
De nieuwe uitgeefbare kavels naast de A2 worden bestemd voor categorie 2 t/m 4, met
in het bijzonder bedrijven die passen in de Brainport-gedachte.

De riolering is op een aantal plaatsen aan vervanging toe, bijvoorbeeld in de


Hurksestraat. Dit biedt een goed moment om ook het wegdek te vervangen met asfalt.

Op dit moment is onduidelijk of er sprake is van bodemverontreiniging op De Hurk en in


welke mate. Gezien de jarenlange bedrijfsactiviteiten is bodemverontreiniging in publiek
en/of privaat gebied zeker niet uit te sluiten. Dit geldt met name voor de oudere delen
van De Hurk.

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van Externe veiligheid is erop gericht risico’s door
het gebruik van gevaarlijke stoffen te verminderen, de effecten van eventuele
calamiteiten te beheersen en de veiligheid van personen in de omgeving van activiteiten
(bedrijven en transport) met gevaarlijke stoffen te bevorderen. Dat gebeurt door:
a. de risicobron zo klein mogelijk te maken/houden;
b. te voorkomen dat te dicht bij gevoelige bestemmingen, activiteiten met gevaarlijke
stoffen plaatsvinden;
c. uitbreiding van gevoelige bestemmingen in de buurt van risicovolle bedrijven te
beperken dan wel te voorkomen;
d. de zelfredzaamheid te bevorderen;
e. en de beheersbaarheid te optimaliseren.

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van Geluid is erop gericht de geluidruimte ten
gevolge van het industrieterrein De Hurk binnen de vigerende zone te houden: bedrijven
mogen geen hinder opleveren voor de omliggende woonwijken. Daarnaast geldt, net als
voor Externe veiligheid, dat bedrijven elkaar niet mogen hinderen bij de uitvoering van
hun functie. Wat dit betreft zullen nieuwe geluidsproducenten actief worden verwezen
naar de meest geschikte plek op het terrein, tussen de Hurksestraat en de
Meerenakkerweg. Voor bestaande bedrijven worden overschrijdingen gecontroleerd via
het reguliere vergunningentraject.

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van Lucht is erop gericht te voldoen aan de normen
van het Besluit Luchtkwaliteit (EU-Richtlijn Luchtkwaliteit). Voor zowel bestaande als
nieuwe bedrijven wordt hieraan via het reguliere vergunningentraject invulling gegeven.

2.1.7 Functieverandering sportpark

De gemeente heeft plannen om het gemeentelijk sportpark Botenlaan te herontwikkelen


tot bedrijventerrein. Het terrein wordt ingericht voor kleinschalige bedrijvigheid en woon-
werkcombinaties. Naar verwachting zijn de kosten hiervoor hoger dan de opbrengsten als
gevolg van het bouwrijp maken en de aanleg van infrastructuur.
Het gevolg van deze ontwikkeling is dat de woningen aan de Sportlaan aan weerszijden
worden ingeklemd door bedrijvigheid. Bovendien vormen zij een van de entrees van het
bedrijventerrein. Het zou logisch zijn om deze woningen op te kopen en hiervan ook

Masterplan De Hurk te Eindhoven 15


bedrijvigheid te maken. De eerste aftastende gesprekken met de woningcorporatie zijn
aangevangen.

Fig. 2.8 Sportpark Botenlaan

2.1.8 Multifunctionele zaken

Op De Hurk ontbreken als gevolg van de zonering die de ruimtelijke ontwikkeling beperkt
(zie paragraaf 2.1.6) multifunctionele zaken die van toegevoegde waarde worden geacht
voor een modern bedrijventerrein, zoals kinderopvang, vergaderfaciliteiten, horeca-
faciliteiten e.d. In de praktijk blijkt vooral behoefte aan dit soort multifunctionele zaken
op kantoorparken en in veel mindere mate op een industrieel bedrijventerrein. Zo geldt
dit ook voor De Hurk, hetgeen is uitgesproken door de ondernemers.

Er is wel een TPG business point dat hoog gewaardeerd wordt door de ondernemers.
Tevens worden onder de noemer parkmanagement activiteiten uitgevoerd die van doen
hebben met het creëren van werkgelegenheid en reïntegratiemogelijkheden. Zie hiervoor
paragraaf 2.2.3.

2.2 Privaat gebied

Door het bedrijfsleven en de gemeente zijn ook de sterkten en zwakten in het private
gebied in kaart gebracht. Deze zijn in de volgende categorieën onder te brengen.

2.2.1 Presentatie van bedrijven

Het merendeel van de bedrijven presenteert hun bedrijf (bedrijfsgebouw en


buitenruimte) op een nette manier. Afhankelijk van de functie van het gebouw is dit al
dan niet met groen. Aan de Hastelweg hebben recentelijk de gebouwen van verschillende
bedrijven (zoals Beamix) een omvangrijke facelift ondergaan. Als gevolg hiervan is het
contrast met de openbare ruimte groter geworden.

Op een aantal plaatsen op het terrein, met name de oudste delen van het terrein, is
sprake van zichtbare veroudering van panden, bijvoorbeeld aan de Hastelweg en de
Speelheuvelweg. Panden worden hier niet of niet voldoende onderhouden en
verpaupering treedt in. Tevens vindt er bij een aantal bedrijven open opslag van
buitenmaterialen plaats, zoals pallets, autobanden, losliggende stenen, papier en karton.
De beeldkwaliteit en economische bruikbaarheid van De Hurk wordt hiermee sterk
verminderd.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 16


Fig. 2.9 Open opslag en veroudering

2.2.2 Leegstand

Op De Hurk staan verschillende panden langdurig en structureel leeg. Vaak is dit het
gevolg van de specifieke inrichting van een gebouw, dat voor andere bedrijven niet
geschikt is. Daarnaast zijn er in het verleden door beleggers panden gebouwd die nog
altijd leegstaan. Zo zijn er diverse structureel leegstaande panden aan de Hastelweg, de
Hurksestraat en de Langendijk. Er is onvoldoende zicht op wie de eigenaren zijn van de
structureel leegstaande panden.

2.2.3 Parkmanagementactiviteiten

Ruimtelijke kwaliteit schuilt ook in het zorgvuldig inrichten en doelmatig beheer van de
openbare ruimte op het terrein en de doorwerking die daar vanuit kan gaan voor de
(her)inrichting van het privé-domeinen.

Op De Hurk werken gemeente en bedrijven samen aan de continue vernieuwing van het
terrein. De partijen hebben in 1999 het convenant “Duurzaam De Hurk” afgesloten. De
doelstelling van het project bestond uit een integrale aanpak die het proces van
revitalisering en verduurzaming van het bedrijventerrein De Hurk invulling geeft. Deze
doelstelling kreeg concreet vorm door uitvoering van vijf deelprojecten op het gebied van
werkgelegenheid, kwaliteit (beveiliging en beheer) en duurzaamheid (milieu, energie en
bereikbaarheid). Het project liep van 1999 tot medio 2002. De projecten werden deels
gefinancierd door Stimulus. Sommige deelprojecten hebben bij succes een vervolg
gekregen, andere zijn afgesloten.

Het deelproject werkgelegenheid had tot doel de werkeloosheid terug te dringen.


Concreet moest dit leiden tot een instroom van 100 langdurig werkelozen. Dit project
was in zoverre een succes dat voor 112 langdurig werkelozen een reguliere baan is
gevonden. Echter, voor ongeveer de helft hiervan betrof dit een baan buiten De Hurk.
Gezien het succes van dit project heeft het een vervolg gekregen. Onder de naam Factor
Arbeid werken de gemeente en het ODH samen. Het REAP draagt financieel bij.

Het deelproject Clusters had tot doelstelling het creëren van duurzame win-win
oplossingen door samenwerking tussen bedrijven onderling, met de gemeente en
instellingen, gericht op het behalen van bedrijfseconomisch voordeel, het verminderen
van milieubelasting en efficiënt gebruik van ruimte. In dit kader is gewerkt aan
gezamenlijke inkoop van energie en een afvalinzamelingsproject. Dit project is
gecontinueerd in een gezamenlijk inkoopproject. Hierbij wordt zorgvuldigheid betracht
om te voorkomen dat diensten die de ondernemers op De Hurk zelf als core business
hebben, niet worden beconcurreerd.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 17


Partijen hebben na afloop van het project Duurzaam De Hurk vastgesteld dat het van
belang is de samenwerking te continueren en de kwaliteit van het terrein in de breedste
zin te garanderen. Bij de start van het project was de verwachting dat dit traject op
termijn en stapsgewijs een vorm van parkmanagement zou bereiken. Medio 2005 is door
Ondernemerskontakt De Hurk een parkmanager aangesteld.

Door de parkmanager worden nu de mogelijkheden voor het gebruik van glasvezel en


cameratoezicht voor collectieve beveiliging onderzocht en uitgewerkt. Hierbij wordt
specifiek gekeken naar welke bedrijvigheid die op De Hurk aanwezig is, hiervoor
aangewend kan worden.

2.2.4 Veiligheid

De afgelopen jaren zijn door het bedrijfsleven diverse inspanningen ondernomen om


criminaliteit terug te dringen. Beveiliging was een van de vijf deelprojecten van het
project Duurzaam De Hurk dat liep van 1999 tot medio 2002. Dit deelproject had de
doelstelling de collectieve beveiliging te verbeteren door het nemen van maatregelen op
technopreventief, organisatorisch en inrichtingstechnisch gebied. Er is een elektronisch
camerabeveiligingssysteem geïnstalleerd en er is een terugloop van incidenten zoals
inbraak geconstateerd. De leden van het Ondernemerskontakt De Hurk nemen
automatisch deel aan de collectieve beveiliging. Na afloop van het project is vastgesteld
dat een beter resultaat te behalen is als er tussen de diverse partijen (gemeentelijke
diensten, politie en ondernemers) beter samengewerkt wordt.

