You are on page 1of 6

Рс.

шкіия 1 А ,
-Sxobod 1 ” М) лміністрашя
Пам'ятайте ,lcrscv Сич Montgontcf) St

SYOBODA
, s J 07.яо:
Телефони 1201) 434-0237
.2011 434-0807
про і Н ю Иорку (212) 227-4125

УНСоюзу: (201) 451-2200


Україну! з Ни( Иорку 1212) 227-5250

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN D А І IS


(212) 227-5251

РІК LXXXY Ч. 242, ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ИОРК. ВІВТОРОК, 7-го ЛИСТОПАДА 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY СІТУ агді NEW YORK. TUESDAY. NOYEMBER 7. 1978 N" 242. YOL LXXXY.

В Ню Йорку відбулася сесія Президент Картер підписав закон Венс і Ґромико плянують знову В Москві заарештували трьох
Головної Ради НТШ щодо допомоги шкільництву переговорювати щодо САЛТ 11 членів нелегальної
Вашінгтон. - У середу, безпосередню фінансову до- робітничої спілки
Д-Р ВОЛОДИМИР МАЦЬКІВ очолив 1-го листопада, президент помогу приватним і napa–
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІЯТ Джіммі Картер підписав фіяльним початковим шко- Москва. — Вдягнені по бітннчих спілок на Заході і
закон,схвалений 95-им Кон- лам, як теж не признано цивільному агенти КҐБ і до Організації Об'єднаних
Ню Йорк (Я. П.). - У кого, д-ра Євгена Верти- ґресом, каденція якого за- податкових кредитів бать- уніформовані поліцисти, Націй, але з огляду на існу-
п'ятницю, 27-го жовтня ц. пороха, д-ра Матвія Craxo– кінчилася в половині жовт- кам дітей, які ходять д о вдершись силою ДО П0МЄШ- ючу політику детанту і со-
p., в приміщенні американ- ва та дуже заслуженого ге- ня, який на наступних 5 приватних шкіл, хоча бать- кань трьох членів неуря- вєтських впливів, прохан-
ського Наукового Товарис- нерал ьного секретаря проф. років призначує 50 більйо- ки поносять подвійні ви- дової, а тим самим нелс- ня незалежної профспілки
тва ім. Шевченка після дов- д-ра Василя Стецюка і при- нів долярів для публічних датки, бо також платять гальної, робітничої проф- не було прихильно прийня-
гої перерви відбулася Сесія вітавши приявного колиш- початкових і середніх шкіл, податки на підтримку пуб- спілки — Владіміра Бори- те в офіційних установах на
Головної Ради НТШ, яка нього президента проф. О. зокрема шкіл у бідніших лічних шкіл. сова, Лева Волконського і Заході.
очолює чотири НТШ в ЗСА, Андрушкова, присутні схваг частинах Америки і у вс- Альбіна Якорева, перевили
Канаді, Европі й Австра- лили запропонований сек- ликнх містах. Частина із Палата Репрезентантів в них докладну перевірку, а Дисидентські джерела
лії. ретаріятом порядок нарад і, згаданої суми має піти на була схвалила фінансову після того арештували усіх стверджують, шо трьох за-
безпосередні дотації бід- допомогу приватним шко- трьох. арештованих профспілко-
У Сесії взяли участь чле- вислухавши протокол з ос-
ни Генерального Секрета- танньої сесії з 6-го трав- нішим учням. лам і податкові кредити Усі три названі були спів- вих діячів допитували в
ріяту. президент д-р Ярос- ня 1972 року прийняли його. Біля 700 мільйонів доля- батькам, але Сенат і прези- основниками цієї профспіл- приміщеннях КҐБ цілий
лав Падох і генеральний Після цього генеральний рів із згаданої загальної дент Картер противилися ки, якою керував Владімір день, а потім прокуратор
секретар д-р Петро Стерчо; секретар д-р Стерчо звіту- суми призначено на спець тим пропозиціям, твердячи, Клебанов, копальняний ро- наказав їх формально ув'я-
представники НТШ в ЗСА вав про діяльність Генера- яльну програму, яка має на що допомога і податкові бітник з Донецького басей- знити і перевести до СЛІД-
д-р Роман Осінчук, ред. льного секретаріяту, а меті поліпшити навчання кредити протнворічили б ну в Україні, поки його со- чої в'язниці. На другий день
Іван Кедрин. Рудницький і проф. Андрушків, уповно- трьох підставових дисцип- Першому Додаткові д о Совстський міністер закордонних справ Анлрей Ґромико і лср- вєтський суд не заслав до Якорева звільнили з ув'яз-
д-р Микола Богатюк; пред- важений крайовими НТШ лін: читання, писання і ари- Конституції ЗСА, який має жшвннЙ секретар Сайрус Венс під час нелавиіх переговорів психіятричного заведення нення, а два інші все ще
ставники НТШ в Канаді д-р — контролер, склав звіт з тметика. на меті запевнити „відок- у Москві щодо САЛТ 11. КГБ, де він, правдоподіб- перебувають під арештом.
Богдан Стебельський, голо- перевірки діяльности й каси Остаточна версія закону ремлення релігій від держа- но, перебуває до сьогод- Ці самі джерела подають,
ва, і д-р Володимир Маць- Головної Ради, що їх після не містить постанови про Вашінгтон. — 3 урядо- ти, совєтського бомбови- ні. що полювання за членами
ків; і представник НТШ в дискусії однодушно схва- вих кіл інформують, що ка „Бекфаср", як теж від- Незалежна профспілка, незалежної профспілки від-
Австралії д-р Юрій Crapo– лено. державний секретар Сай- носно обмежень на розбу- як відомо, зверталася за буваються також в інших
сольський і делегати чотн- У дальшому Статутова
У жовтні гуртові ціни знову зросли рус Венс і совстський мі- дову нових ракет і щодо піддержкою до вільних Ро- республіках СССР.
рьох (на всіх п'ять) Секцій комісія з'ясувала схвалені ністер закордонних справ кількості! нуклеарннх ГОЛО-
Вашінгтон. - Департа- лістн із приватного CCKTO– Андрей Ґромико плянують вок-стрілен, які мали б бути
НТШ - д-р Осип Андруш- нею проекти змін і ДОПОВ- мент торгівлі інформує, що ра виявили стурбовання в кінці листопада або на прикріплені до тих ракет.
ків, д-р Василь Лев, д-р С. нень, які були доручені при- протягом жовтня гуртові жовтневою статистикою, а початку грудня відбути в Папа Іван Павло поновно
Крашенніков і д-р Микола сутнім перед Сесією. Після ціни на продукти широкого
Чировський. Проводив на- основної дискусії схвале- вжитку знову зросли на де-
Президент заявив, що жов- Женеві ще одні наради від- Якщо наступні перегово-
тневнй зріст в цінах дока- носно нового договору ЩО- рн Венса і Громика увін-
затвердив 9 префектів Конгрегацій
радами Сесії д-р Падох, а но запропоновані зміни. в'ять десятих одного БІД- зує, що всі прошарки аме- до обмеження стратегічної чалися б успіхом, то існує Ватикан. - Папа Іван цію і перебуває в шпита-
секретарював д-р Стерчо. Головою комісії й референ- сотка, а зокрема збільши- риканського суспільства атомової зброї (САЛТ 11), можливість, що незабаром Павло 11, колишній карди- лі. де його відвідував Папа
Відкриваючи Сесію, д-р том змін на Сесії був д-р Ю. лися ціни на харчові про- мусять включитися в про- щоб остаточно зліквідувати після того відбулася б „вер- нал Кароль ВоЙтила із Kpa– Іван Павло 11.
Падох висловив вдоволен- СтаросольськиЙ, який в ко- дукти, бо аж на 1,7 відсот- граму Білого Дому щодо розбіжності між станови- шинна конференція" пре- кова, покищо поновно зат- Як інформовано. Папа
ня, що після шести З ПОЛО- місії репрезентував Евро- ка. Таким чином, як вказу- поборювання ніфляції, npo– щамн ЗСА і Совєтського зидента Джіммі Картера і вердив на їхніх постах 9 із поновно призначив на пост
виною років представники пейське і Австралійське ють самі члени уряду прс- граму, яка базована на доб- Союзу. совєтського лідера Леоніда 10-ох префектів Священних ватиканського секретаря
НТШ й Секцій знову зій- НТШ; секретарем був деле- зидента Джіммі Картера, ровільних обмеженнях в тобто чільних стану французького карди-
шлися. щоб затіснити зв'я- гат НТШ в ЗСА, д-р Воло- передбачування, що протя- підвищеннях цін І заробіт- Перговори в тій справі Брежнєва, правдоподібно Конгрегацій.
недавно відбувалися в Moc– на Гаваях, під час якої во- членів адміністрації Като- нала Жана Віно, натякаю-
зки поміж всіми членами димир Савчак„ а членами гом решти цього року ціни них платень. чи однак, що це призначен-
НТШ і спільно намітити д-р Олександер Соколищин, на продукти широкого вжи- кві, а саме 22-23 жовтня, але ни підписали б САЛТ 11. лицької Церкви. Каденції
Жовтневий зріст в гу рто- тоді не пощастило дійти до Однак, як вказують KOMCH– цих префектів автоматич- ня тільки тимчасове. Псред-
свої завдання Й пляни їх делегат НТШ в Канаді й тяу устабілізуються, прав- внх цінах буде незабаром остаточного пооозуміння- татори, вигляди на таку но закінчилися зі смертю бачають, шо кардинал Війо
реалізації. В обличчю но- члени Генерального Сскре- доподібно не сповняться. віддзеркалений збільшен- Як вказують'^^ШШіки, „вершинну конференцію" в Папи Івана Павла 1 і тепе- зрезиґнує за два-три міся-
вого. жорстокішого, як в таріяту д-р Падох і д-р Crep– Президент Картер, уря- ням роздрібних цін у крам- обидві сторони не можуть цьому році майже неісну- рішній Вселенський Архи- ці.
часах валуївщинн, наступу чо. Минулої середи. 1-ГО ЛИ-
на українську культуру, зок-
дові економісти І СПЄЦІЯ- ницях. погодитися щодо амери- ючі, а на початку наступ- ерен міг призначити нових
або поновно стопада. Папа Іван Павло,
Після цього обрано но-
рема в Україні, українська внй Генеральний Секрета- канської „крилатоГ раке- ного року - теж дуже малі. префектів, призначити дотеперішніх. відзначаючи свято Всіх
наука й її установи в віль- ріят, до якого ввійшлн:д-р Прикордонні зудари між китайцями Папа вирішив покищо не Святих в латинському об-
ному світі мусять скріпити В. Мацьків — президент. д-
свою працю взаємною ко- р Василь Лснцик — гене- .: s– і в'єтнамцями тривають Китай підтверджує замішаність вводити жадних драстич- ряді, як теж 32-гу річни-
них змій. Із 10-ох префск- цю його свяшеигтва, 6-ма
операцісю й концентраці- ральннй секретар і д-р Б.
сю. Д-р Падох відмітив, що Стебельський — касир. Зас-
Бангкок. - Московське
радіо передало інформа-
Москви в Ірані
зайняли село КаоЛанг( 135
миль від Ганою) і розбили
тів покищо ще не затверд- мовами,а саме італійською,
Токіо, Японія. - Віце- риканського уряду з Тайва- жений на свій попередній французькою, німецькою,
утворена усіми чотирма тупниками президента цію, що прикордонні зуда- по дорозі усі в'єтнамські ном і зобов'язання Амери- пост тільки американський англійською, еспанською
НТШ Статутова комісія од встановлено за чергою: го- ри між китайськими і в'ст- частини, які намагалися прем'єр Китайської Народ-
ної Республіки Тснг Гсіао- ки боронити Тайван на ви- кардинал Джон Джозсф та польською, закликав мо-
подушно схвалила ряд змін лови крайових НТШ в ЗСА, намськимн військовими ставити їм спротив. падок нападу на нього пос- Врайт. дотеперішній прс- лодих чоловіків вступати в
й доповнень статуту, які на Европі та Австралії, а у частинами набирають на Цей випадок трапився як- пінг заявив минулого тнж- торонньої сили. фект Свяшенноі Конгреґа- священичий стан, вказукь
майбутнє запевнять безпе- випадку потреби, уповнова- силі. Минулого тижня раз в часі візити до Москви ня в інтерв'ю, яке він дав
Тенґ також заповів, що ції для справ духовенства. чи, що по цілому світі ВІД-
реривну й гармонійну спів- жено Секретаріат дібрати В П'ЯТНИЦЮ, 3-ГО ЛИСТО- в'єтнамських верховодів. кореспондентам японської Китай продовжуватиме Кардинал Врайт недавно чувасться великий брак
працю внутрі цілої системи заступників генерального Радіо Ганон повідомило, газети, що Пекін постепен-
пада відбувся великий бій но наближатиметься до по- розбудову своєї атомової пройшов поважну onepa– душпастирів.
НТШ. секретаря чи касира. між китайцями і в'єтнам- що зудар між військами бомби. При тому Тенг об-
Вшанувавши світлу па- Новообраний Президент цямн з участю танків, літа- Китайської Народної Pec– зитивного полагодження винуватив Совстський Со-
м'ять попередніх президен- НТШ є відомим науковцем ків, артилерії, ракет й іншої публіки і В'єтнаму був дуже справи із Уєднаними Стей- юз, що він посилює заколо- До ЗСА знову прибудуть
тів Головної Ради, сл. п. д- в Канаді. Народжений у зброї. серйозний і за нього повнн- тамн Америки і нав'яже з ти в Ірані, і це є ще од-
д-ра Миколи Чубатого, д- З переловленої в Бангко- ні відповісти перед В'єтнам^ ними, може навіть в неда- ним доказом совєтської ек- кубинські політв'язні
д-ра Романа Смаль Стоць- (Закінгення на crop, if) ку передачі відомо, що в'єт- ським народом „китайські' лекому майбутньому, дип- спансії з метою накинути Вашінгтон,'Гавана. - Американські чинники
намщ потерпіли велику по- ворохобники війни". ВІН- ломатнчні зносини, якщо свою волю іншим народам і Департамент справедливо- сподіваються, що Гавана
ськові спостерігачі відмі- тільки американські і кн-
разку і в бою загинуло по- поширити гегемонію СССР сти інформує, що кубин- незабаром передасть ще
чують, що В'єтнам веде те- тайські дипломати зможуть на інші країни світу. Тому, ський уряд Фіделя Кастра додаткові списки аплікантів
В Монтреалі відзначили 15-річчя над 200 вояків. Китайсь-
пер відкриту війну проти зійтися разом і осуну-
кі частини, згідно з цим на думку Тенга, відноси- переслав черговий список на виїзддо ЗСА, які відбува-
„Українського Історика" повідомленням, вдерлися двох комуністичних країн ти деякі перешкоди, ЯКІ CTO- ни між китасм і Совєтсь- осіб, які бажають імігру- ють, або відбули терміни
- КНР ґ Камбоджі. ять на шляху д о доброї
на в'єтнамську територію. співпраці між Китаєм і ким Союзом не можуть по- вати до ЗСА. Американські ув'язнення в кубинських
Монтреаль. - У неділю, подав короткі дані про роз- ЗСА. кращати поки СССР не ви- чинники вказують, що 289 в'язницях і таборах за свої
21-го жовтня ц. p., тут в виток і завдання „Україн-
Труд о закликає до приспішення Перепонами Тснг уважає речеться своїх імперіяліс- названих чоловіків і жінок політичні переконання.
приміщеннях університету ського Історика" і насвіт- тичних плянів. — це кубинські політичні
Меꥳлл відбувся ЮВІЛЄЙ- лив завдання українських все ще існуючі зв'язки аме- в'язні, але Гавана відмов-
ний вечір з нагоди 15-річчя істориків. конституційних реформ ляється зарахувати їх до
ВШАНУЮТЬ
Оттава, Канада. — Пре- далеко, що домагається не- ОКСАНУ МЕШКО
„Українського Історика", Понад 200 присутніх внс- м'єр-міністер Еліот Трудо залежности, та-с, що й цю
Вирятувані американські летуни цієї категорії в'язнів.
НюЙорк. Н. Й. - О б ' с д -
одинокого українського іс- лухали доповіді і кінцеві заявив кореспондентам, що справу треба конституцій- Працівники Іміграційно-
торичного журналу у віль- заключення д-ра Рахманно- Канада є до певної міри но полагодити. Треба собі відлетіли з СССР го Бюра ЗСА та Фсдераль- нання Жінок Організації
ному світі. Вечір СПОНЗО- го про „Українську грома- поділеною нацією і тому усвідомити, — заявив Tpy– Хабаровськ j Токіо. - ляд американськими лікаря ного Бюра Інвестигації(Еф- Чотирьох Свобід України
рував Український Студен- ду і журнал". вона потребує якнайскорі- Минулого четверга,
до, що в Альберті і Cac– листопада, 10 членів зало- 2-го ми та відбули розмову з Бі-Ай) десь в кінці листо- влаштовує в неділю, 12-го
тський Клюб Меꥳльсь- Добровільні пожертви на шої конституційної рефор- качевані сконцентровані ги американського розві- членами персоналу амба- пада почнуть переглядати листопада ц. p., о год 1-ій
кого університету. Україна журнал принесли біля 1700 ми. найбільші природні багат- дувального літака „ПС Opi– сади ЗСА, які прибули з аплікації цих потенціяль- по полудні в приміщенні
ське Історичне Товарнст- дол. До успіху цієї імпрези Москви. них імігрантів. Дому ОУВФ при 136 2-га
Виступаючи на конферен- ства Канади
во в Монтреалі і Канад- головно причинилася п-і ції прем'єрів канадських
он", який тиждень раніше
Конференція прем'єрів розбився Державний департамент У половині жовтня Дс- евеню, відзначення Матері
ське Представництво „Ук- Оля Судчак, голова підго- 10-ох канадських провін- ні Тихогов океану,північній части- інформує, що летуни з Япо- партамент справедливос- Року Оксани Мешко. Слово
провінцій Трудо підкрес-
раїнського Історика". товчого комітету ЮВІЛЄЙ- лнв, що зв'язки між про- цін тривала аж три дні, бо лн з Хабаровська доприбу- нп мають відлетіти до ЗСА. ти видав формальний доз- на сходинах виголосить
ного вечора, як також інші Токіо, Державний секретар Сай- віл 46-ом іншим кубинсь- проф. Павліна Андрієнко-
Програма вечора скла- вінціями у великій мірі дуже часто гострі дискусії а з ними перевезено тіла 3- Данчук, деклямацію пос-
далася з двох частин: кон- його члени. З признанням втрачені і тому необхідним охоплювали преважлнві ох інших членів залоги, які рус Венс, на доручення пре- ким політичним в'язням, як теса і письменниця Алла
церту піяністів-віртуозів треба відзначити вклад в являються конституційні питання канадської політи- згинули в наслідок розбит- зидента Джіммі Картера, теж 25 членам їхніх родин, Косовська-Давиденко. а в
Люби і Іринея Жуківідопо- цю імпрезу Люби і Іринея заходи, щоб знову CKOHCO– ки, економіки, СОЦІЯЛННО- подякував совстським вла- тобто разом 71-ій особі,
відей головного редактора і Жуків і д-ра Р. Рахманно- лідувати країну. Цілий ряд го відтинку, спаду варто- тя літака. стям за вирятування лету- прибути до ЗСА, згідно із мистецькій частині виступ-
основника „Українського го за вміле провадження провінцій, наприклад, Аль- сти канадського доляра то- У п'ятницю, 27-го жовтня, нів з вод Тихого океану і за серпневим домовленням з лять учні Школи Україно-
Історика" проф. Любоми- вечора. берта і Саскачеван потре- що. Трудо вірить, що нова уцілілих членів залоги лі- опіку над ними. кубинським лідером Kac– знавства при Осередку СУ-
така „ПС Оріон" виряту- тром. МА в Ню Йорку.
ра Винара, д-ра Романа Ра- бують збільшення автоно- конституція не ТІЛЬКИ 3MO-
хманного і д,-ра Марка Ан- мії, поширення самоупра- же облегшити деякі справи, вав совстський риболовний ПОМЕРЛА БЛ.П.
тоновнча. Вечором прово-
ПОМЕР БЛ. П. ви, щоб таким чином задо- але також поновити довір'я корабель „Сєнявін", який ТЕТЯНА КУШНІР Лідію Фещенко- Чопівську
див ред. Р. Рахманний, який
ЮРІЙ ДУТКА вільнити місцеве населен- провінцій до федерального підібрав теж тіла трьох вби-
тих американців. Доля ще Ню Брпнсвік, Н. Дж. —
у вступному слові з'ясував
значення „Українського Іс-
ня. Квебек натомість іде так уряду в Оттаві.
двох американських лету- В неділю, 5-го листопада обрано Кралею Преси 1978
торика" для розвитку ук- Ірвінгтон, Н. Дж. - В нів далі невідома. 1978 року тут померла на Філялсльфія, Па.-Ста-
раїнської історичної науки і п'ятницю, 3-го листопада На Союзівці відбудеться Летуни ЗСА, після виря- 60-му році життя після ранням Фінансової Комісії
культури. 1978 року тут упокоївся в тування з моря, спершу тяжкої недуги, заосмотре- Федерації Українських Жі-
Д-р Марко Антонович, Возі на 90-му році життя Пластова Орликіяда перебували в совстському на найсвятішнмн тайнами ночнх Організацій
представляючи головного бл.п. Юрій Дутка,урод- Союзівка. — Восьмий нього побережжя, ЯКІ ПЛЯ- місті Петропавловськ на бл. п. Тетяна Кушнір. По- СФУЖО) та Спілки Ук-
доповідача, говорив на те- женеиь Буковини, бувший Курінь УПС „Орликівці" нують вислати понад 250 Камчатському півострові, а кійна походила із села Ма- р а і н с ь к н х Журналістів
му „Силюет Любомира Ви- надінспектор державних приготовляється до переве- змагунів із пластового юна- відтак у Хабаровську, де ла Вишенька в Західній Америки (СУЖА), у субо-
нара", подаючи коротку залізниць в Станиславові дення змагу 17-ої Орликь цтва. перейшли медичний nepcr– Україні. ту, 4-го листопада ц. p.,
аналізу наукової праці і (тепер Івано-Франківськ). яди, яка, як і кожного року, Третя, уже з черги, Мала Панахида буде відправ- тут в авлиторії св. Йоса-
діяльности редактора „Ук- Панахида буде відправ- відбудеться на Союзівці від Орликіяда, що її влашто- 70-РІЧЧЯ ВІДДІЛУ лена у вівторок, 7-го лнс- фата відбувся 6-ий Валь
раїнського Історика". лена в понеділок, 6-го лис- 11-го до 12-го листопада. вують Орликівці з Детрой- УНС В РОЧЕСТЕРІ топада ц. p., о год. 8-ій Української Преси. Після
Д-р Л. Винар виголосив топада ц. p., о гол. 8-ій Темою її буде: Київ — сто- ту і Чікаго, відбудеться у вечора, в похоронному за- різних неремоніялів. шо
основну доповідь на тему вечора в похоронному за- лиця України. залі Українсько-Американ- Рочестер, Н. Й. - В не- веденні Говена при 233 ними провалили мгр Квіт-
„Український Історик і су- веденні Литвина при 801 Метою Орликіяд Є ШЛЯ- ського Осередку при 2961 ділю, 12-го листопада ц. p., Соммерсет вулиці в Ню ка Семанншнн, яка займа-
часний стан української іс- Спрінгфілд евеню, a noxo– хом змагу пластового юна- Карпентер вулиці в Детрой- о год. 3:30 по полудні тут в Вронсвіку, а похорон віл- лась презентацією контес-
торичної науки". Допові- рон був заповіджений на цтва вшанувати не лише ті. У Малій Орликіяді візь- залі кафетерії церкви св. будсться в середу') 8-го танток і мгр Юрій Павліч-
дач коротко проаналізував вівторок, 7-го листопада о Патрона свого Куреня Гри- муть участь Пластові Ста- Йосафата відбудеться відз- листопада, о гол. 10-ій ко — аранжер нього балю,
теперішній критичний стан год. 8:30 вранці до церкви гора Орлика, який народив- ниці середнього заходу ЗСА начення 70-річчя 217-го Від- вранці до церкви Пресвя- обрано Лілію Фсшенко-Чо-
історичної науки в Укра- св.Івана Хрестителя,опісля ся і згинув у листопаді,але й Досі зголосилась сотня ділу Українського Народ- тої Богородиці, а опісля на півську (..Екран") Кралею Лідія Фещенко-Чопівська
їні у зв'язку з черговою на цвинтар св. Андрія Пер- всіх героїв в Україні, що їх юнаків, які братимуть ного Союзу Б-ва св. Йоса- цвинтар св. Андрія Перво- Української Преси 1978,
партійною нагінкою на ук- возванного в Бавнд Бруку. український нарід вшановує участь у змагу. фата. Головну доповідь на званного в Бавнд Бруку. першою Князівною — На- (,,Юнак").
раїнські наукові установи та Покійний осиротив дружи- у цьому МІСЯЦІ. бенкеті, полученому з мис- Залишились в жалобі муж талку Олександру Ковали- Обширншінй репортаж
істориків, недомагання ук- ну Ярославу і сина Opec– Досі до участі в цього- Відкриття обох Орликіяд тецькою програмою, виго- Теодор, дочка Марія, внук шин (,,Народна Воля"), а про Валь Української Пре-
раїнської історіографії на та та ближчу й дальшу річному змагу зголосились — у суботу 11-го листопа- лосить головний предсід- Василь й дальша родина в другою Князівною Оксану си появиться у наступному
Заході. Доповідач також родину в Україні і ЗСА. 13 Пластових Станиць схід- да о год. 1:30 по полудні. ник УНС д-р Іван О. Флис. Україні і ЗСА. Марію К у р о в и ц ь к у числі ,,Свободи"
EC З ^ С ' f
Ц^ОЛ C K K 5 11
d а исі ЙІг

