You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 18 maja 2016 | Nr 10 (211)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

MSZANA SPRAWY KONTROWERSYJNE

Czy uciliwa asfaltownia


opuci gmin?

Spraw rado
na Dzie Dziecka

Cho umowa dzierawy terenu ju dawno zostaa wypowiedziana,


nic nie wskazuje na to, by rma miaa opuci zajmowan przez siebie
dziak.

XVI Eko-Wystawa
w Pietrowicach Wielkich
Fot. Justyna Koniszewska

KATARZYNA KRENTUSZ

Asfaltownia w Mszanie, ze
wzgldu na wydobywajcy si
z jej terenu nieprzyjemny zapach, uprzykrza ycie okolicznym mieszkacom. Sytuacji nie
poprawiy zaoone nowe ltry
czy instalacja do utylizacji nieprzyjemnego zapachu. Po licznych interwencjach mieszkacw zgaszanych telefonicznie,
pisemnie i osobicie w urzdzie i na zebraniach wiejskich,
wjt gminy zdecydowa si na
wypowiedzenie uciliwemu
przedsibiorcy dzierawy terenu. Ten jednak nie zaprzesta
dziaalnoci.
Stosowne pismo w sprawie
wypowiedzenia umowy rmie
Polcab zostao zoone ju 18
czerwca 2015 roku. Przy zachowaniu 6-miesicznego okresu
wypowiedzenia, rma miaa zakoczy dziaalno na dziace i
przywrci j do stanu poprzedniego kocem grudnia 2015r. 16
listopada 2015 roku do Urzdu
Gminy wpyno jednak pismy
rmy Polcab z informacj, i w
ich ocenie wypowiedzenie jest
nieskuteczne z podawan przez
gmin dat, a rm powinien
obowizywa roczny termin
wypowiedzenia. Umowa dzierawy terenu pomidzy urzdem
a przedsibiorc nie zawieraa
adnych szczegowych zapisw dotyczcych ewentualnych
uciliwoci, jakie mogyby
wiza si z dziaalnoci rmy.
Jak jednak wyjania Mirosawa Ksiek-Rduch, inspektor
ds. Promocji i Informacji Urzdu Gminy Mszana, przedsibiorstwa o identycznym prolu dziaalnoci, tj. wytwarzanie
mas bitumicznych, dziaay na
tym terenie ju wczeniej i nie
byo z nimi takich problemw,

REGION EKOLOGIA

Na ubiegorocznej sesji Rady Gminy szef rmy Polcab mia zadeklarowa, e zakoczy
dziaalno w Mszanie. Nie sprecyzowa jednak, kiedy miaoby to nastpi. Wadze gminy i
mieszkacy maj nadziej, e uda si w kocu uzyska porozumienie i asfaltownia zniknie z
krajobrazu mszaskiego.
jakie obecnie stwarza rma Polcab. Dlatego wodarze gminy
zdecydowali si wystpi na
drog sdow.
Obecnie w Sdzie Rejonowym w Wodzisawiu lskim
przeciwko uciliwemu przedsibiorcy tocz si dwie sprawy. Jedna z nich dotyczy bezumownego korzystania z dziaki
ssiadujcej z tymi, ktre rma
dzierawi od gminy. Pierwsza
rozprawa odbya si 6 kwietnia
tego roku. 26 kwietnia odbyy
si ogldziny nieruchomoci,

a na 22 lipca 2016 r., na godz.


8:30, wyznaczony zosta termin
kolejnej rozprawy, na ktrej zaplanowane jest przeprowadzenie dowodu z zezna wiadkw.
Druga sprawa dotyczy z kolei
dziaek, ktre byy objte umow dzierawy. Gmina Mszana
zoya pozew o nakazanie rmie Polcab, aby wydaa nieruchomo, czyli po prostu - zakoczya dziaalno na niej i
opucia teren.
Ponadto, urzd gminy zgosi rwnie wniosek o udzielenie

zabezpieczenia przez zakazanie


Polcabowi korzystania z nieruchomoci do czasu prawomocnego zakoczenia sprawy. W tej
chwili wniosek ten oczekuje na
rozpoznanie.
Zgodnie z rocznym okresem wypowiedzenia, przedsibiorca ma zaprzesta dziaalnoci w Mszanie do 30 czerwca
2016 roku. Zdaniem Urzgu
Gminy, nic nie wskazuje jednak na to, by rma zamierzaa
opuci dziak i przywrci j
do stanu poprzedniego.

Setki wystawcw, rzesze zwiedzajcych, konferencja


oraz wystpy artystyczne kolejna edycja Eko-Wystawy za nami.
Czytaj wicej str. 7

REGION EKOLOGIA

ZANIECZYSZCZONY
WODZISAW LSKI
W niechlubnej pierwszej
dziesitce rankingu WHO
znalazy si rwnie: ywiec, Pszczyna, Rybnik,
Opoczno, Sucha Beskidzka, Godw.
wiatowa
Organizacja
Zdrowia (WHO) opublikowaa
zatrwaajcy raport najbardziej
zanieczyszczonych miast Europy wedug stanu ich powietrza.
Wrd 50 miast, ktre zostay
wymienione w raporcie WHO,
a 33 le w Polsce. wiatowa Organizacja Zdrowia, przy
opracowywaniu zestawienia,
braa pod uwag poziom pyu zawieszonego PM2.5, ktry,
jej zdaniem, jest najbardziej
szkodliwy dla zdrowia czowieka spord zanieczyszcze
atmosferycznych. Dugotrwae naraenie na dziaanie pyu
zawieszonego PM2.5 skutkuje skrceniem ycia czowieka
nawet o 10 miesicy. Krtkotrwaa ekspozycja na wysokie
stenia pyu PM2.5 powoduje

wzrost liczby zgonw z powodu chorb ukadu oddechowego i krenia oraz nasila objawy
chorb puc, chorb o podou
alergicznym czy chorb serca.
W caej Polsce, z powodu zanieczyszczenia powietrza, przedwczenie umiera ok. 44 tysicy
osb rocznie.
Niechlubn pierwsz dziesitk rankingu WHO prezentujemy poniej. Znalazo si na
niej a 7 polskich miejscowoci.
Warto przy tym pamita, e lista opracowana zostaa w oparciu tylko o te miejsca, w ktrych
znajduj si stacje monitorujce jako powietrza.
Ranking WHO: 1. ywiec;
2. Pszczyna; 3. Dimitrovgad
(Bugaria); 4. Rybnik; 5. Wodzisaw lski; 6. Opoczno; 7.
Sucha Beskidzka; 8. Godw pow. wodzisawski; 9. Dolny
Voden (Bugaria); 10. Montana (Bugaria).
KK

REGION POLICJA

WAMYWACZE
W POWIECIE
Na terenie powiatu wodzisawskiego (gwnie w
miecie Rydutowy) doszo do serii wama do
domw i mieszka.
Najczciej, wykorzystujc nieobecno domowni-

kw, sprawcy wamywali si


do wntrza budynkw, podwaajc drzwi balkonowe albo
wykorzystujc uchylone okno.
Policja apeluje o czujno.
KK

R E K L A M A

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

18 maja 2016, nr 10 (211)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI INWESTYCJE

Trzy Wzgrza wyrnione w konkursie


Top Inwestycje Komunalne 2016
Fot. UM Wodzisaw l.

W Gdasku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Markowej, Rudzie Sukowskiej, Sopocie, remie, Tarnowie, Jarocinie
oraz w Wodzisawiu lskim zrealizowano najlepsze w Polsce inwestycje komunalne 2016 roku.
katarzyna krentusz

Rodzinny Park Rozrywki Trzy Wzgrza, najwiksza


atrakcja Wodzisawia lskiego,
caego powiatu i okolic, otrzyma jedno z 10 rwnorzdnych
wyrnie w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2016. Zwycizcw pitej edycji oglnopolskiego plebiscytu wyonia Rada
Konsultacyjna pod przewodnictwem Andrzeja Dery, sekretarza
stanu w Kancelarii Prezydenta
RP oraz czytelnicy serwisu Portalsamorzadowy.pl.
To wietna wiadomo!
Zdobylimy nagrod w prestiowym konkursie, mamy jedn z najlepszych inwestycji w
kraju mwi Mieczysaw Kieca. Bardzo si ciesz. To due
Rodzinny Park Rozrywki Trzy Wzgrza to szeroka oferta atrakcji dla wszystkich mionikw aktywnego wypoczynku. Otrzymana nagroda jest dowodem na to, e inwestycja
doceniana jest nie tylko w miecie, ale i w kraju.
wyrnienie, dziki ktremu o
naszym parku usyszy wielu ludzi z caego kraju. Ta nagroda
jest dla mnie kolejnym dowodem na to, e warto byo podj
trud tak nieatwej budowy i e
w Wodzisawiu lskim udao
nam si stworzy miejsce wyjt-

kowe dopowiada prezydent.


Wybrane Top Inwestycje
Komunalne 2016 musiay wykaza spenienie takich kryteriw,
jak: efekt prorozwojowy inwestycji, skala inwestycji w odniesieniu do moliwoci finansowych jednostki samorzdu,

walory estetyczne, funkcjonalno, nowatorstwo, wsppraca


z lokaln spoecznoci na etapie
projektowania inwestycji, monta finansowy (koncesja, kredyt,
dotacja, PPP etc.) oraz aktywne
gospodarowanie majtkiem.
Statuetki Top Inwestycji Komunalnych 2016 zostan wrczone podczas gali towarzyszcej
VIII Europejskiemu Kongresowi
Gospodarczemu, 19 maja br. o
godz. 18:30, w sali audytoryjnej
Midzynarodowego Centrum
Kongresowego w Katowicach.
Wyrnienie odbierze osobicie
prezydent miasta Wodzisawia
lskiego, Mieczysaw Kieca.

KOMENTARZ NA GORCO TRZY WZGRZA OCZAMI MIESZKACW


A co o samym wodzisawskim parku rozrywki sdz osoby zamieszkae w powiecie
wodzisawskim? O zdanie zapytalimy wybranych mieszkacw.
Stanisawa, lat 65, zam. Wodzisaw l.
Kapitalna inwestycja! Doskonae miejsce do spdzenia
czasu dla seniorw. Mona
pospacerowa, porozmawia,

poby na onie natury, a przy


okazji - poobserwowa modych. Nie dziwi si, e nasz
park zosta wyrniony. Czsto podruj po Polsce i raczej rzadko mona gdzie zobaczy takie miejsce, jak to. A
na pewno nie tak due i tak
zadbane.
Piotr, lat 24, zam. Wodzisaw
l.
Niby park jest dla wszystkich, niby do wszystkiego, ale,

Zesp redakcyjny: Katarzyna Krentusz


Pawe Strzelczyk, Katarzyna Solarz
Iwona Cybulska, Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz
Dzia grafiki i reklamy:
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Redakcje:
44-300 Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Martyna Terka-Cebula 533 355 277


martyna.cebula@raciborskiemedia.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

jak to mwi, kiedy co jest


do wszystkiego - to jest do niczego. Jeeli chodzi o wyronienie to oglnie wiadomo, e
Polska w budowie, wic jeeli
co gdzie si zakoczy happy endem to przecie trzeba
to wyrni...
Piotrek, lat 27, zam. Godw
Wodzisawskie
Trzy
Wzgrza to rewelacyjne miejsce dla kadego czowieka, tego maego i duego. Znakomi-

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

te place zabaw i powierzchnia


do prbowania swoich si na
rolkach, wrotkach czy deskorolkach. Kady znajdzie co
dla siebie. To idealne miejsce, aby spdzi czas z ca
rodzink. Mona tu pobiega
na super przygotowanych
trasach biegowych lub po
prostu odpocz, wybierajc
si na may spacerek.
Grzegorz, lat 35, zam. Wodzisaw l.
Z perspektywy rodzica
bardzo si ciesz, e powstao
takie miejsce jak Trzy Wzgrza, poniewa w Wodzisawiu
brakowao mi takiej przestrzeni stricte dla rodziny,
dzieci - dla naszego wsplnego wypoczynku. Na terenie parku mona skorzysta z
szerokiego wachlarza atrakcji
skierowanych jednak nie tylko do rodzicw i ich pociech,
ale do kadego. Osobicie jestem tutaj z synem i on w
kady weekend. Troch denerwujcy jest czasem tok,
ale kady znajdzie miejsce
dla siebie. Wyrnienie jest
jak najbardziej suszn spraw. Brawo Wodzisaw!

Marcin, lat 27, zam. Wodzisaw l.


Park jest ciekaw inwestycj, ale, wedug mnie, nie wykorzystano caego potencjau tego miejsca. Fajnie, e s
cieki rowerowe, miejsca dla
dzieci... Ale po co zrobiono amfiteatr, na ktrym od otwarcia
nie odby si ani jeden koncert?
Poza tym troch na wyrost nazywamy to miejsce parkiem, bo
przecie park to ziele, to drzewa i oglnie pojta fauna i flora, a przejedajc przez most
mona zauway tylko jedno
- Sahar, poniewa podczas
budowy zosta wykarczowany cay istniejcy drzewostan.
Nagrod uwaam, e przyznano na wyrost. Czas pokae, czy
Trzy Wzgrza bd si cieszyy tak sam popularnoci za
kilka lat.
Alicja, lat 16, zam. Wodzisaw
l.
Rodzinny Park Rozrywki,
moim zdaniem, jest wietnym
miejscem na spdzenie czasu
z rodzin, jak i z przyjacimi.
Mona znale tam atrakcje dla
dzieci w kadym wieku, dlatego ludzie z chci tam przycho-

dz. Naszemu miastu bardzo


brakowao takiego miejsca.
Sylwia, lat 27, zam. Gokowice
Syszaam, ale... nigdy tam
nie byam. Znajome mwiy,
e wcale nie jest tak fajnie. Ja
mam mae dziecko. Co prawda,
w wzku ju nie musi jedzi,
ale podobno dla takich maluszkw, ktre w sumie od nie tak
dawna potrafi chodzi, raczej
nie znajd tam nic ciekawego.
Poza tym, chyba promocja tego
miejsca jest saba. Znam wiele
osb, ktre tam, podobnie jak
ja, nigdy nie byy. A s nawet
tacy, ktrzy nie wiedz o jego
istnieniu a mieszkaj w tym
samym powiecie...
Klaudia, lat 26 i Artur, lat 28,
zam. Radlin
Jak dla nas, wspaniae
miejsce. Jestemy tu czsto.
W tygodniu biegamy, jedzimy na rowerze. A w weekend
wpadamy w co pogra. Albo
na wieczorny spacer. wietnie
zagospodarowana przestrze,
z nieuytku w co z poytkiem
- i to dla wszystkich. Raczej nie
mona si tu nudzi.

Wiadomoci 3

18 maja 2016, nr 10 (211)


WODZISAW LSKI REMONTY

WODZISAW LSKI POLICJA

Fot. KPP Wodzisaw l.