Fig. 2.10 Beveiliging

Recentelijk (voorjaar 2005) is door het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing een


onderzoek uitgevoerd naar de criminaliteitsbeleving op De Hurk2. De resultaten geven
aan dat er op De Hurk serieus te nemen veiligheidsproblemen zijn, waarvan de volgende
het meest urgent zijn:
• Ongeveer een derde van de ondernemers of werknemers heeft zich afgelopen twaalf
maanden onveilig gevoeld in het bedrijf;
• Ruim een kwart van de ondernemers of medewerkers heeft zich de afgelopen tijd
onveilig gevoeld in de directe omgeving van het bedrijf;
• Ongeveer een op de vijf bedrijven gaf aan te maken te hebben gehad met
daadwerkelijke bedreigingen; de helft daarvan heeft daaraan angstgevoelens
overgehouden;

2
Industrieterrein De Hurk bezien vanuit een ander perspectief, Onderzoek naar criminaliteitsbeleving
Industrieterrein De Hurk, Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Zuidoost-Brabant, maart 2005

Masterplan De Hurk te Eindhoven 18


• Ongeveer een derde van de bedrijven heeft met enige vorm van overlast te maken
gehad. Met name rondhangen, vernielingen en baldadigheid scoorden het hoogst. De
overlast ten gevolge van hangjongeren en zwervers concentreert zich langs de
Beatrixkade en in het PDV-gebied;
• Circa een op de vijf bedrijven geeft aan graffiti en/of vernielingen als een probleem
te zien, met name veroorzaakt in de weekenden;
• Ongeveer een op de vijf bedrijven geeft aan inbraak en pogingen tot inbraak als een
probleem te zien. Hiervan ziet ongeveer een kwart inbraak als een ernstig probleem.

Het bestuur van Ondernemerskontakt De Hurk heeft de problemen onderkend en heeft


besloten zo snel mogelijk het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) te willen halen. De
planning is om in maart 2006 te certificeren. In het kader van KVO wordt de veiligheid in
een brede context bekeken. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook onveilige situaties als
gevolg van groen en parkeren worden aangepakt, en niet alleen onveiligheid als gevolg
van criminaliteit. Ook wordt afstemming gezocht tussen private en publieke
ontruimingsplannen, wordt verbetering van de individuele pandbeveiliging gestimuleerd
en vindt er afstemming plaats tussen het toezicht door de politie en de
beveiligingsbedrijven.

Momenteel heeft de aanleg van een glasvezelnetwerk in relatie tot intelligente


camerasystemen de hoogste prioriteit. Hierbij wordt onder andere op het vlak van
aanbesteding, aanleg en exploitatie, samengewerkt met vijf andere Eindhovense
bedrijventerreinen. Dit zijn Kapelbeemd, Esp, het Goederen Distributie Centrum,
Eindhoven Airport en Flight Forum.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 19


2.3 SWOT-analyse

De situatieschets (hoofdstuk 1) en de beschrijving van de publieke en private ruimte


(paragraaf 2.1 en 2.2) levert het volgende beeld van sterkten, zwakten, kansen en
bedreigingen op.

Bedrijven Openbare ruimte Verkeer en Overig


en groen bereikbaarheid
Sterk • tevredenheid • brede profielen • strategische ligging • economisch
ondernemers wegen aan A2 kerngebied
• wens ondernemers • groene uitstraling • ligging aan • milieucategorie
om uit te breiden Beatrixkanaal t/m 5
• parkmanager • ruime • zonering
dimensionering ruimtelijke
wegen ontwikkeling
• onderzoek
criminaliteits-
beleving
• collectieve
beveiliging

Zwak • achterstallig • ontbreken • filevorming A2 • profilering


onderhoud groenelementen • diepgang kanaal entrees
• verouderde • riolering • openbaar vervoer • ontbreken
bedrijfsgebouwen • mogelijke bodem- • verkeerslichten multifunctionele
• leegstand verontreiniging Noord-Brabantlaan zaken
• open opslag • fietsnetwerk • onveiligheids-
• mogelijke bodem- • ontsluiting gevoelens
verontreiniging Hastelweg • criminaliteit
• onveilige
Beatrixkade
• parkeren

Kans • uitstraling/imago • parkmanagement • ‘ruit’ om Eindhoven • subsidie


bedrijventerrein • herontwikkeling • nieuwe aansluiting • glasvezel
verbeteren sportpark en op A2 • criminaliteits-
• eigenaren Sportlaan • duidelijke preventieplan en
betrekken bij profilering wegen KVO
ontwikkeling • multimodaal
• waardestijging transport
onroerend goed • bewegwijzering
• herverkaveling • openbaar vervoer
• parkmanagement verbeteren

Bedreiging • aard activiteiten • bereikbaarheid bij • beperkte


vereist open opslag ombouw A2 financiële
middelen
• (bedrijfs-)
woningen

Op basis van deze analyse van het gebied hebben gemeente en bedrijfsleven de
problematiek onderstreept. Beide partijen realiseren zich dat zij ieder voor zich niet in
staat zijn een oplossing voor de problemen te realiseren. Daarom is besloten dat
gemeente en bedrijfsleven de problemen samen moeten aanpakken. Hoofdstuk 4 gaat in
op wat beide partijen wenselijk vinden voor De Hurk. Allereerst zal hoofdstuk 3 de
betrokken partijen nader introduceren.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 20


3 Partijen

In een herstructureringsproces zijn er twee dominante partijen: de gemeente en de


vastgoedeigenaren/ondernemers. Zij ontlenen hun dominante positie aan het feit dat zij
een publieke missie respectievelijk een grondpositie bezitten.

De partijen die bij de totstandkoming van dit masterplan zijn betrokken, zijn:
• Ondernemerskontakt De Hurk (ODH);
• de gemeente Eindhoven, zowel ambtelijk als bestuurlijk;
• de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB).

Deze partijen ontwikkelen gezamenlijk de plannen voor herstructurering. Een belangrijke


taak van de betrokken contactpersonen is het verzorgen van draagvlak in de eigen
organisatie. De BHB treedt op als projectleider.

Hieronder zullen de partijen, hun rol en hun belangen verder worden geïntroduceerd.
Hierna wordt nog ingegaan op de wijze van samenwerking, met name in de beoogde
deelprojecten.

Ondernemerskontakt De Hurk
Het Ondernemerskontakt De Hurk bestaat sinds 1977, toen werd ‘Belangenvereniging De
Hurk’ opgericht. Dit was de eerste officiële ondernemersvereniging in de regio. Bij
aanvang waren er 33 leden, inmiddels zijn ruim 200 bedrijven lid van
Ondernemerskontakt De Hurk. Dit is circa 60 à 65% van de bedrijven. En het ledental
neemt nog altijd gestaag toe.

Het motto van het Ondernemerskontakt is “samen sterker”. De basis van de vereniging is
dat er een balans moet zijn tussen belangenbehartiging en ‘netwerken’. Vijf maal per
jaar organiseert de vereniging een informeel samenzijn zodat men elkaar beter kan leren
kennen. Kort samengevat staat het Ondernemerskontakt voor:
• bundeling van krachten;
• gemeenschappelijke belangenbehartiging;
• gezonde uitstraling;
• gezellige sfeer;
• duurzaam ondernemen.

Sinds medio 2005 is door het Ondernemerskontakt een parkmanager aangesteld. Die
vervult de rol om alles op het terrein te organiseren en regelen. De parkmanager is
onder meer voortgekomen uit de wens om de specifieke deskundigheid van de bedrijven
op het eigen terrein ook aan te wenden voor De Hurk en de economische activiteiten
hier.

Eens per twee jaar reikt het Ondernemerskontakt een prijs uit aan de ondernemer die
door nieuwbouw of verbouwing van zijn pand, bijdraagt aan de positieve uitstraling van
het bedrijventerrein. Ondernemerskontakt De Hurk looft de prijs uit omdat ze het
belangrijk vindt dat de uitstraling van De Hurk een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Gemeente Eindhoven
Eindhoven is een grote stad, die stedelijke allure nastreeft in combinatie met vitale,
leefbare wijken. De bestuurlijke visie “Samen Stad” van de gemeenteraad stelt ten
aanzien van economische activiteiten dat ze moeten passen binnen het streven naar een
duurzame ontwikkeling. Hieronder wordt verstaan dat de stad nu en op lange termijn
perspectief heeft op een goede economie en behoud van een goede woon- en
leefomgeving. Dit komt tot uitdrukking in de economische visie en het
bedrijventerreinenbeleid, welke gestalte krijgt in de nota’s Masterplan De Hurk,
Masterplan De Kade, Nota Binnenwijkse bedrijventerreinen [medio 2006] en de SWOT-
analyse alle overige bedrijventerreinen.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 21


Verder vindt het gemeentelijk beleid van de gemeente Eindhoven zijn weerslag in de
“Economische Visie Eindhoven 2004-2008” [2004] en de “Ruimtelijk-Economische Visie
bedrijventerrein De Hurk” [2004]. In paragraaf 4.1.1 wordt op de inhoud van deze nota’s
nader ingegaan.

Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen


De Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) is bij de
totstandkoming van dit masterplan betrokken vanuit haar rol die zij bij
herstructureringsprocessen heeft verkregen. Vanuit landelijk oogpunt is in Brabant de
herstructureringsopgave het grootst. De BHB heeft in Brabant bij dit soort processen een
organiserende taak en mogelijk een financierende taak voor revitalisering. De Provincie
Noord-Brabant financiert de BHB voor deze beide taken. Door gebruik te maken van de
project- en procesmanagementervaring van de BHB wordt getracht valkuilen in het
proces te vermijden.

Samenwerking
Tussen de gemeente en het Ondernemerskontakt vindt regelmatig overleg plaats over de
zaken die spelen op De Hurk en het gemeentelijk beleid hieromtrent. Dat overleg vindt
plaats met zowel de burgemeester en wethouders als met de ambtenaren van de afdeling
Economische Zaken.
De partijen realiseren zich dat zij naast het ontwikkelen en uitvoeren van eigen beleid
ook haar initiatieven dienen af te stemmen op die van andere partijen. Die afstemming is
ook met dit masterplan bereikt.