СВОБОДА. ВІВТОРОК. 7-го Л И С Т О П А Д А 1978 Ч. 242.

І. Світ Зенон Городнський Людмила Мойсеева


CBOBOMitlSvOBODA
УМДГМСКГИЙ Ш,ОЛІННИХ ^ Ч И ^ U Ш. Я к І Н І KS 0 4 І М
ВЕЛИКІ ЗМІНИ В КИТАЇ ПРОМОВЧАНИЙ Ні! Не-реґіональне свято ^-
F O U N D E D 1893 За останні пару літ про- ливосгі їх здійснювати
Ukrainian newspaper published aaily except Mondays and hob ходять в Китаї повільні практичним шляхом. ЧИ ПРИЗАБУТИЙ ЮВІЛЕЙ Листопад!
days by the Ukrainian National Asiociation, inc.. at зміни у всій політиці як Після цього наступили (З приводу 30-річчя створення УНРадм) Рівно шістдесят років час Євген Маланюк.
30 Montgomery Street. Jersey City. N.J.'O"^i. внутрішній, так само у зов- зміни у політичних настав- тому вдарив Листопад. І з Перед нашим зором
нішній. Викликають вони леннях і тут виявилася та Якщо хтонебудь писати- того часу снується легенда, встають Три Постаті на
Р Е Д А Г У Є КОЛЕГІЯ У С К Л А Д ! (поаібучно) часом значні турботи та тисячолітня практика сво- ме найновішу історію Ук- ків приймав.деякий, час Страшному Суді: Бог і два
Л ю б о в Колснська. Вололимир Лсвснсць. Зснон Снилнк (тепер ви участь у працях комісії для якій з року в рік судилося,
усунення з адміністратив- бідної дискусії „за та про- раїни, зокрема з періоду від міцнішати й глибшати.' духи-парокрильиі: БІЛИЙ і
конуючин обов'язки голови Колегії). Василь Тсршаковець і Є В Г С І ного й партійного апарату ти". Так виявилася потре- закінчення Другої світової реорганізації ДЦ УНР, але Чорний, які судитимуть
В. Фелорснко пізніше його речники ВИЙ- Найкращі сини наші поляг-
багато окремих керівників ба переглянути навіть осно- війни, той ніяк не може не ли в той день; а ті з живих і мертвих... Велика,
та проводирів. вні думки ідеолога Мао підкреслити дві чи не най- шли і не увійшли із ,,прнн- віща вага хитається не в
Second Class Postage pa-d a! the Post Office of Jersey Oily. N.J ципових причин" до УН- найкращих, що лишилися
Accepted for mailing at special rate nt postage provided foi o) Сторонньому cnocrepira– Тсе-тунга, хоч, правда, те- важлнвіші події в україн- або народилися вже після нашу користь - „важить
Section 1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 31. 1918. чеві трудно буває знайти пер можна всі гріхи звалю- ському політичному житті Ради. неслава сварів, розбрату,
У тій комісії були реч- великого Д н я , утривалили
пояснення цих змін, а часом вати на „банду чотирьох" на чужині, а саме: peopra– й продовжують його. зрад". Білий Дух-парокри-
Передплата: на рік - (30.00, на пів року -– J16.00, н а 3 міся-
навіть дізнатися, які дійсно та знищенного Лін Піяо, нізація ДЦ УНР зі ство- ники „історичних партій", лець, що горнув на свою
Ю - - S9.00. Д л я членів УНСоюзу 65 ( міс. За кожну зміну ад- тобто тих, які винесли на І здавалося б, лиш гали-
ресн 25 є. Чеки і ' m o n e y orders" виставляти Ha"Svoboda" були в тому причини. Зокре- який згинув у таємничій ренням Української Наці- чанами в тім би мали шальку терезів все світле за
ма це стало траплятися піс- авіо-катастрофі під час лету ональної Ради в 1948 році та своїх плечах дії і відповь нас, українців, міг жури-
P.O. Box 346 дальність за державний пе- подвиги вершити. І справ-
Jersey City, N.J. 07303 ля надання керуючої ролі до СССР. відбуття Першого Світово- тися, бо „добрих чинів
І - ріод 1917-20 років, прсд- ді: сильні речі вийшли з-під
Тснг Гсіао-пінгу, якого дві- Два чільні пресові opra– го Конгресу Вільних Ук- пера і місцевої людности, і багато, але злочинів —
чі критиковано та навіть ставннки двох найсильні-
ни писали, що ця „банда" раїнців в 1967 році. ших націоналістичних груп, більше"...
Глум над правдою було побоювання, що його неправдиво інтсрпретува- Саме цього року, в липні, ОУН під проводом полк.
високо вона несла й несе
свій героїчний прапор, але Але тут на Страшного
можуть знищити протнвни- ла думки Мао висловлені у минуло ЗО років від часу Суду Вагу упала краплина
ки, але так не сталося. Чо- Андрія Мельника і ОУНр найвагоміший салют repo–
відомій ,,Малій червоній створення Української На- під проводом Степана Бан- Ічному Листопадові досі кривава - Листопадова
Протягом свого цілого існування, тобто від 1946-го му? Головно тому, що в книжці", яка мільйонами ціональної Ради шляхом
року, Комісія прав людини при Об'єднаних Націях дери. Проте, чи не найго- написав таки Олекса Сте- жертва, і ми врятовані:
китайській практиці остан- поширювалася серед китай- реорганізації Державного Олекса Стефанович пока-
застосовувала і далі застосовує подвійне мірило при роз- ніх десяти літ ми фактич- ловнішим у цьому КОНСОЛІ- фанович — син Волинської
ського населення а часи Центру Української Народ- даційному процесі був той зуе нам рятунок в )гЛисто-
гляді стану цих прав в країнах світу,а самс,видвигас ocrap– но не знаємо фізичного зни- „культурної революціГ. Ті ноі Республіки, подія, яку землі, як вже зовсім недав-
ження майже виключно проти антикомуністичних держав, факт, що Президент Анд- но найзворушливіший пок- падовім"...
щення осіб, яких усунено органи преси заявляють, чомусь промовчали чи мо-
а відмовляється засуджувати комуністичні режими чи уря- від керуючих позицій. У рій М. Лівииький притяг- лін Львову склав поет з
що книжечка була зложена же дійсно призабули ті, які нув до активної участи в ЛИСТОПАДОВЕ
ди держав ..третього світу”.Комісія застосовує цю „селек- цьому є різниця з Моск- Лін Піяо та вживалася ра- до звеличення цієї важної Черкащини Василь Симо-
тивну моральність" тому, що в ній власне домінують вою, яка втоптаною прак- комісії речників НОВОЇ ПОЛІ-ненко...
дикальною групою, щоб дати в першу чергу поклн- тичноі еміграції із центра- Бог та Білий і Чорний.
комуністичні держави і делегації економічно недорозви- тикою московських царів, оправдати свої злочинні кані. Отже, не від речі буде Х т о з нас не читав
нених країн. Держави вільного світу постійно протесту- льних українських земель надхненних слів Симоненка Серед столу - вага.
нищила „ворогів" фізично. акти й саботажі. тепер, коли її на ділі лік- Білий — світлее горне,,
вали і далі протестують проти діяльности більшости Союз Земель Соборної У к- і не завмирало серце з туги
членів цієї Комісії, вказуючи, що вони своїми безпід- Ця московська практика Часопис „Кванмінг Бао", відовано, саме напередодні раїни під проводом д-ра і гордощів: Чорне — темне верга.
ставними атаками на некомуністичні держави стараються загострилася під час Ста- призначається для інтелек- п тридцятлітнього ювілею Володимира Доленка та
відвернути увагу від факту, що саме в комуністичних ліна, але була вона також за туалів країни, почав крити- пригадати, бодай коротко, Українську Революційно- ,,Сивий Львове.' Твого духу вага то, —
країнах і в багатьох країнах „третього світу цілком не часів Івана ІУ та зокрема кувати цю „маленьку кни- виїмкове u значення. демократичну Партію, Столице моєї мрії, Перед Богом стоїш.
існують демократичні права і що власне уряди тих країн є Петра І, який особисто ру- жечку", пишучи, що китай- Як відомо, ДЦ УНР і очолювану відомим пись- Епіцентре моїх радощів Добрих вчинків —
найбільшими порушниками всіх прав людини. бав голови „бунтарів"- ська революція створила його легітимно-правне пе- менником Іваном Павло- багато
стрільців та заставляв це велику групу авторитетних реємннцтво після трагічної і надій;
вичем Багряним. Вибухає душа, Але злочинів — більш.
У кінці жовтня ще одна агенція Об'єднаних Націй, а робити своїх приятелів. та практичних лідерів, се- смерти незабутнього Го-
ред яких Мао був найбіль- лови Директорії і Голов- Праця Комісії для peop– я тебе розумію...”
саме. Комітет ОН щодо прав людини, створений в 1977-му В Китаї такого не було, ганізації завершила свою Тяжко важить неслава
році, доказав, що плянує наслідувати свого „старшого хоч десятки МІЛЬЙОНІВ ЗНИК- ший авторитет, проте „Мао ного Отамана св. пам. Сн- З-над крутих берегів Сварів, розбрату, зрад.
ли під час т. зв. „культур- Тсе-тунґ не був і.не с бог". мона Петлюри перейшло за вийнятково складну та іс-
брата", тобто вищезгадану Комісію, бо Комітет позитив-
ної революціГ та в почат- „Банда чотирьох" під впли- існуючим і встановленим торичну працю узгідненням Дніпра-Славути прийшов Та — краплина кривава
но оцінив совєтський звіт про стан прав людини в Совєт- спільного Проекту Тимча- Симоненко у Львів, СТОЛИ- Ось упав — Листопад.
ському Союзі, стверджуючи, що на підставі звіту дійшов ках заведення комуністич- вом Лін Піяо заставляла порядком на тодішнього
ного режиму. китайський народ тракту- прем'єра Уряду УНР Анд- сового Закону для peopra– цю землі Галицької, шоб
до заключення, що „Совєтський Союз зробив великий нізації ДЦ УНР, який то- серце Львова, одчайдушне Назмагалися важки
поступ на відтинку прав людини" і що в СССР „існує Початок змін можна зап- вати марксизм-ленінізм і рія М. Лівиць кого. Серед
думки Мао Тсе-тунга як виїмково складних і невід- дішній прем'єр Уряду УНР левине, ,,краплю сили Парокрильців обох —
велика пошана для прав людини". римітити особливо в ДІЛЯН- д-р Кость Паньківський, вдихнуло" у серце його. 7 замислився важко.
ці народної освіти, коли певну релігію й перетвори- радних зовнішніх і внут- Так само перед Симо- Щось міркуючи. Бог.
ли науку в теологію. після розглянення та схва-
Ці висновки Комісії ОН щодо прав людини — це почалося видання підруч- рішніх політичних обста- лення відповідного внеску ненком, інший не-галича-
жахливий глум над правдою. Члени Комісії базували свої ників для народів-меншо- Отже виходить, що в ідс- вин. Державний Центр Урядом УНР передав Пре- ніш, прославив галицький І Листопад став і наві-
заключення виключно на твердженнях „об'єктивних" стей, зокрема в Сінкянгу та ях Маркса та Леніна є та- УНР проіснував аж до 1948 зндентові Андрієві Лівиць- Листопад, ,,з суворою ки залишиться соборним
свідків, а саме, на заявах членів тоталітарного совєт- на півдні країни. Вже тоді кож не мало помилок і оче- року. Цей період, на жаль, кому до затвердження та дзвінкістю, високою лун- чином; алмазом добрим,
ського уряду,які цитували уривки з паперової советської помічалася головна зміна, видно прийде до певної крн- не дочекався належної дже- підпису і проголошення Й0- кістю, повноцінною добір- дорогим для всіх українців;
„конституції" про політичні, релігійні, громадські та бажання притягти мільйо- тики. Таку єресь, москвинн рельної студії, а разом із го зобов'язуючим законом. ністю звукового зерна", як і найвищим викупленням
національні права, включно з правом союзних республік нові маси народу, що не мав ніколи не дозволять у себе, тим об'єктивної оцінки. То- В той спосіб у 1948 році в про геній Стефановичевої В ДеНЬ Й О Г О ГНІВУ НЄСПИН-
на вільний вихід із Совєтського Союзу, заперечували багато спільного з керую- а якщо офіційно викидають дішнін Президент ДЦУ HP, червні зроблено всі необхід- ліри висловився був в свій НОГО...
незаперечні докази про те, що комуно-московськнй режим чим народом —Ган. Cnpo– на смітник писання Сталі- який властиво мав офіцій- ні легітнмно-правні та полі-
порушує всі права своїх громадян, порушує всі постанови ба завести силою єдність не на, то писання Леніна ніх- ний титул Заступника Голо- тичні передумови для peop–
своєї власної „конституції". повелася й китайська адмі- то не може навіть поправ- ви Директорії і Головного ганізації ДЦ УНР та покли- Михайло Островерха
ністрація перейшла до nepe– ляти, хоч там є багато не- Отамана, Андрій М. Лівн- кано до життя Українську
Комітет ОН щодо прав людини позитивно оцінив звіт ведення більш прагматнч- доречного, фальшивого та цький відчув, що ДЦ УНР
про ці права в Совєтському Союзі, хоча нема в цілому світі них заходів. В цьому вня- навіть дурного. проіснувавши довгі роки,
Національну Раду - укра-
їнський передпарлямент в
Божі труби
більш диктаторських та негуманних держав від СССР та вилась практичність ксрів- Як результат тактування зможе дальше відогравати екзилі у згоді і в дусі законів
Камбоджі, в жадній іншій країні урядові чинники не ників. Знов же різниця з Так пестливо, але з де- такий старий дяк у napo–
писань Мао Тсе-тунга, при- свою ролю екзильного цен- „Про Тимчасове Верховне якою згірдливістю назива-
порушують так брутально власних законів, як у совєтсько- москвинами, які все трн- йшло до кардинальних змін тру тільки за умов підтрим- хіяльній церкві св. Миколая
Управління" і „Про Дер- ли в нас, у Галичині, дя- на Нагірянці, Курцеба
московській імперії. Нема ніде такої строгої і всеохоп- маються догми. у зовнішній політиці. За- ки існуючих на чужині полі- жавну Народну Раду З дня ків. Та колись, у давнину,
люючої контролі над приватним життям громадян і Наступним кроком було мість політики ізоляції, Кн- тичних середовищ, які ще звався - був це поважа-
12-го листопада 1920 року, дяк у Галичині, та й уза-.
.такого знущання над інакомислячими, як у Совєтському повільне переведення ре- тай вийшов на міжнарод- так недавно вибули з Укра- ухваленими ще на території галі - в Україні, це була ний, статочний дяк. У цер-
Союзі та комуністичній Камбоджі. Жадна інша країна не організації керівництва в ний форум до активної по- їни, і яких політичний ман- України, на території'Ук- визначна постать: після кві Отців Василіян дяка не
має стільки політичних в'язнів, як Совєтський Союз, промисловості та адміні- літики. дат ще не стратив реаль- раїнськоі Народної Респуб- еґомостя - друга особа в було, б о дяківство і пала-
в'язнів, які запроторені на довгі терміни до в'язниць, страції окремих провінцій, Москва критикує та бо- ного політичного значення. ліки,і шо дуже важно під- селі. А щойно по них при- марство виконував кожно-
концентраційних таборів і закладів для умовохворих. зокрема на Півдні, де існує їться активної китайської креслити, ІЗ ВОЛІ ВСІХ ПОЛІ- ходив війт, громадський разовий брат, т о б т о , чер-
Ніякий інший уряд не веде такої жорстокої політики Найосновнішою переду- нень, захристиян. Утрені ж
бажання провадити справи політики у світі, бо вона мовою співучастн у про- тичних партій і організа- писар, поліцай. Таж у дав-
асиміляції, як уряд Совєтського Союзу, який старається більш самостійно, окре- хотіла б ізолювати Китай цесі реорганізації Держав- цій включно з ОУНр за нину дяк учив дітей грамо- і вечірні, які відслужували
довести до того, щоб всі народи тієї останньої в світі мішність цього населення від світу. Тому не дивно, що ного Центру УНР було виз- винятком Союзу Гетьман- ти. Сам наш Тарас ізга- щоденно, а перед великими
імперії злилися нібито в „єдиний совєтський", а фактично в вироблялося на протязі сто- Кремль нападає на Китай, нання Четвертого Універ- ців-Державників (СГД). До святами ще й литії, —
один російський нарід. літь, а населення на Пів- заявляючи, що він прово- салу як бази і вихідної пози- речі буде пригадати всім, дує свого першого учителя величаво співали крилосом
Не зважаючи на те, що жахіття в совєтськнх „психуш- ночі більше покірне владі. ДИТЬ ШОВІНІСТИЧНУ ПОЛІТИ- ції в консолідаційних захо- кому про це треба знати, що грамоти, дяка. Щойно доб- усі ченці, Отці й Брати.
ках", концтаборах і в'язницях, як теж брутальне nopy– Змінення структури адмі- ку та намагається знесла- дах. Беручи цей факт до ОУНр своїм підписом ре згодом появилися у нас Мої родителі учинили
шення Кремлем всіх прав людини детально задокумен- ністрації в промисловості, вити Совєтський Союз, уваги, Президент Андрій прийняла Тимчасовий За- дяківські школи: славна мені велику несподіванку:
товані свідченнями колишніх політичних в'язнів, які школах та заводах тощо, одержав ліпшу з б р о ю і про- М. Лівицький покликав до кон УНР як зобов'язуючий школа дяків у Львові. А за те, що я з успіхом склав
різними способами опинилися у вільному світі, як теж крім місцевих урядів, ста- бує поширити СВОЇ ВПЛИ- життя Комісію для peopra– конституційний закон — і звичайно, по селах були уступний іспит д о першої
свідченням тих, які досі ув'язнені, як і доказані у лося через ліквідацію т. зв. ви. нізації Державного Центру ніколи свого підпису не ВІД- дяки самоуки, які початки кляси гімназії, — було це
,,самвидавних" документах, які розповсюджені по самому „революційних комітетів", Однак, ні в одній країні не УНР, в склад якої увійш- кликала. дяківства брали у місиево- либонь у 1903 році, - т о
Совєтському Союзі і продісталися на Захід — Комітет які відогравали велику ро- можна знайти китайських ли всі політичні партії і го дяка самоука: йшло по позволили мені поїхати д о
Об'єднаних Націй щодо прав людини, проти всілякої Найкращі, найвндатніші і традиції. Проте, такі дяки родини моєї матері в селі
лю в часах Мао Тсе-тун- с о л д а т і в , т о д і як Москва організації включно із ОУ-
найбільше досвідчені полі- знали і Мінею, і шо воно
логіки, позитивно оцінює звіт советської делегації про га. Ліквідація цих комітс- тримає в центральній Евро- Нр під проводом Степана Швейків на вакації. Паро-
стан тих прав у Совєтському Союзі! тичні діячі, представники таке Тріодь, та й Ірмо- хом церкви в тім селі був
тів привела до повної змі- пі сотні тисяч свого війсь- Бандери і навіть Союзом
політичної думки зі всієї логіона знали і, співаючи,
Справедливість вимагає, щоб уряд ЗСА та уряди всіх ни у взаєминах між дирек- ка, щоб тримати сателітів у Гетьманців Державннків.
Соборної України, старшо- йшли інколи замість за
тоді о. Фіцалович. І пер-
країн вільного світу гостро запротестували проти цього цією та партійними уста- покорі, з о к р е м а в Ч е х о - Цю комісію очолив ВІДО-
го і молодшого покоління нотою, за мухою, т о тяг-
ший сільський дяк, щ о ви-
глуму над правдою, що його допустився згаданий Комітет новамн, члени яких exo– Словаччині, Німеччині та мий соціял-демократичний
були співтворцями Укра- нули по саме нікуди. Такі кликав у мене подив і вра-
Об'єднаних Нащй. Якщо цей протест не матиме належ- дяться раз на місяць для Польщі, тільки Румунія та діяч і бувший прем'єр уря-
їнської Національної Ради, дяки ніколи не шукали на- ження, це був дяк саме в
ного успіху, то країни вільного світу цілком оправдано обговорення найважлнві- Югославія не мають тих ду УНР в Україні проф. Іса-
яка у своїй структурі та піву д о сьомого гласа бол- селі Швейкові, біля Монас-
можуть вдатися до інших, більш драстичних, але вже ших справ, а адміністра- ак Прохорович Мазепа. Со- тирськ . Прізвище дяка
давно потрібних заходів. ція має досить великі мож- гарського...
(Закінгення на стор. if) І юз Гетьманців Державни- (Закінгення на стор. 4) У нас, у Бучачі, був (Закінгення на crop. Н)