ZAMIAST ZAPACI
POBI DOSTAWC PIZZY

Wodzisaw lski
remontuje serce miasta

kk

CZYOWICE POLICJA

CHCIA ZAATWI
SPRAW APWK
Kwota 5000 zotych miaa
przekona policjantw do
odstpienia od czynnoci
subowych. Teraz 57-letni kierowca moe trafi do
wizienia.
4 maja przed godz. 8:00, na
ul. Dworcowej w Czyowicach
policjanci zatrzymali do kontroli pojazd marki Fiat, ktrym
podrowa 57-latek z dwjk
dzieci. Po zbadaniu alkomatem
i uzyskaniu pozytywnego wyniku, mczynie zatrzymano
prawo jazdy. W czasie wykonywania czynnoci, kierowca kilkukrotnie proponowa funkcjonariuszom, by jako zaatwi
spraw.

Mundurowi
ostrzegali
57-latka, e prba wrczenia korzyci majtkowej jest przestpstwem. Ten jednak nie ustpowa. Gdy jeden z mundurowych
opuci radiowz, aby przekaza
dokumenty osobie zabezpieczajcej samochd, 57-latek oznajmi drugiemu z policjantw, e
mog si spotka za p godziny
w wyznaczonym miejscu i przekae im wtedy 5000 zotych w
zamian za odstpienie od czynnoci subowych. Policjanci odmwili, a kierowca fiata trafi do
aresztu. Teraz grozi mu kara nawet 8 lat wizienia.
kk

RADLIN POLICJA

KRAD, BO MIA TRUDN


SYTUACJ FINANSOW
Zodziej
samochodw
wpad w rce policji, poniewa w kradzionym pojedzie zostawi paragon
ze sklepu.
Z pocztkiem maja, gdy
mundurowi z komisariatu w
Radlinie patrolowali ul. Napierskiego, zauwayli Fiata
Punto, ktry sta w miejscu do
tego nieprzeznaczonym. Po
sprawdzeniu w bazach danych
ustalili, e samochd ten zosta
skradziony dzie wczeniej w
Wodzisawiu.
W odnalezionym pojedzie
wodzisawscy kryminalni znaleli paragon, ktry mg zostawi sprawca. Idc tym tropem,

trafili do sklepu, w ktrym zodziej robi zakupy. Dalsze czynnoci pozwoliy im ju na ustalenie, kim jest mczyzna.
Funkcjonariusze zatrzymali
32-latka, ktry przyzna si do
kradziey samochodu, tumaczc to... swoj trudn sytuacj
finansow. Jak si wkrtce
okazao, nie by to jego jedyny
wystpek. Par dni wczeniej z
parkingu pod sklepem ukrad
samochd marki Volkswagen
Golf. Wszed rwnie do dwch
innych pojazdw, ale zabra tylko znajdujce si w ich wntrzu
dokumenty.
kk

Herb na rynku to jeden z bardziej charakterystycznych


punktw na mapie caego Wodzisawia lskiego.

RADLIN EKOLOGIA

Pierwsi lokatorzy
w hotelach dla owadw
W drewnianych domkach przygotowanych z myl o owadach
zapylajcych zamieszkay pierwsze murarki ogrodowe.
Hotele dla owadw w Radlinie zaczynaj spenia swoj
rol wnikliwym obserwatorom udao si ju bowiem zaobserwowa w nich pierwsze
murarki ogrodowe. Murarka
ogrodowa to tzw. dziki zapylacz, wygldem przypominajcy zwyk pszczo. Mimo swego pszczelego wygldu nie
dli. Nie produkuje rwnie
plastrw miodu, a jedyn jego
prac jest zapylanie rolin miododajnych.
Pierwsze owady pojawiy
si w hotelach w okolicach maja. Z atwoci poradziy sobie z
odnalezieniem swojego maego
M w przygotowanych do tego
drewnianych otworach.
Hotele dla owadw sto-

Fot. R. mietana

ktra poinformowaa, e nie


zamawiaa adnego jedzenia.
Wychodzc z bloku, na parterze zosta zaatakowany przez
26-latka, ktry pchn go na
ziemi i kopn oraz zada
wydania pizzy pod grob wezwania swoich 6 godnych kolegw.
Przestraszony
19-latek
uciek i powiadomi o caym
zdarzeniu policj. Kryminalni
jeszcze tego samego dnia ustalili tosamo sprawcw faszywego zamwienia. 26-letni
sprawca pobicia zosta zatrzymany nastpnego dnia,
w swoim mieszkaniu. O losie
rozbojarza wkrtce zdecyduje prokurator. Grozi mu kara
nawet do 12 lat pozbawienia
wolnoci.

Na wodzisawskim rynku
herb miasta pojawi si ju pod
koniec lat 80. ubiegego wieku.
Teraz pracami remontowymi
tego charakterystycznego dla
Wodzisawia lskiego punktu zajy si Suby Komunalne
Miasta.
Konstrukcja herbu, ktra
zapada si z upywem lat, zostanie rozebrana. Wykonana
zostanie trwaa podsypka, a na
niej - pracownicy SKM na nowo uo wzr herbu. W sumie
prowadzone prace potrwa maj ok. 2 tygodni.

Hotele dla owadw stanowi element strategii dziaa


w zakresie ochrony owadw zapylajcych w Radlinie.
j m.in. przy radliskim urzdzie, na osiedlu familokw
Emma czy przy tni solankowej. Mniejsze hotele znajduj

si rwnie przy placwkach


edukacyjnych w Radlinie.
kk

WODZISAW LSKI POLICJA

WYPADEK NA UL. BOGUMISKIEJ.


2 OSOBY RANNE
Fot. PIXABAY

Nawet do 12 lat wizienia


grozi 26-letniemu mczynie, ktry zamwi
pizze i wcale nie zamierza za nie zapaci.
Nietypowy rozbj mia
miejsce 7 maja, kilka minut
po godz. 23:00. Poszkodowany 19-letni dostawca pizzy
sam zgosi si na komend
i opowiedzia funkcjonariuszom o zajciu. Jak wynikao z jego relacji, chopak mia
dostarczy pizze na ulic eromskiego w Wodzisawiu.
Gdy wszed do klatki, zaczepio go dwch mczyzn, ktrzy
chcieli, eby da im dwie pizze,
a za trzeci, jak twierdzili, zapaci ona jednego z nich. Dostawca nie przysta jednak na
ich propozycj. Uda si pod
wskazany adres, ale tam drzwi
otworzya mu starsza kobieta,

w skrcie

Trwaj prace remontowe, dziki ktrym herb z kostki


brukowej uoony na wodzisawskim rynku odzyska swj
dawny blask.
katarzyna krentusz

Teraz 26-latek moe sono zapaci za pizze, ktrych nawet


nie byo mu dane skosztowa.

REGION

Fot. UM Wodzisaw l.

GazetaInformator.pl >>

42-letni kierowca forda,


nie ustpujc pierwszestwa przejazdu, doprowadzi do wypadku, w ktrym
ranne zostay dwie osoby.
Wypadek na ul. Bogumiskiej mia miejsce 6 maja, ok.
godz. 15:15. Kierowca forda nie
ustpi pierwszestwa przejazdu kierujcemu samochodem
marki Seat, w wyniku czego

pojazd ten zjecha na pobocze i


uderzy w sup energetyczny.
32-letni kierujcy seatem
trafi do szpitala z urazem krgosupa. Jego pasaer dozna
oglnych potucze ciaa. 42-letni kierowca forda w chwili zdarzenia by trzewy. Wyjaniane
s okolicznoci wypadku.
kk

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

WALCZ
Z NIELEGALNYMI
PLAKATAMI
Na wiatach przystankw autobusowych, na cianach czy w
innych miejscach do tego nieprzeznaczonych w Rydutowach rokrocznie pojawiaj si
liczne ogoszenia i plakaty, ktre
oszpecaj miasto. Dlatego wojn
amicym prawo ogoszeniodawcom wypowiedziaa rydutowska
Stra Miejska. Od teraz osoby,
ktre wywieszaj swoje plakaty
w innych miejscach ni betonowe supy ogoszeniowe, bd
musiay si liczy z otrzymaniem
mandatu w wysokoci nawet do
500 zotych.
145KM/H W TERENIE ZABUDOWANYM!
8 maja podczas popoudniowego patrolu ul. Wodzisawskiej,
policjanci z wydziau ruchu
drogowego rybnickiej komendy
zauwayli motocykl, ktrego kierujcy porusza si z nadmiern
prdkoci. Kiedy stre prawa
dokonali pomiaru, okazao si, e
25-letni mieszkaniec Rydutw
mia na liczniku 145 km/h. Mczyzn zatrzymano do kontroli
drogowej. 25-latek otrzyma 400
z mandatu oraz 10 punktw karnych. Na okres 3 miesicy utraci
rwnie swoje prawo jazdy.
PIJANY KIEROWCA
ZATRZYMANY
W WIERKLANACH
12 maja na ul. Kocielnej w
wierklanach, rybniccy policjanci
zatrzymali do kontroli drogowej
samochd osobowy marki Opel
Zafira. Ze wzgldu na wo alkoholu, jak mona byo wyczu
od kierowcy pojazdu, poddano
go badaniu na alkomacie. Jak
si okazao, mieszkaniec Radlina
mia w organizmie prawie 2,5
promila. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych wyszo
rwnie na jaw, e mczyzna nie
posiada prawa jazdy, poniewa
zostao mu ono zatrzymane ju
w 2010 roku! Wkrtce nieodpowiedzialny kierowca odpowie za
swoje zachowanie przed sdem.
PRACE
NA CMENTARZU PRZY
ULICY BOGUMISKIEJ
Na cmentarzu komunalnym przy
ul. Bogumiskiej prowadzone
s kolejne prace modernizacyjne. Obecnie Suby Komunalne
Miasta Wodzisawia lskiego
kocz remont przycmentarnej kaplicy. Rozpoczto rwnie
przygotowanie nowych kwater
ziemnych oraz kolejnej kwatery
urnowej. W przyszoci na cmentarzu planowana jest take modernizacja owietlenia.
NOWE INSTALACJE CO
W PRZEDSZKOLACH
W terminie od 1 lipca do 28
sierpnia w wodzisawskich
przedszkolach przeprowadzona
zostanie modernizacja instalacja
centralnego ogrzewania. Planowane prace obejmowa bd
nastpujce placwki: Publiczne Przedszkole nr 1, Publiczne Przedszkole nr 2, Publiczne Przedszkole nr 5, Publiczne
Przedszkole nr 6, Publiczne
Przedszkole nr 9, Publiczne
Przedszkole nr 15, Publiczne
Przedszkole nr 16, Zesp Szkolno-Przedszkolny nr 5.
UCZNIOWIE
BD GRA W SZACHY
Miasto Wodzisaw lski, stawiajc nie tylko na sprawno
fizyczn, ale rwnie - sprawno
intelektualn, od wrzenia 2016
roku wprowadzi do wszystkich
wodzisawskich szk podstawowych program Nauka gry w
szachy (dotychczas realizowany
w SP nr 1, 3 i 8). Na wyjtkowe
zajcia uczszcza bd uczniowie wszystkich klas trzecich.

4 Edukacja

18 maja 2016, nr 10 (211)

WODZISAW LSKI EDUKACJA

REGION KULTURA I SPORT

Festiwal Techniki w ZSZ

Sportowcy i ludzie kultury odebrali


nagrody Powiatu Wodzisawskiego

Festiwal Techniki w Zespole Szk Zawodowych


w Wodzisawiu lskim to wyjtkowe wydarzenie,
podczas ktrego nauka spotka si z zabaw.
katarzyna krentusz

Festiwal Techniki w ZSZ to


okazja do szukania wsplnych
pasji i zainteresowa w wiecie techniki, wynalazkw i nowoczesnych urzdze. W czasie wydarzenia, jego uczestnicy
bd mogli montowa ukady
elektropneumatyczne, projektowa ukady cyfrowe, lutowa

gorcym powietrzem, wykonywa dowiadczenia z ciekym


azotem, wykonywa eksperymenty chemiczne oraz analiz
substancji, pozna moliwoci
mobilnej pracowni elektrycznej, dokonywa pomiarw
twardoci rnych materiaw,
przygotowywa prbki do obserwacji mikroskopem, obserwowa struktury (budowa we-

<< GazetaInformator.pl

Wadze powiatu wodzisawskiego podczas gali wrczenia nagrd


i wyrnie w dziedzinie sportu i w dziedzinie kultury uhonoroway
25 sportowcw, 5 trenerw, 2 dziaaczy i 8 twrcw kultury.

wntrzna) stopw za pomoc


mikroskopu metalurgicznego,
zastosowa wiedz mechaniczn w praktyce, a take zapozna si z ofert edukacyjn
szkoy.
Okazj do udziau w interaktywnych warsztatach w ZSZ
wszyscy chtni bd mieli ju
21 maja (sobota), w godzinach
od 10:00 do 13:00.

WODZISAW LSKI SPORT

Trzy Wzgrza z myl


o rowerzystach: Stacja naprawy
rowerw i stojaki

Fot. trzywzgorza.pl

Specjalnie dla wszystkich fanw jazdy na dwch kkach,


w Rodzinnym Parku Rozrywki pojawiaj si kolejne udogodnienia.

5 maja w Domu Przyj


Karina w Pszowie odbya
si uroczysta Gala Wrczenia
Nagrd i Wyrnie Powiatu
Wodzisawskiego w Dziedzinie
Sportu oraz Nagrd Powiatu
Wodzisawskiego w Dziedzinie
Kultury. Wybitnych sportowcw, ludzi kultury oraz zaproszonych goci przywita wicestarosta Grzegorz Kamiski,
ktry, gratulujc laureatom
sukcesw, pokreli, e bardzo
cieszy si z tego, e w powiecie
wodzisawskim jest spora grupa ludzi, ktrzy, dziki swojej
olbrzymiej determinacji i pasji, mog poszczyci si pierwszorzdnymi osigniciami w
dziaalnoci artystycznej i sporcie. Do ycze i gratulacji doczy si take senator Adam
Gawda, powiatowi radni oraz
wodarze miast i gmin powiatu wodzisawskiego. W sumie uhonorowanych zostao
25 sportowcw, 5 trenerw, 2
dziaaczy i 8 twrcw kultury.
W tym roku za caoksztat
dziaalnoci kulturalnej, za
wieloletnie, wybitne osignicia oraz zaangaowanie w prac na rzecz kultury nagrody
z rk Janiny Chlebik-Turek i
Danuty Makowskiej otrzy-

mali: Bogusaw Koodziej, Jakub Blokesz, Jerzy Buczyski,


Adam Bober, Arnold Paczek,
Krystyna Dawid, Ryszard Kozowski i Fundacja Muzyczna
Orkiestry KWK Anna im. W.
Kamczyka.
Wrd laureatw tej nagrody s m.in.: organizatorzy
koncertw i wydarze kulturalnych o zasigu krajowym i midzynarodowym, autorzy publikacji i ksiek, popularyzatorzy
kultury lskiej i dziedzictwa
grnolskiego, dyrygent, wokalista, instrumentalista, kompozytor czy trener i choreograf.
Wrd sportowcw, za
osignite wyniki sportowe nagrody z rk Eugeniusza
Wali i Grzegorza Kamiskiego odebrali: Szymon Skorupa
(boks), Jerzy Ciecior, Rudolf
Bugla, Alicja Adamska, Dominika Bura i Kamila Ostrowska
(wszyscy pywanie), Natalia
Kuczek-Fe (judo), Dominika
Bielecka, Agata Waro, Wojciech Fojcik i Filip Kroemer
(wszyscy biegi narciarskie),
Bartomiej Cichaczewski, Daniel Marcol, Kamil Huwer, Sebastian Mandrysz i Sebastian
Hauder (wszyscy szermierka)
oraz Jakub Bugajski, Robert

Tegoroczni laureaci
Nagrody Powiatu
Wodzisawskiego
otrzymali nagrody
finansowe o cznej
wartoci prawie

44 tys. z.