Gemeente Eindhoven en Ondernemerskontakt De Hurk hebben besloten om per


deelproject een projectorganisatie op te tuigen, die passend is bij het project. Voor het
project criminaliteitspreventie zal bijvoorbeeld een bijdrage van politie en brandweer
noodzakelijk zijn. Terwijl voor de revitaliseringsprojecten andere partijen, c.q.
ondernemers in het plangebied, belanghebbend zijn. Door het organiseren van een
wisselende projectorganisatie per project, wordt er voor zorggedragen dat zeer flexibel
en terzake deskundig kan worden gehandeld.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 22


4 Herstructureringsstrategie

In hoofdstuk 2 is aangegeven welke sterkten, kansen, zwakten en bedreigingen (SWOT)


De Hurk kent. Om vervolgens prioriteiten te kunnen aanbrengen in de aanpak van de
problemen, is het noodzakelijk om zicht te hebben op de ambitie en visie van zowel de
gemeente als het bedrijfsleven. Vervolgens kan hier een gezamenlijk ambitieniveau uit
worden gedestilleerd. Deze ambities zijn verwoord in paragraaf 4.1. Het vaststellen van
de prioriteiten en de beoogde resultaten, vinden een plek in paragraaf 4.2.

4.1 Ambitie en visie

De gemeente en het bedrijfsleven hebben ieder hun eigen ambitieniveau en visie op De


Hurk vastgesteld. Vanuit de wederzijdse bekendheid met en van elkaars gedachtegoed
kan een solide herstructureringstrategie worden opgesteld. Dit voorkomt misverstanden
in de planvorming. Derhalve wordt eerst afzonderlijk ingegaan op de ambitie en visie van
de partijen om vervolgens te komen tot een gezamenlijk ambitieniveau en gezamenlijke
doelstellingen in paragraaf 4.1.3.

4.1.1 Gemeentelijke ambitie en visie

Door de gemeente zijn in de economische pijler van de bestuurlijke visie “Samen Stad”
twee kernopgaven geformuleerd: technologische specialisatie (‘voorop in technologie’) en
diversificatie naar andere sectoren. Voor beide kernopgaven geldt als randvoorwaarde
dat de economische activiteiten moeten passen binnen het streven naar een duurzame
ontwikkeling. Hieronder wordt verstaan dat de stad nu en op lange termijn perspectief
heeft op een goede economie en behoud van een goede woon- en leefomgeving. Deze
randvoorwaarde komt, onder meer, tot uitdrukking in het beleid ten aanzien van
bedrijvenlocaties en mobiliteit. In het beleid ten aanzien van bedrijvenlocaties is
uitgesproken dat herontwikkeling en intensivering van bestaande locaties verre is te
prefereren boven de uitbreiding met nieuwe locaties. Een belangrijk aspect daarbij is
veiligheid.

Deze gemeentelijke visie en ambitie is verder uitgewerkt in de “Economische Visie


Eindhoven 2004-2008” [2004] en de “Ruimtelijk-Economische visie bedrijventerrein De
Hurk” [2004].

Economische Visie Eindhoven 2004-2008


In de Economische Visie Eindhoven geeft de gemeente aan dat haar economische
kernopgave is gefocust op de volgende vijf beleidsprioriteiten:
1. Diversificatie van de economische structuur
2. Zorgen voor een aantrekkelijke stad
3. Ruimte voor economische groei
4. Optimaal benutten van het menselijk kapitaal
5. Versterken van het organiserend vermogen

In het ruimtelijk-economisch beleid van de gemeente wordt uitgegaan van een selectief
bedrijfslocatiebeleid. Er wordt in beginsel geen ruimte meer geboden aan nieuwe
grootschalige zware industriële bedrijven of grote bovenregionale logistieke bedrijven.
Nieuwe terreinen worden uitsluitend ingezet voor bedrijven die passen binnen het
gewenste profiel. Om de slag naar een kenniseconomie te maken wordt bovendien
continu gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de bestaande bedrijventerreinen. Hiermee
wordt nadrukkelijk aangesloten bij de uitgangspunten van de Nota Pieken in de Delta.

Voor dit masterplan zijn de beleidsprioriteiten ‘diversificatie economische structuur’ en


‘ruimte voor economische groei’ het meest relevant. Door de gemeente zijn bij deze twee
beleidsprioriteiten achtereenvolgens de volgende ambities geformuleerd.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 23


• De ambitie voor 2010 is inspelen op de transformatie van een regio met een
overwegend dominante maakindustrie naar een regio waarin hoogwaardige
technologische industrie en commerciële dienstverlening belangrijke spelers zijn.
• De ambitie voor 2010 is Eindhoven als aantrekkelijke werkstad, met hoogwaardige
werklocaties die aanspreken en daardoor bedrijvigheid ruimte biedt die past bij het
technologisch karakter van de stad. Maar ook een stad die aandacht heeft voor
bedrijvigheid in wijken. Doel van deze ambitie is: via een selectief vestigingsbeleid
bieden van gedifferentieerde bedrijfslocaties en goede bereikbaarheid, stimuleren
van een betere aansluiting tussen ruimtevraag en –aanbod en behoud van
kleinschalige werkgelegenheid en bedrijvigheid.

Samen met het SRE wordt onderzocht hoe actief kan worden bewerkstelligd dat
bestaande leegstaande panden worden hergebruikt. Onderzoek naar verhuisbewegingen
van bedrijven vormt daartoe de basis. Dat onderzoek naar de verhuisbewegingen is
inmiddels afgerond. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze het SRE en haar leden
invulling kunnen geven aan de hen voor ogen staande ‘makelaarsrol’ en hoe dat zij
aanvullend en onderscheidend kunnen optreden ten opzichte van bestaande makelaars.

De gemeente ziet herstructurering van bestaande bedrijventerreinen als een goed


instrument om de kwaliteit van bedrijventerreinen te verhogen en mogelijke milieuhinder
te saneren.

Ruimtelijk-Economische visie bedrijventerrein De Hurk


De gemeentelijke ruimtelijk-economische visie bedrijventerrein De Hurk gaat uit van de
bestaande kwaliteiten en karakteristieken van De Hurk en beschouwt de aanwezige
bedrijven én werkgelegenheid als een gegeven. Industriële bedrijvigheid domineert de
economische structuur van De Hurk. Deze sector kan zich, voor wat betreft de
milieucategorieën3 3, 4 en 5 alleen vestigen op formele bedrijventerreinen. Uitgangspunt
is om de industriële sector op De Hurk zoveel mogelijk te handhaven en nieuwe bedrijven
de mogelijkheid te bieden zich te vestigen.

Ambitie:
Bedrijventerrein De Hurk moet voldoen aan de vestigingsvoorwaarden van de
industrie, in het bijzonder de milieucategorieën 3, 4 en 5. Bedrijven die zich nieuw
willen vestigen, passen binnen het stedelijk profiel en de ambitie van Eindhoven.

De toekomst van bedrijventerrein De Hurk kan niet los worden gezien van Brainport
Eindhoven/Zuidoost Brabant. De regio wil doorontwikkelen naar een internationale
toptechnologieregio. De Economische Visie Eindhoven beschrijft de transformatie van een
dominante maakindustrie naar een kenniseconomie. De transformatie van de economie
vraagt om ruimte voor nieuwe sectoren. De ruimtevraag is niet eenduidig en richt zich
steeds vaker op niet gestandaardiseerde productie en op de kop en staart van
productieprocessen. Deze bedrijvigheid zoekt een wervend, evenwichtig en concurrerend
vestigingsmilieu. Met nieuwe ruimte voor de segmenten ‘grootschalig en zwaar’ en
‘distributie/logistiek’ wordt selectief omgesprongen voor zover deze bedrijven weinig
toevoegen op het gebied van werkgelegenheid of innovatie. De mogelijkheden op
bestaande terreinen moeten optimaal worden benut om daarmee de bedrijven en
werkgelegenheid voor de stad te behouden. Ook bedrijventerrein De Hurk moet voldoen
aan de veranderende eisen.

De gemeentelijke ambitie voor De Hurk richt zich op het handhaven en versterken van
deze bedrijvigheid. Veel van de bedrijven zitten in de hogere milieucategorieën. Sterker:

3
De milieucategorieën die in deze visie worden gehanteerd zijn afkomstig uit de publicatie Bedrijven en milieuzonering
van de VNG (2001)

Masterplan De Hurk te Eindhoven 24


de ruimte is bestemd voor bedrijfsactiviteiten die vanwege hun milieuhinder, omvang of
verkeersaantrekkende werking niet in een (gemengde) woonomgeving passen
(milieucategorie 3, 4 en 5). De Hurk moet ruimte bieden aan juist deze bedrijven.
Bedrijven met een lagere milieucategorie kunnen zich vestigen in bestaand stedelijk
gebied.

Om te garanderen dat bestaande bedrijven kunnen uitbreiden en nieuwe industriële


bedrijven zich kunnen vestigen, moet oneigenlijk gebruik van het bedrijventerrein
worden voorkomen. Functies die niet passen binnen het omschreven profiel kunnen de
toekomstige vestiging of uitbreiding van industriële bedrijven belemmeren. Door
zonering op het terrein (zie figuur 2.6) wordt bereikt dat bedrijven geen milieuhinder van
elkaar ondervinden en dat de woonwijken zoveel mogelijk van hinder worden
gevrijwaard.