„кишить" від світляних реклямних оголошень, у „СОЦІЯ- не вистачало місця... А якщо йдеться, х т о має виглядають дуже симпатично). За незначними внйнятка-
Д-р Юліян Мовчан лістичному Китаї ніяких реклям немає, б о не,мовляв, першенство на кращий готель, т о в даному випадку, ми, китайський одяг в основному мас три кольори -
„атрибут капіталізму"... звичайно, не ми, громадяни „капіталістичної країни"... чорний, синій і зелений. Пошитий він однаковим стилем
У Китаї впадає в очі те, що тепер тут майже не можна Нічого. Яка різниця, де треба буде переночувати.
У ЧЕРВОНОМУ КИТАЇ знайти клаптика землі придатної для засіву, який стояв У почекальні, на порожніх дерев'яних стендах, де
— куртка або блюзка з коміром під саму шию та з двома
кишенями по боках, та мішкуваті вверху та вузьковаті
би пусткою. Кожен кусок землі т у т використовується під колись лежали газети й журнали, наче на глум залишився внизу штани. І так одягнені т у т всі — починаючи від
засів. Та це й не дивно: адже згідно офіційних даних, напис російською мовою: „Брошюрьі н журнальї теперішнього голови комуністичної партії та одночасно
населення Китаю вже перевищує 900 мільйонів насе- предоставляютея в распоряжение л а с с а ж т ю в " . А під
(і) прем'єр-міністра Гуа Куо-фенга (мабуть і вони йдуть за
лення. (хоча згідно повідомлень одного З „ГОНГ-КОНГ- ним додано англійською мовою: „Help yourself. прикладом, спочатку Сталіна, а тепер Брежнєва, Гуа,
"^ У жовтні ц. р. на протязі дв(Лх тижнів ми мали змогу ських журналів, ця цифра вже „перескочила" один Ясно, шо це нішо інше, як залишок колишньої щоби міцніше.в одних руках тримати владу), і.кінчаючи -
подорожувати по широких просторах Китайської На- мільярд...). Треба ж таку кількість люду чимось китайсько-совєтської „дружби", під час якої т у т так замітачем вулиці,вчителем чи головним хірургом лікарні.
родної Республіки, або, як частіше в нас кажуть, нагодувати! широко розпаношувалася московсько-большевицька І тому,дивлячись крізь вікно готелю Чінчіяго в м.Тсінр-
Червоного чи Комуністичного Китаю. Автор цих рядків І ось ми, на пекінському летовиші — на тому самому, пропаганда. Але не тільки пропаганда, а навіть масова тао(провіндія Шантунг),як ця одноманітна маса людей у
був у складі групи лікарів та їхніх'дружин, які з ініціятиви на якому в лютому 1972 році колишній президент ЗСА економічна та військова совєтська допомога нічого не темноодноманітних „одностроях" поспішає на вулиці на
"Медичної Асоиіяиії стейту Огайо від 3-го до 19-го жовтня Ричард Ніксон мав свою історичну зустріч з тодішнім могли вдіяти, ш о б Китай став ще одним слухняним роботу, мені пригадався муравлисько а б о отара овечок,
'взяли участь у т. зв. китайському „студійному тур- прем'єр-міністром КНР Д ж о Ен-лаєм. Єдине, що сателітом Москви. ( Д о речі, готель „ М и р " , у якому нас які так само одна за одною поспішають, коли пастух їх
не". Дозвіл на не „турне" дістали тільки 14 лікарів; хоча може змінилося тут від того часу, це те, що перед помістили, побудовано за совєтські кошти 1954 року. жене на поле пастися а б о з поля додому.
' в цьому немає нічого дивного якшо врахувати те, шо д о фасадою стінок тепер стоїть величезна біла, правдо- Крім китайських назв, ми ше й досі могли т а м читати —
цього року дозвіл відвідати Китай діставали лише ті подібно виліплена з гіпсу, фігура Мао Тсе-тунга (між Я запитав нашої провідниці мадам Лі, чому т у т існує
російські, на зразок „уборная", „ в х о д " і т . А). Який,
Обмежені групи фахівців, торговельних агентів чи ідео- іншим, китайці вимовляють його ім'я Мао-Чі-Тунг). така монотонність і одноманітність в одязі. Невже
парадокс — дві нібито нерозлучні комуністичні країни -
логічно-політичних симпатиків, шо їх червоно-китайсь- багато китайців, зокрема, молодих дівчат, не хоче
На летовиші майже порожнеча. Крім нашого літака, тепер стали непримиренними ворогами. Х т о після цього
кий уряд сам запрошував відвідати їхню країну. Від 1978 одягнутися у щось інше, в одяг якогось іншого кольору, а
десь у кутку стояло ще кілька інших літаків — і т о все. може твердити про якусь „єдність комуністичного
року почали давати візи також і тим особам, які з власної не лише темно-синій а б о чорний жакет т а такі ж
Людей теж дуже мало, хоча була гарна й тепла, фронту" в світі?
ініціятиви хочуть побачити Китай з тією, одначе, мішкуваті штани? Зокрема як вони одягаються в свята,
надвечірня жовтнева погода. Таж у такому нашому Наш провідник-китаєць сказав, щ о в Пекіні на 8
умовою, шо група відвідувачів не повинна с;ревищу- чи коли йдуть на якісь прийняття, скажімо, на весілля, д о
Клівленді - столиці лише одного з 50-ти стейтів, а не мільйонів населення є 4 мільйони роверів. Не тільки
вати 25 осіб. У нашій групі було 23 особи - включаючи театру, зустріч нового року тощо?
8-ми мільйонової столиці 900-мільйоновоІ держави, поодинці, але цілими валками вони сунуться в обидва
сюди лікарів та їхні дружини. На це мадам Лі відповіла, щ о на прийняття вони не
завжди можна бачити десятки літаків та сотні, якщо не боки вулиць. Звичайно, т у т є і авта, але їх порівняно мало
Вже, опинившись над китайською територією, з вікон ходять, б о в Китаї таких не практикується; подруге,
тисячі, людей, які завжди кудись летять або відлітають. і всі вони — це власність держави, а не приватна.І це
дітака впадають в очі деякі характеристичні особли- якшо йдеться про свята, театр т о щ о , тоді вони
Захожу д о почекальні. Хоча ще не було й 6-ої години цілком зрозуміло, б о якщо б пересічний китаєць навіть
намагаються одягнути чистіший, може, трохи новіший
вості. Напр., в порівнянні д о Японії, звідкіля ми вилетіли вечора (а це було 6-го жовтня),проте, згідно з розклідом, був спроможний придбати авто — т о було б найбільшим одяг, але того самого стилю і кольору. (Ще інший
дітаком, китайські міста дуже мало освітлені. Фак- протягом наступних 6-ти годин мали відлетіти з Пекіну безглуздям в країні з такою великою кількістю населення китаєць, 25-річний провідник сказав, що в нього однакові
тично, як пізніше ми переконалися, здебільшого вулиці лише два літаки — один д о Парижу а другий д о користуватися приватними автами. три одягн а б о уніформи, які він одягає п о черзі І це йому
китайських міст взагалі не освітлюють і тому, як і є яке Аддіс-Абеби. Значить, цс дуже малий „обмін людьми"
Рівність людей чи... овечок?... зовсім вистачає). При тому, вона додала, щ о така
світло, т о ие, яке пробивається крізь освітлені будинки практикує з іншими країнами цей „сплячий лев", як „ м о д а " чи „тенденція" однаково одягатися, зокрема
міст. Навіть авта в містах, як правило, вживають лише колись назвав Китай „залізний канцлер" Бісмарк. Але не ровери чи занадто велика кількість молодих стала „популярною", коли д о влади в Китаї прийшла
„малі світла", бо великого вони, мовляв, „не потре- Нам сказали, шо „ось-ось" має прилетіти з друж- людей у військових уніформах кидається у вічі кожному з партія Мао Тсе-тунга, який намагаючись зробити „всіх
б у ю т ь " . Не думаю, шо це явище можна пояснити ньої Югославії літак із ІОО-ма югослов'янами (не думаю, чужинців, хто опиняється на вулицях китайських міст. рівними", пропагував ліквідувати не тільки класову
потребами „заощадження енергії", б о Китай щодо наф- щоб вони прилетіли лише заради прогулянки). Для нас це Передовсім, впадає в очі стандартио-одноманітний різницю між китайцями, але також різницю в одязі, не
ти не тільки є самовистачальний, але також продає її ще мало таке значення, шо замість помістити нас у кольор та „стиль" одягу, в якому ходять китайці — і т о виключаючи і жінок. „ А л е тепер, в наслідок Про-
й іншим країнам (напр., Японії). Правдоподібно, це скор- найбільшому і наймодернішому готелі „Пекін", як було незалежно хто — жінки чи чоловіки, молоді чи старі летарської „Культурної Р е в о л ю ц і ї " , - д о д а л а мадам Л і ,
ше можна пояснити тим,що в той час,як напр., в раніше запляновано, тепер нам залишається тільки (вийнятком є міліціонери — всі молоденькі, зодягнені в вже можна ходити як, х т о хоче...
„капіталістичній" Японії (подібно, як і в ЗСА) не раз аж другорядний готель „ М и р " , б о для обох груп в „Пекіні" білі куртки, вони як на „блюстителів порядку і закону" (Продовження буде)
Ч. 242. СВОБОДА. ВІВТОРОК, 7-го ЛИСТОПАДА 1978 З

В третю річницю смерти Колишній ґросмайстер Перед Вечором Молодих Талантів Загальні Збори Об'єднання
,св„ п. С. Бартка України в шашках у Ірвінгтоні колишніх Вояків Українських
Св. п. Степан Бартко працю, а в свята Різдва чч
не був рядовим громадяни- Великодня збирав самітніх Асоціяція Діячів Україн- кіномистець із Філядельфії
здобув чемпіонат ЗСА ської Культури, відділ Пів- Микола Куліш, син відо-
Армій
ном, а сміло можна ска- українців і влаштовував їм мих письменників Оксани
НІЧНОГО Н ю Д ж е р З І , ПОСТІЙ-
зати - громадським дія- У суботу. 14-го жовтня Другим з черги звітував
свята у своїй хаті. но сприяє українській моло- Керч і Володимира Куліша. 1978 року відбулися Загаль- скарбник п. Вишневецький.
чем. Майже непомітно по- В часі, коли він прибув ді в її культуротворчій ДІ- висвітлить фільм ,,3емлс- ні Збори Об'єднання колиш-
гасло його життя, не вдо- Він зазначив, що тепер до
до Бсндзіна, то на Шлеську яльності. Крім вечорів для трус у Баня Луці" в Юго- ніх Вояків „Українських Ар- каси впливає щораз то мен-
ма, не коло дружини, a 6v- і в Домбровському басейні молодих поетів і музиків. славії.
дучи часово у власній мій в залі „Тризуб" у Філя- ше готівки, так шо в ми-
було вже більше україись- Відділ 28-го березня 1976 дельфії. У них взяли участь нулому періоді видатків
фармі в Кергонксоні, не- ких комбатантів. У Coc– року улаштував Вечір Мо- Наша громада матиме представники відділів: Фі-
лалеко від Союзівкн. Про було більше, ніж приходів,
новиі існував уже Відділ лодих Талантів, в якому 15 нагоду привітати й запізна- лядельфії. Ню Йорку, Бос- але каса мас ще поважні
його смерть не було шир- Крайового Центрального юних мистців-малярів вис- тися із автором фільму ..У к- тону, Чікаго. Клівленду.
ших вістей в пресі, бо св. фонди з давніших часів,
Комітету в Польщі, а голо- тавили свої картини, а 7-ох раїнці в Америці", який мн- Джерзі Ситі, був теж пред- тому й не відчувалось труд-
С. Бартко був скромний вою Відділу був тоді Ко- молодих талантів брали нулого року був ВИСВІТЛЄ- ставннк Лос Анджелесу. нощів.
діяч, не вибивався до пе- валенко, в якого були такі участь в мистецькій nporpa– ний по всій Америці ТЄЛЄВІ-
редніх лав громадянства. Збори відкрив І. Порнт- Після звіту Контрольної
охочі люди до праці, як: мі, читаючи поезії, викону- зійною станцією ЕнБіСі. За ко. колишній заступник го- комісії, яка висловила подя-
Відгукнувся тільки ,,Укра- сотник Гальперин, дири- ючи музичні твори, співи, цей фільм Микола Куліш ловн ОбВУА, а по смерти
ї н с ь к и й Православний ку скарбникові, бо все знай-
гент і співак Пухальський, танці й рецитації. дістав нагороди відОргані- бл. п. В. Ґалана, став голо- дсно в порядку, відкрито
вісник" у 33-му чис- тоді приїхав до Бедзіна У цьому році в неділю, зації Професійних Журна- вою. Він привітав всіх прн-
лі в Ню Иорку статтею дискусію над звітами. В цій
Борис Шевченко з роди- 12-го листопада в залі Ук- лістів і від ,.Амерікен Вимен явиих і повстанням з місць дискусії виступало більше
майже виключно посвяче- ною, що став головою ук- раїнського Народного До- ін радіо енд телевіжен". та хвилиною мовчанки осіб, які порушували різні
ній його похоронам і раїнців в Сосновиі до кінця му в Ірвінгтоні відбудеться Микола Куліш після закін- вшановано тих. що відій- справи, так важливіші, як і
промовам над могилою та війни. Згодом ЛЮДИ МІНЯ- з черги другий Вечір Моло- чення університету Темпл у шлн в засвіти. менше важливі
під час тризни. Промовця- Каплан і Лідделл у турнірі за чемпіонат Америки в дих Талантів, в якому на- Філядельфії. працював в
лись. Із дівчат вибивались Опісля обрано президію По закінченні лиск) сії
ми були: О. Томашівська Стефа і Марійка Худиківні. в шашки ступних 22-ох мистців-ма- телевізійній станції ч. 10 Зборів, до якої увійшли: п. уділено абсолюторіюі ус-
від Жіночої Допомогової Стефа вчила в школі у лярів прийматимуть участь: режисером, редактором і Городиськнй (Чікаго). як тупаючій Управі.
Організації, д-р І. Козак - Джерзі Ситі, Н. Дж. - щинськнй - чемпіон Евро- Романа Біланич, Михайло фотографом. Вінусерії.,Ай голова, о. митр. В. Головін-
Сосновиі, пізніше теж у Редакцію „Свободи" відві- пи серед дорослих, а Василь Окремою точкою був ще
ОбВУА, Л. Прншляк - Чслядзі. З нею одружився Вовк, Олена Гнатів. Марія он..." був творцем penop– ський і інж. К. Гусак (Бос- звіт Суспільної Служби
,,Самопоміч", С. Гануша- дав міжнародний гросмай- Муляр з Хмельницької об- Демчук, Нуся Пащак-Дени- тажів. з яких ,.Слайс ов тон) — заступники і Воло-
1940 року св. п. С. Барт- стер-шашкіст Володимир ласти - один з найкращих Комбатантів, який виголо-
кова - ООЧСУ, а потім ко. Вона була охочгг до сик, Валерій Керейко, Тарас найт" отримав першу наг о- лимир Мацьків -секретар. сив п. І. Порнтко.
від себе особисто: В. Куп- Михайлович Каплан - ба- проблемістів — отримав Лішинський, Люба Мазяр, роду на Міжнародному
громадської праці, влаш- гаторазовий чемпіон Укра- другу нагороду в Парижі за Після молитви. шоїїпро- Вкінці прнступлено до
чинський, П. Іванів, о. Cep– товувала театральні вн- Наталка Напора-Мацке- Конкурсі на Вірджін Ай- вів о. митр.Головінський, вибору нової Управи Об-
гій та інж. А. Бук говорили їни, чемпіон СССР і Евро- складання шашкових ком- вич. Дора Ольшанівська. ленд в 1976 році. М. Куліш
стави з дітьми і панями і пи та теперішній чемпіон бінацій. Моя 16-річна уче- обрано комісії: Мандато- ВУА. До неї увійшли: дир.
про релігійні та патріотич- працю в ділянці культури. Мотря Ходновська-Ракоча, одержав теж нагороду 12 ву. Номінаційну і Резолю- Іван Порнтко - голова, п.
ні прикмети св. п. С. Барт- З'єднаних Стейтів Амери- ниця Оля Біляєва, українка, Ярема Ракочий, Роксоляна каналу за ..Українці в А.ме- ційну та прнступлено до
Св. п. Бартко заступив ки. здобула друге місце в чемпі- Йоахим Вишневецький. о.
ка. Пані Петруняк поста- Робак, Уляна Салевич, риці" та за ,,Слайс ов найт". звітів Управи. Перший вис- митрат В. Головінський і п.
Пухальського в диригенту- В. Каплан по фахові істо- онаті СССР серед дорос- Марта Коленська-Стефа-
вила питання, хто буде Степат Гула-Шерсмета -
тепер диригувати кате-
рі. УДК, як і Відділ УЦК рик-архівіст, в шашки по- лих. Хоч Україна, як я вже нюк. Орися Стрижак, Юлія- Сподіємося, що украін- тупив голова п. 1. Порит- заступники, п. Коирад
дральним хором, коли по-
зліквідовано, а на їхнє міс- чав грати, коли йому було згадав, с провідною pec– на Тиховська, Оксана Фе- ська громада Нюарку-Ір- ко: він зазначив, що не зва-
це, на розпорядження нім- публікою в СССР, але не- вінгтону підтримає свою жаючи на поважні трулно- - секретар, п. Іван
мер С. Бартко, а швагер 12 років. Уже 15-річним доренко, Ореста Федун. Данківськнй - скарбник. д-
ців, основано Відділ УНО мас жадної газети чи жур- щі, які були на протязі 3-
Покійного, проф. І. Ле- став чемпіоном Києва серед Аніта Хомик, Христя Кот- молодь у її стримліннях річного періоду, зроблено р Петро Федорів -- рргань
(Українське Нац. Об'єд- юнаків, а 16-річннм — чем- налу про шашки на укра- ляр-Чура і Роксоляна Ulere– продовжувати українську багато доброго. Великою
шишин, подякував Отцям нання). Шевченко був весь їнській мові. культуру. заційний референт, п. Іван
від родини за ширі молит- піоном серед дорослих. дин. Кедрнн - редактор ..Вістей
час головою, а,св. п. Бар- 3. Чи є якісь книжки про трудністю є це, що членів в
ви. Бельгійський журнал Перед відкриттям вистав- ОбВУА меншає кожного Комбатантів" і преси, Мн-
тко — ціненим дорадником „Blancs et Noire" (Білі і шашки на українській мові? ки картин і фотосвітлин, І.Г.
Це стосувалось праці св. співу і хормайстром. Хор року, бо всі вони є вже в кола Бута - господар, п.
чорні) назвав В. Каплана В. Майже немає. На про- Володимир Рудавський.
п. Степана Бартка на тере- Сосновця був досить силь- тязі останніх років появн- поважному віці і багато з
„одним із кращих теорети- них вмирає. Коли три роки Лев Шанковський і Вален-
ні сходу Америки. Зате не' ннй і чисельний. ків світу". лася лише одна книжка Ісе-
було нічого сказаного про Коли почалась війни У довшій розмові З ЧЛЄ- ра Купермана п. н. „Шаш- Опера „Катерина" в Ню Йорку тому, в часі останніх За-
гальних Зборів було 486
тин Сімянців - вільні члс-
ни. п. Юрій Тамарськнй.
Його труди під час Його німців із совєтамн в 1941 нами Редколегії В. Каплан кові комбінашТ. Марія Величко, Роман Лс-
перебування в Німеччині у році, св. п. С. Бартко поділився своїми думками, Оперу Миколи Аркаса до Роман Левицький доклав членів, то сьогодні їх с лиш
слів Тараса Шевченка ,.Ka– старань, щоб добре звучав 363. Дуже багато доброго сик, Володимир Мацьків і
Дрхгій світовій війні. Ав- вирішив виїхати з дружи- плянами та радо погодив- 3. Що вам, Володимиру Матвій Сушко - Контро-
тор цього допису був очс- ною в рідні сторони, до ся дати інтерв'ю, яке перевів терина" треба зарахувати чоловічий хор. хоча в нім зробила Суспільна Служба
Михайловичу, найбільше до клясичного репертуару бракувало частково тено- Комбатантів, яка допома- льна комісія та ген. Петро
вилием більшости з того Вінниці, шоби бути ближ- Є. Федоренко. подобається в Америці? Самутін. Конрад Гусак і
очерку часу і в треті ро- че своєї рідні. Це було 1942 української національної рів. гала і допомагає фінансо-
В. Хочу навести вам один опери взагалі. В постанов- Переривані багато разів вими допомогами потребу- Іван Шаран — Товариський
ковини Покійного (помер року. Там зараз дістав доб- приклад. Як відомо,я приї- суд.
17-го жовтня 1975 р.) хотів ці Корпорації „Українська вдячними оплесками залі ючим учасникам Українсь-
ре місце в „Централь Ган- хав до Америки в 1977 ро- Опера" під керівництвом партії виконували: Марта кнх Армій. Роблено заходи Вкінці обговорено ще де-
би заповнити лешо з жнт- дельсгезельшафт О с т " . 3. Володимиру Мнхай- ці. Мене запросили на зма-
тепису Покійника. президента і солістки Гали- Кокольська-Мусійчук — Ка- до об'єднання всіх комба- які справи, що їх висунсно у
Але німцям не ПОШДСТИ- ловичу, коли ви приїхали до гання в Голляндію. Я був ни Андреадіс ця опера проз- терина, Галина Андреадіс тантських організацй (ди- внесках та запитах, імено-
Від самого св. п. Сте- лось і він повернувшись, ЗСА? переконаний, що мені, як вучала у неділю, 22-го жо- — мати, Володимир Карпн- візийників. упістів та ін- вано почесним членом сот-
пана я довідався, що він знову став до роботи в В. До Америки я приїхав емігрантові не дозволять втня ц. р. у залі „Фсшен нич - батько, Богдан Чап- шнх). видавано „Вісті Ком- ника Козака і закінчено Збо-
народився 9-го січня 1898 „Сполем". Коли появився 29-го червня 1977 року і, до поїхати, а сталося навпаки. Інституту" в Ню Йорку, не линський — Андрій: нові, батанта". роблено заходи, ри.
року біля Вінниці в селі в УНО, його привітали речі, через два тижні взяв Коли я поїхав на змагання в лише як культурне, МИС- молоді набутки Українсь- щоб зорганізувати penpe– Опісля відбулася спільна
Бабниці. Св. п. С. Барт- оплесками. У той час rap– участь у чемпіонаті Амери- Голляндію, вперше почу- тецьке, але й політичне об- кої Опери: Борис Казансь- зентативний архів різних перекуска.
ко покінчив школи ВКЛЮЧ- но розвивалось товариське ки та став чемпіоном моєї вався вільною людиною, не винувачення Росії від імени кий — офіцер, Оксана — документів та виконано ба-
но з Духовною семінарі" життя. На проби хору зно- нової країни. При кінці лип- думав про те, що я мушу України. Вистава була при- Ольга Гірняк. У кінці вис- гато інших важливих справ. В, М.
єю в. 1918 ррлі і як пат- ву приходили співучі, кіль- 1 ня ц. і р. відбулися цього- „обов'язково" виграти, ніх- ,,свячена п,ам'яті жертвам тави були піднесені живі
ріот-українеш. вступив д о ' кїсть яких зросла; приго- річні иершенства Америки в то' не ліз мені в душу, ПОЗ- голоду 1933 р. і тому перед квіти героїні опери Katepn–'
--- :и. - l i t ' :'.і. , і;.(і