Szajthauer, Kamil Konieczny,


Filip Grygiel, Dawid Baluch,
Kacper Walawski, Dominik
Wrblewski, Mateusz Tkocz
i Dominik Matczak (wszyscy
pika siatkowa).
Krzysztof Skorupa i Aleksandra Pustoka (biegi narciarskie), Robert Knapik (pywanie), Marek Przybysz (pika
siatkowa, siatkwka plaowa)
oraz Krzysztof Urbaski (szermierka) to z kolei grono nagrodzonych trenerw. Natomiast w kategorii innych osb
wyrniajcych si osigniciami w dziaalnoci sportowej doceniono Feliksa Szwed
i Konrada Zielenego. Nagrody
wszystkim laureatom wrczy
senator Adam Gawda wraz z
Leszkiem Bizoniem.
Gal uwietni wystp
Fundacji Muzycznej Orkiestry
KWK Anna im. W. Kamczyka.

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Od teraz, dziki samoobsugowej stacji, podstawowe naprawy rowerzyci bd mogli


wykona od rki.
Awarie rowerw wkrtce
nie bd ju straszne rowerzystom na Trzech Wzgrzach. W
pobliu zabudowy kontenerowej parku znale ma si bowiem samoobsugowa stacja
naprawy rowerw IBOMBO
PRS-LV2, ktra wyposaona
bdzie m.in. we wkrtak krzyowy, wkrtak paski, klucz
R E K L A M A

nastawny, klucze paskie, zestaw imbusw, yki do opon,


szczypce paskie czy pompk z
adapterem.
Z kolei przed parkow wypoyczalni zamontowanych
zostao ju 10 nowych stojakw rowerowych, ktre MOSiR Centrum naby za kwot
2118 zotych.

W kolejne udogodnienia
na Trzech Wzgrzach zainwestowano ze wzgldu na fakt, i
to wanie cieki rowerowe
s jednymi z najczciej odwiedzanych atrakcji Rodzinnego Parku Rozrywki.
kk

Zesp Placwek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisawiu


lskim zosta nagrodzony
za swoje dziaania podjte
w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu.
Ju po raz dwunasty organizatorzy Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) Fundacja
"Dzieci Niczyje" oraz Naukowa
i Akademicka Sie Komputerowa (NASK) wraz z licznymi
partnerami przedsiwzicia zaprosili szkoy, organizacje pozarzdowe, firmy i osoby prywatne do podejmowania dziaa na
rzecz bezpiecznego i pozytywnego wykorzystywania Internetu
przez dzieci i modzie. W tym
celu zorganizowano oglnopolski konkurs, do ktrego zgoszono rekordow liczb 1707 inicjatyw. Z samego wojewdztwa
lskiego do konkursu zgosio
si 291 szk i placwek. Powiat
wodzisawski reprezentowao 11
szk i placwek z Mszany, Radlina, Rogowa, Rydutw i Wodzisawia lskiego.

Fot. ZPSWR Wodzisaw lski

ZPSWR SZKO BEZPIECZNEGO


INTERNETU

Lepszy internet zaley od nas samych? Prbowali to


udowodni podopieczni wodzisawskiej placwki.
W tym roku nagrodzonych
zostao 15 szczeglnie wyrniajcych si placwek. Wrd
nich znalaz si Zesp Placwek
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych z Wodzisawia l.,
ktry zajmuje si edukacj dzieci i modziey o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W nagrod szkoa otrzyma projektor
multimedialny oraz ekran.
Podczas obchodw DBI organizatorzy chcieli podkreli
fakt, i kady internauta moe

przyczyni si do tego, e Internet bdzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Zwrcono


uwag na to, e kady z nas ponosi odpowiedzialno za to, co
robi w sieci i w jaki sposb z niej
korzysta. Podejmujc dziaania
w ramach tegorocznych obchodw DBI, uczestnicy zaj mogli dostrzec potencja sieci, ktry
dzieci mog wykorzysta zarwno w edukacji, kontaktach z rwienikami, jak rwnie jako
form twrczej rozrywki. Taka
wiedza jest niezbdna i przydatna wszystkim uczniom, a
Szkoa Specjalna z Wodzisawia
lskiego moe by szczeglnie
dumna ze swego kolejnego osignicia podkrelia dyrektor
wodzisawskiej placwki, Beata Rczka. Tegoroczne wyrnienie wodzisawskiej placwki
jest ju trzecim tego typu w kolejnych edycjach konkursu.
jk

GazetaInformator.pl >>

Gospodarka 5

18 maja 2016, nr 10 (211)

WODZISAW LSKI INWESTYCJE

WODZISAW LSKI POMOC SPOECZNA

Kokoszyce: Trwaj prace przy budowie


cznika Modzieowa-Olszyny

PONAD P MILIONA
WYPAT Z PROGRAMU
RODZINA 500+

katarzyna krentusz

Ju kilka tygodni temu rozpoczy si prace przy budowie


cznika w Kokoszycach. Jego wykonawc jest Przedsibiorstwo Handlowo-Usugowe
TRANSKOM Robert Biadyga z Jaryszowa.
Celem tej inwestycji jest
budowa nowego odcinka drogowego o dugoci niespena
900 m oraz szerokoci 7 m.
Nowa droga zdecydowanie
usprawni sie komunikacyjn
w rejonie strefy, ale te poprawi bezpieczestwo uczestnikw ruchu drogowego i mieszkacw tego rejonu. W ramach

inwestycji powstanie skrzyowanie z ulic Olszyny oraz


przebudowane zostanie skrzyowanie z ulic Modzieow.
Wykonawca inwestycji wybuduje rwnie chodniki, owietlenie uliczne oraz stanowiska
postojowe. Zgodnie z zaoeniami, nowa droga ma powsta
w cigu tego roku wyjania
wodzisawski magistrat.
Obecnie trwaj roboty
ziemne zwizane z budow
przedmiotowej drogi. Jednoczenie prowadzone s rwnie
prace zwizane z kanalizacj
deszczow. Na wybudowanie
cznika miasto przeznaczy ponad 3 miliony zotych.

Fot. UM Wodzisaw l.

Budowa nowej drogi dojazdowej pomidzy ulic Modzieow a Olszynami


ma by kluczowa dla dalszego rozwoju strefy inwestycyjnej w tym miejscu.

Nowa droga nie tylko usprawni sie komunikacyjn w rejonie strefy, ale take wpynie na popraw bezpieczestwa
w ruchu drogowym.

REGION PRAWO

Do tej pory Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Wodzisawiu lskim zarejestrowa ju


2655 wnioskw o wypat
wiadczenia 500+.
6 maja ruszyy pierwsze
wypaty z programu Rodzina 500+. Do rodzin z Wodzisawia lskiego trafi w sumie
ponad p miliona zotych.
Najwysze wiadczenie, ktre
zostanie wypacone w pierwszej transzy, wynosi 6 tysicy
zotych. Trafi ono do rodziny,
w ktrej jest 6 dzieci.
wiadczenie wychowawcze w wysokoci 500 z przysuguje niezalenie od docho-

du na drugie i kolejne dzieci


do ukoczenia przez nie 18.
roku ycia. W przypadku rodzin z dochodem poniej 800
z netto na osob, rodzina
otrzyma wsparcie take na
pierwsze lub jedyne dziecko.
Przypominamy, e wci
mona skada wnioski o wypat wiadcze. Te osoby,
ktre zo wniosek do 1 lipca, otrzymaj wyrwnanie od
1 kwietnia. W przypadku, gdy
zostanie on zoony w pniejszym terminie, wiadczenie bdzie wypacane od miesica zoenia wniosku.
kk

REGION INTERNET

RUSZY SERWIS
ANOTAK.INFO

Bezpatne porady prawne ciesz si


sporym zainteresowaniem
Po bezpatn pomoc prawn, z ktrej korzysta mona od pocztku tego roku,
zwracaj si najczciej osoby starsze, powyej 65. roku ycia.

Celem platformy AnoTak.


info jest uatwienie przepywu informacji o wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych w Polsce
i Czechach.
28 kwietnia w czeskim Boguminie odbyo si spotkanie
przedstawicieli miast i gmin z
pogranicza polsko-czeskiego
oraz wadz wojewdztwa lskiego, opolskiego i morawsko-lskiego, podczas ktrego omwiony zosta projekt
euroregionalnej platformy
informacyjnej AnoTak.info.
Dziki AnoTak.info moliwa ma by wymiana informacji z Polski do Czech i odwrotnie. Platforma informacyjna
skierowana jest do wszystkich obywateli polsko-czeskiego pogranicza - zarwno
do tych, ktrzy bd brali aktywny udzia w jej tworzeniu,

jak i tych, ktrzy bd portal


odwiedza, czyta informacje
czy te je rozpowszechnia.
Wszystkie zainteresowane
podmioty (w tym przedsibiorcy czy organizacje pozarzdowe) na stronie mog
przesa informacje o swojej
dziaalnoci, ofercie lub wydarzeniach, ktre to nastpnie zostan przetumaczone
przez autorw portalu i opublikowane zarwno w jzyku
polskim, jak i czeskim.
Partnerem generalnym
projektu zostao wojewdztwo morawsko-lskie, a jego realizacja dotyczy ma
jednego z priorytetw rozwoju wsppracy przygranicznej, ruchu turystycznego oraz
wszystkich oboplnie korzystnych dziaa.
kk

REGION BEZPIECZESTWO

UWAAJ KOMU
UDOSTPNIASZ DANE

Od pocztku roku w dziewiciu miejscach na terenie powiatu wodzisawskiego mona


skorzysta z darmowych porad prawnych. W pierwszym
kwartale ich funkcjonowania,
z pomocy prawnej skorzystao
336 osb. Jak wynika z danych
zebranych przez Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu lskim, najwicej porad dotyczyo spraw z zakresu prawa
cywilnego, spadkowego i rzeczowego oraz spraw alimentacyjnych. Najczstsz form
udzielonej nieodpatnej pomo-

cy prawnej byo poinformowanie osoby uprawnionej o obowizujcym stanie prawnym i


przysugujcych jej uprawnieniach lub spoczywajcych na
niej obowizkach oraz wskazanie sposobu rozwizania problemu prawnego.
Mieszkacy powiatu najczciej odwiedzaj punkt
zlokalizowany w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisawiu lskim (naprzeciwko szpitala). Tam udzielono
99 porad. Chtnie korzystano
take z punktu w Orodku Po-

mocy Spoecznej w Radlinie,


w ktrym udzielono 73 porady. redni czas wizyt wynosi
od 15 do 30 minut. Z porad
prawnikw korzystaj przede
wszystkim osoby starsze, ktre
speniaj kryterium wiekowe,
czyli maj powyej 65 lat. Na
drugim miejscu s osoby, ktre nie ukoczyy 26. roku ycia. Osoby korzystajce z porad
najczciej maj wyksztacenie
rednie zawodowe, zasadnicze
zawodowe lub podstawowe.
Wrd nich przewaaj kobiety.

Z punktw, w ktrych
udzielane s bezpatne porady
prawne, korzysta mog osoby, ktrym w okresie roku poprzedzajcego zwrcenie si o
pomoc przyznano wiadczenie z pomocy spoecznej, osoby do 26. roku ycia i te, ktre
ukoczyy 65 lat, kombatanci
i weterani, posiadacze Karty Duej Rodziny oraz ofiary
klsk ywioowych, katastrof
naturalnych lub awarii technicznych.
kk

ZUS prosi o ostrono


przy odpowiadaniu na zaproszenia organizatorw
spotka w sprawie dziedziczenia skadek z subkonta i OFE. Porad w tej
sprawie mona za darmo
uzyska w najbliszej placwce ZUS.
Do ZUS coraz czciej docieraj sygnay o organizowanych w rnych czciach kraju spotkaniach, ktre w teorii
maj na celu informowanie
klientw ZUS i OFE o zasadach
dziedziczenia skadek w II filarze emerytalnym. W ich trakcie
padaj sugestie jakoby organizator szkole wsppracowa z
ZUS. Uczestnicy spotka proszeni s m.in. o podawanie
danych osobowych bliskich
uprawnionych do dziedziczenia skadek.

ZUS prosi o daleko idc


ostrono przy odpowiadaniu na zaproszenia organizatorw tego typu spotka. ZUS nie
wsppracuje z adnymi firmami w zakresie informowania o
zasadach dziedziczenia skadek
w II filarze emerytalnym. Podawane podczas takich spotka
dane osobowe mog wic zosta wykorzystane na niekorzy
klientw Zakadu.
Wszyscy zainteresowani
sprawami z zakresu ubezpiecze spoecznych, w tym zasadami dziedziczenia skadek,
mog korzysta z bezpatnych
porad ZUS, bezporednio na
salach obsugi, bd za porednictwem Centrum Obsugi Telefonicznej ZUS pod numerem:
(22) 560 16 00.
ddo: zus

6 Gospodarka

18 maja 2016, nr 10 (211)

KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ledzimy zmiany

Zmiany: 12 z brutto za godzin na


umowach mieciowych od stycznia 2017 r.
MRPiPS przygotowao projekt ustawy wprowadzajcej minimalne wynagrodzenie dla okrelonych umw cywilnoprawnych. Zmiany maj przeciwdziaa
ich naduywaniu. Nad przestrzeganiem obowizku zapewniania min. stawki
godzinowej ma czuwa PIP.

REKL AMY

GRATIS!

Drukarka fiskalna
w Polsce!
za
js
ie
n
m
aj
N
J
Temo HS E
Inteligentne urzdzenia skalne
Polski producent ELZAB pokazuje jak wspczesne urzdzenia
wspieraj dziaania reklamowe placwki.