Dit betekent dat er op De Hurk geen ruimte wordt gereserveerd voor:


• Nieuwe vestigingen van detailhandel.
• Uitbreiding van detailhandel, behalve als het gaat om het bestaande koopcentrum De
Hurk (concentratie rond Noord-Brabantlaan/Hurksestraat) en de detailhandelsfunctie
aan de Limburglaan/Hastelweg. Het koopcentrum De Hurk is een gevestigd en
redelijk functionerend cluster. Stabilisering van deze functie is gewenst waarbij een
verdere profilering in de zgn. PDV4-sfeer wordt beoogd. Dit betekent dat hier enkel de
traditionele PDV-branches gevestigd worden (tuincentra, woninginrichting, doe-het-
zelf, keukens en sanitair).
• Nieuwvestiging van zelfstandige kantooractiviteiten, voor bijvoorbeeld zakelijke en
financiële dienstverlening en uitbreiding van bestaande zelfstandige kantoren, met
uitzondering van het bestaande kantorencluster aan de Beemdstraat. Het concept-
kantorenbeleid [B&W, 2003] gaat uit van clustering op een aantal grotere locaties:
Strijp S, Stationsgebied en de zone Meerhoven/A2. Deze locaties voorzien in de
behoefte tot 2015.
• Nieuwvestiging van combinaties van woon-, sociaal-maatschappelijk of recreatieve
functies.

De Hurk biedt wel mogelijkheden voor:


• Industriële bedrijvigheid met milieucategorie 3, 4 en 5.
• Bedrijvigheid met een kantoorachtige uitstraling.
De bedrijvigheid die hoort bij een ‘toptechnologieregio’, hoogwaardige technologische
industrie en commerciële dienstverlening, is dynamisch. Om Eindhoven Brainport te
versterken is het noodzakelijk dat deze sectoren adequaat en gedurende lange tijd
kunnen worden gevestigd. Deze bedrijvigheid kiest locaties waarbij de uitstraling
goed tot zijn recht komt en locaties die prima bereikbaar zijn. De bedrijvigheid die
hieronder valt, is niet meer te kenschetsen als de traditionele industrie, handel en
distributie. Er wordt wel nog steeds geproduceerd, verhandeld en vervoerd, alleen is
de kantoorfunctie bij deze onderdelen van het bedrijfsproces toegenomen. Het draait
meer om de kop en de staart van productieprocessen, het werken gebeurt meer in
kantoorgebouwen dan in productiehallen en magazijnen.
Op bedrijventerrein De Hurk is het wenselijk om ook deze hoogwaardige bedrijvigheid
een plek te geven. Voor een deel zijn deze bedrijven al gevestigd in de zone langs de
A2. In figuur 2.1 “Ruimtelijke hoofdstructuur” is aangegeven welke zones nog meer
bestemd zijn voor dit type bedrijven: Noord-Brabantlaan en de Limburglaan. In deze
zones is ruimte voor nieuwe hoogwaardige bedrijven die:
- behoren tot milieucategorie 2-4;
- geen solitaire of zuivere kantoorfunctie hebben;
- fysiek gekoppeld zijn aan een bedrijfsruimte die de functie heeft van productiehal,

4
Perifere DetailhandelsVestiging, naast de zgn. traditionele branches (tuincentra, woninginrichting, doe-het-zelf, keukens
en sanitair) worden hiertoe ook de branches Auto’s / Boten / Caravans, brand- en explosiegevaarlijke stoffen en grove
bouwmaterialen gerekend.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 25


magazijn, R&D-centrum of een laboratorium met een kantoor.

4.1.2 Ambitie en visie bedrijfsleven

Voor de ondernemers op De Hurk is het economisch vestigingsklimaat erg belangrijk. De


ligging van De Hurk in de regio Eindhoven en in Nederland is doorgaans een belangrijke
reden voor hen geweest om zich hier te vestigen. Daarbij is bewust gezocht naar een
locatie die economisch concurrerend is. Het bedrijfsbelang is voor de ondernemers van
doorslaggevende betekenis. Zij ondersteunen herstructurering van De Hurk als dat
bijdraagt aan hun bedrijfsbelang.

Door het bedrijfsleven wordt de Ruimtelijk-Economische visie Bedrijventerrein De Hurk


van de gemeente onderschreven. Dat wil dus zeggen dat het bedrijfsleven staat voor:
• vestigingsmogelijkheden voor bedrijvigheid in milieucategorie 3, 4 en 5;
• geen nieuwe detailhandel;
• geen kantoren;
• geen woningen en/of recreatieve functies.

Aan de hand hiervan en de in hoofdstuk 2 geschetste problematiek op De Hurk, heeft het


bedrijfsleven de volgende ambitie geformuleerd:
• Scheppen van nieuwe economische mogelijkheden door het oplossen van ruimtelijke
knelpunten zoals interne en externe infrastructuur. Hierbij wordt specifiek gedacht
aan het herinrichten van de Hastelweg en de verkeerslichtenregeling op de Noord-
Brabantlaan;
• Scheppen van nieuwe economische mogelijkheden door het oplossen van structurele
leegstand;
• Verbeteren van kwaliteit en representativiteit van De Hurk, conform de hedendaagse
eisen op het gebied van ruimtegebruik (van buitenruimte) en milieu. Hierbij wordt
onder andere gedacht aan de entrees, aan open opslag, aan parkeren, aan glasvezel
en aan parkmanagement. Met name enkele delen op De Hurk kunnen verbetering
gebruiken;
• Verbeteren van de veiligheid door enerzijds strikte handhaving van de openbare orde
en anderzijds preventieve maatregelen te nemen.

De hiervoor benoemde punten leiden volgens het georganiseerde bedrijfsleven tot


eenmalige activiteiten (revitalisering), tot structurele activiteiten en tot structurele
samenwerking met de gemeente.

4.1.3 Gezamenlijk ambitieniveau

Gemeente en bedrijfsleven vinden beiden dat het aanpakken van de problemen op De


Hurk (zoals benoemd in de SWOT-analyse) noodzakelijk is om te voorkomen dat een
negatieve spiraal optreedt, waardoor het terrein verder in verval raakt. Hetgeen een
verslechtering van de ontsluiting/infrastructuur, een toenemende leegstand, een
toenemend gevoel van onveiligheid en een afname van de werkgelegenheid tot gevolg
heeft. De verwachting is dat ingrepen ook een stimulans zijn voor bedrijven om verder te
gaan investeren in hun huidige locaties. Gemeente en Ondernemerskontakt De Hurk zijn
van mening dat alleen samenwerking tussen alle partijen kan leiden tot gedegen
oplossingen en daadwerkelijke verandering.

Door de gemeente en het bedrijfsleven zijn de volgende overwegingen gemaakt:


• Eindhoven streeft naar een aantrekkelijke werkstad met hoogwaardige werklocaties
die aanspreken en daardoor bedrijvigheid ruimte biedt die past bij het technologisch
karakter van de stad. Voor De Hurk betekent dit het bieden en behouden van
kwalitatief hoogwaardige en duurzame vestigingsplaatsen (bedrijvigheid) voor
ondernemers binnen de alhier toegestane milieucategorieën;

Masterplan De Hurk te Eindhoven 26


• op delen van De Hurk is zodanige veroudering opgetreden dat niet kan worden
gesproken van kwalitatief hoogwaardige en duurzame vestigingsplaatsen;
• partijen wensen gezamenlijk een plan van aanpak te ontwikkelen.

Aan de hand van de ambitie van de beide partijen en de voorgaande overwegingen is


gezocht naar de gezamenlijke ambitie. De gezamenlijke ambitie is als volgt
geformuleerd.

Ambitie:
Bedrijventerrein De Hurk moet voor 2010 weer een modern, dynamisch, ‘levensloopbestendig’
bedrijventerrein zijn. Waarbij het aantal arbeidsplaatsen door efficiënter en beter ruimtegebruik
ten opzichte van het huidige aantal stijgt en waarbij de gemeente en het bedrijfsleven op een
professionele en innovatieve manier met elkaar samenwerken, teneinde de lokale, regionale en
landelijke economie een belangrijke impuls te geven.

De gezamenlijke ambitie is op basis van de SWOT-analyse en in navolging van het


project ‘Duurzaam De Hurk’ verder geconcretiseerd in een aantal gezamenlijke
doelstellingen. De partijen hebben consensus over:
• het versterken van de ruimtelijke structuur door het benoemen van een heldere
hoofdstructuur en modernisering van de fysieke en virtuele infrastructuur
(zie fig. 2.2);
• het bieden van veilige uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden op De Hurk door de
aanwezige ruimte beter, efficiënter en intensiever te gebruiken;
• het geven van een kwaliteitsimpuls aan die private delen van De Hurk die ernstig
verouderd zijn en waar de economische waardetoevoeging het minst is, bijvoorbeeld
als gevolg van leegstand, en die bijdragen aan de representativiteit van het gehele
terrein;
• het versterken van de economische en werkgelegenheidsfunctie van De Hurk door
gericht bedrijven aan te trekken en een aantrekkelijke vestigingslocatie te bieden
waar opstallen courant zijn;
• het verbeteren van het economisch functioneren door het aanbrengen van een
logische segmentering voor actueel en toekomstig gebruik (zie fig. 2.7);
• het ontlasten van het milieu door hedendaagse en toekomstige kwaliteitseisen
omtrent milieubelasting na te streven, zonder in te boeten op de huidige, toegestane
milieucategorieën;
• het ontwikkelen van een goed beheersregime, waardoor preventief en curatief snel
en op maat gesneden gehandeld kan worden met betrekking tot onderhoud van en
toepassing van kwaliteitscriteria aangaande de openbare en zichtbare private ruimte.

In de volgende paragraaf worden deze doelstellingen vertaald in beoogde resultaten.