війська У HP та брав участь товлялись дег нових вясту- Детройті, де я вдруге став бувся страху, не вимушено і початком відповідне слово ні — Марті Кокольській-
в різних боях з больіжеви- пів. Ми дістали від Упра- чемпіоном Америки. свобідно розмовляв, не бо- виголосив представник Цей Мусійчук, а довгі оплески
Об'єднання лісників відбуло'
3. Чи гра в шашки здо- явся „щось ляпнути", бо
ками аж до часу, коли
уйшов до Польщі з реш-
вн міста вже давніше гар-
не приміщення, де в най- буває популярність в ЗСА? вже не було зі мною суп-
тралі УККА д-р Володи- та багато викликів перед
мир Душник. Слово про- куртиною були нагородою
Річні Загальні Збори
ткамн армії. Передістався більшій кімнаті влаштова- В. Америка ще не має роводжувачів, далеких від мовця надало загального усім солістам і солісткам та Дня 7-ю жовтня ц. р. від- доконану працю Управи і
до Галичини, де в Калуші но каплицю. І наша невели- шашкового Боббі Фішера, гри в шашки, які тільки тону виставі, що її прий- всьому колективові Kopno– булися в Ню Йорку Загаль- редакції „Вісника", а усту-
влаштувався працівником ка громадка могла існува- одначе гра в шашки тут прислухалися до розмов. мали глядачі (на жаль, їх не рації „Українська Опера". ні Збори Об'єднання Укра- паючій Управі уділено аб-
кооперативи „Союз". Там тн. поширюється. Тепер в Аме- Друзі-шашкісти з різних було багато — того ж дня у З огляду на успіх ,,Кате- інських Лісників і Деревни- солюторію через акляма-
він зараз зорганізував хор Коли ще раз повер- риці великий попит на від- країн мене поздоровляли Бавнд Бруку зібрали кіль- рини" і невелику кількість ків. Збори відкрив голова - цію. По складенні звіту
,,Боян" і став його днри- нутнсь в часи переїзду св. повідну літературу. Тому, ще перед грою і виявилося, ( ка тисяч людей для вшану- глядачів, із-за специфічних лісмаіістер Роман Кобрин- мандатової комісії, Номі-
гентом. Польська поліція п. Степана Бартка з дру- власне тепер, перекладаєть- що вони мене вітали з еміг- вання жертв голоду) час- інших імпрез тієї неділі ський. На ііого внесок при- иаційна комісія поставила
стежила ввесь час за ним, а жиною до ЗСА, треба до- ся моя книжка на англій- рацією до Америки. Відо- тими оплесками для окре- висловлемо з-поміж гляда- сутні вшанували пам'ять внесок на вибір нової У пра-
відтак його арештувала і дати, що замешкавши в ську мову під назвою „Мис- мий сенегальський шаш- мих солістів і солісток та чів побажання повторити в померлих в останньому ро- ви на наступний рік. З ува-
казала виїхати на Захід в Бруклині, вони там відкри- тецтво гри в шашки", яка кіст, чемпіон Африки, Баба окремих танцювальних і Ню Йорку виставу опери ці Об'єднання, а саме П. гн на тс, шо 81-річний ліс-
появиться в наступному ро- Сі, сказав: „Це, напевно, хорових сцен-картин. „Катерина": це шекспірів- Чуловського. О. Барана. майстер Р. Кобринський не
Польщу. Він вибрав Bap– ли споживчу краницю. Рів- ваша сама найтяжча і най- хотів далі вести праці голо-
ці. Між іншим, в Америці
шаву, де спочатку npauio– ночасно, не забуваючи й
поширені шашки на 64 клі- значніша перемога". Так, це Диригував 12-членною ської сили драма, виконана С.Захвалннського і І. Зва- ви Товариства та редакто-
вав в „Українському До- про громадські обов'язки
тин, міжнародне визнання правда. оркестрою Української Опе- мистцями співу, музики і ричука. Зборами проводила ра „Вісника" і перейшов на
помоговому Комітеті", а — були бо активними в
дістали шашки на сто клі- ри, добре зіграною і звуч- танку з великим артизмом, і Президія у такому складі: повну емеритуру. Збори об-
згодом від 1935 р. дістався громаді. Св. п. Степан
тин, хоч ще грають на 144
3. Які ваші плянн на ман- ною ( концертмайстер Хри- було б шкода, щоб „Кате- голови П. Пясецького. секр. рали новин склад Управи, а
до „Об'єднання Спожив- Бартко, як член УВАка- клітини, зокрема в Канаді.
бутнє? стофер Мадж'яр) майстер рини" не побачили багато С. Кравченюка і членів А. саме: С. Дорош - лісмай-
чих Кооператив ,,Cno– демії Наук, заздалегідь ду- В. Звичайно, я продов- своєї справи Лев Струга- культурних людей нюйорк- Ґу.азовського і М. Чапов- стсо. Д. Ґеча скарбник.
лем". Це не перешкодило мав про те, щоб в разі його 3. Чи популярні шашки в жу вати му брати участь у цький. Режисер вистави - ської метрополії. ського. До Мандатної комі-
С. Кравченюк секретар.
належати йому до „ У Д К " смерти замість квітів Україні? всіх міжнародних змаган- Микола Голодик, знання і Добре видана, змістовна, сії обрано Я. Косановсько- На членів Управи обрано:
і до інших наших това- складати на У ВАН, де при В. О, так! Україна є npo– нях, а по друге, - працю- талант якого відчувались у ілюстрована програмка го, А. Шмериковського і М. П. Пясецького. Р. Яримо-
риств. „Сполем", пізнав- цій установі був секрета- відною шашковою респуб- ватиму над книжкою для кожній сцені вистави. Тан- трьома мовами (українсь- Драганчука. До Номінацій- вича. А. Шмериковського і
шн його солідну працю, рем Т-ва „Подоляків". лікою в СССР. Хочу тут англомовного світу, хочу цювальні точки з талантом ко. англійською і французь- ної комісії ввійшли Е. Ба- М. Драганчука. До Редак-
післало його ше в кінці 1935 Росли їх діти — Юрко і підкреслити, що я був тре- також щось написати для виконав ансамбль ,.Таврія", кою) додавала високого чинськнй. П. У т а к і Л. Прн- ційної Колегії ..Вісника"
року до Бсндзіна на Шлеськ Христина, а згодом і вну- нером усіх совєтських ЧЄМ- початківців в українській хореограф Микола Жуко- мистецького позсму цьому шляк. У своєму ЗВІТІ ЛІС- ввійшли Я. Зубаль і А. Ґуд-
до своєї Філії, до якої кн, що ними подружжя піонів світу, а також очо- мові та створити шашко- вин. Декорації, над якими незабутньому вечору, який майсгер Кобринський зга- зовськнй. до Контрольної
належало ЗО кооператив Бартків раділи і ними вони
лював школу шашків для вий відділ при українських працювали кілька мистців, шляхом чудової мови наці- дав про діяльність Об'сд- комісії: голова Р. Кобрин-
того ж типу. Та хоча він жили.
обдарованих дітей. Мій газетах. Пляную створити справляли враження живої онального мистецтва на- нання в останньому діло- ський та члени П. Ушак і Л.
був директором польської Сьогодні вже три роки
учень Микола Міщанський дитячу школу гри в шашки. природи України; хата з гадав глядачам про минуле вому році, а саме про влаш- Прниіляк.
установи міг згодом взя- як немає в живих св. п.
із Донецьку став чемпіо- Може хтось з українських іконами і зброєю перенесла й сучасне в історії CTOCVH– тування в Літературно" Ми-
тись до громадської праці. Степана Бартка; в третю
ном світу серед юнаків. дітей стане чемпіоном Аме- глядачів у минуле України, ків між Росією та нашою стецькому Клюбі в Ню Беручи до уваги заслуги в
Другий мій учень, також рики - хочу знайти Боббі в часи російської царської Україною. Иорку Літературного розвитку Об'єднання і ПІД-
ОснуваТ^ДКт^рвесірував річницю Покійного скла-
українців у Бендзіні й око- даю цей жмуток спогаду в
українець, Ростислав Лі- Фішера в шашках. окупації. Достовірна ноша Економічно з цього ВЄЧО- Вечора з мисливською те- несення рівня та тематики
лиці. опікувався земляка- його пам'ять. героїв „Катерини", міша- ра Корпорація „Українська матикою. на якому члени журналу „Вісника" - Збори
ного Оперового Хору. воя- Опера" зазнала великого Об'єднання зачитали свої обрали одноголосно інж.
ми, допомагав їм і дбає про
їхнє приміщення, а навіть 4 В. Несторович
Успіхи нашої молоді ків та ін. — лише частково фінансового недобору, хоча мисливські переживання в Романа Кобринського по-
належить Корпорації, реш- оперу поставлено при допо- ловншах на рідних землях. чесним лісмайстром Об'єд-
Знахідка на Кипрі ту було випозичено в костю мозі Мистецької Ради стсй- У липні ц. р. влаштовано иання.
регла череп'я, яке навело її мерні п-ва Куликів у Ню ту НюЙорк. літню зустріч в ґражді в У розваговій частині вс-
Небуденний вечір у Ню Йорку Лариса Гординська з Ве-
рони, Н. Дж„ вже четвертий на слід 13 поховань з брон- Йорку. Хормайстер проф. Гантері. в якій взяли чнс- чора. яким проводили П.
зової доби — приблизно Василь Гальченко ленну участь члени Об'єд- Пясецький і П. Ушак відбу-
рік у літніх місяцях працює нания і запрошені гості, шо
У п'ятницю, 13-ГО ЖОВ- жуючи виміну думок на над археологічними роз- 1800 р. до н. Хр., тобто лася спільна вечеря з учас-
прибули з різних сторін
тня ц. p., у П іастовому тему головного обов'язку копками на Кипрі, спочатку
Домі в Ню Йорку, відбув- пластуна: вірності Богові й як студентка, а згодом як
сучасну першій фазі палат у
Кноссосі на Креті. Ті могн-
Вечір розваги в Елизабеті Америки та навіть з далс-
тю дружин лісників та зап-
рошених гостей. При тій
ся незвичайно цікавий ве- Україні. член штабу. Об'єктом роз- ли дали понад 300 об'єктів 24-ий відділ СУА в Ели- зичною ілюстрацією". Від- кої Венесуелі. нагоді новонайменований
чір, а радше зустріч як і Глибокі, переконливі копок є долина Василікос на т.зв. червоної кераміки, з забеті, Н.Дж.. влаштував у повідно підібраними пісня- почесний лісмайстер Об'сд-
подавали її організатори, із відповіді о. проф. Гузара, півдні острова. Директо- чого половина посуду була неділю, 15-го жовтня ц.р.. ми. при власному майстер- Як одночасний редактор нання інж. Роман Кобрин-
Архимандрнтом Чину Сту- на тему проблем, які непо- ром того проекту є проф. зовсім не пошкоджена. Зна- Вечір слова і пісні. Відкри- ному акомианьяменті на „Вісника" - єдиного лісів- ський щиро подякував в
дитів пл. сен. о. проф. коять неодного із нас, а Іан Тодд з Брендайс універ- хідка збагатила Кипрський ваючи цю товариську зус- бандурі, він не тільки „на ницької о українського жур- окремому слові, за так ве-
Л ю б о м н р о м Г у з а р е м , вже зокрема молодші по- ситету, а самі розкопки ве- національний мусей у Ні- тріч, змістом якої була крилах пісні" переносив нас налу у вільному світі, Р. лику честь і підніс тост' на
пластунів та їхніх родин. З коління, дали змогу при- дуться коштом Крайової козії збіркою прегарно роз- культурна розвага, імпрс- думками в рідне минуле, Кобринський з'ясував ролю благо членів Об'єднання та
рамени Загону „Червоної сутнім перебути немов CKO- наукової фундації. Завдан- мальованих збанків. зова референтка. п-і Галя але й захоплював усіх кра- цього журналу, що єднає запрошених гостей. Apxi–
Калини", членом якого є рочені духові реколекції. ням того проекту є знайти в Мельничук, змістовним і сою голосу й мистецтвом наших членів тут на чужині, тект д-р 1. Заяць передав
пл. сен. о. Л. Гузар, npor– Рідко сьогодні в нашій згаданій долині усі місця Лариса Гординська сту- теплим словом надала тон, співу. В ньому друкуються сту- привіт від Товариства Ук-
раму цього вечора відкрив спільноті маємо нагоду пе- поселень, від часів доісто- діювала спершу літературу що тривав до кінця nporpa– Як ілюстрацію до голов- дійні статті з різною тсма- раїнських Інженерів Амс-
пл. сен. Володимир Стойко реживати того роду Ве- ричних аЖ до ссредньовіч- і мови в паризькій Сорбон- ми. ної теми. Галина Король тикою. описи праці наших рнки.а в часі вечері слово
вітаючи серед пластунів чір. Тому не ДИВО, ЩО ЧИС- чя. Проект займається та- ні, згодом перейшла на сту- Розповідь ред. Ярослава прочитала ще й кілька Ма- колег, їх письменницької забирали такі панове: Ос-
виїмкового гостя. ленні присутні не ХОТІЛИ кож розкопками недалеко в дії антропології й археоло- Заремби про легендарну русиних віршів-пісень. — спроби, рецензії, комуні- троверха, Дорош. KOCOHOB–
Вечір, на якому вщерть ніяк розходитися після за- Калавасос-Тента, з намі- г і ї д о Пенсильвенського Марусю Чурай була мон- (вони, чепурною КНИЖЄЧ- кати та організаційні enpa– ський, Бачинськнй. Пяссць-
виповнили залю різного криття та довгою чергою ром зреконструювати жит- університету в Філядельфії і тажем, літературні, побу- кою п. з. „Дівчина з легенди ви. Уклад ..Вісника", шо кий, Чаповськнн. Ґудзов-
віку пластуни, від непоси- стояли біля доповідача, ця й економічні умови нео- після ґрадуації почала пра- тові, історичні й легендарні — Маруся Чурай", вийшли появляється двічі у рік - на ський і Ушак. У дружній
дюших юнаків до снвого- щоб могти з ним продов- літичного поселення. Лари- цю над докторатом з apxeo– моменти, автор якого з пое- в Києві в 1974 році). Різдво та на Великдень, атмосфері присутні ncpe–
лових сеніорів, прибрав жувггти розмову, са завідує секцією розкопок, логії в Брандейс у-ті у Вал- тичним хистом пов'язав в На закінчення союзянки усистематизовано та пос- вели приємно спільний BC-
там, Масс. (біля Бостону). одну цілість і так передав гостили присутніх, членок і тавлено на відповідному чір до пізніх годин ночі.
відразу невмирущий харак- я Можемо бути особливо де вона відкрила кам'яну
тер пластової гутірки. Піс- вдячні Загонові „Червоної будову з часів 6-го тисячо- Крім різних сучасних мов. присутнім, що всі без ВИЇМ- гостей, чаєм-кавою і солод- високому рівні. З черги Годиться також з приз-
ля короткого вступу, В ЯКО- Калини", що організуючи ліття до н. Хр. До цікавих знає стару вавилонську і ку, слухали не тільки з вели- кнм. В оживленій і довгій скарбник Д. Ґеча подав фі- наниям відмітити, що перед
му о. проф. Л. Гузар з'я- цей небуденний вечір, „по- знахідок там належать по- новогрецьку. Лариса є доч- ким зацікавленням, але. не товариській гутірці за сто- нансовин стан Об'єднання початком Зборів панове
сував відношення людини ділився" із широкою плас- суд видовбаний у камені. кою мистця Святослава і рідко, й зі щирим зворушен- лами можна було почути та умотивував поодинокі Юліян і Евстахій Бачинські
до Бога, він відкрив гу- товою громадою своїм До- Незалежно від цього Мирослави Гординських з ням. таку загальну думку: шко- приходи та розходи у діло- гостили членів Об'єднання
, тірку-дискусію із присут- рогим Гостем і Другом. проекту, Лариса під час Верони, Н. Дж. Гарний настрій на залі да, що таких гарних вечорів вому році. окремою перекускою.
будови фундаментів дому поглибив ще маестро Ро- у нас так мало. У' дискусії присутні ВИС-
- німи, відповідаючи на по- Ю. Мирчак P.K.
ставлені питання і піддер- O.K. біля старої церкви спосте- ман Левицький своєю „му- Галина Король казалнея з признанням про
СВОБОДА, ВІВТОРОК, 7-го ЛИСТОПАДА 1978 Ч. 242.