W styczniu br. pisalimy


na temat planw Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej dotyczcych
wprowadzenia minimalnej
stawki godzinowej w przypadku zatrudnienia na umow zlecenie. Ministerstwo
zapowiadao wprowadzenie
planowanych modykacji od
lipca 2016 r. 7 kwietnia br.
Rada Dialogu Spoecznego
pozytywnie zaopiniowaa rzdowy projekt ustawy dotyczcej minimalnego wynagrodzenia godzinowego na poziomie
12 z brutto za godzin pracy
na podstawie umowy zlecenia. Za uchwa w tej sprawie
gosowali jednogonie czonkowie strony spoecznej Ra-

dy zwizkw zawodowych
i pracodawcw. MRPiPS zapowiada, e zmiany dotyczce
tej kwestii zaczn obowizywa od 1 stycznia 2017 r. Celem ich wprowadzenia ma by
przeciwdziaanie naduywaniu umw cywilnoprawnych
przez pracodawcw. Projekt
zmiany ustawy by odpowiedzi na apel zwizkw zawodowych.
Przygotowany projekt zakada przepisy o obowizku
wypaty stawki minimalnej,
dokumentowania liczby przepracowanych godzin i nowe
uprawnienia Pastwowej Inspekcji Pracy. W propozycji
znalazy si przepisy nakadajce na PIP zadania oraz

uprawnienia w zakresie kontroli przestrzegania obowizku zapewnienia minimalnej


stawki godzinowej. Zgodnie z
projektem minimalna stawka godzinowa obejmie umowy zlecenia oraz umowy o
wiadczenie usug, do ktrych
stosuje si przepisy o zleceniu oraz samozatrudnionych,
jednoosobowo wiadczcych
usugi dla rm. Jak przekonuje ministerstwo, wyczenia z
tej zasady maj by dedykowane umowom cywilnoprawnym dotyczcych opiekunw
w rodzinnych domach pomocy oraz opieki podczas wypoczynkw i wycieczek.
DR

Zmiany: Sejm przyj ustaw likwidujc


tzw. syndrom pierwszej dniwki
13 maja sejm przyj przygotowan w MRPiPS nowelizacj Kodeksu pracy,
ktra zlikwiduje tzw. syndrom pierwszej dniwki, czyli sytuacj, gdy pracodawca zatrudnia pracownikw bez podpisania z nimi umowy.
Fot. PIXABAY

ib.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Fot. PIXABAY

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

<< GazetaInformator.pl

Proponowana przez ELZAB drukarka skalna Mera TE posiada unikatowe


rozwizania, ktre mona wykorzysta w kwiaciarniach, cukierniach, sklepach
monopolowych oraz innych placwkach, w ktrych jest potrzeba wywietlania
hasa promocyjnego, komunikatu, godziny lub daty imienin wraz z imieniem
solenizanta.
Wywietlacz Mery TE mona dowolnie obraca w kierunku klienta,
za wywietlana reklama moe posiada dowoln grak, tekst lub logo rmy.
Mera TE jest doceniana rwnie na rynku za niewielkie gabaryty, co pozwala
na instalacje na stanowiskach, w ktrych jest mao miejsca.

Drukarka fiskalna
Mera TE

owe

skada yczenia imienin

Wicej na softib.pl

Oddziay:
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Nowe przepisy uatwi


dziaanie Pastwowej Inspekcji Pracy. Wielokrotnie podczas kontroli dochodzio do
naduy. Osoby nie posiadajce umowy wskazywane byy
jako pracujce pierwszy dzie.
Wedug informacji PIP w 2014
roku nielegalne zatrudnienie,
polegajca na powierzeniu pracy bez potwierdzenia na pimie
rodzaju umowy i jej warunkw
oraz niezgoszeniu osoby zatrudnionej do ubezpieczenia
spoecznego stwierdzono w 18
proc. kontrolowanych podmiotw.
Obecnie umowa moe by
dostarczona pracownikowi do
koca pierwszego dnia pracy (tzw. syndrom pierwszej
dniwki). Z chwil, gdy nowelizacja wejdzie w ycie, pisem-

na umowa o prac lub pisemne


potwierdzenie ustale zwizanych z zawarciem umowy o
prac, bdzie musiao by wrczone pracownikowi jeszcze
przed dopuszczeniem go do
pracy. Drugi egzemplarz musi
posiada pracodawca. Za brak
pisemnego potwierdzenia warunkw umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy,
pracodawcy grozi bdzie nadal kara grzywny. Pozostanie
ona w niezmienionej wysokoci to jest od 1 do 30 tys. z,
tylko e atwiej bdzie inspektorom udowodni nielegalne
zatrudnienie.
Posiadanie pisemnej umowy o prac albo pisemnego potwierdzenia podstawowych
ustale zwizanych z zawarciem umowy o prac w formie

innej ni pisemna przed dopuszczeniem do pracy uatwi


pracownikom dochodzenie
przysugujcych im wiadcze
i uprawnie ze stosunku pracy,
a take korzystanie z ochrony
gwarantowanej przez przepisy
ubezpiecze spoecznych.
Pastwowa Inspekcja Pracy zyska bardziej efektywne
narzdzie do skutecznej kontroli w zakresie legalnego zatrudniania pracownikw. Kara
grzywny pozostanie w niezmienionej wysokoci to jest od 1
do 30 tys. z, tylko pracodawca
nie bdzie ju mg si tumaczy, e pracownik jest zatrudniony pierwszy dzie. Nowelizacja Kodeksu pracy wejdzie w
ycie od 1 wrzenia 2016 r.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 10/2016


POWIAT RACIBORSKI

GazetaInformator.pl 18 maja 2016 nr 10 (211)

SZPITAL

Szpital przymierza si do wymiany rda ciepa


pawe strzelczyk

Podczas ostatniej sesji rady


powiatu radni wysuchali raportu Biura Projektowo-Usugowego Pro-Eko z Nowego Scza, ktra na zlecenie zarzdu
przygotowaa analiz kosztw i
oszczdnoci przy modernizacji
rde ciepa. Obecnie szpital
ogrzewany jest przez dwie kotownie 3mW kada. Problem
w tym, i pracuj one ju od 17
lat, w zwizku z czym s ju powanie wyeksploatowane. Dodatkowo usytuowane s do
daleko od gwnego obiektu
(ok. 400 metrw w linii prostej), przez co generuj straty
na przesyle.
Nowo wybudowana kotownia oparta byaby na gazie
z dwoma lub trzema kotami
kondensacyjnymi. Wykonana analiza techniczno-ekonomiczna dodatkowo zakada
oprcz modernizacji kotowni,

grzejnikw, docieplenia i wymiany stolarki okiennej take zwikszenie wykorzystania


odnawialnych rde energii.
Eksperci bazujc na danych ze
szpitala i wasnych badaniach
zaproponowali do wyboru kilka rozwiza.
Pierwsze z nich to pompy
ciepa, gruntowe lub powietrzne. W przypadku pierwszego
wariantu, konieczne jest wykonanie gruntowego wymiennika ciepa. Zalet jest to, e
po wykonania otworw pod
sondy teren jest do ponownego wykorzystania. Fachowcy
oszacowali koszt rozwizania
(ceny katalogowe netto, cho
wykonawcy jak zapewniaj
nowosdeczanie, s w stanie
uzyska rabaty znacznie obniajce koszty) na 4,88 mln z, z
czego wkad wasny wynisby
20%. Oszczdno to 265 tys.
rocznie. Czas zwrotu inwestycji
to 3,7 roku. Pompy powietrzne

Fot. Justyna Koniszewska

Starostwo coraz powaniej myli o modernizacji systemu ogrzewania w szpitalu.


Wadze powiatu analizuj, ktra z zaproponowanych metod bdzie dla lecznicy najbardziej korzystna.

Jak twierdzi starosta Ryszard Winiarski, jeli przyj


i prace bd prowadzone etapami, pod warunkiem
znalezienia rde finansowania inwestycja mogaby
rozpocz si ju w 2017 roku.
s tasze 2,48 mln (rwnie
przy 20% wkadzie). Jest to jed-

nak rozwizanie mniej efektywne, dajce oszczdno rzdu

142 tys. z. Ponadto ich praca


duo bardziej zaley od warunkw atmosferycznych. Obydwa
rozwizania to ok. 15 lat czasu
uytkowania.
Inne rozwizanie to panele
fotowoltaiczne. To rozwizanie oszacowano na 4,5 mln z
(20% wkad wasny). Opcja ta
pozwala na oszczdno blisko
124 tys. z rocznie. Producenci paneli zapewniaj, i mona
je uytkowa znacznie duej
ni chociaby wzmiankowane
pompy. Jakie s minusy? W
przypadku zdecydowania si
na ten wariant, problem moe
stanowi ich umiejscowienie.
Dyrekcja szpitala nie wyobraa
sobie ogniw na dachach, std
zachodzi konieczno zapewnienia miejsca na ponad 2000
paneli na gruncie przyszpitalnym.
Pozostae szacowane koszty
to: termomodernizacja 1,85
mln (oszczdnoci 72 tys. z

rocznie), wymiana okien 510


tys. z (oszczdno 16 tys. z/
rok), kotownia 1,8-2,2 mln
z.

265 tys. z

rocznie moe zaoszczdzi szpital.


Za najbardziej optymalne gocie uznali dwa warianty: gruntowe oraz powietrzne
pompy ciepa, obydwa poczone z termomodernizacj
stropw. Pierwszy przy cakowitym koszcie 8,3 mln ma pozwoli zaoszczdzi 354 tys. z,
drugi, taszy przy nakadach
ok. 6 mln da oszczdnoci rzdu 240 tys. z na rok.
Na koniec pozostaje kwestia, co zrobi ze star kotowni. W opinii starosty istnieje
szansa na zbycie nieruchomoci, choby pod dziaalno firm
transportowych.

R E K L A M A

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12,
tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16,
tel. 32 440 89 88,, 512 333 812
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2,
tel. 77 482 67 47, 697 212 351
softib.pl
centrumkasfiskalnych.pl

PLUSY BIZNESU

18 maja 2016, nr 10 (211)

DLA

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ GOSPODARKA

Teren po cukrowni na sprzeda


Fot. Justyna Koniszewska

Zakoczy si etap przygotowa do sprzeday dziaek po byej cukrowni teren znajdujcy si przy ul. 1 Maja miasto po
zakupie podzielio na mniejsze dziaki i teraz wystawia je na sprzeda. Prezydent mwi o czterech powanych inwestorach.

Teren po byej cukrowni cieszy si duym zainteresowaniem


jeszcze przed sprzeda. 31 maja odbdzie si pierwszy
przetarg na dziaki zlokalizowane przy ul. 1 Maja.
iwona cybulska

Przypomnijmy, w ostatnim
czasie wykonany zosta podzia
geodezyjny terenu, w wyniku
ktrego wytyczono pi nieruchomoci inwestycyjnych. Rada
Miasta wyrazia zgod na sprzeda nieruchomoci poprzez stosown uchwa, na podstawie
ktrej Prezydent Miasta okreli warunki zbycia i ogosi daty
przetargw. Dziaki s zlokalizowane przy ulicy 1 Maja i posiadaj pene uzbrojenie oraz
dostp do bocznicy kolejowej,
co stanowi dodatkowy atut dla

tej lokalizacji. Dziaki obejmuj


powierzchni od ponad jednego
do trzech hektarw. W planie
zagospodarowania przestrzennego zapisano dla nich funkcj
przemysow.
Szukamy przedsibiorcw, a nie porednikw. Kady przetarg opiera si o zasad
zainwestuj w okresie 4 lat do 2
lat musz powsta fundamenty,
do 4 lat zakad musi by oddany do uytku, czyli zgoszony do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i rozpocz
produkcj. Std te liczymy na
zainteresowanie tylko powa-

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Grupa Azoty ZAK S.A.


stawia na innowacje
Rada Nadzorcza Grupy Azoty ZAK S.A.
podja uchway dotyczce projektu inwestycyjnego pod nazw Estry Specjalne I.
Nowy projekt o charakterze innowacyjnym pod nazw
Estry Specjalne I bdzie realizowaa Grupa Azoty ZAK S.A.
Kluczowym efektem bdzie tu
budowa instalacji do produkcji nieftalanowych estrw specjalnych o wydajnoci 10 tys.
ton na rok. Dla Spki oznacza
to wdroenie nowych procesw
produkcyjnych i produktw oraz
wzmocnienie konkurencyjnoci
na rynku chemicznym. Jest ju
zgoda na nabycie skadnikw i
aktyww trwaych, niezbdnych
do realizacji zadania.
Projekt wpisuje si w innowacyjne podejcie do dziaalnoci firmy. Budowa instalacji
do produkcji estrw specjalnych
pozwoli Grupie Azoty ZAK S.A.
R E K L A M A

na bieco reagowa na zrnicowane potrzeby rynku oraz


nieustannie poszerza portfolio
o produkty podane przez odbiorcw. Gwn wartoci projektu jest moliwo wypeniania nisz rynkowych tumaczy
Mateusz Gramza, Prezes Zarzdu Grupy Azoty ZAK S.A.
Budowa instalacji to element Programu Estry Specjalne (PES). Program obejmuje
dodatkowo powstanie laboratorium aplikacyjnego, instalacji dowiadczalnej estrw nieftalanowych oraz poprawienie
wasnoci plastyfikatora Oxoviflex, produkowanego od 2015
r. w Grupie Azoty ZAK S.A.
ks

nych przedsibiorcw - wyjania prezydent Mirosaw Lenk.


Pierwszy przetarg na dziak o powierzchni 1,2 ha za cen wywoawcz 395 000 z rusza 31 maja - miasto ju ma ju
kontrahenta, wic co najmniej
jeden podmiot gospodarczy
stanie do przetargu. - Jest to
podmiot, ktry mocno si spieszy. Trwa wycig z czasem przedsibiorcy nie tylko chc
inwestowa, ale chc robi to
szybko. W tej chwili jest dobra
koniunktura na rynku i ci, ktrzy nie zd, bd szuka moliwoci inwestycji gdzie indziej.
Std nasza determinacja - tumaczy Lenk.
Kolejny przetarg odbdzie
si 30 czerwca, gdzie proponowane bd trzy tereny: o powierzchni 2 ha za cen wywoawcz 660 000 z, 3 ha za
cen wywoawcz 1 011 000 z
oraz 2 ha - cen wywoawcz
671 000 z.
Sprzeda jednej dziaki zo-

staa wstrzymana z uwagi na


konieczno jej podziau. - Jest
tam dostp do rampy kolejowej.
Co najmniej dwie firmy prosz,

by taki dostp mie. Wic chcemy tak podzieli t nieruchomo, by te firmy go uzyskay
- mwi na konferencji prezy-

dent. Miasto nie ma zamiaru


dokada do dziaek ani zotwki - cena wywoawcza to 35 z za
metr kwadratowy.

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

18 maja 2016, nr 10 (211)

DLA

REGION BIZNES

Jakimi kryteriami kierowa si podczas kupna okien lub drzwi?