4.2 Beoogde resultaten

In de voorgaande paragraaf is het gezamenlijk ambitieniveau vastgesteld. Ook zijn de


gezamenlijke doelstellingen beschreven. De doelstellingen zijn zowel op korte termijn als
op lange termijn houdbaar. Door de partijen zijn drie concrete te beogen resultaten
vastgesteld:
• revitalisering van gebieden die verouderd zijn;
• parkmanagement waarmee de kwaliteit van De Hurk kan worden gewaarborgd, nu en
in de toekomst;
• criminaliteitspreventie waarmee de uitstraling van De Hurk en de courantheid van
opstallen positief wordt beïnvloed.
Deze drie resultaten worden in de volgende subparagrafen nader uitgewerkt.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 27


Zowel gemeente als bedrijfsleven vinden deze drie resultaten even belangrijk.
Desalniettemin zal de aandacht allereerst gericht worden op revitalisering omdat dit
beoogt van De Hurk een bedrijventerrein te maken dat aan de huidige kwaliteitseisen
voldoet. Parkmanagement beoogt de aanwezige kwaliteit te behouden en waar mogelijk
verder te versterken. Hierdoor is er een duidelijke koppeling met de revitalisering,
hetgeen niet betekent niet dat met parkmanagement wordt gewacht tot na het
revitaliseringstraject maar wel dat parkmanagement geleidelijk wordt uitgebreid. Het laat
zich aanzien dat de uitvoerende activiteiten in het kader van criminaliteitspreventie bij de
parkmanager worden ondergebracht en ook geleidelijk worden uitgebouwd. In hoofdstuk
5 wordt nader ingegaan op de planning van de deelprojecten.

4.2.1 Revitalisering en transformatie

Revitalisering is het integraal aanpakken van technische, economische en


maatschappelijke veroudering van een bedrijventerrein zodat vernieuwingen van het
vestigingsmilieu worden gerealiseerd, met behoud van de (bestaande) economische
functies.

Door middel van revitalisering wordt een aantal belangrijke knelpunten, zoals benoemd
in de SWOT-analyse (paragraaf 2.3), aangepakt: verouderde infrastructuur en
problematische ontsluitingen, onvoldoende profilering van de entrees, structurele
leegstand en parkeerproblemen.
Door revitalisering van slechts een aantal delen van De Hurk, die delen waar de
problemen het meest nijpend zijn, wordt het gehele bedrijventerrein gekanteld naar een
modern en eigentijds bedrijventerrein. Revitalisering draagt direct bij aan het
verwezenlijken van hedendaagse en toekomstige kwaliteitseisen die gesteld worden aan
een bovenregionaal bedrijventerrein.

Door gemeente en bedrijfsleven zijn drie locaties benoemd waar het noodzakelijk is om
te revitaliseren (zie kaart 5.1) en één overkoepelend project waarbij het gaat om het
imago en de uitstraling van het gehele bedrijventerrein. Revitalisering van de drie
locaties is nodig omdat hier sprake is van ernstige veroudering. Het gaat om de volgende
revitaliseringsprojecten:
1. Hastelweg e.o. (revitalisering en structuurverbetering)
2. Sportlaan e.o. (transformatie van recreatie en wonen naar bedrijventerrein)
3. Inrichting, infrastructuur en uitstraling (revitalisering)
4. Meerenakkerweg (revitalisering en structuurverbetering)

De vier projecten kennen elk een andere dynamiek. Ook het niveau van de haalbaarheid
van de projecten is wisselend. De volgorde van de projecten zal mede afhankelijk zijn
van de dynamiek en de haalbaarheid. Duidelijk mag zijn dat dit in de loop der jaren kan
veranderen. Ten eerste zal met het project Hastelweg e.o. gestart worden.

Gezien het feit dat de projecten ieder een aanzienlijke investering eisen, is de
verwachting dat de huidige, in dit Masterplan geconstateerde, problematiek op De Hurk
in 2010 opgelost is. Mits er in de tussentijd geen andere knelpunten naar voren komen,
voldoet De Hurk in 2010 weer geheel aan de geldende kwaliteitseisen voor vestiging door
bedrijven. Dit betekent wel dat na 2010 het beheer wordt gecontinueerd en dat fysieke
ingrepen om veroudering te voorkomen uitgevoerd worden. Met name door
parkmanagement wordt beoogd dat De Hurk aantrekkelijk blijft en niet verouderd. In
hoofdstuk 5.2 wordt verder ingegaan op de aanpak van de vier revitaliseringsprojecten.

4.2.2 Parkmanagement

Voor partijen staat vast dat niet alleen op korte termijn gewerkt moet worden om (via
revitalisering) aan de huidige kwaliteitseisen te voldoen, maar dat ook geïnvesteerd moet
worden om op lange termijn aan toekomstige kwaliteitseisen te (blijven) voldoen.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 28


Voorkomen moet worden dat over tien of twintig jaar opnieuw een kostbaar
herstructureringsproces gestart moet worden. Voor de planning wordt verwezen naar
paragraaf 5.5 Actiepuntenprogramma.

Kwaliteit wordt gezien als de mate waarin de prestaties van De Hurk op functioneel en
maatschappelijk gebied aansluiten bij de wensen van de betrokken partijen. Dit maakt
dat kwaliteit een relatief, subjectief en dynamisch begrip is. Dat betekent dat het
afhankelijk is van de beleving van de gebruiker of dat wel of niet aan de kwaliteitseisen
voldaan wordt en dat deze beleving weer beïnvloed wordt door de tijdgeest.

Parkmanagement als instrument heeft verschillende doelen en daarmee ook


verschillende verschijningsvormen. Het kan worden ingezet als een organisatie die de
kwaliteit van het bedrijventerrein gaat bewaken en bevorderen. Ook kan
parkmanagement worden aangewend door bedrijven om allerlei diensten, zoals
afvalinzameling, beveiliging en energie, gezamenlijk met een kostenvoordeel af te nemen
van leveranciers. Uiteraard kunnen beide vormen van parkmanagement in één
organisatie worden verenigd.

Op De Hurk vinden al diverse activiteiten plaats op initiatief van het georganiseerd


bedrijfsleven, in samenspraak met de gemeente. De start hiervoor is gegeven door het
project “Duurzaam De Hurk”. In paragraaf 2.2.3 is de huidige stand van zaken
beschreven. Sinds medio 2005 is er een parkmanager actief op De Hurk.

Het georganiseerd bedrijfsleven en de gemeente waarderen de bestaande activiteiten en


wensen dit verder uit te bouwen. Dit heeft ertoe geleid dat parkmanagement door de
partijen als volgt is vertaald.
Een duurzaam beheer van De Hurk via structurele samenwerking is noodzakelijk om
ervoor te zorgen dat het duurzame karakter van het bedrijventerrein behouden blijft en
waar mogelijk verder uitgebouwd wordt. Onder parkmanagement wordt verstaan het
gezamenlijk organiseren van het beheer op De Hurk, gericht op de kwaliteit voor lange
termijn.

In gezamenlijkheid hebben de partijen de volgende onderwerpen benoemd die in de


nabije toekomst via parkmanagement vorm krijgen:
• onderhoud openbaar groen en wegen;
• onderhoud bewegwijzering en verlichting;
• op peil houden inrichting/vormgeving private en openbare ruimten;
• vaststellen omgang met buitenopslag en onderhoud private groenvoorzieningen;
• onderhoud van panden en leegstaande opstallen;
• realisatie van een glasvezelnetwerk, gekoppeld aan intelligente camerabeveiliging;
• bevorderen van de werkgelegenheid en mobiliteitsprojecten, in samenwerking met
Factor Arbeid.

Naast deze zaken, zijn door gemeente en bedrijfsleven nog een aantal onderwerpen
benoemd, die op de lange termijn gewenst zijn:
• beheer karakter De Hurk, door een gericht acquisitiebeleid te voeren;
• segmentering en clustering van soortgelijke bedrijven, mede gericht op het behalen
van synergievoordelen.

De ervaringen die met betrekking tot deze onderwerpen zijn en worden opgedaan op
Ekkersrijt, worden meegenomen bij de maatregelen die op De Hurk zullen worden
getroffen.

In hoofdstuk 5.3 wordt verder ingegaan door middel van welke activiteiten aan
parkmanagement op korte termijn vorm wordt gegeven en op welke wijze de uitbouw op
De Hurk is voorzien.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 29


4.2.3 Criminaliteitspreventie

Bij criminaliteit die op bedrijventerreinen plaatsvindt, gaat het voornamelijk om diefstal,


brandstichting en vernieling. Individuele beveiliging is niet altijd toereikend. Daarom
worden steeds vaker de handen ineen geslagen. Criminaliteitspreventie kan bijdragen
aan het imago van een bedrijventerrein en bedrijfsschade doen afnemen. Dit houdt dus
in dat ook het veiligheidsgevoel verhoogd wordt. Hier zijn zowel de gemeente als het
bedrijfsleven bij gebaat. Bij preventie kan gedacht worden aan openbare verlichting,
cameratoezicht, surveillance en brandveiligheid.

Voor het tegengaan van criminaliteit en onveiligheid is samenwerking van bijzonder


belang. De leden van het Ondernemerskontakt De Hurk nemen automatisch deel aan de
collectieve beveiliging. Dit is inmiddels 60 à 65% van de bedrijven op De Hurk.
De verwachting van het Ondernemerskontakt en de gemeente is dat uitbreiding van de
samenwerking de criminaliteit nog verder kan terugdringen. Samenwerking dient er te
zijn tussen diverse partijen, waaronder ondernemers, politie, brandweer, particuliere
beveiligingsdiensten en gemeente. Ieder draagt hierin zijn verantwoordelijkheid.

De resultaten die door partijen beoogd worden, zijn:


• behoud en uitbreiding van de collectieve beveiliging;
• aanleg van glasvezel, waaraan ook camerabeveiliging gelinkt wordt;
• afstemming tussen collectieve beveiliging en politie;
• terugdringing van het aantal inbraken;
• terugdringing van overlast als gevolg vernielingen;
• terugdringing van graffiti door zogeheten graffiticontracten;
• verbeteren brandveiligheid;
• terugdringing van de gevoelens van onveiligheid.