Чікаго в обороні політв'язнів Успіхи українських молодих лікарів Вісті з Відня


Наші серця наповня- церковним колам повністю Збори запросили на по-
ються шляхетною гор- чесних патронів Комісії Концерт хору св. Варвари
приступити, а навіть очоли-
дістю, коли чусмо чим раз ти шляхетну акцію оборони Оборони Українських По-
частіше про геройський літичних В'язнів — Прсо- П'ятий концерт Україн- Бортнянського, — „Чи Ти Ірина Мудрицька, а вищий
наших політичних в'язнів, ського Церковного Хору мене Боже забуваєш", „Те- курс провадить проф. Ва-
змаг наших нсскорених- які самозрозуміло, за сло- священнішого Владику
о держи мпх, політичних Константина, Архиєписко- церкви св. Варвари під ynpa– бе поем", „Отче наш" й силь Колотило. Учителів
вами хоч би тільки Левка вою проф. Андрія Гнатн- інші Гнатишина. . оплачує парафія і Братство
в'язнів в Україні. Але до Лук'яненка, воюють також па Української Православ-
почуття національної гор- ної Церкви в Америці, шина на віденському фсс- Релігійна частина кін- св. Варвари. Організацію
за повну релігійну свободу в тивалі залишиться довго в читься бравурним много- поручено проф. Гнатиши-
достн долучається гнів і аспекті боротьби за волю Преосвященного Владику
досада на нечувані, жорсто- Ярослава, Єпископа Укра- пам'яті присутніх, бо це був літтям для українського ну, який держить зв'язки
українського народу. тріюмфальний вечір україн- народу. - На другій платів- поміж учителями й учени-
кі вироки московських оку- Друге питання, яке вима- їнської Церкви, та Високо-
пашіінич судів за любов до преподобного Олексу Гар- ського церковного і народ- ці є композиції й обробки ками з одного боку і з Брат-
гас остаточного вияснення, ного хорового мистецтва. народних пісень А. Гнати- ством та парафією з друго-
своєї Батьківщини, до Ук- це назва „дисиденти", якою бузюка, Пастора Україн-
раїнн " ської Баптистської Церкви Концерт відбувся у суботу, шина з нагоди його 70-річь го.
так широко оперує світова, 10-го червня в фестзалі Ві- чя. Тут є такі твори, як
ПГовища цитата взята з чужинна преса. Ця назва — та встановили, що голо-
листа-запрошення чікаг- вою Комісії є кожночаний денської Ратуші. Началь- „Розрита могила", - nony– Прийняття хору
повністю відноситься тіль- ник першої округи Відня лярний „Садок вишневий"
. ського відділу Українсько- ки до самих росіян і частин- голова Відділу УККА в Чі-
го Конгресового Комітету каго. Дальше, збори вибра- привітав хор і диригента. на слова Т. Шевченка, чудо- Після цілорічної праці
но жидів, з яких перші зма- Знову ж Борис Ямінський, ва „Колискова" на слова Л. хору св. Варвари, який спі-
Америки до громадського гають тільки до здобуття ли персональний склад Ко-
активу Чікаго взяти участь місії в числі 22 осіб іїїкоор- який вияснював програму в Українки, дует з хором і ває в усі неділі і свята, дає
деяких полегш в ділянці німецькій мові привітав мі- фортепіяном „Думка" на успішні концерти і наспівав
у ширшій громадській на- особистої свободи та зв'яза- динатора в особі конгрес-
раді, яка відбулася у п'ятни- мена д-ра Бориса AHTOHO– Д-р Стефан Павло Козак Д-р Наталія Гнк-Козак ністра Ервіна Лянца та ін- сл. Ю. Федьковича - пісні дві платівки, що їх
них з цим проблем більшої ших репрезентантів ав- „Краю мій рідний" на влас- видав о. ректор Мудрий з
цю. 6-го жовтня ц.р. в при- свободи слова. віроіспові- вича, члена леґіслятури
міщенні Пік Конгрес Го- стейту Іллнной — через Молоді лікарі, д-р мед. Спрінгфілді, Ілл. запросив стрійського уряду, як рівно ні слова композитора. З рамені „Радіо Ватикан", -
дань і громадського життя, Наталія^Роксоляна Гик-Ко- Наталію і Стефана вчити ж й усіх присутннх. що за- народних пісень увійшли: влаштувала парафія враз з
гелю. Як з'ясував у вступ- а другі бажають виїхати з аклямацію. Відповідні ре-
НОМу СЛОВІ ч-р Мирослав золюції, що охоплюють зак та н чоловік д-р мед. медичних студентів та ліка- повнили цю чудову залю. „Ой, музику дуже люблю", Управою хору прийняття
СССР до Ізраїля, чи у ши- Стефан Павло Козак завер- рів резидентів. Універси-
Харкевич, і олова місцевого рокий. вільний світ. Росій- повністю суть порушених Концерт почався могут- - „Верховино", - „Мико- на закінчення сезону, яке
ні і и.іч УККА, ціллю нара- справ, оформила окрема шили свої медичні студії у тет надав Наталії та Стефа- ньою псальмою Дм. Борт- ла", — „Там у лісі на смере- відбулося 17-го червня в
ські дисиденти не боряться Вашінгтонському універси- нові офіційний титул: клі- нянського ,,Вси язнци", яку ці", - „Ой не ходи Грицю", Штаммерсдорфі біля Відня.
ди було створити окрему за визволення російського Резолюційна комісія з інж.
Комісію Оборони Украінсь Мироном Гриневичем на теті в Ст. Люїс, Мо., в 1974 нічний асистент професор закінчено херувимською „Ревуха", — „Ой сад-вино- Місцевість відома з плекан-
народу, бо російський на- медицини.
ких Політичних В'язнів для род мас свою державу^ офі- чолі, а їх зачитала зборам році. піснею того ж композитора град", „Ой у полі могила", і ня виноградних культур.
активізування найширших п-і Юзефович. Резолюції Наталія — це дочка мгр Від серпня 1977 року На- великим контрастом з фор- „Чабан". — В наспіваних До участі запрошено також
ційна назва якої ..Совєт- фармації Марії та д-ра прав талія і Стефан працюють у тіссіма до піаніссіма. По творах висловлений і сму- всі українські товариства
кіл української громадськос ський Союз", чи ,.СССР", є прийнято одноголосно і без
тн на полі енергійної під ко змін. і медицини Степана Гика, приватній клініці, а також у цьому творі прозвучала ток і радість та веселий, Відня. У приємній, родин-
тільки знаряддям росій- замешкалих в Григгзвіллі, згаданому державному уні- сумно пісня „Страдальна щирий народний гумор, і ніЙ атмосфері, в об'єднанні
жним оглядом акції в оборо- ського імперіялізму. приду-
ні тих,які нікого більше у Ілл. Стефан - це син бл. п. верситеті. Вони є актив- мати" в обробці Гнатишина правдива любов до Батьків- молоді і старших серед спі-
маним свого часу на при- На внесок дир. Р. Мици- Йоснфа Козака та інж. хемії ними членами Американсь- зі солісткою Любкою Гна- щинк. Солістами наллатів- ВІВ ВесеЛИХ ПІСеНЬ І МНОГО-
широкому вільному світі за криття його дійсної цілі, а
собою не мають, для коор- ка, збори склали прилюдні Франк Маріз, замешкалих у кої Медичної Ассоціяції та тишин. Знову після зовсім ках є: Любка Гнатишин, літь проведено цей ЛІТНІЙ
саме збереження і поширен- гратуляції Управі місцево- Ст. Люїс, Мо. Американської Академії іншого характеру, навіяна Сільвія Отмар-Штайн, На- гарний вечір. Парох о. д-р
динадії дій існуючих почи- ня російської імперії. Поне-
нів в гому напрямку та для го відділу УККА, з Його У роках 1974-1977 Сте- Родинної Практики. Вони українським степовим ду- дя Брейха, Борис Ямїн- Дзерович подякував членам
волені народи на просторах головою, д-ром М. Харкс- фан і Наталія відбули ре- також є членами лікарсько- хом, а саме „Хваліть Гос- ський, Любомнр Мудрсць" хору за їхню цілорічну пра-
поширення цієї акції у всій так званого СССР не бо-
українській діяспорі при вичем на чолі, за виявлену зидентуру з родинної прак- го персоналу з Ст. Джон та пода" К. Стсценка, - кий, д-р Ігор Тарко та д-р цю для доброго імени на-
рються за полегші в рамках ініціятиву в такій важливій тики в університеті Іова, меморіял шпиталів.
допомозі включення укра- існуючої імперіялістичноі „Страшний суд" Демуцько- Губерт Фехт. Фортепіяно- шої музичної культури і
їнськнх центральних rpo– справі, а в кінцевому слові Іова Ситі, стейту Іова, що її Під час річної конвенції го, і псальма Артима Ведс- вий супровід в деяких ПІС- пропаганду на користь
системи, тільки за повне голова нової Комісії, д-р Б. завершили дипломом та Американської Академії ля „Приклони Господи ухо нях - в руках знаного на- всього українського.
мадських і політичних ор- визволення від російської
ганізаній в цю шляхетну Антонович ствердив, що сьогодні вони є лікарями— Родинної Практики, що від- Твоє", якою закінчено пср- шого молодого піяніста Во-
окупації і тому їхні активіс- Комісія розгорне широку спеціялістами з родинної булася від 22-го — 25-го шу частину концерту. Релі- лодимира Ратушного. Tex–
дію. ти не с жадними дисиден- Відзначення
Д-р Куляс зачитав зво- акцію так серед українсько- практики. серпня 1978 року в Ст. гійна частина, в якій кожен нічннм керівником є. зна-
тами. Це є справжні борці го. як і серед чужинного ний з віденського радіо,інж. о. д-ра Дзеровича
1 рипливого листа Ірини Ка- за волю і кожний, хто нази- Від вересня 1977 року На- Франсіско, Каліфорнія, твір має відмінний харак-
громадянства. талія і Стефан працюють по Академія відзначила Ната- тер, публіка прийняла з ве- Альфред Цаврель.
лииець. про долю-недолю ває їх дисидентами, робить Закриваючи збори, д-р Католицька преса з 1-го
; тих. які сьогодні, в умовах їм кривду. На це треба звер- своїй спеціяльності у Спрінг- лію і Стефана спеціяльною ликим' захопленням. Платівки відповідають вересня помістила на своїй
М. Харкевич, висловив на- фільд Клінік, Спрінгфільд, грамотою признання за їх- На народну частину скла- всім вимогам доброго на- СТОРІНЦІ ВІСТКу, ЩО ТОДІШ-
наростаючого російського тати велику увагу, бо ніщо дію, що за прикладом Чіка-
шовінізму та непогамова- не є таке важливе у політич- Ілліной. Це приватна, доб- ню педагогічну працю в уні- лись пісні в обрібці А. Гна- співання і запису. Релі- ній Вселенський Архисрей
ґо підуть всі інші осередки де вивінувана, клініка, що верситеті. тишина: „Гей літа орел", гійні пісні виконані з глибо- Папа Павло 6-ий відзначив
н,ого імперіялізму, мають ній боротьбі, як повне зро- українського поселення у
відвагу в почутті свого ук- зуміння дійсного стану і нараховує сорок лікарів, Батько Наталки д-р Сте- „Ой у полі могила" зі соліс- кою душею й молитовною пароха нашої церкви, о.
світі, як теж українські цен- спеціялістів із різних ДІЛЯ- фан Гик склав 10000 дол. на тами д-ром Ігором Тарком експресією. Народні пісні д-ра Александра Остгайм-
раїнства та в обороні сле- суті боротьби. Цс мусить тральні організації із Сві-
ментарних прав свого на- сьогодні розуміти кожен нок медицини. Український Вільний Уні- і Сільвією Штайн, „Накрн- міняються різними харак- Дзеровича „ІІІамбеляном
товим Конгресом Вільних У вересні 1977 року Пів- верситет. ла нічка", соліст Фр. Зецер, терами, різнобарвними об- Його Святости". Спільна
роду на незалежність і сво- українець у світі і зокрема Українців включно.
боду ставати на прю із по- - український громад- денний Іллінойський Ме- „Верховино" соліст Б. разами й гармоніями й жи- Академія на пошану нашо-
тужним державно-поліцій- ський та політичний актив. дичний університет у Д-р Павло Пундій Ямінський. Щоби відсн- вими ритмами. Кожна піс- го Монсеньора відбудеться
Л. Рнхтнцький ській публиці показати і ня приносить щось нового, у п'ятницю 10-го листопада
ним російським організ-
мом. який інколи, на протя- познайомити її з україн- зацікавлює. Послухавши 1978 в год. 18:30 в залі оо.
зі всісї свосї історії, без Престольне свято УПЦ в Кліфтоні ською бандурою, запросив всі ці пісні на обох платів- Єзуїтів Відень, І., Бекер-
огляду на існуючі режими. Трентон у поклоні Патріярхові проф. Гнатишин молодого ках, можемо сміло сказати, штрассе 18. В академії бере
Парафія, церква якої, має Вони віддіграли на банду- бандуриста з Мюнхену, що щасливий буде кожен, участь хор під управою
- не грішив людяністю і enpa–
веддивістю і якщо в ньому Заходами Відділу за раїнського народу. При- своєю Покровителькою рах, співаючи декілька на- Юрія Дубицького, який ви- хто зможе їх набути, — а проф. Гнатишина. Акаде-
приходило до якихось змін, Патріярхат у Трентоні, Н. сутні слухали з великим за- Небесну Царицю-Пресвя- родних пісень; кульмінацій- конав на цьому інструменті набути можна покищо в мію і приняття після неї
то тільки на гірше. Дж., у неділю І 5-го верес- цікавленням доповіді тую Богородицю, святігу- ню точкою була народна в'язанку українських народ- Rettore Mudryj SofronJ , влаштовує Церковна Рада,
У широкій, всебічній ДИС- ня ц. р. відзначено Бо-" о. Канавана з мало, або й вала в неділю, 15-го жовтня жартівлива пісня „Каченя- них пісень і здобув ними OSBM, Passegwata del Gia– репрезентантом якої є довгі
, кусії над справою україн- жественною Літургією'та' зовсім невідомими загалові,' ц.р., свійПрестольний праз- та". Цією піснею та грою, небувалий успіх. Це неначе nicolo 7,001657Rornaj italia ї роки д-р Роман Сас-Зало-
ських політичних в'язнів. Ювілейним концертом дві епізодами із минулого ук- ник Св. Покрови, що припа- молоденькі бандуристи - нова квітка в саді тих чудо- в переїзді через Відень в зецькиЙ і Братство, голо-
т о її і'ясував д-р М. Xap– знаменні події: 15-річчя ви- раінськоі Церкви. Побажа- дав на день 14-го жовтня, Максим та Галина, захопи- вих українських цвіті в. — парафії св. Варвари. вою якого є дир. Юрій
- кевич. взяли участь числсн- моги Патріярхату для Ук- ним є, щоб ця доповідь але з деяких причин святгу- ли всіх слухачів так, що На останню частину скла- Плешкевич. На академію
” ні присутні, як ІНЖ. Ю. Да- раїнської Католицької появилася друком для ши- вано Його в чергову неділю. посипались рясні оплески. лись пісні веселого харак- Проща до Марія Таферль запрошені всі Парафіяни і
- чишин, о. шамб. Свищук. Церкви на 11 Ватнкансько- роких кіл українського гро- Службу Божу очолив Молодий виконавець Мак- теру, а саме: „Ой м^узику Прихильники нашої Укра-
' коні ресмен д-р Борис Ан- му Соборі та 10-річчя від- мадянства. Преосвященний Архнєпис- сим, заохочений залею, на дуже люблю" солістами Л. У неділю, 17-го вересня їнської Церкви.
' тоновнч, п. Войтнхів від відин Трентону Блаженні- коп Марко, яка розпоча- додаток показав, ще свої Мудрецьким і Б. Ямін- - ц.р. відбулася проща віден-
Молоденька, 17-річна, лась в годині 9:30 зустрічею здібності робити всілякі ським, „Садок вишневий" з сько української громади Дні Української Культури
' молоді, дир. Сенчишак, о. шим Патріярхом Йоси- Мелянія Купчинська, смич- Преосвященного Владики. фокуси, чим викликав, ще сол.Л.Гнатишин і Сільвією до відпустової церкви в Ма-
- монс. Леськів, дир. Вигін- фом. ковий віртуоз, при форте1 Співав парафіяльний хор більше захоплення присут- Штайн, „Ой на горі" з со- рія Таферль, над Дунаєм у
! ний, мгр Ничай. пастор О. піяновому супроводі п-і під диригентурою фахово- ніх. Від 1-го до 3-го грудня
Гарбузюк, о. протопресві- Св. Літургію відправив Лорі Адлер відограла Ли- лісткою Надією Брейха. долишніЙ Австрії. Прочани ц.р. відбудуться „Дні Укра-
го диригента проф. С. Во- Все це пісні А. Гнатишина. враз з хористами виїхали їнської Культури" в АЙЗЄН-
'; тер Біленький, дир. Р. Ми- парох місцевої української сенка „Українську Рап- жаківського; хоча чисельно
-' цнк. та інші, думки яких та католицької церкви содію" та Сан Сена ,,1н- Після виступу тріо бан- Концерт закінчено піснею туди автобусом, а багато штадті (головному місті
невеликий цей хор, але зі- дуристів, сказав тепле сло- Д. Котка „Діброва", со- родин теж приватними ав- Бургенлянду), які влашто-
'; проекти склалися на краще о. Ярослав Федик. Програ- тродукції до Рондо Kanpi– співаний. Співались пісно- во Преосвященний Архиє- ліст Зецер. Начальник тамн. їзда була спрямована
; зрозуміння не тільки долі му концерту, що був на чіозо". Своєю мистецькою піння знаних українських пископ Марко, подякував- Відня 1 Округи Гайнріх до колишнього концлагеру вують чотири українські
!- самих українських політич- високому рівні, виповнили грою, багатством динамі- композиторів, як Бортнян- ши всім виконавцям мис- Гайнц вручив солісткам цві- в Маутгайзен, де наслідком товариства, а саме: Т-во
1 них в'язнів в Україні і на місцеві та позамісцеві пре- ки й свобідною сценічною ського та інших, впливаючи тецької частини та Церков- ти, а хор заспівав могутнє жорстокого гітлерівського Австрійців Походження,
Українського
Культурне
- просторах всього СССР. та легенти й мистш. Сцена поведінкою талановита на духовні почуття вірних. ному комітетові за запро- многоліття. Пісня за піснею режиму загинуло маса різ- Т-во
- можливості всебічної до- гарно прибрана великим скрипачка заворожила слу- Проповідував Преосвящен- шення його на це велике одушевлено оплескувано. ного народу, а між ними і ське Католицьке Братство „Буковина", Україн-
' помоги для них так мате- портретом Патріярха Йо- хачів. Глибоке признання її ний Владика. У змістовно- Свято. Відтак Владика при- Цей концерт, ЯК ВСІ ПОПС- українці. Під звуки noxo– св.
;" ріяльної. як зокрема мо- сифа, квіттям, ювілейними батькам, зокрема проф. му слові він насвітлив із гадав, щоб молитися за на- редні був успіхом україн- ронного „Святий Боже" ських Варвари і Союз У країн-
1 ральної і політичної. — але датами та вишивками музики Яремі Купчинсько- якою глибокою вірою й ших братів і сестер в Укра- ської хорової культури і покладено вінок від усіх У цих днях Філателістів Австрії.
- викликали теж оживлену впевняла про дбайливу під- му, колишньому голові любов'ю в Україні почита- їні. відбудеться вис-
зробив велику пропаганг українських товариств у тавка марок СУФА в залі
І виміну поглядів щодо ме- готову імпрези. Концерт Американської АСОЦІАЦІЇ ли й шанували цей великий дивну працю.
! тол та шляхів задуманої Учителів Смичкових Ін- Австрії коло пам'ятника, замку Естергазі. Спеціяль-
відкрила голова місцевого празник Покрови Пресвя- Завершенням мистецької монсенйор о. д-р Дзерович ний відділ австрійської дер-
- ахції. Відділу за Патріярхат мгр струментів, а тепер інспек- тої Богородиці. На честь програми був виступ чоло-
1 хоча загально україн- торові музичних шкіл, що Нові платівки хору відправив панахиду і сказав жавної пошти відбиватиме
Дарія Кузик згадкою про Богородиці Св. Церква слу- вічого хору при українській
ська громадськість розуміє ненадійно померлого папу зумів талант своєї дон: жила врочисті Акафисти, в Централі Пасссйку, ,,Го- св. Варвари КОРОТКУ ПРОПОВІДЬ. П о ЗВИ- ДВОМОВНІ ПОШТОВІ ШТЄМП-
- суть боротьби за волю ук- Івана Павла І, що в 1975 піднести до таких вершин. яких є глибокозмістовні мін" під диригентурою п. О. дженні концлагеру поверне- лі, „першоднівки" до різд-
- раїнського народу, все таки році, як патріярх Венеції, слова молитвн-звернення Кібава, який виконав ряд хору Дві платівки славного но до Марія Таферль, де в вяної марки. Виставка поч-
. треба ще й далі наголошу- сердечно гостив у своїй до Матері Божої. церкви св. Варвари у цій відпустовій церкві, пе- неться у п'ятницю, 1-го
Вийнятки з промови пісень: „Садок вишневий Відні під управою проф. ред престолом Пречистої грудня ВІД ГОД 8-16 -ої. У
вати моменти, які вима- палаті нашого Блаженні- Блаженнішого в часі 11 По Службі Божій усі па- коло хати" - музика Гна-
- гають остаточного вияснсН" шого та проявив багато Ватиканського Собору та рафіяни й гості зійшли до тишнна. „Стає хмара з-за Андрія Гнатишина, це зно- відправлено торжественну суботу 2-го грудня в год 4-
' ня між нами самими, а саме зрозуміння до змагань за важливіші коментарі про церковної залі, де на них лиману" — музика Лисенка. ву нове культурне надбан- Службу Божу, з хором під ій відбудеться святочна ака-
-' факт, що в совстському npa– Помісну УКЦеркву. Мо- цю небуденну подію італій- чекали гарно накриті столи, „Віє буря" і „Карпати". Хор ня, новий вклад у скарбни- управою проф. Гнатишина. демія з участю хору св.
. водавстві, накиненому литвою ,,Отче Наш" пре- ської і світової преси ПО- прикрашені букетами жи- цей свою програму виконав цю як хорового мистецтва По дорозі до Відня, на за- Варвари під управою проф.
'. всьому так званому Союзо- легентка закінчила свою правною українською мо- вих квітів та святочний бездоганно і заля нагоро- церковні так іНаспівані,
на еміграції. як прошення п р е з и д е н т а Андрія Гнатишина. В год
, вгССР російською ПОЛІТИЧ- зворушливу евлогію про вою прочитала пластунка
народні
обід, що його приготовило дила його виконавців гуч- ри, є вірним одуховленнм Скальника тво- прочани мали 6-ій в кадедральному храмі
1 ною верхівкою, кожен, хто Великого Покійника. При- Ірина Сеник. невтомне Сестрицтво ОЧО- ними оплесками. На цьому відтворенням, як релігій- нагоду звидітн музей зі суд- Торжественна Служба Бо-
ном і корабельною вистав- жа, що її відслужить парох
'. заявляє себе проти офіцій- явні під проводом п. Івана лене трудолюбивою Ма- закінчено святкування.
; ної лінії партії і окупаційної Чергова точка відомої ного, так і народного духа. кою. Тут можна було поба- церкви св. Варвари у Відні
Головки відспівали релі- громадянству молодої пія- рією Войтюк. При вході на Понад дві сотні оригіналь- чити кораблі, які через сто- монсеньйор д-р Александер
І системи, с ворогом держави гійннй гимн „Боже вислу- залю Владики Марка й нас- Одна старша жінка, що них творів й обрібок україн- річчя були водним транс- Остгайм-Дзерович при спі-
: у кримінальному розумінні ністки Уліти Ольшанівсь-
хай благання". Парох о. Я. кої з причини несподіваної тоятеля о. Івана, хор приві- слухала гру молодих бан- ських народних пісень А. портом по Дунаю аж до ві цього ж хору. В замку
^того слова, тому в СССР Федик коротко згадав про тав Владику піснею ,,lcno– дуристів, сказала так: „як-
перешкоди не відбулась.
; офіційно немає політичних чудесне прибуття із заслан- лайте деспота" і зараз же що б усі батьки так розумі- Гнатишина появилося на Чорного моря. Музей нахо- будуть також показані взо-
' в'язнів. У пю групу входять ня на 11 Ватіканський Со- Гість із Едмонтону о. розпочалась мистецька час- ли почуття відповідальнос- платівках у виконанні най- днться в місцевості Шпіц ри українського народного
кращнх співаків і хорів. І біля Дунаю. Проща закін- мистецтва, як: вишивки,
І всі, переслілу вані за свої бор їх Блаженства Патрі- радник Володимир Тарнав- тина свята. ти перед своїм народом і
і національні і релії ійні nepc– ярха Йоснфа та його ге- ський, що минулого дня Парафіяльний хор під ди- Церквою за виховання сво- хор св. Варвари вже наспі- чилася дуже приємним кераміка, дереворити, пи-
вав багато,'як релігійних, „Гейрігер", в поблизу му- санки та інше, які підгото-
Іконання та свої політичні роїчний виступ на цьому звінчав у Трентоні молоду ригентурою проф. С. Вожа- їх дітей, як пані Шепко що так
Г,погляди, що виникають, ківського, відспівав три ду- грала зі своїми дітьми на диригента,і народних пісень свого зею, серед чудової природи. вило т-во „Буковина". Дні
І цілком зрозуміло із факту. Соборі в обороні гноблено- українську пару, на запро- які появилися на культури відбудуться під
го Москвою українського шення голови Відділу з ховні пісні: „Хваліть ім'я бандурах, то напевно Церк- платівках накладом різних
; що в СССР не можна досяг- Господнє - музика Вино- ва була б завжди наповнена українських видавництв, Парафіяльна школа почесним протекторатом
ти особистої, релігійної чи народу т і її Церкви з про- великою переконливістю а ляндесгауптмана Теодора
ханням відновлення Київ- закликав усіх твердо від- градова, ,,Величай душе батьками з дітьми, та мали тим разом у виданні „Радіо
'національної свободи без моя Господа" — музика б із кого поповняти хор". Рік-річно перед початком Кері. До почесного КОМІТС-
політичної боротьби проти сько-Галнцького Патріяр- стоюватн помісність УК- Ватикан", а саме в україн- шкільного року заохочу- ту увійшли визначні постаті
хату. Церкви, бо ,,коли ми не М'ясникова. „Отче наш" - ському Відділі, керівником
; існуючого стану з повним музика Бортнянського. Пі- ють, як парох в церкві, так і австрійської Церкви та уря-
усвідомленням, що спри- промовимо, то заговорить сля цієї молитви, Владика якого є енергійний праців- вчителі наших батьків, щоб ду. Головним промотором
.чииником і НОСІЄМ цього О. Мартин Канаван з каміння". Марко, поблагословив тра- ник о. ректор Софрон Му- посилали своїх дітей до є голова СУФА ред Борис
;'фактнчною стану є pociii– Філядельфії, Па., у своїй ,,Молитвою за Патріяр- пезу й усі присутні стали дрий ЧСВВ. парафіяльної школи й учи- Ямінський.
; ський народ. Тому для гс- ловшій основно продума- ха" закінчено цей дуже споживати обід. Під час Д-Р МИХАЙЛО ДАНИЛЮК У взаємній праці дири- ли їх української мови, пі- Хор св. Варвари підго-
:-роїв цієї боротьби зали- ній та базованій на числен- вдалий та будуючий кон- обіду секретар парафіяль- гента з парохом о. д-ром сень та обряду. Важка це товляє пісні для нової пла-
шасться тільки назва „полі- ни.х джерелах доповіді на- церт. Слід підчеркнути не-
звичайну активність і все-
ної ради, сказавши коротке На медичні Дзеровичом хор наспівав справа, особливо тоді, коли тівки, а саме „Страсні Піс-
одну платівку з псальмами батьки є мішаного подруж- ні", які ще в цьому році
тичні в'язні" і всякі додаткивів багато історичних до-
казів, шо українська нація цілу службу великої ідеї
слово, привітав присутніх із
святом.
Темм й релігійними піснями, які жя. Але також, як обоє є наспіває на стрічку. У неді-
тут зайві. Лікарсишй-довідгапс
В цілому світі в'язні П0ДІ- постійно боронила поміс- Патріярхату та українській Другу частину програми рідко, або взагалі не вико- українці, але не вживають лю 17-го грудня в год 10-ій
ляються тільки на кримі- ности своєї Церкви. Не зва- справі голови Відділу мгр мистецького виступу ВИ- Книжка у твердій теїсно-зеле- нуються нашими хорами, рідної мови в домашньому передаватиме австрійське
нальних і політичних і ніхто жаючи на те, шо преле- Дарії Кузик. Окрема подя- повнено виступом родини нШ обгортці Із золотими бук- як: „Над рікам Вавилрну", оточенні, — діти не будуть державне радіо нашу Сл.
ка інж. Іванові Микити- л-ва Шепків, як бандурис- вами робота кнетця НИХ. МИ- — „Приклони Господи ухо' знати своєї рідної мови. Божу просто з церкви сії.
не вносить понять. напри- гент є сином батьків роЛ- ХАЛЕВИЧА. 336 сторінок.к
клад. про в'язнів релігійних, жених тут, його доповідь нові за мистецьку декора- тів. Пані Ганна Шепко, вона Ціна 7.00 дол.
Твоє", „Божественнос сіє і Навчання в нашій школі Варвари.
бо це само собою зами- визначалась зразковою ук- цію сцени та всім, що ж і активна співачка-conpa– SVOBODA всечесноє" композиція Ар- покінчилося в червні, а те-
;кається в політичній бо- раїнською мовою. У його причинилися до відзначен- но церковного хору, висту- тема Веделя, - „Boropo– пер в місяці жовтні поча-
ня ювілейних святкувань. SO MMrttomery Street дице, до Тебе прибігаємо", лось знову. Початкуючих ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕІШ
ротьбі за свободу під кож- словах був слідиий глибо- пила зі своїм синочком Jersey City, N-l. 0780S
ним оглядом. Може це з'я- кий пієтизм до УКЦеркви, Максимом і донечкою Га- - „Під Твою милість", - дітей вчить вже від кількох УНСоюзу!
сування допоможе нашим її Первоієрарха та до ук- Од. Татомир линою, як тріо бандуристів. „Як же Ти славний Боже" літ наша молода вчителька
Ч. 242.
СВОБОДА, ВІВТОРОК, 7-го ЛИСТОПАДА 1978 5