Wybr drzwi i okien do
domu to powana sprawa, poniewa to od ich jakoci oraz
waciwego montau zaley
bezpieczestwo twojego domu
oraz zachowanie odpowiedniej
przenikalnoci cieplnej. Istotne
jest, by posiaday one najwysz
jako, nie tylko pod wzldem
uytych materiaw, ale take
montau. Co wicej, nie naley
rwnie zapomnie o tym, by
byy one wygodne w uytkowaniu oraz uwzgldniay estetyk
wykonania.
Przed przystpieniem do
kupna drzwi, okien bd bramy
garaowej, naley rozezna si,
czy wybrany dystrybutor tych
produktw posiada pozytywn
opini na rynku. Postrzeganie
firmy, jako rzetelnej, powinno
by podstawowym czynnikiem
wpywajcym na ostateczn
decyzj dotyczc kupna. Nieodpowiednim podejciem jest
kierowanie si wycznie cen
danego produktu, czy usugi.
Stolarka otworowa
Expert
Firma EXPERT zajmuje si sprzeda, doradztwem
oraz montaem produktw z
brany szeroko pojtej stolarki otworowej. Specjalizujemy
R E K L A M A

Fot. EXPERT

Najwysza jako produktw, solidny monta, rzetelna firma firma Expert z Raciborza.

si w sprzeday okien, drzwi


wewntrznych i zewntrznych,
bram garaowych, podg panelowych, winylowych parkietw
naturalnych oraz akcesoriw.
Naszym Klientom oferujemy
profesjonalne doradztwo i solidny monta, dziki czemu jestemy w stanie w kompleksowy
sposb zaspokoi ich potrzeby.
Jako jedyna firma w regionie,
wsppracujemy z mark MS
wicej ni Okna, czyli producentem opatentowanych, energooszczdnych okien. Oprcz
tego, w naszym salonie dostp-

na jest kompletna oferta wiodcych producentw oraz bogata


ekspozycja produktw, co ceni
sobie nasi Klienci. Zdobyte dowiadczenie, pozwolio na pozyskanie do naszej oferty jedynie sprawdzonych produktw.
Ponadto zapewniamy terminowo w realizacji zoonych zamwie.
Podogi, rolety, moskitiery
Oprcz wyej wymienionych produktw, w naszym
asortymencie posiadamy podogi panelowe, naturalne par-

kiety, wodoodporne podogi


winylowe, nadajce si rwnie
do azienek, a take rolety oraz
moskitiery.
Najwysza jako Expert
Firma EXPERT oferuje nie
tylko bogat ofert wysokiej jakoci produktw, ale rwnie
solidny monta, ktry za kadym razem poprzedzony jest
dokadnym pomiarem. Ponadto
suymy naszym Klientom profesjonalnym doradztwem w zakresie doboru najlepszego rozwizania. Nieustannie ledzimy

rwnie rozwj technologii oraz


bierzemy systematyczny udzia
w szkoleniach branowych. W
naszej pracy stawiamy przede
wszystkim na najwyszej jakoci produkty oraz solidnie wykonany monta tak, by zagwarantowa Klientom komfort w
uytkowaniu zakupionych produktw stolarki otworowej, waciw izolacj, a przy tym zachowa walory estetyczne.
EXPERT
Kady Klient jest dla nas
wielkim wyrnieniem, jednak

to wyrnienie jest take obowizkiem. Czujemy si zobowizani do tego, by dostarcza


Pastwu produkty oraz usugi
najwyszej jakoci.
ul. Kolejowa 10a (rampa)
47-400 Racibrz
32 307 43 43, 664 538 003
biuro@expert-1.pl
Godz. otwarcia:
pon.-pt. 9:00-17:00
sob. 9:00-13:00
www.expert-1.pl
Artyku sponsorowany

44 Wiadomoci
Spraw rado na Dzie Dziecka

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
18 maja
2016,nr
nr810(209)
(211)

<< GazetaInformator.pl

Spraw rado
na Dzie Dziecka
REGION PODRE

Postaw na wartociowe wakacje! Wybierz kultowy ADAPCIAK!


ADAPCIAK to co wicej ni zwyky obz. To propozycja dla modziey, ktra oczekuje czego ciekawszego ni zwyky czas
wolny i leenie na socu. Adapciak to niepowtarzalny klimat, oryginalne warsztaty, wietni instruktorzy, ciekawe przygody,
twrczy wypoczynek i bliski kontakt z natur.
Adapciak to kameralny
(max. 40 osb), klimatyczny
obz, ktry organizujemy nieprzerwanie od 17 lat. Dbamy
o to, by Ci, ktrzy wybieraj
si z nami poznali smak Kaszub, spotkali ciekawych ludzi
i spdzili czas w sposb twrczy i kreatywny. Stawiamy na
najwysz jako warsztatw i
profesjonalnych instruktorw.
Chcemy by i jestemy kuni
talentw. Pomagamy odkrywa
pasj, szanujemy indywidualno, cenimy wraliwo, unikamy typowej maswki. Lubimy
klimat serialu Przystanek Alaska. Nie zastanawiaj si dugo!
Adapciak to obz dla dzieci
i modziey w 3 grupach wieko-

wych: (913 lat, 14 -16 lat, 17-20


lat).
Termin tegorocznego obozu: 25 lipca 7 sierpnia (pene
2 tygodnie). Wyjazd odbywa si
bezporednio z Raciborza.
W tegorocznym programie
zaj znajduj si m.in.: warsztaty rytmiczno bbniarskie,
kabaretowe, radiowe, taneczne
i plastyczne (m.in. decoupage,
papierowa wiklina, tworzenie
ozdb i wasnej biuterii). Najmodsza grupa zakosztuje elementw rycerstwa, warsztatw
historycznych oraz silnego kontaktu z natur.
Poza nimi bdzie take czas
na ambitne kino, tace, ogniska,
prowadzenie wasnych audycji

radiowych, wieczory z gitar,


spacery i kpiele w czystym jeziorze
Niezwyk atrakcj jest magiczne miejsce obozu: ranczo
kaszubskie Przystanek Alaska
w Glinie Wielkim: 40 hektarw
wasnej przestrzeni, lasy, pola,
ki oraz wasne jezioro Kamieniczno. pimy w oryginalnych
domkach traperskich z drewna
i gliny, prowadzimy wasn domow kuchni, korzystamy z
urokw czystej przyrody.
Koszt uczestnictwa (przejazd, zakwaterowanie, wyywienie, opieka instruktorw,
wychowawcw i ratownika
WOPR, materiay do warsztatw) wynosi 1450 z. Rodze-

stwo i stali uczestnicy Adapciaka mog liczy na 80 z zniki.


Organizatorem obozu jest
raciborskie biuro Orinoko
Art & Travel. Zapisy prowadzone s w Raciborskim Centrum
Turystyki na ul. Opawskiej 38
R E K L A M A

REGION ZDROWIE

Sprawne przekucie uszu


Dzisiejsza technologia sprawia,
e przekucie uszu jest cakowicie bezbolesne.
Wiele mam pyta nas, jaki
jest najlepszy wiek na przekucie dziecku uszu. Niektre
z nich martwi si, e przekucie moe bole. Dziki nowoczesnym rozwizaniom przekuwanie nigdy nie byo tak
proste, szybkie i niemal nieodczuwalne nawet dla dzieci.
Oczywicie wszyscy postrzegamy bl inaczej. U wikszoci osb moment przekucia
uszu jest prawie nieodczuwalny, niektrzy mog poczu
may dyskomfort. Podobnie
jak w przypadku wizyty u lekarza zmartwienie u dzieci
powoduje raczej fakt postawienia ich w nieznanej dotd sytuacji. Moesz oszczdzi dziecku niepotrzebnych
obaw unikajc sw, ktre
mog je przestraszy, takich
jak przekuwanie czy pistolet. W zamian powiedz co w
stylu Chodmy po twoje kolczyki albo, e specjalista od
przekuwania uszu ma may przyrzd do zakadania
kolczykw. Wane jest aby
odpowiednio przygotowa
dziecko na ten moment aby
nie byo zestresowane i niechtnie nastawione.
Dzieci s podekscytowane kolczykami, zwaszcza je-

li mog pomc wybra je


samodzielnie. Innym doskonaym pomysem jest podarowanie bonu prezentowego na
kolczyki. Mona te starszym
dziewczynkom przygotowa
pudeeczko na skarby Moje
pierwsze kolczyki. To moe by liczne mae pudeko
na pierwsz par kolczykw
oraz inne pamitki, takie jak
kosmyk pierwszych citych
wosw lub pierwszy zgubiony zb. Bdzie ono przypomina dziecku o jego pierwszych

kolczykach przez cae ycie.


Wykorzystujemy wycznie nasze sterylne i hipoalergiczne kolczyki do przekuwania. Ponadto moemy
Ci doskonale doradzi w doborze dobrej jakoci materiaw, z ktrych wykonane s kolczyki. Nasz salon to
wspaniae miejsce dla Ciebie
i Twojego dziecka aby znale
idealne, wysokiej jakoci kolczyki w licznych wzorach.

Studio Kosmetyczne IRENA Gajewska


Racibrz ul. Duga 32 | tel.: 32 415 23 80
Godziny otwarcia:
od poniedziaku do pitku: 9:00-19:00
w soboty: 9:00-14:00
Artyku sponsorowany

(galeria Dukat, vis a vis E.LecInformacje szczegolerc) od poniedziaku do pitku we, karty zgosze i wzow godz. 9:00-17:00, a w soboty ry umw znajduj si na
9:00-13:00.
stronie: www.orinoko.pl
Informacje udzielane s te
telefonicznie: 32 740 92 00 lub
502 557 238
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Spraw rado na Dzie Dziecka

20
kwietnia
2016,
nr 8 (209)
18 maja
2016, nr
10 (211)

WODZISAW LSKI WYPOCZYNEK

Wiadomoci
Zoty rodek 55

RACIBRZ ZDROWIE

Receptury z Natury
w Skarbach wiata Caego
Nie masz pomysu na prezent
dla Twojego dziecka?
Oprcz standardowych urodzin dla dzieci modszych Zoolandia oferuje
dodatkowe 3 pakiety urodzin dla Twojego starszego dziecka (powyej 8 lat)
i jego przyjaci. I to wszystko pod opiek naszych specjalistw animatorw,
ktrzy przez kilka godzin zabawi i rozmiesz.
Urodziny Disco Party
- taneczna zabawa w rytmach,
ktre dzieci uwielbiaj, przeplatana licznymi konkursami
grami i zabawami.
Urodziny SPA - zabawa
z wtkami edukacyjnymi, ktrej gwnym hitem jest kurs
tworzenia mydeek glicerynowych.
Urodziny Strategiczne
- zabawa kierowana do dzieci, ktre myl strategicznie i
chc gra laserowymi pistoletami.

Nie przejmuj si terminem. Zamwione urodziny moesz zrealizowa w


dowolnym czasie. To nie
wszystko. Jeeli chcesz,
moemy je zorganizowa
w Zoolandii lub u Ciebie w
domu, ogrodzie a nawet na
dziace. I za kadym razem
zabaw poprowadzi nasz
animator.
Nie zwlekaj. Ju dzisiaj
zadzwo do nas lub napisz
maila i zapytaj o szczegy.
Okazja na dzie dziecka moesz zakupi bilet wstpu na dowolny czas pobytu

do wykorzystania w dowolnym terminie. Jeeli Twoje


dziecko nie byo jeszcze w
Zoolandii, to nic straconego. Mamy otwarte codziennie w godzinach od 10:00 do
20:00. Po 8 latach wci zaskakujemy i zmieniamy si
dla Ciebie. Wanie zmienilimy logo. A to dopiero pocztek. Jak traony prezent
to tylko z Zoolandii.
Serdecznie
zapraszamy!

Zoolandia
ul. Targowa 5, 44-300 Wodzisaw lski, tel. 32 454 70 80
biuro@zoolandia.eu
www.zoolandia.eu
Artyku sponsorowany
R E K L A M A

5%

RABAT
U

Nasz przygod z naturalnymi produktami zaczlimy


od kosmetykw. Oczywist konsekwencj byo
rozszerzenie naszej oferty o ekologiczn ywno.
Jestemy przecie tym,
co jemy i wanie to ma zasadniczy wpyw na zdrowie
i samopoczucie. W naszej
ofercie oprcz naturalnych
kosmetykw,
znajdziecie
zdrowe produkty spoywcze,
wikszo z nich to produkty rolnictwa ekologicznego
oznaczone odpowiednimi
certykatami.
Zdrowa ywno
Coraz wicej osb wykazuje nietolerancj na gluten czy laktoz. To wanie
dla nich mamy bezglutenowe mki, kasze, ciasteczka,
mleko rolinne. Take diabetycy znajd u nas odpowiednie dla siebie produkty bez cukru. Szeroki wybr
ekologicznych orzechw i
niesiarkowanych bakalii w
tym tak egzotycznych jak
orzechy brazylijskie czy pekan to zdrowe, pene witamin
i mineraw przekski idealnie zastpujce sodycze.
Dla wegetarian i wegan mamy pyszne pasztety i humusy. Niejeden asuch chtnie
sprbuje mase z orzeszkw
ziemnych, sezamu, migdaw

czy orzechw laskowych. W


naszym dziale superfoods
znajdziecie niezwyke produkty, ktrych spoywanie
ma by gwarancj zdrowia:
surowe kakao, mody jczmie, czystek, spirulin, nasiona chia czy quinoa a take
zdrowe niesodzone soki.

Herbaty i Zioa
Serdecznie zapraszamy do jedynej w miecie
i okolicy HERBACIARNI, a w niej liciaste herbaty, zioa i przyprawy z
czystych terenw Podlasia oraz najwikszy wybr
yerba mate.

W naszym dziale superfoods znajdziecie niezwyke


produkty, ktrych spoywanie ma by gwarancj zdrowia.
Skarby wiata Caego w Galerii Dukat naprzeciw E.Leclerc
Racibrz ul. Opawska 42
www.mydlarniaskarbyswiata.pl
Artyku sponsorowany

Z regionu

reklamy

18 maja 2016, nr 10 (211)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

rollupy
reklamowe
ju od
140 z netto
32 414 90 30
533 355 277
Dziagrafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

18 maja 2016, nr 10 (211)

zdrowie

Z regionu

RACIBRZ ZDROWIE

Udar mzgu

dr n. med. maria
karolina lizak

specjalista chorb
wewntrznych
NOVUM-MED

Udar niedokrwienny mzgu, inaczej nazywany zawaem


mzgu, to choroba, ktra kadzie cie na yciu caej rodziny.
Utrata mowy, siy w rce, nodze,
czy brak si, by w ogle opuszcza ko - zmienia chorego,
ale rwnie ycie tych, ktrzy od
tej chwili musz zapewni opiek bliskiej osobie.
Przy udarze liczy si kada
minuta. Jeli wic zauwaysz, e
Ty lub kto z bliskich, nagle nie
jest w stanie utrzyma szklanki, potyka si, nie jest w stanie
normalnie chodzi, mwi niewyranie, nie potrafi znale
waciwych sw lub te w ogle
przesta mwi, jeli skary si,
e nagle straci wzrok nawet na
chwil lub tylko w okrelonym
obszarze - nie naley zwleka z
wizyt u swojego lekarza rodzinnego lub te trzeba natychmiast
dzwoni na pogotowie. Liczy si
kada chwila, poniewa w krtkim czasie od wystpienia objaww mona zastosowa leczenie fibrynolityczne.
Co moemy zrobi, by
zmniejszy ryzyko wystpienia

udaru niedokrwiennego mzgu?