De ervaringen die met betrekking tot deze onderwerpen zijn en worden opgedaan op
Ekkersrijt, worden meegenomen bij de maatregelen die op De Hurk zullen worden
getroffen.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) biedt een werkwijze voor gezamenlijke
veiligheidsmaatregelen in de openbare ruimte en is daarom een gewenst instrument.
Doel is een veilig bedrijventerrein. Dit is een doel dat de gemeente Eindhoven en de
ondernemers op De Hurk erg aanspreekt en waar zij graag aan werken. Het keurmerk
wordt toegekend als voor de veiligheid op een bedrijventerrein:
• structurele samenwerking is georganiseerd tussen ondernemers en lokale overheid
(gemeente, politie, brandweer);
• de veiligheidsproblematiek op het bedrijventerrein in kaart is gebracht en
geanalyseerd;
• een activiteitenplan is gemaakt waarin doelstellingen, verbeteracties en maatregelen
zijn opgenomen;
• periodiek evaluatie plaatsvindt of de doelstellingen worden gehaald en de afspraken
over acties en maatregelen worden nagekomen.

Het voornemen is om omstreeks maart 2006 te certificeren voor het KVO. In hoofdstuk
5.4 wordt ingegaan op welke activiteiten op korte termijn worden ondernomen in
verband met criminaliteitspreventie.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 30


5 Deelprojecten

De drie beoogde resultaten worden door gebrek aan financiële en personele middelen
niet tegelijkertijd aangepakt. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de verschillende
deelprojecten. Allereerst zal paragraaf 5.1 ingaan op de flankerende herstructurerings-
activiteiten.

5.1 Flankerende herstructureringsactiviteiten

Onder flankerende herstructureringsactiviteiten worden die activiteiten verstaan die niet


gezamenlijk door bedrijfsleven en gemeente worden opgepakt, maar die door hun inzet
de realisatie van de doelen van dit masterplan versnellen en in positieve zin
ondersteunen. Hieronder vallen reguliere investeringen door ondernemers in hun
vastgoed en reguliere taken van de gemeente.
Als een gemeente haar reguliere taken verwaarloost, geen beleid heeft ten aanzien van
het bedrijventerrein en/of dit beleid niet handhaaft, zijn revitalisering, activiteiten gericht
op behoud van (toekomstige) kwaliteit en criminaliteitspreventie gedoemd te mislukken.
De activiteiten die de gemeente Eindhoven als onderdeel van haar reguliere taken oppakt
en dit masterplan rechtstreeks beïnvloeden, zijn een nieuw bestemmingsplan voor De
Hurk en reeds geplande investeringen in infrastructuur. Het voorbereidingsbesluit om tot
herziening van het bestemmingsplan te komen is in september 2005 genomen.

Door de gemeente zijn op korte termijn al werkzaamheden gepland op De Hurk om het


bestemmingsplan te vernieuwen, de externe ontsluiting te verbeteren (door op de
Hurksestraat een extra linksafbaan te maken), maatregelen om de doorstroming te
bevorderen en het groen aan en de vervuiling van de Gender aan te pakken. Deze
werkzaamheden kennen geen overlap met de in dit Masterplan gepresenteerde
projecten. Derhalve worden deze werkzaamheden ook niet gefinancierd via de projecten
die in dit masterplan worden beschreven.

5.2 Revitalisering

Zoals in hoofdstuk 4 is beschreven, zijn er vier revitaliseringprojecten op De Hurk


aangewezen. Dit zijn drie projecten waar sprake is van zichtbare economische
veroudering en één overkoepelend project waarbij het gaat om het imago en de
uitstraling van het gehele bedrijventerrein. In figuur 5.1 op de volgende pagina zijn de
drie revitaliseringsgebieden aangegeven. De economische veroudering uit zich in de
functionaliteit van infrastructuur, verouderde (onbruikbare) bedrijfsgebouwen, leegstand,
open opslag en mogelijke bodemverontreiniging (zie SWOT-analyse).

De vier revitaliseringprojecten worden gefaseerd aangepakt. Er is gekozen voor een


gefaseerde aanpak, omdat naar verwachting onvoldoende capaciteit en financiële
middelen beschikbaar zijn om De Hurk in één keer aan te pakken. De prioritering van de
deelprojecten is als volgt.

1. Hastelweg e.o. (revitalisering en structuurverbetering)


2. Sportlaan e.o. (transformatie van recreatie en wonen naar bedrijventerrein)
3. Inrichting, infrastructuur en uitstraling (revitalisering)
4. Meerenakkerweg (revitalisering en structuurverbetering)

De volgorde van de projecten is bepaald aan de hand van de ernst van de problematiek.

In de hierna volgende subparagrafen wordt toegelicht op welke wijze deze deelprojecten


worden aangepakt.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 31


Fig. 5.1 Plangebieden revitalisering De Hurk

Masterplan De Hurk te Eindhoven 32


Behoefteraming
De revitalisering zal gericht zijn op herinrichting en verbetering van de infrastructuur, op
transformatie en op de aanpak van leegstand. Voor wat betreft de aanpak van leegstand
zal nadrukkelijk rekening gehouden worden met de behoeften van de huidige doelgroep
en met (her-) introductie van nieuwe en oude gebruikers van opstallen. Als huidige
doelgroep geldt: gemengd tot en met milieucategorie 4.

In ieder projectplan maakt een behoefteraming van de marktvraag en het bestaande


aanbod deel uit van de planvorming om zodoende een gewenst aanbod te creëren voor
de doelgroep.

5.2.1 Hastelweg e.o.

In dit deelproject gaat het om de Hastelweg en de Beatrixkade. Beide wegen liggen ten
noorden van het Beatrixkanaal. De Hastelweg is de belangrijkste ontsluitende weg in het
noordelijk deel van De Hurk. De Beatrixkade loopt evenwijdig aan de Hastelweg en
ontsluit de bedrijven die aan het Beatrixkanaal gevestigd zijn, maar scheidt hen ook van
de kademuren. Als gevolg van de overslagactiviteiten en het passantenverkeer ontstaan
veel onveilige situaties.

Fig. 5.2 Veroudering Hastelweg e.o. en Beatrixkade

De problemen die zich voordoen op en nabij de Hastelweg zijn in hoofdstuk 2 en in de


SWOT-analyse als volgt omschreven: de entreefunctie vanaf de Ring is onvoldoende
gemarkeerd, problematische ontsluiting, toenemende verkeersintensiteit, ongeschikt
wegdek, verkeersstromen die niet gescheiden zijn en daardoor onveilig, structurele
leegstand.

De mate van veroudering en ongeschiktheid van de infrastructuur, de mate van


structurele leegstand en de investeringsbereidheid van de gevestigde ondernemers zijn
redenen om dit deelproject als eerste op te pakken. Partijen hebben uitgesproken de
bedrijvigheid ten noorden van het Beatrixkanaal niet alleen te willen behouden, maar ook
te willen versterken. Hieronder valt ook het stimuleren van het gebruik van het
Beatrixkanaal. Revitalisering van dit deelgebied is daarvoor noodzakelijk. Het gaat erom
een structuurverbetering teweeg te brengen op het noordelijk deel van De Hurk,
zodoende dat het bovenregionale terrein een geschikte vestigingslocatie blijft voor
bedrijven tot met milieucategorie 4.

De revitalisering is er op gericht om de benoemde problemen op te lossen. Hiertoe zijn


de volgende activiteiten benoemd: functionele inrichting Hastelweg, Beatrixkade uit
openbaarheid halen, vervangen bestrating openbare weg/asfalteren, vervangen en
moderniseren van riolering, scheiding van verkeerssoorten, parkeermogelijkheden
uitbreiden, aanbrengen segmentering en clustering, aankoop strategische locaties en
heruitgifte.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 33


Het uit de openbaarheid halen van de Beatrixkade tussen de Dillenburgstraat en de
Sportlaan is gunstig voor de aangrenzende bedrijven. Zij krijgen de mogelijkheid om de
grond tussen hun bedrijf en het Beatrixkanaal te verwerven. Voordeel hiervan is dat de
bedrijven die gebruikmaken van het Beatrixkanaal niet eerst de Beatrixkade hoeven over
te steken, hiermee wordt de verkeerssituatie veiliger. Gevolg is echter wel dat al het
verkeer dat nu gebruikmaakt van de Beatrixkade vanaf dat moment over de Hastelweg
zal moeten. Hiervoor moet de capaciteit van de Hastelweg sterk verbeterd worden. Op
dit moment is de Hastelweg daar absoluut niet op berekend. Zonder de TOPPER-regeling
is de uitvoer van dit deelproject niet mogelijk en kan slechts het achterstallig onderhoud
aangepakt worden.

5.2.2 Sportlaan e.o.

Het deelproject Sportlaan e.o. is eveneens in het noordelijk deel van De Hurk gelegen.
Het betreft de herontwikkeling van het voormalige gemeentelijk sportpark Botenlaan tot
bedrijventerrein. Tussen het voormalige sportpark en de Hastelweg staat een flink aantal
woningen die in bezit zijn van een woningcorporatie. Het zou de ontwikkeling van De
Hurk zeer gunstig beïnvloeden als dit woongebied ook getransformeerd kan worden naar
bedrijventerrein.

Fig. 5.3 Sportlaan e.o.

Het te herontwikkelen terrein zal worden ingericht met kleinschalige bedrijvigheid en


woon-werkcombinaties. Het voordeel hiervan is dat het gebied dan fungeert als buffer
tussen de omliggende woningen en de zware industriële bedrijvigheid op De Hurk, aan de
Hastelweg en het Beatrixkanaal. Naar verwachting zijn de kosten voor dit project als
gevolg van de aankoop van woningen, het bouwrijp maken en de aanleg van geschikte
infrastructuur fors hoger dan de voorziene opbrengsten.

Voor dit deelproject zijn de volgende activiteiten voorzien: overleg en onderhandeling


met woningcorporatie, onderzoek naar bodemverontreiniging en omgevingsfactoren,
aankoop locaties, starten bestemmingsplanprocedure, aanbrengen segmentering en
clustering, functionele inrichting gebied, aanbrengen bestrating openbare weg (asfalt),
parkeermogelijkheden aanleggen, aanbrengen groen, uitgifte kavels.