Вшанували пам'ять Степана Язичинська в Рочестері В Україні


Бандери в Буенос Айресі Коли кінчається час літ- вуть в Рочестері) письмен- жаль, за маленькими вня- мих міст, портрети обслу- ЧИТАЙТЕ, ВИЙШЛА
Буенос Айрес. - У субо- ніх вакацій та серія всяких ників Харитона Довгаяюка нятками, більшість рочес- ги в ресторанах, ,,смачні" „ЦІКАВА" КНИЖКА
парох, о. Лівій Леопарді,
ту, 14-го ЖОВТНЯ Ц. p., у латинник італійського ро- ,,пікніків" і фестивалів, а та Евстахія Загачевського, терців П не чули і не ба- страви, силюети ,,публіч- Видавництво політичної світогляду, утвердженні
вечірніх годинах. Владика ду, що перейшов на наш об- листя на деревах починас - відбувся Вечір для вша- чили. Тож коли стало відо- ної безпеки", підслухи ТО- літератури України, - ін- норм комуністичної мора-
Андрій Сапеляк відслужив ряд та успішно опановує вже дещо багряніти, — нування наших героїв бл. п. мо про виступ Язичннсь- шо. формує київська „Культура лі, подоланні релігійних
в соборі Покрови Пресвя- українську мову, як також тоді Український Золотий Олени Теліги і Олега Оль- кої (Іванна Климовська з У монолозі „Колись і і життя", — випустило „пре- пережитків. На великому
тої Богородиці заупокійну прикладно і жертвенно слу- Хрест в Рочестері, - вже жнча в 7 ( ^ 7 річницю їх- Філадельфії), цю вістку тепер" показано, як на ек- важливу" книжку - ,,Pa– фактичному матеріялі у
Службу Божу та Панахиду жить нашій Церкві. від кількох років, — уряд- нього народження з участю прийнято з великим заці- рані, різницю між давніми дянські свята і о б р я д и в книзі п о к а з а н о , шо нові
по сл. пам. Провідникові жус різного роду культур- ред. Я . Гайваса тошо. кавленням. часами а сьогоденням. Не- комуністичному вихованні" свята і обряди становлять
О У Н С т е п а н о в і Бандсрі. Після акту відслонення, ні розваги. У цьому році рішено ,,Вечір гумору й сати- звичайно влучно викорис- У цій монографії автори органічну частину радян-
Участь в Богослужбі взяло який довершили, МІЖ ІНШИ- Були вже тут: поетеса запросити відому гуморис- ри" з гостинним виступом тані контрасти. Про насвітлюють ролю і місце СЬКОГО СПОСОбу ЖИТТЯ, 8ІДІ-
поверх двох сотень стар- ми, голова Української Цс- Ганна Черінь з Чікаго, тку Язичинську. Жіноцтво Язичинської, відбувся 23- „культуру і літературу" нової ,,радянської обрядо- грають важливу роль в
шого громадянства та мо- нтральної Репрезентації в журналістка Віра Ке з 1 о- УЗХ багато чуло про цю го вересня ц. р. в залі Кафе- навряд чи хтось інший міг вости в системі комуністич- ідейно-виховній роботі", —
лоді. Організовану участь Аргентині Володимир Ко- ронта, відбувся Ювілейний мисткиню легкого жанру, терії при церкві св. Ио- би так розповісти як Язи- ного виховання, у форму- стверджує ..Культура і жит-
взяв СУМ. тульський, голова ОУВ- Вечір письменника А н а т о яка визначається rocrpo– сафата. Гостю представи- чинська. Вона, підглянув- ванні м а т е р і я л і с т и ч н о г о тя".
Владика Андрій виголо- Фронту Аргентини ред. ля Гадана з участю пись- т о ю сатири на всі ділян- ла, подаючи короткий пе- ши, схопила багато фак-
сив глибокозмістовну про- Юліян Середняк, голова Т- менників У ласа Самчука, ки життя-буття політичної ребіг її сценічної праці, п-і тів у т. зв. кривому дзер-
повідь в якій нав'язав іле- ва „Просвіта" Осип Гала- Володимира Скорулського еміграції у вільному світі, Ярослава Зелез. З корот- калі, чим вдоволила пуб- ПОДЯКА
али Бандери д о ідеалів, яки- тьо, почесний голова цьо- з Торонто і місцевих (жи- зокрема тут у ЗСА. На кого слова, ми довідались, ліку. Капітальною сати- З волі Всевишнього відійшов від нас у Засвіти.
ми повинна жити сучасна го ж Товариства Мих. Да- шо за Язичинською є ряд рою був монолог „Бенке- дня 16-го вересня 1978 року
молодь. Між іншим Вла- нилишин, Розалія Данили- успішних виступів у біль- ти". Під жало сатири по- наш Найдорожчий МУЖ та БАТЬКО
дика сказав, що ,.ідеали шин від Централі ОЖ ших українських скупчен- пали ті, шо звичайно си-
Покійного є і нашими іде- „Просвіти" та численні
представники інших това-
1908 1978 нях ЗСА і Канади. Гумо-
ристка-сатиричка свої мо-
дять за п р е з и д і я л ь н и м и бл. п.
алами. Його боротьба є столами, їхня поведінка і
риств, відбулася Жалібна 70-літній Ювілей 217-го Відділу УНС нологи пише сама. У них
нашою боротьбою".
У неділю, 15-го жовтня, в Академія. „Братство св. Йосафата" у Рочестері відчутний великий дар об-
стереотипні
кадила.
промови- Л Ю Б О М И Р ІВАН
У мистецькій частині вис- серваціі , , п р и м р у ж е н и м
домівці Філії Т-ва „Прос-
віта" на Білля Аделіна, одне тупив мішаний хор філії Т-
В неділю, 12-го листопада 1978 року, о к о м " , н е д а р о м сказав Пані Я . Залез вміло ке- СТАСЮК
з передмість Буенос Айре- ва „Просвіта" під проводом о год. 3:30 по пол. Фрідріх Шіллер: , , 3 д а т - рувала програмою і
Василя Басилика, Капеля відбудуться святкування ність споглядання — це Цісю дорогою складаю найшнріші подяки близькій та
су, в і д б у л о с я ВІДСЛОНЄН- по-мистецьки прочитала далекій Родині, що не жаліючи трудів та жертви прибули з
ня бюсту Покійного Про- Бандуристів ім. Тараса сила уяви". віршовану сатиру на Со-
відника О У Н . Домівка ціп Шевченка під проводом Ва- 70-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ її ,,Подорож по Украї- встський С о ю з пера не-
близька та далека і віддали останню прислугу Покійному.
Всім нашим Приятелям та Знайомим, що поспішили з
філії Т-ва „Просвіта" назва- силя Качурака, учні місце- ні", це — можна сказати — давно померлого Хорлам-
на іменем Великого Провід- вої „Рідної Школи" та Іван
Жибак з д о п о в і д д ю про
ВІДДІЛУ пол,„„нБЕНКЕТОМ j шедевр сатири на тамошні па Хохлацького (Романа
моральною піддержкою в часі нашого гора і взяли участь
в похоронних відправах.
ника та знаходиться при обставини. Там же і об- Степаняка).
постать Провідника. в залі Кафетерії церкви св. Йосафата Митрофорному о. д-рові Павлові Івахову за
вул. Україна, напроти ук- меження у відвідинах окре- М.П. відправлення похоронних обрядів та Святу Літургію.
раїнської католицької цер- Поважне число молоді в Рочестері, Н. Й. Хорові „Бурлаки" за участь співами а похоронних
кви св. княгині Ольги та серед присутніх засвідчило
У святкуваннях візьме участь обрядах.
манастиря Сестер Василія- про живучість ідеї Незлам-
головний предсідник УНСоюзу За прощальні слова над гробом Покійника, д-рові
нок. Околиця численно за- НОГО БорЦЯ Серед ПОСЄЛЄН- Михайлові Лозі від УККА, Тарасові Чмолі від хору
селена українцями. ців в далекій Аргентині.
Акт посвячення довср-
д-р Іван Флис. ПОДЯКА
„Бурлаки", проф. Юрієві Кордубі, нашому родинному
Патріярхові, від Родини.
шив місцевий український М. Ш. До участі у святкуваннях запрошує всіх Членів УНС. З волі Всевишнього, дня 25-го вересня 1978 року
місцеві Організації та Гостей - Управі та Членам хору „Бурлаки", а зокрема Тарасові
Ж^”^Ї^Ж^Х^в^Х^І розлучився з нами на 58-му році чесного Чмолі та Дозьові Пришляхові, за влаштування
УПРАВА ВІДДІЛУ: і трудолюбивого жнття, поминальної тризни.
Увага! Увага! Теодор Кубярнч Константнії Шевчук наш Найдорожчий МУЖ, БАТЬКО і БРАТ Паням та Паням, прізвищ аких мені годі вичислити,
ЗАЙШЛА ЗМІНА В ДАТІ секретар -
Стефан Мартишок, касир
голова бл. п. які не жаліючи часу ні труду приготовили поминальну
тризну.
Тарасові Чмолі за переведення поминальної тризни.
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗБОРІВ ТЕОДОР Х А Й Зя спомини про Покійного на поминальній тризні,
Ярославові Пришляхові від Пластової Станиці і
Окружного Комітету Відділів Окружний Комітет Відділів УНСоюзу
Почуваємося до глибокого обов'язку цісю дорогою
подякувати Всечеснішому о. Парохові Іванові Дорничеві,
Пластприяту. Проф. Романові Куцілеві від референтури
УСТА - Рочестер та д-рові Осипові Кравченюкові,
УНСоюзу Ню Гейвену в Балтиморі, Мд.
за відправлення Панахид, за відслужений Заупокійної ся.
Літургії і за відпроваджений Покійного на місце Вічного
другові юних і студентських літ та кузенові Покійного.
Теодозісві Пришляхові та Оксані Бережницькій за
Збори відбудуться повідомляє, що Спочинку. переведення збірок і Всім, що зложили чисельні жертви на
в неділю, 19-го листопада 1978 року в неділю, 12-го листопада 1978 року, Сердечно дякуємо Членам Церкояного Хору під Служби Божі.
проводом д-ра Д. Кострубяка, за відспіяаяня Заупокійної Хай Всевишній в своїй благодаті нагородить Вас
о год. 5-ій по пол. о год. 3-ій по пол. Святої Літургії. сторицею.
в залі Українського Народного Дому в Домі св. Софії Щиро дякуємо усім Присутнім за участь у похоронних Дружина - ГАЛИНА
при 2615 30-та вул. Північний Захід, ВАШШҐТОН, Д. К. відправах, за щирі молитви, за жертви на Святі Служби Діти - ДІЯНА і ПЕТРО
при 961 Ветерсфілд Авеню, ГАРТФОРД, Коня. Божі, за квіти і зя щедрі пожертви на Патріарший Фонд, т
відбудуться
замість квітів на могилу Покійного. Замість квітів на свіжу могилу по
НА ПОРЯДКУ НАРАД: Зокрема дякуємо п-ні Анні Стельмах і п. Е. Притулі за
1. Відкриття. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ це, що зайнялися збіркою ия Патріяршнй Фонд. св. п . Л ю б о м и р о в і С т а с ю к о в і
зложили на Патріяршнй Фонд:
2. Псрсгляд-провірка організаційної праці Округи за Дякуємо від серця д-рові Андрієві Лемішці, зя приязну
1 ,
останніх 10 місяців. ОКРУГИ лікарську опіку і слова потіхи під час хвороби нашого
Найдорожчого Покійного. - і
50.00 дол. - д-р Евген і Ніля Стецьків;
29.99 дол. - д-р Теодор І АннаНебожук, Василь і АинаФе-
3.- 06roeofcteHHir осінньої кампанії, метою ягоїс придбати
1
2.000 ноанх членів до кінця цього року. НА ПОРЯДКУ НАРАД; . ЗІ зворушенням дякуємо Усім, зя безчисленні висловя дорак;
4. Обговорення загальних сокповн.х справ. 1. Відкриття. співчуття і слова розради, що іх нам зложили особисто, 15.99 дол. - Дмитро І Елзі Яремко. Працівники лябора-
5. Внески, запити і закриття зборів. 2. Псрсгляд-провірка організаційної праці Округи за письмово і телефонічно. торП ІМКО;
останніх 10 місяців. Наша щира подяка Членам Родини І Приятелям 10.00 дол. - Олександер і Оксана Бережницькнй, Зеион і
У зборах обов'язково повинні взяти участь члени Окружної з-поза Балтімор, за їхню участь у похороні і щирі слова Леся Коновки, Роман Конотопський, Евген і Евгенія
3. Обговорення осінньої кампанії, метою якої с придбати
Управи. Урядовці і Конвенційні Делегати У НС наступних співчуття і розради. Луковськнй, Василь і Анна Макух, Стефан і Ярослава
2,000 членів до кінця цього року.
Відділів: Особливо щиро дякуємо Кредитовій Кооперативі Малюца, Михайло Мохнач, д-р Теодор і Інаина Пар-
4. Обговорення загальних союзових справ.
„Сямопоміч", під проводом д-ря О. Дерія, Товариству фановнч, Ярослав і Оля Городецьхий, Михайло і Но-
12, 23. 52. 54. 59. 67. 6S, 84. 101, 138, 207. 5. Внески, запити і закриття зборів.
„Самопоміч" і добрим Паням Союзу Українок - 59-ий дія Пікяс;
253. 254, 277. 350, 370, 387, 390. 414. У зборах обов'язково повинні взяти участь члени Окружної Відділ, під проводом п-ні Аннн Стельмах, зя влаштування 5.00 дол. - Ярослав Білий, Василь Сивенький. Іван Пас-
Управи, Урядовці і Конвенційні Делегати УНС наступних тризни, по нашому Найдорожчому Покійному Мужеві, териак, Петро і Анна Тютюнник, Марія Паньків.
У зборах візьмуть участь: Відділів: Батькові і Братові, і всім Приятелям і Знайомим зя щирі
Д - р І в а н ФЛИС, головний предсідннк УНС 15. 34, 55, 81. 148. 260, 290. 320, 337 слова, що ними прощали Його ня цих поминках.
П р о ф . І в а н Т е ЛЮК, головний контролер УНС Нехай Милосердний Господь обдарує усіх Вас Збірка на стипендійннй фонд дітям по
У зборах візьме участь здоров'ям і винагородить сторицею. св. п. Л ю б о м и р о в і С т а с ю к о в і
ЗА ОКРУЖНУ УПРАВУ:
ВаСНЛЬ ОрІХОВСЬКИЙ, головний організатор УНС ЛЮДМИЛА - дружина Зложили по:
проф. Іван Телкж д-р Михайло Снігуровнч ІВАН - син
ЗА ОКРУЖНУ УПРАВУ: 269.00 дол. - д-р Софія Заплітна.
почесний голова голова НАДІЯ - донька
Богдан Ясінськнй. голова 250.00 дол. - Олег і Дарія ЧаЙковський.
СТЕПАН І ВАСИЛЬ - брати
Тарас Слнвінськнй Василь Добчанський 200.00 дол. - Маркіян і Ліда Стасюк. Мако і Марта Ста-
Остап Зенюк Іван Малко Балтімор, Мд., 24-го жовтня 1978 р.
секретар сюк.
касир секретар касир 110.00 дол. - Бронислая і Наталка Пруц.
-л0тя^А0ти^т4г ^ м ^ м ^ м ^ м ВерОВООООЯНВОВОВВООШ 100 00 дол. - ОТК Новий Сокіл, Джеррі Діон. Юрій і Ма-
ріа Кордуба, Петро і Ірена Курилас, Фльоренс Кейн,
і0шфтфтфшфійфвфіі0тфт0Ьіфчлфтфт0тфтф ивВчІВЧцР т4нфн4ШфлфтфтФьфв9ві0ЩрвЯРвчг. ;ssssss^s^ssssssssssssissssssssss^ s^c.^wg^'ssss.'ftsasasasssossssg Ярослав і Галина Литвин, д-р Михайло Сайкевич,
БОГ і УКРАЇНА! Ярослав і Ліля Бурсук.
i a W 4 СВІТОВИЙ КОНГРЕС 50.00 дол. - Олександер 1 Христина Громоцький, Іван і