Przede wszystkim nie mona lekceway niepokojcych
objaww. Jeli odczuwasz na-

pady szybkiego lub niemiarowego bicia serca, jeli czasami nie


jeste w stanie zmierzy cinienia ttniczego krwi na Twoim
aparacie, bo puls jest nierwny,
naley zgosi to lekarzowi. Arytmi mona wykry za pomoc
24-godzinnej lub 48-godzinnej
rejestracji rytmu serca metod
Holter.
Jeli odczuwasz silne ble
gowy, warto wykona echokardiografi przezklatkow (UKG),
by sprawdzi czy nie ma niepra-

widowych pocze pomidzy


lew i praw stron serca, przez
ktre skrzepliny mog przepywa do mzgu, powodujc ble
gowy.
Bardzo czsto nie przywizujemy wagi do objaww, ktre
kiedy same miny, takich jak:
zawroty gowy, chwilowa utrata
wzroku w tym zaniewidzenie
na jedno oko, chwilowa utrata siy w jednej rce czy nodze,
kopoty z mow. Mogy one by
spowodowane przemijajcym
niedokrwieniem mzgu (tzw.
TIA) i zapowiada udar mzgu
ju teraz zgo je swojemu lekarzowi rodzinnemu, a jeli pojawi si znowu wezwij pogotowie.
Warto wykona USG ttnic szyjnych (doppler ttnic
szyjnych), wskazane jest ono w
nadcinieniu ttniczym, miadycy ttnic ng, chorobie niedokrwiennej serca, przed by-passami, po radioterapii szyi i
sutka, a zwaszcza u osb, ktre
przeszy ju udar lub przemijajce niedokrwienie mzgu (TIA).
Szczeglnie czujne powinny by osoby, ktre przeszy zawa serca lub maj wszczepion sztuczn zastawk mitraln
(dwudzieln) lub aortaln. Przemijajce objawy niedokrwienia
mzgu wymienione powyej

mog by spowodowane powstaniem skrzepliny w uszkodzonym sercu lub na zastawce.


Stwierdzenie skrzepliny i wczenie leczenia zmniejsza ryzyko ponownego udaru, a take
pogorszenia funkcji sztucznej
zastawki.
Naley pamita, e osoba, ktra wczeniej przebya
udar, jest najbardziej naraona
na kolejny udar! Dlaczego tak
jest? Choroba jest czsto konsekwencj wielu niekorzystnych
czynnikw, takich jak niekontrolowane nadcinienie ttnicze, le kontrolowana cukrzyca,
brak ruchu, otyo, zbyt wysokie wartoci cholesterolu. I mamy na nie wpyw. Nie szukajmy
sami rozwizania. Przedstawmy
swoje objawy lekarzowi. Dlatego przed wizyt u lekarza zastanwmy si, czy kto w naszej
rodzinie przeszed udar mzgu,
zatorowo pucn, zakrzepic
y, czy czste byy poronienia
lub kopoty z zajciem w ci, czy kto cierpi na tak zwane
choroby autoimmunologiczne.
Zastanwmy si, czy kiedy stracilimy przytomno, zemdlelimy lub czulimy silny bl w
klatce piersiowej.
Przed wizyt u lekarza warto
zapisywa wartoci cinienia ttniczego mierzonego rano przed

Fot. Novum-Med

Czym jest udar mzgu? Co moemy zrobi, by zmniejszy ryzyko jego wystpienia? Jakich objaww nie powinnimy lekceway? Na te i inne wane dla naszego zdrowia i ycia pytania odpowiada dr n. med. Maria
Karolina Lizak, specjalista chorb wewntrznych NOVUM-MED.

zayciem lekw, a jeli cierpi si


na cukrzyc take wartoci cukru na czczo i dwie godziny po
posikach, a wspmaonka lub
partnera zapyta, czy w nocy nie
chrapiemy i nie przestajemy na-

gle oddycha w czasie snu. Dziki temu, ju na pierwszym spotkaniu, bdzie mona oceni, czy
leczenie jest optymalne i czy naley co poprawi.

44-300 Wodzisaw lski, ul. Gaczyskiego 2


Tel. 32 440 77 51, 32 440 77 52
Artyku sponsorowany

POWIAT RACIBORSKI - ZDROWIE

Co boli sub zdrowia w powiecie raciborskim?


W powiecie raciborskim na
jednego lekarza, dentyst, pielgniark, poon, farmaceut przypada najwiksza liczba
ludnoci w porwnaniu z liczb ludnoci przypadajc na
jedn osob personelu suby
zdrowia w wojewdztwie lskim i kraju - wniosek taki zawarto w dokumencie ZABEZPIECZENIE
WIADCZE
ZDROWOTNYCH W POWIECIE RACIBORSKIM, analizowanym w kwietniu podczas posiedzenia powiatowej komisji
zdrowia. Biorcy w nim udzia
przedstawiciele przychodni
dziaajcych na terenie powiatu raciborskiego uznali te dane
za przeraajce.
Waciciele kilku dziaajcych na terenie powiatu jednostek POZ (Podstawowa Opieka
Zdrowotna), funkcjonujcych
w gwnej mierze jako NZOZ
(Niepubliczny Zakad Opieki
Zdrowotnej) mwili, z jakimi
problemami przychodzi im si
mierzy w codziennej dziaalnoci.
I tak np. Eskulap pracuje jedynie na 50-70% swoich
moliwoci, gdy kontrakt na
wiadczenia z NFZ jest zdecydowanie za may. Aby zaspoko-

i potrzeby pacjentw, lekarze


przyjmuj po godzinach, ale
ju prywatnie. Dla odmiany w
Panaceum ju od roku bezskutecznie poszukuj lekarza na
etat. - Ani jednego telefonu nie
byo - mwi doktor Janusz Michalik, wspwaciciel zakadu.
Generalnie brak lekarzy
jest jedn z najwikszych bolczek POZ-w nie tylko w powiecie, ale w caej Polsce. Modzi adepci sztuki medycznej z
rnych przyczyn nie garn si
do tego typu praktyki, czsto
te ich wymagania finansowe
s mocno wygrowane. Ci za
ktrzy przyjmuj, s zaawansowani wiekowo. rednia wieku lekarza POZ w kraju to 55
lat. - Jest dramatyczny brak lekarzy, za 2-3 lata bdzie klska
- przestrzega dr Michalik. Najlepiej obrazuj to liczby - w Polsce jest ok. 85 tys. medykw.
Szacuje si, e aby potrzeby pacjentw byy w peni zaspokojone, potrzeba kolejnych 65 tys.
Orodki zdrowia szczeglnie odczuwaj brak pediatrw
i internistw. Na problem z pediatrami zwrcia uwag jedna
z przedstawicielek dziaajcej
przy ul. Bielskiej w Raciborzu
przychodni Twj Lekarz. Szef

Lecznicy azarza poradzi, aby


orodki zdrowia w wikszym
stopniu zwracay uwag na
moliwoci jakie daje moliwo przyjmowania pacjentw
i wykonywania zabiegw prywatnie. On sam na (niewystarczajcym zreszt) kontrakcie z
NFZ nie zarabia ani zotwki.
Notoryczny problem braku
lekarzy na zastpstwa to kwestia zgoszona przez przedstawiciela orodka Twoje Zdrowie
z Krzanowic. W orodku tym
przyjmuje dwoje medykw.
Problem pojawia si wtedy, gdy
ktry ma i na urlop. Zastpcy przyjedaj na ten czas np.
w Pietrowic (i vice versa). Ze
szczebla ministerialnego pojawiaj si sygnay, aby zakaza
pracy lekarzom wicej ni w
jednym orodku. W sytuacji
takiej, jeli rzeczywicie udaoby si co takiego wprowadzi,
nie wiadomo co byoby gorsze
- czy lekarze pracujcy na 2,5
etatu przyjmujcy w rnych
przychodniach, czy wakaty,
ktre wczeniej czy pniej si
pojawi.
Radna Teresa Frencel zasugerowaa dwa kroki majce na
celu popraw sytuacji. Samorzdy w celu przycigania mo-

dych lekarzy mogyby oferowa


im na start mieszkania. Take
moliwo podnoszenia kwalifikacji zawodowych na miejscu
mogaby by dla nich kuszca.
Sceptycznie do propozycji podchodzi Marceli Klimanek, szef
komisji. W jego opinii ordynarny werbunek odbywa si
ju na studiach medycznych,
gdzie przyszym medykom oferowane s o niebo lepsze warunki, std samo mieszkanie
nie wystarczy. Zreszt, ju trzy
dekady temu tego prbowano.
Efekt by taki, e przyjedali lekarze z zewntrz. Miejscowych oferta nie obowizywaa.
W pewnym stopniu system
ten si jednak sprawdza. Przykadem jest chociaby raciborski szpital, gdzie szkol si
modzi lekarze-rezydenci. Jednostka zapewnia im warunki
do zamieszkania, wic wielu z
nich po zakoczeniu szkolenia
decyduje si osi tu na stae. Szpital bodaje jako jedyny
nie ma kopotw z niedoborem
personelu medycznego bd
perspektyw na takowe.
Niezalenie od mniej lub
bardziej realnych do realizacji
pomysw na wsparcie ze strony samorzdu, wadze gmin

Fot. PIXABAY

Nie jest wesoo taka konkluzja pada na posiedzeniu powiatowej komisji zdrowia. Zbyt mae kontrakty,
brak modych lekarzy (zwaszcza pediatrw) i zaawansowany wiek medykw oto codzienno przychodni w powiecie.

Generalnie brak lekarzy jest jedn z najwikszych bolczek


POZ-w nie tylko w powiecie raciborskim, ale w caej Polsce.
Modzi adepci sztuki medycznej z rnych przyczyn nie
garn si do tego typu praktyki, czsto te ich wymagania
finansowe s mocno wygrowane.
maj moliwoci, ktre ju teraz mog poprawi sytuacj.
Jak zauway Roman Gowski
z dziaajcego na terenie gminy
Kunia Raciborska Amicusa,
wystarczy aby dla podmiotw
suby zdrowia wprowadzono
preferencyjne stawki za czynsz.
Jednostki te nie prowadz dzia-

alnoci stricte komercyjnej,


std te mogyby by traktowane przez wadze ulgowo. Starosta Ryszard Winiarski zapowiedzia, e poruszy t kwesti
przy okazji spotka z wjtami i
burmistrzami.
ps

Z regionu

zdrowie

18 maja 2016, nr 10 (211)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ AKCJE

Pomaszeruj dla ycia i rodziny

Patronat medialny:

W Marszach dla ycia i Rodziny uczestnicz przede wszystkim mode rodziny z dziemi, ale take
czonkowie ruchw i stowarzysze, duchowni, dziaacze spoeczni i osoby publiczne z rodzinami.
pawe strzelczyk

Marsz dla ycia i Rodziny


przejdzie ulicami Raciborza w
niedziel 22 maja. Rozpocznie
si msz w. w kociele farnym,
zakoczy w parafii Matki Boej.
Racibrz bdzie jednym ze 140
miast w caej Polsce, gdzie marsze si odbd. Marsze dla ycia
i Rodziny s manifestacj przywizania do wartoci rodzinnych
i szacunku dla ycia ludzkiego.
Wydarzenie wyrnia si afirmatywnym charakterem, ponie-

R E K L A M A

wa Marsze to przede wszystkim


wito rodzin, stanowice okazj
do tego, by publicznie manifestowa rado z posiadania rodziny. To rwnie sposobno,
by spotka osoby, ktre podzielaj te same wartoci.
Maszerujemy jednak rwnie po to, by zwraca uwag
opinii publicznej i wadz zarwno tych lokalnych jak i oglnopolskich na sytuacj rodziny. Z uwagi na fakt, e rodzina
jest instytucj szczegln i niezastpowaln, domagamy si

tego, by cieszya si odpowiednim prestiem. Podstawowym


przejawem szacunku dla rodziny
powinno by zaufanie, e mogc
konsumowa owoce swojej pracy bdzie czyni to roztropnie i
odpowiedzialnie, troszczc si
zarwno o potrzeby swoje, jak
i wsplnoty, w ktrej yje. Wychodzimy na ulice rwnie po to,
by upomina si o prawa tych,
ktrzy sami nie mog si broni
dzieci przed urodzeniem, ktre mona w Polsce pozbawia
ycia ze wzgldu na ich niepe-

nosprawno bd okolicznoci
poczcia podkrelaj organizatorzy.

RACIBRZ ZDROWIE

Koatanie serca.
Czy naley si go obawia?
Koatanie serca nazywane jest epidemi XXI w. Szacuje si, e do 2050 r. chorych
cierpicych na t przypado bdzie od 1,5 miliona do 2 milionw osb. Kad, nawet z
pozoru niewinn zmian rytmu serca, naley skonsultowa z lekarzem. Rozmowa z dr n.
med., kardiologiem Witoldem Streb.

Z jakim rodzajem arytmii pacjenci zgaszaj si


najczciej?
U osb modych s to przede
wszystkim czstoskurcze nadkomorowe. Mog one prowadzi
do zasabni lub utrat przytomnoci. Z kolei u osb starszych czsto wystpuj arytmie
komorowe. S one niezwykle
grone, gdy bywaj przyczyn
zatrzymania krenia i nagego
zgonu sercowego. Tego wanie
typu arytmie zdarzaj si u chorych z pozawaowym uszkodzeniem serca, chorob wiecow i
niewydolnoci serca. Niemniej
najczstsz arytmi, z ktr mamy do czynienia, jest migotanie
przedsionkw.
Czy migotanie przedsionkw jest rwnie arytmi zagraajc yciu?
W wikszoci przypadkw

migotanie przedsionkw nie


wie si z ryzykiem zatrzymania krenia, wyjtkiem jest grupa chorych z zespoem Wolffa-Parkinsona-Whitea. Natomiast
arytmia ta odpowiada za 15-20%
udarw mzgu, przy czym udary te s zwykle cisze ni udary
mzgu wynikajce z miadycy.
Std te bardzo wane jest rozpoznanie tej arytmii i wczenie
profilaktycznie leczenia przeciwkrzepliwego.
A w jaki sposb diagnozuje si arytmie?
W przypadku napadowych
arytmii podstaw jest caodobowa rejestracja zapisu EKG,
czyli badanie Holterowskie. W
Poradni Kardiologicznej Kardio-Plus dysponujemy rnego rodzaju modyfikacjami tego
badania. Na przykad w wybranych sytuacjach stosujemy rejestracj kilkudobow. Natomiast,
jeli arytmia wystpuje rzadko,
wwczas zalecamy Holtera zdarzeniowego umoliwiajcego
duszy okres monitorowania.
W przypadku arytmii komoro-

wych istotne bywa wykonanie


testu wysikowego dla wykluczenia podoa niedokrwiennego arytmii.
Chorzy z arytmi serca czsto maj rozruszniki
serca. Czy w NZOZ Kardio-Plus zajmujecie si rwnie t grup chorych?
Obecnie pod pojciem rozrusznika serca moe kry si
bardzo wiele urzdze, ktre
peni odmienne funkcje. Mog by to urzdzenia wycznie
stymulujce, jak rwnie kardiowertery-defibrylatory oraz
rozruszniki resynchronizujce
majce na celu popraw wydolnoci chorych z niewydolnoci
serca. W NZOZ Kardio-Plus
kompleksowo zajmujemy si
kontrol oraz programowaniem
kadego z tych urzdze.
PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS

ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin


Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 7

18 maja 2016, nr 10 (211)

EK LOGIA
PIETROWICE WIELKIE EKOLOGIA

Eko-Wystawa w Pietrowicach Wielkich

gminy Pietrowice Wielkie.