5.2.3 Inrichting, infrastructuur en uitstraling

In hoofdstuk 2 en in de SWOT-analyse is een aantal problemen beschreven die van doen


hebben met revitalisering en die betrekking hebben op het gehele bedrijventerrein De
Hurk. Met dit deelproject worden deze problemen bij de kop gevat.

Als problemen zijn onder andere genoemd de verkeerslichten aan de Noord-Brabantlaan,


de matige frequentie van het openbaar vervoer, de parkeermogelijkheden, de onveilige

Masterplan De Hurk te Eindhoven 34


verkeerssituatie voor fietsers, de profilering van de entrees, verouderde
bedrijfsgebouwen en structurele leegstand, open opslag, ontbreken van groenelementen.

Fig. 5.4 Entree De Hurk

Door middel van dit deelproject worden deze problemen aangepakt. De volgende
activiteiten zijn daarvoor voorzien: vervangen bestrating openbare weg/asfalteren,
vervangen riolering, verkeerslichten Noord-Brabantlaan afstellen ten gunste van
autoverkeer, de verkeerssituatie voor fietsers verbeteren, onderzoek naar uitbreiding en
gebruik HOV en openbaar vervoer, onderzoek naar aanleg collectieve parkeer-
gelegenheden, stimuleren aanbrengen van groenelementen in private buitenruimte,
stimuleren verbetering onderhoud en uitstraling gebouwen, handhaving op open opslag
en buitenopslag, contacten met ANWB onderhouden over handhaving ‘De Hurk’ op
snelwegbewegwijzering, onderzoek naar opwaarderen entrees, uitbaggeren en
stimuleren gebruik Beatrixkanaal (t.b.v. meerdere doelgroepen).

5.2.4 Meerenakkerweg e.o.

De Meerenakkerweg is een belangrijke ontsluitingsweg in het zuidelijk deel van De Hurk.


In 2007 wordt een viaduct aangelegd waardoor de wijk Meerhoven aan de andere zijde
van de snelweg via de Meerenakkerweg met het centrum van de stad wordt verbonden.
Door Rijkswaterstaat wordt uiterlijk 2011 een aansluiting op de parallelweg van de A2
gerealiseerd. Deze aansluiting verbetert de externe ontsluiting van De Hurk en dient
mede ter ontsluiting van de nieuwe wijk Meerhoven. De op- en afrit zal aansluiten op de
Meerenakkerweg. Deze zal daarvoor geschikt moeten worden gemaakt. Tevens is in
hoofdstuk 2 vastgesteld dat het noodzakelijk is om ruimte te reserveren voor infiltratie
en afvoer van oppervlaktewater.

Fig. 5.5 Meerenakkerweg e.o.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 35


Ten aanzien van de revitalisering en structuurverbetering van dit deelgebied zijn de
volgende activiteiten benoemd: functionele inrichting Meerenakkerweg tot
hoofdontsluitingsweg, vervangen bestrating openbare weg/asfalteren, vervangen en
moderniseren van riolering, aanbrengen ruimte voor infiltratie en afvoer van
oppervlaktewater, verrijking groenaanbod, uitbreiden parkeermogelijkheden, in kaart
brengen eigenaren van leegstand, aanbrengen segmentering en clustering, aankoop
strategische locaties en heruitgifte.

5.3 Parkmanagement

In eerdere hoofdstukken is reeds beschreven dat op De Hurk al sinds 1999 activiteiten in


het kader van parkmanagement plaatsvinden en dat er medio 2005 een parkmanager is
aangesteld. De vorm van parkmanagement die met dit masterplan wordt nagestreefd,
heeft met name tot doel om de kwaliteit van het bedrijventerrein te beheren. De
gemeente en ODH voelen beiden de behoefte om parkmanagement verder uit te bouwen
ten behoeve van behoud en bevordering van kwaliteit op De Hurk. Zo bezien de
gemeente Eindhoven en ODH op dit moment de mogelijkheden voor glasvezel via een
pilot om het model van vraagbundeling op bestaande bedrijventerreinen volgens de
“Fastfiber-methode” te beproeven op een vijftal bedrijventerreinen, waaronder De Hurk.

In hoofdstuk 4.2.2 is een aantal andere onderwerpen benoemd die door middel van
parkmanagement vorm gaan krijgen. Uit deze opsomming van onderwerpen zijn de
volgende activiteiten geselecteerd waarmee in de periode tot en met 2008 wordt gestart:
gezamenlijke inkoop van diensten, onderzoek naar en realisatie van een
glasvezelnetwerk, gladheidbestrijding, continuering van Factor Arbeid waaronder een
mobiliteitscentrum, verbeteren van de samenwerking tussen gemeente en ODH en
onderzoek naar overdracht van groenonderhoud en –beheer naar parkmanagement.

Een belangrijke andere taak van de parkmanager is het verbeteren van de veiligheid. De
activiteiten die in dit kader plaatsvinden, worden in paragraaf 5.4 beschreven.
In paragraaf 5.5 zijn ook de parkmanagementactiviteiten voor de middellange en lange
termijn weergegeven.

5.4 Criminaliteitspreventie

In eerdere hoofdstukken is weergegeven dat op De Hurk al wordt gewerkt met


collectieve beveiliging. De leden van het Ondernemerskontakt De Hurk nemen hier
automatisch aan deel. Ook is aangegeven dat in het voorjaar van 2005 een onderzoek
naar de criminaliteitsbeleving op de Hurk is uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwamen
verscheidene veiligheidsproblemen naar voren, waaronder inbraken, vernielingen en
onveiligheidsgevoelens. Door ODH en gemeente is vervolgens uitgesproken om het
Keurmerk Veilig Ondernemen te willen behalen in 2006.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 36


Fig. 5.6 Collectieve beveiliging De Hurk

Het KVO gaat uit van een cyclus van acht stappen op basis waarvan de problematiek
wordt aangepakt. De eerste stap is het vormgeven van samenwerking. Hier worden door
de betrokken partijen de doelstellingen geformuleerd. De samenwerking is georganiseerd
door de inrichting van de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerrein De
Hurk. Hierin zitten de gemeente, ODH, de politie, de brandweer en het Regionaal
Platform Criminaliteitsbeheersing.
Eind 2005 wordt de veiligheid geanalyseerd, de zogenaamde 0-meting. Deze meting
vormt de basis voor het plan van aanpak. Dit is een activiteitenplan waarin de
organisatorische en fysieke maatregelen staan die getroffen moeten worden. Vervolgens
kan het certificaat KVO worden aangevraagd. De planning is dat dit omstreeks maart
2006 zal plaatsvinden.
Hierna wordt gestart met de daadwerkelijke uitvoering van het plan van aanpak. Dit
wordt geëvalueerd, geanalyseerd en aangepast waarna tweejaarlijks hercertificering
plaatsvindt.

Om de beoogde resultaten die in hoofdstuk 4.2.3 zijn beschreven te behalen, worden in


de periode tot en met 2008 de volgende activiteiten ondernomen: certificering KVO,
onderzoek naar en realisatie van intelligent cameratoezicht, afstemming tussen politie en
collectieve beveiliging en terugdringing van het aantal inbraken, bedreigingen,
vernielingen, van overlast, graffiti en van onveiligheidsgevoelens.

In paragraaf 5.5 zijn ook de criminaliteitspreventieactiviteiten voor de middellange en


lange termijn weergegeven.

5.5 Actiepuntenprogramma

De activiteiten zoals die in de voorgaande paragrafen en in hoofdstuk 4 zijn benoemd,


zijn overzichtelijk samengevat in een tabel. Dit actiepuntenprogramma beschrijft op
korte, middellange en lange termijn de acties die ondernomen moeten worden en
afgesproken zijn om revitalisering, parkmanagement en criminaliteitspreventie van de
grond te krijgen en tot een succes te maken.

De termijnen zien er als volgt uit:


• korte termijn: 2006-2008
• middellange termijn: 2008-2010
• lange termijn: 2010 en volgende jaren
Met name voor de middellange en lange termijn kunnen veranderende inzichten ervoor
zorgen dat de activiteiten worden bijgesteld.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 37


Korte termijn (2006-2008)

Deelproject Actie Uitvoering door:


Revitalisering • Hastelweg e.o. gemeente
• aanvraag TOPPER
• functionele inrichting Hastelweg
• Beatrixkade uit openbaarheid halen
• vervangen bestrating openbare weg/asfalteren
• vervangen en moderniseren van riolering
• scheiding verkeerssoorten
• parkeermogelijkheden uitbreiden
• in kaart brengen leegstand
• aanbrengen segmentering en clustering
• onderzoek naar bodemverontreiniging voor aankoop
• aankoop strategische locaties en heruitgifte
• Sportlaan e.o. gemeente
• overleg en onderhandeling met woningcorporatie
• onderzoek naar bodemverontreiniging en omgevingsfactoren
• aankoop locaties
• starten bestemmingsplanprocedure
• aanbrengen segmentering en clustering
• functionele inrichting gebied
• aanbrengen bestrating openbare weg (asfalt)
• parkeermogelijkheden aanleggen
• aanbrengen groen
• uitgifte kavels
• Inrichting, infrastructuur en uitstraling gemeente
• actualiseren bestemmingsplan
• vervangen bestrating openbare weg/asfalteren
• vervangen riolering
• verkeerslichten Noord-Brabantlaan afstellen ten gunste van autoverkeer
• onderzoek naar inrichten veilige fietsroute over het terrein
• fietsoversteek Beemdstraat/Hurksestraat verbeteren
• voorrangssituatie fietsers versus autoverkeer op Langendijk omdraaien
• onderzoek naar uitbreiding openbaar vervoer door reguliere buslijn
• onderzoek naar mogelijkheden om gebruik HOV aantrekkelijk te maken
• onderzoek naar aanleg collectieve parkeergelegenheden
• stimuleren aanbrengen van groenelementen in private buitenruimte
• stimuleren verbetering onderhoud en uitstraling gebouwen ODH
• handhaving op open opslag en buitenopslag ODH
• contacten met ANWB onderhouden over handhaving ‘De Hurk’ op
snelwegbewegwijzering
• in kaart brengen eigenaren structureel leegstaande panden