і Г 23-26 ХІ 1378
МАНІФЕСТАЦІЯ
^
X s
ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ ХІ СВІТОВИЙ КОНГРЕС СУМ
Марія Іскало, Зеяон і Леся Коновка, д-р Степан і Оль-
га Курилас, Володимир і Ненсі Литвин, д-р Ярослав і
д-р Ліда та Рома Ляшевичі, Роман Паньків, Теодозій і

Спілки Української Молоді Галино Пришляк, Василь Сеньків. Михайло і Оксана

щ
Салдит, Михайло Тарнаяськнй, д-р Андрій Турчин,
З НАГОДИ ТРЕТЬОГО КОНГРЕСУ Богдан і Христина Шепелявий, Роман і Люба Цьолко,
Елленвілл, Н. Й. - 1 7 - 1 8 - 19-го листопада 1978 р. Евстахій Ходань, Микола і Зоя Филипович.
'0Н І влаштовує 40.00 дол. - Ігор і Ольга Чмола.
ЧЕСТЬ УКРАЇНИ - ГОТОВ БОРОНИТИ!
'Чкко^ т
30.00 дол. - д-р Семен і Ірена Дорощак. Любомир J
Галя Кручовий, Петро і Степанія Мурій, Омелян і Да-
ПРОГРАМА рія Мурій, Корнель і Степанія Пришляк, Ярослав

ВЕЛИКУ ВСЕУКРАЇНСЬКУ П'ятниця. 17-го листопада 1978 р.


Реєстрація делегатів - 10:00-12:00
Вевірня перерва — 7:45-8:30.
8. Дискусія над звітами - 8:30-10:30.
Пришляк, Василь і Мирослава Райца, Тарас і Ірена
Чмола.
25 00 дол. - Пластприят, Юліян і Олександра Ватер,
Перша Сесія . . 9. Уділення абсолюторії уступаючим

МАНІФЕСТАЦІЮ 1. Молитва і відкриття Конгресу -


12:00-12:15.
2. Вибір Президії - 12:15-12:30.
Органам ЦУ СУМ - 10:30-10:45.
Субота, 18-го листопада 1978 р.
Третя Сесія
С таннслав і Зеия Вашак, Микола Сина, д-р Осип І
Оксана Кравченюк, Степан і Люда Коритко, Василь і
Ніза Мандзій, Богдан Пашковський, Петро і Ірена
Остапчук, д-р Едвард Сулковскі, Володимир і л-р Ма-
3. Прийняття порядку нарад і правиль- 10. Програмові доповіді - 9:00-12:00 рія Юркевич, д-р Богданна Свистун.
В ОБОРОНІ ПРАВ УКРАЇНИ і ПОНЕВОЛЕНИХ нига Конгресу - 12:30-1:00. 11. Запити і дискусія - 12:00-1 :ОО. 20.00 дол. - Мирон і Уляна Бабюк, п-во Вашкураки, Лю-
МОСКВОЮ НАРОДІВ - ЗА ДЕКОЛОНІЗАЦІЮ 4. Відчитання і прийняття протоголу з
10-го Світового Конгресу СУМ
Обідова перерва -1.00-1:45. бомир і Соня Головатий, Богданна Долішня. Віра
12 Праця по комісіях - 1:45-3:15. Елиів, Федір і Емма Іскало, Люся і Ані слина Лящук,
СССР 1:00-1:45. Четверта Сесія Микола і Віра Мальчевський, Михайло Миськів, Ігор
5. Доповнення і вибір Комісій ІЗ Звіти комісій - 3:15-4:30 і Марія Піцун, Петро і Анна Поліщук, д-р Роман і Ьог -
1:45-3:00 Перерва. данна Топольнинькнй, Юлія Паньків.
а. мандатно-верифігаційної Коктейл - 7:00-8:00. 15.00 дол. — Микита і Василина Осташук, Борис і Оксана
в неділю, 26-го листопада 1978 року, Ню Йорк, Н. Й. б. організаційно-статутовоі Конгресовий Бенкет, Привіти Конг- Шарван.
в. виховно-юнацькоі ресові і Товариська Забава - 8:00 10.00 дол. - д-р Андрій Дякун, Василь Бурда. Олександер
ЗБІРКА я годині 1:30 по полудні біля готелю Амерікяяш на 53-ій вул., між 7-8 Аве. г вишколу дружинників і Оксана Бережницькнй, Онуфрій і Галина Білої олов-
г. номінаційноі Неділя, 19-го листопада 1978 р.
В ПРОГРАМІ - похід по 6-ій Авеню до соястської мкП; В КОРОТКІЙ ПОЛІТИЧ- Богослуження - 9:00. ські, Ярослав Гулик, Ірена Гнатик, Ігор Пль, Зенон і
д. вндавничо-інформаційноі Ксеня Депутат, Михайло і ТеоДозія та Олеї Депутати,
НІЙ ЧАСТИНІ виступлять визначні українські дисиденти і американські політичні с. фінансово-бюджетовоі ГГята Сесія
Діячі. 14. Дискусія над звітами Комісій - Волтер і Бася Дудткя, Юрій Войчак, Степан Голо-
с. програмово-резолюційноі ватий, Марта Елиів, Л. Коритко, Володимир Ко-
Закликаємо все Українське Патріотичне Громадянство, а зо- Обідова перерва — 3:00-4:00. 10:00-12:00.
пистянський, Михайло Лялька, Марія Матух. Ігор і
Друга Сесія 15 Затвердження змін і правильників —
крема Молодь, всього Вільного Світу масово взяти участь у 6. Звіти мандатно-верифікаційної комісії 12:00-1:00.
Валентина Матух, n-во Мацьків. Тадей Михаськіа, д-р
Михайло Лоза, д-р Іван Мосійчук, п-во Печончик,
Маніфестації, доказуючи тим, що доля наших Сестер і Братів в - 4:0dU:15. Обідова перерва - 1:00-1:45. п-во Панасевич, Василь і Параскевія Сметанюк, Ро-
Україніл нам.близька і дорога. - 7. Звіти Центральних Органів СУМ - Шоста Сесія маи Федик, Евген Филипів, Рншард і Даиуся Хутко,
4:15-7:45. Вибір нових Центральних Органів Волтер Хутко, Роман і Степанів Щуровський, Ілько
КОМІТЕТ ОБ'ЄДНАНИХ УКРАЇНСЬКО-
а. Голови і членів Центральної СУМ - 2:00-3:00. Новіцкнй, Петро і Анна Тютюнник, Степан і Слава
АМЕРИКАНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВЕЛИКОГО НЮ ЙОРКУ Затвердження бюджету - З:ОО-З:ЗО.
ГОСПОДАР МАНІФЕСТАЦІЇ Управи Шишка:
б. Голови Центральної Контрольної Прийняття постанов і резолюцій - 509 дол. - Фріц Арменат, п. Бугай, п. Вітрик, п-ні Ва-
Комісії 3:30-4:00. енльківська, Галина Волошенкж, Дмитро Дранка,
З нагоди Тре^тлго Світового Конгресу відбудуться: Окремі внески і запити — 4:00-4:30.
я) ВЕЛИКИЙ КОНГРЕСОВИЙ КОНЦЕРТ я Карнегі Гол, четвер, 23-го листопада в. Голови Центрального Товарись- Богдан Дусанівський, Джек Дженнінгс. І'аррн Ек-
кого Суду. Закриття Конгресу - 4:30-5:00. гарт. Анна Корду пель, Михайло Козар, Ольга
1971 pz.-.. гад. 6:30 веч.;
б) КОНГРЕСОВИЙ БЕНКЕТ в готелю Амерікаяа, суботи, 25-го листопада 1978 p., Ловні, В. Коваль, Осип Залеськнй, Р. Шейфер, Петро
Замітка: Автобус на оселю виїжджає в год. 9-ій рано в п'ятницю, 17-го листопада 1978 р. Пуцак, Анна Яцншнн, Андрій Стасюк, Й. Худих.
год. 7:39 вжч. з-під дому УФО в Ню Йорку
фГ^т4^^0т^т^г^тфш0т^шфті0вфЛфтфтфтт wit^aiBtos^^ft^^c.^i^^^^^^^?^gt^')a^cot^^c^9ftws^^^^T і гяпміФшлшшттшть
СВОБОДА. ВІВТОРОК, 7-го ЛИСТОПАДА 1978 Ч. 242.

Божі труби І В Ню Йорку відбулася. ВЕЛИКІ ЗМІНИ...