Warto wspomnie, e odwiedzajcy nie ponosili adnych kosztw darmowy
parking i wstp miay zachca do zwiedzania. Pomysodawc oraz inicjatorem
Eko-Wystawy jest Henryk
Marcinek, przewodniczcy Rady Gminy Pietrowice
Wielkie. Co czuje po 16 edycjach?
- Satysfakcj z prawidowej oceny potrzeb oraz
rodkw. Od 16 lat powtarzam, e ustawa o samorzdzie gminnym mwi o obowizkach samorzdw. Nie
ma tam nigdzie punktu, aby
zabraniao si samorzdowi
tworzenia przyjaznej struktury dla rozwoju przedsibiorczoci. S nawet zapisy,
e gmina powinna je promowa. I to wanie staramy si

Fot. Magdalena Kubina

Eko-Wystawa na
stae wpisaa si
w kalendarz imprez ekologicznych
w regionie. Organizatorzy kolejny
raz stanli na
wysokoci zadania
setki wystawcw
oraz wielu zwiedzajcych s na
to dowodem.

Eko-Wystaw tradycyjnie otwiera konferencja naukowa. W tym roku mowa


bya o pompach ciepa, o ktrych opowiadali przedstawiciele rmy Galmet.
Fot. Andrzej Zieliski

Eko-Wystawa Ogrd,
systemy grzewcze, wntrza
odbya si 7 i 8 maja na terenie Centrum Spoeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich. Tradycyjnie
Eko Targi zainaugurowaa
konferencja naukowa. Tym
razem tematem przewodnim byy pompy ciepa jako racjonalne rozwizanie
energetyczne jutra. Szczegow prezentacj powicon
w caoci pompom ciepa
ich budowie, funkcjach oraz
zaletach zaprezentowali
przedstawiciele gubczyckiej
rmy Galmet.
- Nie ma adnych minusw jeli chodzi o stosowanie pomp ciepa. Oczywicie
trzeba je zasili, skorzysta
z energii elektrycznej, ale
na dzisiaj wydaj si najlepszym rozwizaniem, najbardziej ekologicznym i ekonomicznym zarazem. Wynika
to z tego, e korzystamy z
odnawialnych, niewyczerpanych, naturalnych rde
energii. Poza tym, jest to
rdo czyste i w peni ekologiczne: nic nie kopiemy, nie
eksploatujemy, nie ma adnej emisji tumaczy Robert Galara, waciciel rmy
Galmet w Gubczycach.
Tematyka Eko-Wystawy,
a w szczeglnoci motywu
przewodniego konferencji
pomp ciepa, bliska bya
wsporganizatorom przedsiwzicia, Starostwu Powiatowemu w Raciborzu.
- My jestemy ywo zainteresowani jako samorzd
tym tematem, bo bardzo powanie przymierzamy si do
zmiany czynnika cieplnego w
raciborskim szpitalu. Jest to
jeden z najwikszych obiektw uytecznoci publicznej
na terenie powiatu raciborskiego. Std bardzo powanie rozwaamy, oczywicie
przy wsparciu rodkw unijnych, zmian tego czynnika
na pompy ciepa gruntowe
lub powietrzne wyjania
Marek Kurpis, wicestarosta
Powiatu Raciborskiego.
Pietrowicka Eko-Wystawa jest jedn z najwikszych
imprez wystawienniczych w
regionie. Jak co roku swj
udzia w niej zapowiedziao wielu wystawcw, ktrzy
z niemaym wysikiem dbaj, by stanowiska wyglday
profesjonalnie i zachcay
odbiorcw. Dla odwiedzajcych Eko Targi to doskonaa
okazja nie tylko do poznania
nowinek technologicznych

oraz innowacji, ale take szerokiej gamy produktw z zakresu systemw grzewczych,
wyposaenia wntrz, a take
ogrodw.
- Wystawa jest zrobiona
dla naszych mieszkacw,
wiemy doskonale, jakie mamy tu na miejscu problemy.
Dla gminy rolniczej rodowisko ma ogromne znaczenie. Targi celowo organizujemy po zakoczeniu sezonu
grzewczego, po podliczeniu
kosztw. Nowinki technologiczne maj nam pomc w
przyszoci, by czysto i ekologicznie produkowa ciepo.
Z tym problemem borykaj
si nie tylko due aglomeracje, ale takie mae miejscowoci wiejskie rwnie,
ze wzgldu na zamono
mieszkacw tumaczy
Andrzej Wawrzynek, wjt

Dla wystawcw Eko Targi to doskonaa okazja nie tylko do


reklamy ale take pozyskania nowych klientw. Std tak
dua frekwencja podczas 16. edycji imprezy.
Fot. Magdalena Kubina

IWONA CYBULSKA

Fot. Andrzej Zieliski

Setki wystawcw, rzesze zwiedzajcych, konferencja


oraz wystpy artystyczne kolejna edycja Eko-Wystawy za nami.

Tegoroczn gwiazd wieczoru by Szymon


Wydra & Carpe Diem. Koncert na zakoczenie
targw zgromadzi wiele osb.
od tych kilkunastu lat poprzez organizacj tej imprezy robi wyjania Henryk
Marcinek.
Gmina Pietrowice Wielkie ju od wielu lat promuje ekologiczne rozwizania.
Efekty takich dziaa widoczne s goym okiem, a
wjt gminy bez zajknicia
wymienia szereg ekologicznych inwestycji zrealizowa-

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

nych tutaj na przestrzeni lat.


- Ostanie si tej imprezy
jako inicjatywy gospodarczej, sprzyjajcej rozwizaniom technicznym sprawio, e przez te kilkanacie lat
targi zmieniy si. I dotyczy
to nie tylko oferty, wystawcw oraz poziomu, ale rwnie oczekiwa osb, ktre tu co roku przybywaj.
Spokojnie mona to nazwa

Raciborska grupa Street Workout Racibrz zaprezentowaa


si na tegorocznych targach w Pietrowicach Wielkich.
Wystp cieszy si sporym zainteresowaniem.
przeomem mwi Andrzej
Wajda, sekretarz gminy oraz
przewodniczcy Rady Powiatu Raciborskiego.
Jednak
Eko-Wystawa
to nie tylko impreza ekologiczna, ale rwnie rodzinny piknik i cz artystyczna. Organizatorzy rwnie
i tym razem zadbali, by nie
zabrako atrakcji dla naj-

modszych, smacznego jedzenia a take ciekawych wystpw. W tym roku mona


byo posucha zespou disco
polo Skaner, Kolorowych Gitar czy Kordian. Tegoroczn
gwiazd wieczoru by natomiast Szymon Wydra wraz z
zespoem Carpe Diem.

8 Motoryzacja

18 maja 2016, nr 10 (211)

Zakoczy si remont bocznej


ul. Skrzyszowskiej

SYRYNIA POLICJA

ZDERZENIE 3 POJAZDW NA FERALNYM SKRZYOWANIU W SYRYNI

Fot. UM Wodzisaw l.

Prawie p miliona zotych miasto Wodzisaw lski przeznaczyo na roboty budowlane na drodze, ktra od dawna przysparzaa mieszkacom wielu trudnoci.

KU PRZESTRODZE!

Fot. Stra Poarna Wodzisaw l.

WODZISAW LSKI MOTORYZACJA

<< GazetaInformator.pl

Na feralnym skrzyowaniu w Syryni wielokrotnie dochodzio ju do wypadkw


drogowych. Tym razem, na szczcie, nikt nie odnis powaniejszych obrae.
Cho miasto czeka jeszcze na odbir wykonanych robt, znaczca zmiana dla mieszkacw
ju si dokonaa.
katarzyna krentusz

Stan bocznej Skrzyszowskiej by kopotliwy dla uytkujcych j codziennie mieszkacw. Droga ta jest rwnie tras,
ktr codziennie przemierzaj
pracownicy i partnerzy biznesowi jednej z wodzisawskich firm.
Remont bocznej Skrzyszowskiej w kierunku wysypiska mieci by konieczny. Jej
R E K L A M A

mieszkacy oraz pracownicy


przedsibiorstwa czekali na niego par lat. Dzi droga wyglda
ju zupenie inaczej. Czekamy
jeszcze na odbior wykonanych
robt, ale z punktu widzenia
uytkownikw znaczca zmiana zostaa dokonana powiedzia prezydent miasta, Mieczysaw Kieca.
Prace, jakie wykonano na
ulicy Skrzyszowskiej, to mi-

dzy innymi: korytowanie pod


nawierzchni drogi, uksztatowanie terenu, wykonanie pobocza, warstwy podbudowy
oraz nawierzchni czy instalacja LED-owych supw owietleniowych. Koszt inwestycji to
niespena 456 tys. z. Zostaa
ona zrealizowana przed wyznaczonym w umowie czasem koca robt.

W wyniku nieustpienia
pierwszestwa przejazdu, w Syryni doszo do
wypadku drogowego, w
ktrym ucierpiay 3 osoby.
Wypadek mia miejsce 4
maja, ok. godz. 14:10. Kierujca samochodem marki Hyundai jechaa ul. Raciborsk
w kierunku Lubomii. Wjedajc na skrzyowanie z ul.
Bukowsk, nie ustpia pierwszestwa przejazdu nadjedajcej z prawej strony kie-

rujcej fiatem. W wyniku


bocznego zderzenia pojazdw,
hyundai zosta odrzucony na
przeciwlegy pas ruchu, gdzie
zderzy si z prawidowo jadcym samochodem marki Peugeot.
W zdarzeniu poszkodowane zostay trzy osoby. 29-letnia kobieta kierujca fiatem
zostaa przewieziona do szpitala w Raciborzu, za pasaerowie jej pojazdu, w wieku 30
i 3 lat, trafili do rybnickiego
szpitala. Na szczcie, nikt nie

odnis powaniejszych obrae i po opatrzeniu wszyscy


mogli wrci do domu.
Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzewi. W dziaaniach w miejscu zdarzenia
udzia bray 2 zastpy z JRG
Wodzisaw lski, zastp OSP
Syrynia, 2 zespoy ratownictwa medycznego, policja i
pomoc drogowa. Ustalane s
szczegowe okolicznoci wypadku.
kk

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 9

18 maja 2016, nr 10 (211)

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

Kabaret Hrabi
rozbawi Wodzisaw

WODZISAW LSKI ROZRYWKA


Zobacz ca fotorelacj

Zobacz ca fotorelacj

Pszowska edycja
Rock Trendy po raz XII

Mocne brzmienia, charyzmatyczne zespoy oraz wietna


Tak, e o czyli przychodzi baba do lekarza, zboczeniec w
krzakach czy egzamin. To tylko niektre tematy, ktre podjli atmosfera po raz 12. fani muzyki rockowej bawili si na
wiosennej odsonie Rock Trendy w Pszowie.
artyci z kabaretu Hrabi, wystpujc na wodzisawskiej scenie.
e standardowymi tematami:
egzamin, baba u lekarza, m
i ona, zboczeniec w krzakach.
Konferansjer jego postawa i
wyprowadzony ze starannoci
Fot. Justyna Koniszewska

9 maja wystpi przed wodzisawsk publicznoci kabaret Hrabi. Artyci zapre-

zentowali program pt. Tak, e


o. Kabareciarze postawili na
klasyk czyli na rdo kabaretu. Rozmieszanie tradycyjnymi rodkami wyrazu, a tak-

29 kwietnia w pszowskim
Miejskim Orodku Kultury odby si po raz 12. koncert Rock
Trendy. Festiwal jest grany
nieprzerwanie od 12 lat gdzie
w tym czasie na scenie MOK -u
wystpoway takie zespoy jak
Sweet Noise, Oberschlesien,

Akurat, Farben Lehre czy Luxtorpeda. Gwiazd tegorocznej, wiosennej odsony bya
charyzmatyczna grupa Decapitated. Na pszowskiej scenie
pojawili si rwnie: sowacki
zesp Hard to say, Whizper z
Knurowa, Warriot oraz oczy-

wicie rodzimy RiseUp. W murach MOK-u zgromadzio si


wiele entuzjastw muzyki rockowej, ktrzy doskonale si bawili przy mocnych dwikach
zespow.
jk
Fot. Justyna Koniszewska

justyna koniszewska

Kabaret Hrabi ju drugi raz goci w Wodzisawiu i ponownie nie zawid publicznoci.

RYDUTOWY KULTURA

RYDUTOWIANKA ZDOBYA
I MIEJSCE W KONKURSIE
GRAND PRESS PHOTO 2016
R E K L A M A

gest to wyrane ozdobniki,


ale rwnie oddanie hodu tradycji estradowej i jednoczenie
poddanie jej delikatnej kpinie.
Klasyka nie omija te reakcji
publicznoci jak rwnie bisw.
Wodzisawska publiczno zachwycona bya poczynaniami
artystw, co udowodnia wieloma gromkimi basami oraz
salwami miechu.

Zobacz sal szkoleniow

W swoim fotoreportau
Karolina Jonderko ukazaa polskich emigrantw powojennych mieszkajcych w domu opieki
Ilford Park Polish Home
w Wielkiej Brytanii.
Rydutowianka nie miaa sobie rwnych w kategorii
ycie Codzienne. Fotoreporta na temat domu opie-

ki Ilford Park Polish Home


w Wielkiej Brytanii powsta
dziki stypendium Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i za niedugo bdziemy mogli go zobaczy na amach magazynu Polityka.
Jak przyznaa autorka, byo
to dla niej ogromne wyzwanie
pod wzgldem technicznym i
artystycznym, a sama nagro-

da ogromnie j zaskoczya.
Uroczysta gala konkursu Grand Press Photo odbya si 5 maja w warszawskim
kinie Kultura. Spord 4,8
tys. nadesanych zdj, jury,
w skad ktrego wszed m.in.
wiatowej sawy fotograf Kadir van Lohuizen, wybrao
59 najlepszych fotografii pojedynczych i 11 reportay.
Nagroda Grand Press Photo
jest cennym wyrnieniem,
poniewa przyznawana jest
zawodowym fotografom i fotoreporterom pracujcym w
redakcjach prasowych, internetowych oraz w agencjach
fotograficznych. Teraz do
grona nagrodzonych osb doczya rwnie mieszkanka
Rydutw.
kk

10 Ogoszenia

18 maja 2016, nr 10 (211)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE

KREDYT

KREDYT

50 tys.