Masterplan De Hurk te Eindhoven 38


Parkmanagement • gezamenlijke inkoop van diensten ODH
• onderzoek naar en realisatie van glasvezelnetwerk ODH, gemeente
• continuering Factor Arbeid en mobiliteitsprojecten ODH, gemeente, REAP
• verbeteren contact tussen gemeente en ODH door middel van loketfunctie ODH, gemeente
• onderzoek naar overname onderhoud en beheer openbaar groen door parkmanager parkmanager

Criminaliteitspreventie • certificering KVO gemeente, ODH, politie,


brandweer
• deelnemeraantal collectieve beveiliging verhogen ODH, parkmanager
• onderzoek naar en realisatie van cameratoezicht parkmanager
• afstemming tussen politie en collectieve beveiliging ODH, parkmanager, politie
• terugdringen aantal inbraken, bedreigingen, vernielingen en onveiligheidsgevoelens politie
• stimuleren betere individuele pandbeveiliging parkmanager
• terugdringen overlast als gevolg van hangjongeren en zwervers politie
• terugdringing graffiti door graffiticontracten parkmanager
• verbeteren brandveiligheid brandweer

Middellange termijn (2008-2010)

Deelproject Actie Uitvoering door:


Revitalisering • Inrichting, infrastructuur en uitstraling gemeente
• stimuleren vestiging doelgroepen vergelijkbaar met Brainport Eindhoven in strook
langs A2
• onderzoek naar opwaarderen entrees
• handhaving op open opslag en buitenopslag
• uitbaggeren Beatrixkanaal (t.b.v. meerdere doelgroepen)
• stimuleren gebruik Beatrixkanaal (t.b.v. meerdere doelgroepen)
• Meerenakkerweg e.o. gemeente
• functionele inrichting Meerenakkerweg
• vervangen bestrating openbare weg/asfalteren
• vervangen en moderniseren van riolering
• aanbrengen ruimte voor infiltratie en afvoer van oppervlaktewater
• verrijking groenaanbod
• uitbreiden parkeermogelijkheden
• in kaart brengen leegstand
• aanbrengen segmentering en clustering
• aankoop strategische locaties en heruitgifte

Masterplan De Hurk te Eindhoven 39


Parkmanagement • deelnemeraantal parkmanagement verhogen parkmanager
• onderzoek naar uitbreiding gezamenlijke diensten parkmanager
• onderhoud openbaar groen en wegen parkmanager
• onderhoud bewegwijzering en verlichting parkmanager
• op peil houden inrichting/vormgeving private en openbare ruimte parkmanager
• vaststellen omgang met buitenopslag en onderhoud private groenvoorzieningen parkmanager
• vaststellen beleid onderhoud panden en leegstaande opstallen parkmanager

Criminaliteitspreventie • deelnemeraantal collectieve beveiliging verhogen ODH, parkmanager


• uitbreiden certificaten KVO gemeente, ODH, politie,
brandweer
• terugdringen aantal inbraken, bedreigingen, vernielingen en onveiligheidsgevoelens politie
• stimuleren betere individuele pandbeveiliging parkmanager
• terugdringen overlast als gevolg van hangjongeren en zwervers politie
• terugdringing graffiti door graffiticontracten parkmanager
• verbeteren brandveiligheid brandweer

Lange termijn (2010 >)

Deelproject Actie Uitvoering door:


Revitalisering • Inrichting, infrastructuur en uitstraling gemeente
• handhaving op open opslag en buitenopslag

Parkmanagement • deelnemeraantal parkmanagement verhogen parkmanager


• onderhoud openbaar groen en wegen parkmanager
• onderhoud bewegwijzering en verlichting parkmanager
• op peil houden inrichting/vormgeving private en openbare ruimte parkmanager
• handhaven omgang met buitenopslag en onderhoud private groenvoorzieningen parkmanager
• handhaven beleid onderhoud panden en leegstaande opstallen parkmanager
• gericht acquisitiebeleid parkmanager
• toezien op segmentering en clustering parkmanager

Masterplan De Hurk te Eindhoven 40


Criminaliteitspreventie • uitbreiden certificaten KVO gemeente, ODH, politie,
brandweer
• terugdringen aantal inbraken, bedreigingen, vernielingen en onveiligheidsgevoelens politie
• stimuleren betere individuele pandbeveiliging parkmanager
• terugdringen overlast als gevolg van hangjongeren en zwervers politie
• terugdringing graffiti door graffiticontracten parkmanager
• verbeteren brandveiligheid brandweer

Masterplan De Hurk te Eindhoven 41


6 Begroting

Het realiseren van forse ingrepen op een bedrijventerrein gaat gepaard met aanzienlijke
financiële offers. Herstructurering, waarbij de bedrijfsfunctie van het terrein behouden
blijft, brengt te allen tijde een onrendabele top met zich mede. De gemeente is zich hier
van bewust.

De in dit plan beschreven beoogde resultaten verschillen per project naar aard en
aanpak. De kosten en eventuele opbrengsten hangen nauw samen met het risicoprofiel
van elk project. Daarnaast zal elk project zijn eigen dynamiek kennen en zullen de
projectdeelnemers, zowel in omvang als in samenstelling, sterk fluctueren. Kortom, de
opstellers van dit masterplan hebben besloten dat het om die redenen geen zin heeft een
detaillistische meerjarenbegroting op terreinniveau uit te werken. Wel hebben de
gemeente en het georganiseerd bedrijfsleven afgesproken dat:
• er samenhang moet zijn tussen de projectplannen; niet alleen in organisatorisch
opzicht, maar ook voor wat betreft financiële verevening. Onder dit laatste wordt
verstaan dat (financiële) oplossingen niet alleen binnen de plangebieden dienen te
worden beoordeeld, maar dat ruimte moet blijven bestaan voor een coherente
aanpak gericht op creatieve financiële constructies (benefit sharing, value capturing,
nieuw-voor-oud etc.);
• de gemeente de bereidheid heeft om eventuele (over-)winsten uit deelprojecten in te
zetten als cofinanciering voor kostentrajecten in komende deelprojecten;
• partijen zich ten volle inspannen om zoveel mogelijk (non-cumulatieve) doelbijdragen
te verzilveren voor de realisatie van de beoogde resultaten. Hierbij wordt gedacht
aan provinciale bijdragen, stimuleringsregeling criminaliteitspreventie etc.

De ondernemers en de gemeente Eindhoven hebben in het verleden al veel geïnvesteerd


in De Hurk. Ter realisering van het project “Duurzaam De Hurk” is in de periode 1999 –
2002 € 4.515.505,- geïnvesteerd, waarvan € 2.962.003,- gemeentelijke bijdrage,
€ 228.161,- bijdrage van de ondernemers en € 1.361.341 Stimulus bijdrage.

Over de kosten voor parkmanagement en criminaliteitspreventie kan worden gezegd dat


de kosten op jaarbasis geraamd zijn op circa € 100.000, op te brengen door gemeente
en bedrijfsleven [bron: PIT, Drieluik parkmanagement 2005]. Voor kostendekking wordt
onder meer een beroep gedaan op provinciale en rijkssubsidie-instrumenten. Hierbij
wordt gedacht aan subsidieaanvragen bij de provinciale programma’s “Kwaliteit werkt”,
“Criminaliteit op bedrijventerreinen” en “Stimulering ICT en breedbandinfrastructuur op
bedrijventerreinen”, dan wel bij de ministeriële programma’s “Criminaliteit op
bedrijventerreinen” en “Urgente bedrijfslocaties”.

Ten aanzien van de totale kosten van de vier revitaliseringsprojecten is op dit moment
slechts een indicatie te geven. De deelprojecten verschillen niet alleen in aard en aanpak,
maar ook in omvang. In zijn algemeenheid is er vanuit te gaan dat een ingrijpende
revitalisering gemiddeld genomen ongeveer € 500.000,- per hectare kost, exclusief
kosten voor bodemsanering e.d. [bron: ETIN Adviseurs]. De diverse plangebieden
omvatten ruim 20 hectare, hieruit kan worden afgeleid dat het totale tekort ruim € 10
miljoen bedraagt. In de planvorming van de verschillende deelprojecten worden de
kosten en opbrengsten nader uitgewerkt. Uiteraard worden opbrengsten die in een
deelproject worden gegenereerd direct in mindering gebracht op het tekort van dat
deelproject. Eventuele overwinsten worden verevend met verliezen uit andere
deelprojecten.

Voor het geven van versnelling aan het herstructureringsproces, heeft de BHB – daartoe
gefaciliteerd door de Provincie – aan de gemeente toegezegd haar kennis ter beschikking
te stellen. De gemeente en de BHB hanteren het masterplan als een strategisch
document, dat de basis is voor de aanpak op deelplanniveau. De synergie tussen de
deelplannen wordt hiermee eveneens inzichtelijker. Daarbij moet worden gedacht aan

Masterplan De Hurk te Eindhoven 42


het op het juiste moment inzetten van publiekrechtelijke instrumenten, het slim en
gericht aankopen van strategisch onroerend goed, alsmede het zo mogelijk financieel
verevenen van verliezen uit het ene deelgebied met initiële overwinsten uit het andere
deelgebied. De gemeente en BHB zijn voornemens een publiek-publiek raamwerk te
ontwikkelen, dat voorziet in procedurele en financiële afspraken. De afspraken worden
geharmoniseerd met de strekking van de TOP-regeling en liggen in het verlengde van de
uitvoering van het ondertekende TOP-convenant d.d. 14 april 2005.

Masterplan De Hurk te Eindhoven 43

You might also like