(Закінгєння зі crop. 2) (Закінгєння зі crop. 1) (Закінгєння зі crop. 2)
Станиславові. після війни Львові. Був заступником військ, а спроба диктувати тісній співпраці з Китаєм і
Румунії Москві не повелася.
було Kvpn кі Мав він буй- Гапка та П інші Ярини й студіював хемію в універси- директора Технічних Шкіл Тиждень тому в Пекіні
бути опорою проти спроб
експанзії у світі т. зв. rere–
В І Д І Й Ш Л И В І Д НАС
Н) чуприну, співаючи, ло- тетах в Бресляві, Ерлян-
Івги. Але в тій нашій свя- у Холмі й у Львові і заступ-
гені та Лювені, після чого оголошено про ліквідацію монізму, очевидно MOCKOB-
стойно відкашлювався, го- тій мові то й кожне nepe– ником директора Малої Се- формації „Червоної гвар- ського. І В А Н П Е Т Р І В , член У Н О тарі Мт. Лебанон в ІІІттсбур-
лос s нього був кеокрес- кручене слово мало свій понад 20 років був дирек- мінарії. Після війни став В і д д . 2t в Чікаго. Ілл., п о . ry. П а .
тором дослідної дивізії СВІ- діГ, створеної під час т. зв. Сталося також ніколи не
лсний і скрипучий. Якось зміст, свої значіння і вар- професором теології в Пр- ,,культурної революції", очікуване — зустріч з був-
мер 14 серпня 1978 "її 64 ро-
Вічна i t Пам'ять!
співав він вечірню. На сти- тість. Берімо вечірняне тової гірничої фірми Шср- шбсргу. Здобувши ДОКТО- ЦІ аштта. Залишив у емутку
рит. Ґордон Майне, якої яку Мао використовував шим прем'єром Танака та дружину Лину, синів Івана І Богдан Ясінськнй. г е к р
хираж почув я у нього: ,,Світе тихий" пришел- рат філософії в Українсь- для терору проти всіх, хто візита до імператора Про- Михайла, дочку Маріпнну тп
..Наше бсіїаконія назрн- ше солніда на запал, ви-тепер с екзекутивним ДИ- кім Вільнім Університеті Ю внуків. Похорон відбувги Т А Н Я П Р И П І Л ЯК. членна
ректором й віцепрезиден- не підтримував перманент- хіто і спільна фотографія У Н С В і д д . S7 в Бліуавет. Н-
іни...". Мені це сильно дівше світ вечерннй..." — при катедрі проф. Дмитра ної революції. на цвинтарі св. Мнколая в
том з осідком в Торонто. Зі двох подруж. Чікаґо. Д а й померла 4 жовтня 1978
сподобалося, шо він із скільки поезії, чуття, кра- Дорошенка, він повторив Це ще один крок у нал- Розглядаючи цю візиту на 74 році асиття. Нар. 1904
,.Аіпе". - яке я локлад- сн слухаючи чи співаючи своїми співробітниками, свої студії в ЗСА й здобув р. а Чорна Ріка. Україна;
між якими були також укра- рямку повного перегляду Тенг Гсіао-пінга та його Вічна Ножу Пам'ять!
но інав, бож співав я лиш- цей гимн та ше й у тій орд
докторат філософії в Форд- програми Мао та прагма- прихильні заяви в сторону , Гелсн Олек. сеаср. членною УНС стала 1951 р.
кантом if ченцями в Бу- їнські хеміки - інж. Ва-
церковці на Кривчицях біля гемському університеті.і.Йс
Ио- Залишила у смутку f""a
силь Кунда, д-р Микола тичного підходу до nepe– Японії, треба думати, що Д Ж О Н С д Л І Н С ЬКНП. член Андрія і три дочки: Анну,
чачі, - (робив ..наше", яке Львова, коли передзахідне го докторську тезу на тему буДОВИ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЄ- цей крок був подиктований УНС В і д д . 287 в Д ж е р з і Ск- Евгенію І Гелену, та 9 виу-
в літера і урині мові с нат- сонце густо-золотистими Зубрицький і інші, він вста- історії української церкви
новив нові методи видобу- ми країни. практичними вимогами. ті, помер 2 жовтня 1978 на ків. Похорон відбувся на
ше. а селяни казали ,,на- струмами вливалося дверн- надрукувало унівсрситет- Потерпіла Москва також Адже ніхто сьогодні не мо- 84 році життя. Нар. 1894 p . ; цвинтарі г а . Гертрудн в Ко-
ше". І от, ч Швсйкові ма до церковці. Чи хтосьвання ніклю, кобальту, мі- ськс видавництво. Вчив де- членом УНО став 1916 р. З а . лонія, Н. Д ж .
ді. цинку й інших металів, поразку у своїй політиці же допомогти Китаєві так лишав у смутку дружину
вперше почув я сільського призалумувався над тим, сять років в Сітон Ґолл щодо Японії. Чотири роки багато як Японія, з п висо-
ляка. здобувши при цьому кіль- університеті, а тепер вчить в
Джені. Похорон відбувся 4 ї й Пам'ять!
шо ,,Світе тихий" це кадесят патентів й опублі- велися спроби втягнути кою технікою та досвідом. жовтня 1978 р. на пвинтарі Анна Гнатіок. сі'кр
Багато наслухався я та- ,.Світло тихе"? Чи ста- коледжі св. Василія в Стем- Японію у коло советської Японія добре знає умови Меморі Гардспс Мелюріял в
кувавшн не менше 60 науко- форді, де є водночас дирек- Лейк Ворт. Фла. Є REAL ESTATE 9
кнч ляків у Зарваниці, куди ренька бабця, тримаючи вих праць, на різних мовах і економіки, використати її китайські та розуміє пси-
ходив я - інколи і їхав — із руки навхрест на грудях, тором бібліотеки й музею. технологічні можливості та хологічні наставлений його
в різних країнах. Є членом Є автором численних праць Шчна Йому Пам'ять!
меню мамою ПО чулотвор- очі її знесені ло Панто багатьох міжнародних про- капітал у Сибіру та на Да- лідерів. Понад 30 років то- Богдан Ясінськнй, секр.
ної ікони Божої Матері. кратора в іконостасі, з жа- зі загальної та церковної ХОЧЕТЕ
фесійних товариств і одер- лекому Сході, але японці є му Японія вклала чимало продати а б о купити д і м
Там ч Зарванині часто лем, щиро співала: ,,ду- історії й співробітником практичні люди, бо вони заходів у розбудові Манд- Р О З А Л І Я ЯЦКВИЧ. член-
жав багато відзначень, між Енциклопедії Українознав- ка У Н С В і д д . 890 в Брістоль. чи посілість в околицях
можна було почути суший римо сина чиньмн", чи ,,і
іншим головну медаль Ка- мали зноситись з Москвою, журії. Кони., померла 7 пересип New Jersey - ” Maple-
ІЮІШС ликів; кожен із них нас, Боже, судять люди в ства. яка їх обдурила у розвит- За сорок років господа- 1978 на 91 році життя. Ннр.
надського Металюргічно- wood, S. Orange. W.
старався співати — якшо твоїй святині", — замість
го Інституту, як також по- ку сахалінської нафти, не рювання в південній Манд- 1888 р. в Україні; членкшо
Orange. Livingston. Mill-
то був СПІВ! - краше. ,,дориносима чиньмн" і Третій член Секретарія- повертає чотирьох малень- У Н С стала 1935 p. :i;uiiiuii–
чесні грамоти від хемічних ту й його скарбник, д-р Б. журії та понад двадцяти л а у смутку родину: Дмит- burn. Springfield. Short-
умніше, сильніше. Тут тре- ,,соблюдн нас во твоей свя- товариств Англії. Франції ких островів, тому Токіо і років всією країною, япо- ра. Вілліяма. Івана, Марію, Hills. Union. lrvington -
ба підкреслити, шо в Га- тнни", то Бог уже її не Стебельський, є широко підписало угоду з Пекіном.
та інших країн. С членом відомим громадським. ми- нці створили добру сітку Мілдред і Ю л і ю . ІІомірпп звертайтеся:
личині кожна ..парафія" — вислухав? А наші дяки в Національної Дослідчої Ра- Сьогодні Пекін говорить залізниць, збудували вели- відбувся 9 вересня 1978 р.
ліяспорі зарозуміло, по- стецьким й науковим пра- на цвинтарі св. Мнміїла в MARIE DOMARATZKY
ш моїх ДИТЯЧИХ і ю н и х л і т ди й членом Дорадчого Ко- цівником. Від ряду років він словами Тенг Гсіао-пінга, кі заводи, зробили те, що Террнпілл. Коші.
- мала свій панів, свій всезнайськи співають: мітету Металюргії канад- очолює НТШ в Канаді й що Китай і Японію пов'я- потім в 1945 році Москва Realtor Associate t Professional
СТИЛЬ л я к і в с т в а . Олно- ,,Сдннородннй Сине і сло-
ського уряду. Від Едмон- редагує його видання. Крім зують традиції на протязі нищила, грабувала та внво- Вічна U Пам'ять! Marketing Specialist
стильно, доладно, куль- вен божий..." ,,...воплоти- тонського університету видань НТШ, він опубліку- майже двох тисяч літ (від зила до себе. Петро Бугрип. секр. Ш affiliated with
турно. - було це в Kpe– тися от всякія Богороди- одержав докторат гоноріс УІ століття — i.e.) хоч Тепер також треба буду-
хові. чи в Жовкві, чи в ци", чи в 51 псальмі при кавза. На основі його метод
вав більше число статтей на
теми українського мистец- були війни, були образи, вати порти, прокладати на-
М А Р І Я М. К Р Л В Ч І Ш І Й Н .
члешчі УНО. В і д д . ЗЛ в Чі-
CM T?dfjr І?тСіу
Бучачі, в Лаврові, в Крис- кінці ,,Бог не унечежит,' побудовано ряд рафінерій тва й культури й під цю але минуле треба забути й фтопроводи та багато чого іаи'о. Ілл.. померла ІЗ Жовт- REAL ESTATE m 1NSURANCE
гинополі, у Добро.мнлі, — ляк спрошуе ,,Бог не учи- ніклю в Канаді, Австралії, пору є головою світової думати про майбутнє. При- іншого й платити за те си- іш 1978 на 58 іюці :кнття. 2 Multiple Listings Systems
співали тільки в манасти- жнт"; в різдвяному ірмо- Південній Африці, Фінлян- їхавши до Японії, не атаку- ровнною-нафтою, вугіллям Нар. 1926 р. в ЧІкш'о. Ілл.: 372 Morris Avenue
Ради для справ культури члснкіно У Н С стала 1939 р.
рях Отців Василіян: напів сі ,,Таїнство странное вид- дії та Філіппінах. Його кор- при СКВУ. Є співробітни- вав її за воєнні зв'язки з та різними копаяьняними Залшшіла у смутку роднчіи: Springfield. N.J. 07081
був уміло, згідно з тра- жу", співає дяк „Таїнство порація продукує під цю ком тижневика ..Гомін Ук- Америкою, а навіть обе- сировинами. Для таких Івана 1 Анну. сина Д . н т ї л а . Bus. (201) 376-4122
диш'єю оформлений, cnep– страшнос". А наголоси — пору приблизно 25 відсот- раїни" і активним членом режно підкреслив про пот- плянів на майбутнє Китай внука, сестру Ainij' л роди- Res. (201) 467-8918
тип на старовинних книгах хоча вони подані в кожній ків ніклю в світі. ряду місцевих і крайових ребу для Японії тримати не послухав лівих японсь- ною. братів Івана 1 Михайли
.,піній"; вечірня н утреня церковній книзі — то такі міцні зв'язки з Америкою, ких партій, „зрадив їх", — я родинами. Похорон в і д .
Новообраний генераль- організацій. бувеи 14 жовтня 1978 р. па
мали свій напів, а Служба свободолюбні, шо інколи посилити свою збройну як вони заявляють, — і спів- За гарними домами a npccri–
ний секретар, проф. д-р В. Після виборів розглянено оборону, провадити більше
цвинтарі св. Марії в Raep–
Божа мала свій напів про- виходить суша дивовижа. Ленцик, є відомим істори- працюе зі своїм азійським ірін Парк, Ілл. жевнх околицях ПОВІТІВ
ряд актуальних справ і на- активну політику в Азії в сусідом — Японією.
шень та ..Господи ПОМИ- Берімо таке ,,Всяческая ком української церкви. дій- мічено важливіші завдання: ESSEX. MORR1S або
іуіі". „Подай, Господи", днесь радости" наголос Вічна ї й Пам'ать!
сним членом Історично- видання хроніки НТШ за Богдан Вовчик, секр. UNION
чою наші америпькі дяки покладений на пер-
Філософічної Секції НТШ й останні роки, видавання ПРОМОВЧАНИЙ...
либонь не знають. А ті шому складі спочатку, а членом ряду наукових уста- Бюлетеню Секретаріяту (Закінгєння зі crop. 2) А Н Д Р Ш БОІЧУГОВЯК, член звертайтеся д о
..Світе тихий" чи ..Нині такий дяк дас наголос на У Н С В1дд- 36 в ЧІкаґо. Ілл..
нов. українських й амери- для постійного зв'язку з своїх прерогативах збере- У Н Радою, які мали служн- помер 22 вересня 1978 на 71
отпушаєши" були ВЄ.ШЧ- другому складі і тоді ви- канських. Католицького Іс- крайовими Товариствами гла елементи дійсно демок- ти символом переємницт- році життя. Н а р в Перемнш-
ні, могутні, незабутні. Оче- ходить ,,Всяческая...". Де- MR. j . HAL1Y
торичного Товариства, ім. Шевченка, відбування ратичних законів доби Дер- ва доби УНР в Україні і лі, Україна; членом УНО
Qntuifc
ВИДНО, співали тільки в тій якому лякові ралите: ,,Та
святій, від св. Ольї и гючав- вже краше робіть славу
ши. нашій. перковно-ста- нам і співайте: ..Вся русь-
Американського Історич-
ного Товариства, дійсний
щорічних сесій, участі деле-
гатів Головної Ради в кон-
жавного Будівництва 1918-
20 років, елементи переєм-
одночасно для сучасної Ук-
раїни зразком-прнкладом
став 1965 р. Залишив у смут,
ку приятелів та. :шайомих.
Похорон відбувся ГО жовтня
Tm. iTl
LIVINGSTON REALTY
21
член Богословського Hay– гресі СКВУ. утворення На- ництва УНР і Національ- майбутніх демократичних 1978 р. на цвинтарі Boii;pc–
рослов'ямській мові, мате- кая", бо чомч ,,Всячес- кового Товариства та ін- укової Ради при СКВУ й ної Революції, елементи інституцій у вільній Украї- сіиня в Джастіс, Ілл. 155 S. Livingston Avenue
рі нашої жнвоі мови. Прав- кая"? Або, ,,Христос вос- ших. Покінчивши у Львові однодушно схвалено звер- державннцько-революцій- ні. Також ці демократич- Livingston. N.J. 07039
ла, всюди й часто можна кресе" і ,,Христос воскре- середню школу й Богослов- нутися до українських на- ної дії між двома війнами та ні інституції мали задоку- Вічна Й о м у Пам'ять! Tel.. (201) 994-1510
було почути якесь nepe– се". два окремі значіння ську Академію, д-р Ленцик уковців, щоб не роздрібню- в час Другої світової вій- ментувати перед вільним Б. Вовчик, секр.
кручене слово. Та, чи наше цього дієслова, але нашому вчителював в українських вали своїх сил на творення ни, і вкінці дуже важливий СВІТОМ НЄ ТІЛЬКИ ЛЄҐІТИМ- Т Е К Л Я ” Л У К А С Е В Й Ч , член-
село та й хп'сто хіба не тут дякові байдуже: чи школах в Галичині й Хол- ка У Н С В і д д . 37 в Блізабет. Ф HELP WANTED Ш
нових установ, в час.коли елемент дійсного соборни- ну ,,коіггінуітГ, але нашу
перекручує слів, а то і Хрнстос воскрес, чи когось мшині, а згодом став про- слід консолідувати існую- цтва — репрезентація всіх Н. Дай, померла З І ' серпня
державницьку зрілість ор- 1978 на 79 році ж а т т я . Н а р .
ЗМІняс їх і в нашій, ,,жн- воскресив; — такому дя- фесором Малої Семінарії у чі. діючих політичних партій і ганізувати наше життя на 1895 р. в Исарах. пов. Pora–
вій" мові? Не ж прнта- кові байдуже чи наше організацій зі всіх земель народцю - демократичних тнн, Україна; члеакою У Н С
манне для кожного народу. ,,Амінь", а чи златиншс- України. LEADING PHARMACEUTICAL FIRM
Ось. декілька таких рол- ннй наголос ,,Амінь". В Україні Величезне значення peo–
принципах. Так розглядали
ролю ДЦ УНР і Українсь-
стала 1924 р. Залишила у
смутку сестрінка Миколу. SEEKS EXPERLENCED PERSONNEL FOR
зинків: Никифор, Є”втимій, Похорон відбувся 2 вересня NEW PACKAC1NG DEPARTMENT.
Не смію докоряти НІКО- ДИПЛОМИ ЛКСМ УКРАЇНИ рганізації Державного Цен- кої Національної Ради ті
Кипріян. Параскевія, Ага- му, а лиш жартуючи, зга- ПЕРУКАРЯМ 1978 р на цвинтарі св. По-
тру УНР і створення Ук- дійсно визначні політичні сифа в Кориаполіс. Па.
пія в нашій мові Нсчипір, даю з тугою минуле: во- Що ЛКСМ України ви- селення, в якому взяли раїнської Національної Ра- діячі, які і були їх peop–
Яві ух. Купріян, Прнська, но бо таки не вернеться. дае диплом різним „repo– участь з усіх міст і райо- ди полягало ще і в тому, що ганізаторами і дійсними Вічна 11 Пам'ать! IMMEDIATE OPENINGS FOR
ям" за їхні „подвиги" - це нів области". Під час цьо- вона на своїй першій Сесії в творцями. Лина Гнаткж, vettp. EXPERlENCED:
відомо, але що в його об- го конкурсу учасники нама- 1948 році устами своїх пос-
сяг діяльности входить та- галися зробити якнайкращі Для нашого внутрішньо- АНДРІП ФРАНЧАК. член
В оголошенні фірми висилки пачок лів заявила перед україн- го життя на чужині ство- УНС В і д д . 286 в ;Ucepal Си-
кож призначувати дипло- жіночі і чоловічі зачіски і ським народом на рідних ті, Н. Дж-, помер 5 вересня ' PACKAGING
ми в такій ...важливій ді- „стрижку". Після nepepa– рення Української Націо- 1978 па 59 році життя. Нар.
PACKAGE EXPRESS ft TRAvEL AGENCY. ІНС. землях і вільним світом, що нальної Ради було зворот- MECHANICS
лянці. як перукарство, важ- хування нагороджених осіб Державний Центр Україн-
1919 р. у Вілкс Беррі, Па.;
(licensed by vneshposyttorf)
ко було б повірити. Але, яким присуджено перші МІ-" ннм пунктом і дійсним зла- членом У Н С став 1940 р. За- ' MATERIAL HANDLERS
EXECUTIVE OFFICE ської Народної Республіки мом, бо це вперше В ІСТО- .тншнв у смутку Анну Марію ' PACKAG1NG L1NE LEAD
прочитавши оповістку в сця у цьому „почесному" є єдиним легітимним реч- І Рожу Ю л і ю Франчак. ІІо-
1776 Broadway. New York. NY. 10019. Tel. 581-6590 - 581-7729 жовтневому числі киїзсь- змаганні — їм вручено чер- рії останнього періоду ук- MEN
ником українського народу раїнські діячі із різних зе- хорон відбувся 8 вересни 197Н
кої „Радянської України", воні стрічки чемпіонів, як до часу, коли він — народ р. на правосл. цвинтарі св. ' M A C H I N E OPERATORS
v відділі ГЕРК1МЕР. H. Й. - подано неправильно
переконуємося, що в ,,pa– також дипломи мель України, різні за свої- Івана в Нантікок, Па.
телефон. Mac бути: обкому наш — на вільній землі ми ідейно-програмовими
дянській" Україні діються і ЛКСМ України та різні гра- встановить справедливий
такі чуда дива. Газета ін- моти і дарунки. принципами засіли разом в Вічна Й о м у Пам'ать! Modern Centrally Located Air Conditioned
Herkimer, NY., McKennan Rd. лад шляхом вільних внбо- українському передпарля- Павляна Балютяиська, секр. Facility. Excellent Working Conditions and
формус, що недавно від- рів.Разом із тим,ДЦ УНР і
(315) 866-3939 бувся „конкурс обласного менті в екзилі для обміну АННА КРАВЕЦЬ, членка Fringe B e n e f i t s . A d v a n c e m e n t
посли на сесії У Н Ради ви- думок та формулювання УНС В і д д . 287 в Д ж е р з і С и . Opportunity.
управління побутового на- разно заперечили т. зв. Уря- позицій української внз- ті, померла 12 вересня 1978
дові УССР всяке право реп- вольної політики. Прнга- m 78 році життя. Н а р 1900
КОЛИ резентувати український дуючи цей важливий ювілей р в МекКІс Рої;, Неп м.: Apply in person or by mail to:
членною У Н С стала 1925 р.
народ і від його імени прий- У Н Ради всім, кому треба, а Mr. A. Passaro
Нема то, як на СОЮЗІВЦІ ПОДОРОЖУЄТЕ мати якінебудь міжнарод- зокрема учасникам остан-
Залишила у смутку Д ж і н А.
Кравець. Похорон відбувся PRIVATE
и АВТОМ ні зобов'язання, бо вони не є ньої сьомої сесії У НРади та 16 вересня 1978 р. :-і цвип-
також і в ДЕНЬ ПОДЯКИ! а
власним або чужмм
АВТОБУСОМ
актами і зобов'язаннями численним прихильникам FORMULATIONS, INC.
українського народу, але цієї важливої інституції, ми 460 Plainfield Avenue
а ПОЇЗДОМ ED1S0N. N.J. 08817
ш ЛІТАКОМ чи актами і зобов'язаннями в хочемо наголосити непро-
РОДИННИЙ ДЕНЬ ПОДЯКИ и КОРАБЛЕМ
всюди 1 з а в ж д и хоронить
інтересах чужої влади в Ук-
раїні — російського боль-
минаюче історично- полі-
тичне значення Українсь- ЗБОРИ
10 AM - 4 P.M. Daily
(201) 985-7100
шевизму. кої Національної Ради як ВІДДІЛІВ УНС
на СОЮЗІВЦІ анцидентово
ВИ
Значення реорганізації
Д Ц УНР і створення Укра-
українського демократич-
ного передпарляменту в
У „ Д е н ь Подяки", четвер, 23-го листопада 1978, г о д . 1-ша п о п о л . екзилі. Одночасно хочемо a F U N E R A L D1BECTORS О
їнської Національної Ради висловити глибоке ВПЄВНЄН-
грамото 30 років тому назад важ-
не тим, що саме тут, на
ня, що прийде скоро той СУБОТА,
11-го Л И С Т О П А Д А 1978 р.
час, коли маєстат і npcpo–
УКРАЇНСЬКОГО чужині, силами незалежних
самостійницьких чинників
гативи Української Наці-
ональної Ради будуть при-
Д Ж Е Р З І С И Л , Н. Д ж . Місяч- ПЕТРО ЯРЕМА
СПЕЦЇЯЛЬНИЙ, НАРОДНОГО СТВОреНО ДІЙСНО ЛЄҐІТЙМНО- вернені у згоді із тнмчасо-
ні збори Б-ва св. їв. Хрсстите-
ля 270-ий В і д д , о г о д .7:30 веч.
УКР. ПОГРЕБНІШ
правні демократичні інсти-
ТРАДИЦІЙНИЙ СОЮЗУ! туції, включно із екзиль-
вим законом із 1948 року і
вона — Українська Націо-
в У Н Д о м і . Проситься чл. Займається Похоронами
прибути, вирівняти вкладки
СВЯТОЧНИЙ ним передпарляментом — нальна Рада, як органічна і а б о посилати поштою на
в ВЇЮЮС. BROOKLYN,
N B W ' YORK і ОКОЛИЦЯХ
складова частина ДЦ УНР
ОБІД — знову стане форумом
адресу фін. секр. -
Ostrowsky. 29 Lexington Ave..
S.
КОНТРОЛЬОВАНА
творчої співпраці всіх са- Jersey City. N.J. 07304. T e l : ТЕМПЕРАТУРА
Скористайте з виїмково доброї нагоди — мостійннцьких сил. (201)432-2983.
Peter J a r e m a
На спеціальне
ОГОЛОШЕННЯ 9 HELP WANTED Ф 129 EAST 7th STREET
NEW YORK, N.Y.
замовлення в Календарі - УНСоюзу MACHINISTS ORegon 4-2568
ЦІЛИЙ ШЛИК
для родини. на 1979-ий рік Experienced in Operating
який появиться в повному 20-тнсячному тиражі „Свободи''
m ENG1NE LATHE
S1NKOWSKY
Обіди
з нагоди 85-річчя u MILLING MACHINE
9 DR1LL PRESS FUNERAL SERviCE
тільки Українського Народного m RAD1AL PRESS 3585 Eaat Tremont Avenue
BRONX, N.Y. 10485
на m NC EQU1PMENT T a t : 888-2475 ^
замовлення Союзу m H0R1Z0NTAL B0R1NG a
181 Avenue "A"
Дереворит Одна сторінка S90.00 Чверть сторінки .... S33.00 "Planer Operator N E W YORK. N.Y. 10009
Я. Гніздовського Must do own set-ups sad work from drawings with minimum Tea.: 674-8880
Півсторінки S50.00 Одна восьма стор. . S20.00
supervision. Day and night shift openings available. Директор ЛОСИФ
Замовлення і належність проситься надсилати Outstanding benefits program. Modern plant and equipment. С Е Н К О В С Ь К И И
Замовлення на ОБІД прошу слати на адресу: найдальше д о 25-го Л И С Т О П А Д А 1978 р. Завідує влаштуваннам no–
APPLY 1N PERSON
хороиїв а каллнцах, поло-
UKRAINIAN N A ^ N ^ J ^ S S O C I A T I O N ESTATE SVOBODA Standard Tool ft Mfg. Co. жених в кожнім рвйоні
міста. Похорони в о adul–
Kerhonkson, N.-Y."12446^телефоном (914) 626-5641 ЗО Montgomery Street Jersey City. N.J. 0 7 3 0 2 7 3 8 Schuyler Ave. Lyndhurst, N.J. 0 7 0 7 1 ианмгаж цінах.
Equal Opportunity Employer