100 tys.

rata 549 z

rata 689 z

32 700 70 40
790 501 503

32 700 72 11
792 115 113

Oprocentowanie od 2,9%

na kolorowym tle 14 z

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


Firma Beetsma Sp. z o.o. zatrudni osoby do pracy na hali.
Ogoszenie pracy/nr APT 5169.
Zatrudnimy do pracy na hali, w
miecie Wodzisaw lski. Zapewniamy umow, praca staa
lub dorywcza. Wymagamy ksieczki epidemiologiczno-sanitarnej oraz ukoczenia 18 roku
ycia. Tel. 694 214 729.

Oprocentowanie od 2,9%

Firma poszukuje
pracownika na stanowisko:
Doradca Finansowy Klienta
ds. poyczek gotwkowych
Wymagania:
umiejtno budowania relacji
z klientami,
mile widziane dowiadczenie w
obsudze klienta,
komunikatywno, dyspozycyjno.
Gwarantowane:
wysokie atrakcyjne wynagrodzenie (najwysze w brany);
pomoc w pierwszych miesicach
pracy; moliwo podniesienia
kwalikacji; moliwo awansu.
CV prosimy wysa na adres
m.mroz@benetia.pl
Tel. 797 603 000
www.benetia.pl

Brygada z wieloletnim dowiadczeniem przyjmie zlecenia na ocieplenia domw w Wodzisawiulskim


i okolicach. Gwarantujemy najlepsze wykonanie, suymy fachow
porad, moliwo podjechania i
zobaczenia naszych prac na ywo.
Tel. 579 184 609.
Nie wiesz jak zabra si za porzdki
w swoim domu zadzwo razem
jest atwiej. Pomoc w porzdkach
domowych Rybnik i okolice. Tanio,
dokadnie, praktycznie. Wycena
gratis. Tel. 669 941 359.
Wykonujemy remonty domkw
dziakowych a take wystawiamy
nowe, zarwno murowane jak i

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.

NIERUCHOMOCI
Wynajm mieszkanie dla rodziny 60 m2, drugie pitro, blisko
centrum. W Raciborzu. Tel. 601
648 350.
Wynajm adny, umeblowany pokj dla osoby samotnej w centrum
Wodzisawia lskiego. Tel. kom.
784 639 735.

Sprzedam mieszkanie w Raciborzu, pow. 38 m2, ul. Opawska, blisko Tesco. 2 pokoje,
kuchnia z oknem (wymienione
okna), CO, balkon. Cena 85 tys.
z. Tel. 731 338 688, 661 705
074.

MOTORYZACJA
Sprzedam Motocykl Romet K125. Rok produkcji
2011, przebieg 4400 km,

w stanie idealnym, cena do


uzgodnienia. Tel. 505 567
905.

SERWIS
SAMOCHODOWY

SPRZEDAM
SAMOCHD

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298

PRACA

>>PRACA<<
DORADCA
KLIENTA

Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie.
Wymagane:
wyksztacenie rednie/wysze,
komunikatywno, umiejtno rozmw i negocjacji,
znajomo zasad marketingu.
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu,
dowiadczenie w sprzeday,
prawo jazdy B.
Moliwy sta lub zatrudnienie.
CV prosimy wysya na adres:

biuro@raciborskiemedia.pl

Ndza, ul. Sobieskiego 16


Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

RNE

>>PRACA<<

REDAKTOR
DZIENNIKARZ
Redakcja gazety regionalnej
oraz portalu internetowego zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw do
obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya
na adres:
biuro@raciborskiemedia.pl

Ford Fiesta MK6 rok 2006.


Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

AZBEST
DEMONTA
UTYLIZACJA
DEKARSTWO, RYNNY, KOMINY

792 013 569


509 055 051
azo.gawlik@wp.pl

Firma STACH-DREW

oferuje: drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Zapraszamy
od pn.-pt.: 10:00-17:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas

www.olx.pl (tablica.pl)

szkieletowe. Zapewniamy materia.


Wystawiamy Faktury VAT.
Brygada z wieloletnim dowiadczeniem przyjmie zlecenia na ocieplenia domw w Wodzisawiu i
okolicach. Gwarantujemy najlepsze wykonanie, suymy fachow
porad, moliwo podjechania i
zobaczenia naszych prac na ywo,
wykonujemy wszystkie rodzaje tynkw cienkowarstwowych. Tel. 579
184 609.

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

18 maja 2016, nr 10 (211)


R E K L A M A

WODZISAW LSKI POD ARKADAMI 18 MAJA

y ialny:
erammed
Wspionat
Patr
dobre tematy!

NIADANIE BIZNESOWE

Izba Gospodarcza w Wodzisawiu lskim zaprasza


na niadanie biznesowe. Spotkanie odbdzie si punktualnie o godzine 7:30, a zakoczy
si o 9:00. W programie midzy innymi prelekcja pod tytuem "Instalacje wok nas"
przedstawi rma Emet-Impex.
Uczestnicy niadania s proszeni o zabranie swoich wizytwek. Wstp - 20 z dla czonkw Izby Gospodarczej, 40 z
dla pozostaych rm.
WODZISAW LSKI 27 MAJA

WODZISAWSKI FESTIWAL KUGLARZY


wcznie. Z kolei 29 maja organizatorzy zapraszaj na Wielki Fina Festiwalu, w ramach
ktrego odbd si pokazy naowe i wystpy goci. Codziennie, w czasie trwania wydarzenia, w Rodzinnym Parku
Rozrywki odbywa si bd
warsztaty kuglarskie dla dzieci i modziey a dla wszystkich
tych, ktrzy pragn wsplnej,
radosnej zabawy zaplanowano
"Festiwal kolorw".

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

PROMOCJA!
Do teczek rmowych

250 wizytwek

GRATIS!
*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277

Zobacz zapowiedzi
27 maja rozpocznie si
Wodzisawski Festiwal Kuglarzy pod nazw "Highline
na Rynku". Po raz pierwszy w
Wodzisawiu l. bdzie mona
zobaczy pokazy slacklinerw
na 19-metrowej tamie zawieszonej na wysokoci okoo 7

metrw nad ziemi, pomidzy oknami kamienic na wodzisawskim Rynku. 28 maja


w Rodzinnym Parku Rozrywki "Trzy Wzgrza" zorganizowany zostanie konkurs
"Wodzisawski Sztukmistrz"
o nagrod Prezydenta Mia-

sta Wodzisawia lskiego.


Uczestnikami wydarzenia bd kuglarze performersi, artyci uliczni prezentujcy w
swoich pokazach wszystkie
rodzaje onglerki, sztuk cyrkow, klaunad i pochodne do
przedsiwzi parateatralnych

Zapowiedzi 11

Dzia graki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
19 MAJA MOK RADLIN
19 maja w godz. od 10:00 do 12:00 w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie odbd si Radliskie Targi Pracy. Podczas
przedsiwzicia zostan zaprezentowane oferty pracy lokalnej i
zagranicznej, oferty placwek edukacyjnych oraz orodkw szkoleniowych, a take zostan przeprowadzone bezpatne porady
specjalistw rynku pracy. Wstp wolny.
20 MAJA GIM CZYOWICE
20 maja o godz. 17:00 w murach Gimnazjum im. ks. dr Gustawa Klapucha w Czyowicach odbdzie si Festiwal Talentw.
Gociem specjalnym bdzie Duet Weronika i Elbieta Szczyrba.
Wstp wolny.
20-22 MAJA HALA SPORTOWA RUDNIK
W dniach od 20 do 22 maja w hali sportowej przy ul. Sonecznej 1 w Rudniku odbd si Midzynarodowe Mistrzostwa
Polski Kadetw i Juniorw w Zapasach w Stylu Wolnym.
21 MAJA MOK PSZW
21 maja o godz. 17:00 w Miejskim Orodku Kultury w Pszw
odbdzie si koncert w wykonaniu Damiana Holeckiego
z okazji Dnia Matki. Cena biletu wynosi 35 z oraz 40 z.
21 MAJA ZSZ WODZISAW LSKI
21 maja w godz. od 10:00 do 13:00 w Zespole Szk Zawodowych odbdzie si Festiwal Techniki. W czasie przedsiwzicia uczetnicy bd mieli okazj midzy innymi do: lutowania
gorcym powietrzem, przygotowania probwki do obserwacji
mikroskopem oraz wykonania dowiadczenia z ciekym azotem.
Wstp wolny.
21 MAJA MOK RADLIN
21 maja o godz. 18:00 w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie
odbdzie si spektakl taneczny w wykonaniu zespou
Deja Vu i zaproszonych goci Podr do korzeni taca. Cena biletu wynosi 5 z.
21 MAJA WCK WODZISAW LSKI
21 maja o godz. 18:00 w Wodzisawskim Centrum Kultury odbdzie si spektakl taneczny pt. Sie w wykonaniu grupy
juniorw Teatru Taca Memento. Cena biletu wynosi 10 z.

21 MAJA BAZYLIKA PW. NNMP PSZW


21 maja o godz. 16:00 w Bazylice Narodzenia NMP w Pszowie odbdzie si Festiwal Pieni Maryjnej Pszw 2016. Podczas
koncertu wystpi siedem chrw z regionu. Wstp wolny.
21 MAJA DK STRZECHA RACIBRZ
21 maja o godz. 16:00 w DK Strzecha w Raciborzu odbdzie si
Raciborski Dzie Seniora oraz 10-lecie dziaalnoci
grupy Seniorzy ZPiT Strzecha. Podczas imprezy bd
prezentoway si organizacje: lski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Zwizek Emerytw i Rencistw. Wstp wolny.
22 MAJA PRZEJCIE GRANICZNE CHAUPKI
22 maja na starym przejciu granicznym Chaupki-Bohumin
odbdzie si kolejna edycja Jarmarku na granicy. Teren
wystawowy zostanie udostpniony od 5:00 rano. Od godz. 13:00
odbywa bdzie si festyn w parku przy zamku.
22 MAJA WCK WODZISAW LSKI
22 maja o godz. 18:00 w Wodzisawskim Centrum Kultury odbdzie si koncert w wykonaniu Haliny Kunickiej z okazji
Dnia Matki. Wystp zatytuowany bdzie wiat nie jest taki
zy. Cena biletu wynosi 40 z.
22 MAJA TNIA RADLIN
22 maja o godz. 16:00 przy radliskiej Tni odbdzie si koncert Orkiestry Dtej KWK Marcel. Wstp wolny.
22 MAJA TRZY WZGRZA WODZISAW LSKI
22 maja o godz. 12:30 w Rodzinnym Parku Trzy Wzgrza
odbd si Zawody Pucharu Polski BMX Racing 2016.
Organizatorami imprezy s: Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
CENTRUM Wodzisaw l., miasto Wodzisaw l. oraz MKP
Odra Centrum Wodzisaw l.
22 MAJA TRZY WZGRZA WODZISAW LSKI
22 maja o godz. 12:30 w Rodzinnym Parku Trzy Wzgrza odbd si zawody z serii RC OFFROAD RACING o tytu Mistrza RC OFFROAD RACING 2016. Opata startowa wynosi 15 z.
24 MAJA MIPBP RACIBRZ
24 maja o godz. 16:00 w MiPBP w Raciborzu odbd si zajcia
animacyjne dla dzieci i rodzicw Mamo, tato podaruj

mi swj czas. W programie duo zabawy, malowanie buziek,


prace plastyczne.
24 MAJA RCK RACIBRZ
24 maja o godz. 17:00 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie
si Gala VIII Mini Festiwalu Przedszkolakw. RCK wraz z
Przedszkolem nr 11 od siedmiu lat jest organizatorem Mini Festiwalu Przedszkolakw, ktry kierowany jest do dzieci z przedszkoli powiatu raciborskiego. Co roku organizowany jest pod
innym hasem. VIII edycja Festiwalu zatytuowana jest Zdolne
Przedszkolaki.
25 MAJA LENA PERA RADLIN
25 maja o godz. 18:30 w radliskiej restauracji Lena Pera odbdzie si spotkanie dla przedsibiorcw. Tematem wydarzenia bdzie rozbudowa Midzynarodowego Portu Lotniczego w
Pyrzowicach. Udzia w spotkaniu dla czonkw Forum Firm jest
bezpatny, a dla pozostaych osb wynosi 10 z.
27 MAJA RCK FENIKS RYDUTOWY
27 maja o godz. 18:30 w Rydutowskim Centrum Kultury odbdzie si spektakl operetkowy F. Lehara Kraina umiechu w wykonaniu Teatru Muzycznego Arte Creatura. Cena
biletu wynosi 50 z.
28 MAJA WODZISAW LSKI
28 maja o godz. 9:45 przy ul. Sdowej w Wodzisawiu l. rozpoczn si Powiatowe Obchody Dnia Straaka poczone z XV
Ekumenicznym Spotkaniem Straakw. Wstp wolny.
R E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

12 Edukacja

18 maja 2016, nr 10 (211)

WODZISAW LSKI HISTORIA

wizytwki 32 414 90 30
ulotki >>> 533 355 277

VI Piknik Historyczno-Militarny w Wodzisawiu


Czogi, niemieckie motocykle, onierze w mundurach z okresu
powsta lskich i II wojny wiatowej oraz rekonstrukcje.
Wodzisawianie bardzo licznie zgromadzili si na rynku, aby
wzi udzia w Pikniku Historyczno-Militarnym.
3 maja na wodzisawskim
rynku zorganizowano po raz
szsty Piknik Historyczno-Militarny z okazji obchodw wita Konstytucji 3 maja oraz 95. rocznicy wybuchu
III powstania lskiego. Na

tumnie przybyych uczestnikw czekao wiele atrakcji,


midzy innymi pokazy Jednostki Strzeleckiej 2023 czy
salwy armatnie. Najwiksz
popularnoci cieszyy si inscenizacje w wykonaniu grup
rekonstrukcjnych oraz przejadka czogiem. Bya to

rwnie niewtpliwie okazja


do tego, by przyjrze si wojskowemu wyposaeniu czy
mundurom. Organizatorami
wydarzenia byli: Wodzisawskie Centrum Kultury, Urzd
Miasta Wodzisawia lskiego oraz GHR Powstaniec
lski.

Zobacz ca fotorelacj

Tegoroczna, szsta edycja Pikniku Historyczno-Militarnego, przycigna wieloma


atrakcjami, na ktre skusili si nie tylko wodzisawianie, ale rwnie mieszkacy innych
miast Polski.
R E K L A M A

Fot. Justyna Koniszewska

justyna koniszewska

<< GazetaInformator.pl

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

You might also like